(EU) 2024/927Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/927 ze dne 13. března 2024, kterou se mění směrnice 2011/61/EU a 2009/65/ES, pokud jde o pověření, řízení rizika likvidity, podávání zpráv pro účely dohledu, poskytování depozitářských služeb a služeb úschovy a poskytování úvěrů alternativními investičními fondy

Publikováno: Úř. věst. L 927, 26.3.2024 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 13. března 2024 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 15. dubna 2024 Nabývá účinnosti: 15. dubna 2024
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.European flag

Úřední věstník
Evropské unie

CS

Série L


2024/927

26.3.2024

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2024/927

ze dne 13. března 2024,

kterou se mění směrnice 2011/61/EU a 2009/65/ES, pokud jde o pověření, řízení rizika likvidity, podávání zpráv pro účely dohledu, poskytování depozitářských služeb a služeb úschovy a poskytování úvěrů alternativními investičními fondy

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 53 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

v souladu s řádným legislativním postupem (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU (2) přezkoumala Komise uplatňování a oblast působnosti uvedené směrnice a dospěla k závěru, že cíle integrace trhu Unie s alternativními investičními fondy, zajištění vysoké úrovně ochrany investorů a ochrany finanční stability byly z velké části splněny. Při svém přezkumu však rovněž došla k závěru, že je nutné harmonizovat pravidla pro správce alternativních investičních fondů (dále jen „správci“), kteří spravují alternativní investiční fondy, jež poskytují úvěry, jakož i objasnit normy vztahující se na správce, kteří pověřují plněním svých úkolů třetí osoby, zajistit rovné zacházení se subjekty poskytujícími služby úschovy (dále jen „uschovateli“), zlepšit přeshraniční přístup k depozitářským službám, optimalizovat sběr údajů pro účely dohledu a usnadnit používání nástrojů pro řízení likvidity v celé Unii. K řešení těchto potřeb za účelem lepšího fungování směrnice 2011/61/EU jsou proto nezbytné změny.

(2)

Spolehlivý režim pověření, rovné zacházení s uschovateli, soudržné zprávy pro účely dohledu, zejména odstraněním duplicit a nadbytečných požadavků, a harmonizovaný přístup k používání nástrojů pro řízení likvidity jsou stejně tak nezbytné pro správu subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (dále jen „SKIPCP“). Je proto vhodné rovněž změnit směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES (3), která stanoví pravidla týkající se povolování a činnosti SKIPCP a jejich správcovských společností v oblastech pověření, úschovy aktiv, podávání zpráv v oblasti dohledu a řízení rizika likvidity.

(3)

Unijní trh s alternativními investičními fondy dosáhl na konci roku 2022 čisté hodnoty aktiv 6,8 bilionu EUR. Na profesionální investory připadá v Unii přibližně 86 % čisté hodnoty aktiv alternativních investičních fondů spravovaných nebo nabízených povolenými správci a správci nedosahujícími prahové hodnoty, tj. správci uvedenými v čl. 3 odst. 2 směrnice 2011/61/EU. Trh Unie s alternativními investičními fondy poskytuje podnikům v Unii soukromé úvěry v hodnotě přesahující 250 miliard EUR a na investory z Unie připadá 30 % z celosvětového kapitálu, kterým toto odvětví disponuje. Velikost souhrnného trhu Unie s alternativními investičními fondy nadále roste, přičemž mezi lety 2020 a 2022 trh vzrostl o více než 15 % a na konci roku 2020 představovaly alternativní investiční fondy jednu třetinu odvětví fondů v Evropském hospodářském prostoru. Stále však existuje prostor pro růst tohoto odvětví tím, že se institucionálním investorům poskytne větší výběr a posílí se konkurenceschopnost unie kapitálových trhů.

(4)

Ke zvýšení efektivity činnosti správců by se měl rozšířit seznam doplňkových služeb uvedených v čl. 6 odst. 4 směrnice 2011/61/EU tak, aby zahrnoval úkoly vykonávané administrátorem podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011 (4) (dále jen „správa referenčních hodnot“) a správu úvěru podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2167 (5). V zájmu úplnosti by mělo být vyjasněno, že při plnění úkolů vykonávaných takovýmto administrátorem nebo při poskytování správy úvěrů by se na správce mělo vztahovat nařízení (EU) 2016/1011 a směrnice (EU) 2021/2167.

(5)

Za účelem zvýšení právní jistoty by mělo být jasně stanoveno, že správa alternativních investičních fondů může rovněž zahrnovat poskytování úvěrů jménem alternativního investičního fondu a správu sekuritizačních účelových subjektů.

(6)

Za účelem zvýšení právní jistoty pro správce a pro správcovské společnosti SKIPCP, pokud jde o služby, které mohou poskytovat třetím osobám, by mělo být jasně stanoveno, že správci a správcovské společnosti SKIPCP mohou ve prospěch třetích osob vykonávat tytéž úkoly a činnosti, které již vykonávají ve vztahu k alternativním investičním fondům a SKIPCP, jež spravují, za podmínky, že každý potenciální střet zájmů vyplývající z výkonu tohoto úkolu nebo činnosti vůči třetím osobám je náležitě řešen. Mezi tyto úkoly a činnosti patří například podpůrné služby, jako jsou lidské zdroje a informační technologie (IT), jakož i služby IT pro správu portfolia a řízení rizik. Tato možnost by rovněž podpořila mezinárodní konkurenceschopnost správců a správcovských společností SKIPCP z Unie tím, že by umožnila úspory z rozsahu a pomohla by diverzifikovat zdroje příjmů.

(7)

Pro zajištění právní jistoty je třeba objasnit, že správci poskytující doplňkové služby, které zahrnují finanční nástroje, podléhají pravidlům stanoveným ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU (6). Co se týká aktiv, která nejsou finančními nástroji, měli by správci dodržovat požadavky směrnice 2011/61/EU.

(8)

S cílem zajistit jednotné uplatňování požadavků stanovených ve směrnici 2011/61/EU, pokud jde o potřebné lidské zdroje správců, je nezbytné objasnit, že v době podání žádosti o povolení by měl správce poskytnout příslušným orgánům informace o lidských a technických zdrojích, které bude využívat při plnění svých úkolů a v příslušných případech při dohledu nad jím pověřenými osobami. K řízení činnosti správce by měly být na plný úvazek jmenovány alespoň dvě fyzické osoby, které jsou buď zaměstnány správcem, nebo jsou výkonnými členy či členy řídícího orgánu správce a které mají bydliště, tj. obvyklé bydliště, v Unii. Bez ohledu na toto zákonné minimum by mohlo být v závislosti na velikosti a složitosti správce a alternativního investičního fondu, který spravuje, zapotřebí více zdrojů.

(9)

Některé členské státy mají ve vnitrostátním právu nebo v odvětvových normách požadavky na míru nezávislosti jednoho nebo více členů řídícího orgánu správce nebo vedoucího orgánu správcovské společnosti SKIPCP nebo investiční společnosti. Je vhodné vybízet správce spravující alternativní investiční fondy nabízené neprofesionálním investorům a správcovské společnosti SKIPCP a investiční společnosti k tomu, aby členem svého řídícího nebo vedoucího orgánu jmenovali alespoň jednoho nezávislého nebo nevýkonného člena, pokud to umožňují vnitrostátní právní předpisy nebo odvětvové normy domovského členského státu správce, správcovské společnosti SKIPCP nebo investiční společnosti, s cílem chránit zájmy alternativních investičních fondů a SKIPCP a investorů do alternativních investičních fondů spravovaných správcem nebo do SKIPCP. Při tomto jmenování je nezbytné, aby správce, správcovská společnost SKIPCP nebo investiční společnost zajistili, aby byl tento člen nezávislý co do povahy a úsudku a měl dostatečné odborné znalosti a postačující zkušenosti, aby mohl posoudit, zda správce, správcovská společnost SKIPCP nebo investiční společnost spravuje alternativní investiční fondy nebo SKIPCP v nejlepším zájmu investorů.

(10)

Nabízení alternativních investičních fondů není vždy prováděno přímo správcem, ale jedním nebo několika distributory buď jménem správce, nebo jejich vlastním jménem. Zejména by mohly nastat případy, kdy nezávislý finanční poradce nabízí alternativní investiční fond bez vědomí správce. Většina distributorů fondů podléhá regulačním požadavkům podle směrnic Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU nebo (EU) 2016/97 (7), které vymezují obsah a rozsah jejich povinností vůči vlastním zákazníkům. Směrnice 2011/61/EU by tedy měla brát v úvahu rozmanitost způsobů distribuce a rozlišovat mezi ujednáními, kdy distributor jedná jménem správce, která by měla být považována za pověření, na jedné straně a ujednáními, kdy distributor jedná svým jménem, když nabízí alternativní investiční fond podle směrnice 2014/65/EU nebo prostřednictvím produktů s investiční složkou na bázi životního pojištění v souladu se směrnicí (EU) 2016/97, na straně druhé, přičemž v takovém případě by se ustanovení směrnice 2011/61/EU týkající se pověření neměla uplatňovat, bez ohledu na případnou dohodu o distribuci mezi správcem a distributorem.

(11)

Pověření může umožnit účinnou správu investičních portfolií a získávání potřebné odbornosti týkající se určitého zeměpisného trhu nebo kategorie aktiv. Je však důležité, aby orgány dohledu měly aktualizované informace o hlavních prvcích pověření. Za účelem získání spolehlivého přehledu o činnostech v oblasti pověření v Unii by správci měli příslušným orgánům pravidelně poskytovat informace o ujednáních o pověření, která zahrnují pověření úkoly kolektivní nebo diskreční správy portfolia nebo úkoly řízení rizik. Správci by proto měli za každý alternativní investiční fond, který spravují, oznamovat informace o pověřených osobách, seznam a popis svěřených činností, objem a procentní podíl aktiv spravovaných alternativních investičních fondů, na něž se vztahuje pověření v souvislosti se správou portfolia, popis toho, jak správce vykonává dohled nad pověřenou osobou, sleduje ji a kontroluje ji, informace o ujednáních o dalším pověření a datum zahájení a ukončení pověření a dalšího pověření. V zájmu jasnosti by mělo být upřesněno, že shromažďované údaje o objemu a procentním podílu aktiv spravovaných alternativních investičních fondů, na něž se vztahuje pověření v souvislosti se správou portfolia, slouží k zajištění lepšího přehledu o výkonu pověření a nejsou samy o sobě důkazním ukazatelem pro určení přiměřenosti podstaty, řízení rizik ani účinnosti opatření v oblasti dohledu či kontroly na úrovni správce. Tyto informace by měly být sdělovány příslušným orgánům v rámci podávání zpráv pro účely dohledu podle směrnice 2011/61/EU.

(12)

Za účelem zajištění jednotného uplatňování směrnice 2011/61/EU by mělo být objasněno, že pravidla týkající se pověření, která jsou v ní stanovena, se vztahují na všechny úkoly uvedené v příloze I zmíněné směrnice a na seznam doplňkových služeb stanovených v čl. 6 odst. 4 uvedené směrnice.

(13)

Investiční fondy, které poskytují úvěry, mohou být zdrojem alternativního financování reálné ekonomiky. Tyto fondy mohou poskytovat kritické financování malým a středním podnikům v Unii, pro něž je přístup k tradičním zdrojům úvěrování obtížnější. Rozdílné vnitrostátní přístupy k regulaci však mohou vést k regulatorní arbitráži a různé úrovni ochrany investorů, což brání vytvoření účinného vnitřního trhu pro poskytování úvěrů alternativními investičními fondy. Směrnice 2011/61/EU by měla uznat právo alternativních investičních fondů poskytovat úvěry. Měla by být rovněž stanovena společná pravidla za účelem vytvoření účinného vnitřního trhu pro poskytování úvěrů alternativními investičními fondy, zajištění jednotné úrovně ochrany investorů v Unii, možnosti alternativních investičních fondů rozvíjet svou činnost poskytováním úvěrů ve všech členských státech a usnadnění přístupu podniků v Unii k financování, což je hlavní cíl unie kapitálových trhů stanovený ve sdělení Komise ze dne 24. září 2020 nazvaném „Unie kapitálových trhů pro občany a podniky – nový akční plán“. Vzhledem k rychle rostoucímu trhu soukromých úvěrů je však nezbytné zabývat se možnými mikroobezřetnostními a makroobezřetnostními riziky, jež může představovat poskytování úvěrů alternativními investičními fondy a která se mohou rozšířit na širší finanční systém. Pravidla vztahující se na správce alternativních investičních fondů, které poskytují úvěry, je třeba harmonizovat, aby se na celém finančním trhu zlepšilo řízení rizik a zvýšila transparentnost pro investory. V zájmu jasnosti je třeba uvést, že ustanovení této směrnice, jež se vztahují na správce alternativních investičních fondů, které poskytují úvěry, by členským státům neměla bránit ve stanovování vnitrostátních produktových rámců, které definují určité kategorie alternativních investičních fondů s přísnějšími pravidly.

(14)

Poskytování úvěru ne vždy provádí přímo alternativní investiční fond. Mohou nastat případy, kdy alternativní investiční fond poskytne úvěr nepřímo prostřednictvím třetí osoby nebo účelové společnosti, která poskytne úvěr za alternativní investiční fond nebo jeho jménem nebo za správce nebo jeho jménem předtím, než získá expozici vůči úvěru. Aby se zabránilo obcházení směrnice 2011/61/EU, pokud je alternativní investiční fond nebo správce zapojen do strukturování úvěru nebo do definování či předběžného vyjednávání jeho charakteristik, měly by být tyto případy považovány za poskytování úvěru a měla by se na ně vztahovat uvedená směrnice.

(15)

Na alternativní investiční fondy, které poskytují úvěry spotřebitelům, se vztahují požadavky jiných nástrojů práva Unie vztahujících se na spotřebitelské úvěry, včetně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/48/ES (8) a směrnice (EU) 2021/2167. Tyto nástroje práva Unie stanoví základní ochranu dlužníků na úrovni Unie. Z naléhavých důvodů veřejného zájmu by však členské státy měly mít možnost zakázat poskytování úvěrů alternativními investičními fondy spotřebitelům na svém území.

(16)

Na podporu profesionální správy alternativních investičních fondů a ke zmírnění rizik pro finanční stabilitu by měli správci alternativních investičních fondů, které se zabývají poskytováním úvěrů, bez ohledu na to, zda tyto alternativní investiční fondy splňují definici alternativních investičních fondů poskytujících úvěry, mít účinné zásady, postupy a procesy pro poskytování úvěrů. Měli by rovněž zavést účinné zásady, postupy a procesy pro posuzování úvěrového rizika a správu a sledování úvěrového portfolia, pokud se jimi spravované alternativní investiční fondy zabývají poskytováním úvěrů, včetně případů, kdy tyto alternativní investiční fondy získají expozici vůči úvěrům prostřednictvím třetích stran. Tyto zásady, postupy a procesy by měly být přiměřené rozsahu poskytování úvěrů a měly by být pravidelně přezkoumávány.

(17)

S cílem omezit riziko propojení mezi alternativními investičními fondy poskytujícími úvěry a ostatními účastníky finančního trhu by mělo být od správců těchto fondů vyžadováno, aby v případě, že je dlužníkem finanční instituce, riziko rozložili a zajistili, aby se na jejich expozici vztahovaly zvláštní limity.

(18)

S cílem zajistit stabilitu a integritu finančního systému a zavést přiměřená ochranná opatření by alternativní investiční fondy poskytující úvěry měly podléhat limitu pákového efektu, který se bude lišit v závislosti na tom, zda se jedná o otevřený nebo uzavřený alternativní investiční fond. Riziko pro finanční stabilitu je větší u otevřených alternativních investičních fondů, které mohou být vystaveny vysoké míře vyplácení. V souladu s cílem zachovat finanční stabilitu by limit pákového efektu neměl záviset na tom, zda je alternativní investiční fond poskytující úvěr nabízen profesionálním a neprofesionálním investorům, nebo pouze profesionálním investorům. Závazková metoda poskytuje komplexní a spolehlivý rámec pro výpočet pákového efektu v souladu s mezinárodními standardy, a zejména pro zohlednění syntetického pákového efektu vytvořené deriváty. Tyto limity pákového efektu by neměly příslušným orgánům domovského členského státu správce bránit v ukládání přísnějších limitů pákového efektu, je-li to považováno za nezbytné pro zajištění stability a integrity finančního systému.

(19)

K omezení střetů zájmů by správci a jejich zaměstnanci neměli získávat úvěry od žádných alternativních investičních fondů, které spravují. Obdobně by mělo být depozitáři alternativního investičního fondu a pověřené osobě depozitáře, pověřené osobě správce a jejím zaměstnancům a subjektům patřícím do téže skupiny jako správce zakázáno získávat úvěry od dotčeného alternativního investičního fondu.

(20)

Aby se zabránilo morálnímu hazardu a zachovala celková úvěrová kvalita úvěrů poskytovaných alternativními investičními fondy, měly by se na tyto úvěry při převodu na třetí osoby vztahovat požadavky na ponechání si rizika. Z téhož důvodu by správci měli mít zakázáno spravovat alternativní investiční fond, který poskytuje úvěry výhradně za účelem jejich prodeje třetím stranám (strategie „originate-to-distribute“), bez ohledu na to, zda tento alternativní investiční fond splňuje definici alternativního investičního fondu poskytujícího úvěr. Úvěry by měly být poskytovány výhradně za účelem investování kapitálu nabytého alternativním investičním fondem v souladu s jeho investiční strategií a regulačními omezeními. Správce by však měl mít možnost provádět tuto investiční strategii v nejlepším zájmu investorů alternativního investičního fondu. To znamená, že je nezbytné umožnit odchylky od pravidel o ponechání si rizika v případech, kdy ponechání si části úvěru není slučitelné s prováděním investiční strategie alternativního investičního fondu nebo s regulačními požadavky, včetně požadavků na produkt, uloženými alternativnímu investičnímu fondu a jeho správci. K těmto případům patří situace, kdy by ponechání si části úvěru vedlo k tomu, že by alternativní investiční fond přesáhl své investiční nebo diverzifikační limity nebo porušil regulační požadavky, jako jsou omezující opatření přijatá podle článku 215 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „Smlouva o fungování EU“), nebo kdy alternativní investiční fond vstupuje do likvidace, nebo kdy se změnila situace dlužníka, jako v případě fúze nebo selhání dlužníka, pokud investiční strategie alternativního investičního fondu nezahrnuje správu klasifikovaných aktiv, nebo kdy dojde ke změně alokace aktiv alternativního investičního fondu, což má za následek, že alternativní investiční fond již nesleduje expozici vůči konkrétnímu odvětví nebo konkrétní kategorii aktiv. Správce by měl na žádost příslušných orgánů svého domovského členského státu odůvodnit své rozhodnutí využít této odchylky od požadavků na ponechání si rizika a měl by být povinen průběžně dodržovat zastřešující zásadu zákazu strategií „originate-to-distribute“.

(21)

Dlouhodobé, nelikvidní úvěry držené alternativním investičním fondem by mohly vytvářet nesoulad likvidity, pokud otevřená struktura alternativního investičního fondu umožňuje investorům často odkupovat své podílové jednotky nebo akcie. Proto je nutné zmírnit rizika spojená s transformací splatnosti stanovením uzavřené struktury pro alternativní investiční fondy poskytující úvěry. Alternativní investiční fondy poskytující úvěry by však měly mít možnost fungovat jako otevřené, pokud jsou splněny určité požadavky, včetně systému řízení likvidity, který minimalizuje nesoulad likvidity, zajišťuje spravedlivé zacházení s investory a podléhá dohledu příslušných orgánů domovského členského státu správce. Aby byla zajištěna jednotná kritéria, podle nichž příslušné orgány určí, zda si alternativní investiční fond poskytující úvěr může ponechat otevřenou strukturu, měl by evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy), zřízený nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 (9) (dále jen „orgán pro cenné papíry“), vypracovat návrhy regulačních technických norem pro stanovení těchto kritérií s náležitým ohledem na charakter alternativních investičních fondů poskytujících úvěry, povahu jejich investic z hlediska likvidity a jejich expozice.

(22)

Je třeba objasnit, že pokud se na alternativní investiční fond, který poskytuje úvěry, nebo na správce v souvislosti s úvěrovými činnostmi alternativního investičního fondu, který spravuje, vztahují požadavky stanovené ve směrnici 2011/61/EU a požadavky stanovené v nařízeních Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 345/2013 (10), (EU) č. 346/2013 (11) a (EU) 2015/760 (12), měly by mít zvláštní požadavky pro produkty stanovené v kapitole II nařízení (EU) č. 345/2013, v kapitole II nařízení (EU) č. 346/2013 a v nařízení (EU) 2015/760 přednost před obecnějšími pravidly stanovenými ve směrnici 2011/61/EU.

(23)

Vzhledem k potenciálně nelikvidní a dlouhodobé povaze aktiv alternativních investičních fondů, které poskytují úvěry, se správci mohou potýkat s obtížemi při plnění změn regulačních požadavků zavedených během životního cyklu alternativních investičních fondů, které spravují, aniž by byla dotčena důvěra jejich investorů. Je proto nezbytné použít na některé požadavky na alternativní investiční fondy zřízené před přijetím této směrnice přechodná ustanovení. Tyto alternativní investiční fondy a správci by však rovněž měli mít možnost se rozhodnout, že se těmto pravidlům podrobí, za podmínky, že o tom budou řádně informovány příslušné orgány domovského členského státu správce. Dále by se pravidla vztahující se na poskytování úvěrů a na alternativní investiční fondy poskytující úvěry, s výjimkou limitu pákového efektu a investičních limitů a povinnosti alternativních investičních fondů poskytujících úvěry fungovat jako uzavřené, měla vztahovat pouze na úvěry poskytnuté po vstupu této směrnice v platnost.

(24)

Na podporu sledování trhu orgány dohledu je třeba prostřednictvím zpráv pro účely dohledu zlepšovat shromažďování informací a jejich sdílení. Duplicitní požadavky na podávání zpráv, které existují podle právních předpisů Unie a vnitrostátních právních předpisů, zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 (13) a (EU) 2019/834 (14) a nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 1011/2012 (15) a (EU) č. 1073/2013 (16), by bylo možno odstranit, aby se zvýšila efektivnost a snížila administrativní zátěž pro správce. Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro bankovnictví), zřízený nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 (17), Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění), zřízený nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1094/2010 (18), orgán pro cenné papíry a trhy (společně označované jako „evropské orgány dohledu“) a Evropská centrální banka (ECB) by, v případně nutnosti s podporou příslušných orgánů, měly posoudit potřebu údajů u různých orgánů dohledu, aby byly změny šablony pro podávání zpráv pro účely dohledu určené správcům účelné.

(25)

S cílem omezit duplicitní podávání zpráv a související zátěž pro správce a zajistit účinné opakované používání údajů orgány by údaje oznamované správci příslušným orgánům měly být zpřístupňovány i dalším dotčeným příslušným orgánům, evropským orgánům dohledu a Evropské radě pro systémová rizika, jak je stanoveno v doporučení Evropské rady pro systémová rizika ze dne 7. prosince 2017 (19), kdykoli je to nezbytné pro účely plnění jejich povinností, jakož i členům Evropského systému centrálních bank (ESCB) pouze pro statistické účely.

(26)

Při přípravě na budoucí změny povinností v oblasti podávání zpráv pro účely dohledu by se měl rozsah údajů, které lze od správců vyžadovat, rozšířit tím, že se zruší jeho omezení, která se zaměřují na hlavní obchody a expozice nebo protistrany, a že se přidají další kategorie údajů, které je třeba příslušným orgánům poskytovat. Pokud orgán pro cenné papíry a trhy rozhodne, že je odůvodněné pravidelné poskytování informací o celém portfoliu orgánům dohledu, měla by se ustanovení směrnice 2011/61/EU přizpůsobit potřebnému rozšíření rozsahu podávání zpráv.

(27)

Aby byla zajištěna důsledná harmonizace povinností týkajících se podávání zpráv pro účely dohledu, měla by být Komisi svěřena pravomoc přijímat regulační technické normy prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci podle článku 290 Smlouvy o fungování EU v souladu s články 10 až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010 za účelem stanovení obsahu, formulářů a postupů ke standardizaci postupu, kterým správci podávají zprávy pro účely dohledu, čímž se nahradí šablona pro podávání zpráv stanovená v aktu v přenesené pravomoci přijatém podle článku 24 směrnice 2011/61/EU, jakož i stanovení četnosti podávání zpráv a lhůt. Pokud jde o informace, které mají být poskytovány o ujednáních o pověření, měly by se regulační technické normy i nadále omezovat na stanovení vhodné úrovně standardizace informací, které mají být poskytovány. Regulačními technickými normami by se neměly doplňovat žádné prvky, které nejsou stanoveny ve směrnici 2011/61/EU.

(28)

Za účelem standardizace postupu podávání zpráv pro účely dohledu by měla být Komise zmocněna k přijímání prováděcích technických norem vypracovaných orgánem pro cenné papíry a trhy, pokud jde o formáty a standardy údajů a metody a ujednání pro podávání zpráv správci. Komise by měla tyto prováděcí technické normy přijímat prostřednictvím prováděcích aktů podle článku 291 Smlouvy o fungování EU a v souladu s článkem 15 nařízení (EU) č. 1095/2010.

(29)

Aby byla zajištěna účinnější reakce na tlaky na likviditu za vypjatých situací na trhu a lepší ochrana investorů, měla by být ve směrnici 2011/61/EU stanovena pravidla pro provedení doporučení Evropské rady pro systémová rizika ze dne 7. prosince 2017.

(30)

Aby mohli správci otevřených investičních fondů usazení v kterémkoli členském státě řešit tlaky na vyplácení za napjatých podmínek na trhu, mělo by se od nich vyžadovat, aby si vybrali a do statutu nebo zakládacích dokumentů alternativního investičního fondu zahrnuli nejméně dva nástroje pro řízení likvidity z harmonizovaného seznamu uvedeného v příloze V bodech 2 až 8 směrnice 2011/61/EU. Odchylně, pokud správce spravuje alternativní investiční fond, který je povolen jako fond peněžního trhu v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1131 (20), měl by mít možnost se rozhodnout, že z tohoto seznamu vybere pouze jeden nástroj pro řízení likvidity. Tyto nástroje pro řízení likvidity by měly odpovídat investiční strategii, povaze investic alternativního investičního fondu z hlediska likvidity a jeho pravidlům pro vyplácení podílových jednotek nebo akcií. Správci by měli tyto nástroje pro řízení likvidity aktivovat, je-li to nezbytné k ochraně zájmů investorů alternativního investičního fondu. Dále by správci otevřených alternativních investičních fondů měli mít vždy možnost dočasně pozastavit upisování, odkup a vyplácení nebo aktivovat oddělené účty, a to za výjimečných okolností a v odůvodněných případech s ohledem na zájmy investorů alternativního investičního fondu. Pokud se správce rozhodne pozastavit upisování, odkup a vyplácení, měl by to bez zbytečného odkladu oznámit příslušným orgánům svého domovského členského státu. Pokud se správce rozhodne aktivovat nebo deaktivovat oddělené účty, měl by to v přiměřené lhůtě před aktivací nebo deaktivací tohoto nástroje pro řízení likvidity oznámit příslušným orgánům svého domovského členského státu. Správce by měl rovněž informovat příslušné orgány svého domovského členského státu, pokud aktivuje nebo deaktivuje jakýkoli jiný nástroj pro řízení likvidity způsobem, který není součástí běžné obchodní činnosti stanovené ve statutu nebo zakládacích dokumentech alternativního investičního fondu. To by orgánům dohledu umožnilo lépe zvládat možné přelévání napětí v oblasti likvidity na širší trh.

(31)

Obzvláště, a za účelem posílení ochrany investorů, je třeba upřesnit, že využívání nepeněžního vyplácení není pro neprofesionální investory vhodné, a mělo by být proto aktivováno pouze za účelem vyhovění žádostem profesionálních investorů o vyplacení. Zároveň by měla být řešena rizika nerovného zacházení při vyplácení investorů a ostatních podílníků nebo akcionářů.

(32)

Aby bylo možné přijímat investiční rozhodnutí v souladu s ochotou investorů podstoupit riziko a jejich potřebou likvidity, měli by být investoři informováni o podmínkách použití nástrojů pro řízení likvidity.

(33)

Aby byla zajištěna důsledná harmonizace v oblasti řízení rizika likvidity správci otevřených fondů a usnadnilo se sbližování trhu a dohledu, měla by být Komisi svěřena pravomoc přijímat regulační technické normy prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci podle článku 290 Smlouvy o fungování EU v souladu s články 10 až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010 s cílem upřesnit charakteristiky nástrojů pro řízení likvidity stanovených v příloze V směrnice 2011/61/EU, s náležitým přihlédnutím k rozmanitosti investičních strategií a podkladových aktiv alternativních investičních fondů. Tyto regulační technické normy by měly být přijaty na základě návrhu vyhotoveného orgánem pro cenné papíry a trhy a neměly by omezovat možnost správců používat jakýkoli vhodný nástroj pro řízení likvidity pro všechny kategorie aktiv, jurisdikce a tržní podmínky. Aby byla zajištěna jednotná úroveň ochrany investorů v Unii, měl by orgán pro cenné papíry a trhy vypracovat pokyny pro výběr a kalibraci nástrojů pro řízení likvidity ze strany správců. Tyto pokyny by měly zohledňovat skutečnost, že hlavní odpovědnost za řízení rizika likvidity i nadále nese správce.

(34)

Depozitáři hrají důležitou úlohu při ochraně zájmů investorů a měli by být schopni plnit své povinnosti bez ohledu na kategorii uschovatele, který uchovává aktiva alternativních investičních fondů. Pokud tedy centrální depozitáři poskytují alternativním investičním fondům služby úschovy, je nezbytné je zahrnout do uschovatelského řetězce s cílem zajistit, aby ve všech případech existoval stálý tok informací mezi uschovatelem aktiv alternativního investičního fondu a depozitářem. S cílem předejít zbytečnému úsilí by depozitáři neměli provádět postupy náležité opatrnosti ex ante, pokud mají v úmyslu pověřit úschovou centrální depozitáře.

(35)

Aby se zlepšila spolupráce v oblasti dohledu a jeho účinnost, měly by mít příslušné orgány hostitelského členského státu správce možnost zaslat příslušným orgánům domovského členského státu správce odůvodněnou žádost o přijetí opatření v oblasti dohledu proti němu.

(36)

Ke zlepšení spolupráce v oblasti dohledu by měl mít orgán pro cenné papíry a trhy možnost požádat příslušný orgán, aby případ předložil orgánu pro cenné papíry a trhy, pokud má tento případ přeshraniční důsledky a mohl by ovlivnit ochranu investorů nebo finanční stabilitu. Analýza těchto případů orgánem pro cenné papíry a trhy by ostatním příslušným orgánům umožnila lépe pochopit projednávané záležitosti, přispěla by k předcházení podobným případům v budoucnu a ochránila by integritu trhu s alternativními investičními fondy.

(37)

Za účelem podpory sbližování dohledu v oblasti pověření by měl orgán pro cenné papíry a trhy dostávat úplnější informace o provádění této směrnice ve všech členských státech, a to i v oblasti náležitého dohledu nad pověřením a jeho kontroly. Za tímto účelem by měl před příštími přezkumy směrnic 2009/65/ES a 2011/61/EU vycházet z povinnosti podávat zprávy příslušným orgánům a z výkonu pověření pravomocemi v oblasti sbližování dohledu. Orgán pro cenné papíry a trhy by měl předložit zprávu analyzující tržní postupy v oblasti pověření a dodržování pravidel týkajících se pověření, jakož i podstatné požadavky, které se týkají například lidských a technických zdrojů, které správci, správcovské společnosti a jimi pověřené osoby využívají k plnění svých úkolů.

(38)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 (21) stanoví harmonizovaná pravidla pro účastníky finančního trhu a finanční poradce, jež se týkají transparentnosti, pokud jde o začleňování rizik týkajících se udržitelnosti a zohledňování nepříznivých dopadů na udržitelnost do jejich postupů a o poskytování informací souvisejících s udržitelností ve vztahu k finančním produktům. Je důležité zaujmout horizontální přístup k pravidlům týkajícím se transparentnosti v oblasti udržitelnosti pro účastníky finančního trhu a finanční poradce. Alternativní investiční fondy a SKIPCP mohou významně přispět k cílům unie kapitálových trhů. Je rovněž třeba, aby byl růst trhu s alternativními investičními fondy a SKIPC rovněž v souladu s ostatními cíli Unie, a proto by měl být směrován k podpoře udržitelného růstu. Správcovské společnosti SKIPCP a správci by měli být schopni prokázat, že průběžně plní své povinnosti podle nařízení (EU) 2019/2088. Správcovské společnosti SKIPCP a správci by proto měli do pravidel pro správu a řízení rizik používaných na podporu jejich investičních rozhodnutí začleňovat environmentální, sociální a správní parametry. Správcovské společnosti SKIPCP a správci by pravidla pro správu a řízení rizik měli rovněž uplatňovat na svá investiční rozhodnutí a na posuzování příslušných rizik, včetně environmentálních, sociálních a správních rizik. To je ještě důležitější v případech, kdy správcovské společnosti SKIPCP a správci prohlašují, že ve SKIPCP a alternativních investičních fondech, které spravují, se uplatňují udržitelné investiční politiky. Tato investiční rozhodnutí a posouzení rizik by měla být prováděna v nejlepším zájmu investorů alternativních investičních fondů a SKIPCP. Orgán pro cenné papíry a trhy by měl aktualizovat své obecné pokyny k řádným zásadám odměňování podle směrnic 2011/61/EU a 2009/65/ES, pokud jde o sladění pobídek s environmentálními, sociálními a správními riziky v zásadách odměňování.

(39)

SKIPCP nenabízí vždy přímo správcovská společnost, ale jeden nebo více distributorů buď jménem správcovské společnosti, nebo svým vlastním jménem. Zejména by mohly nastat případy, kdy nezávislý finanční poradce nabízí SKIPCP bez vědomí správcovské společnosti. Většina distributorů fondů podléhá regulačním požadavkům podle směrnice 2014/65/EU nebo směrnice (EU) 2016/97, které vymezují rozsah jejich povinností vůči vlastním klientům. Směrnice 2009/65/ES by tedy měla brát v úvahu rozmanitost způsobů distribuce a rozlišovat mezi ujednáními, kdy distributor jedná jménem správcovské společnosti, která by měla být považována za pověření, na jedné straně a ujednáními, kdy distributor jedná svým jménem, když nabízí SKIPCP podle směrnice 2014/65/EU nebo prostřednictvím produktů s investiční složkou na bázi životního pojištění v souladu se směrnicí (EU) 2016/97, na straně druhé, přičemž v takovém případě by se ustanovení směrnice 2009/65/ES týkající se pověření neměla uplatnit, bez ohledu na případnou dohodu o distribuci mezi správcovskou společností a distributorem.

(40)

Na některých koncentrovaných trzích neexistuje konkurenční nabídka depozitářských služeb. Za účelem řešení tohoto nedostatku, jenž může vést ke zvýšeným nákladům pro správce a k méně účinnému trhu s alternativními investičními fondy, by členské státy měly mít možnost svým příslušným orgánům povolit jmenování depozitáře usazeného v jiném členském státě. Tato možnost by měla být využita pouze v případě, že jsou splněny podmínky stanovené v této směrnici, a s předchozím souhlasem příslušných orgánů alternativního investičního fondu. Vzhledem k tomu, že rozhodnutí povolit jmenování depozitáře usazeného v jiném členském státě by nemělo být automatické, a to ani v případě, že jsou tyto podmínky splněny, měly by příslušné orgány přijmout toto rozhodnutí až po individuálním posouzení nedostatku příslušných depozitářských služeb v domovském členském státě alternativního investičního fondu s ohledem na investiční strategii tohoto alternativního investičního fondu.

(41)

V rámci svého přezkumu směrnice 2011/61/EU by Komise měla posoudit fungování odchylky, která umožňuje jmenovat depozitáře usazeného v jiném členském státě, a potenciální přínosy a rizika, včetně dopadu na ochranu investorů, finanční stabilitu, účinnost dohledu a dostupnost tržních rozhodnutí, změny rozsahu této odchylky v souladu s cíli unie kapitálových trhů.

(42)

Možnost jmenovat depozitáře usazeného v jiném členském státě by měla být spojena s větším dosahem dohledu. Proto by se mělo vyžadovat, aby depozitář spolupracoval nejen se svými příslušnými orgány, ale i s příslušnými orgány alternativního investičního fondu, pro který byl depozitář jmenován, a s příslušnými orgány domovského členského státu správce, který spravuje alternativní investiční fond, pokud se tyto příslušné orgány nacházejí v jiném členském státě, než je členský stát depozitáře.

(43)

Za účelem lepší ochrany investorů je třeba zvýšit toky informací mezi správci a investory alternativních investičních fondů. Aby mohli investoři alternativního investičního fondu lépe sledovat jeho výdaje, měli by správci určit poplatky, platby a výdaje, které bude hradit správce a které byly následně přímo či nepřímo přiřazeny alternativnímu investičnímu fondu nebo některé z jeho investic. Správci by měli o všech těchto poplatcích, platbách a výdajích pravidelně podávat zprávy. Správci by měli informovat investory o složení portfolia poskytnutých úvěrů.

(44)

Za účelem zvýšení transparentnosti trhu a efektivního využívání dostupných údajů o trhu s alternativními investičními fondy by měl mít orgán pro cenné papíry a trhy možnost zveřejňovat údaje o trhu, které má k dispozici, v souhrnné či celkové podobě, a standard důvěrnosti údajů by se měl proto snížit, aby bylo takovéto použití údajů přípustné.

(45)

Požadavky na subjekty ze třetích zemí, které mají přístup na vnitřní trh, by měly být sladěny s normami stanovenými ve směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 (22). Měly by být rovněž sladěny se standardy stanovenými ve společném opatření přijatém členskými státy, pokud jde o jurisdikce nespolupracující v daňové oblasti, jak je uvedeno v závěrech Rady o revidovaném unijním seznamu jurisdikcí nespolupracujících v daňové oblasti. Zejména mimounijní alternativní investiční fondy, mimounijní správci, kteří působí v jednotlivých členských státech, a depozitáři usazení ve třetí zemi by neměli být usazeni ve vysoce rizikové třetí zemi ve smyslu směrnice (EU) 2015/849 ani ve třetí zemi považované za zemi, která nespolupracuje v daňových záležitostech, s výhradou odkladné lhůty, pokud k určení země jako vysoce rizikové třetí země ve smyslu uvedené směrnice nebo k jejímu přidání na unijní seznam jurisdikcí nespolupracujících v daňové oblasti došlo teprve později. Tyto požadavky by měly rovněž zajistit vhodnou a účinnou výměnu informací v daňových záležitostech v souladu s mezinárodními standardy, jako jsou standardy stanovené v článku 26 vzorové úmluvy OECD o daních z příjmu a majetku.

(46)

Směrnice 2009/65/ES by měla zajistit, aby podmínky pro správcovské společnosti SKIPCP byly srovnatelné s podmínkami pro správce, není-li důvod pro zachování rozdílů v právní úpravě pro SKIPCP a správce. To se týká režimu pověření, regulačního přístupu k uschovatelům, požadavků na podávání zpráv pro účely dohledu a dostupnosti a používání nástrojů pro řízení likvidity.

(47)

Aby bylo zajištěno jednotné uplatňování podstatných požadavků na správcovské společnosti SKIPCP, je třeba objasnit, že v době podání žádosti o povolení by správcovská společnost měla poskytnout příslušným orgánům informace o lidských a technických zdrojích, které využívá při plnění svých úkolů a v příslušných případech při dohledu nad svými pověřenými osobami. K řízení činnosti správcovské společnosti by měly být na plný úvazek jmenovány alespoň dvě fyzické osoby, které jsou buď zaměstnány správcovskou společností, nebo jsou výkonnými členy či členy vedoucího orgánu správcovské společnosti a které mají bydliště, tj. obvyklé bydliště, v Unii. Bez ohledu na toto zákonné minimum by mohlo být v závislosti na velikosti a složitosti správcovské společnosti a SKIPCP, který spravuje, zapotřebí více zdrojů.

(48)

Za účelem sladění právních rámců směrnic 2009/65/ES a 2011/61/EU s ohledem na pověření by se od správcovských společností SKIPCP mělo vyžadovat, aby objektivně odůvodnily příslušným orgánům pověření jiné osoby výkonem svých činností.

(49)

Pověření může umožnit účinnou správu investičních portfolií a získávání potřebné odbornosti týkající se určitého zeměpisného trhu nebo kategorie aktiv. Je však důležité, aby orgány dohledu měly aktualizované informace o hlavních prvcích pověření. Za účelem získání spolehlivého přehledu o činnostech v oblasti pověření v Unii by správcovské společnosti měly příslušným orgánům pravidelně poskytovat informace o ujednáních o pověření, která zahrnují pověření úkoly kolektivní nebo diskreční správy portfolia nebo úkoly řízení rizik. Správcovské společnosti by proto měly za každý SKIPCP, který spravují, oznamovat informace o pověřených osobách, seznam a popis svěřených činností, objem a procentní podíl aktiv spravovaného SKIPCP, na něž se vztahuje pověření v souvislosti se správou portfolia, popis toho, jak správcovská společnost vykonává dohled nad pověřenou osobou, sleduje ji a kontroluje ji, informace o ujednáních o dalším pověření a datum zahájení a ukončení pověření a dalšího pověření. V zájmu jasnosti by mělo být upřesněno, že shromažďované údaje o objemu a procentním podílu aktiv spravovaných SKIPCP, na něž se vztahuje pověření v souvislosti se správou portfolia, slouží k zajištění lepšího přehledu o výkonu pověření a nejsou samy o sobě důkazním ukazatelem pro určení přiměřenosti podstaty, řízení rizik ani účinnosti opatření v oblasti dohledu či kontroly na úrovni správcovské společnosti. Tyto informace by měly být sdělovány příslušným orgánům v rámci podávání zpráv pro účely dohledu podle směrnice 2009/65/ES.

(50)

Za účelem zajištění jednotného uplatňování směrnice 2009/65/ES by mělo být objasněno, že pravidla týkající se pověření, která jsou v ní stanovena, se vztahují na všechny činnosti uvedené v příloze II zmíněné směrnice a na seznam doplňkových služeb stanovených v čl. 6 odst. 3 dotčené směrnice.

(51)

Za účelem dalšího sladění pravidel týkajících se pověření, která se vztahují na správce a SKIPCP, a k dosažení jednotnějšího uplatňování směrnic 2011/61/EU a 2009/65/ES by Komisi měla být svěřena pravomoc přijímat akty podle článku 290 Smlouvy o fungování EU, pokud jde o upřesnění podmínek pro pověření třetí osoby správcovskou společností SKIPCP a podmínek, za nichž lze správcovskou společnost SKIPCP považovat za subjekt typu „poštovní schránka“, a proto ji již nelze pokládat za správce SKIPCP. Je obzvláště důležité, aby Komise vedla v rámci přípravné činnosti odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů (23). Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání skupin odborníků Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

(52)

Tato směrnice by měla provádět doporučení Evropské rady pro systémová rizika ze dne 7. prosince 2017 týkající se harmonizace nástrojů pro řízení likvidity a jejich využívání správci otevřených fondů, které zahrnují SKIPCP, aby bylo možno účinněji reagovat na tlaky na likviditu za napjatých podmínek na trhu a lépe chránit investory.

(53)

Aby mohly SKIPCP usazené v kterémkoli členském státě řešit tlaky na vyplacení za napjatých podmínek na trhu, mělo by se od nich vyžadovat, aby si vybraly a do statutu nebo zakládacích dokumentů zahrnuly nejméně dva nástroje pro řízení likvidity z harmonizovaného seznamu uvedeného v příloze IIA bodech 2 až 8 směrnice 2009/65/ES. Odchylně SKIPCP, který je povolen jako fond peněžního trhu v souladu s nařízením (EU) 2017/1131, by měl mít možnost se rozhodnout, že z tohoto seznamu vybere pouze jeden nástroj pro řízení likvidity. Tyto nástroje pro řízení likvidity by měly odpovídat investiční strategii, povaze investic SKIPCP z hlediska likvidity a jeho pravidlům pro vyplácení podílových jednotek nebo akcií. SKIPCP by měl tyto nástroje pro řízení likvidity aktivovat, je-li to nezbytné k ochraně zájmů investorů SKIPCP. Dále by SKIPCP měl mít vždy možnost dočasně pozastavit upisování, odkup a vyplácení nebo aktivovat oddělené účty, a to za výjimečných okolností a v odůvodněných případech s ohledem na zájmy investorů SKIPCP. Pokud se SKIPCP rozhodne pozastavit upisování, odkup a vyplácení, měl by to bez zbytečného odkladu oznámit příslušným orgánům svého domovského členského státu. Pokud se SKIPCP rozhodne aktivovat nebo deaktivovat oddělené účty, měl by to v přiměřené lhůtě před aktivací nebo deaktivací tohoto nástroje pro řízení likvidity oznámit příslušným orgánům svého domovského členského státu. SKIPCP by měl rovněž informovat příslušné orgány svého domovského členského státu, pokud aktivuje nebo deaktivuje jakýkoli jiný nástroj pro řízení likvidity způsobem, který není součástí běžné obchodní činnosti stanovené ve statutu nebo zakládacích dokumentech SKIPCP. To by orgánům dohledu umožnilo lépe zvládat možné přelévání napětí v oblasti likvidity na širší trh.

(54)

Obzvláště, a za účelem posílení ochrany investorů, je třeba upřesnit, že využívání nepeněžního vyplacení není pro neprofesionální investory vhodné, a mělo by proto být aktivováno pouze za účelem vyhovění žádostem profesionálních investorů o vyplacení. Zároveň by měla být řešena rizika nerovného zacházení při vyplácení investorů a ostatních podílníků nebo akcionářů.

(55)

Aby bylo možné přijímat investiční rozhodnutí v souladu s ochotou investorů SKIPCP podstoupit riziko a jejich potřebou likvidity, měli by být investoři SKIPCP informováni o podmínkách použití nástrojů pro řízení likvidity.

(56)

Aby byla zajištěna důsledná harmonizace v oblasti řízení rizika likvidity SKIPCP a usnadnilo se sbližování trhu a dohledu, měla by být Komisi svěřena pravomoc přijímat regulační technické normy prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci podle článku 290 Smlouvy o fungování EU v souladu s články 10 až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010 s cílem upřesnit charakteristiky nástrojů pro řízení likvidity stanovených v příloze IIA směrnice 2009/65/ES, s náležitým přihlédnutím k rozmanitosti investičních strategií a podkladových aktiv SKIPCP. Tyto regulační technické normy by měly být přijaty na základě návrhu vyhotoveného orgánem pro cenné papíry a trhy a neměly by omezovat možnost SKIPCP používat jakýkoli vhodný nástroj pro řízení likvidity pro všechny kategorie aktiv, jurisdikce a tržní podmínky. Aby byla zajištěna jednotná úroveň ochrany investorů v Unii, měl by orgán pro cenné papíry a trhy vypracovat pokyny pro výběr a kalibraci nástrojů pro řízení likvidity správcovskými společnostmi. Tyto pokyny by měly zohledňovat skutečnost, že hlavní odpovědnost za řízení rizika v oblasti likvidity nese i nadále SKIPCP.

(57)

Na podporu sledování trhu orgány dohledu by se mělo zlepšit shromažďování informací a jejich sdílení prostřednictvím zpráv pro účely dohledu, a to uložením povinností týkajících se podávání zpráv pro účely dohledu subjektům SKIPCP. Duplicitní požadavky na podávání zpráv, které existují podle unijního a vnitrostátního práva, zejména nařízení (EU) č. 600/2014 a (EU) 2019/834 a nařízení (EU) č. 1011/2012 a (EU) č. 1073/2013, by bylo možno odstranit, aby se zvýšila efektivnost a snížila administrativní zátěž pro správcovské společnosti. Evropské orgány dohledu a ECB by, v případně nutnosti s podporou příslušných orgánů, měly posoudit potřebu údajů u různých orgánů dohledu, aby bylo zajištěno, že informace poskytované v rámci šablony pro podávání zpráv pro účely dohledu určené SKIPCP jsou dostatečné.

(58)

S cílem omezit duplicitní podávání zpráv a související zátěž pro SKIPCP a zajistit účinné opakované používání údajů orgány by údaje oznamované subjekty SKIPCP příslušným orgánům měly být zpřístupňovány i dalším dotčeným příslušným orgánům, orgánu pro cenné papíry a trhy, ostatním evropským orgánům dohledu a Evropské radě pro systémová rizika, kdykoli je to nezbytné pro účely plnění jejich povinností, jakož i členům ESCB pouze pro statistické účely.

(59)

Aby byla zajištěna důsledná harmonizace povinností týkajících se podávání zpráv pro účely dohledu, měla by být Komisi svěřena pravomoc přijímat regulační technické normy prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci podle článku 290 Smlouvy o fungování EU v souladu s články 10 až 14 a článkem 15 nařízení (EU) č. 1095/2010 za účelem stanovení obsahu, formulářů a postupů ke standardizaci postupu, kterým správcovské společnosti podávají zprávy pro účely dohledu, včetně četnosti podávání zpráv a lhůt. Pokud jde o informace, které mají být poskytovány o ujednáních o pověření, měly by se regulační technické normy i nadále omezovat na stanovování vhodné úrovně standardizace informací, které mají být poskytovány. Tyto regulační technické normy by měly být přijaty na základě návrhu vypracovaného orgánem pro cenné papíry a trhy. Regulačními technickými normami by se neměly doplňovat žádné prvky, které nejsou stanoveny ve směrnici 2009/65/ES.

(60)

Za účelem standardizace postupu podávání zpráv pro účely dohledu by měla být Komise zmocněna k přijímání prováděcích technických norem vypracovaných orgánem pro cenné papíry a trhy, pokud jde o formáty a standardy údajů a metody a ujednání pro podávání zpráv správcovskými společnostmi. Komise by měla tyto prováděcí technické normy přijímat prostřednictvím prováděcích aktů podle článku 291 Smlouvy o fungování EU a v souladu s článkem 15 nařízení (EU) č. 1095/2010.

(61)

Za účelem zajištění ochrany investorů, a zejména toho, aby ve všech případech existoval stálý tok informací mezi uschovatelem aktiv SKIPCP a depozitářem, by se měl režim pro depozitáře rozšířit tak, aby do uschovatelského řetězce zahrnoval i centrální depozitáře, poskytují-li subjektům SKIPCP služby úschovy. S cílem předejít zbytečnému úsilí by depozitáři neměli provádět postupy náležité opatrnosti ex ante, pokud mají v úmyslu pověřit úschovou centrální depozitáře.

(62)

Aby se zlepšila spolupráce v oblasti dohledu a jeho účinnost, měly by mít příslušné orgány hostitelského členského státu SKIPCP možnost zaslat příslušnému orgánu domovského členského státu SKIPCP odůvodněnou žádost o přijetí opatření v oblasti dohledu proti tomuto SKIPCP.

(63)

Ke zlepšení spolupráce v oblasti dohledu by měl mít orgán pro cenné papíry a trhy možnost požádat příslušný orgán, aby případ předložil orgánu pro cenné papíry a trhy, pokud má tento případ přeshraniční důsledky a mohl by ovlivnit ochranu investorů nebo finanční stabilitu. Analýza těchto případů orgánem pro cenné papíry a trhy by ostatním příslušným orgánům umožnila lépe pochopit projednávané záležitosti, přispěla by k předcházení podobným případům v budoucnu a ochránila by integritu trhu SKIPCP.

(64)

Aniž jsou dotčena stávající platná pravidla o zabezpečení důvěrnosti informací, měla by se zlepšit výměna informací mezi příslušnými orgány a daňovými orgány. Tato výměna by měla být v souladu s vnitrostátním právem, a pokud informace pocházejí z jiného členského státu, měly by být sdělovány pouze s výslovným souhlasem příslušného orgánu, který je poskytl.

(65)

Směrnice 2011/61/EU a 2009/65/ES vyžadují, aby správci a správcovské společnosti SKIPCP jednali s patřičnou dovedností, péčí a opatrností v nejlepším zájmu investičních fondů, které spravují, a jejich investorů. Členské státy by proto měly od správců a od správcovských společností SKIPCP vyžadovat čestné a spravedlivé jednání, pokud jde o poplatky a náklady účtované investorům. V roce 2020 vypracoval orgán pro cenné papíry a trhy pokyny v oblasti dohledu s cílem podpořit sbližování dohledu nad náklady alternativních investičních fondů a SKIPCP a vypracovat soubor kritérií na podporu příslušných orgánů při posuzování možných nepřiměřených nákladů a při dohledu nad povinností předcházet tomu, aby investorům byly účtovány nepřiměřené náklady. Cílem těchto kritérií je poskytnout příslušným orgánům vedení a zároveň podpořit sbližování dohledu v rámci unie kapitálových trhů. Jelikož však chybí jasná definice nepřiměřených nákladů, existují rozdíly mezi tím, jak nepřiměřené náklady vnímá příslušné odvětví a jak je vnímají orgány dohledu, a jsou prokázány rozdíly v nákladech účtovaných v různých členských státech a v nákladech účtovaných neprofesionálním investorům ve srovnání s profesionálními investory. Navrhované změny směrnic 2011/61/EU a 2009/65/ES v souvislosti s unijní strategií pro retailové investice hodlají tento problém řešit tím, že budou od správců fondů vyžadovat, aby zavedli řádný postup stanovování cen, který by měl zahrnovat zjišťování, analýzu a přezkum nákladů účtovaných přímo či nepřímo investičním fondům nebo jejich podílníkům, a že bude zaveden požadavek na odškodnění investorů v případech, kdy jim byly účtovány nepřiměřené náklady. Orgán pro cenné papíry a trhy by měl Evropskému parlamentu, Radě a Komisi předložit zprávu, v níž posoudí výši nákladů účtovaných neprofesionálním investorům, jejich odůvodnění a rozdíly mezi těmito náklady, včetně rozdílů vyplývajících z povahy dotčených alternativních investičních fondů a SKIPCP, a analyzovat, zda mají být kritéria stanovená v jeho pokynech v oblasti dohledu doplněna o pojem nepřiměřených nákladů. S cílem podpořit příslušné orgány v dohledu nad náklady a orgán pro cenné papíry a trhy při analýze otázek souvisejících s náklady by příslušné orgány měly shromažďovat údaje o nákladech, které budou s orgánem pro cenné papíry a trhy jednorázově sdílet. Takové shromažďování údajů by zvýšilo odborné znalosti orgánu pro cenné papíry a trhy v oblasti vykazování nákladů, a tento orgán by tak mohl Evropskému parlamentu, Radě, Komisi a příslušným orgánům poskytovat technické poradenství ohledně shromažďování údajů o nákladech v souvislosti se strategií Unie pro retailové investice. Na základě této zprávy by měl orgán pro cenné papíry a trhy vykonávat činnosti podle článku 29 nařízení (EU) č. 1095/2010 s cílem usilovat o dosažení obecné shody na pojmu nepřiměřených nákladů.

(66)

Název alternativního investičního fondu a SKIPCP je charakteristickým prvkem, který ovlivňuje rozhodování investorů a poskytuje první dojem o investiční strategii a cílech fondu. Ačkoli název alternativního investičního fondu a SKIPCP je součástí předsmluvních informací poskytovaných investorům, je užitečné význam názvu zdůraznit specifickým poukazem na to, že se jedná o základní předsmluvní informace v klíčových informacích pro investory a v prospektu, které by měly být neprofesionálním investorům poskytnuty předtím, než do tohoto alternativního investičního fondu investují, a investorům předtím, než do tohoto SKIPCP investují. V souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2261 (24) podléhají od 1. ledna 2023 SKIPCP nabízené neprofesionálním investorům požadavkům nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014 (25). Od tohoto dne byla povinnost správcovské společnosti SKIPCP nebo investiční společnosti vypracovat klíčové informace pro investory nahrazena povinností vypracovat sdělení klíčových informací v souladu s nařízením (EU) č. 1286/2014. Kromě toho se požadavky uvedeného nařízení vztahují i na správce spravující alternativní investiční fondy, které jsou nabízeny neprofesionálním investorům. Proto jsou-li alternativní investiční fondy a SKIPCP nabízeny neprofesionálním investorům, jsou správci a SKIPCP povinni do sdělení klíčových informací zahrnout název fondu a zajistit, aby tyto informace byly přesné, pravdivé a srozumitelné a nevysílaly investorům zavádějící nebo rozporuplný signál, který by je falešně nalákal. Je proto nezbytné zdůraznit, že název alternativního investičního fondu nebo SKIPCP je považován za stejně důležitý jako jakýkoli jiný předsmluvní dokument a vztahují se na něj tytéž zásady poctivosti a transparentnosti. Aby byla zajištěna vysoká a jednotná úroveň ochrany investorů v Unii, měl by orgán pro cenné papíry a trhy vypracovat pokyny k upřesnění okolností, za kterých by název alternativního investičního fondu nebo SKIPCP mohl být pro investora nepravdivý, nejasný nebo zavádějící. Odvětvové právní předpisy, které stanoví normy pro názvy fondů nebo nabízení fondů, mají před těmito pokyny přednost.

(67)

Při výkonu svých funkcí podle směrnic 2009/65/ES a 2011/61/EU by se měl orgán pro cenné papíry a trhy řídit přístupem založeným na posuzování rizik.

(68)

ECB vydala dne 9. srpna 2022 stanovisko (26),

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Změny směrnice 2011/61/EU

Směrnice 2011/61/EU se mění takto:

1)

V článku 4 se odstavec 1 mění takto:

a)

písmeno ag) se nahrazuje tímto:

„ag)

„profesionálním investorem“ investor, který je považován za profesionálního klienta nebo s nímž může být na požádání jako s profesionálním klientem zacházeno ve smyslu přílohy II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU (*1);

(*1)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 349).“;"

b)

doplňují se nová písmena, která znějí:

„ap)

„centrálním depozitářem cenných papírů“ centrální depozitář cenných papírů ve smyslu čl. 2 odst. 1 bodu 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 (*2);

aq)

„kapitálem alternativního investičního fondu“ souhrn kapitálových příspěvků a nesplaceného upsaného kapitálu alternativního investičního fondu, počítáno na základě částky, kterou lze investovat, po odečtení všech poplatků, plateb a výdajů, které přímo či nepřímo hradí investoři;

ar)

„poskytováním úvěru“ poskytnutí úvěru:

i)

přímo alternativním investičním fondem jakožto původním věřitelem, nebo

ii)

nepřímo prostřednictvím třetí osoby nebo účelové společnosti, která poskytuje úvěr za alternativní investiční fond nebo jeho jménem, nebo za správce nebo jeho jménem v souvislosti s alternativním investičním fondem, pokud je správce nebo alternativní investiční fond zapojen do strukturování úvěru nebo do definování či předběžného vyjednávání jeho charakteristik před získáním expozice vůči úvěru;

as)

„akcionářským úvěrem“ úvěr poskytnutý alternativním investičním fondem podniku, v němž přímo nebo nepřímo drží alespoň 5 % kapitálu nebo hlasovacích práv, a který nelze prodat třetím osobám, nezávisle na kapitálových nástrojích, které alternativní investiční fond v tomto podniku drží;

at)

„alternativním investičním fondem poskytujícím úvěr“ alternativní investiční fond:

i)

jehož investiční strategie spočívá především v poskytování úvěrů nebo

ii)

jehož poskytnuté úvěry mají pomyslnou hodnotu, která představuje alespoň 50 % jeho čisté hodnoty aktiv;

au)

„alternativním investičním fondem využívajícím pákový efekt“ alternativní investiční fond, jehož expozice zvýšil jeho správce půjčkou peněžních prostředků nebo cenných papírů, pákovým efektem vtěleným v derivátových pozicích nebo jiným způsobem.

(*2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 ze dne 23. července 2014 o zlepšení vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrálních depozitářích cenných papírů a o změně směrnic 98/26/ES a 2014/65/EU a nařízení (EU) č. 236/2012 (Úř. věst. L 257, 28.8.2014, s. 1).“ "

2)

Článek 6 se mění takto:

a)

v odst. 4 písm. b) se doplňuje nový bod, který zní:

„iv)

jakýkoli jiný úkol nebo činnost, které správce již vykonává ve vztahu k alternativnímu investičnímu fondu, který spravuje v souladu s tímto článkem, nebo ve vztahu ke službám, které poskytuje v souladu s tímto odstavcem, za podmínky, že každý potenciální střet zájmů vyplývající z výkonu tohoto úkolu nebo činnosti vůči jiným stranám je náležitě řešen;“

b)

v odstavci 4 se doplňují nová písmena, která znějí:

„c)

správu referenčních hodnot v souladu s nařízením (EU) 2016/1011;

d)

správu úvěru v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2167 (*3).

(*3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2167 ze dne 24. listopadu 2021 o správcích úvěru a obchodnících s úvěry a o změně směrnic 2008/48/ES a 2014/17/EU (Úř. věst. L 438, 8.12.2021, s. 1).“;"

c)

odstavec 5 se mění takto:

i)

písmeno b) se zrušuje;

ii)

doplňuje se nové písmeno, které zní:

„e)

správu referenčních hodnot v souladu s nařízením (EU) 2016/1011, které se používají v alternativních investičních fondech, které spravuje.“;

d)

odstavec 6 se nahrazuje tímto:

„6.   Na poskytování služeb uvedených v odst. 4 písm. a) a b) tohoto článku, které se týkají jednoho nebo více nástrojů uvedených v příloze I oddílu C směrnice 2014/65/EU, správci se použijí článek 15, článek 16 kromě odst. 5 prvního pododstavce a články 23, 24 a 25 směrnice 2014/65/EU.“

3)

Článek 7 se mění takto:

a)

odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2.   Členské státy vyžadují, aby správce, který žádá o povolení, předložil příslušným orgánům svého domovského členského státu tyto informace týkající se správce:

a)

informace o osobách, jež skutečně řídí činnost správce, zejména vzhledem k činnostem uvedeným v příloze I, včetně:

i)

popisu úlohy, titulu a služebního postavení těchto osob;

ii)

popisu hierarchických vztahů a povinností těchto osob uvnitř správce a mimo něj;

iii)

přehledu doby, kterou každá z těchto osob věnuje jednotlivým povinnostem;

iv)

popisu lidských a technických zdrojů, které podporují činnost těchto osob;

aa)

zákonný název a příslušný identifikátor správce;

b)

informace o totožnosti akcionářů nebo společníků správce s kvalifikovanou účastí, ať přímých či nepřímých, fyzických či právnických osob, a výši jednotlivých účastí;

c)

plán činnosti, který stanovuje organizační strukturu správce, včetně informací, jak správce hodlá plnit povinnosti podle kapitol II, III, IV a v příslušných případech i povinnosti podle kapitol V až VIII této směrnice a povinnosti podle čl. 3 odst. 1, čl. 6 odst. 1 písm. a) a článku 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 (*4), a podrobný popis vhodných lidských a technických zdrojů, které má za tímto účelem využívat;

d)

informace o zásadách a postupech odměňování stanovených správcem podle článku 13;

e)

informace o opatřeních přijatých pro účely pověření a dalšího pověření třetí osoby plněním úkolů v souladu s článkem 20, které obsahují alespoň:

i)

pro každou pověřenou osobu:

její zákonný název a příslušný identifikátor,

jurisdikci, v níž je usazena, a

je-li to relevantní, její orgán dohledu;

ii)

podrobný popis lidských a technických zdrojů, které správce využívá pro:

plnění každodenních úkolů v oblasti správy portfolia nebo řízení rizik uvnitř správce a

sledování výkonu svěřené činnosti;

iii)

pro každý alternativní investiční fond, který správce spravuje nebo hodlá spravovat:

stručný popis svěřených úkolů správy portfolia, včetně toho, zda je takové pověření částečné nebo úplné, a

stručný popis svěřených úkolů řízení rizik, včetně toho, zda je takové pověření částečné nebo úplné;

iv)

popis pravidelných opatření náležité opatrnosti, která má správce provádět za účelem sledování svěřené činnosti.

(*4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 ze dne 27. listopadu 2019 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb (Úř. věst. L 317, 9.12.2019, s. 1).“;"

b)

odstavec 5 se nahrazuje tímto:

„5.   Příslušné orgány čtvrtletně informují orgán pro cenné papíry a trhy o povoleních udělených či odejmutých podle této kapitoly a o veškerých změnách v seznamu alternativních investičních fondů spravovaných nebo nabízených v Unii povolenými správci.

Orgán pro cenné papíry a trhy vede centrální veřejný rejstřík všech správců, jimž bylo uděleno povolení podle této směrnice, příslušných orgánů každého takového správce a seznam alternativních investičních fondů, jež tito správci spravují nebo nabízejí v Unii. Tento rejstřík je zpřístupněn veřejnosti v elektronické podobě.“

;

c)

odstavce 6 a 7 se zrušují;

d)

doplňuje se nový odstavec, který zní:

„8.   Do 16. dubna 2029 předloží orgán pro cenné papíry a trhy Evropskému parlamentu, Radě a Komisi zprávu analyzující tržní postupy týkající se pověření a dodržování odstavců 1 až 5 tohoto článku a článku 20, mimo jiné na základě údajů oznámených příslušným orgánům v souladu s čl. 24 odst. 2 písm. d) a na základě výkonu pravomocí orgánu pro cenné papíry a trhy v oblasti sbližování dohledu. Tato zpráva rovněž analyzuje soulad s podstatnými požadavky této směrnice.“

4)

V čl. 8 odst. 1 se písmeno c) nahrazuje tímto:

„c)

osoby, které skutečně řídí činnost správce, nemají dostatečně dobrou pověst a postačující zkušenosti, a to i v souvislosti s investičními strategiemi spravovaného alternativního investičního fondu, přičemž jména těchto osob, jakož i všech osob, které je ve funkci nahradí, musí být neprodleně sdělena příslušným orgánům domovských členských států správce, a o činnosti správce musí rozhodovat alespoň dvě fyzické osoby, které takové podmínky splňují, které jsou buď správcem zaměstnány na plný úvazek, nebo jsou výkonnými členy nebo členy řídícího orgánu správce zavázanými řídit činnost správce na plný úvazek, a které mají bydliště v Unii;“.

5)

V článku 12 se doplňuje nový odstavec, který zní:

„4.   Pro účely odst. 1 prvního pododstavce písm. f) předloží orgán pro cenné papíry a trhy do 16. října 2025 zprávu Evropskému parlamentu, Radě a Komisi analyzující náklady, které správci účtují investorům jimi spravovaných alternativních investičních fondů, a odůvodňující tyto náklady a případné rozdíly mezi nimi, včetně rozdílů vyplývajících z povahy dotčených alternativních investičních fondů. Jako součást tohoto posouzení orgán pro cenné papíry a trhy v rámci článku 29 nařízení (EU) č. 1095/2010 analyzuje vhodnost a účinnost kritérií stanovených orgánem pro cenné papíry a trhy v jeho konvergenčních nástrojích pro dohled nad náklady.

Pro účely této zprávy a v souladu s článkem 35 nařízení (EU) č. 1095/2010 poskytnou příslušné orgány orgánu pro cenné papíry a trhy jednorázově údaje o nákladech, včetně všech poplatků, plateb a výdajů, které přímo či nepřímo hradí investoři nebo správce v souvislosti s činností alternativního investičního fondu a které mají být přímo či nepřímo přiřazeny alternativnímu investičnímu fondu. Příslušné orgány zpřístupní tyto údaje orgánu pro cenné papíry a trhy v mezích svých pravomocí, mezi něž patří pravomoc požadovat od správce poskytnutí informací, jak je stanoveno v čl. 46 odst. 2 této směrnice.“

6)

V článku 14 se vkládá nový odstavec, který zní:

„2a.   Pokud správce spravuje nebo hodlá spravovat alternativní investiční fond z podnětu třetí osoby, včetně případů, kdy tento alternativní investiční fond používá jméno třetí osoby, z jejíhož podnětu fond spravuje, nebo kdy správce pověřuje třetí osobu, z jejíhož podnětu fond spravuje, podle článku 20, předloží správce příslušným orgánům svého domovského členského státu podrobná vysvětlení a důkazy o tom, že dodržuje odstavce 1 a 2 tohoto článku, přičemž zohlední veškeré střety zájmů. Správce zejména uvede, jaká přiměřená opatření přijal, aby zabránil střetům zájmů vyplývajícím ze vztahu k dotčené třetí osobě, nebo pokud těmto střetům zájmů nelze zabránit, jak je zjišťuje, řeší, sleduje a v příslušných případech oznamuje, aby zabránil tomu, že tyto střety zájmů nepříznivě ovlivní zájmy alternativního investičního fondu a jeho investorů.“

7)

Článek 15 se mění takto:

a)

odstavec 3 se mění takto:

i)

doplňuje se nové písmeno, které zní:

„d)

v případě činností poskytování úvěrů zavést účinné zásady, postupy a procesy pro poskytování úvěrů.“;

ii)

doplňují se nové pododstavce, které znějí:

„Pro účely prvního pododstavce písm. d), pokud správci spravují alternativní investiční fondy, které se zabývají poskytováním úvěrů, včetně případů, kdy tyto alternativní investiční fondy získají expozici vůči úvěrům prostřednictvím třetích osob, zavedou rovněž účinné zásady, postupy a procesy pro posuzování úvěrového rizika a pro správu a sledování svého úvěrového portfolia, zajistí, aby tyto zásady, postupy a procesy byly stále aktuální a účinné, a pravidelně je přezkoumávají, a to nejméně jednou ročně.

Aniž je dotčen čl. 12 odst. 1 písm. b), nevztahují se požadavky stanovené v prvním pododstavci písm. d) a v druhém pododstavci tohoto odstavce na poskytování akcionářských úvěrů, pokud pomyslná hodnota takových úvěrů nepřesahuje souhrnně 150 % kapitálu alternativního investičního fondu.“;

b)

vkládají se nové odstavce, které znějí:

„4a.   Správce zajistí, aby v případě, že jím spravovaný alternativní investiční fond poskytuje úvěry, pomyslná hodnota úvěrů poskytnutých jednomu dlužníkovi tímto alternativním investičním fondem nepřesahovala souhrnně 20 % kapitálu alternativního investičního fondu, je-li dlužníkem některý z těchto subjektů:

a)

finanční podnik ve smyslu čl. 13 bodu 25 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES (*5),

b)

alternativní investiční fond nebo

c)

SKIPCP.

Omezením stanoveným v prvním pododstavci tohoto odstavce nejsou dotčeny prahové hodnoty, omezení a podmínky stanovené v nařízeních Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 345/2013 (*6), (EU) č. 346/2013 (*7) a (EU) 2015/760 (*8).

4b.   Správce zajistí, aby pákový efekt jím spravovaného alternativního investičního fondu poskytujícího úvěr nepředstavoval více než:

a)

175 %, pokud je tento alternativní investiční fond otevřený;

b)

300 %, pokud je tento alternativní investiční fond uzavřený.

Pákový efekt alternativního investičního fondu poskytujícího úvěr se vyjadřuje jako poměr mezi expozicí tohoto alternativního investičního fondu vypočtenou podle závazkové metody vymezené v aktech v přenesené pravomoci přijatých podle čl. 4 odst. 3 a čistou hodnotou jeho aktiv.

Ujednání o zápůjčkách, jež jsou plně kryta kapitálovými přísliby investorů do alternativního investičního fondu poskytujícího úvěr, se pro účely výpočtu poměru uvedeného ve druhém pododstavci nepovažují za expozici.

V případě, že alternativní investiční fond poskytující úvěr poruší požadavky stanovené v tomto odstavci a toto porušení je mimo kontrolu jeho správce, přijme správce v přiměřené lhůtě taková opatření, která jsou třeba k nápravě pozice, s náležitým přihlédnutím k zájmům investorů do alternativního investičního fondu poskytujícího úvěr.

Aniž jsou dotčeny pravomoci příslušných orgánů uvedených v čl. 25 odst. 3, požadavky stanovené v prvním pododstavci tohoto odstavce se nevztahují na alternativní investiční fond poskytující úvěr, jehož činnosti poskytování úvěrů spočívají pouze v poskytování akcionářských úvěrů, za podmínky, že pomyslná hodnota těchto úvěrů nepřesahuje souhrnně 150 % kapitálu tohoto alternativního investičního fondu.

4c.   Investiční limit ve výši 20 % stanovený v odstavci 4a:

a)

platí k datu stanovenému ve statutu, zakládacích dokumentech nebo prospektu alternativního investičního fondu, které nesmí být pozdější než 24 měsíců od data prvního upisování podílových jednotek nebo akcií alternativního investičního fondu;

b)

přestane platit, jakmile správce zahájí prodej aktiv alternativního investičního fondu za účelem vyplacení podílových jednotek nebo akcií v rámci likvidace alternativního investičního fondu, a

c)

se dočasně pozastaví, pokud je kapitál alternativního investičního fondu zvýšen nebo snížen.

Délka pozastavení uvedeného v prvním pododstavci písm. c) je omezena na dobu nezbytně nutnou s náležitým přihlédnutím k zájmům investorů do alternativního investičního fondu a v žádném případě nesmí činit více než 12 měsíců.

4d.   Datum použitelnosti uvedené v odst. 4c prvním pododstavci písm. a) musí zohledňovat zvláštní rysy a charakteristiky aktiv, jež mají být alternativním investičním fondem investována. Ve výjimečných situacích mohou příslušné orgány správce po předložení řádně odůvodněného investičního plánu schválit prodloužení této lhůty nejvýše o dalších 12 měsíců.

4e.   Správce zajistí, aby alternativní investiční fond, který spravuje, neposkytoval úvěry těmto subjektům:

a)

správci nebo zaměstnancům správce;

b)

depozitáři alternativního investičního fondu nebo subjektům, které depozitář pověřil plněním úkolů ve vztahu k tomuto alternativnímu investičnímu fondu v souladu s článkem 21;

c)

subjektu, který správce pověřil plněním úkolů v souladu s článkem 20, nebo zaměstnancům takového subjektu;

d)

subjektu v téže skupině ve smyslu čl. 2 bodu 11 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU (*9) jako správce, s výjimkou případů, kdy je tento subjekt finančním podnikem, který poskytuje finanční prostředky výlučně dlužníkům, kteří nejsou uvedeni v písmenech a), b) a c) tohoto odstavce.

4f.   Pokud alternativní investiční fond poskytuje úvěry, připíší se výnosy z nich, po odečtení veškerých přípustných poplatků za jejich správu, v plné výši tomuto alternativnímu investičnímu fondu. Veškeré náklady a výdaje spojené se správou úvěrů se sdělují v souladu s článkem 23 této směrnice.

4g.   Aniž jsou dotčeny jiné nástroje práva Unie, může členský stát alternativním investičním fondům, které poskytují úvěry, zakázat poskytování úvěrů spotřebitelům ve smyslu čl. 3 písm. a) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/48/ES (*10) na svém území a může alternativním investičním fondům zakázat spravovat úvěry poskytnuté těmto spotřebitelům na jeho území. Tímto zákazem není dotčeno nabízení alternativních investičních fondů, které poskytují úvěry spotřebitelům nebo spravují úvěry poskytnuté spotřebitelům, v Unii.

4h.   Členské státy zakáží správcům spravovat alternativní investiční fondy, které se zabývají poskytováním úvěrů a jejichž investiční strategie je plně nebo zčásti zaměřena na poskytování úvěrů výhradně za účelem převádění těchto úvěrů nebo expozic na třetí osoby.

4i.   Správce zajistí, aby si alternativní investiční fond, který spravuje, ponechal 5 % pomyslné hodnoty každého úvěru, který tento alternativní investiční fond poskytl a následně převedl na třetí osoby. Tento procentní podíl každého úvěru si ponechá:

a)

do splatnosti v případě úvěrů s dobou splatnosti do osmi let nebo v případě úvěrů poskytnutých spotřebitelům bez ohledu na jejich splatnost;

b)

po dobu nejméně osmi let v případě ostatních úvěrů.

Odchylně od prvního pododstavce se požadavek v něm stanovený nepoužije, pokud:

a)

správce začne prodávat aktiva alternativního investičního fondu za účelem vyplacení podílových jednotek nebo akcií v rámci likvidace alternativního investičního fondu;

b)

je zcizení úvěru nezbytné pro účely splnění omezujících opatření přijatých podle článku 215 Smlouvy o fungování EU nebo požadavků na produkt;

c)

prodej úvěru je nezbytný k tomu, aby správce mohl provádět investiční strategii alternativního investičního fondu, který spravuje, v nejlepším zájmu investorů tohoto alternativního investičního fondu, nebo

d)

prodej úvěru je vyvolán zhoršením rizika spojeného s úvěrem, které správce zjistil v postupu náležité opatrnosti a řízení rizik uvedeném v čl. 15 odst. 3, a kupující je o tomto zhoršení při nákupu úvěru informován.

Na žádost příslušných orgánů svého domovského členského státu správce prokáže, že splňuje podmínky pro uplatnění příslušné odchylky stanovené v druhém pododstavci.

(*5)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES ze dne 25. listopadu 2009 o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) (Úř. věst. L 335, 17.12.2009, s. 1)."

(*6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 345/2013 ze dne 17. dubna 2013 o evropských fondech rizikového kapitálu (Úř. věst. L 115, 25.4.2013, s. 1)."

(*7)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 346/2013 ze dne 17. dubna 2013 o evropských fondech sociálního podnikání (Úř. věst. L 115, 25.4.2013, s. 18)."

(*8)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/760 ze dne 29. dubna 2015 o evropských fondech dlouhodobých investic (Úř. věst. L 123, 19.5.2015, s. 98)."

(*9)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU ze dne 26. června 2013 o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících zprávách některých forem podniků, o změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES a o zrušení směrnic Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS (Úř. věst. L 182, 29.6.2013, s. 19)."

(*10)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/48/ES ze dne 23. dubna 2008 o smlouvách o spotřebitelském úvěru a o zrušení směrnice Rady 87/102/EHS (Úř. věst. L 133, 22.5.2008, s. 66).“ "

8)

V článku 16 se vkládají nové odstavce, které znějí:

„2a.   Správce zajistí, aby byl alternativní investiční fond poskytující úvěr, který spravuje, uzavřený.

Odchylně od prvního pododstavce může být alternativní investiční fond poskytující úvěr otevřený, pokud je správce, který jej spravuje, schopen příslušným orgánům domovského členského státu správce prokázat, že systém řízení rizika likvidity alternativního investičního fondu je slučitelný s jeho investiční strategií a pravidly pro zpětný odkup.

Požadavkem stanoveným v prvním pododstavci tohoto odstavce nejsou dotčeny prahové hodnoty, omezení a podmínky stanovené v nařízeních (EU) č. 345/2013, (EU) č. 346/2013 a (EU) 2015/760.

2b.   S cílem zajistit soulad s odstavci 1 a 2 tohoto článku vybere správce, který spravuje otevřený alternativní investiční fond, z nástrojů pro řízení likvidity uvedených v příloze V bodech 2 až 8 alespoň dva vhodné nástroje poté, co posoudí jejich vhodnost z hlediska sledované investiční strategie, likvidity a pravidel dotčeného alternativního investičního fondu pro zpětný odkup. Správce zahrne tyto nástroje do statutu nebo zakládacích dokumentů alternativního investičního fondu za účelem jejich možného použití v zájmu investorů alternativního investičního fondu. Tento výběr nesmí zahrnovat pouze nástroje uvedené v příloze V bodech 5 a 6.

Odchylně od prvního pododstavce se správce může rozhodnout vybrat si z nástrojů uvedených v příloze V bodech 2 až 8 pouze jeden nástroj pro řízení likvidity, pokud je alternativní investiční fond, který spravuje, povolen jako fond peněžního trhu v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1131 (*11).

Správce zavede podrobné zásady a postupy pro aktivaci a deaktivaci každého zvoleného nástroje pro řízení likvidity a provozní a administrativní opatření pro použití tohoto nástroje. Výběr uvedený v prvním a druhém pododstavci a podrobné zásady a postupy aktivace a deaktivace se sdělí příslušným orgánům domovského členského státu správce.

Nepeněžní vyplacení podle přílohy V bodu 8 lze aktivovat pouze za účelem vyplacení požadovaného profesionálními investory za podmínky, že nepeněžní vyplacení odpovídá poměrnému podílu aktiv držených alternativním investičním fondem.

Odchylně od čtvrtého pododstavce tohoto odstavce nemusí nepeněžní vyplacení odpovídat poměrnému podílu aktiv držených alternativním investičním fondem, pokud je tento alternativní investiční fond nabízen výhradně profesionálním investorům nebo pokud je cílem jeho investiční politiky kopírovat složení určitého akciového indexu nebo indexu dluhových cenných papírů a pokud je tento alternativní investiční fond fondem obchodovaným v obchodním systému ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 46 směrnice 2014/65/EU.

2c.   Správce, který spravuje otevřený alternativní investiční fond, může v zájmu jeho investorů dočasně pozastavit upisování, odkup a vyplácení podílových jednotek nebo akcií tohoto alternativního investičního fondu uvedených v příloze V bodě 1 nebo, jsou-li tyto nástroje zahrnuty ve statutu nebo zakládacích dokumentech alternativního investičního fondu, aktivovat či deaktivovat další nástroje pro řízení likvidity vybrané z přílohy V bodů 2 až 8 v souladu s odstavcem 2b tohoto článku. Správce může v zájmu investorů alternativního investičního fondu rovněž aktivovat oddělené účty uvedené v příloze V bodě 9.

Pozastavení upisování, odkupu a vyplácení nebo oddělené účty uvedené v prvním pododstavci může správce použít pouze ve výjimečných případech, pokud to okolnosti vyžadují a pokud je to oprávněné vzhledem k zájmům investorů alternativního investičního fondu.

2d.   Správce neprodleně podá oznámení příslušným orgánům svého domovského členského státu:

a)

pokud aktivuje nebo deaktivuje nástroj pro řízení likvidity uvedený v příloze V bodě 1;

b)

pokud aktivuje nebo deaktivuje jakýkoli jiný nástroj pro řízení likvidity uvedený v příloze V bodech 2 až 8 způsobem, který není součástí běžné činnosti stanovené ve statutu nebo zakládacích dokumentech alternativního investičního fondu.

Správce v přiměřené lhůtě předtím, než aktivuje nebo deaktivuje nástroj pro řízení likvidity uvedený v příloze V bodě 9, oznámí tuto aktivaci nebo deaktivaci příslušným orgánům svého domovského členského státu.

Příslušné orgány domovského členského státu správce o oznámeních, která obdržely podle tohoto odstavce, neprodleně informují příslušné orgány hostitelského členského státu správce, orgán pro cenné papíry a trhy a v případě možných rizik pro stabilitu a integritu finančního systému i Evropskou radu pro systémová rizika, zřízenou nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1092/2010 (*12). Orgán pro cenné papíry a trhy má pravomoc sdílet informace, které obdržel podle tohoto odstavce, s příslušnými orgány.

2e.   Členské státy zajistí, aby byly správcům otevřených alternativních investičních fondů k dispozici alespoň nástroje pro řízení likvidity uvedené v příloze V.

2f.   Orgán pro cenné papíry a trhy vypracuje návrhy regulačních technických norem za účelem stanovení požadavků, které mají alternativní investiční fondy poskytující úvěry splňovat, aby si mohly ponechat otevřenou strukturu. Tyto požadavky musí zahrnovat řádný systém řízení likvidity, dostupnost likvidních aktiv a zátěžové testování, jakož i vhodná pravidla pro zpětný odkup s ohledem na profil alternativních investičních fondů poskytujících úvěry z hlediska likvidity. Tyto požadavky rovněž náležitě zohlední podkladové úvěrové expozice, průměrnou dobu splácení úvěrů a celkové rozčlenění a složení portfolií alternativních investičních fondů poskytujících úvěry.

2 g.   Orgán pro cenné papíry a trhy vypracuje návrhy regulačních technických norem za účelem upřesnění charakteristik nástrojů pro řízení likvidity uvedených v příloze V.

Při vypracovávání těchto návrhů regulačních technických norem orgán pro cenné papíry a trhy zohlední rozmanitost investičních strategií a podkladových aktiv alternativních investičních fondů. Tyto normy nesmějí omezovat možnost správců používat jakýkoli vhodný nástroj pro řízení likvidity pro všechny kategorie aktiv, jurisdikce a tržní podmínky.

2h.   Do 16. dubna 2025 vypracuje orgán pro cenné papíry a trhy obecné pokyny pro výběr a kalibraci nástrojů pro řízení likvidity správci za účelem řízení rizika likvidity a zmírňování rizik pro finanční stabilitu. Tyto obecné pokyny zohlední skutečnost, že hlavní odpovědnost za řízení rizika likvidity i nadále nesou správci. Musí obsahovat údaje o okolnostech, za nichž mohou být aktivovány oddělené účty uvedené v příloze V bodě 9. Než začnou platit, musí poskytnout dostatek času na přizpůsobení, zejména pro již existující alternativní investiční fondy.

2i.   Orgán pro cenné papíry a trhy předloží návrhy regulačních technických norem uvedených v odstavcích 2f a 2 g tohoto článku Komisi do 16. dubna 2025.

Komisi je svěřena pravomoc doplnit tuto směrnici přijetím regulačních technických norem uvedených v odstavcích 2f a 2 g v souladu s články 10 až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010.

(*11)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1131 ze dne 14. června 2017 o fondech peněžního trhu (Úř. věst. L 169, 30.6.2017, s. 8)."

(*12)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1092/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o makroobezřetnostním dohledu nad finančním systémem na úrovni Evropské unie a o zřízení Evropské rady pro systémová rizika (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 1).“ "

9)

Článek 20 se mění takto:

a)

v odstavci 1 se první pododstavec mění takto:

i)

úvodní text se nahrazuje tímto:

„Správce, který hodlá pověřit třetí osobu, aby jeho jménem vykonávala jeden či více úkolů uvedených v příloze I nebo poskytovala jednu nebo více služeb uvedených v čl. 6 odst. 4, tuto skutečnost oznámí příslušným orgánům svého domovského členského státu předtím, než toto pověření nabude účinku. Přitom musí být splněny tyto podmínky:“;

ii)

písmeno f) se nahrazuje tímto:

„f)

správce musí být schopen prokázat, že pověřená osoba má odbornou kvalifikaci a je způsobilá k plnění dotčených úkolů a poskytování dotčených služeb, že byla vybrána s veškerou patřičnou péčí a že je správce schopen kdykoli účinně zkontrolovat výkon svěřené činnosti, a dávat pověřené osobě další pokyny a že je schopen pověření s okamžitou účinností zrušit, je-li to v zájmu investorů.“;

b)

odstavec 3 se nahrazuje tímto:

„3.   Odpovědnost správce vůči klientům, alternativnímu investičnímu fondu a jeho investorům není dotčena skutečností, že pověřil plněním úkolů nebo poskytováním služeb třetí osobu nebo že tato třetí osoba dále pověřila těmito úkoly jinou osobu. Správce nesmí pověřit plněním úkolů nebo poskytováním služeb třetí osobu v takovém rozsahu, aby ho v podstatě již nebylo možno považovat za správce dotčeného alternativního investičního fondu nebo poskytovatele služeb uvedených v čl. 6 odst. 4 a aby se stal subjektem typu „poštovní schránka“.

3a.   Správce zajistí, aby plnění úkolů uvedených v příloze I a poskytování služeb uvedených v čl. 6 odst. 4 bylo v souladu s touto směrnicí. Tato povinnost platí bez ohledu na regulační status případné pověřené nebo dále pověřené osoby nebo místo, kde se nachází.“

;

c)

v odstavci 4 se návětí nahrazuje tímto:

„Třetí osoba může plněním úkolů nebo poskytováním služeb, kterými byla pověřena, pověřit další osobu, pokud jsou splněny tyto podmínky:“;

d)

odstavec 6 se nahrazuje tímto:

„6.   Pokud dále pověřená osoba pověří plněním jakýchkoli svěřených úkolů nebo poskytováním jakýchkoli svěřených služeb další osobu, platí obdobně podmínky stanovené v odstavci 4.

6a.   Odchylně od odstavců 1 až 6 tohoto článku, vykonává-li úkol nabízení podle přílohy I bodu 2 písm. b) jeden nebo více distributorů, kteří jednají vlastním jménem a nabízejí alternativní investiční fond v souladu se směrnicí 2014/65/EU nebo prostřednictvím pojistných produktů s investiční složkou v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/97 (*13), nepovažuje se tento úkol za pověření podléhající požadavkům stanoveným v odstavcích 1 až 6 tohoto článku bez ohledu na případnou dohodu o distribuci uzavřenou mezi správcem a distributorem.

(*13)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/97 ze dne 20. ledna 2016 o distribuci pojištění (Úř. věst. L 26, 2.2.2016, s. 19).“ "

10)

Článek 21 se mění takto:

a)

vkládá se nový odstavec, který zní:

„5a.   Odchylně od odst. 5 písm. a) může domovský členský stát unijního alternativního investičního fondu svým příslušným orgánům umožnit, aby povolily jmenování instituce uvedené v odst. 3 prvním pododstavci písm. a) a usazené v jiném členském státě depozitářem, jsou-li splněny tyto podmínky:

a)

příslušné orgány obdrží od správce odůvodněnou žádost o povolení jmenovat depozitáře usazeného v jiném členském státě, která prokazuje, že v domovském členském státě alternativního investičního fondu je nedostatek depozitářských služeb, které jsou schopny účinně uspokojit potřeby alternativního investičního fondu s ohledem na jeho investiční strategii, a

b)

celková hodnota aktiv daných do úschovy podle odstavce 8 tohoto článku na vnitrostátním trhu depozitářů domovského členského státu jménem unijních alternativních investičních fondů povolených nebo registrovaných podle platného vnitrostátního práva v souladu s čl. 4 odst. 1 písm. k) bodem i) a spravovaných unijním správcem nepřesahuje 50 miliard EUR nebo ekvivalent této částky v jakékoli jiné měně.

Aktiva daná do úschovy depozitářům jednajícím podle čl. 36 odst. 1 písm. a) a vlastní aktiva depozitářů se pro účely určení toho, zda je splněna podmínka stanovená v prvním pododstavci písm. b) tohoto odstavce, nezohledňují.

I když jsou podmínky stanovené v prvním a druhém pododstavci splněny, povolí příslušné orgány jmenování depozitáře usazeného v jiném členském státě pouze po provedení individuálního posouzení nedostatku relevantních depozitářských služeb v domovském členském státě alternativního investičního fondu s ohledem na investiční strategii tohoto alternativního investičního fondu.

Pokud příslušné orgány povolí jmenování depozitáře usazeného v jiném členském státě, informují o tom orgán pro cenné papíry a trhy.

Tímto odstavcem není dotčeno použití ostatních odstavců tohoto článku, s výjimkou odst. 5 písm. a).“

;

b)

odstavec 6 se mění takto:

i)

v prvním pododstavci se písmena c) a d) nahrazují tímto:

„c)

třetí země, v níž je depozitář usazen, není určena jako vysoce riziková třetí země podle čl. 9 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 (*14);

d)

členské státy, v nichž mají být nabízeny podílové jednotky nebo akcie mimounijního alternativního investičního fondu, a pokud je odlišný, domovský členský stát správce podepsaly se třetí zemí, v níž je depozitář usazen, dohodu, která je zcela v souladu se zásadami stanovenými v článku 26 vzorové úmluvy OECD o daních z příjmu a majetku a zajišťuje účinnou výměnu informací v oblasti daní, včetně mnohostranných daňových dohod, a tato třetí země není uvedena v příloze I závěrů Rady o revidovaném unijním seznamu jurisdikcí nespolupracujících v daňové oblasti.

(*14)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 ze dne 20. května 2015 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES a směrnice Komise 2006/70/ES (Úř. věst. L 141, 5.6.2015, s. 73).“;"

ii)

za první pododstavec se vkládá nový pododstavec, který zní:

„Odchylně od návětí prvního pododstavce se podmínky uvedené v písmenech c) a d) uvedeného pododstavce použijí v okamžiku jmenování depozitáře. Je-li třetí země, v níž je depozitář usazen, určena jako vysoce riziková třetí země podle čl. 9 odst. 2 směrnice (EU) 2015/849, jak je uvedeno v prvním pododstavci písm. c), nebo je doplněna do přílohy I závěrů Rady o revidovaném unijním seznamu jurisdikcí nespolupracujících v daňové oblasti, jak je uvedeno v prvním pododstavci písm. d), poté, co byl depozitář jmenován, je v přiměřené lhůtě a s náležitým přihlédnutím k zájmům investorů jmenován nový depozitář. Tato lhůta nesmí být delší než dva roky.“;

c)

odstavec 11 se mění takto:

i)

ve druhém pododstavci se písmeno c) nahrazuje tímto:

„c)

depozitář při výběru a jmenování třetí osoby, kterou hodlá pověřit plněním některých svých úkolů, jedná s patřičnou dovedností, péčí a opatrností, ledaže je třetí osobou centrální depozitář jednající jako centrální depozitář investora ve smyslu aktu v přenesené pravomoci přijatého na základě čl. 29 odst. 3 a čl. 48 odst. 10 nařízení (EU) č. 909/2014, a s patřičnou dovedností, péčí a opatrností rovněž provádí pravidelné kontroly a průběžné sledování třetí osoby, kterou pověřil plněním některých svých úkolů, a jednání této třetí osoby v souvislosti s úkoly, kterými byla pověřena;“

ii)

pátý pododstavec se nahrazuje tímto:

„Pro účely tohoto článku se za pověření depozitáře výkonem úschovy nepovažuje poskytování služeb centrálním depozitářem cenných papírů jednajícím jako centrální depozitář emitenta ve smyslu aktu v přenesené pravomoci přijatého na základě čl. 29 odst. 3 a čl. 48 odst. 10 nařízení (EU) č. 909/2014. Pro účely tohoto článku se za pověření depozitáře výkonem úschovy považuje poskytování služeb centrálním depozitářem cenných papírů jednajícím jako centrální depozitář investora ve smyslu uvedeného aktu v přenesené pravomoci.“;

d)

odstavec 16 se nahrazuje tímto:

„16.   Depozitář poskytne svým příslušným orgánům, příslušným orgánům alternativního investičního fondu a příslušným orgánům správce na požádání jakékoli informace, které získal při plnění svých povinností.

Jsou-li příslušné orgány alternativního investičního fondu nebo správce odlišné od příslušných orgánů depozitáře:

a)

příslušné orgány depozitáře neprodleně předají příslušným orgánům alternativního investičního fondu a správce veškeré informace důležité pro výkon pravomocí těchto orgánů v oblasti dohledu, a

b)

příslušné orgány alternativního investičního fondu nebo správce předají příslušným orgánům depozitáře neprodleně veškeré informace důležité pro výkon pravomocí těchto orgánů v oblasti dohledu.“

;

e)

v odst. 17 písm. c) se bod ii) nahrazuje tímto:

„ii)

podmínek, za nichž může depozitář plnit své povinnosti spojené s úschovou finančních nástrojů registrovaných u centrálního depozitáře cenných papírů, a“.

11)

Článek 23 se mění takto:

a)

odstavec 1 se mění takto:

i)

písmeno a) se nahrazuje tímto:

„a)

název alternativního investičního fondu, popis jeho investiční strategie a cílů, informace o tom, kde je usazen případný řídící alternativní investiční fond a kde jsou usazeny podkladové fondy, je-li alternativní investiční fond fondem fondů, popis typů aktiv, do nichž může alternativní investiční fond investovat, postupů, které může používat, všech souvisejících rizik, příslušných omezení pro investování, okolností, za nichž může alternativní investiční fond využívat pákový efekt, povolených typů pákového efektu a jeho zdrojů, jakož i souvisejících rizik, omezení využití pákového efektu a veškerých ujednání o použití kolaterálu nebo aktiv a informace o maximální síle pákového efektu, kterou může správce využívat jménem alternativního investičního fondu;“

ii)

písmeno h) se nahrazuje tímto:

„h)

popis řízení rizika likvidity alternativního investičního fondu, včetně práv na vyplacení za běžných i výjimečných okolností, stávajících ujednání o vyplácení s investory, jakož i možnosti použití nástrojů pro řízení likvidity, které byly vybrány podle čl. 16 odst. 2b, a podmínek pro jejich použití;“

iii)

vkládá se nové písmeno, které zní:

„ia)

seznam všech poplatků, plateb a výdajů, které hradí správce v souvislosti s činností alternativního investičního fondu a které mají být přímo nebo nepřímo přiřazeny alternativnímu investičnímu fondu;“

b)

v odstavci 4 se doplňují nová písmena, která znějí:

„d)

složení portfolia poskytnutých úvěrů;

e)

každoročně všechny poplatky, platby a výdaje, které přímo či nepřímo hradí investoři;

f)

každoročně každý mateřský podnik, dceřiný podnik nebo účelovou společnost využívanou v souvislosti s investicemi alternativního investičního fondu správcem nebo jeho jménem.“;

c)

doplňuje se nový odstavec, který zní:

„7.   Za účelem zajištění jednotného uplatňování pravidel týkajících se názvu alternativního investičního fondu vypracuje orgán pro cenné papíry a trhy do 16. dubna 2026 obecné pokyny k upřesnění okolností, za kterých je název alternativního investičního fondu nepravdivý, nejasný nebo zavádějící. Tyto obecné pokyny zohlední příslušné odvětvové právní předpisy. Odvětvové právní předpisy, které stanoví normy pro názvy fondů nebo nabízení fondů, mají před těmito obecnými pokyny přednost.“

12)

Článek 24 se mění takto:

a)

odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„1.   Správce pravidelně podává příslušným orgánům svého domovského členského státu zprávy o trzích, na nichž obchoduje jménem alternativních investičních fondů, které spravuje, a o nástrojích, s nimiž jejich jménem obchoduje.

Správce poskytuje za každý alternativní investiční fond, který spravuje, informace o nástrojích, s nimiž obchoduje, o trzích, jichž je členem nebo na nichž aktivně obchoduje, a o expozicích a aktivech tohoto alternativního investičního fondu. Tyto informace zahrnují identifikátory, které jsou nezbytné pro propojení poskytnutých údajů o aktivech, alternativních investičních fondech a správcích s dalšími zdroji údajů o dohledu nebo veřejně dostupnými zdroji údajů.“

;

b)

odstavec 2 se mění takto:

i)

písmena c) a d) se nahrazují tímto:

„c)

současný rizikový profil alternativního investičního fondu, včetně tržního rizika, rizika likvidity, rizika selhání protistrany, dalších rizik včetně operačního rizika a celkové výše pákového efektu využitého alternativním investičním fondem;

d)

následující informace o pověření týkajícím se úkolů správy portfolia nebo řízení rizik:

i)

informace o pověřených osobách s uvedením jejich jména a bydliště nebo sídla či pobočky, toho, zda mají nějaké úzké vazby se správcem, zda jsou povolenými nebo regulovanými subjekty pro účely správy aktiv, jejich případného orgánu dohledu, včetně identifikátorů pověřených osob, které jsou nezbytné k propojení poskytnutých informací s dalšími zdroji údajů o dohledu nebo veřejně dostupnými zdroji údajů;

ii)

počet ekvivalentů plného pracovního úvazku lidských zdrojů využívaných správcem k plnění každodenních úkolů správy portfolia nebo řízení rizik uvnitř tohoto správce;

iii)

seznam a popis činností týkajících se svěřených úkolů správy portfolia a řízení rizik;

iv)

pokud je úkol správy portfolia plněn v pověření, objem a procentní podíl aktiv alternativního investičního fondu, na něž se vztahuje pověření týkající se správy portfolia;

v)

počet ekvivalentů plného pracovního úvazku lidských zdrojů využívaných správcem ke sledování pověření;

vi)

počet a data pravidelných přezkumů náležité opatrnosti prováděných správcem za účelem sledování svěřené činnosti, seznam zjištěných problémů a případných opatření přijatých k řešení těchto problémů a datum, do kterého mají být tato opatření provedena;

vii)

pokud došlo k dalšímu pověření, informace požadované v bodech i), iii) a iv) o dále pověřených osobách a o činnostech souvisejících s úkoly správy portfolia a řízení rizik, které jsou předmětem dalšího pověření;

viii)

datum zahájení a skončení platnosti pověření a dalšího pověření;“

ii)

doplňuje se nové písmeno, které zní:

„f)

seznam členských států, v nichž jsou podílové jednotky nebo akcie alternativního investičního fondu skutečně nabízeny správcem nebo distributorem, který jedná jménem tohoto správce.“;

c)

v odstavci 5 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Za mimořádných okolností, a je-li to nezbytné pro zajištění stability a integrity finančního systému nebo podpory dlouhodobého udržitelného růstu, může orgán pro cenné papíry a trhy po konzultaci s Evropskou radou pro systémová rizika požadovat, aby příslušné orgány domovského členského státu správce uložily povinnost podávat další zprávy.“;

d)

vkládají se nové odstavce, které znějí:

„5a.   Orgán pro cenné papíry a trhy vypracuje návrhy regulačních technických norem, které stanoví:

a)

podrobné informace, které mají být poskytovány v souladu s odstavcem 1 a odst. 2 písm. a), b), c), e) a f);

b)

vhodnou úroveň standardizace informací, které mají být poskytovány v souladu s odst. 2 písm. d);

c)

četnost podávání zpráv a lhůty.

Při vypracovávání návrhů regulačních technických norem uvedených v prvním pododstavci písm. b) nezavede orgán pro cenné papíry a trhy povinnost podávat další zprávy nad rámec povinností stanovených v odst. 2 písm. d).

Při vypracovávání návrhů regulačních technických norem uvedených v prvním pododstavci písm. a) a b) orgán pro cenné papíry a trhy zohlední požadavky na podávání dalších zpráv, které se na správce vztahují, mezinárodní vývoj a normy a zjištění zprávy vydané v souladu s čl. 69-a odst. 2.

Orgán pro cenné papíry a trhy předloží tyto návrhy regulačních technických norem Komisi do 16. dubna 2027.

Komisi je svěřena pravomoc doplnit tuto směrnici přijetím regulačních technických norem uvedených v prvním pododstavci v souladu s články 10 až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010.

5b.   Orgán pro cenné papíry a trhy vypracuje návrhy prováděcích technických norem, které upřesňují:

a)

formát a standardy údajů pro zprávy uvedené v odstavcích 1 a 2;

b)

identifikátory, které jsou nezbytné k propojení údajů o aktivech, správcích a alternativních investičních fondech ve zprávách uvedených v odstavcích 1 a 2 s dalšími zdroji údajů o dohledu nebo veřejně dostupnými zdroji údajů;

c)

metody a opatření pro předkládání zpráv uvedených v odstavcích 1 a 2 tohoto článku, včetně metod a opatření ke zlepšení standardizace údajů a účinného sdílení a využívání údajů již oznámených v některém rámci Unie pro podávání zpráv jakýmkoli relevantním příslušným orgánem na úrovni Unie nebo na vnitrostátní úrovni, s přihlédnutím ke zjištěním zprávy vydané v souladu s čl. 69-a odst. 2;

d)

šablonu, včetně minimálních požadavků na podávání dalších zpráv, kterou mají správci použít za mimořádných okolností, jak je uvedeno v odst. 5 druhém pododstavci.

Orgán pro cenné papíry a trhy předloží tyto návrhy prováděcích technických norem Komisi do 16. dubna 2027.

Komisi je svěřena pravomoc přijímat prováděcí technické normy uvedené v prvním pododstavci v souladu s článkem 15 nařízení (EU) č. 1095/2010.“

;

e)

odstavec 6 se nahrazuje tímto:

„6.   Komise přijme akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 56 a za podmínek stanovených v článcích 57 a 58, kterými doplní tuto směrnici tím, že upřesní, kdy se pro účely odstavce 4 tohoto článku má za to, že je pákový efekt využíván ve vysoké míře.“

13)

V článku 25 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Příslušné orgány domovského členského státu správce zajistí, aby veškeré informace shromážděné podle článku 24 ve vztahu ke všem správcům, nad nimiž vykonávají dohled, a informace získané podle článku 7 byly postupy stanovenými v článku 50 zpřístupněny ostatním dotčeným příslušným orgánům, orgánu pro cenné papíry a trhy, orgánu pro bankovnictví, evropskému orgánu dohledu (Evropskému orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění), zřízenému nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1094/2010 (*15), (společně označovanými jako „evropské orgány dohledu“) a Evropské radě pro systémová rizika, kdykoli je to nezbytné pro účely plnění jejich povinností.

Příslušné orgány domovského členského státu správce zajistí, aby veškeré informace získané podle článku 24 ve vztahu ke všem správcům, nad nimiž vykonávají dohled, byly postupy stanovenými v článku 50 zpřístupněny Evropskému systému centrálních bank (ESCB), a to pouze pro statistické účely.

Příslušné orgány domovského členského státu správce bezodkladně poskytnou postupy stanovenými v článku 50 a na dvoustranném základě informace příslušným orgánům jiných přímo dotčených členských států v případě, že by se některý správce spadající do jejich působnosti nebo některý jím spravovaný alternativní investiční fond mohl potenciálně stát významným zdrojem rizika selhání protistrany ve vztahu k úvěrové instituci nebo jiné systémově významné instituci v jiných členských státech či ve vztahu ke stabilitě finančního systému v jiném členském státě.

(*15)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1094/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/79/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 48).“ "

14)

V čl. 35 odst. 2 se písmena b) a c) nahrazují tímto:

„b)

třetí země, v níž je mimounijní alternativní investiční fond usazen, není určena jako vysoce riziková třetí země podle čl. 9 odst. 2 směrnice (EU) 2015/849;

c)

třetí země, v níž je mimounijní alternativní investiční fond usazen, podepsala s domovským členským státem povoleného správce a s každým dalším členským státem, v němž mají být podílové jednotky nebo akcie mimounijního alternativního investičního fondu nabízeny, dohodu, která je plně v souladu se zásadami stanovenými v článku 26 vzorové úmluvy OECD o daních z příjmu a majetku a zajišťuje účinnou výměnu informací v oblasti daní, včetně případných mnohostranných daňových dohod, a tato třetí země není uvedena v příloze I závěrů Rady o revidovaném unijním seznamu jurisdikcí nespolupracujících v daňové oblasti.“

15)

V článku 36 se odstavec 1 mění takto:

a)

písmeno c) se nahrazuje tímto:

„c)

třetí země, v níž je mimounijní alternativní investiční fond usazen, není určena jako vysoce riziková třetí země podle čl. 9 odst. 2 směrnice (EU) 2015/849;

d)

třetí země, v níž je mimounijní alternativní investiční fond usazen, podepsala s domovským členským státem povoleného správce a s každým dalším členským státem, v němž mají být podílové jednotky nebo akcie mimounijního alternativního investičního fondu nabízeny, dohodu, která je plně v souladu se zásadami stanovenými v článku 26 vzorové úmluvy OECD o daních z příjmu a majetku a zajišťuje účinnou výměnu informací v oblasti daní, včetně případných mnohostranných daňových dohod, a tato třetí země není uvedena v příloze I závěrů Rady o revidovaném unijním seznamu jurisdikcí nespolupracujících v daňové oblasti.“

16)

V článku 37 se odstavec 7 mění takto:

a)

v prvním pododstavci se písmena e) a f) nahrazují tímto:

„e)

třetí země, v níž je mimounijní správce usazen, není určena jako vysoce riziková třetí země podle čl. 9 odst. 2 směrnice (EU) 2015/849;

f)

třetí země, v níž je mimounijní správce usazen, podepsala s referenčním členským státem dohodu, která je plně v souladu se zásadami stanovenými v článku 26 vzorové úmluvy OECD o daních z příjmu a majetku a zajišťuje účinnou výměnu informací v oblasti daní, včetně případných mnohostranných daňových dohod, a tato třetí země není uvedena v příloze I závěrů Rady o revidovaném unijním seznamu jurisdikcí nespolupracujících v daňové oblasti.“;

b)

doplňuje se nový pododstavec, který zní:

„Je-li třetí země, v níž je mimounijní správce usazen, určena jako vysoce riziková třetí země podle čl. 9 odst. 2 směrnice (EU) 2015/849, jak je uvedeno v prvním pododstavci písm. e), nebo je doplněna do přílohy I závěrů Rady o revidovaném unijním seznamu jurisdikcí nespolupracujících v daňové oblasti, jak je uvedeno v prvním pododstavci písm. f), poté, co byl mimounijní správce povolen, přijme mimounijní správce v přiměřené lhůtě a s náležitým přihlédnutím k zájmům investorů opatření nezbytná k nápravě situace ve vztahu k alternativním investičním fondům, které spravuje. Tato lhůta nesmí být delší než dva roky.“

17)

V čl. 40 odst. 2 prvním pododstavci se písmena b) a c) nahrazují tímto:

„b)

třetí země, v níž je mimounijní alternativní investiční fond usazen, není určena jako vysoce riziková třetí země podle čl. 9 odst. 2 směrnice (EU) 2015/849;

c)

třetí země, v níž je mimounijní alternativní investiční fond usazen, podepsala s referenčním členským státem a s každým dalším členským státem, v němž mají být podílové jednotky nebo akcie mimounijního alternativního investičního fondu nabízeny, dohodu, která je zcela v souladu se zásadami stanovenými v článku 26 vzorové úmluvy OECD o daních z příjmu a majetku a zajišťuje účinnou výměnu informací v oblasti daní, včetně mnohostranných daňových dohod, a tato třetí země není uvedena v příloze I závěrů Rady o revidovaném unijním seznamu jurisdikcí nespolupracujících v daňové oblasti.“

18)

V čl. 42 odst. 1 prvním pododstavci se písmeno c) nahrazuje tímto:

„c)

třetí země, v níž je mimounijní správce nebo mimounijní alternativní investiční fond usazen, není určena jako vysoce riziková třetí země podle čl. 9 odst. 2 směrnice (EU) 2015/849;

d)

třetí země, v níž je mimounijní správce nebo mimounijní alternativní finanční fond usazen, podepsala s členským státem, v němž mají být podílové jednotky nebo akcie mimounijního podílového fondu nabízeny, dohodu, která je zcela v souladu se zásadami stanovenými v článku 26 vzorové úmluvy OECD o daních z příjmu a majetku a zajišťuje účinnou výměnu informací v oblasti daní, včetně mnohostranných daňových dohod, a tato třetí země není uvedena v příloze I závěrů Rady o revidovaném unijním seznamu jurisdikcí nespolupracujících v daňové oblasti.“

19)

V článku 43 se doplňuje nový odstavec, který zní:

„3.   Členské státy zajistí, aby povolený unijní správce mohl nabízet podílové jednotky nebo akcie unijního alternativního investičního fondu, který investuje převážně do akcií konkrétní společnosti, zaměstnancům této společnosti nebo jejích přidružených subjektů v rámci programů spoření zaměstnanců nebo programů účasti zaměstnanců, vnitrostátně či přeshraničně.

Je-li takový alternativní investiční fond nabízen zaměstnancům přeshraničně, nestanoví členský stát, v němž k nabízení dochází, žádné požadavky nad rámec požadavků platných v domovském členském státě alternativního investičního fondu.“

20)

V čl. 46 odst. 2 se písmeno j) nahrazuje tímto:

„j)

v zájmu investorů, za mimořádných okolností a po konzultaci se správcem požadovat, aby správci aktivovali nebo deaktivovali nástroj pro řízení likvidity uvedený v příloze V bodě 1, pokud existují rizika pro ochranu investorů nebo finanční stabilitu, jež z přiměřeného a vyváženého hlediska takovou aktivaci nebo deaktivaci vyžadují;“.

21)

Článek 47 se mění takto:

a)

odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2.   Všechny osoby, které pracují nebo pracovaly pro orgán pro cenné papíry a trhy, pro příslušné orgány nebo pro jakoukoliv další osobu, již orgán pro cenné papíry a trhy pověřil určitými úkoly, včetně auditorů a znalců, s nimiž má orgán pro cenné papíry a trhy uzavřeny smlouvy, jsou vázány služebním či profesním tajemstvím. Informace, na které se vztahuje služební či profesní tajemství, nesmějí být sděleny žádné osobě ani orgánu s výjimkou případů, kdy je jejich poskytnutí nezbytné pro soudní řízení, nebo případů, na něž se vztahuje daňové právo.“

;

b)

odstavec 3 se nahrazuje tímto:

„3.   Veškeré informace vyměňované podle této směrnice mezi příslušnými orgány, evropskými orgány dohledu a Evropskou radou pro systémová rizika se považují za důvěrné, ledaže:

a)

orgán pro cenné papíry a trhy nebo příslušný orgán či jiný dotčený orgán nebo subjekt v době jejich sdělení uvede, že dané informace mohou být poskytnuty;

b)

jejich poskytnutí je nutné pro soudní řízení; nebo

c)

poskytnuté informace se použijí v souhrnné či celkové podobě, v níž nelze identifikovat jednotlivé účastníky finančního trhu.

Odstavec 2 a první pododstavec tohoto odstavce nebrání výměně informací mezi příslušnými orgány a daňovými orgány, které se nacházejí v témže členském státě. Pocházejí-li informace z jiného členského státu, poskytnou se v souladu s první větou tohoto pododstavce pouze s výslovným souhlasem příslušných orgánů, které je poskytly.“

;

c)

v odstavci 4 se doplňuje nové písmeno, které zní:

„d)

v zájmu investorů, za mimořádných okolností a po konzultaci se správcem vyžadovaly, aby mimounijní správci, kteří nabízejí v Unii alternativní investiční fondy, které spravují, nebo unijní správci, kteří spravují mimounijní alternativní investiční fondy, aktivovali nebo deaktivovali nástroj pro řízení likvidity uvedený v příloze V bodě 1, pokud existují rizika pro ochranu investorů nebo finanční stabilitu, jež z přiměřeného a vyváženého hlediska takovou aktivaci nebo deaktivaci vyžadují.“

22)

Článek 50 se mění takto:

a)

odstavec 5 se nahrazuje tímto:

„5.   Pokud mají příslušné orgány některého členského státu přiměřené důvody k podezření, že správce, nad nímž nevykonávají dohled, jedná nebo jednal v rozporu s touto směrnicí, informují o tom co nejkonkrétněji orgán pro cenné papíry a trhy a příslušné orgány domovského a hostitelského členského státu dotčeného správce. Přijímající příslušné orgány podniknou vhodné kroky a informují orgán pro cenné papíry a trhy a příslušné orgány, které informace předaly, o výsledku těchto kroků, a pokud je to možné, rovněž o významném vývoji, k němuž došlo v mezidobí. Tímto odstavcem nejsou dotčeny pravomoci příslušného orgánu, který informace předal.

5a.   Pokud příslušné orgány domovského členského státu správce uplatní pravomoci podle čl. 46 odst. 2 písm. j), informují o tom příslušné orgány hostitelského členského státu správce, orgán pro cenné papíry a trhy a v případě možných rizik pro stabilitu a integritu finančního systému i Evropskou radu pro systémová rizika.

5b.   Příslušné orgány hostitelského členského státu správce mohou požádat příslušné orgány domovského členského státu správce, aby uplatnily pravomoci podle čl. 46 odst. 2 písm. j), přičemž svou žádost zdůvodní a informují orgán pro cenné papíry a trhy a v případě možných rizik pro stabilitu a integritu finančního systému i Evropskou radu pro systémová rizika.

5c.   Pokud příslušné orgány domovského členského státu správce se žádostí uvedenou v odstavci 5b nesouhlasí, informují o tom příslušné orgány hostitelského členského státu správce, orgán pro cenné papíry a trhy a Evropskou radu pro systémová rizika, pokud byla o této žádosti informována podle odstavce 5b, a uvedou důvody svého nesouhlasu.

5d.   Na základě informací získaných podle odstavců 5b a 5c vydá orgán pro cenné papíry a trhy příslušným orgánům domovského členského státu správce bez zbytečného odkladu stanovisko k uplatnění pravomocí podle čl. 46 odst. 2 písm. j). Orgán pro cenné papíry a trhy toto stanovisko sdělí příslušným orgánům hostitelského členského státu správce.

5e.   Pokud se příslušné orgány domovského členského státu správce neřídí nebo nemají v úmyslu řídit stanoviskem orgánu pro cenné papíry a trhy uvedeným v odstavci 5d, informují o tom orgán pro cenné papíry a trhy a příslušné orgány hostitelského členského státu správce s uvedením důvodů. V případě vážného ohrožení ochrany investorů, řádného fungování a integrity finančních trhů nebo stability celého finančního systému v Unii nebo jeho části může orgán pro cenné papíry a trhy skutečnost, že se příslušné orgány domovského členského státu správce neřídí nebo nehodlají řídit jeho stanoviskem, zveřejnit spolu s důvody, které pro to příslušné orgány uvedly, není-li takové zveřejnění v rozporu s oprávněným zájmem podílníků nebo akcionářů alternativního investičního fondu nebo veřejnosti. Orgán pro cenné papíry a trhy analyzuje, zda by přínosy zveřejnění převážily nad prohloubením hrozeb pro ochranu investorů, řádné fungování a integritu finančních trhů nebo stabilitu celého finančního systému v Unii nebo jeho části vyplývající z tohoto zveřejnění, a o takovém zveřejnění předem informuje příslušné orgány domovského členského státu správce.

5f.   Pokud pro to mají příslušné orgány hostitelského členského státu správce rozumné důvody, mohou požadovat, aby příslušné orgány domovského členského státu správce neprodleně uplatnily pravomoci podle čl. 46 odst. 2, s výjimkou pravomocí podle písm. j) uvedeného odstavce, a co nejkonkrétněji uvedou důvody své žádosti a informují orgán pro cenné papíry a trhy a v případě možných rizik pro stabilitu a integritu finančního systému i Evropskou radu pro systémová rizika.

Příslušné orgány domovského členského státu správce bez zbytečného odkladu informují příslušné orgány hostitelského členského státu správce, orgán pro cenné papíry a trhy a v případě možných rizik pro stabilitu a integritu finančního systému i Evropskou radu pro systémová rizika o uplatněných pravomocích a svých zjištěních.

5 g.   Pokud členský stát využil odchylky, která mu umožňuje jmenovat depozitáře usazeného v jiném členském státě, stanovené v čl. 21 odst. 5a a pokud příslušné orgány domovského členského státu alternativního investičního fondu nebo v případě, že alternativní investiční fond není regulovaný, příslušné orgány domovského členského státu správce, který alternativní investiční fond spravuje, mají rozumné důvody domnívat se, že depozitář nepodléhající dohledu těchto příslušných orgánů jedná nebo jednal v rozporu s touto směrnicí, neprodleně a co nejkonkrétněji o tom informují orgán pro cenné papíry a trhy a příslušné orgány dotčeného depozitáře. Přijímající příslušné orgány podniknou vhodné kroky a informují orgán pro cenné papíry a trhy a příslušné orgány, které informace předaly, o jejich výsledku. Tímto odstavcem nejsou dotčeny pravomoci příslušných orgánů, které informace předaly.

5h.   Orgán pro cenné papíry a trhy může požádat příslušné orgány, aby mu bez zbytečného odkladu podaly vysvětlení týkající se konkrétních případů, které představují vážnou hrozbu pro ochranu investorů, pro řádné fungování a integritu finančních trhů nebo pro stabilitu celého finančního systému v Unii nebo jeho části.“

;

b)

v odstavci 6 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„Za účelem zajištění jednotného uplatňování této směrnice, pokud jde o výměnu informací, může orgán pro cenné papíry a trhy vypracovat návrhy prováděcích technických norem ke stanovení postupů pro výměnu informací mezi dotčenými příslušnými orgány, evropskými orgány dohledu, Evropskou radou pro systémová rizika a členy ESCB, s výhradou použitelných ustanovení této směrnice.“;

c)

doplňuje se nový odstavec, který zní:

„7.   Do 16. dubna 2026 vypracuje orgán pro cenné papíry a trhy obecné pokyny, které příslušným orgánům pomohou při výkonu jejich pravomocí stanovených v čl. 46 odst. 2 písm. j), a informace o situacích, které by mohly vést k předložení žádostí uvedených v odstavcích 5b a 5f. Při vypracovávání těchto obecných pokynů vezme orgán pro cenné papíry a trhy v úvahu možné důsledky takovéhoto zásahu orgánů dohledu pro ochranu investorů a finanční stabilitu v jiném členském státě nebo v Unii. Tyto obecné pokyny zohlední skutečnost, že hlavní odpovědnost za řízení rizika likvidity i nadále nesou správci.“

23)

Článek 60 se nahrazuje tímto:

„Článek 60

Povinnost informovat o odchylných úpravách

Pokud členský stát využije možnost odchýlit se od této směrnice nebo zvolit si určitou úpravu podle článku 6 nebo 9, čl. 15 odst. 4 g nebo článku 21, 22, 28 nebo 43, informuje o této skutečnosti a případných následných změnách Komisi. Komise zveřejní tyto informace na internetových stránkách nebo jiným způsobem, který zajistí snadný přístup k nim.“

24)

Článek 61 se mění takto:

a)

odstavec 5 se zrušuje;

b)

doplňuje se nový odstavec, který zní:

„6.   Má se za to, že správci spravující alternativní investiční fondy, které poskytují úvěry a které byly zřízeny před 15. dubnem 2024, splňují ustanovení čl. 15 odst. 4a až 4d a čl. 16 odst. 2a, a to do 16. dubna 2029.

Až do 16. dubna 2029 platí, že pokud je pomyslná hodnota úvěrů poskytnutých alternativním investičním fondem jednotlivému dlužníkovi nebo pákový efekt využívaný alternativním investičním fondem vyšší než limity uvedené v čl. 15 odst. 4a a 4b, nesmějí správci spravující tyto alternativní investiční fondy tuto hodnotu nebo pákový efekt zvýšit. Pokud je pomyslná hodnota úvěrů poskytnutých alternativním investičním fondem jednotlivému dlužníkovi nebo pákový efekt využívaný alternativním investičním fondem nižší než limity uvedené v čl. 15 odst. 4a a 4b, nesmějí správci spravující tyto alternativní investiční fondy tuto hodnotu nebo pákový efekt zvýšit nad tyto limity.

Má se za to, že správci spravující alternativní investiční fondy, které poskytují úvěry a které byly zřízeny před 15. dubnem 2024 a nezískávají dodatečný kapitál po 15. dubnu 2024, splňují ustanovení čl. 15 odst. 4a až 4d a čl. 16 odst. 2a, pokud jde o tyto alternativní investiční fondy.

Bez pohledu na první, druhý a třetí pododstavec tohoto odstavce může se správce spravující alternativní investiční fondy, které poskytují úvěry a které byly zřízeny před 15. dubnem 2024, může rozhodnout, že se na něj bude vztahovat čl. 15 odst. 4a až 4d a čl. 16 odst. 2a, pokud o tom jsou informovány příslušné orgány domovského členského státu správce.

Pokud alternativní investiční fondy poskytují úvěry před 15. dubnem 2024, mohou správci tyto alternativní investiční fondy nadále spravovat, aniž by splňovali čl. 15 odst. 3 písm. d) a odst. 4e, 4f, 4 g, 4h a 4i, pokud jde o tyto úvěry.“

25)

Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 69-a

Jiný přezkum

1.   Do 16. dubna 2029 a na základě zprávy vypracované orgánem pro cenné papíry a trhy podle čl. 7 odst. 8 zahájí Komise přezkum fungování pravidel stanovených v této směrnici a zkušeností získaných při jejich uplatňování. Tento přezkum zahrnuje posouzení těchto aspektů:

a)

dopad dostupnosti a aktivace nástrojů pro řízení likvidity správci na finanční stabilitu;

b)

účinnost požadavků týkajících se povolení správců podle článků 7 a 8, pokud jde o režim pověření stanovený v článku 20 této směrnice, zejména pokud jde o zabránění zakládání subjektů typu „poštovní schránka“ v Unii;

c)

vhodnost požadavků vztahujících se na správce spravující alternativní investiční fondy, které poskytují úvěry, stanovených v článku 15 a čl. 16 odst. 2a a 2f;

d)

fungování odchylky, která umožňuje jmenovat depozitáře usazeného v jiném členském státě, stanovené v čl. 21 odst. 5a a potenciální přínosy a rizika, včetně dopadu změny rozsahu této odchylky v souladu s cíli unie kapitálových trhů na ochranu investorů, finanční stabilitu, účinnost dohledu a dostupnost tržních rozhodnutí;

e)

vhodnost požadavků vztahujících se na správce spravující alternativní investiční fond z podnětu třetí osoby stanovených v čl. 14 odst. 2a a potřebu dalších záruk, aby se zabránilo obcházení těchto požadavků, a zejména toho, zda jsou ustanovení této směrnice o střetu zájmů účinná a vhodná pro zjišťování, řízení, sledování a v příslušných případech zveřejňování střetů zájmů vyplývajících ze vztahu mezi správcem a třetí osobou, z jejíhož podnětu správce fond spravuje;

f)

vhodnost jmenování alespoň jednoho nevýkonného nebo nezávislého člena správní rady do řídícího orgánu správce, pokud spravuje alternativní investiční fondy nabízené neprofesionálním investorům, a dopad tohoto jmenování na ochranu investorů.

2.   Do 16. dubna 2026 předloží orgán pro cenné papíry a trhy Komisi zprávu o vývoji integrovaného sběru údajů pro účely dohledu, která se zaměří na způsob:

a)

omezení oblastí duplicity a nejednotnosti mezi rámci pro podávání zpráv v odvětví správy aktiv a v ostatních odvětvích finančního sektoru; a

b)

zlepšení standardizace údajů a účinného sdílení a používání údajů již oznámených v některém rámci Unie pro podávání zpráv některým dotčeným příslušným orgánem, na úrovni Unie nebo na vnitrostátní úrovni.

3.   Při vypracovávání zprávy uvedené v odstavci 2 spolupracuje orgán pro cenné papíry a trhy úzce s Evropskou centrální bankou, ostatními evropskými orgány dohledu a příslušnými orgány.

4.   Na základě přezkumu uvedeného v odstavci 1 a po konzultaci s orgánem pro cenné papíry a trhy předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu, v níž uvede závěry tohoto přezkumu.“

26)

Příloha I se mění v souladu s přílohou I této směrnice.

27)

Znění obsažené v příloze II této směrnice se připojuje jako příloha V.

Článek 2

Změny směrnice 2009/65/ES

Směrnice 2009/65/ES se mění takto:

1)

V čl. 2 odst. 1 se doplňuje nové písmeno, které zní:

„u)

‚centrálním depozitářem cenných papírů‘ centrální depozitář cenných papírů ve smyslu čl. 2 odst. 1 bodu 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 (*16).

(*16)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 ze dne 23. července 2014 o zlepšení vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrálních depozitářích cenných papírů a o změně směrnic 98/26/ES a 2014/65/EU a nařízení (EU) č. 236/2012 (Úř. věst. L 257, 28.8.2014, s. 1).“ "

2)

Článek 6 se mění takto:

a)

odstavec 3 se mění takto:

i)

v prvním pododstavci písm. b) se doplňují nové body, které znějí:

„iii)

přijímání a předávání pokynů v souvislosti s finančními nástroji;

iv)

jakýkoli jiný úkol nebo činnost, které správcovská společnost již vykonává ve vztahu ke SKIPCP, který spravuje v souladu s tímto článkem, nebo ve vztahu ke službám, které poskytuje v souladu s tímto odstavcem, za podmínky, že každý potenciální střet zájmů vyplývající z výkonu tohoto úkolu nebo činnosti vůči jiným stranám je náležitě řešen.“;

ii)

v prvním pododstavci se doplňuje nové písmeno, které zní:

„c)

správa referenčních hodnot v souladu s nařízením (EU) 2016/1011.“;

iii)

druhý pododstavec se nahrazuje tímto:

„Správcovským společnostem nesmí být podle této směrnice povoleno poskytovat pouze služby uvedené v tomto odstavci. Správcovským společnostem nesmí být povoleno poskytovat služby uvedené v prvním pododstavci písm. c), které se používají v jimi spravovaném SKIPCP.“;

b)

odstavec 4 se nahrazuje tímto:

„4.   Na poskytování služeb uvedených v odst. 3 písm. a) a b) tohoto článku správcovskými společnostmi se použijí článek 15, článek 16 kromě odstavce 5 prvního pododstavce a články 23, 24 a 25 směrnice 2014/65/EU.“

3)

Článek 7 se mění takto:

a)

v odstavci 1 se první pododstavec mění takto:

i)

písmena b) a c) se nahrazují tímto:

„b)

osoby, které skutečně řídí činnost správcovské společnosti, mají dostatečně dobrou pověst a postačující zkušenosti i v souvislosti s typem SKIPCP, který správcovská společnost spravuje, přičemž jména těchto osob, jakož i všech osob, které je ve funkci nahradí, musí být neprodleně sdělena příslušným orgánům; o řízení činnosti správcovské společnosti musí rozhodovat alespoň dvě fyzické osoby, které takové podmínky splňují, které jsou buď správcovskou společností zaměstnány na plný úvazek, nebo jsou výkonnými členy či členy vedoucího orgánu správcovské společnosti zavázanými řídit činnost uvedené správcovské společnosti na plný úvazek, a které mají bydliště v Unii;

c)

k žádosti o povolení je přiložen plán činností, který stanovuje alespoň organizační strukturu správcovské společnosti, s upřesněním lidských a technických zdrojů, jež budou využívány k řízení činnosti správcovské společnosti, a s informacemi o osobách, které činnost správcovské společnosti skutečně řídí, včetně:

i)

popisu úlohy, titulu a služebního postavení těchto osob;

ii)

popisu hierarchických vztahů a povinností těchto osob uvnitř správcovské společnosti a mimo ni;

iii)

přehledu doby, kterou každá z těchto osob věnuje jednotlivým povinnostem;

iv)

informace o tom, jak správcovská společnost hodlá plnit své povinnosti podle této směrnice a povinnosti podle čl. 3 odst. 1, čl. 6 odst. 1 písm. a) a čl. 13 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 (*17), a podrobného popisu vhodných lidských a technických zdrojů, které má za tímto účelem využívat.

(*17)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 ze dne 27. listopadu 2019 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb (Úř. věst. L 317, 9.12.2019, s. 1).“;"

ii)

doplňuje se nové písmeno, které zní:

„e)

správcovská společnost poskytne informace o opatřeních přijatých pro účely pověření a dalšího pověření třetích osob výkonem činností podle článku 13, které obsahují alespoň:

i)

zákonný název a příslušný identifikátor správcovské společnosti;

ii)

pro každou pověřenou osobu:

její zákonný název a příslušný identifikátor,

jurisdikci, v níž je usazena, a

je-li to relevantní, její orgán dohledu;

iii)

podrobný popis lidských a technických zdrojů, které správcovská společnost využívá pro:

plnění každodenních úkolů v oblasti správy portfolia nebo řízení rizik uvnitř správcovské společnosti a

sledování svěřené činnosti;

iv)

pro každý SKIPCP, který spravuje nebo hodlá spravovat:

stručný popis svěřených činností správy portfolia, včetně toho, zda je takové pověření částečné nebo úplné, a

stručný popis svěřených činností řízení rizik, včetně toho, zda je takové pověření částečné nebo úplné;

v)

popis pravidelných opatření náležité opatrnosti, která má správcovská společnost provádět za účelem sledování svěřené činnosti.“;

b)

doplňuje se nový odstavec, který zní:

„7.   Členské státy vyžadují, aby správcovské společnosti oznámily příslušným orgánům svých domovských členských států veškeré podstatné změny podmínek pro udělení původního povolení, zejména podstatné změny informací poskytnutých v souladu s tímto článkem, a to před jejich provedením.“

4)

Článek 13 se mění takto:

a)

odstavec 1 se mění takto:

i)

úvodní text se nahrazuje tímto:

„Správcovské společnosti, které hodlají pověřit třetí osoby, aby jejich jménem vykonávaly jednu či více činností uvedených v příloze II nebo poskytovaly jednu nebo více služeb uvedených v čl. 6 odst. 3, tuto skutečnost oznámí příslušným orgánům svého domovského členského státu předtím, než toto pověření nabude účinku. Přitom musí být splněny tyto podmínky:“;

ii)

písmeno b) se nahrazuje tímto:

„b)

pověření nesmí mařit účinnost dohledu nad správcovskou společností, a zejména nesmí správcovské společnosti bránit v jednání nebo v řízení SKIPCP v nejlepším zájmu jeho investorů a klientů.“;

iii)

písmena g), h) a i) se nahrazují tímto:

„g)

pověření nesmí bránit osobám, které řídí činnost správcovské společnosti, aby kdykoliv daly podniku, který byl pověřen určitými činnostmi nebo poskytováním služeb, další pokyny nebo aby pověření s okamžitou účinností zrušily, je-li to v zájmu investorů a klientů;

h)

s ohledem na povahu činností a poskytování služeb, které jsou předmětem pověření, musí být podnik, který má být pověřen určitými činnostmi nebo poskytováním služeb, kvalifikován a schopen plnit uvedené činnosti nebo poskytovat dotčené služby;

i)

prospekty SKIPCP musí uvádět služby a činnosti, kterými může správcovská společnost v souladu s tímto článkem pověřit třetí osobu, a

j)

správcovská společnost musí být schopna objektivně odůvodnit celou strukturu pověření.“;

b)

odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2.   Odpovědnost správcovské společnosti ani depozitáře není ovlivněna skutečností, že správcovská společnost pověřila činnostmi nebo poskytováním služeb třetí osobu. Správcovská společnost nesmí třetí osobu pověřit činnostmi ani poskytováním služeb v takovém rozsahu, aby ji v podstatě již nebylo možno považovat za správce dotčeného SKIPCP nebo poskytovatele služeb uvedených v čl. 6 odst. 3 a aby se stala subjektem typu „poštovní schránka“.

3.   Odchylně od odstavců 1 až 2 tohoto článku, vykonává-li činnost obchodování uvedenou v příloze II třetí odrážce jeden nebo více distributorů, kteří jednají vlastním jménem a nabízejí SKIPCP podle směrnice 2014/65/EU nebo prostřednictvím pojistných produktů s investiční složkou v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/97 (*18), nepovažuje se tato činnost za pověření podléhající požadavkům stanoveným v odstavcích 1 až 2 tohoto článku bez ohledu na případnou dohodu o distribuci uzavřenou mezi správcovskou společností a distributorem.

4.   Správcovská společnost zajistí, aby výkon činností uvedených v příloze II a poskytování služeb uvedených v čl. 6 odst. 3 byly v souladu s touto směrnicí. Tato povinnost platí bez ohledu na regulační status případné pověřené nebo dále pověřené osoby nebo místo, kde se nachází.

5.   Komise přijme prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 112a opatření, která stanoví:

a)

podmínky pro splnění požadavků uvedených v odstavci 1;

b)

podmínky, za kterých se má za to, že správcovská společnost pověřila plněním svých úkolů třetí osobu v rozsahu, který z ní činí subjekt typu „poštovní schránka“, a tudíž ji nelze nadále považovat za správce SKIPCP nebo poskytovatele služeb uvedených v čl. 6 odst. 3, jak je uvedeno v odstavci 2 tohoto článku.

6.   Do 16. dubna 2029 předloží Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (dále jen „orgán ESMA“) Evropskému parlamentu, Radě a Komisi zprávu analyzující tržní postupy týkající se pověření a dodržování článku 7 a odstavců 1 až 5 tohoto článku, mimo jiné na základě údajů oznámených příslušným orgánům v souladu s čl. 20a odst. 2 písm. d) a na základě výkonu pravomocí orgánu ESMA v oblasti sbližování dohledu. Tato zpráva rovněž provede analýzu souladu se základními požadavky této směrnice.

(*18)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/97 ze dne 20. ledna 2016 o distribuci pojištění (Úř. věst. L 26, 2.2.2016, s. 19).“ "

5)

Článek 14 se mění takto:

a)

vkládá se nový odstavec, který zní:

„2a.   Pokud správcovská společnost spravuje nebo hodlá spravovat SKIPCP z podnětu třetí osoby, včetně případů, kdy tento SKIPCP používá jméno třetí osoby, z jejíhož podnětu fond spravuje, nebo kdy správcovská společnost pověřuje třetí osobu, z jejíhož podnětu fond spravuje, podle článku 13, předloží správcovská společnost příslušným orgánům svého domovského členského státu podrobná vysvětlení a důkazy o tom, že dodržuje odst. 1 písm. d) tohoto článku, přičemž zohlední veškeré střety zájmů. Správcovská společnost zejména uvede, jaká přiměřená opatření přijala, aby zabránila střetům zájmů vyplývajícím ze vztahu k dotčené třetí osobě, nebo pokud těmto střetům zájmů nelze zabránit, jak zjišťuje, řeší, sleduje a v příslušných případech oznamuje, aby zabránila tomu, že tyto střety zájmů nepříznivě ovlivní zájmy SKIPCP a jeho investorů;“

b)

doplňuje se nový odstavec, který zní:

„4.   Pro účely odst. 1 písm. a) předloží orgán ESMA do 16. října 2025 zprávu Evropskému parlamentu, Radě a Komisi analyzující náklady, které SKIPCP a správcovské společnosti účtují investorům, a odůvodňující tyto náklady a případné rozdíly mezi nimi, včetně rozdílů vyplývajících z povahy dotčených SKIPCP. Jako součást tohoto posouzení orgán ESMA v rámci článku 29 nařízení (EU) č. 1095/2010 analyzuje vhodnost a účinnost kritérií stanovených orgánem ESMA v jeho konvergenčních nástrojích pro dohled nad náklady.

Pro účely této zprávy a v souladu s článkem 35 nařízení (EU) č. 1095/2010 poskytnou příslušné orgány orgánu ESMA jednorázově údaje o nákladech, včetně všech poplatků, plateb a výdajů, které přímo či nepřímo hradí investoři nebo správcovská společnost v souvislosti s činností SKIPCP a které mají být přímo či nepřímo přiřazeny SKIPCP. Příslušné orgány zpřístupní tyto údaje orgánu ESMA v mezích svých pravomocí, mezi něž patří pravomoc požadovat od správcovských společností poskytnutí informací, jak je stanoveno v čl. 98 odst. 2 této směrnice.“

6)

Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 18a

1.   Členské státy zajistí, aby měly SKIPCP k dispozici alespoň nástroje pro řízení likvidity uvedené v příloze IIA.

2.   SKIPCP vybere z nástrojů pro řízení likvidity uvedených v příloze IIA bodech 2 až 8 alespoň dva vhodné nástroje poté, co posoudí jejich vhodnost z hlediska sledované investiční strategie, likvidity a svých pravidel pro vyplácení podílových jednotek nebo akcií. SKIPCP zahrne tyto nástroje do svého statutu nebo zakládacích dokumentů za účelem jejich možného použití v zájmu investorů SKIPCP. Tento výběr nesmí zahrnovat pouze nástroje uvedené v příloze IIA bodech 5 a 6.

Odchylně od prvního pododstavce se SKIPCP může rozhodnout vybrat si z nástrojů uvedených v příloze IIA bodech 2 až 8 pouze jeden nástroj pro řízení likvidity, pokud je dotčený SKIPCP povolen jako fond peněžního trhu v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1131 (*19).

SKIPCP zavede podrobné zásady a postupy pro aktivaci a deaktivaci každého zvoleného nástroje pro řízení likvidity a provozní a administrativní opatření pro použití tohoto nástroje. Výběr uvedený v prvním a druhém pododstavci a podrobné zásady a postupy aktivace a deaktivace se sdělí příslušným orgánům domovského členského státu SKIPCP.

Nepeněžní vyplacení uvedené v příloze IIA bodě 8 lze aktivovat pouze za účelem vyplacení požadovaných profesionálními investory za podmínky, že nepeněžní vyplacení odpovídá poměrnému podílu aktiv držených SKIPCP.

Odchylně od čtvrtého pododstavce tohoto odstavce nemusí nepeněžní vyplacení odpovídat poměrnému podílu aktiv držených SKIPCP, pokud je tento SKIPCP nabízen výhradně profesionálním investorům nebo pokud je cílem jeho investiční politiky kopírovat složení určitého akciového indexu nebo indexu dluhových cenných papírů a pokud je tento SKIPCP fondem obchodovaným v obchodním systému ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 46 směrnice 2014/65/EU.

3.   Orgán ESMA vypracuje návrhy regulačních technických norem za účelem upřesnění charakteristik nástrojů pro řízení likvidity uvedených v příloze IIA.

Při vypracovávání těchto návrhů regulačních technických norem orgán ESMA zohlední rozmanitost investičních strategií a podkladových aktiv SKIPCP. Tyto normy nesmějí omezovat možnost SKIPCP používat jakýkoli vhodný nástroj pro řízení likvidity pro všechny kategorie aktiv, jurisdikce a tržní podmínky.

4.   Do 16. dubna 2025 vypracuje orgán ESMA obecné pokyny pro výběr a kalibraci nástrojů pro řízení likvidity ze strany SKIPCP za účelem řízení rizika likvidity a zmírňování rizik pro finanční stabilitu. Tyto obecné pokyny zohlední skutečnost, že hlavní odpovědnost za řízení rizika likvidity i nadále nese SKIPCP. Musí obsahovat údaje o okolnostech, za nichž mohou být aktivovány oddělené účty uvedené v příloze IIA bodě 9. Než začnou platit, musí poskytnout dostatek času na přizpůsobení, zejména pro již existující SKIPCP.

5.   Orgán ESMA předloží návrhy regulačních technických norem uvedené v odstavci 3 tohoto článku Komisi do 16. dubna 2025.

Komisi je svěřena pravomoc doplnit tuto směrnici přijetím regulačních technických norem uvedených v odstavci 3 v souladu s články 10 až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010.

(*19)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1131 ze dne 14. června 2017 o fondech peněžního trhu (Úř. věst. L 169, 30.6.2017, s. 8).“ "

7)

Vkládají se nové články, které znějí:

„Článek 20a

1.   Správcovská společnost pravidelně podává příslušným orgánům domovského členského státu SKIPCP zprávy o trzích, na nichž obchoduje jménem SKIPCP, který spravuje, a o nástrojích, s nimiž jeho jménem obchoduje.

Správcovská společnost poskytuje za každý SKIPCP, který spravuje, informace o nástrojích, s nimiž obchoduje, o trzích, jichž je členem nebo na nichž aktivně obchoduje, a o expozicích a aktivech tohoto SKIPCP. Tyto informace zahrnují identifikátory, které jsou nezbytné pro propojení poskytnutých údajů o aktivech, SKIPCP a správcovských společnostech s dalšími zdroji údajů o dohledu nebo veřejně dostupnými zdroji údajů.

2.   Správcovská společnost poskytuje příslušným orgánům domovského členského státu SKIPCP za každý SKIPCP, který spravuje, tyto informace:

a)

opatření pro řízení likvidity SKIPCP, včetně současného výběru nástrojů pro řízení likvidity a jejich aktivace nebo deaktivace;

b)

současný rizikový profil SKIPCP, včetně tržního rizika, rizika likvidity, rizika selhání protistrany, dalších rizik včetně operačního rizika a celkové výše pákového efektu, který SKIPCP využívá;

c)

výsledky zátěžových testů provedených v souladu s čl. 51 odst. 1;

d)

následující informace o pověření týkajícím se činností správy portfolia nebo řízení rizik:

i)

informace o pověřených osobách, s uvedením jejich jména a bydliště nebo sídla či pobočky, toho, zda mají nějaké úzké vazby se správcovskou společností, zda jsou povolenými nebo regulovanými subjekty pro účely správy aktiv, jejich případného orgánu dohledu, včetně identifikátorů pověřených osob, které jsou nezbytné pro propojení poskytnutých informací s dalšími zdroji údajů o dohledu nebo veřejně dostupnými zdroji údajů;

ii)

počet ekvivalentů plného pracovního úvazku lidských zdrojů využívaných správcovskou společností k plnění každodenních činností správy portfolia nebo řízení rizik uvnitř této správcovské společnosti;

iii)

seznam a popis činností týkajících se svěřených činností správy portfolia a řízení rizik;

iv)

pokud je činnost správy portfolia vykonávána v pověření, objem a procentní podíl aktiv SKIPCP, na něž se vztahuje pověření týkající se správy portfolia;

v)

počet ekvivalentů plného pracovního úvazku lidských zdrojů využívaných správcovskou společností ke sledování pověření;

vi)

počet a data pravidelných přezkumů náležité opatrnosti prováděných správcovskou společností za účelem sledování svěřené činnosti, seznam zjištěných problémů a případných opatření přijatých k řešení těchto problémů a datum, do kterého mají být tato opatření provedena;

vii)

pokud došlo k dalšímu pověření, informace požadované v bodech i), iii) a iv) o dále pověřených osobách a o činnostech souvisejících s činnostmi správy portfolia a řízení rizik, které jsou předmětem dalšího pověření;

viii)

datum zahájení a skončení platnosti pověření a dalšího pověření;

e)

seznam členských států, v nichž jsou podílové jednotky SKIPCP skutečně nabízeny správcovskou společností nebo distributorem, který jedná jménem této správcovské společnosti.

3.   Příslušné orgány domovského členského státu SKIPCP zajistí, aby veškeré informace shromážděné podle tohoto článku ve vztahu ke všem SKIPCP, nad nimiž vykonávají dohled, a informace získané podle článku 7 byly postupy stanovenými v článku 101 zpřístupněny ostatním dotčeným příslušným orgánům, orgánu ESMA, orgánu EBA, evropskému orgánu dohledu (Evropskému orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění), zřízenému nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1094/2010 (*20), (společně označovaným jako „evropské orgány dohledu“) a Evropské radě pro systémová rizika, kdykoli je to nezbytné pro účely plnění jejich povinností.

Příslušné orgány domovského členského státu SKIPCP zajistí, aby veškeré informace získané podle tohoto článku ve vztahu ke všem SKIPCP, nad nimiž vykonávají dohled, byly postupy stanovenými v článku 101 zpřístupněny Evropskému systému centrálních bank (ESCB), a to pouze pro statistické účely.

Příslušné orgány domovského členského státu SKIPCP bezodkladně poskytnou postupy stanovenými v článku 101 a na dvoustranném základě informace příslušným orgánům jiných přímo dotčených členských států v případě, že by se některá správcovská společnost v jejich působnosti nebo některý jí spravovaný SKIPCP mohl potenciálně stát významným zdrojem rizika selhání protistrany ve vztahu k úvěrové instituci nebo jiné systémově významné instituci v jiných členských státech či ve vztahu ke stabilitě finančního systému v jiném členském státě.

4.   Je-li to nezbytné pro účinné sledování systémového rizika, mohou příslušné orgány domovského členského státu SKIPCP požadovat vedle informací popsaných v odstavci 1 poskytnutí dalších informací, a to pravidelně nebo ad hoc. Příslušné orgány informují o všech požadavcích na podávání dalších zpráv orgán ESMA.

Za mimořádných okolností a za účelem zajištění stability a integrity finančního systému nebo podpory dlouhodobého udržitelného růstu může orgán ESMA po konzultaci s Evropskou radou pro systémová rizika požadovat, aby příslušné orgány domovského členského státu SKIPCP uložily povinnost podávat další zprávy.

5.   Orgán ESMA vypracuje návrhy regulačních technických norem, které stanoví:

a)

podrobné informace, které mají být poskytovány v souladu s odstavcem 1, odst. 2 písm. a), b), c) a e) a odstavcem 4;

b)

vhodnou úroveň standardizace informací, které mají být poskytovány v souladu s odst. 2 písm. d);

c)

četnost podávání zpráv a lhůty.

Při vypracovávání návrhů regulačních technických norem uvedených v prvním pododstavci písm. b) nezavede orgán ESMA povinnost podávat další zprávy nad rámec povinností stanovených v odst. 2 písm. d).

Při vypracovávání návrhů regulačních technických norem uvedených v prvním pododstavci písm. a) a b) orgán ESMA zohlední požadavky na podávání dalších zpráv, které se na správcovské společnosti vztahují, mezinárodní vývoj a normy a zjištění zprávy vydané v souladu s článkem 20b.

Orgán ESMA předloží tyto návrhy regulačních technických norem Komisi do 16. dubna 2027.

Komisi je svěřena pravomoc doplnit tuto směrnici přijetím regulačních technických norem uvedených v prvním pododstavci v souladu s články 10 až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010.

6.   Orgán ESMA vypracuje návrhy prováděcích technických norem, které upřesňují:

a)

formát a standardy údajů pro zprávy uvedené v odstavcích 1, 2 a 4;

b)

identifikátory, které jsou nezbytné k propojení údajů o aktivech, SKIPCP a správcovských společnostech ve zprávách uvedených v odstavcích 1, 2 a 4 s dalšími zdroji údajů o dohledu nebo veřejně dostupnými zdroji údajů;

c)

metody a opatření pro předkládání zpráv uvedených v odstavcích 1 a 2 tohoto článku, včetně metod a opatření ke zlepšení standardizace údajů a účinného sdílení a využívání údajů již oznámených v některém rámci Unie pro podávání zpráv jakýmkoli relevantním příslušným orgánem na úrovni Unie nebo na vnitrostátní úrovni, s přihlédnutím ke zjištěním zprávy vydané v souladu s článkem 20b;

d)

šablonu, včetně minimálních požadavků na podávání dalších zpráv, kterou mají správcovské společnosti použít za mimořádných okolností, jak je uvedeno v odstavci 4.

Orgán ESMA předloží tyto návrhy prováděcích technických norem Komisi do 16. dubna 2027.

Komisi je svěřena pravomoc přijímat prováděcí technické normy uvedené v prvním pododstavci v souladu s článkem 15 nařízení (EU) č. 1095/2010.

Článek 20b

1.   Do 16. dubna 2026 předloží orgán ESMA Komisi zprávu o vývoji integrovaného sběru údajů pro účely dohledu, která se zaměří na způsob:

a)

omezení oblastí duplicity a nejednotnosti mezi rámci pro podávání zpráv v odvětví správy aktiv a v ostatních odvětvích finančního sektoru a

b)

zlepšení standardizace údajů a účinného sdílení a používání údajů, které již byly nahlášeny podle jiného rámce Unie pro podávání zpráv jakýmkoli relevantním příslušným orgánem, na úrovni Unie nebo na vnitrostátní úrovni.

V této zprávě orgán ESMA rovněž poskytne srovnání osvědčených postupů sběru údajů v Unii a na jiných trzích pro neprofesionální investiční fondy.

2.   Při vypracovávání zprávy uvedené v odstavci 1 orgán ESMA úzce spolupracuje s Evropskou centrální bankou, ostatními evropskými orgány dohledu a příslušnými orgány.

(*20)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1094/2010, ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/79/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 48).“ "

8)

Článek 22a se mění takto:

a)

v odstavci 2 se písmeno c) nahrazuje tímto:

„c)

depozitář při výběru a jmenování třetí osoby, kterou hodlá pověřit plněním některých svých úkolů, jedná s patřičnou dovedností, péčí a opatrností, ledaže je třetí osobou centrální depozitář jednající jako centrální depozitář investora ve smyslu aktu v přenesené pravomoci přijatého podle čl. 29 odst. 3 a čl. 48 odst. 10 nařízení (EU) č. 909/2014, a s patřičnou dovedností, péčí a opatrností rovněž provádí pravidelné kontroly a průběžné sledování třetí osoby, kterou pověřil plněním některých svých úkolů, a jednání této třetí osoby v souvislosti s úkoly, kterými byla pověřena.“;

b)

odstavec 4 se nahrazuje tímto:

„4.   Pro účely tohoto článku se za pověření depozitáře výkonem úschovy nepovažuje poskytování služeb centrálním depozitářem cenných papírů jednajícím jako centrální depozitář emitenta ve smyslu aktu v přenesené pravomoci přijatého podle čl. 29 odst. 3 a čl. 48 odst. 10 nařízení (EU) č. 909/2014. Pro účely tohoto článku se za pověření depozitáře výkonem úschovy považuje poskytování služeb centrálním depozitářem cenných papírů jednajícím jako centrální depozitář investora ve smyslu uvedeného aktu v přenesené pravomoci.“

9)

V čl. 29 odst. 1 druhém pododstavci se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

ředitelé investiční společnosti musí mít dostatečně dobrou pověst a postačující zkušenosti i v souvislosti s typem činnosti, kterou investiční společnost vykonává, a za tímto účelem, přičemž jména ředitelů, jakož i všech osob, které je ve funkci nahradí, musí být neprodleně sdělena příslušným orgánům; o řízení činnosti investiční společnosti musí rozhodovat alespoň dvě fyzické osoby, které jsou buď investiční společností zaměstnány na plný úvazek, nebo jsou výkonnými členy či členy vedoucího orgánu investiční společnosti zavázanými řídit činnost této investiční společnosti na plný úvazek, a které mají bydliště v Unii; a „řediteli“ se rozumějí osoby, které podle zákona nebo zakládacích dokumentů investiční společnost zastupují nebo které skutečně určují směr činnosti společnosti.“

10)

V článku 57 se doplňuje nový odstavec, který zní:

„3.   Pokud SKIPCP aktivoval oddělené účty uvedené v čl. 84 odst. 2 písm. a) prostřednictvím oddělení aktiv, mohou být oddělená aktiva vyloučena z výpočtu limitů stanovených v této kapitole.“

11)

V článku 69 se doplňuje nový odstavec, který zní:

„6.   Za účelem zajištění jednotného uplatňování pravidel týkajících se názvu SKIPCP vypracuje orgán ESMA do 16. dubna 2026 obecné pokyny k upřesnění okolností, za kterých je název SKIPCP nepravdivý, nejasný nebo zavádějící. Tyto obecné pokyny zohlední příslušné odvětvové právní předpisy. Odvětvové právní předpisy, které stanoví normy pro názvy fondů nebo nabízení fondů, mají před těmito obecnými pokyny přednost.“

12)

V článku 79 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Klíčové informace pro investory, včetně názvu SKIPCP, představují předsmluvní informace. Musí být pravdivé, srozumitelné a nezavádějící. Musí odpovídat příslušným částem prospektu.“

13)

V článku 84 se odstavce 2 a 3 nahrazují tímto:

„2.   Odchylně od odstavce 1:

a)

může SKIPCP v zájmu podílníků dočasně pozastavit upisování, odkup a vyplácení svých podílových jednotek, jak je uvedeno v příloze IIA bodě 1, nebo aktivovat či deaktivovat jiné nástroje pro řízení likvidity vybrané z bodů 2 až 8 uvedené přílohy v souladu s čl. 18a odst. 2. SKIPCP může rovněž v zájmu svých podílníků aktivovat oddělené účty uvedené v příloze IIA bodě 9;

b)

v zájmu investorů mohou příslušné orgány domovského členského státu SKIPCP za mimořádných okolností a po konzultaci se SKIPCP požadovat, aby SKIPCP aktivoval nebo deaktivoval nástroj pro řízení likvidity uvedený v příloze IIA bodě 1, pokud existují rizika pro ochranu investorů nebo finanční stabilitu, jež z přiměřeného a vyváženého hlediska takovou aktivaci nebo deaktivaci vyžadují.

Pozastavení upisování, odkupu a vyplácení nebo oddělené účty uvedené v prvním pododstavci písm. a) může SKIPCP použít pouze ve výjimečných případech, pokud to okolnosti vyžadují a pokud je to oprávněné vzhledem k zájmům jeho podílníků.

3.   SKIPCP neprodleně podá oznámení příslušným orgánům svého domovského členského státu:

a)

pokud aktivuje nebo deaktivuje nástroj pro řízení likvidity uvedený v příloze IIA bodě 1;

b)

pokud aktivuje nebo deaktivuje jakýkoli jiný nástroj pro řízení likvidity uvedený v příloze IIA bodech 2 až 8 způsobem, který není součástí běžné obchodní činnosti stanovené ve statutu nebo zakládacích dokumentech SKIPCP.

SKIPCP v přiměřené lhůtě předtím, než aktivuje nebo deaktivuje nástroj pro řízení likvidity uvedený v příloze IIA bodě 9, oznámí tuto aktivaci nebo deaktivaci příslušným orgánům svého domovského členského státu.

Příslušné orgány domovského členského státu SKIPCP neprodleně informují o oznámeních, která obdržely podle tohoto odstavce, příslušné orgány domovského členského státu správcovské společnosti, příslušné orgány hostitelského členského státu SKIPCP, orgán ESMA a v případě možných rizik pro stabilitu a integritu finančního systému i Evropskou radu pro systémová rizika. Orgán ESMA má pravomoc sdílet informace, které obdržel podle tohoto odstavce, s příslušnými orgány.

3a.   Pokud příslušné orgány domovského členského státu SKIPCP uplatní pravomoci podle odst. 2 písm. b), informují o tom příslušné orgány hostitelského členského státu SKIPCP, příslušné orgány domovského členského státu správcovské společnosti, orgán ESMA a v případě možných rizik pro stabilitu a integritu finančního systému i Evropskou radu pro systémová rizika.

3b.   Příslušné orgány hostitelského členského státu SKIPCP nebo příslušné orgány domovského členského státu správcovské společnosti mohou požádat příslušné orgány domovského členského státu SKIPCP, aby uplatnily pravomoci stanovené v odst. 2 písm. b), přičemž svou žádost zdůvodní a informují orgán ESMA a v případě možných rizik pro stabilitu a integritu finančního systému i Evropskou radu pro systémová rizika.

3c.   Pokud příslušné orgány domovského členského státu SKIPCP se žádostí uvedenou v odstavci 3b nesouhlasí, informují o tom dožadující příslušné orgány, orgán ESMA a Evropskou radu pro systémová rizika, pokud byla o této žádosti informována podle odstavce 3b, a uvedou důvody svého nesouhlasu.

3d.   Na základě informací získaných podle odstavců 3b a 3c vydá orgán ESMA příslušným orgánům domovského členského státu SKIPCP bez zbytečného odkladu stanovisko k uplatnění pravomocí podle odst. 2 písm. b). Orgán ESMA sdělí toto stanovisko příslušným orgánům hostitelského členského státu SKIPCP.

3e.   Pokud se příslušné orgány domovského členského státu SKIPCP neřídí nebo nemají v úmyslu řídit stanoviskem orgánu ESMA uvedeným v odstavci 3d, informují o tom orgán ESMA a dožadující příslušné orgány s uvedením důvodů. V případě vážného ohrožení ochrany investorů, řádného fungování a integrity finančních trhů nebo stability celého finančního systému v Unii nebo jeho části může orgán ESMA skutečnost, že se příslušné orgány domovského členského státu SKIPCP neřídí nebo nehodlají řídit jeho stanoviskem, zveřejnit spolu s důvody, které pro to příslušné orgány uvedly, není-li takové zveřejnění v rozporu s oprávněným zájmem podílníků SKIPCP nebo veřejnosti. Orgán ESMA analyzuje, zda by přínosy zveřejnění převážily nad prohloubením hrozeb pro ochranu investorů, řádné fungování a integritu finančních trhů nebo stabilitu celého finančního systému v Unii nebo jeho části vyplývající z tohoto zveřejnění, a o takovém zveřejnění předem informuje příslušné orgány.

3f.   Do 16. dubna 2026 vypracuje orgán ESMA obecné pokyny, které příslušným orgánům pomohou při výkonu jejich pravomocí stanovených v odst. 2 písm. b), a informace o situacích, které by mohly vést k předložení žádostí uvedených v odstavci 3b tohoto článku a v čl. 98 odst. 3. Při vypracovávání těchto obecných pokynů vezme orgán ESMA v úvahu možné důsledky takovéhoto zásahu orgánů dohledu pro ochranu investorů a finanční stabilitu v jiném členském státě nebo v Unii. Tyto obecné pokyny zohlední skutečnost, že hlavní odpovědnost za řízení rizika likvidity i nadále nese SKIPCP.“

14)

V článku 98 se doplňují nové odstavce, které znějí:

„3.   Pokud pro to mají příslušné orgány hostitelského členského státu SKIPCP rozumné důvody, mohou požadovat, aby příslušné orgány domovského členského státu SKIPCP neprodleně uplatnily pravomoci podle odstavce 2, s výjimkou pravomocí podle písm. j) uvedeného odstavce, a co nejkonkrétněji uvedou důvody své žádosti a informují orgán ESMA a v případě možných rizik pro stabilitu a integritu finančního systému i Evropskou radu pro systémová rizika.

Příslušné orgány domovského členského státu SKIPCP bez zbytečného odkladu informují příslušné orgány hostitelského členského státu SKIPCP, orgán ESMA a v případě možných rizik pro stabilitu a integritu finančního systému i Evropskou radu pro systémová rizika o uplatněných pravomocích a svých zjištěních.

4.   Orgán ESMA může požádat příslušné orgány, aby mu bez zbytečného odkladu podaly vysvětlení týkající se konkrétních případů, které představují vážnou hrozbu pro ochranu investorů, pro řádné fungování a integritu finančních trhů nebo pro stabilitu celého finančního systému v Unii nebo jeho části.“

15)

Článek 101 se mění takto:

a)

v odstavci 1 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„Příslušné orgány členských států spolupracují mezi sebou, s orgánem ESMA a Evropskou radou pro systémová rizika, kdykoli je to nezbytné pro účely plnění jejich povinností podle této směrnice nebo pro výkon jejich pravomocí podle této směrnice nebo vnitrostátního práva.“;

b)

v odstavci 9 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„Za účelem zajištění jednotných podmínek uplatňování tohoto článku a článku 20a může orgán ESMA vypracovat návrhy prováděcích technických norem, kterými stanoví společné postupy příslušných orgánů za účelem:

a)

spolupráce při ověřování na místě a šetření uvedených v odstavcích 4 a 5 a

b)

stanovení postupů pro výměnu informací mezi příslušnými orgány, evropskými orgány dohledu, Evropskou radou pro systémová rizika a členy ESCB, s výhradou použitelných ustanovení této směrnice.“

16)

Článek 102 se mění takto:

a)

v odstavci 1 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„Členské státy zajistí, aby všechny osoby, které pracují nebo pracovaly pro příslušné orgány, jakož i auditoři a znalci pověření příslušnými orgány, byli vázáni služebním či profesním tajemstvím. Podstatou této povinnosti je, že žádné důvěrné informace, které se tyto osoby dozvědí při výkonu svých povinností, nesmějí sdělit žádné osobě ani orgánu s výjimkou souhrnné nebo obecné podoby, přičemž SKIPCP, jejich správcovské společnosti a depozitáři (dále jen „podniky podílející se na činnosti SKIPCP“) nesmějí být jednotlivě rozeznatelní, aniž jsou dotčeny případy, na něž se vztahuje trestní nebo daňové právo.“;

b)

v odstavci 2 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Odstavec 1 a první a druhý pododstavec tohoto odstavce nebrání výměně informací mezi příslušnými orgány a daňovými orgány, které se nacházejí v témže členském státě. Pocházejí-li informace z jiného členského státu, sdělí se v souladu s první větou tohoto pododstavce pouze s výslovným souhlasem příslušných orgánů, které je poskytly.“

17)

Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 110a

Do 16. dubna 2029 a na základě zprávy vypracované orgánem ESMA podle čl. 13 odst. 6 zahájí Komise přezkum fungování pravidel stanovených v této směrnici a zkušeností získaných při jejich uplatňování. Tento přezkum zahrnuje posouzení těchto aspektů:

a)

účinnost požadavků týkajících se povolení podle článků 7 a 8, pokud jde o režim pověření stanovený v článku 13 této směrnice, zejména pokud jde o zabránění zakládání subjektů typu „poštovní schránka“ v Unii;

b)

vhodnost jmenování alespoň jednoho nevýkonného nebo nezávislého člena správní rady do vedoucího orgánu správcovských společností nebo investičních společností SKIPCP a dopad tohoto jmenování na ochranu investorů.

c)

vhodnost požadavků vztahujících se na správcovské společnosti spravující SKIPCP z podnětu třetí osoby stanovených v čl. 14 odst. 2a a potřebu dalších záruk, aby se zabránilo obcházení těchto požadavků, a zejména toho, zda jsou ustanovení této směrnice o střetu zájmů účinná a vhodná pro zjišťování, řešení, sledování a v příslušných případech oznamování střetů zájmů vyplývajících ze vztahu mezi správcovskou společností a třetí osobou, z jejíhož podnětu SKIPCP spravuje.“

18)

Článek 112a se mění takto:

a)

v odstavci 2 se za první pododstavec vkládá nový pododstavec, který zní:

„Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v článku 13 je svěřena Komisi na dobu čtyř let ode dne 15. dubna 2024.“;

b)

odstavec 3 se nahrazuje tímto:

„3.   Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článcích 12, 13, 14, 26b, 43, 50a, 51, 60, 61, 62, 64, 75, 78, 81, 95 a 111 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.“

;

c)

odstavec 5 se nahrazuje tímto:

„5.   „Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článků 12, 13, 14, 26b, 43, 50a, 51, 60, 61, 62, 64, 75, 78, 81, 95 a 111 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o tři měsíce.“

19)

Příloha I se mění v souladu s přílohou III této směrnice.

20)

Znění obsažené v příloze IV této směrnice se vkládá jako příloha IIA.

Článek 3

Provedení

1.   Členské státy do 16. dubna 2026 přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí. Znění těchto předpisů sdělí neprodleně Komisi.

Použijí tyto předpisy ode dne 16. dubna 2026, s výjimkou předpisů provádějících čl. 1 bod 12 a předpisů provádějících čl. 2 bod 7 s ohledem na článek 20a směrnice 2009/65/ES, které použijí ode dne 16. dubna 2027.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 4

Vstup v platnost

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 5

Určení

Tato směrnice je určena členským státům.

Ve Štrasburku dne 13. března 2024.

Za Evropský parlament

předsedkyně

R. METSOLA

Za Radu

předsedkyně

H. LAHBIB


(1)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 7. února 2024 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 26. února 2024.

(2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU ze dne 8. června 2011 o správcích alternativních investičních fondů a o změně směrnic 2003/41/ES a 2009/65/ES a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 1095/2010 (Úř. věst. L 174, 1.7.2011, s. 1).

(3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES ze dne 13. července 2009 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) (Úř. věst. L 302, 17.11.2009, s. 32).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011 ze dne 8. června 2016 o indexech, které jsou používány jako referenční hodnoty ve finančních nástrojích a finančních smlouvách nebo k měření výkonnosti investičních fondů, a o změně směrnic 2008/48/ES a 2014/17/EU a nařízení (EU) č. 596/2014 (Úř. věst. L 171, 29.6.2016, s. 1).

(5)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2167 ze dne 24. listopadu 2021 o správcích úvěru a obchodnících s úvěry a o změně směrnic 2008/48/ES a 2014/17/EU (Úř. věst. L 438, 8.12.2021, s. 1).

(6)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 349).

(7)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/97 ze dne 20. ledna 2016 o distribuci pojištění (Úř. věst. L 26, 2.2.2016, s. 19).

(8)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/48/ES ze dne 23. dubna 2008 o smlouvách o spotřebitelském úvěru a o zrušení směrnice Rady 87/102/EHS (Úř. věst. L 133, 22.5.2008, s. 66).

(9)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).

(10)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 345/2013 ze dne 17. dubna 2013 o evropských fondech rizikového kapitálu (Úř. věst. L 115, 25.4.2013, s. 1).

(11)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 346/2013 ze dne 17. dubna 2013 o evropských fondech sociálního podnikání (Úř. věst. L 115, 25.4.2013, s. 18).

(12)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/760 ze dne 29. dubna 2015 o evropských fondech dlouhodobých investic (Úř. věst. L 123, 19.5.2015, s. 98).

(13)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 84).

(14)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/834 ze dne 20. května 2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 648/2012, pokud jde o povinnost clearingu a její pozastavení, požadavky na oznamování, techniky zmírňování rizika u OTC derivátových smluv, jejichž clearing neprovádí ústřední protistrana, registraci registrů obchodních údajů, dohled nad těmito registry a požadavky na ně (Úř. věst. L 141, 28.5.2019, s. 42).

(15)  Nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 1011/2012 ze dne 17. října 2012 o statistice držby cenných papírů (Úř. věst. L 305, 1.11.2012, s. 6).

(16)  Nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 1073/2013 ze dne 18. října 2013 o statistice aktiv a pasiv investičních fondů (Úř. věst. L 297, 7.11.2013, s. 73).

(17)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 12).

(18)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1094/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/79/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 48).

(19)  Doporučení Rady pro systémová rizika ze dne 7. prosince 2017 o riziku likvidity a riziku pákového efektu v investičních fondech (ESRB/2017/6) (Úř. věst. C 151, 30.4.2018, s. 1).

(20)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1131 ze dne 14. června 2017 o fondech peněžního trhu (Úř. věst. L 169, 30.6.2017, s. 8).

(21)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 ze dne 27. listopadu 2019 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb (Úř. věst. L 317, 9.12.2019, s. 1).

(22)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 ze dne 20. května 2015 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES a směrnice Komise 2006/70/ES (Úř. věst. L 141, 5.6.2015, s. 73).

(23)   Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.

(24)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2261 ze dne 15. prosince 2021, kterou se mění směrnice 2009/65/ES, pokud jde o používání sdělení klíčových informací správcovskými společnostmi subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) (Úř. věst. L 455, 20.12.2021, s. 15).

(25)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014 ze dne 26. listopadu 2014 o sděleních klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou (Úř. věst. L 352, 9.12.2014, s. 1).

(26)   Úř. věst. C 379, 3.10.2022, s. 1.


PŘÍLOHA I

V příloze I bodě 2 se doplňují nová písmena, která znějí:

„d)

poskytování úvěrů jménem alternativního investičního fondu;

e)

správa sekuritizačních účelových subjektů.“


PŘÍLOHA II

„PŘÍLOHA V

NÁSTROJE PRO ŘÍZENÍ LIKVIDITY, KTERÉ MAJÍ K DISPOZICI SPRÁVCI OTEVŘENÝCH ALTERNATIVNÍCH INVESTIČNÍCH FONDŮ

1.   

Pozastavení upisování, odkupu a vyplácení: pozastavení upisování, odkupu a vyplácení znamená dočasné znemožnění upisování, odkupu a vyplácení podílových jednotek nebo akcií fondu.

2.   

Omezení vyplácení: omezení vyplácení znamená přechodné a částečné omezení práva podílníků nebo akcionářů na vyplacení jejich podílových jednotek nebo akcií, takže investoři mohou dostat vyplacenu pouze část svých podílových jednotek nebo akcií.

3.   

Prodloužení oznamovacích lhůt: prodloužením oznamovacích lhůt se rozumí prodloužení oznamovací lhůty, kterou musí podílníci nebo akcionáři poskytnout správcům fondů, nad rámec minimální lhůty, která je pro daný fond přiměřená, při vyplácení jejich podílových jednotek nebo akcií.

4.   

Poplatek za vyplacení: poplatkem za vyplacení se rozumí poplatek v předem stanoveném rozmezí, který zohledňuje náklady na likviditu, který platí fondu podílníci nebo akcionáři při vyplácení podílových jednotek nebo akcií a který zajišťuje, aby podílníci nebo akcionáři, kteří zůstávají ve fondu, nebyli nespravedlivě znevýhodněni.

5.   

Metoda pohyblivých cen: metodou pohyblivých cen se rozumí předem stanovený mechanismus, kterým se čistá hodnota aktiv podílových jednotek nebo akcií investičního fondu upravuje použitím faktoru (dále jen „pohyblivý faktor“), který odráží náklady na likviditu.

6.   

Metoda dvojích cen: metodou dvojích cen se rozumí předem stanovený mechanismus, kterým se stanoví ceny pro upisování, odkup a vyplácení podílových jednotek nebo akcií investičního fondu prostřednictvím úpravy čisté hodnoty aktiv na jednu podílovou jednotku nebo akcii faktorem, který odráží náklady na likviditu.

7.   

Poplatek na zabránění snížení hodnoty investice: poplatkem na zabránění snížení hodnoty investice se rozumí poplatek, který podílník nebo akcionář platí fondu při upsání, odkupu nebo vyplacení podílových jednotek nebo akcií, který fondu kompenzuje náklady na likviditu vzniklé v důsledku objemu této transakce a který zajišťuje, aby ostatní podílníci nebo akcionáři nebyli nespravedlivě znevýhodněni.

8.   

Nepeněžní vyplacení: nepeněžním vyplacením se rozumí převod aktiv držených fondem namísto hotovosti s cílem vyhovět žádostem podílníků nebo akcionářů o vyplacení.

9.   

Oddělené účty: oddělenými účty se rozumí oddělení určitých aktiv, jejichž ekonomické nebo právní rysy se významně změnily nebo se staly nejistými v důsledku mimořádných okolností, od ostatních aktiv fondu.


PŘÍLOHA III

V příloze I seznamu A se bod 1.13 nahrazuje tímto:

„1.13.

Postupy a podmínky pro odkup a vyplacení podílových jednotek a okolnosti, za kterých mohou být upisování, odkup a vyplácení pozastaveny nebo aktivovány jiné nástroje pro řízení likvidity.

 

1.13.

Postupy a podmínky pro odkup a vyplacení podílových jednotek a okolnosti, za kterých mohou být upisování, odkup a vyplácení pozastaveny nebo mohou být aktivovány jiné nástroje pro řízení likvidity. U investičních společností, které mají různé podfondy, poučení o tom, jak může podílník přestoupit z jednoho podfondu do druhého, a o nákladech s tím spojených.“


PŘÍLOHA IV

„PŘÍLOHA IIa

NÁSTROJE PRO ŘÍZENÍ LIKVIDITY, KTERÉ MAJÍ K DISPOZICI SKIPCP

1.   

Pozastavení upisování, odkupu a vyplácení: pozastavení upisování, odkupu a vyplácení znamená dočasné znemožnění upisování, odkupu a vyplácení podílových jednotek nebo akcií fondu.

2.   

Omezení vyplácení: omezení vyplácení znamená přechodné a částečné omezení práva podílníků nebo akcionářů na vyplacení jejich podílových jednotek nebo akcií, takže investoři mohou dostat vyplacenu pouze část svých podílových jednotek nebo akcií.

3.   

Prodloužení oznamovacích lhůt: prodloužením oznamovacích lhůt se rozumí prodloužení oznamovací lhůty, kterou musí podílníci nebo akcionáři poskytnout správcům fondů, nad rámec minimální lhůty, která je pro daný fond přiměřená, při vyplácení jejich podílových jednotek nebo akcií.

4.   

Poplatek za vyplacení: poplatkem za vyplacení se rozumí poplatek v předem stanoveném rozmezí, který zohledňuje náklady na likviditu, který platí fondu podílníci nebo akcionáři při vyplácení podílových jednotek nebo akcií a který zajišťuje, aby podílníci nebo akcionáři, kteří zůstávají ve fondu, nebyli nespravedlivě znevýhodněni.

5.   

Metoda pohyblivých cen: metodou pohyblivých cen se rozumí předem stanovený mechanismus, kterým se čistá hodnota aktiv podílových jednotek nebo akcií investičního fondu upravuje použitím faktoru (dále jen „pohyblivý faktor“), který odráží náklady na likviditu.

6.   

Metoda dvojích cen: metodou dvojích cen se rozumí předem stanovený mechanismus, kterým se stanoví ceny pro upisování, odkup a vyplácení podílových jednotek nebo akcií investičního fondu prostřednictvím úpravy čisté hodnoty aktiv na jednu podílovou jednotku nebo akcii faktorem, který odráží náklady na likviditu.

7.   

Poplatek na zabránění snížení hodnoty investice: poplatkem na zabránění snížení hodnoty investice se rozumí poplatek, který podílník nebo akcionář platí fondu při upsání, odkupu nebo vyplacení podílových jednotek nebo akcií, který fondu kompenzuje náklady na likviditu vzniklé v důsledku objemu této transakce a který zajišťuje, aby ostatní podílníci nebo akcionáři nebyli nespravedlivě znevýhodněni.

8.   

Nepeněžní vyplacení: nepeněžním vyplacením se rozumí převod aktiv držených fondem namísto hotovosti s cílem vyhovět žádostem podílníků nebo akcionářů o vyplacení.

9.   

Oddělené účty: oddělenými účty se rozumí oddělení určitých aktiv, jejichž ekonomické nebo právní rysy se významně změnily nebo se staly nejistými v důsledku mimořádných okolností, od ostatních aktiv fondu.


ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/927/oj

ISSN 1977-0626 (electronic edition)


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU