(EU) 2024/325Prováděcí směrnice Komise (EU) 2024/325 ze dne 19. ledna 2024, kterou se mění prováděcí směrnice (EU) 2019/68, pokud jde o minimální hloubku označení palných zbraní a hlavních částí

Publikováno: Úř. věst. L 325, 22.1.2024 Druh předpisu: Prováděcí směrnice
Přijato: 19. ledna 2024 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 11. února 2024 Nabývá účinnosti: 11. února 2024
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.European flag

Úřední věstník
Evropské unie

CS

Série L


2024/325

22.1.2024

PROVÁDĚCÍ SMĚRNICE KOMISE (EU) 2024/325

ze dne 19. ledna 2024,

kterou se mění prováděcí směrnice (EU) 2019/68, pokud jde o minimální hloubku označení palných zbraní a hlavních částí

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/555 ze dne 24. března 2021 o kontrole nabývání a držení zbraní (1), a zejména čl. 4 odst. 3 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí směrnice Komise (EU) 2019/68 (2) stanoví minimální technické specifikace pro označování palných zbraní a jejich hlavních částí s cílem zvýšit sledovatelnost palných zbraní a jejich hlavních částí a usnadnit jejich volný pohyb.

(2)

Vzhledem k tomu, že název prováděcí směrnice (EU) 2019/68 obsahuje odkaz na směrnici Rady 91/477/EHS (3), která byla zrušena, je nezbytné tento odkaz nahradit.

(3)

Technické specifikace prováděcí směrnice (EU) 2019/68 neobsahovaly požadavek na minimální hloubku označení. Je nezbytné zahrnout minimální hloubku na úrovni EU, aby se zajistily rovné podmínky pro hospodářské subjekty a uživatele palných zbraní a usnadnil se obchod na vnitřním trhu EU. V zájmu dosažení souladu s normami nejdůležitějších trhů pro vývoz civilních palných zbraní (USA a Kanada) je kromě toho nezbytné přijmout technickou specifikaci zahrnující minimální hloubku označení 0,0762 milimetru.

(4)

Hloubka 0,0762 milimetru je technicky proveditelná a neohrožuje životnost palných zbraní a jejich hlavních částí.

(5)

Prováděcí směrnice (EU) 2019/68 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(6)

V souladu s čl. 4 odst. 1 směrnice (EU) 2021/555 se opatření stanovená v čl. 1 bodě 2 použijí na palné zbraně a jejich hlavní části pouze tehdy, pokud jsou poprvé uvedeny na trh po uplynutí osmnáctého měsíce po vyhlášení tohoto aktu v Úředním věstníku Evropské unie, jak je stanoveno v čl. 2 odst. 1. Opatření se použijí na části, ať už tvoří součást palné zbraně, nebo jsou uváděny na trh zvlášť.

(7)

Členské státy se v souladu se společným politickým prohlášením členských států a Komise ze dne 28. září 2011 o informativních dokumentech (4) zavázaly, že v odůvodněných případech doplní oznámení o opatřeních přijatých za účelem provedení směrnice ve vnitrostátním právu o jeden či více dokumentů s informacemi o vztahu mezi jednotlivými složkami směrnice a příslušnými částmi vnitrostátních nástrojů přijatých za účelem provedení směrnice ve vnitrostátním právu.

(8)

Opatření stanovená touto směrnicí jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného článkem 20 směrnice (EU) 2021/555,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Prováděcí směrnice (EU) 2019/68 se mění takto:

1)

v názvu prováděcí směrnice (EU) 2019/68 se odkaz na „směrnici Rady 91/477/EHS o kontrole nabývání a držení zbraní“ nahrazuje odkazem na „směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/555 o kontrole nabývání a držení zbraní“;

2)

v příloze se vkládá nový článek 1a, který zní:

„1a.

Minimální hloubka označení stanovená každým členským státem je nejméně 0,0762 milimetru.“

Článek 2

1.   Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 22. července 2025. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 19. ledna 2024.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)   Úř. věst. L 115, 6.4.2021, s. 1.

(2)  Prováděcí směrnice Komise (EU) 2019/68 ze dne 16. ledna 2019, kterou se stanoví technické specifikace pro označování palných zbraní a jejich hlavních částí podle směrnice Rady 91/477/EHS o kontrole nabývání a držení zbraní (Úř. věst. L 15, 17.1.2019, s. 18).

(3)  Směrnice Rady 91/477/EHS ze dne 18. června 1991 o kontrole nabývání a držení zbraní (Úř. věst. L 256, 13.9.1991, s. 51).

(4)   Úř. věst. C 369, 17.12.2011, s. 14.


ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_impl/2024/325/oj

ISSN 1977-0626 (electronic edition)


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU