(EU) 2024/216Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/216 ze dne 11. ledna 2024, kterým se mění příloha prováděcího nařízení (EU) 2018/1882, pokud jde o nákazy vodních živočichů uvedené na seznamu a o seznam druhů a skupin druhů, které představují značné riziko šíření zmíněných nákaz uvedených na seznamu

Publikováno: Úř. věst. L 216, 12.1.2024 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 11. ledna 2024 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 1. února 2024 Nabývá účinnosti: 1. února 2024
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.European flag

Úřední věstník
Evropské unie

CS

Série L


2024/216

12.1.2024

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2024/216

ze dne 11. ledna 2024,

kterým se mění příloha prováděcího nařízení (EU) 2018/1882, pokud jde o nákazy vodních živočichů uvedené na seznamu a o seznam druhů a skupin druhů, které představují značné riziko šíření zmíněných nákaz uvedených na seznamu

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“) (1), a zejména na čl. 8 odst. 2, čl. 8 odst. 3 a čl. 8 odst. 4 písm. b) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) 2016/429 stanoví pravidla pro prevenci a tlumení nákaz, které se mohou přenášet na zvířata nebo na člověka, včetně pravidel pro určení priorit a kategorizaci nákaz uvedených na seznamu, které vyvolávají obavy na úrovni Unie. Zmíněná pravidla pro prevenci a tlumení nákaz uvedených na seznamu se vztahují pouze na druhy a skupiny druhů, které mohou nákazy uvedené na seznamu přenášet, neboť jsou k dané nákaze vnímavé nebo jsou jejími vektory. Zmíněné druhy a skupiny druhů jsou uvedeny na seznamu v tabulce v příloze prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/1882 (2) v souladu s kritérii stanovenými v článku 8 nařízení (EU) 2016/429.

(2)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) poskytl ve svých vědeckých stanoviscích ze dne 1. srpna 2023 vědecké poradenství týkající se druhů ryb (3), měkkýšů (4) a korýšů (5), které mohou být vektory nákaz, jež spadají do oblasti působnosti nařízení (EU) 2016/429.

(3)

Je proto příhodné a důležité přezkoumat seznam vektorů nákaz vodních živočichů uvedených v tabulce v příloze prováděcího nařízení (EU) 2018/1882, a to s přihlédnutím k vědeckému poradenství poskytnutému úřadem EFSA, jakož i ke kritériím stanoveným v článku 8 nařízení (EU) 2016/429, který výslovně stanoví, že seznam má zahrnovat živočišné druhy nebo skupiny živočišných druhů, jež představují značné riziko šíření konkrétních nákaz uvedených na seznamu. Podle pracovní definice uvedené ve vědeckých stanoviscích úřadu EFSA jsou druhy vektorů takové druhy, u nichž bylo prokázáno, že přenášejí na vnímavé druhy původce nákazy uvedené na seznamu. Tyto druhy vektorů jednoznačně představují značné riziko šíření nákaz uvedených na seznamu.

(4)

Pokud mohou riziko, jež představují druhy vektorů, které byly identifikovány ve vědeckých stanoviscích úřadu EFSA, řídit příslušné orgány členských států, měly by být tyto druhy vektorů uvedeny na seznamu ve čtvrtém sloupci tabulky v příloze prováděcího nařízení (EU) 2018/1882. Kromě toho by měly být druhy vektorů, které jsou v současnosti uvedeny na seznamu ve zmíněném sloupci a které úřad EFSA neoznačil za vektory, jež prokázaly schopnost přenášet na vnímavé druhy původce nákazy vodních živočichů uvedené na seznamu, z dotčeného sloupce odstraněny. Seznam druhů vektorů nákaz vodních živočichů stanovený v příloze prováděcího nařízení (EU) 2018/1882 by proto měl být odpovídajícím způsobem změněn.

(5)

Kromě toho Světová organizace pro zdraví zvířat (WOAH) nedávno přezkoumala vodní druhy vnímavé k infekci marteiliózou (Marteilia refringens). Revidovaný seznam druhů vnímavých k této nákaze je stanoven v článku 11.4.2 Kodexu zdraví vodních živočichů (6). Jelikož je tato nákaza je v současnosti rovněž uvedena v tabulce v příloze prováděcího nařízení (EU) 2018/1882, Komise přezkoumala zprávu ad hoc skupiny WOAH týkající se druhů vnímavých k nákazám uvedeným na seznamu WOAH (7), která vedla k revizi seznamu druhů, jenž je stanoven v Kodexu zdraví vodních živočichů.

(6)

V návaznosti na tento přezkum provedený Komisí je vhodné změnit seznam druhů a skupin druhů, který je uveden ve třetím sloupci tabulky v příloze prováděcího nařízení (EU) 2018/1882, pokud jde o infekci marteiliózou (Marteilia refringens). Tato změna zohledňuje nejnovější vědecké poznatky, usiluje o dosažení odpovídající úrovně sblížení s normami WOAH a zároveň zohledňuje předchozí rozhodnutí v oblasti řízení rizik týkající se dvou druhů slávek, konkrétně Mytilus edulisMytilus galloprovincialis.

(7)

Tento seznam by proto měl odrážet seznam vnímavých druhů uvedený v článku 11.4.2 Kodexu zdraví vodních živočichů WOAH, s výjimkou druhů Mytilus edulisMytilus galloprovincialis.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha prováděcího nařízení (EU) 2018/1882 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 11. ledna 2024.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)   Úř. věst. L 84, 31.3.2016, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1882 ze dne 3. prosince 2018 o uplatňování některých pravidel pro prevenci a tlumení nákaz na kategorie nákaz uvedených na seznamu a o stanovení seznamu druhů a skupin druhů, které představují značné riziko šíření zmíněných nákaz uvedených na seznamu (Úř. věst. L 308, 4.12.2018, s. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1882/oj).

(3)  Species which may act as vectors or reservoirs of diseases covered by the Animal Health Law: Listed pathogens of fish. EFSA Journal 2023; 21(8): 8174

(4)  Species which may act as vectors or reservoirs of diseases covered by the Animal Health Law: Listed pathogens of molluscs EFSA Journal 2023; 21(8): 8173

(5)  Species which may act as vectors or reservoirs of diseases covered by the Animal Health Law: Listed pathogens of crustaceans EFSA Journal 2023; 21(8): 8172

(6)   Kodex zdraví vodních živočichů OIE, 2023, 25. vydání.

(7)  https://www.woah.org/app/uploads/2022/10/a-ahg-susceptibility-mollusc-marteilia-refringens-nov-dec-2021-may-june-2022.pdf


PŘÍLOHA

V tabulce přílohy prováděcího nařízení (EU) 2018/1882 se řádky 51 až 63, které se týkají nákaz uvedených na seznamu, kategorií nákaz uvedených na seznamu a druhů vodních živočichů uvedených na seznamu, nahrazují tímto:

NÁZEV NÁKAZY UVEDENÉ NA SEZNAMU

KATEGORIE NÁKAZY UVEDENÉ NA SEZNAMU

DRUHY UVEDENÉ NA SEZNAMU

DRUHY A SKUPINA DRUHŮ

DRUHY VEKTORŮ

„Epizootická nekróza krvetvorné tkáně

A+D+E

Ameiurus melas, Bidyanus bidyanus, Esox lucius, Galaxias olidus, Gambusia affinis, Gambusia holbrooki, Macquaria australasica, Melanotaenia fluviatilis, Oncorhynchus mykiss, Perca fluviatilis, Sander lucioperca

 

Virová hemoragická septikémie

C+D+E

Alosa immaculata, Ameiurus nebulosus, Ambloplites rupestris, Ammodytes hexapterus, Aplodinotus grunniens, Centrolabrus exoletus, Clupea harengus, Clupea pallasii pallasii, Coregonus artedii, Coregonus clupeaformis, Coregonus lavaretus, Ctenolabrus rupestris, Cyclopterus lumpus, Cymatogaster aggregata, Dorosoma cepedianum, Danio rerio, Engraulis encrasicolus, Esox lucius, Esox masquinongy, Fundulus heteroclitus, Gadus macrocephalus, Gadus morhua, Gaidropsarus vulgaris, Gasterosteus aculeatus, Labrus bergylta, Labrus mixtus, Lampetra fluviatilis, Lepomis gibbosus, Lepomis macrochirus, Limanda limanda, Merlangius merlangus, Micropterus dolomieu, Micropterus salmoides, Micromesistius poutassou, Morone americana, Morone chrysops, Morone saxatilis, Mullus barbatus, Neogobius melanostomus, Notropis atherinoides, Notropis hudsonius, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus mykiss, kříženci Oncorhynchus mykiss x Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus tshawytscha, Paralichthys olivaceus, Perca flavescens, Pimephales notatus, Pimephales promelas, Platichthys flesus, Pleuronectes platessa, Pomatoschistus minutus, Pomoxis nigromaculatus, Raja clavata, Salmo marmoratus, Salmo salar, Salmo trutta, Salvelinus namaycush, Sander vitreus, Sardina pilchardus, Sardinops sagax, Scomber japonicus, Scophthalmus maximus, Solea senegalensis, Sprattus sprattus, Symphodus melops, Thaleichthys pacificus, Trachurus mediterraneus, Trisopterus esmarkii, Thymallus thymallus, Uranoscopus scaber

 

Infekční nekróza krvetvorné tkáně

C+D+E

Esox lucius, Onchorynchus clarkii, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus tshawytscha, Salmo marmoratus, Salvelinus namaycush, Salmo salar, Salmo trutta, Salvelinus alpinus, Salvelinus fontinalis

 

Infekce virem nakažlivé chudokrevnosti lososů (ISAV) s delecí ve vysoce polymorfní oblasti

C+D+E

Oncorynchus mykiss, Salmo salar, Salmo trutta

 

Herpesviróza koi

E

Všechny druhy a poddruhy Cyprinus carpio a kříženci Cyprinus carpio, např. Cyprinus carpio × Carassius auratus, Cyprinus carpio × Carassius carassius

Carassius auratus, Carassius gibelio, Ctenopharyngodon idella, Gymnocephalus cernua, Hypophthalmichthys molitrix, Rutilus rutilus, Tinca tinca

Mikrocytóza (Mikrocytos mackini)

A+D+E

Crassostrea gigas, Crassostrea sikamea, Ostrea edulis

Crassostrea virginica

Perkinsóza (Perkinsus marinus)

A+D+E

Crassostrea gigas, Crassostrea virginica

 

Bonamióza (Bonamia exitiosa)

C+D+E

Crassostrea ariakensis, Crassostrea virginica, Ostrea puelchana, Ostrea angasi, Ostrea chilensis, Ostrea equestris, Ostrea edulis, Ostrea lurida

 

Bonamióza (Bonamia ostreae)

C+D+E

Crassostrea ariakensis, Ostrea chilensis, Ostrea edulis

 

Marteilióza (Marteilia refringens)

C+D+E

Chamelea gallina, Ostrea edulis, Ostrea stentina, Solen marginatus, Xenostrobus securis

 

Infekce virem syndromu Taura

A+D+E

Metapenaeus ensis, Penaeus aztecus, Penaeus monodon, Penaeus setiferus, Penaeus stylirostris, Penaeus vannamei

Episesarma mederi, Macrobrachium lanchesteri“

Infekce virem žlutohlavosti (Yellowhead disease)

A+D+E

Metapenaeus affinis, Penaeus monodon, Palaemonetes pugio, Penaeus stylirostris, Penaeus vannamei

 

Infekce virem syndromu běloskvrnitosti (White spot disease)

C+D+E

Všichni desetinozí korýši (řád Decapoda)

 


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/216/oj

ISSN 1977-0626 (electronic edition)


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU