(EU) 2024/299Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2024/299 ze dne 27. října 2023, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2284, pokud jde o metodiku pro podávání zpráv o emisních prognózách týkajících se některých látek znečišťujících ovzduší

Publikováno: Úř. věst. L 299, 17.1.2024 Druh předpisu: Směrnice v přenesené pravomoci
Přijato: 27. října 2023 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 6. února 2024 Nabývá účinnosti: 6. února 2024
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.European flag

Úřední věstník
Evropské unie

CS

Série L


2024/299

17.1.2024

SMĚRNICE KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2024/299

ze dne 27. října 2023,

kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2284, pokud jde o metodiku pro podávání zpráv o emisních prognózách týkajících se některých látek znečišťujících ovzduší

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2284 ze dne 14. prosince 2016 o snížení národních emisí některých látek znečisťujících ovzduší, o změně směrnice 2003/35/ES a o zrušení směrnice 2001/81/ES (1), a zejména na čl. 8 odst. 7 této směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ustanovení čl. 8 odst. 2 směrnice (EU) 2016/2284 vyžaduje, aby členské státy zpracovaly a každé dva roky aktualizovaly národní emisní prognózy pro znečišťující látky uvedené v tabulce C přílohy I uvedené směrnice v souladu s požadavky stanovenými v uvedené směrnici.

(2)

Ustanovení čl. 8 odst. 5 směrnice (EU) 2016/2284 stanoví, že národní emisní prognózy by měly být zpracovány a aktualizovány v souladu s požadavky stanovenými v příloze IV uvedené směrnice a měly by být odhadnuty a agregovány pro příslušná odvětví zdrojů.

(3)

Emisní prognózy by měly být oznámeny Komisi a Evropské agentuře pro životní prostředí v souladu s čl. 10 odst. 2 směrnice (EU) 2016/2284. Toto podávání zpráv musí být v souladu s pravidly pro podávání zpráv stanovenými v Úmluvě Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států z roku 1979 (dále jen „Úmluva o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států“) (2).

(4)

Požadavky na podávání zpráv podle Úmluvy o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států jsou stanoveny v pokynech k podávání zpráv o emisích a emisních prognózách podle Úmluvy o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států (dále jen „pokyny k podávání zpráv“). Výkonný orgán úmluvy na svém 42. zasedání v prosinci 2022 (3) tyto pokyny k podávání zpráv revidoval, přičemž změnil požadavky na podávání zpráv o emisních prognózách. Podle bodu 27, bodu 41 písm. b) a bodu 46 revidovaných pokynů k podávání zpráv by měly být emisní prognózy vykazovány za použití šablony stanovené v příloze IV těchto pokynů k podávání zpráv. Uvedená šablona odpovídá struktuře šablony pro podávání zpráv o emisních inventurách, což znamená, že emisní prognózy by měly být vykazovány podle jednotlivých kategorií zdrojů spadajících do nomenklatury pro podávání zpráv (NFR), jak je stanoveno v Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států.

(5)

Od revize pokynů k podávání zpráv v roce 2022 již úroveň agregace emisních prognóz požadovaná podle směrnice (EU) 2016/2284 není v souladu s požadavky na podávání zpráv stanovenými v Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států. Šablona stanovená v příloze IV revidovaných pokynů k podávání zpráv vyžaduje větší míru podrobnosti, která odpovídá úrovni vykazování emisních inventur požadované v příloze I revidovaných pokynů k podávání zpráv a v čl. 8 odst. 1 směrnice (EU) 2016/2284. Pro zlepšení srovnatelnosti a jednotnosti je vhodné upravit podávání zpráv o emisních prognózách stanovené ve směrnici (EU) 2016/2284 tak, aby odpovídalo podávání zpráv o emisních inventurách požadovanému podle směrnice (EU) 2016/2284.

(6)

Přílohy I a IV směrnice (EU) 2016/2284 by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Přílohy I a IV směrnice (EU) 2016/2284 se mění v souladu s přílohou této směrnice.

Článek 2

1.   Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 31. prosince 2024. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 27. října 2023.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)   Úř. věst. L 344, 17.12.2016, s. 1.

(2)  Úmluva o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států (Úř. věst. L 171, 27.6.1981, s. 13).

(3)  Pokyny k podávání zpráv o emisích a emisních prognózách podle Úmluvy o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států vypracované výkonným orgánem Úmluvy o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států (ECE/EB.AIR/125, rozhodnutí výkonného orgánu 2013/3 a 2013/4), ve znění pozměněném na jeho 42. zasedání v prosinci 2022.


PŘÍLOHA

Přílohy I a IV směrnice (EU) 2016/2284 se mění takto:

1)

V příloze I se tabulka C nahrazuje tímto:

„Tabulka C

Požadavky na podávání zpráv o emisích a prognózách podle čl. 8 odst. 2

Prvek

Znečišťující látky

Časová řada/cílové roky

Den, k němuž se zpráva podává

Národní rastrové prostorové údaje o emisích podle kategorie zdroje (GFNR)

SO2, NOx, NMVOC, CO, NH3, PM10, PM2,5

těžké kovy (Cd, Hg, Pb)

POP (celkové množství PAU, HCB, PCB, dioxiny/furany)

BC (jsou-li údaje k dispozici)

Každé čtyři roky pro rok podání zprávy minus 2 roky (X-2)

od roku 2017

1. května (1)

Velké bodové zdroje podle kategorie zdroje (GFNR)

SO2, NOx, NMVOC, CO, NH3, PM10, PM2,5

těžké kovy (Cd, Hg, Pb)

POP (celkové množství PAU, HCB, PCB, dioxiny/furany)

BC (jsou-li údaje k dispozici)

Každé čtyři roky pro rok podání zprávy minus 2 roky (X-2)

od roku 2017

1. května (1)

Emisní prognózy podle kategorie zdroje NFR

SO2, NOx, NH3, NMVOC, PM2,5, a jsou-li údaje k dispozici, BC

Každé dva roky, se zahrnutím těch roků, na něž se vztahuje prognóza: 2020, 2025, 2030, a jsou-li údaje k dispozici, 2040 a 2050

od roku 2017

15. březen

2)

V příloze IV části 2 („Národní emisní prognózy“) se bod 2 nahrazuje tímto:

„2.

Emisní prognózy se odhadují a vykazují podle kategorie zdroje NFR. Není-li to možné z důvodu nedostatku dostatečně podrobných údajů, uvede se v informativní zprávě o inventurách odůvodnění pro podávání zpráv na agregovanější úrovni. Členské státy poskytnou pro každou znečišťující látku tzv. prognózu „s opatřeními“ (přijatá opatření) a případně „s dalšími opatřeními“ (plánovaná opatření) v souladu s pokyny uvedenými v příručce EMEP/EEA.“

(1)  Při výskytu chyb musí být upravené zprávy znovu předloženy do čtyř týdnů a musí zahrnovat jasné vysvětlení provedených změn.“


ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2024/299/oj

ISSN 1977-0626 (electronic edition)


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU