(SZBP) 2024/1744Rozhodnutí Rady (SZBP) 2024/1744 ze dne 24. června 2024, kterým se mění rozhodnutí 2014/512/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině

Publikováno: Úř. věst. L 1744, 24.6.2024 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 24. června 2024 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 25. června 2024 Nabývá účinnosti: 25. června 2024
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.European flag

Úřední věstník
Evropské unie

CS

Řada L


2024/1744

24.6.2024

ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2024/1744

ze dne 24. června 2024,

kterým se mění rozhodnutí 2014/512/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 29 této smlouvy,

s ohledem na návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 31. července 2014 přijala Rada rozhodnutí 2014/512/SZBP (1).

(2)

Unie nadále neochvějně podporuje svrchovanost a územní celistvost Ukrajiny.

(3)

Ve svých závěrech přijatých ve dnech 14. a 15. prosince 2023 Evropská rada znovu důrazně odsoudila válečnou agresi Ruska vůči Ukrajině, jež představuje zjevné porušení Charty Organizace spojených národů , a opětovně zdůraznila, že Evropská unie neochvějně podporuje nezávislost, svrchovanost a územní celistvost Ukrajiny v rámci jejích mezinárodně uznaných hranic i její přirozené právo na sebeobranu proti ruské agresi. Evropská rada rovněž uvedla, že schopnost Ruska vést útočnou válku musí být dále oslabena, mimo jiné dalším posílením sankcí a prostřednictvím jejich plného a účinného provádění a zamezení jejich porušování, zejména v případě vysoce rizikového zboží, a to v úzké spolupráci s partnery a spojenci.

(4)

Vzhledem k závažnosti situace je vhodné přijmout další omezující opatření.

(5)

Je vhodné změnit zákaz přistát na území Unie, vzlétnout z něj nebo přes ně přeletět tak, aby se vztahoval i na veškerá letadla, která jsou použita pro nepravidelný let a u nichž jsou ruská fyzická nebo právnická osoba, subjekt či orgán schopny fakticky určit místo nebo čas jejich vzletu nebo přistání, pokud se tak má například vyhovět žádosti ruských fyzických osob o přepravu do konkrétních dovolenkových destinací nebo žádosti ruských právnických osob o přepravu jejich zaměstnanců na obchodní schůzky v Unii nebo jejich zákazníků do dovolenkových destinací. Tato změna má zabránit obcházení zákazu přistát na území Unie, vzlétnout z něj nebo přes ně přeletět a dále sleduje záměr, jímž je nepřímé vyvíjení maximálního tlaku na ruskou vládu s cílem ukončit její činnosti a politiky destabilizující Ukrajinu a vojenskou agresi vůči této zemi. Zákaz se nevztahuje na určité letadlo, pokud jej ruská osoba pouze pilotuje, aniž by byla schopna fakticky určit místo nebo čas jeho vzletu nebo přistání, například pokud se jedná o piloty zaměstnané jinými než ruskými leteckými dopravci. Je vhodné zavést výjimku pro některá letadla, jsou-li na území Unie a v jejím vzdušném prostoru používána pro soukromé, nefiremní lety pro rekreační nebo výcvikové účely.

(6)

S cílem vytvořit jednotný soubor pravidel v celé Unii a bojovat proti obcházení zákazu letů je vhodné zavést rovněž povinnost provozovatelů poskytnout v případě nepravidelných letů na žádost příslušných orgánů členského státu odletu, určení nebo přeletu informace potřebné za účelem ověření souladu se zákazem letů, včetně informací o vlastnictví letadla, a pokud existuje důvodné podezření na obcházení zákazu letů, též informací o cestujících. Tyto informace by měly být poskytnuty ve lhůtě stanovené příslušnými orgány dotčeného členského státu či dotčených členských států.

(7)

Aby se riziko obcházení minimalizovalo, je vhodné změnit zákaz přepravy zboží po silnici na území Unie, včetně tranzitu. Hospodářským subjektům v Unii, které nejméně z 25 % vlastní ruská fyzická nebo právnická osoba, by mělo být zakázáno stát se podnikem silniční dopravy nebo přepravovat zboží po silnici v Unii, včetně tranzitu. Tento zákaz se nevztahuje na podniky silniční dopravy, které vlastní osoby s dvojí státní příslušností nebo ruské státní příslušníky s dočasným nebo trvalým pobytem v členském státě. Podniky silniční dopravy by měly poskytnout příslušným vnitrostátním orgánům na jejich žádost informace o své vlastnické struktuře.

(8)

Vzhledem k tomu, že mimo Rusko jsou drženy značné zásoby diamantů, z nichž Rusku již neplynou žádné příjmy, ale u nichž může existovat potřeba, aby byly vyvezeny za účelem opracování nebo aby byly po opracování dovezeny, je vhodné vyjasnit, že se zákaz týkající se diamantů nevztahuje na surové diamanty dovezené z Ruska před 1. lednem 2024 ani na leštěné diamanty dovezené z Ruska nebo vyrobené před 1. březnem 2024 nebo před 1. září 2024 v závislosti na hmotnosti diamantu. Je rovněž vhodné změnit zákaz týkající se ruských diamantů tak, aby byl umožněn dočasný dovoz nebo vývoz šperků za účelem oprav, dražeb a veletrhů. Dále je vhodné změnit oblast působnosti a datum vstupu v platnost požadavku poskytovat důkazy založené na vysledovatelnosti.

(9)

Trh se šperky obsahujícími diamanty je celosvětový a úzce propojený. Omezující opatření týkající se těchto šperků jsou účinnější a je méně pravděpodobné, že budou obcházena, jestliže budou uložena v součinnosti s hlavními partnery Unie, jako je skupina G7. Zákaz nepřímého dovozu ruských diamantů zpracovaných v jiných třetích zemích než v Rusku se proto dočasně nebude vztahovat na šperky obsahující tyto diamanty, dokud Rada nerozhodne jinak, a to s ohledem na kroky podniknuté za účelem provádění tohoto opatření v rámci skupiny G7.

(10)

Rusko má značné příjmy z prodeje a přepravy zkapalněného zemního plynu (LNG). Je vhodné zakázat na území Unie poskytování služeb opětovné nakládky pro účely překládky, pokud jsou tyto služby využívány k překládce ruského LNG, s výjimkou překládek směřujících do členských států. Tento zákaz by měl zahrnovat jak překládky z lodě na loď, tak i překládky z lodě na břeh a opětovné nakládky. Zakázány jsou rovněž pomocné služby související s takovou překládkou. Tento zákaz nemá vliv na dovoz do Unie ani na bezpečnost dodávek členských států. Komise by měla sledovat vývoj v oblasti LNG související se zákazem a informovat o něm Radu a v případě významného vývoje, který s tímto zákazem souvisí, navrhnout zmírňující opatření.

(11)

Je rovněž vhodné zakázat nové investice a poskytování zboží, technologií a služeb pro dokončení projektů LNG, jako jsou projekty Arctic LNG 2 a Murmansk LNG. Tímto zákazem by neměl být dotčen nákup a dovoz LNG z ruských terminálů a finanční služby poskytované těmto projektům LNG. Takové opatření omezuje expanzi ruských kapacit v oblasti LNG, a tím omezuje příjmy Ruska.

(12)

Je vhodné zavést omezení dovozu ruského LNG prostřednictvím terminálů LNG v Unii, které nejsou napojeny na propojenou plynárenskou soustavu. Jedná se o cílené opatření, které se týká pouze konkrétních zařízení v některých členských státech. Žádným způsobem nebrání dovozu ruského LNG prostřednictvím jiných zařízení v Unii a nemá žádné nepříznivé dopady na trh s plynem v Unii a na bezpečnost jeho dodávek, včetně dostupných objemů a cen. Tato omezení by neměla mít vliv na dodávky ruského LNG z pevninského území členského státu do jeho nejvzdálenějších regionů.

(13)

Je vhodné zavést odvětvový zákaz přístupu do přístavů a plavebních komor členských států, jakož i k široké škále služeb souvisejících s námořní dopravou pro plavidla, která přispívají ke schopnosti Ruska vést válku proti Ukrajině. Toto opatření by mělo omezit činnost plavidel podílejících se na přepravě zboží, které vytváří příjmy pro ruské válečné úsilí, nebo plavidel, jejichž provoz má přispívat k činnostem nebo politikám, které napomáhají akcím Ruska proti Ukrajině, nebo je podporovat. Plavidla, na něž se tato omezující opatření vztahují, jsou uvedena v příloze XVI rozhodnutí 2014/512/SZBP. Omezující opatření Unie jakožto základní nástroj společné zahraniční a bezpečnostní politiky Unie proti útočné válce Ruska proti Ukrajině nejsou namířena proti plavidlům plujícím pod vlajkou Unie. Tato plavidla jsou provozována podle práva Unie a vnitrostátního práva a musí dodržovat své povinnosti v souladu s právem Unie a vnitrostátním právem. Příslušné orgány členských států by měly ve vztahu k plavidlům plujícím pod vlajkou Unie provádět a prosazovat omezující opatření Unie ve svých příslušných jurisdikcích. Dále je vhodné vyjasnit rozsah zákazu přístupu do přístavů pro plavidla plující pod ruskou vlajkou a doplnit jednu odchylku.

(14)

Je vhodné zavést zákaz nákupu, dovozu, převodu nebo vývozu ukrajinských kulturních statků a jiných předmětů archeologického, historického, kulturního a mimořádného vědeckého či náboženského významu, existuje-li důvodné podezření, že toto zboží bylo z Ukrajiny vyvezeno neoprávněně. Dále je vhodné zavést zákaz poskytování souvisejících služeb.

(15)

V roce 2020 zavedlo Rusko ve svém zákonu o rozhodčím řízení nová ustanovení, s cílem zajistit, aby pokud mezinárodní smlouva Ruska nebo dohoda stran nestanoví jinak, měly ruské soudy výlučnou pravomoc ve sporech s účastí osob, na něž se vztahují omezující opatření, nebo ve sporech jedné ruské nebo zahraniční osoby s jinou ruskou nebo zahraniční osobou, pokud jsou základem těchto sporů omezující opatření. Zjevným cílem či důsledkem těchto právních předpisů, které ruské soudy ve velké míře aplikují, je vynucení uspokojení nároků vůči majetku společností z Unie v zahraniční jurisdikci, tedy nároků, kterým by jinak bylo při uplatňování rozhodnutí 2014/512/SZBP a nařízení Rady (EU) č. 833/2014 (2) nebo rozhodnutí Rady 2014/145/SZBP (3) a podle nařízení Rady (EU) č. 269/2014 (4) zakázáno vyhovět. S cílem zvýšit náklady Ruské federace na její protiprávní činy na Ukrajině a přimět ji k tomu, aby tyto činy ukončila, je vhodné stanovit možnost uložit společnostem, které ustanovení zmíněného ruského zákona využívají, zákaz transakcí.

(16)

Ruská centrální banka vyvinula „Systém pro přenos finančních zpráv (SPFS)“, specializovanou službu přenosu finančních zpráv pro výměnu údajů o finančních transakcích, jehož cílem je neutralizovat dopad opatření stanovených v rozhodnutí 2014/512/SZBP a v nařízení (EU) č. 833/2014, zejména pokud jde o bankovní a finanční sektor. S cílem omezit rozvoj SPFS, snížit schopnost Ruska vést válku a zabránit maření opatření stanovených v rozhodnutí 2014/512/SZBP a v nařízení (EU) č. 833/2014 je vhodné zakázat subjektům z Unie, které působí mimo Rusko, aby se přímo připojily k SPFS nebo rovnocenným specializovaným službám přenosu finančních zpráv zřízeným ruskou centrální bankou, a doplnit zákaz transakcí hospodářských subjektů Unie s konkrétně uvedenými subjekty využívajícími tento systém mimo Rusko. Tato opatření se nevztahují na subjekty usazené a působící v Rusku, včetně dceřiných společností subjektů z Unie. Subjektům z Unie by nemělo být zakázáno obchodovat s ruskými subjekty, které využívají SPFS, za předpokladu, že se subjekty z Unie samy k SPFS nepřipojí. S cílem zabránit nezamýšleným důsledkům pro financování legitimních obchodních transakcí a transakcí pro jiné oprávněné účely a pro platby za ně by měly být navíc zavedeny cílené výjimky umožňující subjektům z Unie, aby se k SPFS připojily.

(17)

Některé úvěrové a finanční instituce usazené mimo Unii zřejmě usnadňují transakce, které maří opatření stanovená v rozhodnutí 2014/512/SZBP a nařízení (EU) č. 833/2014. Je proto vhodné stanovit zákaz transakcí subjektů z Unie s úvěrovými a finančními institucemi, jakož i s poskytovateli kryptoaktiv usazenými mimo Unii, pokud Rada rozhodla, že tyto subjekty usnadňují transakce, které podporují ruskou základnu obranného průmyslu prostřednictvím vývozu, dodávek, prodeje, transferu nebo přepravy do Ruska zboží a technologií dvojího užití, citlivého zboží a technologií, položek se společnou vysokou prioritou uvedených nebo palných zbraní a střeliva.

(18)

Je vhodné dále rozšířit stávající zákaz poskytování podpory, včetně financování a finanční pomoci nebo jakýchkoli jiných výhod, z programů Unie, Euratomu nebo členských států jakékoli právnické osobě, subjektu či orgánu usazenému v Rusku nebo těm, jichž je taková právnická osoba, subjekt či orgán většinovým vlastníkem. Měly by být zavedeny rovněž cílené výjimky.

(19)

Aby nebylo nepatřičně omezeno právo na zaměstnání státních příslušníků Unie, kteří pobývali v Rusku před invazí na Ukrajinu v únoru 2022 a kteří jsou zaměstnáni dceřinými společnostmi subjektů z Unie a partnerských zemí v Rusku, měla by být zavedena výjimka ze zákazu poskytovat určité služby ruské vládě nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům usazeným v Rusku.

(20)

Ruská vláda a ruské soudy podnikají kroky, jejichž cílem je neoprávněně zbavit držitele práv duševního vlastnictví z členských států jejich ochrany v Rusku. To vede k nepatřičné konkurenční výhodě pro ruský průmysl a přispívá to k příjmům Ruska, což mu dále umožňuje vést válku na Ukrajině. S cílem tyto kroky neutralizovat je vhodné uložit omezení ohledně přijímání žádostí o zápis v Unii týkajících se některých práv duševního vlastnictví ze strany ruských státních příslušníků, fyzických osob s bydlištěm v Rusku a ruských společností. Úřady pro duševní vlastnictví a jiné příslušné instituce by zejména, a aniž jsou dotčena jejich procesní pravidla, neměly umožňovat podávání takových žádostí. Současně, jsou-li takové žádosti podány, úřady pro duševní vlastnictví a další příslušné instituce by při plnění uvedené povinnosti neměly být povinny vydat formální rozhodnutí o zamítnutí, čímž by se umožnilo případné opětovné podání, jakmile bude stávající omezení zrušeno. Za účelem provedení tohoto omezení by úřady pro duševní vlastnictví a další příslušné instituce měly mít možnost vyžádat si od fyzických osob a společností žádajících o zápis relevantních práv duševního vlastnictví nezbytné informace.

(21)

Je vhodné zakázat politickým stranám, nadacím, spojenectvím (aliancím), nevládním organizacím včetně analytických středisek (think-tanks) či poskytovatelům mediálních služeb v Unii přijímat od Ruska, přímo či nepřímo, finanční prostředky, dary nebo jakékoli jiné hospodářské výhody nebo podporu. Vzhledem k tomu, že se Rusko i nadále snaží koordinovaným způsobem zasahovat do demokratických procesů v Unii a oslabovat její demokratické základy, mimo jiné vlivovými kampaněmi a podporou dezinformací, jejichž cílem je narušit územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, jakož i podporou proruské propagandy, která má za cíl ospravedlnit a podpořit útočnou válku Ruska vůči Ukrajině, je vhodné, aby bylo zakázáno financování ze strany ruského státu a jeho zástupných subjektů ve prospěch aktérů v Unii, kteří se podílejí na procesech formujících veřejné mínění. Tyto propagační a dezinformační kampaně mohou oslabit základy demokratických společností a jsou nedílnou součástí prostředků moderních hybridních útoků. Cílem omezení této finanční podpory je chránit integritu politických procesů Unie, chránit občany Unie před manipulací a bránit vnitřní záležitosti Unie před zlovolným vměšováním tím, že se zajistí ochrana zásad právního státu, demokracie a plurality médií. Členské státy mohou v mezích stávajících vnitrostátních rámců pro dodržování předpisů bojovat v případě potřeby proti takovým zásahům do demokratických procesů a proti oslabování demokratických základů. V souladu se základními právy a svobodami uznanými v Listině, a zejména s právem na svobodu projevu a informací, svobodou podnikání a právem na vlastnictví, která jsou uznána v článcích 11, 16 a 17 Listiny, toto omezení nebrání poskytovatelům mediálních služeb a jejich zaměstnancům, aby v Unii vykonávali jiné činnosti, jako jsou například průzkumy a vedení rozhovorů. Současně tímto omezením není dotčena povinnost respektovat práva, svobody a zásady uvedené v článku 6 Smlouvy o Evropské unii, v Listině a v ústavách členských států v rozsahu jejich příslušných oblastí působnosti.

(22)

S cílem zvýšit povědomí o opatřeních k prosazování práva je vhodné, aby členské státy informovaly o sankcích uložených za porušení omezujících opatření.

(23)

Je vhodné zavést odchylku umožňující uspokojit některé nároky vznesené ruskými osobami, subjekty a orgány, pokud je to nezbytně nutné pro stažení investic z Ruska nebo ukončení obchodních činností v Rusku.

(24)

Aby se podpořil boj proti zpětnému vývozu položek se společnou vysokou prioritou, které byly nalezeny na bojišti na Ukrajině nebo které mají zásadní význam pro vývoj, výrobu nebo používání ruských vojenských systémů, je vhodné vyžadovat od hospodářských subjektů z Unie, jež položky se společnou vysokou prioritou prodávají, dodávají, transferují nebo vyvážejí do jiných třetích zemí, než jsou partnerské země uvedené v příloze VIII nařízení (EU) č. 833/2014, aby zavedly mechanismy náležité péče, které jsou schopny identifikovat a posoudit rizika zpětného vývozu do Ruska a tato rizika zmírnit. Kromě toho je vhodné požadovat, aby hospodářské subjekty z Unie zajistily, že tyto požadavky budu rovněž uplatňovat právnické osoby, subjekty a orgány usazené mimo Unii, které jsou jimi vlastněny nebo ovládány.

(25)

Rozhodnutí 2014/512/SZBP vyžaduje, aby hospodářské subjekty z Unie smluvně zakázaly zpětný vývoz citlivého zboží a technologií, některých položek se společnou vysokou prioritou nebo palných zbraní a střeliva do Ruska a jejich zpětný vývoz pro použití v Rusku (dále jen „zákaz zpětného vývozu do Ruska“).. V případě smluv spadajících do oblasti působnosti článku 5b rozhodnutí 2014/512/SZBP, které byly uzavřeny před 19. prosincem 2023, by povinnost podle uvedeného článku měla být považována za splněnou, pokud daná smlouva obsahuje obecné ustanovení, které zakazuje vývoz a zpětný vývoz dotčeného zboží a technologií do jurisdikcí, na něž se vztahují omezující opatření Unie, a stanoví v případě porušení tohoto ustanovení odpovídající nápravná opatření.

(26)

Komise posoudí dopad, jenž má vstup stávající povinnosti podle článku 5b rozhodnutí 2014/512/SZBP uplatňovat zákaz zpětného vývozu do Ruska v platnost na odrazování od obcházení sankcí. Velice pečlivě posoudí rovněž obchodní údaje, vývozní statistiky a další informace týkající se vzorců obcházení sankcí v souvislosti se zbožím, které je uvedeno v uvedeném článku, včetně úlohy, kterou v těchto vzorcích mohou hrát dceřiné společnosti subjektů z Unie ve třetích zemích. Na tomto základě Komise posoudí, zda je zákaz zpětného vývozu do Ruska pro požadovaný účel vhodný, a zváží jakákoli jiná vhodná opatření na omezení přístupu Ruska k citlivému zboží, které mu umožňuje pokračovat ve válce proti Ukrajině, včetně možnosti uložit subjektům v Unii povinnost zajistit, aby jejich dceřiné společnosti zákaz zpětného vývozu do Ruska rovněž dodržovaly.

(27)

Je vhodné požadovat, aby hospodářské subjekty z Unie svým obchodním protistranám ve třetích zemích smluvně zakázaly používat nebo umožnit používat práva duševního vlastnictví, obchodní tajemství nebo materiály či informace chráněné právy duševního vlastnictví nebo chráněné jako obchodní tajemství, které na ně byly převedeny v souvislosti s položkami se společnou vysokou prioritou, které mají být prodány, dodány nebo vyvezeny do Ruska nebo jsou určeny pro použití v Rusku. Aby zajistily splnění této povinnosti, měly by hospodářské subjekty do takové smlouvy zahrnout povinnost přijmout vhodná nápravná opatření. Hospodářské subjekty v Unii by měly veškerá zjištěná porušení oznámit příslušným vnitrostátním orgánům. V případě smluv spadajících do oblasti působnosti tohoto omezení, které byly uzavřeny před 25. červnem 2024, by tato povinnost měla být považována za splněnou, pokud smlouva obsahuje obecné ustanovení, které zakazuje používat nebo umožnit používat práva duševního vlastnictví, obchodní tajemství nebo materiály či informace chráněné právy duševního vlastnictví nebo chráněné jako obchodní tajemství, a stanoví v případě porušení tohoto opatření odpovídající nápravná opatření.

(28)

Aby se zajistil soulad s výkladem Soudního dvora Evropské unie ve věci C-72/11 , je vhodné změnit ustanovení, kterým se zakazuje obcházení, aby se vyjasnilo, že požadavky týkající se znalosti a záměru jsou naplněny nejen v případě, že osoba záměrně hodlá dosáhnout cíle nebo následku obejití omezujících opatření, ale také v případě, kdy si je osoba, která se podílí na činnosti, jejímž cílem nebo důsledkem je obejití omezujících opatření, vědoma, že taková účast může mít takový cíl nebo důsledek, a s tuto možností je srozuměna.

(29)

Je vhodné doplnit 61 nových subjektů na seznam fyzických nebo právnických osob, subjektů a orgánů obsažený v příloze IV rozhodnutí 2014/512/SZBP, tedy na seznam osob, subjektů a orgánů, které podporují vojensko-průmyslový komplex Ruska v jeho útočné válce proti Ukrajině a na něž se vztahují přísnější omezení vývozu zboží a technologií dvojího užití a zboží a technologií, které by mohly přispět k technologickému posílení ruského obranného a bezpečnostního sektoru. Kromě toho je opodstatněné zařadit na uvedený seznam některé subjekty z jiných třetích zemích než z Ruska, které se podílejí na obcházení obchodních omezení a jsou zapojeny do pořizování citlivých položek používaných například pro výrobu bezpilotních vzdušných prostředků nebo poskytují materiální podporu pro ruské vojenské operace.

(30)

Je vhodné rozšířit seznam položek, které přispívají k vojenskému a technologickému posílení Ruska nebo k rozvoji jeho obranného a bezpečnostního sektoru, a to doplněním položek, které Rusko používá ve své útočné válce proti Ukrajině, a položek, které přispívají k vývoji nebo výrobě jeho vojenských systémů, včetně některých obráběcích strojů a některých terénních vozidel.

(31)

Je vhodné uložit další omezení vývozu zboží, které by mohlo přispět zejména k posílení ruských průmyslových kapacit, jako jsou chemické látky, včetně manganových rud a sloučenin vzácných zemin, plastů, strojů pro zemní a stavební práce, monitorů a elektrických zařízení. Kromě toho by mělo být k omezením vývozu zboží doplněno pět položek se společnou vysokou prioritou.

(32)

Dále je vhodné zavést další omezení dovozu helia, který Rusku vytváří značné příjmy, a napomáhá tak pokračování jeho útočné války proti Ukrajině.

(33)

Mechanismus cenového stropu stanoví, že konkrétní projekty, které mají zásadní význam pro energetickou bezpečnost některých třetích zemí, mohou být vyňaty z cenového stropu dohodnutého koalicí pro zastropování cen. V úzké koordinaci s koalicí pro zastropování cen se do 28. června 2025 by měla být prodloužena výjimka stanovená v souvislosti s projektem Sachalin-2 (Сахалин-2), který se nachází v Rusku, aby se zajistily potřeby Japonska v oblasti energetické bezpečnosti.

(34)

V souladu s cíli společné zahraniční a bezpečnostní politiky Unie, tedy zachování míru, posílení mezinárodní bezpečnosti a podpora mezinárodní spolupráce, demokracie a právního státu, a konkrétněji cíli, jež sleduje rozhodnutí 2014/512/SZBP, je vhodné zajistit, aby dokumenty v držení Rady, Komise a vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku (dále jen „vysoký představitel“), které se týkají prosazování omezujících opatření stanovených v rozhodnutí 2014/512/SZBP nebo nařízení (EU) č. 833/2014 nebo zabránění porušování nebo obcházení těchto opatření, podléhaly služebnímu tajemství a požívaly ochrany poskytované pravidly platnými pro orgány Unie, neboť informace, jež jsou v daných dokumentech obsaženy, by mohly být použity k maření prosazování uvedených opatření nebo k narušení jejich účinnosti vzhledem k tomu, že by dotčené osoby a subjekty mohly jednat způsobem, který by jejich prosazování bránil. Tato ochrana by měla být rovněž zajištěna v případě návrhů vysokého představitele týkajících se změn rozhodnutí 2014/512/EU a veškerých souvisejících přípravných dokumentů, neboť jejich zveřejnění by mohlo ovlivnit účinnost opatření stanovených v rozhodnutí 2014/512/SZBP, jakož i vypracovávání budoucích společných návrhů a vyjednávání o nich. Některá opatření, jež jsou v uvedených návrzích obsažena a která nemohou být z různých důvodů přijata Radou, jsou vysokým představitelem často zahrnuta do následných návrhů. Tuto pravomoc iniciativy je důležité chránit před jakýmkoli ovlivňováním veřejnými nebo soukromými zájmy, které se mimo rámec organizovaných konzultací snaží přimět orgány Unie a služby Unie k navržení, přijetí či pozměnění určité změny nebo k dosažení dohody ohledně ní. Jejich zveřejnění by mohlo vést k tomu, že by případná nová opatření byla neúčinná vzhledem k tomu, že by bylo odhaleno jejich zamýšlené přijetí. Je tedy třeba předpokládat, že zveřejnění těchto dokumentů by ohrozilo bezpečnost Unie nebo jednoho či více jejích členských států nebo jejich mezinárodní vztahy.

(35)

Je vhodné rozšířit seznamy partnerských zemí, které uplatňují soubor opatření pro kontrolu vývozu nebo soubor omezujících opatření týkajících se dovozu železa a oceli a soubor opatření pro kontrolu dovozu, která jsou v podstatě rovnocenná opatřením stanoveným v rozhodnutí 2014/512/SZBP a v nařízení (EU) č. 833/2014.

(36)

Unie je odhodlána zabránit hrozbám pro jadernou bezpečnost a jaderné zabezpečení. Opatření uvedená v tomto rozhodnutí proto nemají za cíl narušit plánování, konstrukci a výstavbu, uvádění do provozu a údržbu nově budovaného jaderného zařízení v rámci projektu Paks II nebo dodávky paliva pro něj. Z tohoto důvodu je vhodné zavést pro projekt Paks II horizontální výjimku ze zákazů stanovených v tomto rozhodnutí, přičemž se na tyto činnosti vztahuje oznamovací povinnost.

(37)

V neposlední řadě je nezbytné provést určité technické změny, mimo jiné vypuštěním odkazů na přechodná období, která již skončila. Vypuštění odkazů na přechodná období, která již skončila, nemá mít žádné právní účinky na minulé nebo stávající smlouvy ani na použitelnost daných přechodných období.

(38)

K provedení některých opatření je nezbytná další činnost Unie.

(39)

Rozhodnutí 2014/512/SZBP by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Rozhodnutí 2014/512/SZBP se mění takto:

1)

Vkládají se nové články, které znějí:

„Článek 1ac

1.   Zakazuje se přímo či nepřímo uzavírat jakékoli transakce s právnickou osobou, subjektem nebo orgánem uvedenými v čl. 7 odst. 1 písm. a), b) nebo c) tohoto rozhodnutí, které podaly u ruského soudu žalobu proti fyzické nebo právnické osobě, subjektu či orgánu uvedeným v čl. 13 písm. c) nebo d) nařízení (EU) č. 833/2014 s cílem dosáhnout vydání soudního příkazu nebo zákazu, opatření, rozsudku nebo jiného soudního rozhodnutí podle článku 248 zákona o rozhodčím řízení Ruské federace nebo rovnocenných ruských právních předpisů v souvislosti s jakoukoli smlouvou nebo transakcí, jejichž plnění bylo přímo nebo nepřímo, zcela nebo zčásti dotčeno opatřeními uloženými podle tohoto rozhodnutí či rozhodnutí 2014/145/SZBP nebo nařízení (EU) č. 833/2014 či (EU) č. 269/2014, jak jsou uvedena v příloze XVII.

2.   Není-li to zakázáno jinak, zákaz v odstavci 1 se nevztahuje na transakce, které jsou:

a)

nezbytné k nákupu, dovozu nebo přepravě farmaceutických, zdravotnických, zemědělských nebo potravinářských výrobků, včetně pšenice a hnojiv, jejichž nákup, dovoz a přeprava jsou podle tohoto rozhodnutí nebo nařízení (EU) č. 833/2014 dovoleny;

b)

nezbytně nutné k zajištění přístupu k soudnímu, správnímu nebo rozhodčímu řízení v členském státě, jakož i k uznání nebo vymáhání rozsudku nebo rozhodčího nálezu vydaného v členském státě, pokud jsou tyto transakce v souladu s cíli tohoto rozhodnutí či rozhodnutí 2014/145/SZBP nebo nařízení (EU) č. 833/2014 či (EU) č. 269/2014;

c)

aniž je dotčeno písmeno b) tohoto odstavce, nezbytně nutné pro získání náhrady škody způsobené jakékoli osobě uvedené v čl. 13 písm. c) nebo d) nařízení (EU) č. 833/2014 v souvislosti se smlouvou nebo transakcí, jejichž plnění bylo dotčeno opatřeními uloženými podle tohoto rozhodnutí, a s nelegitimní dočasnou správou uvalenou ze strany Ruska, zaměřenou na majetek zahraničních osob nacházející se na území Ruské federace, podle nařízení (EU) č. 833/2014 nebo nařízení (EU) č. 269/2014.

Článek 1ad

1.   Od 25. června 2024 se právnickým osobám, subjektům či orgánům usazeným v Unii a působícím mimo Rusko zakazuje, aby se přímo připojily k Systému pro přenos finančních zpráv (SPFS) ruské centrální banky nebo rovnocenným specializovaným službám přenosu finančních zpráv zřízeným ruskou centrální bankou.

2.   Zakazuje se přímo či nepřímo uzavírat jakékoli transakce s právnickou osobou, subjektem či orgánem usazenými mimo Rusko, které jsou uvedeny v příloze XVIII.

V příloze XVIII jsou uvedeny právnické osoby, subjekty nebo orgány usazené mimo Rusko, které používají SPFS Ruské centrální banky nebo rovnocenné specializované služby přenosu finančních zpráv, které byly zřízeny Ruskou centrální bankou nebo ruským státem, a které tímto používáním i) zvyšují finanční odolnost Ruska a ii) podporují obcházení zákazů stanovených v tomto rozhodnutí a rozhodnutí 2014/512/SZBP a v nařízeních (EU) č. 833/2014 a (EU) č. 269/2014.

3.   Zákazy uvedené v odstavcích 1 a 2 se do 26. září 2024 nevztahují na plnění smluv uzavřených s právnickou osobou, subjektem nebo orgánem uvedenými na seznamu v příloze XVIII před 24. březnem 2024 nebo doplňkových smluv, které jsou pro plnění takových smluv nezbytné.

4.   Zákazy uvedené v odstavcích 1 a 2 se nevztahují na přijímání plateb, které mají uhradit právnické osoby, subjekty nebo orgány uvedené na seznamu v příloze XVIII na základě smluv plněných před 24. březnem 2024.

5.   Zákaz v odstavci 1 se nevztahuje na transakce, které jsou:

a)

nezbytně nutné k přímému či nepřímému nákupu, dovozu nebo přepravě zemního plynu, titanu, hliníku, mědi, niklu, palladia a železné rudy z Ruska nebo přes Rusko do Unie, země, která je členem Evropského hospodářského prostoru, Švýcarska nebo zemí západního Balkánu;

b)

nezbytně nutné k přímému či nepřímému nákupu, dovozu nebo přepravě ropy, včetně rafinovaných ropných produktů, z Ruska nebo přes Rusko, není-li to podle článků 4o nebo 4p zakázáno;

c)

nezbytné k nákupu, dovozu a přepravě farmaceutických, zdravotnických nebo zemědělských a potravinářských výrobků, včetně pšenice a hnojiv, do Unie, jejichž nákup, dovoz a přeprava do Unie jsou podle tohoto rozhodnutí dovoleny;

d)

nezbytné pro splacení dluhu vůči státnímu příslušníkovi členského státu nebo právnické osobě, subjektu či orgánu usazeným v Unii;

e)

nezbytné pro platbu z důchodového systému osobě usazené v Unii nebo

f)

nezbytné pro platbu od Konference pro nároky Židů nebo v její prospěch.

6.   Zákaz v odstavci 2 se nevztahuje na transakce, které jsou:

a)

jsou nezbytné k nákupu, vývozu, dodávce, prodeji, transferu nebo přepravě farmaceutických, zdravotnických nebo zemědělských a potravinářských výrobků, včetně pšenice a hnojiv, jejichž nákup, vývoz, dodávky, prodej, transfer nebo přeprava jsou povoleny podle tohoto rozhodnutí a jsou nezbytné pro řešení potravinového zabezpečení ve třetích zemích;

b)

jsou nezbytně nutné k zajištění přístupu k soudnímu, správnímu nebo rozhodčímu řízení v členském státě, jakož i k uznání nebo vymáhání rozsudku nebo rozhodčího nálezu vydaného v členském státě, pokud jsou tyto transakce v souladu s cíli tohoto rozhodnutí a rozhodnutí 2014/145/SZBP a nařízení (EU) č. 833/2014 a (EU) č. 269/2014;

c)

jsou nezbytné pro humanitární účely, jako jsou dodávky pomoci nebo jejich usnadnění, a to včetně zdravotnického vybavení a potravin, či přesun humanitárních pracovníků a související pomoci, nebo pro evakuace;

d)

nezbytné pro splacení dluhu vůči státnímu příslušníkovi členského státu nebo právnické osobě, subjektu či orgánu usazeným v Unii;

e)

závislé na zapojení právnické osoby, subjektu či orgánu uvedených v příloze XLIV z důvodu poskytnutí korespondenčních bankovních služeb nebo

f)

nezbytné pro provedení platby státním příslušníkem členského státu nebo právnickou osobou, subjektem či orgánem usazenými v Unii na základě smlouvy o půjčce uzavřené členským státem.

Článek 1ae

1.   Zakazuje se přímo či nepřímo uzavírat jakékoli transakce:

a)

s právnickou osobou, subjektem nebo orgánem usazenými mimo Unie, které jsou úvěrovou nebo finanční institucí nebo subjektem poskytujícím služby související s kryptoaktivy zapojenými do transakcí, které přímo či nepřímo usnadňují vývoz, prodej, dodávky, transfer nebo přepravu zboží a technologií dvojího užití, zboží nebo technologií uvedených v přílohách VII, XI, XX a XXXV nařízení (EU) č. 833/2014, položek se společnou vysokou prioritou uvedených v příloze XL nařízení (EU) č. 833/2014 a palných zbraní a střeliva uvedených v příloze I nařízení (EU) č. 258/2012, jak jsou uvedeny na seznamu v příloze XIX tohoto rozhodnutí, do Ruska nebo

b)

s právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, které jednají jménem nebo na pokyn subjektu uvedeného v písmeni a) tohoto odstavce.

2.   Zákaz v odstavci 1 se nevztahuje na transakce, které jsou:

a)

nezbytné k vývozu, prodeji, dodávkám, transferu nebo přepravě farmaceutických, zdravotnických nebo zemědělských a potravinářských produktů, včetně pšenice a hnojiv, jejichž vývoz, prodej, dodávky, transfer nebo přeprava do Ruska jsou podle tohoto rozhodnutí a nařízení (EU) č. 833/2014 dovoleny;

b)

nezbytně nutné k zajištění přístupu k soudnímu, správnímu nebo rozhodčímu řízení v členském státě, jakož i k uznání nebo vymáhání rozsudku nebo rozhodčího nálezu vydaného v členském státě, pokud jsou tyto transakce v souladu s cíli tohoto rozhodnutí, rozhodnutí 2014/145/SZBP, nařízení (EU) č. 833/2014 nebo nařízení (EU) č. 269/2014, nebo

c)

nezbytné pro humanitární účely, jako jsou dodávky pomoci nebo jejich usnadnění, a to včetně zdravotnického vybavení a potravin, či přesun humanitárních pracovníků a související pomoci, nebo pro evakuace.“

2)

V čl. 1h odst. 2 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

provoz, údržbu, vyřazování z provozu a nakládání s radioaktivním odpadem, dodávky a přepracování paliva a bezpečnost civilních jaderných kapacit a na pokračování navrhování, konstrukcí a uvádění do provozu nezbytných pro dokončení civilních jaderných zařízení, jakož i na dodávky prekurzorového materiálu pro výrobu radioizotopů pro lékařské účely a podobných lékařských aplikací, kritické technologie pro monitorování radiace v životním prostředí nebo civilní jadernou spolupráci, zejména v oblasti výzkumu a vývoje;“.

3)

Článek 1i se mění takto:

a)

odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„1.   Zakazuje se poskytovat přímou či nepřímou podporu, včetně financování a finanční pomoci nebo jakékoli jiné výhody plynoucí z programu Unie, Euratomu nebo vnitrostátního programu členského státu a zakázek ve smyslu nařízení (EU, Euratom) 2018/1046 (*1):

a)

právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jsou usazeny v Rusku;

b)

právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce.

(*1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 (Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1).“;"

b)

odstavec 2 se mění takto:

i)

písmeno d) se nahrazuje tímto:

„d)

provoz, údržbu, vyřazování z provozu a nakládání s radioaktivním odpadem, dodávky a přepracování paliva a bezpečnost civilních jaderných kapacit a na pokračování navrhování, konstrukcí a uvádění do provozu nezbytných pro dokončení civilních jaderných zařízení, jakož i na dodávky prekurzorového materiálu pro výrobu radioizotopů pro lékařské účely a podobných lékařských aplikací, kritické technologie pro monitorování radiace v životním prostředí nebo civilní jadernou spolupráci, zejména v oblasti výzkumu a vývoje;“

ii)

doplňují se nová písmena, která znějí:

„h)

fungování obchodních komor, podnikatelských sdružení, kulturních a vzdělávacích středisek, náboženských institucí a akademických výměnných programů členských států v Rusku;

i)

činnosti občanské společnosti, které přímo podporují demokracii, lidská práva, právní stát nebo jakékoli jiné účely, jako je nezávislá žurnalistika nebo boj proti dezinformacím, které jsou v souladu s cíli tohoto rozhodnutí, v Rusku;

j)

programy členských států zaměřené na historickou odpovědnost a podporu etnických menšin členských států v Rusku.“

4)

Článek 1k se mění takto:

a)

odstavec 7 se nahrazuje tímto:

„7.   Odstavce 1, 2, 2a a 2b se do 30. září 2024 nepoužijí na prodej, dodávky, transfer, vývoz nebo poskytování služeb určených k výlučnému použití právnickými osobami, subjekty či orgány usazenými v Rusku, které vlastní nebo výhradně či společně ovládá právnická osoba, subjekt či orgán založené nebo zřízené podle práva některého členského státu, země, která je členem Evropského hospodářského prostoru, Švýcarska nebo partnerské země uvedené na seznamu v příloze VII.“

;

b)

vkládá se nový odstavec, který zní:

„8a.   Odstavce 1, 2 a 2a se nevztahují na poskytování služeb státními příslušníky členského státu, kteří mají bydliště v Rusku od doby před 24. únorem 2022, právnickým osobám, subjektům či orgánům uvedeným v odst. 10 písm. h), které jsou jejich zaměstnavateli, pokud jsou tyto služby určeny k výlučnému využití těmito právnickými osobami, subjekty či orgány.“

;

c)

v odstavci 10 se písmeno f) nahrazuje tímto:

„f)

zřizování, provoz, údržbu, dodávky a přepracování paliva a bezpečnost civilních jaderných kapacit a pokračování navrhování, konstrukcí a uvádění do provozu nezbytných pro dokončení civilních jaderných zařízení, dodávky prekurzorového materiálu pro výrobu radioizotopů pro lékařské účely a podobných lékařských aplikací nebo kritické technologie pro monitorování radiace v životním prostředí nebo civilní jadernou spolupráci, zejména v oblasti výzkumu a vývoje;“.

5)

Vkládají se nové články, které znějí:

„Článek 1o

1.   Úřady pro duševní vlastnictví a jiné příslušné orgány ustavené podle práva některého členského státu nebo Unie nepřijmou:

a)

nové žádosti o zápis ochranných známek, patentů, průmyslových vzorů, užitných vzorů, chráněných označení původu a zeměpisných označení podané ruskými státními příslušníky nebo fyzickými osobami s bydlištěm v Rusku nebo právnickými osobami, subjekty či orgány usazenými v Rusku, včetně případů, kdy jsou podány společně ruskými státními příslušníky, fyzickými osobami s bydlištěm v Rusku nebo právnickými osobami, subjekty či orgány usazenými v Rusku a jednou nebo více jinými než ruskými fyzickými nebo právnickými osobami, které mají bydliště mimo Rusko nebo jsou usazeny mimo Rusko;

b)

žádné žádosti ani podání ze strany ruských státních příslušníků nebo fyzických osob s bydlištěm v Rusku nebo právnických osob, subjektů či orgánů usazených v Rusku během registračních řízení u úřadů pro duševní vlastnictví v souvislosti s jakýmkoli právem duševního vlastnictví uvedeným v písmenu a).

2.   Členské státy jakožto smluvní státy Úmluvy o udělování evropských patentů ze dne 5. října 1973, revidované dne 17. prosince 1991 a 29. listopadu 2000 (dále jen ‚Evropská patentová úmluva‘), a při plnění svých mezinárodních závazků přijatých v rámci Evropské patentové úmluvy vynaloží veškeré úsilí, aby zajistily, že Evropský patentový úřad zamítne žádosti o jednotný účinek ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1257/2012 (*2), podané ruskými státními příslušníky nebo fyzickými osobami s bydlištěm v Rusku nebo právnickými osobami, subjekty či orgány usazenými v Rusku, včetně případů, kdy jsou podány společně ruskými státními příslušníky, fyzickými osobami s bydlištěm v Rusku nebo právnickými osobami, subjekty či orgány usazenými v Rusku a jednou nebo více jinými než ruskými fyzickými nebo právnickými osobami, které mají bydliště mimo Rusko nebo jsou usazeny mimo Rusko.

3.   Členské státy jakožto smluvní státy Evropské patentové úmluvy a při plnění svých mezinárodních závazků přijatých v rámci Evropské patentové úmluvy vynaloží veškeré úsilí, aby zajistily, že Evropský patentový úřad nepřijme nové žádosti o zápis evropských patentových přihlášek podané ruskými státními příslušníky nebo fyzickými osobami s bydlištěm v Rusku nebo právnickými osobami, subjekty či orgány usazenými v Rusku, včetně případů, kdy jsou podány společně ruskými státními příslušníky, fyzickými osobami s bydlištěm v Rusku nebo právnickými osobami, subjekty či orgány usazenými v Rusku a jednou nebo více jinými než ruskými fyzickými nebo právnickými osobami, které mají bydliště mimo Rusko nebo jsou usazeny mimo Rusko.

4.   Členské státy a případně Unie, jednají-li podle Úmluvy o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO) ze dne 14. července 1967 ve znění ze dne 28. září 1979, vynaloží veškeré úsilí, aby zajistily, že WIPO nebo úřady duševního vlastnictví zřízené podle práva členského státu nebo Unie nebo Evropský patentový úřad nepřijmou nové žádosti o tato práva podané ruskými státními příslušníky nebo fyzickými osobami s bydlištěm v Rusku nebo právnickými osobami, subjekty či orgány usazenými v Rusku, včetně případů, kdy jsou podány společně ruskými státními příslušníky, fyzickými osobami s bydlištěm v Rusku nebo právnickými osobami, subjekty či orgány usazenými v Rusku a jednou nebo více jinými než ruskými fyzickými nebo právnickými osobami, které mají bydliště mimo Rusko nebo jsou usazeny mimo Rusko.

5.   Odstavce 1 až 4 se nevztahují na státní příslušníky členského státu, země, která je členem Evropského hospodářského prostoru, nebo Švýcarska ani na fyzické osoby s povolením k dočasnému nebo trvalému pobytu v členském státě, zemi, která je členem Evropského hospodářského prostoru, nebo ve Švýcarsku.

Článek 1p

1.   Zakazuje se přijímat dary, hospodářské výhody nebo podporu, včetně financování a finanční pomoci, přímo či nepřímo, od:

a)

vlády Ruska;

b)

právnické osoby, subjektu nebo orgánu, které jsou usazeny v Rusku a jsou pod veřejnou kontrolou nebo z více než 50 % ve veřejném vlastnictví;

c)

právnické osoby, subjektu nebo orgánu, které jsou usazeny mimo Unii a jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmenech a) nebo b);

d)

fyzické nebo právnické osoby, subjektu nebo orgánu, které jednají jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmenech a), b) nebo c).

2.   Odstavec 1 se vztahuje pouze na:

a)

evropské politické strany a evropské politické nadace ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1141/2014 (*3),

b)

politické strany a politická spojenectví ve smyslu nařízení (EU) č. 1141/2014, aniž jsou dotčeny základní zásady ústavní povahy uplatňované v členských státech, jimiž se řídí fungování těchto politických stran a spojenectví;

c)

nevládní organizace zřízené nebo registrované v souladu s právními předpisy členského státu a

d)

poskytovatele mediálních služeb ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/1083 (*4) usazené v členském státě, aniž jsou dotčeny základní zásady ústavní povahy uplatňované v členských státech, které se týkají svobody tisku a svobody projevu.

3.   Odchylně od odstavce 1 mohou příslušné orgány za podmínek, které považují za vhodné, povolit přijetí darů, hospodářských výhod nebo podpory, včetně financování a finanční pomoci, subjekty uvedenými v odst. 2 písm. c) a d) za předpokladu, že takové přijetí nijak nenaruší demokratické procesy v Unii ani neoslabí její demokratické základy, mimo jiné vlivovými kampaněmi a podporou dezinformací, jejichž cílem je narušit územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a propagandistickými akcemi na podporu ruské vojenské agrese vůči Ukrajině.

4.   Dotčený členský stát informuje ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle odstavce 3 do dvou týdnů od jeho udělení.

(*2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1257/2012 ze dne 17. prosince 2012, kterým se provádí posílená spolupráce v oblasti vytvoření jednotné patentové ochrany (Úř. věst. L 361, 31.12.2012, s. 1). (OJ L 361, 31/12/2012, p. 1)."

(*3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 1141/2014 ze dne 22. října 2014 o statusu a financování evropských politických stran a evropských politických nadací (OJ L 317, 04/11/2014, p. 1)."

(*4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/1083 ze dne 11. dubna 2024 kterým se stanoví společný rámec pro mediální služby na vnitřním trhu a mění směrnice 2010/13/EU (Evropský akt o svobodě médií) (Úř. věst. L, 2024/1083, 17.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1083/oj).“ "

6)

V čl. 3 odst. 4 se písmeno c) nahrazuje tímto:

„c)

určeny pro provoz, údržbu, přepracování paliva a bezpečnost civilních jaderných kapacit, jakož i pro civilní jadernou spolupráci, zejména v oblasti výzkumu a vývoje;“.

7)

V čl. 3a odst. 4 se písmeno c) nahrazuje tímto:

„c)

určeny pro provoz, údržbu, přepracování paliva a bezpečnost civilních jaderných kapacit, jakož i pro civilní jadernou spolupráci, zejména v oblasti výzkumu a vývoje;“.

8)

V článku 4a odst. 1 se písm. a) nahrazuje tímto:

„a)

nabývat jakékoli nové nebo zvyšovat jakékoli stávající účasti na právnické osobě, subjektu či orgánu, které jsou zřízeny nebo založeny podle ruského práva nebo kterékoli jiné třetí země a které působí v odvětví energetiky v Rusku, včetně projektů ve výstavbě zaměřených na výrobu zkapalněného zemního plynu;“.

9)

V článku 4d se vkládá nový odstavec, který zní:

„6f.   Odchylně od odstavců 1, 2 a 4 mohou příslušné orgány za podmínek, které považují za vhodné, povolit vývoz a transfer zboží kódu KN 9026 00 00 uvedeného v části B přílohy XI nařízení (EU) č. 833/2014, které se fyzicky nachází v Unii k 25. červnu 2024, za účelem údržby nebo oprav nebo poskytování související technické pomoci, zprostředkovatelských služeb nebo jiných služeb, pojištění nebo zajištění nebo financování či finanční pomoci, pokud určí, že je to nezbytně nutné pro fungování projektu Sachalin-2 (Сахалин-2), aby se zajistila energetická bezpečnost Japonska.“

10)

Článek 4e se mění takto:

a)

odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„1.   Členské státy v souladu se svými vnitrostátními právními předpisy a v souladu s mezinárodním právem , zejména příslušnými mezinárodními dohodami v oblasti civilního letectví, zamítnou veškerým letadlům provozovaným ruskými leteckými dopravci, a to včetně těch, kteří jsou marketingovými dopravci v rámci ujednání o společném označování linek nebo o nákupu vyhrazené kapacity, nebo veškerým letadlům zapsaným do leteckého rejstříku Ruska nebo veškerým letadlům nezapsaným do leteckého rejstříku Ruska, ale vlastněným nebo pronajatým či jinak ovládaným jakoukoli ruskou fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem, přistání na území Unie, vzlet z něj nebo přelet přes ně. Zákaz podle tohoto odstavce se vztahuje rovněž na veškerá jiná letadla, jsou-li použita k nepravidelnému letu, u nichž jsou ruská fyzická nebo právnická osoba, subjekt či orgán schopny fakticky určit místo nebo čas jejich vzletu nebo přistání. Zákaz uvedený v tomto odstavci se nevztahuje na letadla s maximální kapacitou míst k sezení čtyř osob a maximální vzletovou hmotností nejvýše 2000 kg, jsou-li používána na území Unie a v jejím vzdušném prostoru pro soukromé, nefiremní lety pro rekreační účely nebo pro účely výcviku k získání průkazu způsobilosti soukromého pilota a související kvalifikace u poskytovatelů výcviku v Unii.“

;

b)

vkládá se nový odstavec, který zní:

„1a.   Aniž je dotčen odstavec 5, provozovatelé letadel poskytnou v případě nepravidelných letů informace potřebné k ověření souladu s odstavcem 1, mimo jiné tyto informace:

a)

důvěryhodné a uspokojivé informace o skutečném konečném vlastníkovi letadla a v příslušných případech o fyzické nebo fyzické osobě, subjektu či orgánu, které letadlo skutečně pronajímají, a

b)

obecné prohlášení, seznam cestujících a jiné úřední doklady, v nichž jsou uvedena úplná jména, data narození, místa narození a státní příslušnost všech cestujících a členů posádky, existuje-li na základě faktorů, jako je směrování letu a místo odletu, nebo na základě informací o příslušném provozovateli důvodné podezření na obcházení zákazu uvedeného v odstavci 1.

Tyto informace se poskytují na žádost příslušných orgánů členského státu odletu, určení nebo přeletu.

Informace musí být poskytnuty před přistáním na území Unie, vzletem z něj nebo přeletem přes ně ve lhůtě stanovené příslušnými orgány dotčeného členského státu nebo dotčených členských států.“

11)

Článek 4ha se mění takto:

a)

odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„1.   Zakazuje se po 16. dubnu 2022 umožnit přístup do přístavů a po 29. červenci 2022 do plavebních komor na území Unie veškerým plavidlům registrovaným pod vlajkou Ruska a těmto plavidlům se zakazuje vstupovat do přístavů a plavebních komor, s výjimkou přístupu a vstupu do plavebních komor za účelem opuštění území Unie.“

b)

v odstavci 3 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

loď spadající do oblasti působnosti mezinárodních úmluv, včetně replik historických lodí,“

;

c)

v odstavci 5 se písmeno d) nahrazuje tímto:

„d)

přepravu jaderného paliva a jiného zboží nezbytného pro provoz civilních jaderných kapacit.“

d)

vkládá se nový odstavec, který zní:

„5c.   Odchylně od odstavce 2 mohou příslušné orgány povolit plavidlu, u něhož došlo ke změně ruské vlajky na vlajku jakéhokoli jiného státu před 16. dubnem 2022, přístup do přístavu nebo plavební komory za podmínek, které považují za vhodné, poté co určí, že dotčené plavidlo:

a)

bylo prohlášeno za opuštěné podle práva členského státu před 24. únorem 2022,

b)

bylo před 24. únorem 2022 předmětem nuceného prodeje příslušnými vnitrostátními orgány členského státu a

c)

v době nuceného prodeje se fyzicky nacházelo na území členského státu.“

;

e)

odstavec 6 se nahrazuje tímto:

„6.   Dotčený členský stát informuje ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle odstavců 5, 5a, 5b a 5c do dvou týdnů od jeho udělení.“

12)

V článku 4i se odstavec 7 nahrazuje tímto:

„7.   Odchylně od odstavce 1 mohou příslušné orgány za podmínek, které považují za vhodné, povolit nákup, dovoz nebo převod zboží uvedeného v příloze XVII nařízení (EU) č. 833/2014 poté, co rozhodnou, že je to nezbytné pro zřizování, provoz, údržbu, dodávky a přepracování paliva a bezpečnost civilních jaderných kapacit a pro pokračování navrhování, konstrukcí a uvádění do provozu nezbytných pro dokončení civilních jaderných zařízení, dodávky prekurzorového materiálu pro výrobu radioizotopů pro lékařské účely a podobných lékařských aplikací nebo kritické technologie pro monitorování radiace v životním prostředí nebo civilní jadernou spolupráci, zejména v oblasti výzkumu a vývoje.“

13)

Článek 4k se mění takto:

a)

odstavec 3c se nahrazuje tímto:

„3c.   Odchylně od odstavců 1 a 2 mohou příslušné orgány za podmínek, které považují za vhodné, povolit nákup, dovoz nebo převod zboží uvedeného v příloze XXI nařízení (EU) č. 833/2014 nebo poskytování související technické a finanční pomoci poté, co rozhodnou, že je to nezbytné pro zřizování, provoz, údržbu, dodávky a přepracování paliva a bezpečnost civilních jaderných kapacit a pokračování navrhování, konstrukcí a uvádění do provozu nezbytných pro dokončení civilních jaderných zařízení, dodávky prekurzorového materiálu pro výrobu radioizotopů pro lékařské účely a podobných lékařských aplikací nebo kritické technologie pro monitorování radiace v životním prostředí nebo civilní jadernou spolupráci, zejména v oblasti výzkumu a vývoje.“

;

b)

odstavec 3ca se zrušuje;

c)

vkládají se nové odstavce, které znějí:

„3ce.   Odchylně od odstavců 1 a 2 mohou příslušné orgány za podmínek, které považují za vhodné, povolit dovoz nebo transfer zboží, které se fyzicky nacházelo v Rusku před vstupem příslušného zákazu v platnost, pokud jde o zboží kódů KN 8471, 8523, 8536 a 9027, jak je uvedeno v příloze XXI, nebo poskytnutí související technické a finanční pomoci, pokud určí, že toto zboží je součástí zdravotnických prostředků a je dovezeno do Unie za účelem údržby, opravy nebo nahrazení vadných součástí.

3cf.   Pokud jde o zboží kódů KN 28042910 a 284540, zákazy stanovené v odstavcích 1 a 2 se do 26. září 2024 nevztahují na plnění smluv uzavřených před 25. červnem 2024 nebo doplňkových smluv, které jsou pro plnění takových smluv nezbytné.“

;

d)

odstavec 5a se nahrazuje tímto:

„5a.   Dotčený členský stát informuje ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle odstavců 3ab, 3c a 3e do dvou týdnů od jeho udělení.“

14)

Článek 4m se mění takto:

a)

odstavec 3aa se zrušuje;

b)

v odstavci 5 se písmeno c) nahrazuje tímto:

„c)

zřizování, provoz, údržbu, dodávky a přepracování paliva a bezpečnost civilních jaderných kapacit a pro pokračování navrhování, konstrukcí a uvádění do provozu nezbytných pro dokončení civilních jaderných zařízení, dodávky prekurzorového materiálu pro výrobu radioizotopů pro lékařské účely a podobných lékařských aplikací nebo kritické technologie pro monitorování radiace v životním prostředí, jakož i civilní jadernou spolupráci, zejména v oblasti výzkumu a vývoje.“

;

c)

vkládají se nové odstavce, které zní:

„3ad.   Pokud jde o zboží uvedené v příloze XXIIIC nařízení (EU) č. 833/2014, zákazy uvedené v odstavcích 1 a 2 se do 26. září 2024 nevztahují na plnění smluv uzavřených před 25. červnem 2024 nebo doplňkových smluv, které jsou pro plnění takových smluv nezbytné.

3ae.   Pokud jde o zboží kódu KN 2602, zákazy uvedené v odstavcích 1 a 2 se do 26. července 2024 nevztahují na plnění smluv uzavřených před 25. červnem 2024 nebo doplňkových smluv, které jsou pro plnění takových smluv nezbytné.

3af.   Pokud jde o zboží kódů KN 8481 80 a 8708 99, zákazy stanovené v odstavcích 1 a 2 se do 26. prosince 2024 nevztahují na plnění smluv uzavřených před 25. červnem 2024 nebo doplňkových smluv, které jsou pro plnění takových smluv nezbytné.“

;

d)

vkládá se nový odstavec, který zní:

„4aa.   Zákazy stanovené v odstavcích 1, 1a a 2 se nevztahují na prodej, dodávku, transfer nebo vývoz zboží a technologií uvedených v odstavci 1 ani na související poskytování technické a finanční pomoci pro nevojenské použití a pro nevojenské konečné uživatele, jsou-li určeny pro mimořádné situace v oblasti zdraví, naléhavé zabránění nebo zmírnění událostí s pravděpodobným závažným a významným dopadem na lidské zdraví a bezpečnost nebo na životní prostředí nebo pro reakci na přírodní katastrofy.“

e)

vkládají se nové odstavce, které zní:

„4d.   Odchylně od odstavců 1 a 2 mohou příslušné orgány členských států za podmínek, které považují za vhodné, povolit prodej, dodávky, transfer nebo vývoz zboží a technologií kódů KN 3917, 8421, 8471, 8523, 8536 a 8544 uvedených v příloze XXIII nařízení (EU) č. 833/2014 nebo poskytnutí související technické nebo finanční pomoci, pokud určí, že toto zboží nebo poskytnutí související technické nebo finanční pomoci jsou nezbytné pro účely údržby nebo opravy zdravotnických prostředků.

4e.   Odchylně od odstavců 1 a 2 mohou příslušné orgány za podmínek, které považují za vhodné, povolit vývoz a transfer zboží kódu KN 8414 90 a 9026 uvedeného v příloze XXIII nařízení (EU) č. 833/2014, které se fyzicky nachází v Unii k 25. červnu 2024, za účelem údržby nebo oprav nebo poskytování související technické pomoci, zprostředkovatelských služeb nebo jiných služeb nebo financování či finanční pomoci, pokud určí, že je to nezbytně nutné pro fungování projektu Sachalin-2 (Сахалин-2), aby se zajistila energetická bezpečnost Japonska.“

;

f)

odstavec 4a se nahrazuje tímto:

„4a.   Příslušné orgány členských států mohou za podmínek, které považují za vhodné, povolit prodej, dodávky, převod nebo vývoz následujícího zboží nebo poskytnutí související technické nebo finanční pomoci, pokud určí, že dotčené zboží nebo poskytnutí související technické nebo finanční pomoci jsou nezbytné pro osobní potřebu fyzických osob v domácnosti v Rusku:

a)

zboží kódu KN 8417 20;

b)

vodovodní kohouty a ventily kódu KN 8481 80 určené pro vodovodní, otopné, ventilační nebo klimatizační systémy;

c)

měděné trouby, trubky a příslušenství pro trubky kódu KN 7411 nebo 7412 s vnitřním průměrem do 50 mm.“

;

g)

vkládá se nový odstavec, který zní:

„4aa.   Příslušné orgány členských států mohou za podmínek, které považují za vhodné, povolit prodej, dodávky, převod nebo vývoz zboží kódu KN 3917 10 nebo poskytnutí související technické nebo finanční pomoci, pokud shledaly, že toto zboží je prodáváno, dodáváno, převáděno nebo vyváženo výhradně za účelem výroby potravin k lidské spotřebě v Rusku.“

(h)

odstavec 5a se nahrazuje tímto:

„5a.   Při rozhodování o žádosti o povolení podle odstavců 4a, 4aa, 4b, 4c, 4d a 5 neudělí příslušné orgány povolení k vývozu žádné fyzické či právnické osobě, subjektu ani orgánu v Rusku nebo pro použití v Rusku, pokud mají oprávněné důvody se domnívat, že by dané zboží mohlo být určeno k vojenskému konečnému použití.“

15)

V článku 4n se vkládají nové odstavce, které znějí:

„1b.   Právnické osoby, subjekty či orgány usazené v Unii, které nejméně z 25 % vlastní ruská fyzická nebo právnická osoba, subjekt či orgán, nesmí být připuštěny, aby působily jako podnik silniční dopravy, který přepravuje zboží po silnici na území Unie, včetně tranzitu.

1c.   Veškerým podnikům silniční dopravy usazeným v Unii po 8. dubnu 2022, které nejméně z 25 % vlastní ruská fyzická nebo právnická osoba, subjekt či orgán, se k 26. červenci 2024 zakazuje přepravovat zboží po silnici na území Unie, včetně tranzitu.

1d.   Podniky silniční dopravy usazené v Unii poskytnou na žádost příslušného vnitrostátního orgánu členského státu, v němž jsou usazeny, tomuto orgánu informace o své vlastnické struktuře.

2a.   Odstavce 1b a 1c se nevztahují na podniky silniční dopravy usazené v Unii, které nejméně z 25 % vlastní ruští státní příslušníci, kteří jsou rovněž státními příslušníky některého členského státu nebo kteří mají povolení k dočasnému nebo trvalému pobytu v členském státě.“

16)

Článek 4r se mění takto:

a)

v odstavci 1 se návětí nahrazuje tímto:

„1.   Odchylně od článků 3, 3a, 4, 4c, 4d, 4g, 4j a 4m mohou příslušné orgány povolit prodej, dodávku nebo transfer zboží a technologií uvedených v přílohách II, VII, X, XI, XVI, XVIII, XX a XXIII nařízení (EU) č. 833/2014 a v příloze I nařízení (EU) 2021/821, jakož i prodej, udělení licence nebo převod práv duševního vlastnictví nebo obchodního tajemství jakýmkoli jiným způsobem, jakož i udělení práv na přístup k jakémukoli materiálu nebo informacím chráněným právy duševního vlastnictví nebo představujícím obchodní tajemství nebo udělení práv na jejich opakované použití v souvislosti s výše uvedeným zbožím a technologiemi až do 31. prosince 2024, pokud jsou takový prodej, dodávka, transfer, udělení licence či udělení práv na přístup nebo na opakované použití nezbytně nutné pro stažení investic z Ruska nebo ukončení obchodních činností v Rusku, za předpokladu, že jsou splněny tyto podmínky:“

;

b)

odstavec 1a se nahrazuje tímto:

„1a.   Odchylně od článku 3 mohou příslušné orgány do 31. prosince 2024 povolit prodej, dodávku nebo transfer zboží a technologií uvedených v příloze II nařízení (EU) č. 833/2014, pokud jsou tento prodej, dodávka nebo transfer nezbytně nutné pro stažení ze společného podniku založeného nebo zřízeného podle práva členského státu před 24. únorem 2022, do kterého je zapojena ruská právnická osoba, subjekt nebo orgán a který provozuje plynovodní infrastrukturu mezi Ruskem a třetími zeměmi.“

;

c)

v odstavci 2 se návětí nahrazuje tímto:

„2.   Odchylně od článků 4i a 4k mohou příslušné orgány do 31. prosince 2024 povolit dovoz nebo transfer zboží uvedeného v přílohách XVII a XXI nařízení (EU) č. 833/2014, pokud je takový dovoz nebo transfer nezbytně nutný pro stažení investic z Ruska nebo ukončení obchodních činností v Rusku, za předpokladu, že jsou splněny tyto podmínky:“

;

d)

v odstavci 2a se návětí nahrazuje tímto:

„2a.   Odchylně od článku 1k mohou příslušné orgány povolit pokračovat v poskytování služeb v něm uvedených do 31. prosince 2024, pokud je nezbytně nutné pro stažení investic z Ruska nebo ukončení obchodních činností v Rusku, za předpokladu, že jsou splněny tyto podmínky:“.

17)

Článek 4u se mění takto:

a)

odstavec 4 se nahrazuje tímto:

„4.   Od 1. září 2024 se zakazuje přímo či nepřímo nakupovat, dovážet nebo převádět výrobky zpracované ve třetí zemi tvořené diamanty pocházejícími z Ruska nebo vyvezenými z Ruska o hmotnosti nejméně 0,5 karátu nebo 0,1 gramu na diamant.“

;

b)

vkládá se nový odstavec, který zní:

„4a.   Pokud jde o výrobky uvedené v části C přílohy XXXVIIIA nařízení (EU) č. 833/2014, které jsou zpracovány ve třetí zemi a obsahují diamanty pocházející z Ruska nebo vyvezené z Ruska o hmotnosti nejméně 0,5 karátu nebo 0,1 gramu na diamant, zákaz uvedený v odstavci 4 se použije ode dne stanoveného Radou, jednající jednomyslně na základě článků 29 a 30 Smlouvy o Evropské unii.“

c)

odstavec 8 se nahrazuje tímto:

„8.   Pro účely odstavců 3 a 4 tohoto článku se zboží kódů KN 7102 31 00 a 7102 10 00 , které je dováženo do Unie, předloží spolu s dokumentací osvědčující jeho původ neprodleně k ověření orgánu uvedenému v příloze XXXVIIIB nařízení (EU) č. 833/2014. Členský stát, v němž toto zboží vstupuje na celní území Unie, zajistí jeho předložení uvedenému orgánu uvedenému v příloze XXXVIIIB nařízení (EU) č. 833/2014. Pro tento účel může být udělen celní tranzit. Je-li tento celní tranzit udělen, ověřování stanovené v tomto odstavci se pozastaví až do okamžiku, kdy dané zboží dorazí k orgánu uvedenému v příloze XXXVIIIB nařízení (EU) č. 833/2014. Dovozce odpovídá za řádný pohyb tohoto zboží a nese náklady s ním spojené. Předložení uvedenému orgánu není nezbytné, pokud bylo zboží již dříve podrobeno postupu ověřování stanovenému v tomto odstavci a tato skutečnost je prokázána důkazy založenými na vysledovatelnosti, včetně odpovídajícího osvědčení stvrzujícího, že diamanty nejsou těženy, zpracovány ani vyrobeny v Rusku, jak je stanoveno v odstavci 10 tohoto článku.“

d)

odstavec 10 se nahrazuje tímto:

„10.   Pro účely odstavců 3 a 4 poskytnou dovozci v okamžiku dovozu důkaz o zemi původu diamantů nebo výrobků obsahujících diamanty použitých jako vstupy pro zpracování výrobku ve třetí zemi.

Od 1. března 2025 musí důkazy založené na vysledovatelnosti v případě výrobků uvedených v části A přílohy XXXVIIIA nařízení (EU) č. 833/2014 zahrnovat odpovídající osvědčení stvrzující, že diamanty nejsou těženy, zpracovány ani vyrobeny v Rusku.“

;

e)

doplňují se nové odstavce, které znějí:

„11.   Zákazy uvedené v odstavcích 1, 3 a 4 se nevztahují na výrobky uvedené v částech A, B a C přílohy XXXVIIIA nařízení (EU) č. 833/2014, pokud se tyto výrobky fyzicky nacházely v Unii před datem použitelnosti příslušného zákazu a poté byly vyvezeny do jiné třetí země než Rusko.

Dovozci v okamžiku dovozu do Unie předloží důkaz, že se výrobky před vývozem z Unie fyzicky nacházely v Unii, nebo osvědčení na základě předloženého prohlášení o zásobách od orgánu uvedeného v příloze XXXVIIIB nařízení (EU) č. 833/2014.

12.   Zákazy uvedené v odstavcích 1, 3 a 4 se nevztahují na výrobky uvedené v částech A, B a C přílohy XXXVIIIA nařízení (EU) č. 833/2014, pokud se tyto výrobky fyzicky nacházely, byly leštěny nebo vyrobeny ve třetí zemi jiné než Rusko před datem použitelnosti příslušného zákazu.

V případě výrobků kódů KN 7102 10 00, 7102 31 00 a 7104 21 00 dovozci v okamžiku dovozu do Unie předloží důkaz o tom, že výrobky byly původně dovezeny do třetí země předtím, než se ve vztahu k nim začal uplatňovat příslušný zákaz. V případě výrobků kódů KN 7102 39 00 a 7104 91 00, jakož i u výrobků uvedených v části C přílohy XXXVIIIA nařízení (EU) č. 833/2014 dovozci v okamžiku dovozu předloží důkaz o tom, že výrobky prošly konečným zpracováním nebo výrobou ve třetí zemi nebo že se fyzicky nacházely ve zpracovaném nebo vyrobeném stavu ve třetí zemi předtím, než se začal uplatňovat příslušný zákaz.

13.   Zákazy stanovené v odstavcích 4 a 5 se nevztahují na výrobky uvedené v části C přílohy XXXVIIIA nařízení (EU) č. 833/2014 vyrobené před 1. zářím 2024 a na související služby, pokud byly tyto výrobky dočasně dovezeny do Unie z kterékoli třetí země nebo území jiných než Rusko nebo dovezeny po jejich dočasném vývozu do kterékoli třetí země nebo na území jiných než Rusko, za předpokladu, že tyto výrobky byly při vstupu do Unie nebo výstupu z Unie propuštěny do režimu dočasného použití, aktivního zušlechťovacího styku, pasivního zušlechťovacího styku nebo celního režimu pro dočasný vývoz.“

18)

Vkládají se nové články, které znějí:

„Článek 4w

1.   Zakazuje se poskytovat na území Unie služby opětovné nakládky pro účely překládky zkapalněného zemního plynu kódu KN 2711 11 00 pocházejícího z Ruska nebo vyváženého z Ruska.

2.   Zakazuje se přímo či nepřímo poskytovat technickou pomoc, zprostředkovatelské služby, financování nebo finanční pomoc související se zákazem uvedeným v odstavci 1.

3.   Odchylně od zákazů uvedených v odstavcích 1 a 2 mohou příslušné orgány povolit služby opětovné nakládky pro účely překládky zkapalněného zemního plynu kódu KN 2711 11 00 pocházejícího z Ruska nebo vyváženého z Ruska, je-li taková opětovná nakládka nezbytná pro jeho přepravu do členského státu a tento členský stát potvrdil, že k překládce dochází v zájmu zajištění dodávek energie do tohoto členského státu.

4.   S cílem zajistit dodržování zákazů uvedených v odstavcích 1 a 2 mohou příslušné orgány stanovit pravidla a pokyny na vnitrostátní úrovni. Tato pravidla a pokyny zahrnují zvýšené požadavky na náležitou péči, zejména pokud jde o identifikaci služeb opětovné nakládky poskytovaných za účelem překládky, přičemž se zohlední specifické aspekty vnitrostátního regulačního rámce použitelného pro zařízení zkapalnělého zemního plynu, předchozí obchodní postupy přepravců, doba mezi vykládkou a opětovnou nakládkou, údaje o přímých obchodních vazbách mezi vykládkou a opětovnou nakládkou, včetně nákupu nových služeb vykládky a opětovné nakládky v rámci souboru služeb, a země registrace zúčastněných hospodářských subjektů.

5.   Příslušné orgány informují Komisi nejpozději 26. prosince 2024 o pravidlech a pokynech stanovených podle tohoto odstavce nebo o tom, že taková pravidla nemají v úmyslu stanovit.

6.   Zákazy uvedené v odstavcích 1 a 2 se do 26. března 2025 nevztahují na plnění smluv uzavřených před 25. červnem 2024.

7.   Právnické osoby provádějící vykládku zkapalněného zemního plynu kódu KN 2711 11 00 pocházejícího z Ruska nebo vyváženého z Ruska informují do 26. července 2024 a poté každý měsíc příslušný orgán členského státu, v němž se nacházejí, o všech vykládkách a veškerém dovozu zkapalněného zemního plynu kódu KN 2711 11 00 pocházejícího z Ruska nebo vyváženého z Ruska do Unie. Informace zahrnují i údaje o objemech.

Dotčený členský stát poskytne obdržené informace Komisi.

8.   Odstavec 2 se nepoužije v případě, že plavidlo, které potřebuje pomoc, hledá útočiště, potřebuje nouzovou zastávku v přístavu z důvodu námořní bezpečnosti, k záchraně života nebo k naléhavému zabránění události nebo zmírnění události, která může mít pravděpodobně závažný a významný dopad na lidské zdraví a bezpečnost nebo na životní prostředí, nebo v reakci na přírodní katastrofy.

9.   Zákazy uvedené v odstavcích 1 a 2 se nevztahují na služby opětovné nakládky nezbytné pro doplňování paliva plavidel s pohonem na zkapalnělý zemní plyn.

10.   Komise monitoruje toky zkapalněného zemního plynu, trhy s tímto plynem a jeho ceny, konkurenceschopnost Unie a podíl dovozu ruského zkapalněného zemního plynu na celkovém dovozu energie do Unie. Informuje Radu v případě jakéhokoli důležitého vývoje souvisejícího se zákazy uvedenými v odstavcích 1 a 2 a nejpozději do 26. června 2025. Rada tyto informace zohlední při přezkumu omezujících opatření.

11.   V případě důležitého vývoje souvisejícího se zákazy uvedenými v odstavcích 1 a 2, který má vliv na toky zkapalněného zemního plynu, trhy s tímto plynem a jeho ceny, konkurenceschopnost Unie nebo podíl dovozu ruského zkapalněného zemního plynu na celkovém dovozu energie do Unie, navrhne Komise Radě zmírňující opatření doplněné posouzením jejich dopadů.

Článek 4x

1.   V souvislosti se všemi plavidly uvedenými v příloze XVI se zakazuje přímo i nepřímo:

a)

poskytovat přístup do přístavů, kotvišť a do plavebních komor na území Unie, a takovým plavidlům do nich vplouvat;

b)

dovážet tato plavidla do Unie, nakupovat je nebo je převádět;

c)

prodávat, dodávat (včetně pronájmu) nebo vyvážet tato plavidla;

d)

provozovat tato plavidla nebo jim poskytovat posádku;

e)

poskytovat služby registrace ve prospěch takových plavidel;

f)

poskytovat financování a finanční pomoc, včetně pojištění, jakož i zprostředkovatelské služby, včetně zprostředkování lodí;

g)

poskytovat technickou pomoc a jiné služby, včetně doplňování paliva, zásobování lodí, služeb výměny posádky, nakládek a vykládek, osazení odrazníky a vlečení lodí ve prospěch takového plavidla, a

h)

provádět překládku z lodě na loď nebo jakoukoli jinou překládku nákladu s takovými plavidly nebo využívat jakýchkoli služeb takových plavidel.

2.   Příloha XVI zahrnuje plavidla, která:

a)

přepravují zboží a technologie používané v obranném a bezpečnostním sektoru z Ruska nebo do Ruska, pro použití v Rusku nebo pro válku Ruska na Ukrajině;

b)

přepravují surovou ropu nebo ropné produkty uvedené v příloze XXV nařízení (EU) č. 833/2014, které pocházejí z Ruska nebo jsou z Ruska vyváženy, přičemž uplatňují nedovolené a vysoce rizikové postupy v oblasti lodní dopravy, jak je stanoveno v rezoluci Valného shromáždění Mezinárodní námořní organizace A.1192(33);

c)

jsou provozována tak, aby přispívala k opatřením nebo politikám pro využívání, rozvoj nebo rozšiřování odvětví energetiky v Rusku, včetně energetické infrastruktury;

d)

jsou provozována tak, aby přispívala k činnostem nebo politikám, které narušují nebo ohrožují hospodářskou soběstačnost nebo potravinové zabezpečení Ukrajiny (například přeprava odcizeného ukrajinského obilí) nebo zachování kulturního dědictví Ukrajiny (například přeprava odcizených ukrajinských kulturních statků), nebo aby taková opatření nebo politiky podporovala;

e)

přepravují zboží pocházející nebo vyvážené z Unie uvedené v přílohách XI, XX a XXIII nařízení (EU) č. 833/2014 nebo zboží pocházející nebo vyvážené z Ruska a dovážené do Unie, které je uvedeno v příloze XXI nařízení (EU) č. 833/2014, čímž umožňují činnosti Ruska destabilizující situaci na Ukrajině;

f)

jsou provozována tak, aby usnadnila porušení nebo obcházení ustanovení tohoto rozhodnutí nebo rozhodnutí 2014/145/SZBP, 2014/386/SZBP nebo (SZBP) 2022/266 nebo nařízení (EU) č. 833/2014 nebo (EU) č. 269/2014, (EU) č. 692/2014 nebo (EU) 2022/263 nebo se na jejich porušení nebo obcházení podílela nebo tato ustanovení jinak významně mařila, nebo

g)

jsou vlastněna, pronajímána nebo provozována fyzickými nebo právnickými osobami, subjekty či orgány uvedenými v příloze rozhodnutí 2014/145/SZBP a v příloze I nařízení (EU) č. 269/2014 a jsou jinak používána pod jménem těchto osob, jejich jménem, v souvislosti s nimi nebo v jejich prospěch.

3.   Odstavec 1 se nepoužije v případě, že plavidlo uvedené v příloze XVI, které potřebuje pomoc, hledá útočiště, potřebuje nouzovou zastávku v přístavu z důvodu námořní bezpečnosti, k záchraně života na nebo pro humanitární účely nebo k naléhavému zabránění události nebo zmírnění události, která může mít pravděpodobně závažný a významný dopad na lidské zdraví a bezpečnost nebo na životní prostředí, nebo v reakci na přírodní katastrofy nebo pro uznání nebo výkon rozsudku nebo rozhodčího nálezu vydaného členským státem.

4.   Odchylně od odst. 1 písm. a) a g) mohou příslušné orgány ostrovního členského státu povolit plavidlu uvedenému v příloze XVI podle odst. 2 písm. e) vstup do přístavů a kotvišť a přijetí služeb podle odst. 1 písm. g) za podmínek, které považují za vhodné, pokud určí, že:

a)

zboží je nezbytně nutné k uspokojení základních potřeb daného členského státu a

b)

dovoz takového zboží není jinak zakázán podle tohoto rozhodnutí nebo nařízení (EU) č. 833/2014.

5.   Dotčený členský stát informuje ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle odstavce 4 do dvou týdnů od jeho udělení.

Článek 4y

1.   Zakazuje se přímo či nepřímo prodávat, dodávat, převádět nebo vyvážet zboží a technologie a přímo či nepřímo poskytovat služby jakékoli fyzické nebo právnické osobě, subjektu či orgánu v Rusku, pokud jsou takové zboží, technologie a služby určeny k dokončení projektů zkapalnělého zemního plynu, například terminálů a zařízení na zkapalňování zemního plynu.

2.   Zakazuje se:

a)

přímo či nepřímo poskytovat technickou pomoc nebo zprostředkovatelské služby související se zbožím, technologiemi a službami v Rusku, pokud jsou takové zboží, technologie a služby určeny k dokončení takových projektů zkapalnělého zemního plynu;

b)

přímo či nepřímo poskytovat financování nebo finanční pomoc související se zbožím, technologiemi a službami v Rusku, pokud jsou takové zboží, technologie a služby určeny k dokončení takových projektů zkapalnělého zemního plynu.

3.   Zákazy uvedenými v odstavcích 1 a 2 není do 26. září 2024 dotčeno plnění smluv uzavřených před 25. červnem 2024 nebo doplňkových smluv, které jsou pro plnění takových smluv nezbytné.

Článek 4z

1.   Zakazuje se přímo či nepřímo nakupovat, dovážet nebo přepravovat prostřednictvím terminálů na zkapalnělý zemní plyn v Unii, které nejsou napojeny na propojenou plynárenskou soustavu, zkapalněný zemní plyn kódu KN 2711 11 00 pocházející z Ruska nebo vyvezený z Ruska.

2.   Zakazuje se přímo či nepřímo poskytovat technickou pomoc, zprostředkovatelské služby, financování nebo finanční pomoc nebo jakékoli jiné služby související se zákazem uvedeným v odstavci 1.

3.   Zákazy uvedené v odstavcích 1 a 2 se do dne 26. července 2024 nepoužijí na smlouvy uzavřené přede dnem 25. června 2024 nebo na doplňkové smlouvy, které jsou pro plnění takových smluv nezbytné.

4.   Zákazy uvedené v odstavcích 1 a 2 nemají vliv na dodávky zkapalnělého zemního plynu ruského původu z pevninského území členského státu do jeho nejvzdálenějších regionů.

Článek 4za

1.   Zakazuje se přímo či nepřímo nakupovat, dovážet, převádět, prodávat, dodávat nebo vyvážet ukrajinské kulturní statky a jiné předměty archeologického, historického, kulturního a mimořádného vědeckého či náboženského významu, existuje-li důvodné podezření, že tyto statky a předměty byly z Ukrajiny odvezeny bez souhlasu jejich zákonného vlastníka nebo v rozporu s ukrajinským právem nebo s mezinárodním právem, zejména pokud jsou tyto statky a předměty nedílnou součástí veřejných sbírek a jsou zapsány v inventářích ukrajinských muzeí, archivů či konzervačních fondů knihoven nebo v inventářích ukrajinských náboženských institucí.

2.   Zakazuje se přímo či nepřímo poskytovat technickou pomoc, zprostředkovatelské služby, financování nebo finanční pomoc nebo jakékoli jiné služby související se zákazem uvedeným v odstavci 1.

3.   Zákaz uvedený v odstavcích 1 a 2 se nepoužije, prokáže-li se, že:

a)

zboží a předměty byly z Ukrajiny vyvezeny před 1. březnem 2014 nebo

b)

zboží a předměty se bezpečně vrací jejich zákonným vlastníkům na Ukrajině.“

19)

Článek 5b se nahrazuje tímto:

„Článek 5b

1.   Při prodeji, dodávkách, transferu nebo vývozu do třetí země, s výjimkou partnerských zemí uvedených v příloze VII tohoto rozhodnutí, zboží a technologií uvedených v přílohách XI, XX a XXXV nařízení (EU) č. 833/2014, položek se společnou vysokou prioritou uvedených v příloze XL nařízení (EU) č. 833/2014 nebo palných zbraní a střeliva uvedených v příloze I nařízení (EU) č. 258/2012 vývozci od 20. března 2024 smluvně zakáží zpětný vývoz do Ruska a zpětný vývoz pro použití v Rusku.

2.   Odstavec 1 se nepoužije:

a)

na plnění smluv týkajících se zboží kódů KN 8457 10, 8458 11, 8458 91, 8459 61, 8466 93, jak je uvedeno v příloze XL nařízení (EU) č. 833/2014;

b)

na plnění smluv uzavřených před 19. prosincem 2023 a týkajících se jiného zboží, než je uvedeno v písmenu a), do 1. ledna 2025 nebo do uplynutí doby jejich platnosti, podle toho, co nastane dříve.

2a.   Odstavec 1 se nepoužije na veřejné zakázky uzavřené s orgánem veřejné moci ve třetí zemi nebo s mezinárodní organizací.

2b.   Vývozci informují příslušný orgán členského státu, v němž mají bydliště nebo v němž jsou usazeni, o všech veřejných zakázkách, které uzavřeli a na které se vztahuje výjimka podle odstavce 2a, do dvou týdnů od jejich uzavření. Dotčený členský stát informuje ostatní členské státy a Komisi o všech informacích obdržených podle tohoto odstavce do dvou týdnů od jejich přijetí.

3.   Při uplatňování odstavce 1 vývozci zajistí, aby dohoda s protistranou ze třetí země obsahovala přiměřené prostředky nápravy v případě porušení smluvního závazku uzavřeného v souladu s odstavcem 1.

4.   Pokud protistrana ze třetí země poruší některý ze smluvních závazků uzavřených v souladu s odstavcem 1, vývozci o tom uvědomí příslušný orgán členského státu, v němž mají bydliště nebo v němž jsou usazeni, jakmile se o tomto porušení dozvědí.

5.   Členské státy a Komise se vzájemně informují o zjištěných případech porušení nebo obcházení smluvního závazku uzavřeného podle odstavců 1.“

20)

Vkládají se nové články, které znějí:

„Článek 5ba

1.   Při prodeji, poskytování licencí nebo převodu práv duševního vlastnictví nebo obchodního tajemství jakýmkoli jiným způsobem, jakož i při udělování práv na přístup nebo opakované použití k jakémukoli materiálu nebo informacím chráněným právy duševního vlastnictví nebo chráněným jako obchodní tajemství, které se týkají položek se společnou vysokou prioritou uvedených v příloze XL nařízení (EU) č. 833/2014, fyzické a právnické osoby, subjekty a orgány od 26. prosince 2024 smluvně zakáží svým protistranám ze třetích zemí používat tato práva duševního vlastnictví nebo obchodní tajemství nebo jiné informace v souvislosti s položkami se společnou vysokou prioritou uvedenými v příloze XL nařízení (EU) č. 833/2014, které jsou přímo či nepřímo určeny k prodeji, dodávce, transferu nebo vývozu do Ruska nebo pro použití v Rusku, a uloží jim, aby totéž zakázaly případným oprávněným z podlicence k těmto právům duševního vlastnictví nebo obchodnímu tajemství.

2.   Odstavec 1 se nepoužije na plnění smluv uzavřených před 25. červnem 2024, a to do 26. června 2025, nebo do uplynutí doby jejich platnosti, podle toho, co nastane dříve.

3.   Při uplatňování odstavce 1 fyzické a právnické osoby, subjekty a orgány zajistí, aby dohoda s protistranou ze třetí země obsahovala přiměřené prostředky nápravy v případě porušení smluvního závazku uzavřeného v souladu s odstavcem 1.

4.   Pokud protistrana ze třetí země poruší některý ze smluvních závazků uzavřených v souladu s odstavcem 1, fyzické a právnické osoby, subjekty a orgány o tom uvědomí příslušný orgán členského státu, v němž mají bydliště nebo v němž jsou usazeni, jakmile se o tomto porušení dozvědí.

5.   Členské státy a Komise se vzájemně informují o zjištěných případech porušení nebo obcházení smluvního závazku uzavřeného podle odstavce 1.

Článek 5bb

1.   Fyzické a právnické osoby, subjekty a orgány, které prodávají, dodávají, transferují nebo vyvážejí položky se společnou vysokou prioritou uvedené v příloze XL nařízení (EU) č. 833/2014, ke dni 26. prosince 2024:

a)

přijmou vhodná opatření úměrná jejich povaze a velikosti s cílem identifikovat a posoudit rizika vývozu takového zboží nebo technologií do Ruska a jejich vývozu pro použití v Rusku a zajistí, aby tato posouzení rizik byla zdokumentována a aktualizována;

b)

zavedou vhodné strategie, kontroly a postupy úměrné jejich povaze a velikosti ke zmírnění a účinnému řízení rizik vývozu takového zboží nebo technologií do Ruska a jejich vývozu pro použití v Rusku bez ohledu na to, zda byla tato rizika zjištěna na jejich úrovni, nebo na úrovni členského státu nebo Unie.

2.   Odstavec 1 se nepoužije na fyzické a právnické osoby, subjekty a orgány, které prodávají, dodávají nebo transferují položky se společnou vysokou prioritou uvedené v příloze XL nařízení (EU) č. 833/2014 pouze v rámci Unie nebo do partnerských zemí uvedených v příloze VII tohoto rozhodnutí.

3.   Fyzické a právnické osoby, subjekty a orgány ke dni 26. září 2024 zajistí, aby všechny právnické osoby, subjekty či orgány usazené mimo Unii, které jsou jimi vlastněny nebo ovládány a které prodávají, dodávají, transferují nebo vyvážejí položky se společnou vysokou prioritou uvedené v příloze XL nařízení (EU) č. 833/2014, splnily požadavky uvedené v odst. 1 písm. a) a b).

4.   Odstavec 3 se nepoužije, pokud z důvodů, které nezpůsobily, nejsou fyzická nebo právnická osoba, subjekt či orgán schopny vykonávat kontrolu nad právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, které vlastní.“

21)

Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 5c

1.   Pokud jde o projekt Paks II, zákazy stanovené v tomto rozhodnutí se nevztahují na činnosti nezbytné pro zřizování, provoz, údržbu, dodávky a přepracování paliva a bezpečnost civilních jaderných kapacit a na pokračování navrhování, konstrukcí a uvádění do provozu nezbytných pro dokončení civilních jaderných zařízení, za předpokladu, že každá taková činnost byla fyzickými a právnickými osobami, subjekty a orgány oznámena do dvou týdnů od jejího zahájení příslušnému orgánu členského státu, v němž mají bydliště či sídlo nebo v němž jsou usazeny či zaregistrovány.

Dotčený členský stát informuje ostatní členské státy a Komisi o všech informacích obdržených podle tohoto článku do dvou týdnů od jejich přijetí.“

22)

V článku 7 se vkládá nový odstavec, který zní:

„4.   Odchylně od odstavce 1 mohou příslušné orgány na základě posouzení konkrétního případu povolit do 31. prosince 2024 uspokojení nároku vzneseného osobou, subjektem či orgánem uvedenými v odst. 1 písm. b) za podmínek, které příslušné orgány považují za vhodné, a pokud rozhodnou, že uspokojení nároku je nezbytně nutné pro stažení investic z Ruska nebo ukončení obchodních činností v Rusku.“

23)

Článek 8 se nahrazuje tímto:

„Článek 8

Zakazuje se vědomá a záměrná účast na činnostech, jejichž cílem nebo důsledkem je obejití zákazů stanovených v tomto rozhodnutí a nařízení (EU) č. 833/2014, a to včetně účasti na těchto činnostech bez záměrné snahy o dosažení takového cíle nebo důsledku, ale s vědomím, že účast může mít takový cíl nebo důsledek, a se srozuměním s touto možností.“

24)

Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 8b

Veškeré dokumenty v držení Rady, Komise nebo vysokého představitele za účelem zajištění prosazování opatření stanovených v tomto rozhodnutí nebo zabránění jejich porušování nebo obcházení podléhají služebnímu tajemství a požívají ochrany poskytované pravidly platnými pro orgány Unie. Tatáž ochrana se vztahuje na návrhy vysokého představitele na změnu tohoto rozhodnutí a na veškeré související přípravné dokumenty.

Má se za to, že zveřejnění kteréhokoliv z dokumentů nebo návrhů uvedených v prvním pododstavci by ohrozilo bezpečnost Unie nebo jednoho či více jejích členských států nebo jejich mezinárodní vztahy.“

25)

Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 8c

Rada mění jednomyslně na základě článků 29 a 30 Smlouvy o Evropské unii přílohy I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX, X, XIV, XVI, XVII, XVIII a XIX.“

26)

Přílohy se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Lucemburku dne 24. června 2024.

Za Radu

předseda

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Rozhodnutí Rady 2014/512/SZBP ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině (Úř. věst. L 229, 31.7.2014, s. 13).

(2)  Nařízení Rady (EU) č. 833/2014ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině (Úř. věst. L 229, 31.7.2014, s. 1).

(3)  Rozhodnutí Rady 2014/145/SZBP ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (Úř. věst. L 78, 17.3.2014, s. 16).

(4)  Rozhodnutí Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (Úř. věst. L 78, 17.3.2014, s. 6).


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1744/oj

ISSN 1977-0626 (electronic edition)


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU