(EU) 2024/232Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2024/232 ze dne 25. října 2023, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro kadmium a olovo v plastových profilech elektrických a elektronických oken a dveří obsahujících recyklovaný tvrdý polyvinylchlorid

Publikováno: Úř. věst. L 232, 10.1.2024 Druh předpisu: Směrnice v přenesené pravomoci
Přijato: 25. října 2023 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 30. ledna 2024 Nabývá účinnosti: 30. ledna 2024
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.European flag

Úřední věstník
Evropské unie

CS

Série L


2024/232

10.1.2024

SMĚRNICE KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2024/232

ze dne 25. října 2023,

kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro kadmium a olovo v plastových profilech elektrických a elektronických oken a dveří obsahujících recyklovaný tvrdý polyvinylchlorid

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU ze dne 8. června 2011 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (1), a zejména na čl. 5 odst. 1 písm. a) uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 4 odst. 1 směrnice 2011/65/EU jsou členské státy povinny zajistit, aby elektrická a elektronická zařízení uváděná na trh neobsahovala nebezpečné látky ze seznamu v příloze II uvedené směrnice. Na použití podle příloh III a IV uvedené směrnice se však toto omezení nevztahuje.

(2)

Kategorie elektrických a elektronických zařízení, na něž se směrnice 2011/65/EU vztahuje, jsou uvedeny v její příloze I.

(3)

Mezi omezené látky uvedené v příloze II směrnice 2011/65/EU patří i kadmium a olovo. Olovo je omezeno maximální hodnotou koncentrace 0,1 % a kadmium maximální hodnotou koncentrace 0,01 % hmotnostních v homogenních materiálech.

(4)

Dne 14. prosince 2015 obdržela Komise žádost o udělení výjimky pro použití kadmia a olova v elektrických a elektronických oknech a dveřích obsahujících recyklovaný polyvinylchlorid (PVC) (dále jen „požadovaná výjimka“) podanou v souladu s čl. 5 odst. 3 směrnice 2011/65/EU.

(5)

Za účelem posouzení požadované výjimky byla provedena technická a vědecká hodnotící studie (2). Hodnocení zahrnovalo konzultace se zúčastněnými stranami v souladu s požadavky čl. 5 odst. 7 směrnice 2011/65/EU.

(6)

Kadmium a olovo se používají ke stabilizaci polymerů v profilech z recyklovaného PVC v okenních rámech a rámech dveřních sestav.

(7)

Elektrická a elektronická zařízení popsaná v požadované výjimce spadají do kategorie 11 uvedené v příloze I směrnice 2011/65/EU.

(8)

Ačkoli je na trhu dostupné původní PVC bez obsahu olova a kadmia, použití recyklovaného PVC vyžaduje menší množství energie a přírodních zdrojů (jako je voda, ropa a přírodní sůl) než použití původního PVC. Celkové negativní dopady náhrady na životní prostředí, zdraví a bezpečnost spotřebitelů by proto pravděpodobně převážily nad jejími celkovými přínosy pro životní prostředí, zdraví a bezpečnost spotřebitelů. Požadovaná výjimka tedy splňuje alespoň jednu z příslušných podmínek uvedených v čl. 5 odst. 1 písm. a) směrnice 2011/65/EU.

(9)

Výjimka neoslabí ochranu životního prostředí a zdraví poskytovanou nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (3). Působnost výjimky je omezena na stávající omezující záznamy pro kadmium a olovo podle uvedeného nařízení. Působnost výjimky byla zejména sladěna s odchylkou pro olovo v recyklovaném PVC stanovenou v nařízení Komise (EU) 2023/923 (4).

(10)

Je proto vhodné udělit požadovanou výjimku doplněním použití, na která se vztahuje, do přílohy III směrnice 2011/65/EU, pokud jde o elektrická a elektronická zařízení kategorie 11 uvedená v příloze I směrnice 2011/65/EU.

(11)

Datum skončení platnosti výjimky by mělo být omezeno na 28. května 2028, do kterého se přezkoumá omezující záznam 63 bod 18 tabulky v příloze XVII nařízení (ES) č. 1907/2006. Datum skončení platnosti je v souladu s čl. 5 odst. 2 prvním pododstavcem směrnice 2011/65/EU.

(12)

Směrnice 2011/65/EU by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Příloha III směrnice 2011/65/EU se mění v souladu s přílohou této směrnice.

Článek 2

1.   Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 31. července 2024. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.

Použijí tyto předpisy ode dne 1. srpna 2024.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 25. října 2023.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)   Úř. věst. L 174, 1.7.2011, s. 88.

(2)  Study to assess 2 RoHS new exemption requests – #1 for cadmium in video cameras designed for use in environments exposed to ionising radiation, #2 for lead and cadmium in PVC profiles of electric windows and doors: final report (Studie k posouzení dvou nových žádostí o výjimku podle směrnice RoHS – #1 pro kadmium ve videokamerách určených k použití v prostředích vystavených ionizujícímu záření; #2 pro olovo a kadmium v PVC profilech elektrických oken a dveří: závěrečná zpráva)

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1).

(4)  Nařízení Komise (EU) 2023/923 ze dne 3. května 2023, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, pokud jde o olovo a jeho sloučeniny v PVC (Úř. věst. L 123, 8.5.2023, s. 1).


PŘÍLOHA

V příloze III směrnice 2011/65/EU se doplňuje nový záznam 46, který zní:

„46

Kadmium a olovo v plastových profilech obsahujících směsi vyrobené z odpadu z polyvinylchloridu (dále jen „recyklovaný pevný PVC“), používaných pro elektrická a elektronická okna a dveře, pokud koncentrace v recyklovaném pevném PVC nepřesahuje 0,1 % hmotnostních kadmia a 1,5 % hmotnostních olova.

Od 28. května 2026 se pevný PVC získaný z elektrických a elektronických oken a dveří použije pouze k výrobě nových výrobků spadajících do kategorií uvedených v záznamu 63 bodě 18 písm. a) až d) tabulky v příloze XVII nařízení (ES) č. 1907/2006.

Dodavatelé výrobků z PVC obsahujících recyklovaný pevný PVC s koncentrací olova rovnající se nebo vyšší než 0,1 % hmotnostních materiálu z PVC zajistí před uvedením těchto výrobků na trh, aby byly viditelně, čitelně a nesmazatelně označeny nápisem: „Obsahuje ≥ 0,1 % olova“. Pokud vzhledem k jeho povaze nelze na výrobku uvést označení, musí být toto uvedeno na obalu výrobku.

Dodavatelé výrobků z PVC obsahujících recyklovaný pevný PVC předloží vnitrostátním orgánům dozoru na vyžádání písemné doklady na podporu tvrzení o recyklovaném původu PVC v uvedených výrobcích. Pro účely doložení těchto tvrzení o výrobcích z PVC vyrobených v Unii lze použít osvědčení vydaná prostřednictvím systémů k doložení sledovatelnosti a recyklovaného obsahu, jako jsou osvědčení zavedená v souladu s normou EN 15343:2007 nebo rovnocennými uznávanými normami. Tvrzení o recyklovaném původu PVC v dovážených výrobcích musí být doprovázena osvědčením vystaveným nezávislou třetí stranou, v němž je poskytnuto rovnocenné doložení sledovatelnosti a recyklovaného obsahu.

Platí pro kategorii 11 do 28. května 2028.“


ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2024/232/oj

ISSN 1977-0626 (electronic edition)


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU