(SZBP) 2024/1864Rozhodnutí Rady (SZBP) 2024/1864 ze dne 29. června 2024, kterým se mění rozhodnutí 2012/642/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do agrese Ruska vůči Ukrajině

Publikováno: Úř. věst. L 1864, 30.6.2024 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 29. června 2024 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 1. července 2024 Nabývá účinnosti: 1. července 2024
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

2012/642/SZBP;

Provádí předpisy

12016M029;

Prováděcí předpisy

(EU) 2024/1865;
Podle paragrafů    

Oblasti

Věcný rejstřík

CZ-NACE

84;

Předpisy EU

(ES) č. 765/2006; (EU) č. 258/2012; (EU) č. 575/2013; (EU) č. 952/2013; 2014/65/EU; 2014/512/SZBP; (EU) 2015/849; (EU) 2021/821; (SZBP) 2022/356;
Původní znění předpisu

European flag

Úřední věstník
Evropské unie

CS

Řada L


2024/1864

30.6.2024

ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2024/1864

ze dne 29. června 2024,

kterým se mění rozhodnutí 2012/642/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do agrese Ruska vůči Ukrajině

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 29 této smlouvy,

s ohledem na návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 15. října 2012 přijala Rada rozhodnutí 2012/642/SZBP (1).

(2)

Dne 24. února 2022 oznámil prezident Ruské federace vojenskou operaci na Ukrajině a ruské ozbrojené síly zahájily na Ukrajinu útok, mimo jiné i z území Běloruska. Tento útok je zjevným porušením územní celistvosti, svrchovanosti a nezávislosti Ukrajiny.

(3)

Dne 2. března 2022 přijala Rada rozhodnutí (SZBP) 2022/356 (2), kterým byl změněn název rozhodnutí 2012/642/SZBP a zavedena další omezující opatření v reakci na zapojení Běloruska do agrese Ruska vůči Ukrajině.

(4)

Evropská rada ve svých závěrech ze zasedání ve dnech 20. a 21. října 2022 vyzvala běloruské orgány, aby přestaly umožňovat ruskou válečnou agresi tím, že ruským ozbrojeným silám dovolují využívat běloruské území a poskytují podporu ruské armádě. Evropská rada prohlásila, že běloruský režim musí plně dodržovat své závazky podle mezinárodního práva a že Unie je i nadále připravena urychleně přistoupit k dalším sankcím vůči Bělorusku.

(5)

Na zasedání Výboru ministrů Rady Evropy dne 18. ledna 2023 vydala Unie prohlášení o situaci v oblasti lidských práv v Bělorusku, v němž vyjádřila hluboké znepokojení nad tíživou a dále se zhoršující situací v oblasti lidských práv v Bělorusku za režimu prezidenta Lukašenka a znovu odsoudila činnosti běloruského režimu, jejichž účelem je podporovat barbarskou ruskou agresi vůči Ukrajině, jakož i opětovné pokusy o cynické a násilné využívání migrantů k vytváření krizových situací na hranicích Unie.

(6)

Evropská rada ve svých závěrech ze dne 23. března 2023 a ze zasedání ve dnech 29. a 30. června 2023 odsoudila pokračující vojenskou podporu, kterou Bělorusko poskytuje útočné válce Ruska, a zdůraznila, že Bělorusko musí přestat umožňovat ruským ozbrojeným silám využívání svého území, a to i pokud jde o rozmístění taktických jaderných zbraní.

(7)

Vzhledem k závažnosti situace a v reakci na pokračující zapojení Běloruska do agrese Ruska vůči Ukrajině je vhodné zavést další omezující opatření.

(8)

Zejména je vhodné dále prodloužit zákaz vývozu zboží a technologií dvojího užití a pokročilého zboží a technologií a zavést další omezení vývozu zboží, které by mohlo přispět především k posílení běloruských průmyslových kapacit.

(9)

Rovněž je vhodné zakázat tranzit zboží a technologií dvojího užití a zboží a technologií, které by mohly přispět k vojenskému a technologickému posílení Běloruska nebo k rozvoji jeho odvětví obrany a bezpečnosti, zboží, které by mohlo přispět zejména k posílení průmyslových kapacit Běloruska, zboží a technologií vhodných pro použití v letectví nebo kosmickém průmyslu a zbraní, které jsou vyváženy z Unie, přes území Běloruska.

(10)

Kromě toho je vhodné zavést další omezení vývozu do Běloruska, mimo jiné pokud jde o vývoz zboží a technologií pro námořní plavbu a luxusního zboží.

(11)

Rovněž je vhodné uložit zákaz přímého či nepřímého dovozu, nákupu nebo převodu diamantů z Běloruska.

(12)

Dále je vhodné rozšířit zákaz dovozu nerostných produktů tak, aby zahrnoval surovou ropu, a zavést nový zákaz vývozu ropných produktů a strojů a zboží a technologií vhodných pro použití při rafinaci ropy a zkapalňování zemního plynu.

(13)

Rovněž je vhodné zakázat poskytování určitých služeb Běloruské republice, její vládě, jejím veřejným orgánům, podnikům nebo institucím nebo jakékoli fyzické či právnické osobě, subjektu nebo orgánu jednajícím jejich jménem nebo pod jejich vedením tím, že budou zakázány účetnické a auditorské služby, včetně povinného auditu, účetnických služeb, služeb daňového poradenství, poradenských služeb v oblasti podnikání a řízení a služeb v oblasti vztahů s veřejností.

(14)

Kromě toho je vhodné zakázat poskytování architektonických a inženýrských služeb, jakož i poradenských služeb v oblasti IT a právního poradenství Bělorusku.

(15)

Také je vhodné zakázat poskytování určitých služeb Běloruské republice, její vládě, jejím veřejným orgánům, podnikům nebo institucím nebo jakékoli fyzické či právnické osobě, subjektu nebo orgánu jednajícím jejich jménem nebo pod jejich vedením tím, že bude zakázáno poskytování služeb reklamy, průzkumu trhu a veřejného mínění, jakož i služeb testování výrobků a technických kontrol.

(16)

Aby se zajistil soulad s výkladem Soudního dvora Evropské unie ve věci C-72/11 , je vhodné změnit ustanovení, kterým se zakazuje obcházení, aby se vyjasnilo, že požadavky týkající se znalosti a záměru jsou naplněny nejen v případě, že osoba záměrně hodlá dosáhnout cíle nebo následku obcházení omezujících opatření, ale také v případě, kdy si je osoba, která se podílí na činnosti, jejímž cílem nebo důsledkem je obcházení omezujících opatření, vědoma, že taková účast může mít takový cíl nebo důsledek, a s tuto možností je srozuměna.

(17)

Dále je vhodné zavést zákaz dovozu zboží, které Bělorusku umožňuje diverzifikovat zdroje příjmů, a tím umožňuje jeho zapojení do ruské agrese vůči Ukrajině.

(18)

Rovněž je vhodné uložit zákaz přímého či nepřímého dovozu, nákupu nebo převodu zlata.

(19)

Kromě toho je vhodné uložit další omezující opatření v různých odvětvích, zejména v odvětví energetiky a letectví.

(20)

Také je vhodné rozšířit zákaz silniční přepravy zboží v Unii přívěsy a návěsy registrovanými v Bělorusku, a to i v případě, že jsou taženy nákladními vozidly registrovanými mimo Bělorusko.

(21)

Rovněž je vhodné zavést další kritérium pro zařazení fyzických nebo právnických osob, subjektů nebo orgánů, na něž se vztahuje zmrazení majetku, na seznam, jakož i zákaz zpřístupnění finančních prostředků a hospodářských zdrojů označeným osobám a subjektům.

(22)

K provedení některých opatření je nezbytná další činnost Unie.

(23)

Rozhodnutí 2012/642/SZBP by mělo být proto odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Rozhodnutí 2012/642/SZBP se mění takto:

1)

Článek 1a se mění takto:

a)

vkládá se nový odstavec, který zní:

„1a.   Zakazuje se tranzit palných zbraní, jejich součástí a hlavních dílů a střeliva uvedených v odstavci 1, které jsou vyváženy z Unie, přes území Běloruska.“

;

b)

odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2.   Zakazuje se:

a)

přímo či nepřímo poskytovat technickou pomoc, zprostředkovatelské služby nebo jiné služby související se zbožím uvedeným v odstavci 1 a s poskytováním, výrobou, údržbou a používáním uvedeného zboží jakékoli fyzické či právnické osobě, subjektu nebo orgánu v Bělorusku nebo pro použití v Bělorusku;

b)

přímo či nepřímo poskytovat financování nebo finanční pomoc související se zbožím uvedeným v odstavci 1 pro jakýkoli prodej, dodávku, převod nebo vývoz uvedeného zboží nebo pro poskytování související technické pomoci, zprostředkovatelských služeb nebo jiných služeb jakékoli fyzické či právnické osobě, subjektu nebo orgánu v Bělorusku nebo pro použití v Bělorusku nebo

c)

přímo či nepřímo prodávat, udělovat licence nebo převádět jakýmkoli jiným způsobem práva duševního vlastnictví nebo obchodní tajemství, jakož i udělovat práva na přístup k jakémukoli materiálu nebo informacím chráněným právy duševního vlastnictví nebo představujícím obchodní tajemství nebo udělovat práva na jejich opakované použití, v souvislosti se zbožím a technologiemi uvedenými v odstavci 1 a s poskytováním, výrobou, údržbou a používáním tohoto zboží a technologií, jakékoli fyzické či právnické osobě, subjektu nebo orgánu v Bělorusku nebo pro použití v Bělorusku.“

2)

Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 1b

1.   Zakazuje se přímo či nepřímo prodávat, dodávat, převádět nebo vyvážet zboží, které by mohlo přispět zejména k posílení průmyslových kapacit Běloruska, a to bez ohledu na to, zda pochází z Unie, či nikoli, jakékoli fyzické či právnické osobě, subjektu nebo orgánu v Bělorusku nebo pro použití v Bělorusku.

2.   Zakazuje se tranzit zboží a technologií uvedených v odstavci 1, které jsou vyváženy z Unie, přes území Běloruska.

3.   Zakazuje se:

a)

přímo či nepřímo poskytovat technickou pomoc, zprostředkovatelské nebo jiné služby související se zbožím a technologiemi uvedenými v odstavci 1 a s poskytováním, výrobou, údržbou a používáním tohoto zboží a technologií jakékoli fyzické či právnické osobě, subjektu nebo orgánu v Bělorusku nebo pro použití v Bělorusku;

b)

přímo či nepřímo poskytovat financování nebo finanční pomoc související se zbožím a technologiemi uvedenými v odstavci 1 pro jakýkoli prodej, dodávku, převod nebo vývoz uvedeného zboží a technologií nebo pro poskytování související technické pomoci, zprostředkovatelských služeb nebo jiných služeb jakékoli fyzické či právnické osobě, subjektu nebo orgánu v Bělorusku nebo pro použití v Bělorusku nebo

c)

přímo či nepřímo prodávat, udělovat licence nebo převádět jakýmkoli jiným způsobem práva duševního vlastnictví nebo obchodní tajemství, jakož i udělovat práva na přístup k jakémukoli materiálu nebo informacím chráněným právy duševního vlastnictví nebo představujícím obchodní tajemství nebo udělovat práva na jejich opakované použití, v souvislosti se zbožím a technologiemi uvedenými v odstavci 1 a s poskytováním, výrobou, údržbou a používáním tohoto zboží a technologií, jakékoli fyzické či právnické osobě, subjektu nebo orgánu v Bělorusku nebo pro použití v Bělorusku.

4.   Zákazy uvedené v odstavcích 1 a 3 se do 2. října 2024 nevztahují na plnění smluv uzavřených přede dnem 1. července 2024 nebo doplňkových smluv nezbytných pro plnění těchto smluv.

5.   Pokud jde o zboží kódu KN 2602, zákazy uvedené v odstavcích 1 a 3 se do 2. srpna 2024 nevztahují na plnění smluv uzavřených přede dnem 1. července 2024 nebo doplňkových smluv, které jsou pro plnění takových smluv nezbytné.

6.   Pokud jde o zboží kódu KN 8708 99, zákazy uvedené v odstavcích 1 a 3 se do 2. ledna 2025 nevztahují na plnění smluv uzavřených přede dnem 1. července 2024 nebo doplňkových smluv, které jsou pro plnění takových smluv nezbytné.

7.   Zákazy uvedené v odstavcích 1 a 3 se nevztahují na zboží nezbytné pro služební účely diplomatických misí či konzulárních úřadů členských států nebo partnerských zemí v Bělorusku nebo mezinárodních organizací požívajících výsad podle mezinárodního práva nebo pro osobní potřeby jejich pracovníků.

8.   Příslušné orgány členských států mohou za podmínek, které považují za vhodné, povolit prodej, dodávky, převod nebo vývoz zboží a technologií uvedených v odstavci 1 nebo poskytnutí související technické nebo finanční pomoci, pokud shledají, že dotčené zboží nebo technologie nebo poskytnutí související technické nebo finanční pomoci jsou nezbytné pro:

a)

zdravotnické nebo farmaceutické účely nebo pro humanitární účely, jako jsou dodávky pomoci nebo jejich usnadnění, včetně zdravotnického vybavení a potravin, či přesun humanitárních pracovníků a související pomoci, nebo pro evakuace;

b)

výhradní použití členským státem udělujícím povolení a pod jeho plnou kontrolou za účelem plnění povinností týkajících se údržby v oblastech, které jsou předmětem smlouvy o dlouhodobém pronájmu mezi tímto členským státem a Běloruskem, nebo

c)

zřizování, provoz, údržbu, dodávky a přepracování paliva a bezpečnost civilních jaderných kapacit a pokračování navrhování, konstrukcí a uvádění do provozu nezbytných pro dokončení civilních jaderných zařízení, dodávky prekurzorového materiálu pro výrobu radioizotopů pro lékařské účely a podobných lékařských aplikací nebo kritické technologie pro monitorování radiace v životním prostředí nebo civilní jadernou spolupráci, zejména v oblasti výzkumu a vývoje.

9.   Příslušné orgány mohou za podmínek, které považují za vhodné, rovněž povolit prodej, dodávku, převod nebo vývoz zboží kódu KN 8417 20 nebo poskytnutí související technické nebo finanční pomoci, pokud shledají, že dotčené zboží nebo poskytnutí související technické nebo finanční pomoci jsou nezbytné pro osobní použití fyzickými osobami v domácnostech.

10.   Odchylně od odstavce 2 mohou příslušné orgány povolit tranzit zboží a technologií, které by mohly přispět zejména k posílení průmyslových kapacit Běloruska, přes území Běloruska, pokud shledají, že dotčené zboží nebo technologie jsou určeny pro účely uvedené v odstavci 6 tohoto článku.

11.   Zákazy uvedené v odstavcích 1, 2 a 3 se nevztahují na prodej, dodávku, převod nebo vývoz zboží a technologií uvedených v odstavci 1 ani na související poskytování technické a finanční pomoci pro nevojenské použití a pro nevojenské konečné uživatele, jsou-li určeny pro mimořádné situace v oblasti zdraví, naléhavé zabránění nebo zmírnění událostí s pravděpodobným závažným a významným dopadem na lidské zdraví a bezpečnost nebo na životní prostředí nebo pro reakci na přírodní katastrofy.

12.   Odchylně od odstavců 1 a 3 mohou příslušné orgány členských států za podmínek, které považují za vhodné, povolit prodej, dodávku, převod nebo vývoz zboží a technologií kódů KN 3917, 8523 a 8536 uvedených v příloze XVIII nařízení (ES) č. 765/2006 nebo poskytnutí související technické nebo finanční pomoci, pokud shledají, že dotčené zboží nebo poskytnutí související technické nebo finanční pomoci jsou nezbytné pro účely údržby nebo opravy zdravotnických prostředků.

13.   Příslušné orgány členských států mohou za podmínek, které považují za vhodné, povolit prodej, dodávky, převod nebo vývoz následujícího zboží nebo poskytnutí související technické nebo finanční pomoci, pokud shledají, že dotčené zboží nebo poskytnutí související technické nebo finanční pomoci jsou nezbytné pro osobní potřebu fyzických osob v domácnosti v Bělorusku:

a)

zboží kódu KN 8417 20;

b)

měděné trouby, trubky a příslušenství pro trubky kódu KN 7411 nebo 7412 s vnitřním průměrem do 50 mm.

14.   Příslušné orgány členských států mohou za podmínek, které považují za vhodné, povolit prodej, dodávky, převod nebo vývoz zboží kódu KN 3917 10 nebo poskytnutí související technické nebo finanční pomoci, pokud shledají, že dotčené zboží je prodáváno, dodáváno, převáděno nebo vyváženo výhradně za účelem výroby potravin k lidské spotřebě v Bělorusku.

15.   Při rozhodování o žádostech o povolení pro účely uvedené v odstavcích 8, 9, 10, 12, 13 a 14 neudělí příslušné orgány povolení k vývozu žádné fyzické či právnické osobě, subjektu ani orgánu v Bělorusku nebo pro použití v Bělorusku, pokud mají dostatečné důvody se domnívat, že by dané zboží mohlo být určeno ke koncovému vojenskému použití.

16.   Dotčený členský stát informuje ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle odstavců , 9, 10, 12, 13 a 14 do dvou týdnů od jeho udělení.

17.   Unie přijme opatření nezbytná k určení příslušných položek, na které se vztahuje tento článek.“

3)

Článek 2c se mění takto:

a)

vkládá se nový odstavec, který zní:

„1a.   Zakazuje se tranzit zboží a technologií dvojího užití uvedených v odstavci 1, které jsou vyváženy z Unie, přes území Běloruska.“

;

b)

odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2.   Zakazuje se:

a)

přímo či nepřímo poskytovat technickou pomoc, zprostředkovatelské služby nebo jiné služby související se zbožím a technologiemi uvedenými v odstavci 1 a s poskytováním, výrobou, údržbou a používáním uvedeného zboží a technologií jakékoli fyzické či právnické osobě, subjektu nebo orgánu v Bělorusku nebo pro použití v Bělorusku;

b)

přímo či nepřímo poskytovat financování nebo finanční pomoc související se zbožím a technologiemi uvedenými v odstavci 1 pro jakýkoli prodej, dodávku, převod nebo vývoz uvedeného zboží a technologií nebo pro poskytování související technické pomoci, zprostředkovatelských služeb nebo jiných služeb jakékoli fyzické či právnické osobě, subjektu nebo orgánu v Bělorusku nebo pro použití v Bělorusku nebo

c)

přímo či nepřímo prodávat, udělovat licence nebo převádět jakýmkoli jiným způsobem práva duševního vlastnictví nebo obchodní tajemství, jakož i udělovat práva na přístup k jakémukoli materiálu nebo informacím chráněným právy duševního vlastnictví nebo představujícím obchodní tajemství nebo udělovat práva na jejich opakované použití, v souvislosti se zbožím a technologiemi uvedenými v odstavci 1 a s poskytováním, výrobou, údržbou a používáním tohoto zboží a technologií, jakékoli fyzické či právnické osobě, subjektu nebo orgánu v Bělorusku nebo pro použití v Bělorusku.“

;

c)

vkládá se nový odstavec, který zní:

„3a.   Aniž jsou dotčeny požadavky na povolení podle nařízení (EU) 2021/821, nevztahuje se zákaz uvedený v odstavci 1a tohoto článku na tranzit zboží a technologií dvojího užití určených pro účely uvedené v odst. 3 písm. a) až e) tohoto článku přes území Běloruska.“

;

d)

vkládá se nový odstavec, který zní:

„4a.   Odchylně od odstavce 1a a aniž jsou dotčeny požadavky na povolení podle nařízení (EU) 2021/821, mohou příslušné orgány povolit tranzit zboží a technologií dvojího užití, pokud shledají, že jsou určeny pro účely uvedené v odst. 4 písm. b), c), d) a h) tohoto článku, přes území Běloruska.“

4)

Článek 2d se mění takto:

a)

vkládá se nový odstavec, který zní:

„1a.   Zakazuje se tranzit zboží a technologií vyvážených z Unie, které by mohly přispět k vojenskému a technologickému posílení Běloruska nebo k rozvoji jeho odvětví obrany a bezpečnosti, přes území Běloruska.“

;

b)

odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2.   Zakazuje se:

a)

přímo či nepřímo poskytovat technickou pomoc, zprostředkovatelské služby nebo jiné služby související se zbožím a technologiemi uvedenými v odstavci 1 a s poskytováním, výrobou, údržbou a používáním uvedeného zboží a technologií jakékoli fyzické či právnické osobě, subjektu nebo orgánu v Bělorusku nebo pro použití v Bělorusku;

b)

přímo či nepřímo poskytovat financování nebo finanční pomoc související se zbožím a technologiemi uvedenými v odstavci 1 pro jakýkoli prodej, dodávku, převod nebo vývoz uvedeného zboží a technologií nebo pro poskytování související technické pomoci, zprostředkovatelských služeb nebo jiných služeb jakékoli fyzické či právnické osobě, subjektu nebo orgánu v Bělorusku nebo pro použití v Bělorusku nebo

c)

přímo či nepřímo prodávat, udělovat licence nebo převádět jakýmkoli jiným způsobem práva duševního vlastnictví nebo obchodní tajemství, jakož i udělovat práva na přístup k jakémukoli materiálu nebo informacím chráněným právy duševního vlastnictví nebo představujícím obchodní tajemství nebo udělovat práva na jejich opakované použití, v souvislosti se zbožím a technologiemi uvedenými v odstavci 1 a s poskytováním, výrobou, údržbou a používáním tohoto zboží a technologií, jakékoli fyzické či právnické osobě, subjektu nebo orgánu v Bělorusku nebo pro použití v Bělorusku.“

;

c)

vkládá se nový odstavec, který zní:

„3a.   Zákaz uvedený v odstavci 1a se nevztahuje na tranzit zboží a technologií, které by mohly přispět k vojenskému a technologickému posílení Běloruska nebo k rozvoji jeho odvětví obrany a bezpečnosti, jsou-li určeny pro účely stanovené v odst. 3 písm. a) až e), přes území Běloruska.“

;

d)

odstavec 4 se mění takto:

i)

písmeno g) se nahrazuje tímto:

„g)

pro diplomatická zastoupení Unie, členských států a partnerských zemí, včetně delegací, velvyslanectví a misí;“

ii)

písmeno h) se nahrazuje tímto:

„h)

pro zajištění kybernetické bezpečnosti a bezpečnosti informací fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů v Bělorusku s výjimkou jeho státní správy a podniků přímo či nepřímo ovládaných touto státní správou nebo“

;

iii)

doplňuje se nový bod, který zní:

„i)

pro výhradní použití členským státem udělujícím povolení a pod jeho plnou kontrolou a za účelem plnění povinností týkajících se údržby v oblastech, které jsou předmětem smlouvy o dlouhodobém pronájmu mezi tímto členským státem a Běloruskem.“

;

e)

vkládá se nový odstavec, který zní:

„4b.   Odchylně od odstavce 1a mohou příslušné orgány povolit tranzit zboží a technologií, které by mohly přispět k vojenskému a technologickému posílení Běloruska nebo k rozvoji jeho odvětví obrany a bezpečnosti, přes území Běloruska, pokud shledají, že toto zboží nebo technologie jsou určeny pro účely stanovené v odst. 4 písm. b), c), d) a h).“

5)

V článku 2da se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Pokud jde o fyzické nebo právnické osoby, subjekty nebo orgány uvedené v příloze II mohou příslušné orgány, odchylně od čl. 2c odst. 1 a 2 a čl. 2d odst. 1 a 2 a aniž jsou dotčeny požadavky povolení podle nařízení (EU) 2021/821, povolit prodej, dodávku, převod nebo vývoz zboží a technologií dvojího užití a zboží a technologií uvedených v článku 2d nebo poskytnutí související technické nebo finanční pomoci pouze tehdy, pokud shledají, že takové zboží nebo technologie nebo související technická nebo finanční pomoc:

a)

jsou nezbytné k naléhavému zabránění nebo zmírnění události s pravděpodobným závažným a významným dopadem na lidské zdraví a bezpečnost nebo na životní prostředí, nebo

b)

mají být dodány podle smlouvy uzavřené přede dnem 3. března 2022 nebo doplňkových smluv, které jsou pro plnění takové smlouvy nezbytné, pokud je o takové povolení požádáno přede dnem 1. května 2022.“

6)

Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 2db

1.   Zakazuje se přímo či nepřímo prodávat, dodávat, převádět nebo vyvážet zboží a technologie pro námořní plavbu, bez ohledu na to, zda pocházejí z Unie či nikoli, jakékoli fyzické či právnické osobě, subjektu nebo orgánu v Bělorusku nebo pro použití v Bělorusku.

2.   Zakazuje se:

a)

přímo či nepřímo poskytovat technickou pomoc, zprostředkovatelské nebo jiné služby související se zbožím a technologiemi uvedenými v odstavci 1 a s poskytováním, výrobou, údržbou a používáním uvedeného zboží a technologií jakékoli fyzické či právnické osobě, subjektu nebo orgánu v Bělorusku nebo pro použití v Bělorusku;

b)

přímo či nepřímo poskytovat financování nebo finanční pomoc související se zbožím a technologiemi uvedenými v odstavci 1 pro jakýkoli prodej, dodávku, převod nebo vývoz uvedeného zboží a technologií nebo pro poskytování související technické pomoci, zprostředkovatelských služeb nebo jiných služeb jakékoli fyzické či právnické osobě, subjektu nebo orgánu v Bělorusku nebo pro použití v Bělorusku nebo

c)

přímo či nepřímo prodávat, udělovat licence nebo převádět jakýmkoli jiným způsobem práva duševního vlastnictví nebo obchodní tajemství, jakož i udělovat práva na přístup k jakémukoli materiálu nebo informacím chráněným právy duševního vlastnictví nebo představujícím obchodní tajemství nebo udělovat práva na jejich opakované použití, v souvislosti se zbožím a technologiemi uvedenými v odstavci 1 a s poskytováním, výrobou, údržbou a používáním tohoto zboží a technologií, jakékoli fyzické či právnické osobě, subjektu nebo orgánu v Bělorusku nebo pro použití v Bělorusku.

3.   Zákazy uvedené v odstavcích 1 a 2 se nevztahují na prodej, dodávku, převod nebo vývoz zboží a technologií uvedených v odstavci 1 ani na související poskytování technické a finanční pomoci pro nevojenské použití a pro nevojenské konečné uživatele, jsou-li určeny pro humanitární účely, mimořádné situace v oblasti zdraví, naléhavé zabránění nebo zmírnění události s pravděpodobným závažným a významným dopadem na lidské zdraví a bezpečnost nebo na životní prostředí nebo pro reakci na přírodní katastrofy.

4.   Unie přijme opatření nezbytná k určení příslušných položek, na které se vztahuje tento článek.“

7)

Vkládají se nové články, které znějí:

„Článek 2ea

1.   Zakazuje se přímo či nepřímo prodávat, dodávat, převádět nebo vyvážet luxusní zboží, bez ohledu na to, zda pochází z Unie či nikoli, jakékoli fyzické či právnické osobě, subjektu nebo orgánu v Bělorusku nebo pro použití v Bělorusku.

2.   Zakazuje se:

a)

přímo či nepřímo poskytovat technickou pomoc, zprostředkovatelské služby nebo jiné služby související se zbožím uvedeným v odstavci 1 a s poskytováním, výrobou, údržbou a používáním uvedeného zboží jakékoli fyzické či právnické osobě, subjektu nebo orgánu v Bělorusku nebo pro použití v Bělorusku;

b)

přímo či nepřímo poskytovat financování nebo finanční pomoc související se zbožím uvedeným v odstavci 1 pro jakýkoli prodej, dodávku, převod nebo vývoz uvedeného zboží nebo pro poskytování související technické pomoci, zprostředkovatelských služeb nebo jiných služeb jakékoli fyzické či právnické osobě, subjektu nebo orgánu v Bělorusku nebo pro použití v Bělorusku nebo

c)

přímo či nepřímo prodávat, udělovat licence nebo převádět jakýmkoli jiným způsobem práva duševního vlastnictví nebo obchodní tajemství, jakož i udělovat práva na přístup k jakémukoli materiálu nebo informacím chráněným právy duševního vlastnictví nebo představujícím obchodní tajemství nebo udělovat práva na jejich opakované použití, v souvislosti se zbožím a technologiemi uvedenými v odstavci 1 a s poskytováním, výrobou, údržbou a používáním tohoto zboží a technologií, jakékoli fyzické či právnické osobě, subjektu nebo orgánu v Bělorusku nebo pro použití v Bělorusku.

3.   Zákaz uvedený v odstavcích 1 a 2 se vztahuje na luxusní zboží, pokud jeho hodnota přesahuje 300 EUR za kus, není-li stanoveno jinak.

4.   Zákaz uvedený v odstavci 1 se nevztahuje na zboží nezbytné pro služební účely diplomatických misí či konzulárních úřadů členských států nebo partnerských zemí v Bělorusku nebo mezinárodních organizací požívajících výsad podle mezinárodního práva nebo pro osobní potřeby jejich pracovníků.

5.   Zákaz uvedený v odstavci 1 se nevztahuje na zboží kódů KN 7113 00 00 a 7114 00 00 pro osobní potřebu fyzických osob cestujících z Unie nebo jejich nejbližších rodinných příslušníků, kteří cestují s nimi, které je ve vlastnictví uvedených osob a není určeno k prodeji.

6.   Odchylně od odstavce 1 mohou příslušné orgány povolit, aby do Běloruska byly převedeny nebo vyvezeny kulturní statky zapůjčené v rámci formální kulturní spolupráce s Běloruskem.

7.   Dotčený členský stát informuje ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle odstavce 5 do dvou týdnů od jeho udělení.

8.   Unie přijme opatření nezbytná k určení příslušných položek, na které se vztahuje tento článek.

Článek 2eb

1.   Zakazuje se:

a)

nabývat jakékoli nové nebo navyšovat jakékoli stávající účasti na právnické osobě, subjektu či orgánu, které jsou zřízeny nebo založeny podle práva Běloruska nebo kterékoli jiné třetí země a které působí v odvětví energetiky v Bělorusku;

b)

poskytovat nové půjčky nebo úvěry nebo být součástí jakéhokoli ujednání o poskytnutí nové půjčky nebo úvěru nebo jinak poskytovat financování včetně vlastního kapitálu jakékoli právnické osobě, subjektu či orgánu, které jsou zřízeny nebo založeny podle práva Běloruska nebo kterékoli jiné třetí země a které působí v odvětví energetiky v Bělorusku, nebo jehož doloženým účelem je financování takové právnické osoby, subjektu či orgánu;

c)

vytvářet jakýkoli nový společný podnik s jakoukoli právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, které jsou zřízeny nebo založeny podle práva Běloruska nebo kterékoli jiné třetí země a které působí v odvětví energetiky v Bělorusku, nebo

d)

poskytovat investiční služby přímo související s činnostmi uvedenými v písmenech a), b) a c).

2.   Odchylně od odstavce 1 mohou příslušné orgány za podmínek, které považují za vhodné, povolit jakoukoli činnost uvedenou v odstavci 1, pokud shledají, že:

a)

je to nezbytné pro zajištění kritických dodávek energie uvnitř Unie, jakož i k přepravě zemního plynu a ropy, včetně rafinovaných ropných produktů, z Běloruska nebo přes Bělorusko do Unie, není-li to podle článku 2f zakázáno, nebo

b)

se to týká výlučně právnické osoby, subjektu nebo orgánu působících v odvětví energetiky v Bělorusku, které jsou vlastněny právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, které jsou zřízeny nebo založeny podle práva některého členského státu.

3.   Dotčený členský stát informuje ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle odstavce 2 do dvou týdnů od jeho udělení.

Článek 2ec

1.   Zakazuje se přímo či nepřímo prodávat, dodávat, převádět nebo vyvážet zboží a technologie vhodné pro použití k rafinaci ropy nebo ke zkapalnění zemního plynu, bez ohledu na to, zda pochází z Unie či nikoli, jakékoli fyzické či právnické osobě, subjektu nebo orgánu v Bělorusku nebo pro použití v Bělorusku.

2.   Zakazuje se:

a)

přímo či nepřímo poskytovat technickou pomoc, zprostředkovatelské nebo jiné služby související se zbožím a technologiemi uvedenými v odstavci 1 a s poskytováním, výrobou, údržbou a používáním uvedeného zboží a technologií jakékoli fyzické či právnické osobě, subjektu nebo orgánu v Bělorusku nebo pro použití v Bělorusku;

b)

přímo či nepřímo poskytovat financování nebo finanční pomoc související se zbožím a technologiemi uvedenými v odstavci 1 pro jakýkoli prodej, dodávku, přepravu nebo vývoz uvedeného zboží a technologií nebo pro poskytování související technické pomoci, zprostředkovatelských služeb nebo jiných služeb jakékoli osobě, subjektu nebo orgánu v Bělorusku nebo pro použití v Bělorusku nebo

c)

přímo či nepřímo prodávat, udělovat licence nebo převádět jakýmkoli jiným způsobem práva duševního vlastnictví nebo obchodní tajemství, jakož i udělovat práva na přístup k jakémukoli materiálu nebo informacím chráněným právy duševního vlastnictví nebo představujícím obchodní tajemství nebo udělovat práva na jejich opakované použití, v souvislosti se zbožím a technologiemi uvedenými v odstavci 1 a s poskytováním, výrobou, údržbou a používáním tohoto zboží a technologií, jakékoli fyzické či právnické osobě, subjektu nebo orgánu v Bělorusku nebo pro použití v Bělorusku.

3.   Zákazy uvedené v odstavcích 1 a 2 se nevztahují na plnění smluv do 2. října 2024, které byly uzavřeny přede dnem 1. července 2024, nebo doplňkových smluv, které jsou pro plnění takových smluv nezbytné.

4.   Odchylně od odstavců 1 a 2 mohou příslušné orgány za podmínek, které považují za vhodné, povolit prodej, dodávku, převod nebo vývoz zboží a technologií uvedených v odstavci 1 nebo poskytnutí související technické nebo finanční pomoci, pokud shledají, že dotčené zboží nebo technologie nebo poskytnutí související technické nebo finanční pomoci jsou nezbytné pro naléhavé zabránění nebo zmírnění události s pravděpodobným závažným a významným dopadem na lidské zdraví a bezpečnost nebo na životní prostředí.

V náležitě odůvodněných naléhavých případech může prodej, dodávka, převod nebo vývoz proběhnout bez předchozího povolení, pokud o tom vývozce uvědomí příslušný orgán do pěti pracovních dnů ode dne prodeje, dodávky, převodu nebo vývozu a poskytne příslušné podrobné odůvodnění daného prodeje, dodávky, převodu nebo vývozu bez předchozího povolení.

5.   Dotčený členský stát informuje ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle odstavce 4 do dvou týdnů od jeho udělení.

6.   Unie přijme opatření nezbytná k určení příslušných položek, na které se vztahuje tento článek.“

8)

Článek 2f se nahrazuje tímto:

„Článek 2f

1.   Zakazuje se přímý či nepřímý nákup, dovoz nebo převod nerostných produktů a surové ropy, pokud pocházejí z Běloruska nebo z něj jsou vyvezeny.

2.   Zakazuje se přímo či nepřímo poskytovat technickou pomoc, zprostředkovatelské služby, financování nebo finanční pomoc nebo jakékoli jiné služby související se zákazem uvedeným v odstavci 1.

3.   Unie přijme opatření nezbytná k určení příslušných položek, na které se vztahuje tento článek.

4.   Zákazy uvedené v odstavci 1 se nevztahují na nákup nerostných produktů, které jsou nezbytné pro uspokojení základních potřeb kupujícího v Bělorusku nebo humanitárních projektů v Bělorusku, uskutečněný v Bělorusku.

5.   Zákazy uvedené v odstavcích 1 a 2 se nevztahují na surovou ropu do 2. října 2024, na jednorázové transakce týkající se dodávek v blízkém horizontu uzavřené a provedené před tímto datem, ani na plnění smluv o nákupu, dovozu nebo převodu surové ropy uzavřených přede dnem 1. července 2024 nebo doplňkových smluv, které jsou pro plnění takových smluv nezbytné, za předpokladu, že uvedené smlouvy byly dotčenými členskými státy oznámeny Komisi do 23. července 2024 a za předpokladu, že jednorázové transakce týkající se dodávek v blízkém horizontu jsou dotčenými členskými státy oznámeny Komisi do deseti dnů od jejich dokončení.

6.   Zákazy uvedenými v odstavcích 1 a 2 tohoto článku není dotčen tranzit surové ropy kódu KN 2709 00, která je dodávána do členských států ropovodem z Ruska, přes Bělorusko, dokud Rada nerozhodne, že se zákazy uvedené v čl. 4o odst. 1 a 2 rozhodnutí Rady 2014/512/SZBP (*1) vztahují na surovou ropu dodávanou ropovodem z Ruska.

(*1)  Rozhodnutí Rady 2014/512/SZBP ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině (Úř. věst. L 229, 31.7.2014, s. 13).“ "

9)

Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 2hc

1.   Zakazuje se přímo či nepřímo poskytovat účetnické a auditorské služby, včetně povinného auditu, nebo služby vedení účetnictví nebo daňového poradenství nebo poradenské služby v oblasti podnikání a řízení nebo v oblasti vztahů s veřejností:

a)

Běloruské republice, její vládě, jejím veřejným orgánům, podnikům nebo agenturám; nebo

b)

fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jednají jménem nebo na pokyn Běloruské republiky, její vlády, jejích veřejných orgánů, podniků nebo agentur.

2.   Zakazuje se přímo či nepřímo poskytovat architektonické a inženýrské služby, služby právního poradenství a poradenské služby v oblasti IT:

a)

Běloruské republice, její vládě, jejím veřejným orgánům, podnikům nebo agenturám; nebo

b)

fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jednají jménem nebo na pokyn Běloruské republiky, její vlády, jejích veřejných orgánů, podniků nebo agentur.

3.   Zakazuje se přímo či nepřímo poskytovat služby průzkumu trhu a veřejného mínění, technické zkoušky a analýzy a reklamní služby:

a)

Běloruské republice, její vládě, jejím veřejným orgánům, podnikům nebo agenturám; nebo

b)

fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jednají jménem nebo na pokyn Běloruské republiky, její vlády, jejích veřejných orgánů, podniků nebo agentur.

4.   Zakazuje se přímo či nepřímo prodávat, dodávat, převádět, vyvážet nebo poskytovat software pro řízení podniků a software pro průmyslové vzory a výrobu:

a)

Běloruské republice, její vládě, jejím veřejným orgánům, podnikům nebo agenturám; nebo

b)

fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jednají jménem nebo na pokyn Běloruské republiky, její vlády, jejích veřejných orgánů, podniků nebo agentur.

Unie přijme opatření nezbytná k určení příslušných položek, na které se vztahuje tento odstavec.

5.   Zakazuje se:

a)

poskytovat technickou pomoc, zprostředkovatelské služby nebo jiné služby související se zbožím a službami uvedenými v odstavcích 1 až 4 za účelem jejich přímého či nepřímého poskytování Běloruské republice, její vládě, jejím veřejným orgánům, podnikům nebo institucím nebo jakýmkoli fyzickým či právnickým osobám, subjektům či orgánům jednajícím jménem nebo na pokyn takové právnické osoby, subjektu či orgánu; nebo

b)

přímo či nepřímo poskytovat financování nebo finanční pomoc související se zbožím a službami uvedenými v odstavcích 1 až 4 pro jejich poskytování nebo pro poskytování související technické pomoci, zprostředkovatelských nebo jiných služeb Běloruské republice, její vládě, jejím veřejným orgánům, podnikům nebo institucím nebo jakékoli fyzické či právnické osobě, subjektu či orgánu jednajícím jménem nebo na příkaz takové právnické osoby, subjektu či orgánu.

6.   Odstavce 1 až 4 se nevztahují na poskytování služeb, které jsou nezbytně nutné pro ukončení do 2. října 2024 smluv, které jsou v rozporu s tímto článkem a které byly uzavřeny přede dnem 1. července 2024 nebo doplňkových smluv, které jsou pro plnění těchto smluv nezbytné.

7.   Odstavce 1 a 2 se nevztahují na poskytování služeb, které jsou nezbytně nutné pro výkon práva na obhajobu v soudním řízení a práva na účinnou právní ochranu.

8.   Odstavce 1 a 2 se nevztahují na poskytování služeb, které jsou nezbytně nutné k zajištění přístupu k soudnímu, správnímu nebo rozhodčímu řízení v členském státě, nebo k uznání nebo vymáhání rozsudku nebo rozhodčího nálezu vydaného v členském státě, pokud je poskytování těchto služeb v souladu s cíli tohoto rozhodnutí.

9.   Odstavce 1 až 4 se do 2. ledna 2025 nevztahují na poskytování služeb určených k výlučnému použití právnickými osobami, subjekty či orgány usazenými v Bělorusku, které vlastní nebo výhradně či společně ovládá právnická osoba, subjekt nebo orgán založený nebo zřízený podle práva některého členského státu, země, která je členem Evropského hospodářského prostoru, Švýcarska nebo partnerské země uvedené v příloze IV.

10.   Odstavce 2, 3 a 4 se nevztahují na poskytování služeb, které jsou nezbytně nutné pro mimořádné situace v oblasti veřejného zdraví, naléhavou prevenci nebo zmírnění událostí s pravděpodobným závažným a významným dopadem na lidské zdraví a bezpečnost nebo na životní prostředí nebo v reakci na přírodní katastrofy.

11.   Odchylně od odstavců 1 a 2 mohou příslušné orgány povolit poskytování služeb uvedených ve zmíněných odstavcích za podmínek, které považují za vhodné, poté, co shledají, že tyto služby jsou nezbytně nutné pro vytvoření, potvrzení nebo vyhodnocení ochranné bariéry, která

a)

odstraňuje kontrolu vykonávanou fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem či orgánem uvedenými na seznamu v příloze I nad aktivy právnické osoby, subjektu či orgánu neuvedenými na seznamu a založenými nebo zřízenými podle práva některého členského státu, které fyzická nebo právnická osoba, subjekt nebo orgán ze seznamu v příloze vlastní nebo ovládá, a

b)

zajišťuje, že ve prospěch dané fyzické nebo právnické osoby, subjektu či orgánu uvedených na seznamu nepoplynou žádné další finanční prostředky ani hospodářské zdroje.

12.   Odchylně od odstavce 4 mohou příslušné orgány povolit poskytování služeb uvedených ve zmíněném odstavci za podmínek, které považují za vhodné, poté, co shledají, že tyto služby jsou nezbytné pro příspěvek běloruských státních příslušníků na mezinárodní projekty s otevřeným zdrojovým kódem.

13.   Odchylně od odstavců 1 až 5 mohou příslušné orgány za podmínek, které považují za vhodné, služby v nich uvedené povolit, pokud shledají, že jsou nezbytné pro:

a)

humanitární účely, jako jsou dodávky pomoci nebo jejich usnadnění, včetně zdravotnického vybavení a potravin, či přesun humanitárních pracovníků a související pomoci nebo pro evakuace;

b)

činnosti občanské společnosti, které přímo podporují demokracii, lidská práva nebo právní stát v Bělorusku;

c)

fungování diplomatických a konzulárních zastoupení Unie a členských států nebo partnerských zemí v Bělorusku, včetně delegací, velvyslanectví a misí, nebo mezinárodních organizací v Bělorusku požívajících výsad podle mezinárodního práva;

d)

zajištění kritických dodávek energie uvnitř Unie a nákupu, dovozu nebo přepravy titanu, hliníku, mědi, niklu, palladia a železné rudy do Unie;

e)

zajištění nepřetržitého provozu infrastruktur, hardwaru a softwaru, které mají zásadní význam pro lidské zdraví a bezpečnost nebo pro bezpečnost životního prostředí;

f)

zřizování, provoz, údržbu, dodávky a přepracování paliva a bezpečnost civilních jaderných kapacit a pokračování navrhování, konstrukcí a uvádění do provozu nezbytných pro dokončení civilních jaderných zařízení, dodávky prekurzorového materiálu pro výrobu radioizotopů pro lékařské účely a podobných lékařských aplikací, kritické technologie pro monitorování radiace v životním prostředí nebo civilní jadernou spolupráci, zejména v oblasti výzkumu a vývoje;

g)

poskytování služeb elektronických komunikací telekomunikačními operátory z Unie nezbytných pro provoz, údržbu a bezpečnost služeb elektronických komunikací, včetně kybernetické bezpečnosti, v Bělorusku, na Ukrajině, v Unii, mezi Běloruskem a Unií a mezi Ukrajinou a Unií a pro služby datových center v Unii;

h)

výlučné použití právnickými osobami, subjekty či orgány usazenými v Bělorusku, které vlastní nebo výhradně či společně ovládá právnická osoba, subjekt nebo orgán založený nebo zřízený podle práva některého členského státu, země, která je členem Evropského hospodářského prostoru, Švýcarska nebo partnerské země uvedené na seznamu v příloze IV.

14.   Odchylně od odstavce 2 mohou příslušné orgány povolit poskytování služeb právního poradenství podle uvedeného odstavce za podmínek, které považují za vhodné, pokud rozhodnou, že je to nezbytné pro pokračování stávajících iniciativ poskytujících podporu obětem přírodních, jaderných nebo chemických katastrof, a v rámci mezinárodních procesů osvojení.

15.   Dotčený členský stát informuje ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle odstavců 11 až 14 do dvou týdnů od jeho udělení.“

10)

Článek 2k se nahrazuje tímto:

„Článek 2k

Zakazuje se vědomá a úmyslná účast na činnostech, jejichž cílem nebo důsledkem je obcházení zákazů stanovených v tomto rozhodnutí, a to včetně účasti na těchto činnostech bez záměrné snahy o dosažení takového cíle nebo důsledku, ale s vědomím, že účast může mít takový cíl nebo důsledek, a se srozuměním s touto možností.“

11)

Vkládají se nové články, které znějí:

„Článek 2ra

1.   Zakazuje se přímo či nepřímo nakupovat, dovážet nebo převádět do Unie zboží, které umožňuje Bělorusku diverzifikovat zdroje příjmů umožňující jeho zapojení do agrese Ruska proti Ukrajině, pokud dotčené zboží pochází z Běloruska nebo z něj je vyvezeno.

Unie přijme opatření nezbytná k určení příslušných položek, na které se vztahuje tento odstavec.

2.   Zakazuje se:

a)

poskytovat technickou pomoc, zprostředkovatelské služby nebo jiné služby související se zbožím a technologiemi uvedenými v odstavci 1 a s poskytováním, výrobou, údržbou a používáním tohoto zboží a těchto technologií v přímé či nepřímé souvislosti se zákazem uvedeným v odstavci 1;

b)

poskytovat financování nebo finanční pomoc v souvislosti se zbožím a technologiemi uvedenými v odstavci 1 pro jakýkoli nákup, dovoz nebo převod uvedeného zboží a technologií nebo pro poskytování související technické pomoci, zprostředkovatelských nebo jiných služeb v přímé či nepřímé souvislosti se zákazem uvedeným v odstavci 1.

3.   Zákaz uvedený v odstavci 1 se nevztahuje na nákupy v Bělorusku, které jsou nezbytné pro fungování diplomatických a konzulárních zastoupení Unie a členských států, včetně delegací, velvyslanectví a misí, nebo pro osobní potřebu státních příslušníků členských států a jejich nejbližších rodinných příslušníků.

4.   Příslušné orgány členského státu mohou povolit dovoz zboží, které je určeno výhradně pro osobní potřebu fyzických osob cestujících do Unie nebo jejich nejbližších rodinných příslušníků, a to pouze pokud jde o osobní věci, které jsou ve vlastnictví uvedených osob a nejsou zjevně určeny k prodeji.

5.   Příslušné orgány mohou za podmínek, které považují za vhodné, povolit vstup do Unie pro vozidla kódu KN 8703, pokud dané vozidlo není určeno k prodeji a vlastní jej:

a)

občan členského státu nebo nejbližší rodinný příslušník, který má bydliště v Bělorusku a přepravuje vozidlo do Unie výhradně pro osobní potřebu; nebo

b)

běloruský občan, který je držitelem platného víza nebo povolení k pobytu umožňujícího vstup do Unie a přepravuje vozidlo do Unie výhradně pro osobní potřebu.

6.   Zákaz uvedený v odstavci 1 se nevztahuje na vstup do Unie u motorových vozidel kódu KN 8703, jestliže: jsou označena diplomatickou registrační značkou a jsou nezbytná pro fungování diplomatických a konzulárních zastoupení, včetně delegací, velvyslanectví a misí, nebo mezinárodních organizací požívajících výsad podle mezinárodního práva či pro osobní potřebu jejich pracovníků a jejich nejbližších rodinných příslušníků.

7.   Zákaz uvedený v odstavci 1 nebrání tomu, aby vozidla, která se ke dni 1. července 2024 na území Unie již nacházejí, byla registrována v členském státě.

8.   Zákaz uvedený v odstavci 1 se nevztahuje na vstup do Unie vozidel kódu KN 8703 určených výhradně pro humanitární účely, včetně evakuace nebo repatriace osob, nebo přepravujících cestující, kteří jsou držiteli osvědčení vydaného členským státem potvrzujícího, že cestují do tohoto členského státu cestují v rámci iniciativ na podporu obětí přírodních, jaderných nebo chemických katastrof.

9.   Zákazy uvedenými v odstavcích 1 a 2 se do 2. října 2024 nevztahují na plnění smluv uzavřených před 1. červencem 2024 nebo doplňkových smluv nezbytných pro plnění těchto smluv.

10.   Odchylně od odstavců 1 a 2 mohou příslušné orgány za podmínek, které považují za vhodné, povolit nákup, dovoz nebo převod zboží nebo poskytování související technické a finanční pomoci, pokud určí, že je to nezbytné pro zřizování, provoz, údržbu, dodávky a přepracování paliva a bezpečnost civilních jaderných kapacit a pokračování navrhování, konstrukcí a uvádění do provozu nezbytných pro dokončení civilních jaderných zařízení, dodávky prekurzorového materiálu pro výrobu radioizotopů pro lékařské účely a podobných lékařských aplikací nebo kritické technologie pro monitorování radiace v životním prostředí nebo civilní jadernou spolupráci, zejména v oblasti výzkumu a vývoje.

11.   Odchylně od odstavců 1 a 2 mohou příslušné orgány za podmínek, které považují za vhodné, povolit dovoz nebo transfer zboží, které se fyzicky nacházelo v Bělorusku před vstupem příslušného zákazu v platnost, pokud jde o zboží kódů KN 8471, 8523, 8536 a 9027, jak je uvedeno v příloze XXVII nařízení (ES) č. 765/2006, nebo poskytnutí související technické a finanční pomoci, pokud určí, že toto zboží je součástí zdravotnických prostředků a je dovezeno do Unie za účelem údržby, opravy nebo nahrazení vadných součástí.

12.   Dotčený členský stát uvědomí ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle odstavců 10 a 11 do dvou týdnů od jeho udělení.

Článek 2rb

1.   Zakazuje se přímo či nepřímo nakupovat, dovážet nebo převádět zlato, pokud pochází z Běloruska a bylo vyvezeno z Běloruska do Unie nebo do kterékoli třetí země po 1. červenci 2024.

2.   Zakazuje se přímo či nepřímo nakupovat, dovážet nebo převádět výrobky zpracované ve třetí zemi, které obsahují produkt zakázaný podle odstavce 1.

3.   Zakazuje se přímo či nepřímo nakupovat, dovážet nebo převádět zlato uvedené v příloze XXII nařízení (ES) č. 765/2006, pokud pochází z Běloruska a bylo vyvezeno z Běloruska do Unie po 1. červenci 2024.

4.   Zakazuje se:

a)

poskytovat technickou pomoc, zprostředkovatelské služby nebo jiné služby související se zbožím uvedeným v odstavcích 1, 2 a 3 a s poskytováním, výrobou, údržbou a používáním tohoto zboží v přímé či nepřímé souvislosti se zákazy uvedenými v těchto odstavcích;

b)

poskytovat financování nebo finanční pomoc v souvislosti se zbožím uvedeným v odstavcích 1, 2 a 3 pro jakýkoli nákup, dovoz nebo převod uvedeného zboží nebo pro poskytování související technické pomoci, zprostředkovatelských nebo jiných služeb v přímé či nepřímé souvislosti se zákazy uvedenými v těchto odstavcích.

5.   Zákazy uvedené v odstavcích 1, 2 a 3 se nevztahují na zlato, které je nezbytné pro služební účely diplomatických misí, konzulárních úřadů či mezinárodních organizací v Bělorusku, které požívají výsad podle mezinárodního práva.

6.   Zákaz uvedený v odstavci 3 se nevztahuje na zlaté šperky a klenoty pro osobní potřebu fyzických osob cestujících do Unie nebo jejich nejbližších rodinných příslušníků, kteří cestují s nimi, které jsou ve vlastnictví uvedených osob a nejsou určeno k prodeji.

7.   Odchylně od odstavců 1, 2 a 3 mohou příslušné orgány povolit převod nebo dovoz kulturních statků zapůjčených v rámci formální kulturní spolupráce s Běloruskem.

8.   Unie přijme opatření nezbytná k určení příslušných položek, na které se vztahuje tento článek.

Článek 2rc

1.   Od 1. července 2024 se zakazuje přímo či nepřímo nakupovat, dovážet nebo převádět diamanty a výrobky obsahující diamanty, pokud pocházejí z Běloruska nebo byly vyvezeny z Běloruska do Unie nebo do kterékoli třetí země.

2.   Od 1. července 2024 se zakazuje přímo či nepřímo nakupovat, dovážet nebo převádět diamanty a výrobky obsahující diamanty jakéhokoli původu, pokud byly přepravovány přes území Běloruska.

3.   Zakazuje se:

a)

poskytovat technickou pomoc, zprostředkovatelské služby nebo jiné služby související se zbožím uvedeným v odstavcích 1 a 2 a s poskytováním, výrobou, údržbou a používáním tohoto zboží v přímé či nepřímé souvislosti se zákazy uvedenými v těchto odstavcích;

b)

poskytovat financování nebo finanční pomoc v souvislosti se zbožím uvedeným v odstavcích 1 a 2 pro jakýkoli nákup, dovoz nebo převod uvedeného zboží nebo pro poskytování související technické pomoci, zprostředkovatelských nebo jiných služeb v přímé či nepřímé souvislosti se zákazy uvedenými v těchto odstavcích.

4.   Zákazy uvedené v odstavcích 1 a 2 se nevztahují na diamanty nebo výrobky obsahující diamanty pro osobní potřebu fyzických osob cestujících do Unie nebo jejich nejbližších rodinných příslušníků, kteří cestují s nimi, které jsou ve vlastnictví těchto osob a nejsou určeny k prodeji.

5.   Odchylně od odstavců 1 a 2 mohou příslušné orgány povolit převod nebo dovoz kulturních statků zapůjčených v rámci formální kulturní spolupráce s Běloruskem.

6.   Unie přijme opatření nezbytná k určení příslušných položek, na které se vztahuje tento článek.“

12)

Článek 2s se mění takto:

a)

vkládá se nový odstavec, který zní:

„1a.   Zakazuje se tranzit strojů uvedených v odstavci 1, které jsou vyváženy z Unie, přes území Běloruska.“

;

b)

vkládají se nové odstavce, které znějí:

„3a.   Odchylně od odstavce 1 mohou příslušné orgány za podmínek, které považují za vhodné, povolit prodej, dodávku, převod nebo vývoz zboží a technologií v tomto odstavci uvedených nebo poskytování související technické pomoci, zprostředkovatelských služeb, financování nebo finanční pomoci, včetně finančních derivátů, jakož i pojištění a zajištění, pokud shledají, že jsou určeny pro diplomatická zastoupení Unie, členských států a partnerských zemí, včetně delegací, velvyslanectví a misí, a mezinárodních organizací požívajících výsad podle mezinárodního práva.

3b.   Dotčený členský stát uvědomí ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle odstavce 3a do dvou týdnů od jeho udělení.“

13)

Článek 2sa se mění takto:

a)

vkládá se nový odstavec, který zní:

„1a.   Zakazuje se tranzit zboží a technologií vhodných pro použití v letectví nebo kosmickém průmyslu, které jsou vyváženy z Unie, přes území Běloruska.“

;

b)

odstavec 4 se nahrazuje tímto:

„4.   Zakazuje se:

a)

přímo či nepřímo poskytovat technickou pomoc, zprostředkovatelské nebo jiné služby související se zbožím a technologiemi uvedenými v odstavci 1 a s poskytováním, výrobou, údržbou a používáním tohoto zboží a technologií jakékoli fyzické či právnické osobě, subjektu nebo orgánu v Bělorusku nebo pro použití v Bělorusku;

b)

přímo či nepřímo poskytovat financování nebo finanční pomoc související se zbožím a technologiemi uvedenými v odstavci 1 pro jakýkoli prodej, dodávku, převod nebo vývoz uvedeného zboží a technologií nebo pro poskytování související technické pomoci, zprostředkovatelských služeb nebo jiných služeb jakékoli fyzické či právnické osobě, subjektu nebo orgánu v Bělorusku nebo pro použití v Bělorusku nebo

c)

přímo či nepřímo prodávat, udělovat licence nebo převádět jakýmkoli jiným způsobem práva duševního vlastnictví nebo obchodní tajemství, jakož i udělovat práva na přístup k jakémukoli materiálu nebo informacím chráněným právy duševního vlastnictví nebo představujícím obchodní tajemství nebo udělovat práva na jejich opakované použití, v souvislosti se zbožím a technologiemi uvedenými v odstavci 1 a s poskytováním, výrobou, údržbou a používáním tohoto zboží a technologií, jakékoli fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu v Bělorusku nebo pro použití v Bělorusku.“

;

c)

vkládají se nové odstavce, které znějí:

„6a.   Odchylně od odstavců 1 a 4 mohou příslušné orgány za podmínek, které považují za vhodné, povolit prodej, dodávky, převod nebo vývoz zboží a technologií vhodných pro použití v letectví uvedených v odstavci 1 nebo poskytnutí související technické pomoci, zprostředkovatelských služeb, financování nebo finanční pomoci, pokud shledají, že je to nezbytné pro výrobu zboží z titanu potřebného v leteckém průmyslu, pro něž nejsou dostupné alternativní dodávky.

6b.   Odchylně od odstavce 4 mohou příslušné orgány za podmínek, které považují za vhodné, povolit poskytování technické pomoci v souvislosti s používáním zboží a technologií uvedených v odstavci 1, pokud shledají, že poskytnutí takové technické pomoci je nezbytné k zabránění kolizím mezi družicemi nebo jejich nezamýšlenému opětovnému vstupu do atmosféry.“

;

d)

vkládají se nové odstavce, které znějí:

„7a.   Odchylně od odstavce 1a mohou příslušné orgány povolit tranzit zboží a technologií vhodných pro použití v letectví či kosmickém průmyslu přes území Běloruska poté, co shledají, že toto zboží nebo technologie jsou určeny pro účely uvedené v odstavcích 6a, 6b a 7.

7b.   Odchylně od odstavce 1 mohou příslušné orgány povolit prodej, dodávku, převod nebo vývoz zboží uvedeného v příloze XVII nařízení (ES) č. 765/2006, pokud je určeno pro výhradní použití členským státem udělujícím povolení a pod jeho plnou kontrolou a za účelem plnění jeho povinností týkajících se údržby v oblastech, které jsou předmětem smlouvy o dlouhodobém pronájmu mezi tímto členským státem a Běloruskem.“

14)

Článek 2z se mění takto:

a)

vkládají se nové odstavce, které znějí:

„1a.   Zákaz uvedený v odstavci 1 se vztahuje na přepravu zboží na území Unie podniky silniční dopravy na přívěsech nebo návěsech registrovaných v Bělorusku, a to i v případě, že jsou tyto přívěsy nebo návěsy taženy nákladními vozidly registrovanými v jiných zemích.

1b.   Zakazuje se, aby právnické osoby, subjekty či orgány usazené v Unii, které nejméně z 25 % vlastní běloruská fyzická nebo právnická osoba, subjekt či orgán, byly připuštěny, aby působily jako podnik silniční dopravy, který přepravuje zboží po silnici na území Unie, včetně tranzitu.

1c.   Veškerým podnikům silniční dopravy usazeným v Unii po 8. dubnu 2022, které nejméně z 25 % vlastní běloruská fyzická nebo právnická osoba, subjekt či orgán, se k 2. srpnu 2024 zakazuje přepravovat zboží po silnici na území Unie, včetně tranzitu.

1d.   Podniky silniční dopravy usazené v Unii poskytnou příslušným vnitrostátním orgánům členského státu, v němž jsou usazeny, na žádost těchto orgánů, informace o své vlastnické struktuře.“

;

b)

vkládá se nový odstavec, který zní:

„2a.   Odstavce 1b a 1c se nevztahují na podniky silniční dopravy usazené v Unii, které nejméně z 25 % vlastní běloruští státní příslušníci, kteří jsou rovněž státními příslušníky některého členského státu nebo kteří mají povolení k dočasnému nebo trvalému pobytu v členském státě.“

;

c)

odstavec 4 se mění takto:

i)

návětí se nahrazuje tímto:

„4.   Odchylně od odstavců 1 a 1a mohou příslušné orgány členského státu povolit přepravu zboží podnikem silniční dopravy usazeným v Bělorusku nebo jakýmkoli podnikem silniční dopravy, je-li přepravováno na přívěsech nebo návěsech registrovaných v Bělorusku, a to i v případě, že jsou tyto přívěsy nebo návěsy taženy nákladními vozidly registrovanými v jiných zemích, pokud shledají, že tato přeprava je nezbytná pro:“

,

ii)

písmeno d) se nahrazuje tímto:

„d)

fungování diplomatických a konzulárních zastoupení v Bělorusku, včetně delegací, velvyslanectví a misí, nebo mezinárodních organizací v Bělorusku požívajících výsad podle mezinárodního práva.“

15)

Čl. 4 odst. 1 se mění takto:

a)

písmeno d) se nahrazuje tímto:

„d)

fyzické nebo právnické osoby, subjekty nebo orgány, které usnadňují porušování zákazu obcházení ustanovení tohoto rozhodnutí nebo tato ustanovení jinak podstatně maří;“

b)

doplňují se nová písmena, která znějí:

„e)

právnické osoby, subjekty nebo orgány, které vlastní či ovládají osoby, subjekty nebo orgány uvedené v písmenech a) až d);

f)

fyzické nebo právnické osoby, subjekty nebo orgány spojené s osobami, subjekty či orgány uvedenými v písmenech b), c) nebo d).“

16)

Vkládají se nové články, které znějí:

„Článek 5a

Odchylně od článku 4 mohou příslušné orgány členského státu povolit uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů, které náleží fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům uvedeným v příloze I nebo jsou jimi vlastněny, drženy nebo ovládány, nebo poskytnutí služeb této fyzické nebo právnické osobě, subjektu či orgánu za podmínek, které tyto příslušné orgány považují za vhodné, a poté, co shledají, že je to nezbytně nutné pro vytvoření, potvrzení nebo vyhodnocení ochranné bariéry, která:

a)

odstraňuje kontrolu vykonávanou danou fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem či orgánem zařazenými na seznamu v příloze I nad aktivy právnické osoby, subjektu či orgánu nezařazených na seznam a založených nebo zřízených podle práva některého členského státu, které fyzická nebo právnická osoba, subjekt či orgán zařazené na seznam v příloze I vlastní nebo ovládá, a

b)

zajišťuje, že ve prospěch dané fyzické nebo právnické osoby, subjektu či orgánu zařazených na seznam nepoplynou žádné další finanční prostředky ani hospodářské zdroje.

Článek 5b

1.   Odchylně od článků 1b, 2c, 2d, 2db, 2e, 2ea, 2ec, 2s a 2sa mohou příslušné orgány do 31. prosince 2024 povolit prodej, dodávku nebo převod zboží a technologií uvedených v přílohách Va, VI, XIV, XVII, XVIII, XX, XXIV a XXV nařízení (ES) č. 765/2006, pokud jsou takový prodej, dodávka nebo převod nezbytně nutné pro stažení investic z Běloruska nebo ukončení obchodních činností v Bělorusku, za předpokladu, že jsou splněny tyto podmínky:

a)

zboží a technologie jsou vlastněny státním příslušníkem členského státu nebo právnickou osobou, subjektem či orgánem, které jsou založeny nebo zřízeny podle práva některého členského státu, nebo právnickými osobami, subjekty či orgány usazenými v Bělorusku, které jsou vlastněny právnickou osobou, subjektem či orgánem založeným nebo zřízeným podle práva některého členského státu nebo jsou jimi výhradně či společně ovládány, a

b)

příslušné orgány, které rozhodují o žádostech o povolení, nemají dostatečné důvody domnívat se, že by zboží a technologie mohly být určeny pro vojenského konečného uživatele nebo by mohly mít vojenské konečné použití v Bělorusku, a

c)

dotčené zboží a technologie se fyzicky nacházely v Bělorusku předtím, než pro toto zboží a technologie vstoupily v platnost příslušné zákazy uvedené v článcích 1b, 2c, 2d, 2db, 2e, 2ea, 2ec, 2s a 2sa.

2.   Odchylně od článku 2f v případě nerostných produktů a od článků 2o, 2p, 2q, 2r, 2ra a 2rb mohou příslušné orgány do 31. prosince 2024 povolit dovoz nebo převod zboží uvedeného v přílohách VII, X, XI, XII, XIII, XXI, XXII a XXVII nařízení (ES) č. 765/2006, pokud je takový dovoz nebo převod nezbytně nutný pro stažení investic z Běloruska nebo ukončení obchodních činností v Bělorusku, za předpokladu, že jsou splněny tyto podmínky:

a)

zboží je vlastněno státním příslušníkem členského státu nebo právnickou osobou, subjektem či orgánem, které jsou založeny nebo zřízeny podle práva některého členského státu, nebo právnickými osobami, subjekty či orgány usazenými v Bělorusku, které jsou vlastněny právnickou osobou, subjektem či orgánem založeným nebo zřízeným podle práva některého členského státu nebo jsou jimi výhradně či společně ovládány, a

b)

dotyčné zboží se fyzicky nacházelo v Bělorusku předtím, než vstoupily v platnost příslušné zákazy uvedené v článku 2f v případě nerostných produktů nebo v článcích 2o, 2p, 2q, 2r, 2ra a 2rb v případě uvedeného zboží.

3.   Odchylně od článku 2hc mohou příslušné orgány povolit pokračovat v poskytování služeb v něm uvedených do 31. prosince 2024, pokud je nezbytně nutné pro stažení investic z Běloruska nebo ukončení obchodních činností v Bělorusku, za předpokladu, že jsou splněny tyto podmínky:

a)

dotčené služby jsou poskytovány právnickým osobám, subjektům či orgánům vzešlým ze stažení investic a v jejich výhradní prospěch a

b)

příslušné orgány, které rozhodují o žádostech o povolení, nemají dostatečné důvody se domnívat, že by tyto služby mohly být přímo či nepřímo určeny pro běloruskou vládu nebo vojenského konečného uživatele nebo by mohly mít vojenské konečné použití v Bělorusku.

4.   Dotčený členský stát informuje ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle odstavců 1, 2 nebo 3 do dvou týdnů od jeho udělení.

Článek 5c

1.   Pro účely zákazu dovozu zboží stanoveného v tomto rozhodnutí mohou celní orgány zboží, které se fyzicky nachází v Unii, propustit podle čl. 5 bodu 26 celního kodexu Unie za předpokladu, že bylo předloženo v souladu s článkem 134 celního kodexu Unie (*2) celním orgánům před vstupem příslušného zákazu dovozu v platnost nebo přede dnem jeho použitelnosti, podle toho, co nastane později.

2.   Všechny procesní kroky, které jsou nezbytné k propuštění příslušného zboží uvedenému v odstavcích 1 a 5 podle celního kodexu Unie, se povolují.

3.   Celní orgány nepovolí propuštění tohoto zboží, pokud mají oprávněné důvody k podezření na obcházení opatření, a nepovolí zpětný vývoz zboží do Běloruska.

4.   Platby související s tímto zbožím musí být v souladu s ustanoveními a cíli tohoto rozhodnutí, zejména zákazem nákupu.

5.   Zboží fyzicky se nacházející v Unii a předložené celním orgánům před 1. červencem 2024, které bylo zadrženo na základě tohoto rozhodnutí, mohou celní orgány členských států propustit za podmínek stanovených v odstavcích 1 až 4.

Článek 5d

1.   Při prodeji, dodávce, převodu nebo vývozu do třetí země, s výjimkou zemí uvedených v příloze IVa, zboží nebo technologií uvedených v přílohách XVI, XVII a XXVIII nařízení (ES) č. 765/2006, položek se společnou vysokou prioritou uvedených v příloze XXX nařízení (ES) č. 765/2006 nebo palných zbraní a střeliva uvedených v příloze I nařízení (EU) č. 258/2012 vývozci smluvně zakážou zpětný vývoz do Běloruska a zpětný vývoz pro použití v Bělorusku.

2.   Odstavec 1 se nevztahuje na:

a)

na plnění smluv týkajících se zboží kódů KN 8457 10, 8458 11, 8458 91, 8459 61, 8466 93, jak je uvedeno v příloze XXX nařízení (ES) č. 765/2006;

b)

na plnění smluv uzavřených před 1. červencem 2024 do uplynutí doby jejich platnosti;

3.   Odstavec 1 se nepoužije na veřejné zakázky uzavřené s orgánem veřejné moci ve třetí zemi nebo s mezinárodní organizací.

4.   Vývozci informují příslušný orgán členského státu, v němž mají bydliště nebo v němž jsou usazeni, o všech veřejných zakázkách, které uzavřeli a na které se vztahuje výjimka podle odstavce 3, do dvou týdnů od jejich uzavření. Dotčený členský stát informuje ostatní členské státy a Komisi o všech informacích obdržených podle tohoto odstavce do dvou týdnů od jejich přijetí.

3.   Při uplatňování odstavce 1 vývozci zajistí, aby dohoda s protistranou ze třetí země obsahovala přiměřené prostředky nápravy v případě porušení smluvního závazku uzavřeného v souladu s odstavcem 1.

4.   Pokud protistrana ze třetí země poruší některý ze smluvních závazků uzavřených v souladu s odstavcem 1, vývozci o tom uvědomí příslušný orgán členského státu, v němž mají bydliště nebo v němž jsou usazeni, jakmile se o tomto porušení dozvědí.

5.   Členské státy a Komise se vzájemně informují o zjištěných případech porušení nebo obcházení smluvního závazku uzavřeného podle odstavce 1.

(*2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1).“ "

17)

V článku 6a se doplňuje nový odstavec, který zní:

„4.   Příslušné orgány členských států, včetně donucovacích orgánů, celních orgánů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, příslušných orgánů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 (*3), směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 (*4) a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU (*5), jakož i správci úředních rejstříků, v nichž jsou registrovány fyzické osoby, právnické osoby, subjekty a orgány, jakož i nemovitý nebo movitý majetek, neprodleně zpracovávají a vyměňují si informace, včetně osobních údajů a v nezbytných případech informací uvedených v článku 8j, s jinými příslušnými orgány svého členského státu, jiných členských států a s Komisí, je-li toto zpracování a výměna nezbytné pro provedení úkolů zpracujícího nebo přijímajícího orgánu v souladu s tímto nařízením, zejména pokud odhalí případy porušení či obcházení nebo pokusů o porušení či obcházení zákazů stanovených v tomto nařízení. Tímto ustanovením nejsou dotčena pravidla týkající se důvěrnosti informací, jež mají k dispozici justiční orgány.

(*3)  Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 1)."

(*4)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 ze dne 20. května 2015 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES a směrnice Komise 2006/70/ES (Úř. věst. L 141, 5.6.2015, s. 73)."

(*5)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 349).“ "

18)

Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 6b

1.   V souladu s respektováním důvěrnosti komunikace mezi právníky a jejich klienty zaručeným v článku 7 Listiny základních práv Evropské unie, aniž jsou v relevantních případech dotčena pravidla týkající se důvěrnosti informací, jež jsou k dispozici justičním orgánům, fyzické a právnické osoby, subjekty a orgány:

a)

poskytnou příslušnému orgánu členského státu, v němž mají bydliště nebo se nacházejí, veškeré informace, které mohou usnadnit provádění dodržování tohoto nařízení, do dvou týdnů od jejich obdržení; a

b)

spolupracují s příslušným orgánem při ověřování těchto informací.

2.   Pro účely odstavce 1 důvěrná povaha komunikace mezi advokáty a jejich klienty zahrnuje též důvěrnou povahu komunikace týkající se právního poradenství poskytovaného jinými certifikovanými odborníky, kteří jsou podle vnitrostátního práva oprávněni zastupovat své klienty v soudním řízení, pokud je poskytováno v souvislosti s probíhajícím nebo budoucím soudním řízením.

3.   Dotčený členský stát předá Komisi veškeré relevantní informace obdržené podle odstavce 1 do jednoho měsíce od jejich obdržení. Může je předat v anonymizované formě, pokud je v souvislosti s probíhajícím trestním vyšetřováním nebo trestním soudním řízením prohlásil vyšetřující nebo soudní orgán za důvěrné.

4.   Veškeré další informace, které obdrží přímo Komise, se zpřístupní členským státům.

5.   Veškeré informace poskytnuté nebo obdržené na základě tohoto článku se použijí pouze pro účely, pro něž byly poskytnuty nebo obdrženy.“

19)

Přílohy se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 29. června 2024.

Za Radu

předsedkyně

H. LAHBIB


(1)  Rozhodnutí Rady 2012/642/SZBP ze dne 15. října 2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do agrese Ruska vůči Ukrajině (Úř. věst. L 285, 17.10.2012, s. 1).

(2)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2022/356 ze dne 2. března 2022, kterým se mění rozhodnutí 2012/642/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku (Úř. věst. L 67, 2.3.2022, s. 103).


PŘÍLOHA

V přílohách rozhodnutí 2012/642/SZBP se vkládá nová příloha, která zní:

„PŘÍLOHA IVa

SEZNAM ZEMÍ PODLE ČLÁNKU 5f

NORSKO

ŠVÝCARSKO

SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ

JAPONSKO

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

JIŽNÍ KOREA

AUSTRÁLIE

KANADA

NOVÝ ZÉLAND ŠVÝCARSKO

LICHTENŠTEJNSKO

ISLAND“.


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1864/oj

ISSN 1977-0626 (electronic edition)


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU