(EU) 2024/191Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/191 ze dne 8. ledna 2024, kterým se opravují některá jazyková znění nařízení (EU) č. 1303/2014 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se bezpečnosti v železničních tunelech železničního systému Evropské unie

Publikováno: Úř. věst. L 191, 9.1.2024 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 8. ledna 2024 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 29. ledna 2024 Nabývá účinnosti: 29. ledna 2024
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.



European flag

Úřední věstník
Evropské unie

CS

Série L


2024/191

9.1.2024

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2024/191

ze dne 8. ledna 2024,

kterým se opravují některá jazyková znění nařízení (EU) č. 1303/2014 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se „bezpečnosti v železničních tunelech“ železničního systému Evropské unie

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797 ze dne 11. května 2016 o interoperabilitě železničního systému v Evropské unii (1), a zejména na čl. 5 odst. 11 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Bulharské, německé, polské, portugalské a slovinské znění nařízení Komise (EU) č. 1303/2014 (2) obsahují chyby v definici „železničního tunelu“ stanovené v oddíle 2.4 písm. a) přílohy uvedeného nařízení, které brání správnému výkladu tohoto pojmu.

(2)

Bulharské, německé, polské, portugalské a slovinské znění nařízení (EU) č. 1303/2014 by proto měla být odpovídajícím způsobem opravena. Ostatní jazyková znění nejsou dotčena.

(3)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle čl. 29 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES (3) vydaným před přijetím nařízení (EU) č. 1303/2014,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

(netýká se českého znění)

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 8. ledna 2024.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)   Úř. věst. L 138, 26.5.2016, s. 44.

(2)  Nařízení Komise (EU) č. 1303/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se „bezpečnosti v železničních tunelech“ železničního systému Evropské unie (Úř. věst. L 356, 12.12.2014, s. 394).

(3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES ze dne 17. června 2008 o interoperabilitě železničního systému ve Společenství (Úř. věst. L 191, 18.7.2008, s. 1).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/191/oj

ISSN 1977-0626 (electronic edition)


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU