(EU) 2024/1790Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2024/1790 ze dne 20. června 2024 o některých dočasných mimořádných opatřeních v souvislosti s africkým morem prasat v Německu (oznámeno pod číslem C(2024) 4373)

Publikováno: Úř. věst. L 1790, 21.6.2024 Druh předpisu: Prováděcí rozhodnutí
Přijato: 20. června 2024 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 21. června 2024 Nabývá účinnosti: 21. června 2024
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2024/1857 Pozbývá platnosti: 2. července 2024
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.European flag

Úřední věstník
Evropské unie

CS

Řada L


2024/1790

21.6.2024

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2024/1790

ze dne 20. června 2024

o některých dočasných mimořádných opatřeních v souvislosti s africkým morem prasat v Německu

(oznámeno pod číslem C(2024) 4373)

(Pouze německé znění je závazné)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“) (1), a zejména na čl. 259 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Africký mor prasat je infekční virová nákaza postihující chovaná a volně žijící prasata a může mít závažný dopad na dotčenou populaci zvířat a ziskovost chovu, což narušuje přemísťování zásilek uvedených zvířat a produktů z těchto zvířat v rámci Unie, jakož i vývoz do třetích zemí.

(2)

V případě ohnisek afrického moru prasat u volně žijících prasat hrozí vážné riziko, že se daná nákaza rozšíří na jiná volně žijící prasata a do jiných zařízení pro chovaná prasata.

(3)

Nařízením Komise v přenesené pravomoci 2020/687 (2) se doplňují pravidla pro tlumení nákaz uvedených na seznamu podle čl. 9 odst. 1 písm. a), b) a c) nařízení (EU) 2016/429 a klasifikovaných jako nákazy kategorie A, B a C v prováděcím nařízení Komise (EU) 2018/1882 (3). Zejména články 63 až 66 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687 stanoví některá opatření, která mají být přijata v případě úředního potvrzení ohniska nákazy kategorie A u volně žijících zvířat, včetně afrického moru prasat u volně žijících prasat. Uvedená ustanovení zejména stanoví zřízení pásma infekce a zákazy přemísťování volně žijících zvířat druhů uvedených na seznamu a produktů živočišného původu z těchto zvířat.

(4)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/594 (4) stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat. V čl. 3 písm. b) uvedeného prováděcího nařízení se zejména stanoví vymezení pásma infekce v případě ohniska afrického moru prasat u volně žijících prasat v souladu s článkem 63 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687. Kromě toho článek 6 prováděcího nařízení (EU) 2023/594 stanoví, že vyskytne-li se v členském státě nebo oblasti dříve prostých nákazy ohnisko afrického moru prasat u volně žijících prasat, zařadí se uvedená oblast na seznam v části A přílohy II uvedeného nařízení jako pásmo infekce a že pásmo infekce vymezené v souladu s článkem 63 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687 se neprodleně upraví tak, aby zahrnovalo alespoň pásmo infekce uvedené na seznamu v části A přílohy II uvedeného prováděcího nařízení.

(5)

Kromě toho čl. 8 odst. 2 prováděcího nařízení (EU) 2023/594 stanoví, že v oblastech uvedených na seznamu v části A přílohy II zmíněného prováděcího nařízení jako pásma infekce uplatní dotčené členské státy vedle opatření stanovených v článcích 63 až 66 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687 zvláštní opatření k tlumení nákazy stanovená v prováděcím nařízení (EU) 2023/594, která se vztahují na uzavřená pásma II. Kromě toho čl. 8 odst. 3 prováděcího nařízení (EU) 2023/594 stanoví, že členské státy zakáží přemísťování zásilek chovaných prasat a produktů z nich z pásma infekce dotčeného členského státu uvedeného na seznamu v části A přílohy II do jiných členských států a do třetích zemí.

(6)

A konečně čl. 8 odst. 4 prováděcího nařízení (EU) 2023/594 stanoví, že příslušný orgán dotčených členských států může rozhodnout, že zákaz stanovený v čl. 8 odst. 3 uvedeného prováděcího nařízení se nepoužije na přemísťování zásilek masných výrobků, včetně střívek, získaných z prasat chovaných v pásmu infekce uvedeném na seznamu v části A přílohy II uvedeného prováděcího nařízení, které byly v souladu s přílohou VII nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687 podrobeny příslušnému ošetření zmírňujícímu rizika.

(7)

Německo informovalo Komisi o stávající situaci na svém území, pokud jde o africký mor prasat, poté, co bylo dne 16. června 2024 potvrzeno jedno ohnisko afrického moru prasat u volně žijících prasat ve spolkové republice Hesensko v oblasti, která byla dříve prostá uvedené nákazy. Příslušný orgán uvedeného členského státu proto zřídil v souladu s nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/687 a prováděcím nařízením (EU) 2023/594 pásmo infekce, kde se uplatňují obecná opatření k tlumení nákaz stanovená v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687, aby se zabránilo dalšímu šíření uvedené nákazy.

(8)

Aby se předešlo jakémukoli zbytečnému narušení obchodu uvnitř Unie a zamezilo neopodstatněným překážkám pro obchod ze strany třetích zemí, je nutné ve spolupráci s Německem určit na úrovni Unie pásmo infekce v souvislosti s africkým morem prasat v uvedeném členském státě.

(9)

Kromě toho, aby se zabránilo dalšímu šíření afrického moru prasat do doby, než budou oblasti Německa zasažené nedávným ohniskem afrického moru prasat u volně žijících prasat zařazeny na seznam v části A přílohy II prováděcího nařízení (EU) 2023/594 jako pásmo infekce, měly by být uvedené oblasti Německa zařazeny na seznam v příloze tohoto rozhodnutí a měly by podléhat zvláštním opatřením k tlumení nákazy, která se vztahují na uzavřená pásma II, jak stanoví čl. 8 odst. 2 prováděcího nařízení, pokud jde o oblasti, které jsou uvedeny na seznamu v části A přílohy II zmíněného nařízení jako pásma infekce.

(10)

Vzhledem k přetrvávající a závažné povaze této nové epizootologické situace, pokud jde o africký mor prasat v Unii, a vzhledem ke zvýšenému bezprostřednímu riziku dalšího šíření nákazy by se nad rámec opatření stanovených v článcích 63 až 66 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687 měla zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat stanovená v čl. 8 odst. 3 a 4 prováděcího nařízení (EU) 2023/594 rovněž použít na přemísťování zásilek chovaných prasat a produktů z nich z oblastí uvedených na seznamu v příloze tohoto rozhodnutí do jiných členských států a třetích zemí.

(11)

Vzhledem k naléhavosti epizootologické situace v Unii, pokud jde o šíření afrického moru prasat, je důležité, aby se opatření stanovená v tomto prováděcím rozhodnutí začala uplatňovat co nejdříve.

(12)

Do vydání stanoviska Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva by proto pásmo infekce v Německu mělo být neprodleně zřízeno a zařazeno na seznam v příloze tohoto rozhodnutí a měla by být stanovena doba trvání uvedeného pásma. Dále by se mělo stanovit uplatňování zvláštních opatření k tlumení nákazy.

(13)

Toto rozhodnutí bude přezkoumáno na příštím zasedání Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Německo zajistí, aby bylo okamžitě vymezeno pásmo infekce v souvislosti s africkým morem prasat v souladu s článkem 63 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687 a čl. 3 písm. b) prováděcího nařízení (EU) 2023/594 a aby toto pásmo zahrnovalo přinejmenším oblasti uvedené na seznamu v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Německo kromě opatření stanovených v článcích 63 až 66 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687 uplatní zvláštní opatření k tlumení nákazy, která se vztahují na uzavřená pásma II, jak je stanoveno v čl. 8 odst. 2 prováděcího nařízení (EU) 2023/594, a opatření stanovená v čl. 8 odst. 3 a 4 uvedeného prováděcího nařízení v oblastech uvedených jako pásmo infekce v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 3

Německo bude uplatňovat opatření k tlumení nákaz uvedená v článcích 1 a 2 alespoň do dat uvedených v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 4

Toto rozhodnutí se použije do dne 16. září 2024.

Článek 5

Toto rozhodnutí je určeno Spolkové republice Německo.

V Bruselu dne 20. června 2024.

Za Komisi

Stella KYRIAKIDES

členka Komise


(1)   Úř. věst. L 84, 31.3.2016, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/687 ze dne 17. prosince 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla pro prevenci a tlumení určitých nákaz uvedených na seznamu (Úř. věst. L 174, 3.6.2020, s. 64, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/687/oj).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1882 ze dne 3. prosince 2018 o uplatňování některých pravidel pro prevenci a tlumení nákaz na kategorie nákaz uvedených na seznamu a o stanovení seznamu druhů a skupin druhů, které představují značné riziko šíření zmíněných nákaz uvedených na seznamu (Úř. věst. L 308, 4.12.2018, s. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1882/oj).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/594 ze dne 16. března 2023, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat a zrušuje prováděcí nařízení (EU) 2021/605 (Úř. věst. L 79, 17.3.2023, s. 65, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/594/oj).


PŘÍLOHA

Oblasti vymezené jako pásmo infekce v Německu podle článku 1

Datum ukončení platnosti

HESSEN

Landkreis Groß-Gerau

Gemeinde Trebur,

Gemeinde Groß-Gerau,

Gemeinde Büttelborn,

Gemeinde Rüsselsheim,

Gemeinde Nauheim,

Gemeinde Kelsterbach,

Gemeinde Raunheim,

Gemeinde Bischofsheim,

Gemeinde Ginsheim-Gustavsburg,

Teile der Gemeinde Riedstadt,

Teile der Gemeinde Mörfelden-Walldorf,

Teile der Gemeinde Stockstadt;

Landkreis Main-Taunus-Kreis

Gemeinde Hochheim am Main,

Gemeinde Flörsheim,

Gemeinde Hattersheim,

Gemeinde Kriftel,

Teile der Gemeinde Hofheim am Taunus,

Landkreis Darmstadt-Dieburg

Teile der Gemeinde Weiterstadt,

Teile der Gemeinde Griesheim,

Teile der Gemeinde Erzhausen,

Landkreis Offenbach

Teile der Gemeinde Neu-Isenburg,

Teile der Gemeinde Langen,

Teile der Gemeinde Egelsbach,

Stadt Frankfurt am Main

Stadtteil Sindlingen,

Stadtteil Zeilsheim,

Teile des Stadtteils Höchst,

Teile des Stadtteils Unterliederbach,

Teile des Stadtteils Schwanheim,

Stadt Wiesbaden

Stadtteil Wiesbaden-Biebrich,

Stadtteil Mainz-Amöneburg,

Stadtteil Mainz-Kastel,

Stadtteil Mainz-Kostheim,

Stadtteil Wiesbaden-Erbenheim,

Stadtteil Wiesbaden-Delkenheim,

Stadtteil Wiesbaden-Nordenstadt,

Stadtteil Wiesbaden-Breckenheim,

Stadtteil Wiesbaden-Igstadt,

Stadtteil Wiesbaden-Mitte,

Stadtteil Wiesbaden-Rheingauviertel,

Stadtteil Wiesbaden-Südost,

Stadtteil Wiesbaden-Westend,

Teile des Stadtteils Wiesbaden-Dotzheim,

Teile des Stadtteils Wiesbaden-Frauenstein,

Teile des Stadtteils Wiesbaden-Bierstadt,

Teile des Stadtteils Wiesbaden-Auringen,

Teile des Stadtteils Wiesbaden-Klarenthal,

Teile des Stadtteils Wiesbaden-Kloppenheim,

Teile des Stadtteils Wiesbaden-Schierstein,

Teile des Stadtteils Wiesbaden-Sonnenberg,

Teile des Stadtteils Wiesbaden-Medenbach,

Teile des Stadtteils Wiesbaden-Nordost,

16.9.2024

RHEINLAND-PFALZ

Landkreis Mainz-Bingen,

Gemeinde Bodenheim,

Gemeinde Gau-Bischofsheim,

Gemeinde Harxheim,

Gemeinde Klein-Winternheim,

Gemeinde Lörzweiler,

Gemeinde Mommenheim,

Gemeinde Nackenheim,

Gemeinde Nierstein,

Gemeinde Oppenheim,

Stadt Mainz


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/1790/oj

ISSN 1977-0626 (electronic edition)


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU