(SZBP) 2024/1804Rozhodnutí Rady (SZBP) 2024/1804 ze dne 24. června 2024, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2022/2319 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci na Haiti

Publikováno: Úř. věst. L 1804, 25.6.2024 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 24. června 2024 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 26. června 2024 Nabývá účinnosti: 26. června 2024
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.European flag

Úřední věstník
Evropské unie

CS

Řada L


2024/1804

25.6.2024

ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2024/1804

ze dne 24. června 2024,

kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2022/2319 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci na Haiti

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 29 této smlouvy,

s ohledem na rozhodnutí Rady (SZBP) 2022/2319 ze dne 25. listopadu 2022 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci na Haiti (1), a zejména na čl. 8 odst. 1 uvedeného rozhodnutí,

s ohledem na návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 25. listopadu 2022 přijala Rada rozhodnutí (SZBP) 2022/2319.

(2)

Dne 2. října 2023 přijala Rada bezpečnosti OSN (dále jen „Rada bezpečnosti“) rezoluci č. 2699 (2023), v níž uvedla, že situace na Haiti nadále představuje hrozbu pro mezinárodní mír a bezpečnost i pro stabilitu okolního regionu.

(3)

Rezoluce Rady bezpečnosti č. 2699 (2023) odsuzuje rostoucí násilí, trestnou činnost a porušování a zneužívání lidských práv, které narušují mír, stabilitu a bezpečnost Haiti a okolního regionu, včetně únosů, sexuálního a genderově podmíněného násilí, obchodování s lidmi a převaděčství migrantů, vražd, mimosoudních poprav a pašování zbraní. Rezoluce Rady bezpečnosti č. 2699 (2023) rovněž uznává, že je důležité a naléhavě nutné omezit nedovolené obchodování se zbraněmi a střelivem směřujícími na Haiti s cílem vytvořit bezpečné operační prostředí pro mezinárodní bezpečnostní podporu, včetně rozmístění mnohonárodní mise na podporu bezpečnosti.

(4)

Podle bodu 14 rezoluce Rady bezpečnosti č. 2699 (2023) je třeba, aby bylo cílené zbrojní embargo týkající se zbraní a souvisejícího materiálu, které má být podle bodu 11 rezoluce Rady bezpečnosti č. 2653 (2022) uplatňováno na určité osoby nebo subjekty označené výborem zřízeným bodem 19 rezoluce Rady bezpečnosti č. 2653 (2022), nahrazeno zbrojním embargem týkajícím se ručních palných a lehkých zbraní a střeliva, které má být uplatňováno na celé území Haiti.

(5)

V zájmu zajištění účinného provádění bodu 14 rezoluce Rady bezpečnosti č. 2699 (2023) je vhodné uplatňovat zbrojní embargo na ruční palné a lehké zbraně, jejich díly, příslušenství a střelivo, jak jsou uvedeny v příloze rozhodnutí Rady (SZBP) 2021/38 (2), jakož i na palné zbraně, jejich součásti a hlavní díly a střelivo, jak jsou vymezeny v nařízení Rady (EU) č. 258/2012 (3).

(6)

Dne 19. října 2023 přijala Rada bezpečnosti rezoluci č. 2700 (2023), v níž v bodě 11 vyzývá státy, aby výboru pro sankce zřízenému bodem 19 rezoluce Rady bezpečnosti č. 2653 (2022) předložily písemnou zprávu v případech, kdy jsou v důsledku kontroly provedené v souladu s bodem 13 rezoluce Rady bezpečnosti č. 2653 (2022) zabaveny věci, jejichž dodávka, prodej nebo převod jsou zakázány podle bodu 14 rezoluce Rady bezpečnosti č. 2699 (2023).

(7)

Rozhodnutí (SZBP) 2022/2319 by tudíž mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(8)

K provedení některých opatření je nezbytná další činnost Unie,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Článek 1 rozhodnutí (SZBP) 2022/2319 se nahrazuje tímto:

„Článek 1

1.   Zakazují se přímé i nepřímé dodávky, prodej, převod nebo vývoz ručních palných a lehkých zbraní, jejich dílů, příslušenství a střeliva, jak jsou uvedeny v příloze rozhodnutí Rady (SZBP) 2021/38 (*1), jakož i palných zbraní, jejich součástí a hlavních dílů a střeliva, jak jsou vymezeny v nařízení Rady (EU) č. 258/2012 (*2), na Haiti státními příslušníky členských států nebo z území členských států nebo za použití plavidel nebo letadel pod vlajkou členských států, bez ohledu na to, zda pocházejí z jejich území, či nikoli.

2.   Zakazuje se:

a)

přímo či nepřímo poskytovat Haiti technickou pomoc, výcvik nebo jinou pomoc, včetně poskytování vyzbrojených žoldnéřů, související s poskytováním, výrobou, údržbou a používáním věcí uvedených v odstavci 1;

b)

přímo či nepřímo poskytovat Haiti související finanční prostředky nebo finanční pomoc, zahrnující zejména dotace, půjčky a pojištění vývozního úvěru, jakož i pojištění a zajištění pro jakýkoli prodej, dodávku, převod nebo vývoz věcí uvedených v odstavci 1 nebo na poskytování související technické nebo jiné pomoci.

3.   Ve shodě se svými vnitrostátními orgány a v souladu se svými právními předpisy a s mezinárodním právem kontrolují členské státy na svém území, včetně přístavů a letišť, každý náklad směřující na Haiti, jestliže mají k dispozici informace, které opravňují k domněnce, že náklad obsahuje věci, jejichž dodávka, prodej, převod či vývoz jsou zakázány podle tohoto článku.

4.   Členské státy včas informují výbor zřízený bodem 19 rezoluce Rady bezpečnosti č. 2653 (2022) (dále jen ‚Výbor pro sankce‘) o případech porušení opatření podle odstavců 1 a 2. Členské státy rovněž předloží Výboru pro sankce písemnou zprávu o každém zabavení věcí v důsledku kontroly provedené podle odstavce 3.

5.   Členské státy zajistí zavedení náležitých opatření pro označování a vedení záznamů za účelem sledování zbraní v souladu s mezinárodními a regionálními nástroji, jichž jsou stranami, a zváží, jak v relevantních případech nejlépe pomoci sousedním zemím, které o to požádají, při prevenci a odhalování nedovoleného obchodování a odklonu v rozporu s opatřeními uloženými v odstavcích 1 a 2.

6.   Zákazy uvedené v odstavcích 1 a 2 se nevztahují na:

a)

dodávky, prodej, převod nebo vývoz věcí uvedených v odstavci 1 nebo poskytování technické pomoci, výcviku nebo jiné pomoci nebo poskytování finančních prostředků nebo finanční pomoci uvedených v odst. 2 písm. a) a b) OSN nebo misi schválené OSN nebo pro bezpečnostní jednotce působící pod velením haitské vlády, které jsou určeny k použití těmito subjekty nebo v koordinaci s nimi a jejichž výhradním účelem je prosazování cílů, jimiž jsou mír a stabilita na Haiti;

b)

dodávky, prodej, převod nebo vývoz věcí uvedených v odstavci 1 nebo poskytování technické pomoci, výcviku nebo jiné pomoci nebo poskytování finančních prostředků nebo finanční pomoci uvedených v odst. 2 písm. a) a b), které byly předem schváleny Výborem pro sankce za účelem prosazování cílů, jimiž jsou mír a stabilita na Haiti.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Lucemburku dne 24. června 2024.

Za Radu

předseda

J. BORRELL FONTELLES


(1)   Úř. věst. L 307, 28.11.2022, s. 135.

(2)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2021/38 ze dne 15. ledna 2021, kterým se stanoví společný přístup týkající se prvků certifikátů konečného uživatele pro účely vývozu ručních palných a lehkých zbraní a střeliva pro ně (Úř. věst. L 14, 18.1.2021, s. 4).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 258/2012 ze dne 14. března 2012, kterým se provádí článek 10 protokolu Organizace spojených národů proti nedovolené výrobě střelných zbraní a jejich součástí, dílů a střeliva a obchodování s nimi, který doplňuje Úmluvu Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu (protokol OSN o palných zbraních), a stanoví vývozní povolení, opatření pro dovoz a tranzit palných zbraní, jejich součástí, dílů a střeliva (Úř. věst. L 94, 30.3.2012, s. 1).


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1804/oj

ISSN 1977-0626 (electronic edition)


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU