(SZBP) 2024/1795Rozhodnutí Rady (SZBP) 2024/1795 ze dne 24. června 2024, kterým se mění rozhodnutí 2011/235/SZBP o omezujících opatřeních vůči některým osobám a subjektům s ohledem na situaci v Íránu

Publikováno: Úř. věst. L 1795, 25.6.2024 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 24. června 2024 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 26. června 2024 Nabývá účinnosti: 26. června 2024
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.European flag

Úřední věstník
Evropské unie

CS

Řada L


2024/1795

25.6.2024

ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2024/1795

ze dne 24. června 2024,

kterým se mění rozhodnutí 2011/235/SZBP o omezujících opatřeních vůči některým osobám a subjektům s ohledem na situaci v Íránu

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 29 této smlouvy,

s ohledem na návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 12. dubna 2011 přijala Rada rozhodnutí 2011/235/SZBP (1).

(2)

Ve svých závěrech ze dne 20. května 2021 o sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě „o humanitární činnosti EU: nové výzvy, stejné zásady“ Rada znovu potvrdila svůj závazek zabránit jakýmkoli případným negativním dopadům omezujících opatření Unie na zásadovou humanitární činnost a tam, kde se jim zabránit nedá, je v maximální míře omezovat. Rada znovu zopakovala, že omezující opatření Unie jsou v souladu se všemi závazky podle mezinárodního práva, zejména mezinárodního práva v oblasti lidských práv, mezinárodního humanitárního práva a mezinárodního uprchlického práva. Vyzdvihla, že je důležité, aby Unie ve své sankční politice plně respektovala humanitární zásady a mezinárodní humanitární právo, mimo jiné tím, že bude do svých režimů omezujících opatření tam, kde je to vhodné, důsledně zahrnovat humanitární výjimky a odchylky a že zajistí, aby byl vytvořen účinný rámec pro využívání těchto výjimek a odchylek humanitárními organizacemi.

(3)

Na základě přezkumu rozhodnutí 2011/235/SZBP a v zájmu usnadnění zásadové humanitární činnosti nestranných humanitárních aktérů v Íránu se Rada domnívá, že by určité organizace a agentury jednající jako humanitární partneři Unie měly být pro výhradně humanitární účely v Íránu vyňaty ze zákazu zpřístupnění finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů označeným osobám, subjektům a orgánům. Rada se dále domnívá, že je zapotřebí zavést mechanismus odchylek pro ty organizace a subjekty zapojené do humanitárních činností, které výše uvedenou humanitární výjimku využívat nemohou. Rada se rovněž domnívá, že by mělo být zavedeno ustanovení o přezkumu týkající se uvedených výjimek a odchylek.

(4)

K provedení některých opatření je nezbytná další činnost Unie.

(5)

Rozhodnutí 2011/235/SZBP by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Rozhodnutí 2011/235/SZBP se mění takto:

1)

V článku 2 se doplňují nové odstavce, které znějí:

„7.   Zákaz uvedený v odstavci 2 se nevztahuje na organizace a agentury, které jsou posouzeny Unií podle pilířů a s nimiž Unie podepsala dohodu o finančním rámcovém partnerství, na jejímž základě tyto organizace a agentury jednají jako humanitární partneři Unie, pokud jsou finanční prostředky a hospodářské zdroje uvedené v odstavci 2 nezbytné pro výhradně humanitární účely v Íránu.

8.   V případech, na něž se nevztahuje odstavec 7, a odchylně od odstavců 1 a 2, mohou příslušné orgány členského státu za takových zvláštních nebo obecných podmínek, které považují za vhodné, udělit zvláštní nebo obecné povolení pro uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů nebo zpřístupnění některých finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů, pokud jsou tyto finanční prostředky a hospodářské zdroje nezbytné pro výhradně humanitární účely v Íránu.

9.   Pokud relevantní příslušný orgán do pěti pracovních dnů ode dne obdržení žádosti o povolení podle odstavce 8 nevydá zamítavé rozhodnutí, nevyžádá si informace ani neoznámí prodloužení uvedené lhůty, považuje se povolení za udělené.

10.   Dotčený členský stát informuje ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle odstavců 8 nebo 9 do dvou týdnů od jeho udělení.“.

2)

V článku 6 se doplňuje nový odstavec, který zní:

„3.   Výjimky a odchylky uvedené v článku 2, které se týkají čl. 2 odst. 1 a 2, jsou podrobovány přezkumu, a to pravidelně alespoň každých dvanáct měsíců nebo na naléhavou žádost kteréhokoli členského státu, vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku nebo Komise v návaznosti na významnou změnu okolností.“.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Lucemburku dne 24. června 2024.

Za Radu

předseda

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Rozhodnutí Rady 2011/235/SZBP ze dne 12. dubna 2011 o omezujících opatřeních vůči některým osobám a subjektům s ohledem na situaci v Íránu (Úř. věst. L 100, 14.4.2011, s. 51).


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1795/oj

ISSN 1977-0626 (electronic edition)


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU