(EU) 2024/163Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2024/163 ze dne 12. prosince 2023, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1675, pokud jde o odstranění Kajmanských ostrovů a Jordánska z tabulky v bodě I přílohy

Publikováno: Úř. věst. L 163, 18.1.2024 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 12. prosince 2023 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 7. února 2024 Nabývá účinnosti: 7. února 2024
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.European flag

Úřední věstník
Evropské unie

CS

Série L


2024/163

18.1.2024

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2024/163

ze dne 12. prosince 2023,

kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1675, pokud jde o odstranění Kajmanských ostrovů a Jordánska z tabulky v bodě I přílohy

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 ze dne 20. května 2015 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES a směrnice Komise 2006/70/ES (1), a zejména na čl. 9 odst. 2 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Unie musí zajistit účinnou ochranu integrity a řádné fungování svého finančního systému a vnitřního trhu před praním peněz nebo financováním terorismu. Směrnice (EU) 2015/849 proto stanoví, že má Komise identifikovat jurisdikce třetích zemí, které mají strategické nedostatky ve svých režimech pro boj proti praní peněz a financování terorismu představující významnou hrozbu pro finanční systém Unie (dále jen „vysoce rizikové třetí země“).

(2)

Vysoce rizikové třetí země se strategickými nedostatky jsou identifikovány v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1675 (2).

(3)

Vzhledem k vysoké úrovni integrace mezinárodního finančního systému, úzkému propojení tržních subjektů, vysokému objemu přeshraničních transakcí směrem do Unie i z Unie, jakož i stupni otevřenosti trhu je jakákoli hrozba v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu pro mezinárodní finanční systém hrozbou také pro finanční systém Unie.

(4)

V souladu s čl. 9 odst. 4 směrnice (EU) 2015/849 Komise zohledňuje nejnovější dostupné informace, zejména aktuální veřejná prohlášení Finančního akčního výboru (FATF), seznam FATF s názvem „Jurisdikce pod zvýšeným dohledem“ a zprávy FATF vypracované v rámci Skupiny pro přezkum mezinárodní spolupráce týkající se rizik, která představují jednotlivé třetí země.

(5)

Od posledních změn nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1675 FATF svůj seznam „Jurisdikce pod zvýšeným dohledem“ aktualizoval. Na svém plenárním zasedání v říjnu 2023 odstranil FATF z uvedeného seznamu Kajmanské ostrovy a Jordánsko. Vzhledem k těmto změnám provedla Komise posouzení za účelem identifikace vysoce rizikových třetích zemí v souladu s článkem 9 směrnice (EU) 2015/849.

(6)

Komise přezkoumala pokrok Kajmanských ostrovů a Jordánska při řešení jejich strategických nedostatků. Uvedené země jsou v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1675 identifikovány jako vysoce rizikové třetí země, avšak v říjnu 2023 byly odstraněny ze seznamu FATF „Jurisdikce pod zvýšeným dohledem“.

(7)

FATF uvítal významný pokrok, kterého Kajmanské ostrovy a Jordánsko dosáhly při zlepšování svých režimů pro boj proti praní peněz a financování terorismu, a konstatoval, že uvedené země zavedly právní a regulační rámce, které jim umožní splnit závazky uvedené v jejich příslušných akčních plánech týkajících se strategických nedostatků zjištěných FATF. Kajmanské ostrovy a Jordánsko proto již nepodléhají dohledu FATF v rámci jeho celosvětové činnosti dohlížení nad dodržováním předpisů v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu a budou dále spolupracovat se svými příslušnými regionálními orgány typu FATF na dalším posílení svých režimů pro boj proti praní peněz a financování terorismu.

(8)

Kajmanské ostrovy a Jordánsko posílily účinnost svých režimů pro boj proti praní peněz a financování terorismu a vyřešily technické nedostatky, aby splnily závazky ve svých akčních plánech týkající se strategických nedostatků, které identifikoval FATF. Komise posoudila dostupné informace a dospěla k závěru, že Kajmanské ostrovy a Jordánsko již nemají ve svých režimech pro boj proti praní peněz a financování terorismu strategické nedostatky. Je proto vhodné odstranit Kajmanské ostrovy a Jordánsko z tabulky v bodě I přílohy nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1675.

(9)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1675 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V příloze nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1675 se tabulka v bodě I nahrazuje tabulkou v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 12. prosince 2023.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)   Úř. věst. L 141, 5.6.2015, s. 73., ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2015/849/oj?locale=cs).

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1675 ze dne 14. července 2016, kterým se směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 doplňuje o identifikaci vysoce rizikových třetích zemí se strategickými nedostatky (Úř. věst. L 254, 20.9.2016, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/1675/oj).


PŘÍLOHA

„Č.

Vysoce riziková třetí země (1)

1

Afghánistán

2

Barbados

3

Burkina Faso

4

Kamerun

5

Demokratická republika Kongo

6

Gibraltar

7

Haiti

8

Jamajka

9

Mali

10

Mosambik

11

Myanmar/Barma

12

Nigérie

13

Panama

14

Filipíny

15

Senegal

16

Jižní Afrika

17

Jižní Súdán

18

Sýrie

19

Tanzanie

20

Trinidad a Tobago

21

Uganda

22

Spojené arabské emiráty

23

Vanuatu

24

Vietnam

25

Jemen


(1)  Aniž je dotčen právní postoj Španělského království, pokud jde o svrchovanost a jurisdikci ve vztahu k území Gibraltaru.“


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/163/oj

ISSN 1977-0626 (electronic edition)


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU