(EU) 2024/194Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/194 ze dne 8. ledna 2024, kterým se opravují některá jazyková znění prováděcího nařízení (EU) 2022/129, kterým se stanoví pravidla pro typy intervencí týkajících se olejnatých semen, bavlny a vedlejších produktů vinifikace podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115 a pro požadavky týkající se informací, propagace a zviditelnění v souvislosti s podporou Unie a strategickými plány SZP

Publikováno: Úř. věst. L 194, 9.1.2024 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 8. ledna 2024 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 29. ledna 2024 Nabývá účinnosti: 29. ledna 2024
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.European flag

Úřední věstník
Evropské unie

CS

Série L


2024/194

9.1.2024

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2024/194

ze dne 8. ledna 2024,

kterým se opravují některá jazyková znění prováděcího nařízení (EU) 2022/129, kterým se stanoví pravidla pro typy intervencí týkajících se olejnatých semen, bavlny a vedlejších produktů vinifikace podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115 a pro požadavky týkající se informací, propagace a zviditelnění v souvislosti s podporou Unie a strategickými plány SZP

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115 ze dne 2. prosince 2021, kterým se stanoví pravidla podpory pro strategické plány, jež mají být vypracovány členskými státy v rámci společné zemědělské politiky (strategické plány SZP) a financovány Evropským zemědělským záručním fondem (EZZF) a Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova (EZFRV), a kterým se zrušují nařízení (EU) č. 1305/2013 a (EU) č. 1307/2013 (1), a zejména na čl. 123 odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Maďarské a polské znění prováděcího nařízení Komise (EU) 2022/129 (2) obsahují v příloze III bodě 2 prvním pododstavci písm. e) chybu, která mění rozsah operací, na něž se vztahuje požadavek na viditelnost stanovený v uvedeném ustanovení.

(2)

Maďarské a polské znění prováděcího nařízení (EU) 2022/129 by proto mělo být odpovídajícím způsobem opraveno. Ostatní jazyková znění nejsou dotčena.

(3)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro společnou zemědělskou politiku vydaným před přijetím prováděcího nařízení (EU) 2022/129,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

(netýká se českého znění)

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 8. ledna 2024.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)   Úř. věst. L 435, 6.12.2021, s. 1.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/129 ze dne 21. prosince 2021, kterým se stanoví pravidla pro typy intervencí týkajících se olejnatých semen, bavlny a vedlejších produktů vinifikace podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115 a pro požadavky týkající se informací, propagace a zviditelnění v souvislosti s podporou Unie a strategickými plány SZP (Úř. věst. L 20, 31.1.2022, s. 197).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/194/oj

ISSN 1977-0626 (electronic edition)


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU