(EU) 2024/505Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/505 ze dne 7. února 2024, kterou se mění směrnice 2005/36/ES, pokud jde o uznávání odborných kvalifikací zdravotních sester a ošetřovatelů odpovědných za všeobecnou péči, kteří absolvovali odbornou přípravu v Rumunsku

Publikováno: Úř. věst. L 505, 12.2.2024 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 7. února 2024 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 3. března 2024 Nabývá účinnosti: 3. března 2024
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

2005/36/ES;

Provádí předpisy

12016E046; 12016E053; 12016E062;

Oblasti

Věcný rejstřík

CZ-NACE

86; 87; 88;

Předpisy EU

2013/55/EU;
Původní znění předpisu

European flag

Úřední věstník
Evropské unie

CS

Série L


2024/505

12.2.2024

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2024/505

ze dne 7. února 2024,

kterou se mění směrnice 2005/36/ES, pokud jde o uznávání odborných kvalifikací zdravotních sester a ošetřovatelů odpovědných za všeobecnou péči, kteří absolvovali odbornou přípravu v Rumunsku

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 46, čl. 53 odst. 1 a článek 62 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

v souladu s řádným legislativním postupem (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES (3)se na uznávání některých odborných kvalifikací získaných v Rumunsku zdravotními sestrami a ošetřovateli odpovědnými za všeobecnou péči vztahují zvláštní ustanovení o nabytých právech.

(2)

Zdravotní sestry a ošetřovatelé odpovědní za všeobecnou péči, jejichž odborná příprava nesplňovala minimální požadavky podle směrnice 2005/36/ES a byla zahájena přede dnem přistoupení Rumunska k Unii, mohou využít uznání podle článku 33a směrnice 2005/36/ES, pokud splňují požadavky v něm stanovené.

(3)

Několik hostitelských členských států uznalo odborné kvalifikace zdravotních sester a ošetřovatelů odpovědných za všeobecnou péči, kteří absolvovali odbornou přípravu v Rumunsku, jejichž odborná příprava nesplňovala požadavky na uznání podle článku 33a směrnice 2005/36/ES pro účely přístupu ke stejnému povolání v uvedeném členském státu. Tento hostitelský členský stát za tímto účelem uplatnil buď pravidla uznávání podle Smlouvy o fungování Evropské unie a příslušné judikatury Soudního dvora Evropské unie, nebo obecný systém stanovený v článcích 10 až 14 uvedené směrnice. Tento obecný systém byl uplatněn s tím, že zdravotní sestry a ošetřovatelé, kteří absolvovali odbornou přípravu v Rumunsku, mohli tohoto obecného systému využívat stejným způsobem jako zdravotní sestry a ošetřovatelé odpovědní za všeobecnou péči, kteří odbornou přípravu neabsolvovali v Rumunsku a jejichž odborná příprava nesplňovala požadavky článku 33 uvedené směrnice, což je uvedeno v čl. 10 písm. b) uvedené směrnice. S cílem ochránit tato nabytá práva a zachovat oprávněná očekávání zdravotních sester a ošetřovatelů, kteří jich využili, by členské státy měly zajistit, aby každé takové uznání odborných kvalifikací zdravotních sester a ošetřovatelů, kteří absolvovali odbornou přípravu v Rumunsku a jejichž odborná příprava nesplňovala požadavky různých znění článku 33a směrnice 2005/36/ES platných do vstupu této směrnice v platnost, zůstalo v platnosti. Navíc za účelem zlepšení právní jasnost a jistoty ohledně skutečnosti, že se v situaci, kdy odborná příprava zdravotní sestry či ošetřovatele nesplňuje požadavky podle článku 33a směrnice 2005/36/ES ve znění této směrnice, má provést posouzení podle článků 10 až 14 směrnice 2005/36/ES, by měl být do čl. 10 písm. b) směrnice 2005/36/ES vložen zvláštní odkaz na tento pozměněný článek.

(4)

Rumunsko zavedlo zvláštní program pro kariérní postup, který účastníkům umožňuje zvýšit si odbornou kvalifikaci tak, aby splňovali všechny minimální požadavky na odbornou přípravu stanovené pro povolání zdravotní sestry a ošetřovatele odpovědných za všeobecnou péči ve směrnici 2005/36/ES. Za tímto účelem Rumunsko předem navázalo kontakt s ostatními členskými státy a Komisí.

(5)

Rumunsko tento zvláštní program pro kariérní postup zavedlo společným nařízením ministra školství a ministra zdravotnictví č. 4317/943/2014 (4). Byl schválen rumunskou organizací zdravotních sester, porodních asistentek a zdravotnických asistentů a nařízením ministra školství č. 5114/2014 (5).

(6)

Zvláštní program pro kariérní postup byl zřízen pro držitele dokladů o dosažené kvalifikaci uvedených v článku 33a směrnice 2005/36/ES, jakož i pro držitele dokladů o některých postsekundárních kvalifikacích uvedených v článku 4 nařízení ministra školství č. 5114/2014.

(7)

Rumunsko předložilo výsledky zvláštního programu pro kariérní postup v roce 2018 příslušné skupině odborníků, totiž Skupině koordinátorů pro uznávání odborných kvalifikací, a po konzultacích žádný členský stát nevznesl námitky proti návrhu, aby absolventi uvedeného programu využívali výhodnějšího režimu uznávání.

(8)

Dne 11. května 2020 zveřejnila Komise podle čl. 60 odst. 2 směrnice 2005/36/ES zprávu o výsledcích zvláštního programu pro kariérní postup. Tato zpráva došla k závěru, že Rumunsko zavedlo zvláštní program pro kariérní postup sjednaný dříve s členskými státy, který jeho účastníkům umožnil zvýšit si kvalifikaci tak, aby splňovala minimální požadavky stanovené ve směrnici 2005/36/ES.

(9)

Za účelem zahrnutí zvláštního programu pro kariérní postup do kritérií pro uznávání na základě zvláštních nabytých práv pro zdravotní sestry a ošetřovatele odpovědné za všeobecnou péči, kteří absolvovali odbornou přípravu v Rumunsku, je vhodné změnit článek 33a směrnice 2005/36/ES tak, aby zdravotní sestry a ošetřovatelé s příslušným dokladem o absolvování uvedeného programu mohli využít uznání, aniž by museli prokazovat odbornou praxi v Rumunsku, jak je tomu v současnosti.

(10)

Směrnice 2005/36/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Směrnice 2005/36/ES se mění takto:

1)

V článku 10 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

pro lékaře se základní odbornou přípravou, specializované lékaře, zdravotní sestry a ošetřovatele odpovědné za všeobecnou péči, zubní lékaře, specializované zubní lékaře, veterinární lékaře, porodní asistentky, farmaceuty a architekty, pokud migrující osoba nesplňuje požadavky skutečné odborné praxe v souladu se zákonem podle článků 23, 27, 33, 33a, 37, 39, 43 a 49;“.

2)

Článek 33a se nahrazuje tímto:

„Článek 33a

Specifická nabytá práva zdravotních sester a ošetřovatelů odpovědných za všeobecnou péči, kteří absolvovali odbornou přípravu v Rumunsku

1.   V případě rumunských dokladů o dosažené kvalifikaci zdravotních sester a ošetřovatelů odpovědných za všeobecnou péči se uplatňují pouze ustanovení o nabytých právech uvedená v odstavci 2.

2.   V případě státních příslušníků členských států, kteří v Rumunsku absolvovali odbornou přípravu jako zdravotní sestry a ošetřovatelé odpovědní za všeobecnou péči a jejichž odborná příprava nesplňuje minimální požadavky na odbornou přípravu stanovené v článku 31, členské státy uznávají jako dostatečný důkaz:

a)

kterýkoliv z následujících dokladů o dosažené kvalifikaci zdravotních sester a ošetřovatelů odpovědných za všeobecnou péči, je-li doplněn potvrzením osvědčujícím, že tito státní příslušníci členských států vykonávali skutečně a v souladu se zákonem činnosti zdravotní sestry a ošetřovatele odpovědných za všeobecnou péči v Rumunsku, včetně převzetí plné odpovědnosti za plánování, organizaci a provádění ošetřovatelské péče o pacienty, po dobu nejméně tří po sobě jdoucích let v průběhu pěti let před datem vydání potvrzení:

i)

Certificat de competențe profesionale de asistent medical generalist s postsekundárním vzděláním získaným na škole typu școală postliceală jako potvrzení o tom, že odborná příprava byla zahájena před 1. lednem 2007;

ii)

Diplomă de absolvire de asistent medical generalist s krátkodobým vyšším vzděláním jako potvrzení, že odborná příprava byla zahájena před 1. říjnem 2003, nebo

iii)

Diplomă de licență de asistent medical generalist s dlouhodobým vyšším vzděláním jako potvrzení, že odborná příprava byla zahájena před 1. říjnem 2003;

b)

kterýkoli z dokladů o dosažené kvalifikaci uvedených v písm. a) bodech ii) a iii), je-li k němu přiložen některý z následujících dokladů o dosažené kvalifikaci získaný na základě zvláštního programu pro kariérní postup:

Diplomă de licenţă uvedený v čl. 3 odst. 2 společného nařízení ministra školství a ministra zdravotnictví č. 4317/943/2014 ze dne 11. srpna 2014 o schválení zvláštního programu pro kariérní postup v případě počáteční odborné přípravy zdravotních sester a ošetřovatelů odpovědných za všeobecnou péči získané před 1. lednem 2007 pro absolventy postsekundárního a vysokoškolského vzdělávání (Úřední věstník Rumunska č. 624 ze dne 26. srpna 2014), doplněný dodatkem k diplomu, v němž je uvedeno, že student absolvoval zvláštní program pro kariérní postup, nebo

c)

kterýkoli z dokladů o dosažené kvalifikaci postsekundární úrovně uvedených v článku 4 nařízení ministra školství č. 5114/2014 o schválení metodiky pro organizaci, provádění a ukončení zvláštního programu pro kariérní postup v případě počáteční odborné přípravy zdravotních sester a ošetřovatelů odpovědných za všeobecnou péči získané před 1. lednem 2007 pro absolventy postsekundárního vzdělávání (Úřední věstník Rumunska č. 5 ze dne 6. ledna 2015), je-li k němu přiložen jeden z následujících dokladů o dosažené kvalifikaci získaný na základě zvláštního programu pro kariérní postup:

Certificat de revalorizare a competenţelor profesionale uvedený v čl. 3 odst. 1 a v příloze 3 společného nařízení ministra školství a ministra zdravotnictví č. 4317/943/2014 a v článku 16 nařízení ministra školství č. 5114/2014.“

3)

Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 33b

Platnost práv nabytých před 3. březnem 2024.

Hostitelské členské státy zaručí platnost uznání rumunské kvalifikace zdravotních sester a ošetřovatelů odpovědných za všeobecnou péči udělené podle článků 10 až 14 této směrnice před 3. březnem 2024 v případě státních příslušníků členských států, kteří v Rumunsku absolvovali odbornou přípravu jako zdravotní sestry a ošetřovatelé odpovědní za všeobecnou péči a kteří nesplnili požadavky:

a)

článku 33a této směrnice ve znění platném k 1. lednu 2007, nebo

b)

článku 33a této směrnice ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/55/EU (*1).

(*1)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/55/EU ze dne 20. listopadu 2013, kterou se mění směrnice 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací a nařízení (EU) č. 1024/2012 o správní spolupráci prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu („nařízení o systému IMI“) (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 132).“ "

Článek 2

1.   Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 4. března 2025. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Tato směrnice je určena členským státům.

Ve Štrasburku dne 7. února 2024.

Za Evropský parlament

předsedkyně

R. METSOLA

Za Radu

předsedkyně

H. LAHBIB


(1)  Stanovisko ze dne 25. října 2023 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 12. prosince 2023 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 23. ledna 2024.

(3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 7. září 2005 o uznávání odborných kvalifikací (Úř. věst. L 255, 30.9.2005, s. 22).

(4)  Společné nařízení ministra školství a ministra zdravotnictví č. 4317/943/2014 ze dne 11. srpna 2014 o schválení zvláštního programu pro kariérní postup v případě počáteční odborné přípravy zdravotních sester a ošetřovatelů odpovědných za všeobecnou péči získané před 1. lednem 2007 pro absolventy postsekundárního a vysokoškolského vzdělávání (Úřední věstník Rumunska č. 624 ze dne 26. srpna 2014).

(5)  Nařízení ministra školství č. 5114/2014 ze dne 15. prosince 2014 o schválení metodiky pro organizaci, provádění a ukončení zvláštního programu pro kariérní postup v případě počáteční odborné přípravy zdravotních sester a ošetřovatelů odpovědných za všeobecnou péči získané před 1. lednem 2007 pro absolventy postsekundárního vzdělávání (Úřední věstník Rumunska č. 5 ze dne 6. ledna 2015).


ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/505/oj

ISSN 1977-0626 (electronic edition)


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU