(SZBP) 2024/1738Rozhodnutí Rady (SZBP) 2024/1738 ze dne 24. června 2024, kterým se mění rozhodnutí 2014/145/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny

Publikováno: Úř. věst. L 1738, 24.6.2024 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 24. června 2024 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 24. června 2024 Nabývá účinnosti: 24. června 2024
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.European flag

Úřední věstník
Evropské unie

CS

Řada L


2024/1738

24.6.2024

ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2024/1738

ze dne 24. června 2024,

kterým se mění rozhodnutí 2014/145/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 29 této smlouvy,

s ohledem na návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 17. března 2014 přijala Rada rozhodnutí 2014/145/SZBP (1).

(2)

Ve svých závěrech ze dnů 21. a 22. března 2024 Evropská rada znovu zdůraznila, že Unie nadále neochvějně podporuje nezávislost, svrchovanost a územní celistvost Ukrajiny v rámci jejích mezinárodně uznaných hranic, a uznala přirozené právo Ukrajiny na sebeobranu proti ruské agresi. Evropská rada rovněž vyzvala k dalším krokům, které oslabí schopnost Ruska pokračovat ve vedení válečné agrese, mimo jiné zpřísněním sankcí.

(3)

Vzhledem k závažnosti situace je vhodné přijmout další omezující opatření.

(4)

Rada se zejména domnívá, že na seznam osob, subjektů a orgánů, na něž se vztahují omezující opatření, obsažený v příloze rozhodnutí 2014/145/SZBP by mělo být doplněno 69 osob a 47 subjektů odpovědných za činnosti narušující nebo ohrožující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

(5)

Je vhodné zavést výjimku umožňující uvolnění prostředků, které byly zmrazeny z toho důvodu, že do jejich převodu byla zapojena zprostředkující banka uvedená na seznamu, za podmínky, za podmínky, že je tento převod prováděn mezi dvěma fyzickými nebo právnickými osobami, subjekty nebo orgány, které nejsou uvedeny na seznamu, a prostřednictvím účtů u úvěrových institucí, které nejsou uvedeny na seznamu. Kromě toho je vhodné zavést odchylku umožňující uvolnění finančních prostředků, které byly zmrazeny z důvodu zapojení emisní banky uvedené na sankčním seznamu, za podmínky, že je převod prováděn mezi dvěma fyzickými nebo právnickými osobami, subjekty či orgány neuvedenými na seznamu.

(6)

V souladu s cíli společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU, jimiž je zachování míru, posílení mezinárodní bezpečnosti a podpora mezinárodní spolupráce, demokracie a právního státu, a konkrétněji cílů, jež sleduje rozhodnutí Rady 2014/145/SZBP, je vhodné zajistit, aby dokumenty v držení Rady, Evropské komise a vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku (dále jen „vysoký představitel“) týkající se prosazování omezujících opatření stanovených v uvedeném rozhodnutí nebo v nařízení Rady (EU) č. 269/2014 (2) nebo týkající se zabránění porušování nebo obcházení těchto opatření, podléhaly profesnímu tajemství a požívaly ochrany poskytované pravidly použitelnými na orgány Unie, neboť informace, jež jsou v těchto dokumentech obsaženy, by mohly být použity k tomu, aby se mařilo prosazování těchto opatření nebo aby byla oslabena jejich účinnost vzhledem k tomu, že by dotčené osoby a subjekty mohly jednat způsobem, který by jejich prosazování bránil. Tato ochrana by měla být rovněž zajištěna v případě návrhů vysokého představitele týkajících se změn rozhodnutí 2014/145/SZBP a veškerých souvisejících přípravných dokumentů, neboť jejich zpřístupnění by mohlo ovlivnit účinnost opatření stanovených v uvedeném rozhodnutí nebo v nařízení (EU) č. 269/2014, jakož i přípravu budoucích návrhů a jednání z nich vycházejících. Některá opatření, jež jsou v uvedených návrzích obsažena a která nemohou být z různých důvodů přijata Radou, jsou vysokým představitelem a Komisí často zahrnuta do následných návrhů. Tuto pravomoc iniciativy je důležité chránit před jakýmikoli zásahy veřejných nebo soukromých zájmů, které by se mimo rámec organizovaných konzultací snažily přinutit orgány a útvary Unie k navržení, přijetí, pozměnění určité změny nebo dosažení dohody ohledně ní. Jejich zveřejnění by mohlo vést k tomu, že by případná nová opatření týkající se zmrazení aktiv byla vzhledem k odhalení jejich zamýšleného přijetí neúčinná. Je tedy třeba předpokládat, že zpřístupnění těchto dokumentů by ohrozilo bezpečnost Unie nebo jednoho či více jejích členských států nebo jejich mezinárodní vztahy.

(7)

Rozhodnutí 2014/145/SZBP by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Rozhodnutí 2014/145/SZBP se mění takto:

1)

V článku 2 se doplňují nové odstavce, které znějí:

„31.   Odchylně od odstavců 1 a 2 tohoto článku a za podmínky, že dotčené finanční prostředky byly zmrazeny v důsledku toho, že během jejich převodu z Ruské federace do Unie byla jakožto zprostředkující banka zapojena právnická osoba, subjekt nebo orgán uvedené v příloze tohoto rozhodnutí, mohou příslušné orgány členského státu za podmínek, které považují za vhodné, povolit uvolnění některých zmrazených finančních prostředků, pokud shledají, že převod těchto finančních prostředků:

a)

probíhá mezi dvěma fyzickými nebo právnickými osobami, subjekty nebo orgány, které nejsou uvedeny v příloze tohoto rozhodnutí;

b)

se provádí prostřednictvím účtů u úvěrových nebo jiných finančních institucí, které nejsou uvedeny v příloze tohoto rozhodnutí, a

c)

není v rozporu s odstavcem 2 tohoto článku.

Tento odstavec se nepoužije v případě zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů, jež jsou drženy centrálními depozitáři cenných papírů ve smyslu nařízení (EU) č. 909/2014.

32.   Odchylně od odstavců 1 a 2 tohoto článku a za podmínky, že dotčené platby byly zmrazeny v důsledku toho, že jejich převod z Ruské federace do Unie byl iniciován právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, které jsou uvedeny v příloze, nebo jejich prostřednictvím, mohou příslušné orgány členského státu za podmínek, které považují za vhodné, povolit uvolnění těchto zmrazených plateb, pokud shledají, že tento převod:

a)

probíhá mezi dvěma fyzickými nebo právnickými osobami, subjekty či orgány, které nejsou uvedeny v příloze tohoto rozhodnutí;

b)

není v rozporu s odstavcem 2 tohoto článku.

Tento odstavec se nepoužije v případě zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů, jež jsou drženy centrálními depozitáři cenných papírů ve smyslu nařízení (EU) č. 909/2014.

Příjemci převodu uvedeného v prvním pododstavci tohoto odstavce mohou být pouze státní příslušníci členského státu, země, která je členem Evropského hospodářského prostoru, nebo Švýcarska nebo fyzické osoby s povolením k dočasnému nebo trvalému pobytu v členském státě, zemi, která je členem Evropského hospodářského prostoru, nebo ve Švýcarsku.

Každému žadateli může být na základě tohoto odstavce uděleno jen jedno povolení.

Dotčený členský stát uvědomí ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle tohoto odstavce do jednoho týdne od jeho udělení.“

2)

Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 4a

1.   Veškeré dokumenty v držení Rady, Komise nebo vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku (dále jen ‚vysoký představitel‘) za účelem zajištění prosazování opatření stanovených v tomto rozhodnutí nebo zabránění jejich porušování nebo obcházení podléhají profesnímu tajemství a požívají ochrany poskytované pravidly platnými pro orgány Unie. Tato ochrana se použije na návrhy vysokého představitele na změnu tohoto rozhodnutí a veškeré související přípravné dokumenty.

2.   Předpokládá se, že zpřístupnění dokumentů nebo návrhů uvedených v odstavci 1 by mohlo ohrozit bezpečnost Unie nebo jednoho či více jejích členských států nebo jejich mezinárodní vztahy.“

3)

Příloha se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Lucemburku dne 24. června 2024.

Za Radu

předseda

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Rozhodnutí Rady 2014/145/SZBP ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (Úř. věst. L 78, 17.3.2014, s. 16).

(2)  Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (Úř. věst. L 78, 17.3.2014, s. 6).


PŘÍLOHA

Na seznam osob, subjektů a orgánů obsažený v příloze rozhodnutí 2014/145/SZBP se doplňují tyto osoby a subjekty:

Osoby

 

Jméno (angl. přepis)

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

„1755.

Aram Ashotovich GABRELYANOV

(Арам Ашотович ГАБРЕЛЯНОВ)

Funkce nebo povolání: propagandista, zakladatel a šéfredaktor zpravodajského portálu Life.ru

Datum narození: 10.8.1961

Místo narození: Derbent, Dagestán, SSSR (nyní Ruská federace)

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Daňové identifikační číslo: 770204507032

Aram Gabreljanov (Aram Gabrelyanov) je ruský propagandista s úzkými vazbami na Kreml. Šíří agresivní propagandu, falešné zprávy a zavádějící informace na podporu útočné války Ruska proti Ukrajině. Je zakladatelem a šéfredaktorem zpravodajského portálu Life News, který se stal jedním ze symbolů bezohledné propagandy. Sám agresivně a předpojatě vystupuje proti demokraticky zvoleným orgánům Ukrajiny a vždy zdůrazňuje plnou podporu agresivní politice Ruska vůči Ukrajině. Aktivně se zapojuje do řady projektů pro odborníky působící v oblasti médií realizovaných na okupovaných ukrajinských územích, jako je ‚Akademie emocí‘, jež je financována z Prezidentského fondu pro kulturní iniciativy a byla zřízena za účelem podpory války. Jeho společnost Mash spravuje regionální vydání propagandistického projektu Mash. Je rovněž sponzorem vojenského projektu WarGonzo Z, jehož korespondenti od začátku války vytvářejí protiukrajinskou propagandu. Aram Gabreljanov tedy podporuje a provádí činnosti a politiky, jež narušují a ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

24.6.2024

1756.

Vadim Vladimirovich YAKOVENKO

(Вадим Владимирович ЯКОВЕНКО)

Funkce nebo povolání: ředitel subjektu Federal Agency for State Property Management (Rosimushchestvo)

Datum narození: 2.1.1970

Místo narození: Soči, Krasnodarský kraj, SSSR (nyní Ruská federace)

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Daňové identifikační číslo: 232008937900

Vadim Jakovenko (Vadim Yakovenko) je ředitelem subjektu Federal Agency for State Property Management (Rosimushchestvo) (Federální agentura pro správu státního majetku (Rosimuščestvo)), což je ruský federální výkonný orgán, který spravuje federální majetek a organizuje prodej federálního majetku určeného k privatizaci a majetku zabaveného na základě soudního rozhodnutí nebo pokynů jiných orgánů. je odpovědné za převzetí kontroly nad četnými západními aktivy na základě výnosu č. 302 ‚O dočasné správě určitého majetku‘ podepsaného prezidentem Ruské federace Vladimirem Putinem. Výnos byl podepsán s cílem zajistit stabilní fungování ruského odvětví energetiky a nepřetržitý provoz společností, které jsou pro ruskou ekonomiku významné. Kromě toho Rosimuščestvo y významně přispívá do rozpočtu Ruské federace.

Jako ředitel Rosimuščestva Vadim Jakovenko materiálně a finančně podporuje vládu Ruské federace, odpovědnou za anexi Krymu a za destabilizaci Ukrajiny, a má z vazby na tuto vládu prospěch.

Kromě toho se Rosimuščestvo aktivně podílí na poskytování pomoci činnostem Ruské federace na okupovaných ukrajinských územích Donbasu. Jako ředitel Rosimuščestva tedy Vadim Jakovenko podporuje a provádí činnosti a politiky, jež narušují a ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

24.6.2024

1757.

Oleg Valerievich MORGUN

(Олег Валерьевич МОРГУН)

Funkce nebo povolání: tzv. starosta města Mariupol

Datum narození: 19.3.1967

Místo narození: Sadkovcy, SSSR (nyní Ukrajina)

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Oleg Morgun je od listopadu 2023 tzv. starostou města Mariupol, které je pod kontrolou ruských okupačních orgánů.

Vzhledem k tomu, že uvedenou funkci přijal a vykonává ji, podporuje a provádí činnosti a politiky, které narušují a ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

24.6.2024

1758.

Alexander Alexeyevich MOISEYEV

(Александр Алексеевич МОИСЕЕВ)

Funkce nebo hodnost: admirál; úřadující vrchní velitel ruského námořnictva

Datum narození: 16.4.1962

Místo narození: Borskoje, SSSR (nyní Ruská federace)

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

 

24.6.2024

1759.

Aleksandr Vladimirovich LUZYANIN

také znám jako Alexander LUZYANIN

(Александр Владимирович ЛУЗЯНИН)

Funkce nebo povolání: generální ředitel společnosti JSC Hydromash

Datum narození: 27.11.1959

Místo narození: Čínská lidová republika

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Daňové identifikační číslo: 526002444457

Alexandr Luzjanin (Aleksandr Luzyanin) je generálním ředitelem společnosti Joint Stock Company (JSC) Hydromash (Hydromaš, a. s.), která v Rusku zaujímá přední místo v oblasti vývoje, výroby a testování podvozků, hydraulických válců a hydraulických jednotek pro všechny typy leteckých zařízení. Společnost se účastní téměř všech vnitrostátních projektů v oblasti konstrukce letadel (jak v civilní, tak ve vojenské oblasti). Hydromaš plní ruské státní zakázky v oblasti obrany a její výrobky (kostry letadel a hydraulické jednotky) používají ozbrojené síly Ruské federace. Alexandr Luzjanin obdržel na konci roku 2022 dopis předsedy obranného výboru Státní dumy Federálního shromáždění Ruské federace vyjadřující uznání za jeho významný osobní přínos k posílení bojové připravenosti ozbrojených sil Ruské federace. Jako generální ředitel společnosti Hydromaš je Alexandr Luzjanin odpovědný za její činnost, a tudíž materiálně podporuje vládu Ruské federace, která je odpovědná za anexi Krymu a destabilizaci Ukrajiny.

24.6.2024

1760.

Vladimir Grigorievich GURBICH

(Владимир Григорьевич ГУРБИЧ)

Funkce nebo povolání: generální ředitel společnosti JSC NPO PRZ

Datum narození: 19.7.1948

Místo narození: Karaganda, SSSR (nyní Kazachstán)

Pohlaví: muž

Státní příslušnost: ruská

Vladimir Gurbič (Vladimir Gurbich) je generálním ředitelem Joint Stock Company (JSC) NPO PRZ (NPO PRZ, a. s.). NPO PRZ je součástí koncernu Almaz-Antěj. NPO PRZ vyrábí, opravuje a modernizuje radarové vybavení pro jednotky protivzdušné obrany, přičemž řadu výrobků vyrábí jako jediný výrobce. Společně s partnery vyrábí radarové systémy a stanice, anténní systémy a radarová zařízení různých typů, které ruské ozbrojené síly používají v útočné válce Ruska proti Ukrajině. Vladimir Gurbič tedy podporuje činnosti, jež narušují a ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny. Je rovněž spojen se společností NPO PRZ.

24.6.2024

1761.

Viktor Viktorovich BRANCHUGOV

(Виктор Викторович БРАНЧУГОВ)

Funkce nebo povolání: generální ředitel společnosti JSC NPO MRTZ

Pohlaví: muž

Státní příslušnost: ruská

Viktor Brančugov (Viktor Branchugov) je generálním ředitelem společnosti Joint Stock Company (JSC) NPO MRTZ (NOP MRTZ, a. s.). Společnost JSC NPO MRTZ je součástí koncernu Almaz-Antěj.

Hlavními produkty NPO MRTZ jsou součástky pro pozorovací zařízení a naváděcí radary systémů protivzdušné obrany, pro velitelská stanoviště systémů protivzdušné obrany, pro součásti nosných systémů, pro elektronický boj a pro mobilní základny pro opravy. Mnohé z těchto produktů jsou používány v útočné válce Ruska proti Ukrajině.

Viktor Brančugov tedy podporuje činnosti, jež narušují a ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny. Je rovněž spojen se společností NPO MRTZ.

24.6.2024

1762.

Valery Evgenyevich TYULIN

(Валерий Евгеньевич ТЮЛИН)

Funkce nebo povolání: generální ředitel společnosti JSC FNPTS NNIIRT

Pohlaví: muž

Státní příslušnost: ruská

Valerij Ťulin (Valery Tyulin) je generálním ředitelem společnosti Joint Stock Company (JSC) FNPTS NNIIRT (FNPTS NNIIRT, a. s.). FNPTS NNIIRT je součástí koncernu Almaz-Antěj. Vyvinula lokátor 1L125 ‚Niobium-SV‘, který je součástí skupiny lokátorů ‚Nebo‘ a používá se v útočné válce Ruska proti Ukrajině. FNPTS NNIIRT vyvíjí nový radar pro vojenskou protivzdušnou obranu, který obdržel stávající označení ‚Niobium-SV‘. Tyto nové radary používá ruská armáda. Valerij Ťulin tedy podporuje činnosti, jež narušují a ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny. Je rovněž spojen se společností FNPTS NNIIRT.

24.6.2024

1763.

Nikolai Anatolyevich KALIK

(Николай Анатольевич КАЛИК)

Funkce nebo povolání: generální ředitel společnosti JSC GPTP GRANIT

Pohlaví: muž

Státní příslušnost: ruská

Nikolaj Kalik (Nikolai Kalik) je generálním ředitelem společnosti Joint Stock Company (JSC) GPTP GRANIT (GPTP RANIT, a. s.). FNPTS NNIIRT je součástí koncernu Almaz-Antěj.

Hlavním klientem GPTP GRANIT je Černomořská flotila Ruské federace nasazená v útočné válce Ruska proti Ukrajině. GPTP GRANIT provádí nejen opravy vojenského vybavení, ale také údržbu moderních protiletadlových systémů uvedených do provozu.

GPTP GRANIT monitoruje provoz nových systémů Triumph S-400 a S-300 PM a poskytuje služby vojenským jednotkám pozemních sil.

Nikolaj Kalik tedy podporuje činnosti, jež narušují a ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny. Je rovněž spojen se společností GPTP GRANIT.

24.6.2024

1764.

Andrey Vladimirovich GUDIN

(Андрей Владимирович ГУДИН)

Funkce nebo povolání: generální ředitel společnosti JSC MZ RIP

Pohlaví: muž

Státní příslušnost: ruská

Andrej Gudin (Andrey Gudin) je generálním ředitelem společnosti Joint Stock Company (JSC) MZ RIP (MZ RIP, a. s.), která je součástí koncernu Almaz-Antěj.

MZ RIP vyrábí systémy protivzdušné obrany, radary, vybavení pro radionavigaci a rádiové zařízení pro dálkové řízení, zbraně a munici a komunikační systémy. Jedná se o systémy nasazené v útočné válce Ruska proti Ukrajině. MZ RIP je rovněž členem Ligy obranného průmyslu Vladimirské oblasti. Andrej Gudin tedy podporuje činnosti, jež narušují a ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny. Je rovněž spojen se společností MZ RIP.

24.6.2024

1765.

Oleg Yurievich MARTYNOV

(Олег Юрьевич МАРТЫНОВ)

Funkce nebo povolání: generální ředitel JSC DNPP

Datum narození: 20.11.1954

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Oleg Martynov je generálním ředitelem společnosti Joint Stock Company (JSC) DNPP (DNPP, a. s.). DNPP je součástí koncernu Almaz-Antěj.

Hlavní činností DNPP je koncepce a výroba technologicky vyspělých obranných produktů pro ruské ozbrojené síly, které jsou nasazeny v útočné válce Ruska proti Ukrajině. Oleg Martynov tedy podporuje činnosti, jež narušují a ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny. Je rovněž spojen se společností DNPP.

24.6.2024

1766.

Yaroslav Yuryevich DRONOV

(Ярослав Юрьевич ДРОНОВ)

Umělecké jméno: Shaman (Šaman)

Funkce nebo povolání: zpěvák

Datum narození: 22.11.1991

Novomoskovsk, Tulská oblast, SSSR (nyní Ruská federace)

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Daňové identifikační číslo: 711616076420

Jaroslav Dronov (Yaroslav Dronov) je ruský zpěvák. Od začátku útočné války Ruska proti Ukrajině opakovaně vystupoval na koncertech organizovaných Kremlem, mimo jiné i na akci, kterou Kreml uspořádal u příležitosti výročí války, a vystupoval také na koncertech v protiprávně okupovaných oblastech Ukrajiny, a to i v rámci zábavních akcí pro ruské ozbrojené síly. Jaroslav Dronov tedy podporuje činnosti a politiky, jež narušují územní celistvost a svrchovanost Ukrajiny.

24.6.2024

1767.

Olga Pavlovna KOLUDAROVA

(Ольга Павловна КОЛУДАРОВА)

Funkce nebo povolání: úřadující ministryně školství a vědy tzv. ‚Doněcké lidové republiky‘

Státní příslušnost: ruská

Datum narození: 16.12.1983

Místo narození: Iževsk (Udmurtská republika), nyní Ruská federace

Pohlaví: žena

Olga Koludarova je úřadující ministryně školství a vědy tzv. ‚Doněcké lidové republiky‘. Je zapojena do deportace dětí z Ukrajiny za účelem jejich převýchovy v Ruské federaci. V rámci svých programů zaměřených na převýchovu spolupracuje s Ramzanem Kadyrovem a hnutím ‚Movement of the First‘ (‚Hnutí prvních‘), což je státem řízená mládežnická organizace působící v Ruské federaci, která byla založena v prosinci 2022 z podnětu prezidenta Ruské federace Vladimira Putina s cílem zajišťovat vzdělávací činnosti – včetně vzdělávacích činností militarizované povahy – pro děti ve věku od 6 do 18 let, a to na základě ‚tradičních ruských duchovních a morálních cílů‘.

Kromě toho si Olga Koludarova klade za cíl harmonizovat právní předpisy tzv. Doněcké lidové republiky v oblasti vzdělávání s právními předpisy Ruské federace. Olga Koludarova tedy podporuje a provádí činnosti a politiky, jež narušují a ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

24.6.2024

1768.

Konstantin Sergeyevich NURIEV

(Константин Сергеевич НУРИЕВ)

Funkce nebo povolání: generální ředitel společnosti R-Stroy LLC

Datum narození: 27.9.1987

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Konstantin Nurijev (Konstantin Nuriev) je generálním ředitelem Limited Liability Company (LLC) R-Stroy (R-Stroj, s. r. o.), která obdržela ruské vládní zakázky na obnovu města Mariupol, které je v současné době pod kontrolou Ruska. Společnost působí na okupovaných územích Ukrajiny bez povolení ukrajinských orgánů.

Vzhledem k tomu, že uvedenou funkci přijal a vykonává ji, Konstantin Nurijev podporuje a provádí činnosti a politiky, jež narušují a ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

24.6.2024

1769.

Nikolay Alexandrovich MILKIS

(Николай Александрович МИЛЬКИС)

Funkce nebo povolání: vlastník společnosti R-Stroy LLC

Datum narození: 4.9.1970

Místo narození: Moskva, SSSR (nyní Ruská federace)

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Nikolaj Milkis (Nikolay Milkis) je většinovým vlastníkem Limited Liability Company (LLC) R-Stroy (R-Stroj, s. r. o.), která obdržela ruské vládní zakázky na obnovu města Mariupol, které je v současné době pod kontrolou Ruska. Společnost působí na okupovaných územích Ukrajiny bez povolení ukrajinských orgánů.

Vzhledem k tomu, že uvedenou funkci přijal a vykonává ji, Nikolaj Milkis podporuje a provádí činnosti a politiky, které narušují a ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

24.6.2024

1770.

Andrei Viktorovich KAZAKOV

(Андрей Викторович КАЗАКОВ)

Funkce nebo povolání: úřadující generální ředitel společnosti Novorossiya Railways

Datum narození: 22.3.1964

Místo narození: Krasnouralsk, SSSR (nyní Ruská federace)

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Andrej Kazakov (Andrei Kazakov) je úřadujícím generálním ředitelem společnosti Novorossiya Railways (Novoruské dráhy), která byla zřízena výnosem vlády Ruské federace ze dne 29. května 2023 s cílem konsolidovat železnice na územích Doněcké, Luhanské, Chersonské a Záporožské oblasti, která nejsou pod kontrolou ukrajinské vlády, a přesunout je pod kontrolu ruských orgánů. Novoruské dráhy jsou financovány z federálního rozpočtu Ruské federace. Jejich účelem je vytvořit alternativní dopravní spojení, která pak mohou být využita mimo jiné k přepravě vojenského materiálu za účelem jeho využití v útočné válce Ruska proti Ukrajině.

Vzhledem k tomu, že uvedenou funkci přijal a vykonává ji, Andrej Kazakov podporuje a provádí činnosti a politiky, jež narušují a ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

24.6.2024

1771.

Andrey Anatolyevich GIBA

(Андрей Анатольевич ГИБА)

Funkce nebo povolání: zástupce vedoucího vyšetřovacího oddělení Federální bezpečnostní služby Ruské federace pro Sevastopol a Krym

Datum narození: 3.11.1976

Místo narození: Simferopol, Ukrajinská SSR (nyní Ukrajina)

Státní příslušnost: ruská a ukrajinská

Pohlaví: muž

Adresa: Ukrajina, Krym, Simferopolská oblast, obec Davidovo, Lesnaja ul. 37ul. Bespalova , 31A

Mezinárodní pas č.:

ЕТ218941

Pas č.: ЕС301368

Andrej Giba (Andrey Giba) je zástupcem vedoucího vyšetřovacího oddělení Federální bezpečnostní služby (FSB) Ruské federace na Krymu a v Sevastopolu. V rámci výkonu své funkce vedl politicky motivovaná vyšetřování politických oponentů na protiprávně anektovaném Krymu a Sevastopolu. Vedl rovněž vyšetřování v rámci soudních řízení s novinářem Vladyslavem Jesypenkem. V této souvislosti byl zapojen do systematických perzekučních kampaní namířených proti komunitě krymských Tatarů z důvodu jejich náboženského přesvědčení. Andrej Giba tedy podporuje a provádí činnosti a politiky, jež narušují a ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

24.6.2024

1772.

Sergey MAKHNIOV

(Сергей МАХНЕВ)

Funkce nebo povolání: vysoce postavený vyšetřovatel pro zvláště důležité případy ve vyšetřovacím oddělení Federální bezpečnostní služby Ruské federace pro Krym a Sevastopol

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Sergej Machněv (Sergey Makhniov) je vysoce postaveným vyšetřovatelem pro ‚zvláště důležité případy‘ ve vyšetřovacího oddělení Federální bezpečnostní služby (FSB) Ruské federace pro Krym a Sevastopol. V rámci výkonu své funkce vedl politicky motivovaná vyšetřování osob vystupujících proti protiprávní anexi Krymu a Sevastopolu. Vedl rovněž vyšetřování v rámci soudních řízení s Rustemem Šejchalijevem a dalšími krymskými politickými vězni. V této souvislosti byl zapojen do systematických perzekučních kampaní namířených proti komunitě krymských Tatarů z důvodu jejich náboženského přesvědčení.

Sergej Machněv tedy podporuje a provádí činnosti a politiky, jež narušují a ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

24.6.2024

1773.

Anatoliy SOLIN

(Анатолий СОЛИН)

Funkce nebo povolání: soudce Vojenského odvolacího soudu Ruské federace

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Anatolij Solin (Anatoliy Solin) je soudcem Vojenského odvolacího soudu Ruské federace. V rámci výkonu své funkce učinil četná politicky motivovaná rozhodnutí namířená proti osobám vystupujícím proti protiprávní anexi Krymu a Sevastopolu, jakož i rozhodnutí z důvodu náboženského přesvědčení. Anatolij Solin zejména stíhal Ameta Sulejmanova a další politické vězně. Anatolij Solin tedy podporuje a provádí činnosti a politiky, jež narušují a ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

24.6.2024

1774.

Hanna Serhiyivna TUROBOVA

také známa jako

Anna Sergeyevna TUROBOVA

(Анна Сергеевна ТУРОБОВА)

Funkce nebo povolání: prokurátorka Krymského státního zastupitelství

Datum narození: 10.8.1969

Místo narození: SSSR (nyní Ruská federace)

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: žena

Hanna Turobova je prokurátorkou Krymského státního zastupitelství. V rámci výkonu své funkce stíhala před krymským Nejvyšším soudem tři svědky Jehovovy, kteří byli terčem represí z důvodu svého náboženského přesvědčení. Rovněž podala obžalobu proti novinářce a aktivistce v oblasti lidských práv Irině Danilovičové, která veřejně kritizovala politiky a činnosti Ruské federace na protiprávně anektovaném Krymu a v Sevastopolu.

Hanna Turobova tedy podporuje a provádí činnosti a politiky, jež narušují a ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

24.6.2024

1775.

Igor Borisovich AKSYONOV

(Игорь Борисович АКСЕНОВ)

Funkce nebo povolání: generální ředitel společnosti Volga Dnepr LLC

Datum narození: 20.11.1971

Místo narození: Bajkonur, SSSR (nyní Kazachstán)

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Daňové identifikační číslo: 732800052176

Igor Aksjonov (Igor Aksyonov) je jedním z akcionářů společně ovládajících Volga Dnepr Group (Skupina Volga-Dněpr), která je přední ruskou holdingovou společností působící v oblasti letecké dopravy, jež se specializuje na přepravu těžkého nákladu prostřednictvím vnitrostátních i mezinárodních charterových a pravidelných letů. Od začátku útočné války Ruska proti Ukrajině hraje Skupina Volga-Dněpr klíčovou úlohu při zajišťování služeb pro ruský vojensko-průmyslový komplex a při poskytování služeb letecké dopravy pro ruské vojenské účely. Flotilu Skupiny Volga-Dněpr tvoří 12 letadel typu Antonov An-124, pět letadel typu Boeing 747–8F a pět letadel typu IL-76TD-90VD (IV). Společnost Volga Dnepr Airlines LLC (Letecká společnost ‚Volga-Dněpr‘, s. r. o.) provozuje významný počet letů a poskytuje přepravní služby v odvětvích strategického významu pro ruskou vládu tím, že ze třetích zemí dováží elektroniku, IT vybavení a komunikační vybavení, které jsou důležité pro úsilí Ruska v jeho útočné válce proti Ukrajině. Za svou klíčovou úlohu při podpoře Ruské federace získala Skupinu Volga-Dněpr – včetně Letecké společnosti ‚Volga-Dněpr‘ – od ruské vlády dotace.

Igor Aksjonov tedy materiálně podporuje vládu Ruské federace, odpovědnou za anexi Krymu a za destabilizaci Ukrajiny, a má z vazby na tuto vládu prospěch.

24.6.2024

1776.

Nikolai Alekseevich KOROBKO

(Николай Алексеевич КОРОБКО)

Funkce nebo povolání: generální ředitel společnosti Volga Dnepr Group

Datum narození: 14.1.1950

Místo narození: Solenoje, Kalmycko, SSSR (nyní Ruská federace)

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Daňové identifikační číslo: 73280006066724

Pasy č.: 7301193828, 0710012691

Nikolaj Korobko (Nikolai Korobko) je generálním ředitelem společnosti Volga Dnepr Group (Skupina Volga-Dněpr), která je přední ruskou holdingovou společností působící v oblasti letecké dopravy, jež se specializuje na přepravu těžkého nákladu prostřednictvím vnitrostátních i mezinárodních charterových a pravidelných letů. Od začátku útočné války Ruska proti Ukrajině hraje Skupina Volga-Dněpr klíčovou úlohu při zajišťování služeb pro ruský vojensko-průmyslový komplex a při poskytování služeb letecké dopravy pro ruské vojenské účely. Skupina Volga-Dněpr je rovněž mateřskou společností společnosti Volga Dnepr Airlines LLC (Letecká společnost ‚Volga-Dněpr‘, s. r. o.). Flotilu Skupiny Volga-Dněpr tvoří 12 letadel typu Antonov An-124, pět letadel typu Boeing 747–8F a pět letadel typu IL-76TD-90VD (IV). Letecká společnost ‚Volga-Dněpr‘ provozuje významný počet letů a poskytuje přepravní služby v odvětvích strategického významu pro ruskou vládu tím, že ze třetích zemí dováží elektroniku, IT vybavení a komunikační vybavení, které jsou důležité pro úsilí Ruska v jeho útočné válce proti Ukrajině. Za svou klíčovou úlohu při podpoře Ruské federace získala Skupina Volga-Dněpr od ruské vlády dotace.

Nikolaj Korobko tedy materiálně podporuje vládu Ruské federace, odpovědnou za anexi Krymu a za destabilizaci Ukrajiny, a má z vazby na tuto vládu prospěch.

24.6.2024

1777.

Sergey Adolfovich DYACHKOV

(Сергей Адольфович ДЬЯЧКОВ)

Funkce nebo povolání: jeden z akcionářů společně ovládajících společnost Volga Dnepr Group

Datum narození: 26.5.1959

Místo narození: Uljanovská oblast, Ruská federace

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Daňové identifikační číslo: 73280738648127

Pasy č.: 7304273188, 7301381541

Sergej Ďjačkov (Sergey Dyachkov) je jedním z akcionářů (25 % podíl) společně ovládajících společnost Volga Dnepr Group (Skupina Volga-Dněpr), která je přední ruskou holdingovou společností působící v oblasti letecké dopravy, jež se specializuje na přepravu těžkého nákladu prostřednictvím vnitrostátních i mezinárodních charterových a pravidelných letů. Od začátku útočné války Ruska proti Ukrajině hraje Skupina Volga-Dněpr klíčovou úlohu při zajišťování služeb pro ruský vojensko-průmyslový komplex a při poskytování služeb letecké dopravy pro ruské vojenské účely. Skupina Volga-Dněpr je rovněž mateřskou společností společnosti Volga Dnepr Airlines LLC (Letecká společnost ‚Volga-Dněpr‘, s. r. o.). Flotilu Skupiny Volga-Dněpr tvoří 12 letadel typu Antonov An-124, pět letadel typu Boeing 747–8F a pět letadel typu IL-76TD-90VD (IV). Letecká společnost ‚Volga-Dněpr‘ provozuje významný počet letů a poskytuje přepravní služby v odvětvích strategického významu pro ruskou vládu tím, že ze třetích zemí dováží elektroniku, IT vybavení a komunikační vybavení, které jsou důležité pro úsilí Ruska v jeho útočné válce proti Ukrajině. Za svou klíčovou úlohu při podpoře Ruské federace získala Skupina Volga-Dněpr od ruské vlády dotace.

Sergej Ďjačkov tedy materiálně podporuje vládu Ruské federace, odpovědnou za anexi Krymu a za destabilizaci Ukrajiny, a má z vazby na tuto vládu prospěch.

24.6.2024

1778.

Valery Alexandrovich GABRIEL

(Валерий Александрович ГАБРИЭЛЬ)

Funkce nebo povolání: jeden z akcionářů společně ovládajících společnost Volga Dnepr Group

Datum narození: 3.1.1956

Místo narození: Starobilsk, Luhanská oblast, Ukrajina

Státní příslušnost:

ruská, německá

Pohlaví: muž

Daňové identifikační číslo: 732808701175

Pasy č.: 7314052448, 7303853921, 719078124

Valerij Gabriel (Valery Gabriel) je jedním z akcionářů (25 % podíl) společně ovládajících společnost Volga Dnepr Group (Skupina Volga-Dněpr), která je přední ruskou holdingovou společností působící v oblasti letecké dopravy, jež se specializuje na přepravu těžkého nákladu prostřednictvím vnitrostátních i mezinárodních charterových a pravidelných letů. Od začátku útočné války Ruska proti Ukrajině hraje Skupina Volga-Dněpr klíčovou úlohu při zajišťování služeb pro ruský vojensko-průmyslový komplex a při poskytování služeb letecké dopravy pro ruské vojenské účely. Skupina Volga-Dněpr je rovněž mateřskou společností společnosti Volga Dnepr Airlines LLC (Letecká společnost ‚Volga-Dněpr‘, s. r. o.). Flotilu Skupiny Volga-Dněpr tvoří 12 letadel typu Antonov An-124, pět letadel typu Boeing 747–8F a pět letadel typu IL-76TD-90VD (IV). Letecká společnost ‚Volga-Dněpr‘ provozuje významný počet letů a poskytuje přepravní služby v odvětvích strategického významu pro ruskou vládu tím, že ze třetích zemí dováží elektroniku, IT vybavení a komunikační vybavení, které jsou důležité pro úsilí Ruska v jeho útočné válce proti Ukrajině. Za svou klíčovou úlohu při podpoře Ruské federace získala Skupina Volga-Dněpr od ruské vlády dotace.

Valerij Gabriel tedy materiálně podporuje vládu Ruské federace, odpovědnou za anexi Krymu a za destabilizaci Ukrajiny, a má z vazby na tuto vládu prospěch.

24.6.2024

1779.

Marina Veniaminovna GARTUNG

také známa jako Marina HARTUNG

(Марина Вениаминовна ГАРТУНГ)

Funkce nebo povolání: hlavní akcionářka společnosti PJSC CHKPZ; vlastnice společnosti LLC Robot Plant; vlastnice společnosti LLC Hartung

Datum narození: 26.12.1961

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: žena

Daňové identifikační číslo: 744800870894

Marina Gartung je hlavní akcionářkou společnosti Public Joint Stock Company ‚Chelyabinsk Forge and Press Plant‘ (PJSC CHKPZ, Čeljabinská kovárna a válcovna, otevřená a. s.), která je jedním z předních ruských podniků v odvětví strojírenství a hutnictví. Činnosti společnosti jsou v hospodářských odvětvích, která poskytují značné zdroje příjmů Ruské federaci. V roce 2012 vstoupila CHKPZ do Sdružení podniků vojensko-průmyslového komplexu Čeljabinské oblasti. Na základě státní zakázky v oblasti obrany tato společnost vyrábí dělostřelecké střely určené k použití v útočné válce Ruska proti Ukrajině. Jako hlavní akcionářka společnosti CHKPZje Marina Gartung odpovědná za její činnost, a tudíž materiálně a finančně podporuje vládu Ruské federace, která je odpovědná za anexi Krymu a destabilizaci Ukrajiny. Kromě toho je spojena se svým manželem Valerijem Karlovičem Gartungem a se svým synem Andrejem Valerijevičem Gartungem.

24.6.2024

1780.

Andrey Valerievich GARTUNG

(Андрей Валерьевич ГАРТУНГ)

Funkce nebo povolání: generální ředitel společnosti PJSC CHKPZ

Datum narození: 11.7.1982

Místo narození: Čeljabinsk, SSSR (nyní Ruská federace)

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Daňové identifikační číslo: 744805045750

Andrej Gartung (Andrey Gartung) je generálním ředitelem společnosti Public Joint Stock Company ‚Chelyabinsk Forge and Press Plant‘ (PJSC CHKPZ, Čeljabinská kovárna a válcovna, otevřená a. s.), která je jedním z předních ruských podniků v odvětví strojírenství a jedním z lídrů mezi podniky specializovanými na kování. Činnosti společnosti jsou v hospodářských odvětvích, která poskytují značné zdroje příjmů Ruské federaci. V roce 2012 vstoupila CHKPZ do Sdružení podniků vojensko-průmyslového komplexu Čeljabinské oblasti. Na základě státní zakázky v oblasti obrany tato společnost vyrábí dělostřelecké střely určené k použití v útočné válce Ruska proti Ukrajině. Jako generální ředitel společnosti CHKPZ je Andrej Gartung odpovědný za její činnost, a tudíž materiálně podporuje vládu Ruské federace, která je odpovědná za anexi Krymu a destabilizaci Ukrajiny.

24.6.2024

1781.

Vadim Alexandrovich SARDANOV

(Вадим Александрович САРДАНОВ)

Funkce nebo povolání: prozatímní generální ředitel společnosti JSC ‚103 Armoured Repair Plant‘

Datum narození: 14.12.1975

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Daňové identifikační číslo: 752404428886

Vadim Sardanov je prozatímní generální ředitel společnosti Joint Stock Company 103 Armoured Repair Plant (103 Obrněný opravný závod, s. r. o.), která se specializuje především na opravy a údržbu tanků a obrněných vozidel. Jedná se o největší podnik zabývající se opravami a modernizací obrněných vozidel na ruském Dálném východě, který se nachází ve vesnici Atamanovka v Zabajkalském kraji. Závod obdržel státní zakázku na opravu a modernizaci 800 tanků na příští tři roky. Vládní představitelé ocenili práci závodu při přípravě vyskladněných tanků T-62 pro útočnou válku Ruska proti Ukrajině.

Vadim Sardanov tedy jako generální ředitel společnosti 103 Obrněný opravný závod materiálně podporuje vládu Ruské federace, která je odpovědná za anexi Krymu a za destabilizaci Ukrajiny.

24.6.2024

1782.

Vildan Khanifovich ZINUROV

(Вильдан Ханифович ЗИНУРОВ)

Funkce nebo povolání: jeden z akcionářů společně ovládajících společnost Volga Dnepr Group

Datum narození: 30.1.1964

Místo narození: Pochvistněvský okres, Samarská oblast, SSSR (nyní Ruská federace)

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Daňové identifikační číslo: 732500186500

Pasy č.: 7308664347, 7303853009

Vildan Zinurov je jedním z akcionářů (25 % podíl) společně ovládajících společnost Volga-Dnepr Group (Skupina Volga-Dněpr), která je přední ruskou holdingovou společností působící v oblasti letecké dopravy, jež se specializuje na přepravu těžkého nákladu prostřednictvím vnitrostátních i mezinárodních charterových a pravidelných letů. Od začátku útočné války Ruska proti Ukrajině hraje Skupina Volga-Dněpr klíčovou úlohu při zajišťování služeb pro ruský vojensko-průmyslový komplex a při poskytování služeb letecké dopravy pro ruské vojenské účely. Skupina Volga-Dněpr je rovněž mateřskou společností společnosti Volga Dnepr Airlines LLC (Letecká společnost ‚Volga-Dněpr‘, s. r. o.). Flotilu Skupiny Volga-Dněpr tvoří 12 letadel typu Antonov An124, pět letadel typu Boeing 747–8F a pět letadel typu IL-76TD-90VD (IV). Letecká společnost ‚Volga-Dněpr‘, s. r. o. provozuje významný počet letů a poskytuje přepravní služby v odvětvích strategického významu pro ruskou vládu tím, že ze třetích zemí dováží elektroniku, IT vybavení a komunikační vybavení, které jsou důležité pro úsilí Ruska v jeho útočné válce proti Ukrajině. Za svou klíčovou úlohu při podpoře Ruské federace získala Skupina Volga-Dněpr od ruské vlády dotace.

Vildan Zinurov tedy materiálně podporuje vládu Ruské federace, odpovědnou za anexi Krymu a za destabilizaci Ukrajiny, a má z vazby na tuto vládu prospěch.

24.6.2024

1783.

Igor Vladimirovich KOSTIN

(Игорь Владимирович КОСТИН)

Funkce nebo povolání: soudce Vojenského soudu Jižního vojenského okruhu Ruské federace

Datum narození: 23.8.1982

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Igor Kostin je soudcem Vojenského soudu Jižního vojenského okruhu Ruské federace. V rámci výkonu své funkce učinil četná politicky motivovaná rozhodnutí namířená proti osobám vystupujícím proti protiprávní anexi Krymu a Sevastopolu, jakož i rozhodnutí z důvodu náboženského přesvědčení. Igor Kostin zejména stíhal řadu členů komunity krymských Tatarů, mimo jiné Sejtumera Sejtumerova, Osmana Sejtumerova, Rustema Sejtmemetova a Ameta Sulejmanova, jakož i další politické vězně. Igor Kostin tedy podporuje a provádí činnosti a politiky, jež narušují a ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

24.6.2024

1784.

Aleksandr Aleksandrovich MORDOVIN

(Александр Александрович МОРДОВИН)

Funkce nebo povolání: soudce Vojenského odvolacího soudu Ruské federace

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Alexandr Mordovin (Aleksandr Mordovin) je soudcem Vojenského odvolacího soudu Ruské federace. V rámci výkonu své funkce učinil četná politicky motivovaná rozhodnutí namířená proti osobám vystupujícím proti protiprávní anexi Krymu a Sevastopolu, jakož i rozhodnutí z důvodu náboženského přesvědčení. Stíhal zejména Osmana Arifmemetova, Ameta Sulejmanova a další politické vězně. Alexandr Mordovin tedy podporuje a provádí činnosti a politiky, jež narušují a ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

24.6.2024

1785.

Oleg Aleksandrovich YEGOROV

také znám jako

Oleg Aleksandrovich EGOROV

(Олег Александрович ЕГОРОВ)

Funkce nebo povolání: soudce Vojenského odvolacího soudu Ruské federace

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Oleg Jegorov (Oleg Egorov) je soudcem Vojenského odvolacího soudu Ruské federace. V rámci výkonu své funkce učinil četná politicky motivovaná rozhodnutí namířená proti osobám vystupujícím proti protiprávní anexi Krymu a Sevastopolu, jakož i rozhodnutí z důvodu náboženského přesvědčení. Oleg Jegorov zejména stíhal Rustema Sejtmemetova, Osmana Sejtumerova, Sejtumera Sejtumerova a další politické vězně. Oleg Jegorov tedy podporuje a provádí činnosti a politiky, jež narušují a ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

24.6.2024

1786.

Igor Vladimirovich NADOLINSKIY

(Игорь Владимирович НАДОЛИНСКИЙ)

Funkce nebo povolání: soudce Vojenského soudu Jižního vojenského okruhu Ruské federace

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Igor Nadolinskij (Igor Nadolinskiy) je soudcem Vojenského soudu Jižního vojenského okruhu Ruské federace. V rámci výkonu své funkce stíhal řadu členů komunity krymských Tatarů, například Emila Zijadinova, jakož i další politické vězně. Igor Nadolinskij tedy podporuje a provádí činnosti a politiky, jež narušují a ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

24.6.2024

1787.

Vadim Nikolaevich MERKULOV

(Вадим Николаевич МЕРКУЛОВ)

Funkce nebo povolání: vedoucí expertního týmu Federální bezpečnostní služby Ruské federace pro Krym a Sevastopol

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Vadim Merkulov je vedoucím expertního týmu odboru Federální bezpečnostní služby (FSB) Ruské federace pro Krym a Sevastopol. V rámci výkonu své funkce stíhal Ameta Sulejmanova, člena komunity krymských Tatarů, i další krymské politické vězně. Vadim Merkulov tedy podporuje a provádí činnosti a politiky, jež narušují a ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

24.6.2024

1788.

Sergey Vyacheslavovich VINNIK

(Сергей Вячеславович ВИННИК)

Funkce nebo povolání: soudce Vojenského odvolacího soudu Ruské federace

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Sergej Vinnik (Sergey Vinnik) je soudcem Vojenského odvolacího soudu Ruské federace. V rámci výkonu své funkce stíhal členy komunity krymských Tatarů, například Tymura Ibrahimova a Sejrana Salijeva, jakož i další krymské politické vězně. Sergej Vinnik tedy podporuje a provádí činnosti a politiky, jež narušují a ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

24.6.2024

1789.

Anna Yurevna LUZHANSKAYA

také známa jako

Anna Yuryevna LUZHANSKAYA

Anna Yurievna LUZHANSKAYA

(Анна Юрьевна ЛУЖАНСКАЯ)

Funkce nebo povolání: zakladatelka společnosti LLC TC Fly Bridge

Datum narození: 3.6.1983

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: žena

Daňové identifikační číslo: 773770174460

Anna Lužanskaja (Anna Luzhanskaya) je zakladatelkou společnosti Limited Liability Company Technology Company ‚Fly Bridge‘ (Technologická společnost ‚Fly Bridge‘, s. r. o.). TC ‚Fly Bridge‘ je dovozcem elektroniky. Díky zavedenému logistickému systému dodává společnost zboží (mikročipy), na které byly uvaleny sankce, ze zahraničí do ruského vojensko-průmyslového komplexu, který vyrábí vybavení používané v útočné válce Ruska proti Ukrajině. Vzhledem k západním sankcím poskytla ruská vláda významnou podporu všem ruským společnostem zapojeným do odvětví mikroelektroniky, což má strategický význam pro válečné úsilí Ruska. Jako zakladatelka TC ‚Fly Bridge‘ je Anna Lužanskaja odpovědná za její činnost, a tudíž materiálně podporuje vládu Ruské federace, která je odpovědná za anexi Krymu a destabilizaci Ukrajiny. Navíc podstatně maří ustanovení rozhodnutí 2014/512/SZBP a nařízení (EU) č. 833/2014.

24.6.2024

1790.

Vyacheslav Rafaelevich MANUCHAROV

(Вячеслав Рафаэлевич МАНУЧАРОВ)

Funkce nebo povolání: ruský televizní moderátor, bloger, divadelní a filmový herec

Datum narození: 6.10.1981

Místo narození: Moskva, SSSR (nyní Ruská federace)

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Vjačeslav Manučarov (Vyacheslav Manucharov) je ruský televizní moderátor, bloger a herec. Je rovněž moderátorem pořadu s názvem ‚Empatija Manuči‘.

Vjačeslav Manučarov neustále ospravedlňuje agresi Ruska vůči Ukrajině a jeho veřejná prohlášení o Ukrajině odpovídají rétorice ruských představitelů a propagandistů. V roce 2023 mu ruské ministerstvo obrany udělilo medaili ‚za zásluhy ve vojensko-politické práci‘. Prostřednictvím pořadu ‚Empatija Manuči‘ propaguje narativy v souladu s kremelskou propagandou. Manučarov byl v průběhu prezidentských voleb v Ruské federaci konaných v letech 2018 a 2024 věrným podporovatelem prezidenta Vladimira Putina a několikrát navštívil protiprávně okupované oblasti na Ukrajině, aby šířil kremelskou propagandu.

Vjačeslav Manučarov tedy podporuje a provádí činnosti a politiky, jež narušují a ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

24.6.2024

1791.

Aimani Nesievna KADYROVA

(Аймани Несиевна КАДЫРОВА)

Funkce nebo povolání: předsedkyně organizace Regional Public Fondation named after the hero of Russia Akhmat Kadyrov (Regionální veřejná nadace hrdiny Ruska Achmata Kadyrova)

Státní příslušnost: ruská

Datum narození: 4.8.1953

Místo narození: vesnice Kurgamys, okres Šerbakty, Pavlodarská oblast (nyní Kazachstán)

Pohlaví: žena

Adresa: Čečenská republika, Gudermes, Kommunisticčeskaja ul. 9

Daňové identifikační číslo: 200602168574

Ajmani Kadyrova (Aimani Kadyrova) je předsedkyní Akmat Kadyrov Foundation (Nadace Achmata Kadyrova). Kadyrov Foundation provádí programy převýchovy ukrajinských dětí a mládeže, které podrobuje militaristickému výcviku s úmyslem odcizit je od jejich vlasti a příbuzných. Nadace Achmata Kadyrova navíc poskytuje finanční pobídky rodinám čečenských bojovníků zapojených do útočné války Ruska proti Ukrajině s cílem přilákat nové dobrovolníky a udržet motivaci těch, kteří již bojují.

Od začátku útočné války poskytovala Nadace Achmata Kadyrova ruským a separatistickým bojovníkům na Ukrajině potraviny a technické vybavení.

Ve své funkci Ajmani Kadyrova podporuje činnosti, jež narušují a ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny. Kromě toho provádí transakce se separatistickými skupinami v oblasti Donbasu na Ukrajině a je spojena s Ramzanem Achmadovičem Kadyrovem.

24.6.2024

1792.

Ivan Sergeevich KUSOV

(v ruštině: Иван Сергеевич КУСОВ

v ukrajinštině: Iван Сергійович КУСОВ)

Funkce nebo povolání: ministr školství, vědy a mládeže tzv. ‚Luhanské lidové republiky‘

Státní příslušnost: ukrajinská

Datum narození: 24.1.1987

Místo narození: město Semipalatinsk, Kazašská SSR (nyní Semej, Kazachstán)

Pohlaví: muž

Ivan Kusov je ministrem školství a vědy tzv. ‚Luhanské lidové republiky‘. Podílí se na únosech dětí a aktivně podporuje převýchovu ukrajinských dětí s úmyslem odcizit je od jejich vlasti a příbuzných.

Ivan Kusov tedy podporuje činnosti, jež narušují a ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

24.6.2024

1793.

Dmitriy Fedorovich MEZENTSEV

(Дмитрий Федорович МЕЗЕНЦЕВ)

Funkce nebo povolání: státní tajemník Svazového státu Ruska a Běloruska

Státní příslušnost: ruská

Datum narození: 18.8.1959

Místo narození: Leningrad, SSSR (nyní Petrohrad, Ruská federace)

Pohlaví: muž

Místo předpokládaného pobytu: Moskva, Ruská federace

Daňové identifikační číslo: 770302996102

Dmitrij Mezencev (Dmitriy Mezentsev) je státním tajemníkem Svazového státu Ruska a Běloruska. V rámci výkonu své funkce se Mezencev podílí na protiprávních deportacích a adopcích ukrajinských dětí. Napomáhá nezákonné deportaci ukrajinských dětí do Běloruska a jejich převýchově. Činnosti vykonávané Mezencevem jsou součástí širší strategie Ruské federace spočívající v protiprávní deportaci ukrajinských občanů, na níž se podílí i Běloruská republika. Rusko od začátku své útočné války proti Ukrajině deportovalo mnoho ukrajinských civilistů do oblastí okupovaných Ruskem, do Ruska samotného a do Běloruska, přičemž těmto civilistům často brání v bezpečném přechodu do částí Ukrajiny, jež jsou pod kontrolou ukrajinské vlády. Mezencev je jedním z vedoucích představitelů zapojených do násilných deportací a únosů ukrajinských dětí do Běloruska. Činnosti Mezenceva porušují práva ukrajinských dětí i ukrajinské právo a správní pořádek.

Dmitrij Mezencev tedy provádí činnosti a politiky, jež narušují a ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

24.6.2024

1794.

Alexander Sergeevich LUKYANOV

také znám jako

Alyaksandr Syargeevich LUKYANAŬ

(v ruštině: Александр Сергеевич ЛУКЬЯНОВ

v běloruštině: Аляксандр Сяргеевiч ЛУК’ЯНАЎ)

Funkce nebo povolání: první tajemník ústředního výboru Svazu mládeže Běloruské republiky

Státní příslušnost: běloruská

Datum narození: 10.6.1989

Místo narození: Mohylev, SSSR (nyní Bělorusko)

Pohlaví: muž

Místo předpokládaného pobytu: Bělorusko

Alexandr Lukjanov (Aleksandr Lukyanov) je prvním tajemníkem ústředního výboru Svazu mládeže Běloruské republiky. V rámci výkonu své funkce se Lukjanov podílí na protiprávních deportacích a převýchově ukrajinských dětí. Napomáhá nezákonné převýchově ukrajinských dětí na území Běloruska. Činnosti vykonávané Lukjanovem jsou součástí širší strategie Ruské federace spočívající v protiprávní deportaci ukrajinských občanů, na níž se podílí i Běloruská republika. Rusko od začátku své útočné války proti Ukrajině deportovalo mnoho ukrajinských civilistů do oblastí okupovaných Ruskem nebo do Ruska samotného, přičemž těmto civilistům často brání v bezpečném přechodu do částí Ukrajiny, jež jsou pod kontrolou ukrajinské vlády. Činnosti Lukjanova porušují práva ukrajinských dětí i ukrajinské právo a správní pořádek.

Alexandr Lukjanov tedy podporuje a provádí činnosti a politiky, jež narušují a ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

24.6.2024

1795.

Maria Aleksandrovna KISELYOVA

také známa jako

Maria Aleksandrovna KISELEVA

(Мария Александровна КИСЕЛЁВА)

Funkce nebo povolání: poslankyně Moskevské městské dumy, televizní moderátorka, bývalá sportovkyně

Datum narození: 28.9.1974

Místo narození: Kujbyšev, SSSR (nyní Samara, Ruská federace)

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: žena

Daňové identifikační číslo: 772802341806

Marija Kiseljova (Maria Kiselyova) je poslankyní Moskevské městské dumy. Aktivně se podílí na propagandistických akcích hnutí Všeruská lidová fronta a veřejně hájila snahu Všeruské lidové fronty dodávat ruské armádě vybavení pro použití v útočné válce Ruska proti Ukrajině. V Orelské oblasti předala ocenění občanům, kteří poskytli podporu ruské armádě pro použití v této válce. Ve svých veřejných prohlášeních soustavně ospravedlňuje útočnou válku Ruska proti Ukrajině a vyzývá k vítězství ve válce. Navštívila také okupovaná území Ukrajiny. Jako poslankyně Moskevské městské dumy podporuje rozšíření sociální podpory rodinám ruských vojáků účastnících se útočné války Ruska proti Ukrajině. Marija Kiseljova tedy podporuje a provádí činnosti a politiky, jež narušují a ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny. Kromě toho je spojena s Všeruskou lidovou frontou .

24.6.2024

1796.

Elena Aleksandrovna KULIKOVA

(Елена Александровна КУЛИКОВА)

Funkce nebo povolání: generální ředitelka a zakladatelka společnosti LLC Inkotech

Datum narození: 24.6.1983

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: žena

Daňové identifikační číslo: 781425184469

Jelena Kulikova (Elena Kulikova) je generální ředitelkou a zakladatelkou společnosti Limited Liability Company (LLC) ‚Inkotech‘ (Inkotěch, s. r. o.). Inkotěch je ruský kvalifikovaný dodavatel dovážených elektronických součástek a desek plošných spojů různých úrovní. Společnost dodává výrobky, jako jsou polovodičové a mikrovlnné součásti, ze zahraničí největším podnikům ruského vojensko-průmyslového komplexu, které vyrábějí vybavení používané v útočné válce Ruska proti Ukrajině. Jako generální ředitelka a zakladatelka společnosti Inkotěch Jelena Kulikova materiálně podporuje vládu Ruské federace, která je odpovědná za anexi Krymu a za destabilizaci Ukrajiny.

24.6.2024

1797.

Andrei Evgenyevich KLYCHKOV

(Андрей Евгеньевич КЛЫЧКОВ)

Funkce nebo povolání: gubernátor Orelské oblasti

Datum narození: 2.9.1979

Místo narození: Kaliningrad, SSSR (nyní Ruská federace)

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Daňové identifikační číslo: 390406666037

Andrej Klyčkov (Andrey Klychkov) je gubernátorem Orelské oblasti. Jako gubernátor se podílí na protiprávní deportaci ukrajinských dětí do Ruska. Osobně navštívil tábory v Rusku, do nichž byly posílány ukrajinské děti, a dal pokyn, aby jim bylo uděleno ruské občanství. Tyto činnosti porušují práva ukrajinských dětí i ukrajinské právo a správní pořádek. Andrej Klyčkov tedy podporuje a provádí činnosti a politiky, jež narušují a ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

24.6.2024

1798.

Lyudmila Sergeevna BOLATAEVA

(Людмила Сергеевна БОЛАТАЕВА)

Funkce nebo povolání: ministryně sociálního rozvoje Moskevské oblasti

Datum narození: 30.1.1957

Místo narození: Moskva, SSSR (nyní Ruská federace)

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: žena

Daňové identifikační číslo: 772373111279

Ljudmila Bolatajeva (Lyudmila Bolataeva) je ministryně sociálního rozvoje Moskevské oblasti. Z titulu své funkce se podílí na organizaci deportace dětí z okupovaných ukrajinských území do Ruska. Tyto činnosti porušují práva ukrajinských dětí i ukrajinské právo a správní pořádek. Ljudmila Bolatajeva tedy podporuje a provádí činnosti a politiky, jež narušují a ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

24.6.2024

1799.

Elena Igorevna MILSKAYA

(Елена Игоревна МИЛЬСКАЯ)

Funkce nebo povolání: předsedkyně správní rady Národního střediska pro pohřešované a traumatizované děti, také známého jako Národní monitorovací středisko pro pohřešované a zraněné děti; předsedkyně nadace Archangel of God Michael (‚Archanděl Michael‘); členka Společné odborné rady Fondu prezidentských grantů; členka Vědecké odborné skupiny Komise Rady federace pro přepracování zákona o rodině; bývalá generální ředitelka nadace St. Basil the Great Foundation (‚Nadace sv. Basila Velikého‘); veřejná činitelka; podnikatelka

Datum narození: 20.12.1980

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: žena

Jelena Milskaja (Elena Milskaya) je ruská veřejná činitelka a podnikatelka, která je úzce propojena s ruskými orgány. Její hlavní činnost souvisí s usnadňováním nucené deportace ukrajinských dětí do Ruska. Je generální ředitelkou nebo zakladatelkou několika nevládních organizací, které jsou příjemci vládního financování. Veřejně podporuje politiky prezidenta Ruské federace Vladimira Putina a ruské politiky narušující územní celistvost Ukrajiny, mimo jiné realizováním projektů na území okupovaného Krymu. Kromě toho je napojena na Putinovy obchodní elity, neboť její společnosti získávají významné vládní financování.

Jelena Milskaja tedy nese odpovědnost za aktivní podporu nebo provádění činností nebo politik, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny. Kromě toho materiálně podporuje ruské činitele s rozhodovací pravomocí odpovědné za anexi Krymu nebo za destabilizaci východní Ukrajiny a má z vazby na tyto činitele prospěch; má rovněž prospěch z vazby na vládu Ruské federace, která je odpovědná za anexi Krymu a za destabilizaci Ukrajiny.

24.6.2024

1800.

Alexander Vyacheslavovich VOIT

(Александр Вячеславович ВОЙТ)

Funkce nebo povolání: generální ředitel společnosti JSC ‚Ulyanovsk Instrument Design Bureau‘

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Alexandr Vojt (Alexander Voit) je generálním ředitelem společnosti Joint Stock Company (JSC) ‚Ulyanovsk Instrument Design Bureau‘ (JSC UKBP, UKBP, a. s.), přední ruské společnosti vyvíjející a vyrábějící elektronické vybavení letadel a vrtulníků, automatické řídicí systémy pro hydroelektrickou energii, automobilové součásti a zdravotnické vybavení.

UKBP vyrábí jednotky BFNI-1 pro vrtulníky Mi-8 a pro modernizované strategické bombardéry Tu-160M. Vrtulníky Mi-8 i strategické bombardéry Tu-160 používá ruská armáda v útočné válce Ruska proti Ukrajině. Součásti vyráběné UKBP jsou navíc instalovány v letounech a vrtulnících vlády Ruské federace.

Alexandr Vojt jakožto generální ředitel společnosti UKBP materiálně podporuje vládu Ruské federace, která je odpovědná za anexi Krymu a za destabilizaci Ukrajiny.

24.6.2024

1801.

Igor Alexeyevich ALTUSHKIN

(Игорь Алексеевич АЛТУШКИН)

Funkce nebo povolání: ruský oligarcha, zakladatel společnosti Russian Copper Company

Datum narození: 10.9.1970

Místo narození: Sverdlovsk, SSSR (nyní Jekatěrinburg, Ruská federace)

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Igor Altuškin (Igor Altushkin) je ruský oligarcha a zakladatel společnosti Russian Copper Company. Tato společnost je jedním ze tří hlavních producentů mědi v Rusku, přičemž metalurgie mědi je hospodářské odvětví, které poskytuje vládě Ruské federace značné zdroje příjmů. Igor Altuškin finančně podporuuje jednu z vojenských jednotek Ruska bojujících na Ukrajině.

Igor Altuškin podporuje činnosti, jež narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny. Jakožto zakladatel společnosti Russian Copper Company je kromě toho zapojen do hospodářského odvětví, které poskytuje značné zdroje příjmů vládě Ruské federace, odpovědné za anexi Krymu a za destabilizaci Ukrajiny.

24.6.2024

1802.

Rodion Valeryevich MIROSHNIK

(Родион Валерьевич МИРОШНИК)

Funkce nebo povolání: zvláštní velvyslanec ruského ministerstva zahraničních věcí ‚pro zločiny kyjevského režimu‘; bývalý ‚mimořádný a zplnomocněný velvyslanec‘ tzv. ‚Luhanské lidové republiky‘ při Ruské federaci (od května do listopadu 2022)

Datum narození: 31.1.1974

Místo narození: Vorošilovgrad, Ukrajinská SSR (nyní Luhansk, Ukrajina)

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

V letech 2014 až 2022 byl Rodion Mirošnik politikem tzv. ‚Luhanské lidové republiky‘. Od anexe tzv. ‚republik‘ Ruskem zastává Rodion Mirošnik funkci ‚zvláštního velvyslance pro zločiny kyjevského režimu‘ na ruském ministerstvu zahraničních věcí.

V souladu se svou novou funkcí je nyní odpovědný za vyšetřování ‚zločinů‘, jichž se údajně dopustily ukrajinské orgány, a za informování sdělovacích prostředků a mezinárodního společenství o těchto činech. Jakožto zvláštní velvyslanec se Rodion Mirošnik velmi často vyjadřuje v ruských sdělovacích prostředcích a je moderátorem rozhlasového pořadu.

Podporuje tudíž činnosti a politiky, jež narušují a ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

24.6.2024

1803.

Ibrahim Mahomedovich ACHMATOV

(Ибрагим Магомедович АХМАТОВ)

Funkce nebo povolání: generální ředitel společnosti JSC Kizlyar Electromechanical Plant

Rok narození: 1948

Místo narození: obec Machada, Dagestán, SSSR (nyní Ruská federace)

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Ibragim Achmatov (Ibrahim Achmatov) je generálním ředitelem společnosti Joint Stock Company (JSC) Kizlyar Electromechanical Plant (Kizljarský elektromechanický závod, a. s.), ruské vojenské průmyslové společnosti. Závod se specializuje na vývoj a výrobu pozemních řídicích a diagnostických systémů letadel a výrobu příslušenství a palubního vybavení. Společnost vyrábí součást DZ-UM pro stíhací letouny SU-25, které ruské vojenské síly používají k útokům na Ukrajinu. Kizljarský elektromechanický závod realizuje ruské státní zakázky v oblasti obrany.

Ibragim Achmatov jakožto generální ředitel Kizljarského elektromechanického závodu materiálně podporuje vládu Ruské federace, která je odpovědná za anexi Krymu a za destabilizaci Ukrajiny.

24.6.2024

1804.

Viktor Stepanovich SILIVAKIN

(Виктор Степанович СИЛИВАКИН)

Funkce nebo povolání: výkonný ředitel společnosti OJSC Barnaultransmash

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Viktor Silivakin je výkonným ředitelem Open Joint Stock Company (OJSC) Barnaultransmash (Barnaultransmaš, otevřená a. s.), ruské vojenské průmyslové společnosti, která vyrábí naftové motory pro vojenská vozidla a je dodavatelem ruských ozbrojených sil. Společnost zkonstruovala a vyrábí naftový motor UTD-29, který se používá především jako pohonný systém pro bojové pěchotní vozidlo BMP-3. Tato vozidla jsou hlavními bojovými vozidly pěchoty v ruské armádě a hrají klíčovou úlohu v invazi na Ukrajinu. Jsou na frontě používána v každé bojové akci. Jakožto výkonný ředitel Viktor Stěpanovič Silivakin dohlíží na výrobu Barnaultransmaš a kontroluje ji.

Viktor Silivakin tudíž z titulu své funkce materiálně či finančně podporuje vládu Ruské federace, jež je odpovědná za anexi Krymu a za destabilizaci Ukrajiny, a má z vazby na tuto vládu prospěch.

24.6.2024

1805.

Vladlen Mausyrovich SHORIN

(Владлен Маусырович ШОРИН)

Funkce nebo povolání: generální ředitel společnosti JSC RT-Techpriemka

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Vladlen Šorin (Vladlen Shorin) je generálním ředitelem Joint Stock Company (JSC) RT-Techpriemka (RT Těchprijomka, a. s.), ruské vojenské průmyslové společnosti. Tato společnost na základě dohody s ruským ministerstvem obrany poskytuje certifikační služby pro součásti určené vojenským průmyslovým společnostem. Kromě toho RT Těchprijomka vyrábí kovové slitiny (například typ VNS9-Sh) pro společnosti, které vyrábějí vrtulníky Mi-26, Mi-28 a Ka-52. Ozbrojené síly Ruské federace vrtulníky Mi-26, Mi-28 a Ka-52 používají během útočné války Ruska proti Ukrajině.

Jakožto generální ředitel společnosti RT Těchprijomka Vladlen Šorin materiálně podporuje vládu Ruské federace, která je odpovědná za anexi Krymu a za destabilizaci Ukrajiny.

24.6.2024

1806.

Taymuraz Kazbekovich BOLLOYEV

(Таймураз Казбекович БОЛЛОЕВ)

Funkce nebo povolání: podnikatel, výkonný ředitel společnosti Baltica

Státní příslušnost: ruská

Datum narození: 28.2.1953

Pohlaví: muž

Tajmuraz Bollojev (Taymuraz Bolloyev) je ruský podnikatel, který má úzké vazby na přední ruské činitele s rozhodovací pravomocí. V červenci 2023 byl evropskému subjektu Carlsberg A/S na základě prezidentského výnosu zabaven majetek. Společnost Baltica, bývalá dceřiná společnost subjektu Carlsberg v Rusku, byla převedena na ruskou Federální agenturu pro správu státního majetku (Rosimuščestvo). Bollojev byl následně jmenován ředitelem ovládnutého subjektu Baltica bez souhlasu subjektu Carlsberg A/S. Bollojev byl tudíž jmenován do řídicích orgánů subjektu usazeného v Rusku, který byl dříve vlastněn nebo ovládán subjekty usazenými v Unii, bez souhlasu unijních subjektů, které jej dříve vlastnily nebo ovládaly.

24.6.2024

1807.

Roman Viktorovich TROTSENKO

(Роман Викторович ТРОЦЕНКО)

Funkce nebo povolání: ruský podnikatel, poradce Igora Sečina (Igor Sechin), ředitele státní společnosti Rosneft; zakladatel a spoluvlastník investiční společnosti AEON Corporation; ředitel společnosti Geopromining Investment (CYP) Limited

Státní příslušnost: ruská

Datum narození: 9.12.1970

Místo narození: Moskva, SSSR (nyní Ruská federace)

Pohlaví: muž

Daňové identifikační číslo: 771500884353/ 771500884353

Roman Trocenko (Roman Trotsenko) je přední podnikatel působící v Rusku, který má obchodní zájmy v oblasti železné rudy a oceli, uhlí, infrastruktury a energetických společností. Roman Trocenko je poradcem ředitele státní společnosti Rosneft Igora Sečina, zakladatelem a spoluvlastníkem investiční společnosti AEON Corporation a ředitelem společnosti Geopromining Investment (CYP) Limited. Podniky, které Roman Trocenko ovládá, například společnost Vorkutagol JSC, působí v hospodářských odvětvích, která poskytují značné zdroje příjmů vládě Ruské federace. Z titulu své funkce tedy Roman Trocenko materiálně podporuje vládu Ruské federace, která je odpovědná za anexi Krymu a za destabilizaci Ukrajiny.

24.6.2024

1808.

Polina Sergeevna GAGARINA

(Полина Сергеевна ГАГАРИНА)

Funkce nebo povolání: zpěvačka, herečka, textařka, modelka

Datum narození: 27.3.1987

Místo narození: Мoskva, SSSR (nyní Ruská federace)

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: žena

Daňové identifikační číslo: 770701954175 / 311774631801199

Polina Gagarina je ruská zpěvačka, herečka, textařka a modelka.

Polina Gagarina pravidelně vystupuje na státních propagandistických akcích, které jsou pořádány například na oslavu protiprávní anexe čtyř ukrajinských regionů nebo u příležitosti výročí anexe Krymu. Podporuje tedy činnosti narušující územní celistvost Ukrajiny.

Od začátku úročené války Ruska proti Ukrajině jí plynou značné příjmy díky časté účasti na státem podporovaných propagandistických akcích a programech. Polina Gagarina má tudíž prospěch z vazby na vládu Ruské federace, která je odpovědná za anexi Krymu a za destabilizaci Ukrajiny.

24.6.2024

1809.

Konstantin Aleksandrovich MIKHAILIK

(Константин Александрович МИХАЙЛИК)

Funkce nebo povolání: náměstek ministra pro stavebnictví, bydlení a veřejné služby Ruské federace, odpovědný za odbor digitálního rozvoje

Datum narození: 18.7.1983

Místo narození: Lesozavodsk, Přímořský kraj, SSSR (nyní Ruská federace)

Konstantin Michajlik (Konstantin Mikhailik) je náměstkem ministra pro stavebnictví, bydlení a veřejné služby Ruské federace, odpovědným za odbor digitálního rozvoje. Odpovídá za provádění politiky Ministerstva stavebnictví v anektované Doněcké, Luhanské, Záporožské a Chersonské oblasti. Prostřednictvím Ministerstva stavebnictví jsou z federálního rozpočtu ruské vlády poskytovány dotace s cílem podpořit ‚obnovu‘ ukrajinských regionů, které jsou v současné době pod ruskou kontrolou. Ve své funkci náměstka ministra Konstantin Michajlik provádí politiky, jež narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

24.6.2024

1810.

Aleksey Vasilevich ERESKO

(Алексей Васильевич ЕРЕСЬКО)

Funkce nebo povolání: náměstek ministra pro stavebnictví, bydlení a veřejné služby Ruské federace, odpovědný za odbor bydlení a komunálních služeb a odbor strategických projektů

Datum narození: 26.12.1973

Místo narození: Dimitrov, Ukrajinská SSR (nyní Ukrajina)

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Alexej Jeresko (Aleksey Eresko) je náměstkem ministra pro stavebnictví, bydlení a veřejné služby Ruské federace odpovědným za odbor bydlení a komunálních služeb a odbor strategických projektů. Odpovídá za provádění politiky ministerstva stavebnictví v anektované Doněcké, Luhanské, Záporožské a Chersonské oblasti. Prostřednictvím ministerstva stavebnictví jsou z federálního rozpočtu ruské vlády poskytovány dotace s cílem podpořit ‚obnovu‘ ukrajinských regionů, které jsou v současné době pod ruskou kontrolou. Ve své funkci náměstka ministra Alexej Jeresko provádí politiky, jež narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

24.6.2024

1811.

Yuriy Sergeevich GORDEEV

(Юрий Сергеевич ГОРДЕЕВ)

Funkce nebo povolání: náměstek ministra pro stavebnictví, bydlení a veřejné služby Ruské federace, odpovědný za odbor financí a majetkových vztahů a odbor kapitálových investic

Datum narození: 20.5.1982

Místo narození: Tomsk, SSSR (nyní Ruská federace)

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Jurij Gordějev (Yuriy Gordeev) je náměstkem ministra pro stavebnictví, bydlení a veřejné služby Ruské federace, odpovědným za odbor financí a majetkových vztahů a odbor kapitálových investic. Odpovídá za provádění politiky ministerstva stavebnictví v anektované Doněcké, Luhanské, Záporožské a Chersonské oblasti. Prostřednictvím ministerstva stavebnictví jsou z federálního rozpočtu ruské vlády poskytovány dotace s cílem podpořit ‚obnovu‘ ukrajinských regionů, které jsou v současné době pod ruskou kontrolou. Ve své funkci náměstka ministra Jurij Gordějev provádí politiky, jež narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

24.6.2024

1812.

Sergey Grigorievich MUZYCHENKO

(Сергей Григорьевич МУЗЫЧЕНКО)

Funkce nebo povolání: náměstek ministra pro stavebnictví, bydlení a veřejné služby Ruské federace, odpovědný za odbor stanovování cen a podpory stavebnictví z hlediska zdrojů a odbor městského plánování a architektury

Rok narození: 1984

Místo narození: Achtubinsk, Astrachaňská oblast, SSSR (nyní Ruská federace)

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Sergej Muzyčenko (Sergey Muzychenko) je náměstkem ministra pro stavebnictví, bydlení a veřejné služby Ruské federace, odpovědným za odbor stanovování cen a podpory stavebnictví z hlediska zdrojů a odbor městského plánování a architektury. Odpovídá za provádění politiky ministerstva stavebnictví v anektované Doněcké, Luhanské, Záporožské a Chersonské oblasti. Prostřednictvím ministerstva stavebnictví jsou z federálního rozpočtu ruské vlády poskytovány dotace s cílem podpořit ‚obnovu‘ ukrajinských regionů, které jsou v současné době pod ruskou kontrolou. Ve své funkci náměstka ministra Sergej Muzyčenko provádí politiky, jež narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

24.6.2024

1813.

Aleksandr Nikolaevich LOMAKIN

(Александр Николаевич ЛОМАКИН)

Funkce nebo povolání: náměstek ministra pro stavebnictví, bydlení a veřejné služby Ruské federace, odpovědný za odbor průmyslového a stavebního inženýrství a odbor licenčních činností a meziresortní spolupráce

Rok narození: 1978

Místo narození: Moskva, SSSR (nyní Ruská federace)

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Alexandr Lomakin (Aleksandr Lomakin) je náměstkem ministra pro stavebnictví, bydlení a veřejné služby Ruské federace, odpovědným za odbor průmyslového a stavebního inženýrství a odbor licenčních činností a meziresortní spolupráce. Odpovídá za provádění politiky ministerstva stavebnictví v anektované Doněcké, Luhanské, Záporožské a Chersonské oblasti. Prostřednictvím ministerstva stavebnictví jsou z federálního rozpočtu ruské vlády poskytovány dotace s cílem podpořit ‚obnovu‘ ukrajinských regionů, které jsou v současné době pod ruskou kontrolou. Ve své funkci náměstka ministra Alexandr Lomakin provádí politiky, jež narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

24.6.2024

1814.

Yuriy Petrovich MUTSENEK

(Юрий Петрович МУЦЕНЕК)

Funkce nebo povolání: náměstek ministra pro stavebnictví, bydlení a veřejné služby Ruské federace, odpovědný za správní odbor a právní odbor

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Jurij Mucenek (Yuriy Mutsenek) je náměstkem ministra pro stavebnictví, bydlení a veřejné služby Ruské federace, odpovědným za správní odbor a právní odbor. Odpovídá za provádění politiky ministerstva stavebnictví v anektované Doněcké, Luhanské, Záporožské a Chersonské oblasti. Prostřednictvím ministerstva stavebnictví jsou z federálního rozpočtu ruské vlády poskytovány dotace s cílem podpořit ‚obnovu‘ ukrajinských regionů, které jsou v současné době pod ruskou kontrolou. Ve své funkci náměstka ministra Jurij Mucenek provádí politiky, jež narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

24.6.2024

1815.

Vadim Viktorovich VASILIEV

(Вадим Викторович ВАСИЛЬЕВ)

Funkce nebo povolání: náměstek ministra pro stavebnictví, bydlení a veřejné služby Ruské federace, odpovědný za odbor provádění regionálních investičních programů, odbor pro koordinaci sociálně-ekonomického rozvoje regionů a odbor sociálního a hospodářského rozvoje některých území

Rok narození: 1986

Místo narození: Barnaul, Altajský kraj, SSSR (nyní Ruská federace)

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Vadim Vasiljev (Vadim Vasiliev) je náměstkem ministra pro stavebnictví, bydlení a veřejné služby Ruské federace, odpovědným za odbor provádění regionálních investičních programů, odbor pro koordinaci sociálně-ekonomického rozvoje regionů a odbor sociálního a hospodářského rozvoje některých území. Odpovídá za provádění politiky ministerstva stavebnictví v anektované Doněcké, Luhanské, Záporožské a Chersonské oblasti. Prostřednictvím ministerstva stavebnictví jsou z federálního rozpočtu ruské vlády poskytovány dotace s cílem podpořit ‚obnovu‘ ukrajinských regionů, které jsou v současné době pod ruskou kontrolou. Ve své funkci náměstka ministra Vadim Vasiljev provádí politiky, jež narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

24.6.2024

1816.

Nikita Evgenievich STASISHIN

(Никита Евгеньевич СТАСИШИН)

Funkce nebo povolání: náměstek ministra pro stavebnictví, bydlení a veřejné služby Ruské federace, odpovědný za odbor politiky v oblasti bydlení a odbor integrovaného územního rozvoje

Datum narození: 7.5.1986

Místo narození: Leningrad, SSSR (nyní Petrohrad, Ruská federace)

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Nikita Stasišin (Nikita Stasishin) je náměstkem ministra pro stavebnictví, bydlení a veřejné služby Ruské federace, odpovědným za odbor politiky v oblasti bydlení a odbor integrovaného územního rozvoje. Odpovídá za provádění politiky ministerstva stavebnictví v anektované Doněcké, Luhanské, Záporožské a Chersonské oblasti. Prostřednictvím ministerstva stavebnictví jsou z federálního rozpočtu ruské vlády poskytovány dotace s cílem podpořit ‚obnovu‘ ukrajinských regionů, které jsou v současné době pod ruskou kontrolou. Ve své funkci náměstka ministra Nikita Stasišin provádí politiky, jež narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

24.6.2024

1817.

Valeriy Vladimirovich LEONOV

(Валерий Владимирович ЛЕОНОВ)

Funkce nebo povolání: náměstek ministra pro stavebnictví, bydlení a veřejné služby Ruské federace, odpovědný za odbor pro provádění zvláštních projektů v oblasti infrastruktury

Datum narození: 16.1.1975

Místo narození: Kazaň, SSSR (nyní Ruská federace)

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Valerij Leonov (Valeriy Leonov) je náměstkem ministra pro stavebnictví, bydlení a veřejné služby Ruské federace, odpovědným za odbor pro provádění zvláštních projektů v oblasti infrastruktury. Odpovídá za provádění politiky ministerstva stavebnictví v anektované Doněcké, Luhanské, Záporožské a Chersonské oblasti. Prostřednictvím ministerstva stavebnictví jsou z federálního rozpočtu ruské vlády poskytovány dotace s cílem podpořit ‚obnovu‘ ukrajinských regionů, které jsou v současné době pod ruskou kontrolou. Ve své funkci náměstka ministra Valerij Leonov provádí politiky, jež narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

24.6.2024

1818.

Alexey Sergeyevich GORESLAVSKY

(Алексей Сергеевич ГОРЕСЛАВСКИЙ)

Funkce nebo povolání: generální ředitel Institutu pro rozvoj internetu, bývalý novinář a zaměstnanec kanceláře ruského prezidenta

Datum narození: 13.7.1977

Místo narození: Moskva, SSSR (nyní Ruská federace)

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Alexej Goreslavskij (Alexey Goreslavsky) je od roku 2021 generálním ředitelem Institutu pro rozvoj internetu. Přestože je Institut pro rozvoj internetu registrován jako nezávislá nezisková organizace, byl založen za podpory kanceláře ruského prezidenta, má úzké vazby na ruskou vládu a získává od ní většinu svých finančních prostředků. Před svým jmenováním do funkce generálního ředitele Institutu pro rozvoj internetu pracoval Alexej Goreslavskij v kanceláři ruského prezidenta a byl považován za ‚správce internetové sítě v Kremlu‘.

Pod vedením Alexeje Goreslavského se Institut pro rozvoj internetu stal zásadní součástí propagandy Kremlu šířené v souvislosti s válkou na Ukrajině. Je odpovědný za financování řady projektů, které tuto válku ospravedlňují a oslavují, jako jsou například proválečné filmy, seriály a internetové projekty. Institut rovněž udělil cenu prokremelským válečným korespondentům, kteří šíří propagandu o operativní situaci na bojišti. Jakožto generální ředitel Institutu pro rozvoj internetu je tudíž Alexej Goreslavskij zapojen do propagandy na podporu činností a politik ruské vlády, jež narušují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

24.6.2024

1819.

Aleksandr Ivanovich MOROZ

(Александр Иванович МOROZ)

Funkce nebo povolání: generální ředitel společnosti Belarusian Optical and Mechanical Association ‚BelOMO‘

Datum narození: 15.6.1975

Místo narození: obec Treťjaki, Běrastavický rajón, Hrodenská oblast, Bělorusko

Státní příslušnost: běloruská

Pohlaví: muž

Adresa: vul. Ňomanskaja 61, byt 10, Minsk

Identifikační číslo: 3150675A015PB3

Daňové identifikační číslo: IDI3858983

Aleksandr Moroz je generálním ředitelem společnosti Belarusian Optical and Mechanical Association ‚BelOMO‘ (Běloruské opticko-mechanické sdružení ‚BelOMO‘). Do této funkce byl jmenován prezidentem Lukašenkem. BelOMO je státem vlastněný podnik, který působí v odvětví obrany v Bělorusku a vyrábí a prodává optické zaměřovače pro ruční palné zbraně, včetně teleskopických zaměřovačů a optických zaměřovačů s osvětlenými ohniskovými destičkami.

Pod kontrolu BelOMO spadá několik dalších subjektů v odvětví obrany.

OJSC ‚Minsk Mechanical Plant named after S.I, Vavilov‘ (Minský mechanický závod S. I. Vavilova, otevřená a. s.) je podnik v rámci holdingu BelOMO, která se specializuje na vojenské optické vybavení. Vyrábí rotační kontaktní zařízení PVKU-210. PVKU-210 je součástí panoramatického zaměřovače, který se používá v pokročilých modelech moderních tanků. Výrobek je dodáván společnosti JSC Peleng, která je subjektem, na nějž se vztahují omezující opatření a který poskytuje vojenské zaměřovače ruskému tankovému závodu Uralvagonzavod.

Dalším podnikem holdingu BelOMO je JSC ‚Zenit-BelOMO‘ (Zenit BelOMO, a. s.), který se nachází v obci Vilejka a specializuje se na vojenské optické vybavení. Vyrábí vojenské zaměřovače, včetně zaměřovačů PM-10 a zaměřovačů minometů PM-25, optických zaměřovačů PGO-7V3 pro granátomety a optických zaměřovačů PSO-1M2 Sniper. Uvedené výrobky jsou často používány a jsou kompatibilní s vojenskou výzbrojí, kterou používá Rusko.

Součástí holdingu BelOMO je i JSC ‚BelOMO LEMT EMT‘ (BelOMO LEMT EMT, a. s.), která se specializuje na výzkum a vývoj, výrobu a modernizaci optoelektronických a laserových zařízení pro bezpilotní vzdušné prostředky, laserové optické systémy pro systémy protivzdušné obrany a integrované systémy pro zajištění bezpečnosti a ochrany hranic. BelOMO LEMT EMT rovněž vyrábí optické zaměřovače a systémy pro výzbroj využívající světlo, laserové dálkoměry, moduly pro určování dosahu na bázi diodových laserů a laserové systémy řízení střelby, a to i konkrétně pro ruské zbraně. BelOMO LEMT EMT rovněž vyváží do Ruska a společně s Ruskem vyvíjí nové laserové zbraně.

Aleksandr Moroz jakožto generální ředitel společnosti BelOMO tedy nese odpovědnost za podporu činností, jež narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

24.6.2024

1820.

Ivan Ivanovitsch OCHLOBYSTIN

(Иван Иванович ОХЛОБЫСТИН)

Funkce nebo povolání: herec, filmový režisér, scénárista a producent

Datum narození: 22.7.1966

Místo narození: Polenovo, SSSR (nyní Ruská federace)

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Ivan Ochlobystin (Ivan Okhlobystin) je ruský herec, filmový režisér, scénárista a producent, který otevřeně podporuje proválečnou propagandu ruské vlády tím, že se účastní státem podporovaných propagandistických akcí, navštěvuje ruské vojenské jednotky a separatistické oddíly na Ukrajině a dodává jim zboží. Za tuto činnost byla Ivanu Ochlobystinovi udělena medaile lidových milicí tzv. ‚Doněcké lidové republiky‘ za účast v útočné válce Ruska proti Ukrajině, jakož i řád za zásluhy Záporožské oblasti, která je okupovaná Ruskem.

Ivan Ochhlobystin aktivně podporuje uznání tzv. ‚Doněcké lidové republiky‘ a tzv. ‚Luhanské lidové republiky‘ a veřejně znevažuje ukrajinskou státnost a svrchovanost. Podporuje tedy činnosti, jež narušují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

24.6.2024

1821.

Mark BLATT

také znám jako

Mark BLATS

také znám jako

Marks BLATS

(Марк БЛАТТ)

Funkce nebo povolání: výkonný ředitel izraelské společnosti Texel F.C.G. Technology Limited

Datum narození: 23.9.1962

Místo narození: Riga, Lotyšsko

Státní příslušnost: lotyšská a izraelská

Pohlaví: muž

Izraelský cestovní pas: číslo 35415368 (platný do 25.10.2031)

Mark Blatt je generálním ředitelem izraelské společnosti Texel F.C.G. Technology Limited, která ruským společnostem LLC UNITEK (UNITEK, s. r. o.) a LLC LINKOS (LINKOS, s. r. o.) dodává širokou škálu součástí, které jsou určeny k instalaci do ruského vojenského vybavení, jako je multifunkční opticko-elektronický průzkumný systém IRONY (laserový dálkoměr s termografickým čidlem, doplňkovým optickým záložním kanálem a modulem GPS), o němž je známo, že jej používají ruské vojenské síly. Společnost Texel F.C.G. Technology Limited slouží jako zprostředkovatel pro převod evropského zboží ruským společnostem LINKOS a UNITEK. Mark Blatt ve své funkci podstatně maří ustanovení proti obcházení rozhodnutí 2014/512/SZBP a nařízení (EU) č. 833/2014.

24.6.2024

1822.

Igor Vasilyevich TONKOVIDOV

(Игорь Васильевич ТОНКОВИДОВ)

Funkce nebo povolání: výkonný ředitel a generální ředitel společnosti PAO Sovcomflot

Datum narození: 5.1.1964

Místo narození: Chabarovsk, SSSR (nyní Ruská federace)

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Daňové identifikační číslo: 772872084398

Igor Tonkovidov výkonným ředitelem a generálním ředitelem společnosti OJSC Sovcomflot (Sovkoflot, veřejná a. s.). Sovkomflot je největší ruskou přepravní společností, která se specializuje na přepravu zkapalněného plynu, surové ropy a ropných produktů, jakož i na obsluhu příbřežní energetické prvovýroby. Sovkomflot zaměřuje svou činnost na vnitrostátní nákladní přepravu a specializuje se na přepravu pomocí tankerů, která je zvlášť nezbytná pro odvětví ruského zahraničního obchodu. Sovkomflot je světovým lídrem, pokud jde o tankery Aframax (nosnost 80 000 až 120 000  tun mrtvé váhy) a tankery pro přepravu ropných produktů. Od zahájení útočné války Ruska proti Ukrajině je společnost Sovkomflot jedním z klíčových podniků spravujících a provozujících námořní přepravu ruské ropy. Sovkomflot je ruská státní přepravní společnost, a konečným příjemcem jejích služeb je tedy Ruská federace. Tyto služby představují pro vládu Ruské federace značný zdroj příjmů, neboť tvoří více než 70 % ruských příjmů z energetiky, a umožňují tak Kremlu financovat útočnou válku proti Ukrajině.

Igor Tonkovidov tudíž materiálně a finančně podporuje vládu Ruské federace. Kromě toho je zapojen do hospodářského odvětví, které poskytuje vládě Ruské federace značné zdroje příjmů.

24.6.2024

1823.

Vladimir Zograbovich AVETISYAN

(Владимир Зограбович АВЕТИСЯН)

Funkce: generální ředitel a zakladatel společnosti LLC ‚RBA-Management‘

Datum narození: 4.5.1955

Místo narození: Čeljabinská oblast, SSSR (nyní Ruská federace)

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Daňové identifikační číslo: 772005534726

Vladimir Avetisjan (Vladimir Avetisyan) je generálním ředitelem a zakladatelem společnosti LLC ‚RBA-Management‘. LLC ‚RBA-Management‘ je ruská správcovská společnost, která poskytuje služby v oblasti práva, účetnictví, podnikové bezpečnosti a jiné služby v oblasti řízení a spolupracuje se zákazníky, kteří se specializují na dodávky strategicky důležitých elektronických součástí. LLC ‚RBA-Management‘ řídí společnost JSC ‚Compel‘, která se účastní režimů dovozu elektronických součástí a dodává zahraniční komponenty ruskému průmyslu (včetně vojenského průmyslu). Jakožto generální ředitel a zakladatel společnosti LLC ‚RBA-Management‘ je Vladimir Avetisjan odpovědný za činnost této společnosti, a tudíž materiálně podporuje vládu Ruské federace, která je odpovědná za anexi Krymu a destabilizaci Ukrajiny.

24.6.2024“

Subjekty

 

Název

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

„427.

LLC Vostochnaya Stevedoring Company

také známa jako VSC;

VSK

(Общество с ограниченной ответственностью ‚Восточная стивидорная компания‘

také známa jako

ООО ‚ВСК‘)

Adresa: Ruská federace, Přímořský kraj, Nachodka, Vnutriportovaja ul. 14 a

Typ subjektu: společnost s ručením omezeným

Místo registrace: Nachodka, Ruská federace

Registrační číslo: 2508064833

Hlavní místo obchodní činnosti: Nachodka, Ruská federace

Společnost LLC Vostochnaya Stevedoring Company (VSC, Východní dokařská společnost, s. r. o.) provozuje přepravu kontejnerů v přístavu Vostočnyj v Přímořském kraji v Rusku. Korejská lidově demokratická republika (KLDR) dodává zbraně a munici v přepravních kontejnerech do ruských přístavů na Dálném východě, včetně přístavu Vostočnyj. Rusko používá zbraně a munici přepravovanou z KLDR ve své útočné válce proti Ukrajině. Východní dokařská společnost jako provozovatel přepravy kontejnerů do přístavu Vostočnyj materiálně podporuje vládu Ruské federace, která je odpovědná za anexi Krymu a destabilizaci Ukrajiny.

24.6.2024

428.

LLC R-Stroy

(ООО ‚Р-СТРОЙ‘)

Adresa: Ruská federace, 121357, Moskva, Verejskaja ul. 29, budova 33, 2. patro, místnost 23

Tel.: + 79495530001

E-mail: [email protected]

Typ subjektu: společnost s ručením omezeným

Místo registrace:

Moskva, Ruská federace

Datum registrace: 18.5.2022

Registrační číslo: 1227700284470

Limited Liability Company (LLC) R-Stroy (R-Stroj, s. r. o.) je stavební společnost odpovědná za obnovu obytných oblastí v Mariupolu, na kterou získala státní zakázky od Ruské federace za zvýhodněných podmínek. Působí na okupovaných územích Ukrajiny bez povolení ukrajinských orgánů.

R-Stroj tedy materiálně podporuje činnosti, jež narušují a ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

24.6.2024

429.

Joint-Stock Company ‚United Instrument Manufacturing Corporation‘

také známa jako

JSC ‚OPK‘; JSC UIMC

(Акционерное общество ‚Объединенная приборостроительная корпорация‘;

také známa jako

АО ‚ОПК‘)

Adresa: Ruská federace, 121357, Moskva, Verejskaja ul. 29, budova 141

Typ subjektu: akciová společnost

Místo registrace: Ruská federace

Datum registrace: 26.3.2014

Registrační číslo: 1147746324340

Hlavní místo obchodní činnosti: Ruská federace

Daňové identifikační číslo: 7704859803

Joint Stock Company ‚United Instrument Manufacturing Corporation‘ (JSC OPK, Spojená strojírenská korporace, a. s.) je ruská státní korporace – specializovaná správcovská společnost, která sdružuje vědecké a výrobní struktury ruského radioelektronického průmyslu. Společnost je spojena se společnostmi ruského obranného průmyslu (Ruselectronics, NPP ‚Istok‘,Concern Sozvezdie), které vyrábějí zařízení používaná v útočné válce Ruska proti Ukrajině, a řídí je. Spojená strojírenská korporace tedy materiálně podporuje vládu Ruské federace, která je odpovědná za anexi Krymu a za destabilizaci Ukrajiny.

24.6.2024

430.

Joint Stock Company „Scientific and Technical Center ‚ATLAS‘

také známa jako

JSC „STC ‚Atlas‘

(Акционерное общество „Научно-технический центр ‚АТЛАС‘

také známa jako

АО „НТЦ ‚Атлас‘)

Adresa: Ruská federace, 127018, Moskva, ul. Obrazcova 38

Typ subjektu: akciová společnost

Místo registrace: Ruská federace

Datum registrace: 7.9.2020

Registrační číslo: 1207700325590

Hlavní místo obchodní činnosti: Ruská federace

JSC Scientific and Technical Center Atlas (Vědecko-technické středisko ‚Atlas‘, a. s.) je ruský podnik, který se zabývá výzkumem, vývojem a výrobou zabezpečených informačních a komunikačních zařízení a infrastruktury používaných v odvětví obrany. Vědecko-technické středisko ‚Atlas‘ je držitelem licencí, které mu umožňují vyvíjet a vyrábět vojenské vybavení. Vědecko-technické středisko ‚Atlas‘ vyrábí mobilní telefony, které jsou schopny chránit a šifrovat zprávy, aby byl zajištěn bezpečný přenos informací mezi ruskými orgány. Tato mobilní zařízení jsou licencována ruskými zpravodajskými službami – SVR a FSB. Ruské ministerstvo obrany zakoupilo značné množství mobilních telefonů M-633S se zabezpečenými komunikačními prvky, které navrhl a vyrobil Vědecko-technické středisko ‚Atlas‘. Mezi zákazníky Vědecko-technické středisko ‚Atlas‘ navíc patří zpravodajské služby FSB a SVR. Činnosti a vybavení Vědecko-technického střediska ‚Atlas‘ posilují operační schopnosti a zlepšují informační bezpečnost ruských institucí a vojenských služeb. Dne 4. května 2022 obdrželo Vědecko-technické středisko ‚Atlas‘ od prezidenta Ruské federace Vladimira Putina uznání za svou činnosti a přínos pro obranné odvětví země. Vědecko-technické středisko ‚Atlas‘ tedy materiálně podporuje vládu Ruské federace, odpovědnou za anexi Krymu a za destabilizaci Ukrajiny, a má z vazby na tuto vládu prospěch.

24.6.2024

431.

Joint-Stock Company ‚Research and Production Enterprise, Istok’ Named After A.I. Shokin‘

také známa jako NPP Istok;

JSC ‚NPP, Istok’ named after Shokin‘;

Public Joint Stock Company Research & Production Corporation Istok Named After AI Shokin;

JSC ‚Scientific and Production Enterprise, Istok’ named after A.I. Shokin‘

Public Joint Stock Company Research & Production Corporation Istok Named After AI Shokin

Typ subjektu: akciová společnost

Místo registrace: Ruská federace

Datum registrace: 31.12.2013

Registrační číslo: 1135050007400

Hlavní místo obchodní činnosti: Ruská federace

Daňové identifikační číslo: 5050108496

JSC ‚Scientific and Production Enterprise, Istok’ named after A.I. Shokin‘ (JSC NPP ‚Istok‘, Vědecko-výrobní závod ‚Istok‘ A. I. Šokina) je hlavní ruský výrobce elektronických součástek pro použití ve vesmíru a pro vojenské použití.

Výrobky (mikrovlnná zařízení) a technologie (digitální platforma IIoT.Istok) vyvinuté touto společností se používají pro vojenské účely. V roce 2022 byl Vědecko-výrobní závod ‚Istok‘ modernizován a rozšířen za pomoci státního programu ‚Rozvoj obranného průmyslu‘. Vědecko-výrobní závod ‚Istok‘ tedy materiálně podporuje vládu Ruské federace, odpovědnou za anexi Krymu a za destabilizaci Ukrajiny, a má z vazby na tuto vládu prospěch.

24.6.2024

 

(Акционерное общество ‚Научно-производственное предприятие »Исток« имени А.И. Шокина‘

také známa jako

АО ‚НПП »Исток« им. Шокина‘

НПП ‚Исток‘)

 

 

 

432.

Joint-Stock Company ‚103 Armoured Repair Plant‘

také známa jako

(Aкционерное общество ‚103 Бронетанковый ремонтный завод‘)

Adresa: Ruská federace, Zabajkalský kraj, Čitský rajón, vesnice Atamanovka, Zavodskaja ul. 1

Typ subjektu: akciová společnost

Místo registrace: 672530, Zabajkalský kraj, Čitský rajón, 1 atamanovskoje, Atamanovka, ul. Zavodskaja 1

Datum registrace: 11.6.2009

Daňové identifikační číslo: 7524015624

Hlavní místo obchodní činnosti: Ruská federace

Společnost JSC 103 Armoured Repair Plant (103 Obrněný opravný závod, a. s.) se specializuje především na opravy a údržbu tanků a obrněných vozidel. Jedná se o největší podnik zabývající se opravami a modernizací obrněných vozidel na ruském Dálném východě, který se nachází ve vesnici Atamanovka v Zabajkalském kraji. Závod obdržel státní zakázku na opravu a modernizaci 800 tanků na příští tři roky. Vládní představitelé ocenili práci závodu při přípravě vyskladněných tanků T-62 pro útočnou válku Ruska proti Ukrajině.

103 Obrněný opravný závod tedy materiálně podporuje vládu Ruské federace, odpovědnou za anexi Krymu a za destabilizaci Ukrajiny, a má z vazby na tuto vládu prospěch.

24.6.2024

433.

Nizhny Novgorod Joint-Stock Company ‚Hydromash‘ named after V.I. Luzyanin

také známa jako

JSC Hydromash; NJSC Hydromash; Nyzhehorodske aktsionerne tovarystvo ‚Hidromash‘ imeni V.I. Luzianina

(Нижегородское акционерное общество ‚Гидромаш‘ имени В.И. Лузянина;

také známa jako

НАО „Гидромаш)

Adresa: Ruská federace, 603022, Nižněnovgorodská oblast, Nižnij Novgorod, prospekt Gagarina 22

Typ subjektu: akciová společnost

Místo registrace: Ruská federace

Datum registrace: 2.7.1990 (datum založení společnosti: 30.7.2002)

Registrační číslo: 1025203720189

Hlavní místo obchodní činnosti: Ruská federace

Daňové identifikační číslo: 5262008630

E-mail: [email protected]

Tel.: + 78314337511

Internetové stránky: www.hydromash.ru

Společnost Nizhny Novgorod Joint Stock Company ‚Hydromash‘ named after V.I. Luzyanin (JSC Hydromash, Nižněnovgorodská akciová společnost ‚Hydromaš‘) je předním ruským podnikem v oblasti vývoje, výroby a testování podvozků, hydraulických válců a hydraulických jednotek pro všechny typy leteckých zařízení. Společnost se účastní téměř všech vnitrostátních projektů konstrukce letadel (jak v civilní, tak ve vojenské oblasti). Hydromaš plní ruské státní zakázky v oblasti obrany a její výrobky (podvozky a jiné hydraulické jednotky) používají ozbrojené síly Ruské federace. Hydromaš tedy materiálně podporuje vládu Ruské federace, odpovědnou za anexi Krymu a za destabilizaci Ukrajiny, a má z vazby na tuto vládu prospěch.

24.6.2024

434.

Federal State Budgetary Scientific Institution ‚»Federal Research Center Institute of Applied Physics« A.V. Gaponov-Grekhova of the Russian Academy of Sciences‘

také známa jako

IAP RAS; A.V.

Gaponov-Grekhov Institute of Applied Physics of the Russian Academy of Sciences;

Federal Research Center Institute of Applied Physics of the Russian Academy of Sciences

Adresa: Ruská federace, 603950, Nižněnovgorodská oblast, Nižnij Novgorod, ul. Uljanova 46

Typ subjektu: Federální státní rozpočtová vědecká organizace

Místo registrace: Ruská federace

Datum registrace: 12.4.1993 (datum založení společnosti: 11.9.2002)

Registrační číslo: 1025203020193

Hlavní místo obchodní činnosti: Ruská federace

Federal Research Centre Institute of Applied Physics A.V. Gaponov-Grekhova of the Russian Academy of Sciences (IAP RAS, Federální výzkumné středisko – Ústav aplikované fyziky A. V. Gaponova-Grechova Ruské akademie věd) je státní ústav, mezi jehož hlavní oblasti vědeckého výzkumu patří výkonová elektronika, elektrodynamika plazmatu, laserová fyzika a nelineární optika a kvantové systémy. IAP RAS je financován ruským státem a jeho vynálezy se používají k přesnému zpracování materiálů, ke kontrole výrobních procesů a k vojenským a technickým úkolům. Kromě toho má IAP RAS licence na údržbu a vývoj zbraní a vojenského vybavení. IAP RAS tedy materiálně podporuje vládu Ruské federace, odpovědnou za anexi Krymu a za destabilizaci Ukrajiny, a má z vazby na tuto vládu prospěch.

24.6.2024

 

(Федеральное государственное бюджетное научное учреждение ‚Федеральный исследовательский центр институт прикладной Физики им. А.В. Гапонова-Грехова Российской академии наук‘;

také známa jako ФИЦ ИПФ РАН)

Daňové identifikační číslo: 5260003387

Internetové stránky: https://www.ipfran.ru/

E-mail: [email protected]

Tel.: + 7 (831) 436-62-02, + 7 (831) 416-06-16

 

 

435.

Federal State Budgetary Educational Institution International Children’s Centre ‚Artek‘

(Международный детский центр ‚Артeк‘)

Adresa:

Republika Krym, Jalta, Hurzuf, Leningradskaja ul., budova 41

Tel.: 8 800 600 20 85

Internetové stránky: https://artek.org/E-mail: [email protected]ísto registrace:

Ukrajina, Krym, Jalta, Hurzuf, Leningradskaja ul., budova 41

Datum registrace: 15.8.2014

Registrační číslo: 9103003070

Hlavní místo obchodní činnosti: Krym, Ukrajina

Federal State Budgetary Educational Institution ‚International Children’s Centre Artek‘ (Mezinárodní dětské centrum Artěk, federální státní rozpočtová vzdělávací instituce) je od protiprávní anexe Krymu a města Sevastopolu v roce 2014 pod kontrolou ruského ministerstva školství. Od začátku útočné války Ruska proti Ukrajině v roce 2022 organizuje tábory pro děti z Ukrajiny, mimo jiné z okupovaných území Chersonské, Doněcké, Luhanské a Záporožské oblasti. V těchto táborech připravují děti podpůrné materiály pro ruské vojáky účastnící se války. V některých případech se ukrajinské děti nesměly vrátit domů a byly nuceny projevit svou podporu Rusku.

Mezinárodní dětské centrum Artěk tedy materiálně podporuje činnosti, jež narušují a ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

24.6.2024

436.

Federal State Unitary Enterprise ‚Novorossiya Railways‘

(ФГУП ‚Железные дороги Новороссии‘)

Adresa:

Ukrajina, 283001, Doněck, vul. Arťoma 68

Tel.: (+7856) 319 56 31

Internetové stránky: https://gd-n.ru/E-mail: [email protected]

Typ subjektu: federální státní jednotný podnik

Místo registrace: Doněck, Ukrajina

Datum registrace: 8.6.2023

Registrační číslo: 1239300005988

Hlavní místo obchodní činnosti: Ukrajina

The Federal State Unitary Enterprise ‚Novorossiya Railways‘ (Federální státní jednotný podnik ‚Novoruské dráhy‘) byl zřízen výnosem vlády Ruské federace ze dne 29. května 2023 s cílem konsolidovat železnice na územích Doněcké, Luhanské, Chersonské a Záporožské oblasti, která nejsou pod kontrolou ukrajinské vlády, a přesunout je pod kontrolu ruských orgánů. Novoruské dráhy jsou financovány z federálního rozpočtu Ruské federace. Jejich účelem je vytvořit alternativní dopravní spojení, která pak mohou být využita mimo jiné k přepravě vojenského materiálu za účelem jeho využití v útočné válce Ruska proti Ukrajině.

Novoruské dráhy tedy materiálně podporují činnosti, jež narušují a ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

24.6.2024

437.

OJSC Ural Airlines

(Уральские Авиалинии)

Adresa:

Ruská federace, 620025, Jekatěrinburg, Utrennij prospekt 1G

Typ subjektu: letecká společnost / otevřená akciová společnost

Místo registrace: Jekatěrinburg, Ruská federace

Datum registrace: 28.12.1993

Registrační číslo: 6608003013 668501001

Hlavní místo obchodní činnosti: Ruská federace

Ural Airlines (Uralské aerolinky) je ruská civilní letecká společnost. Od začátku ruské útočné války proti Ukrajině poskytovaly Uralské aerolinky logistickou podporu, a to zejména tím, že během fáze mobilizace dopravily vojenský personál do válečné zóny. V této souvislosti Uralské aerolinky společně s ruským ministerstvem obrany rovněž zavedly zvláštní systém prodeje letenek. Uralské aerolinky UTAIR materiálně podporují vládu Ruské federace, odpovědnou za anexi Krymu a za destabilizaci Ukrajiny, a mají z vazby na tuto vládu prospěch.

24.6.2024

438.

Volga-Dnepr Group

také známa jako

Volga-Dnepr Moscow

(Группа компаний ‚Волга-Днепр‘,

také známa jako

‚Волга-Днепр Москва‘)

Adresa: Ruská federace, 41411, Moskva, Meždunarodnoje šosse 28B, budova 3

Místo registrace: Moskva, Ruská federace

Datum registrace: 9.1.2016

Daňové identifikační číslo: 774301001

Kód KPP: 7704223366

OGRN: 1027700590521

Společnost Volga Dnepr Group (Skupina Volga-Dněpr) je přední ruskou holdingovou společností působící v oblasti letecké dopravy, jež se specializuje na přepravu těžkého nákladu prostřednictvím vnitrostátních i mezinárodních charterových a pravidelných letů. Od začátku útočné války Ruska proti Ukrajině hraje Skupina Volga-Dněpr klíčovou úlohu při zajišťování služeb ruského vojensko-průmyslového komplexu a při poskytování služeb letecké dopravy pro ruské vojenské účely. Skupina Volga-Dněpr je rovněž mateřskou společností společnosti Volga Dnepr Airlines LLC (Letecká společnost ‚Volga-Dněpr‘, s. r. o.). Flotilu Skupiny Volga-Dněpr tvoří 12 letadel typu Antonov An-124, pět letadel typu Boeing 747–8F a pět letadel typu IL-76TD-90VD (IV). Letecká společnost ‚Volga-Dněpr‘ provozuje významný počet letů a poskytuje přepravní služby v odvětvích strategického významu pro ruskou vládu tím, že ze třetích zemí dováží elektroniku, IT vybavení a komunikační vybavení, které jsou důležité pro úsilí Ruska v jeho útočné válce proti Ukrajině. Za svou klíčovou úlohu při podpoře Ruské federace získala Skupina Volga-Dněpr od ruské vlády dotace.

24.6.2024

 

 

 

Skupina Volga-Dněpr tedy materiálně podporuje vládu Ruské federace, odpovědnou za anexi Krymu a za destabilizaci Ukrajiny, a má z vazby na tuto vládu prospěch.

 

439.

Volga Dnepr Airlines LLC

(ООО ‚Авиакомпания »Волга-Днепр«‘)

Adresa: Ruská federace, 432064, Uljanovská oblast, Uljanovsk, ul. Karbyševa 14

Registrační číslo: 1077328004841

Volga Dnepr Airlines LLC (Letecká společnost ‚Volga-Dněpr‘, s. r. o.) je součástí Skupiny Volga Dněpr, přední skupiny ruských společností specializujících se na nákladní a charterové lety. Flotilu Skupiny Volga-Dněpr tvoří 12 letadel typu Antonov An-124, pět letadel typu Boeing 747–8F a pět letadel typu IL-76TD-90VD (IV). Letecká společnost ‚Volga-Dněpr‘ provozuje významný počet letů a vykonává činnost v odvětví strategického významu pro ruskou vládu tím, že ze třetích zemí přepravuje elektroniku, IT vybavení a komunikační vybavení, které jsou používány v útočné válce Ruska proti Ukrajině, a pomáhá Rusku obcházet stávající sankce.

Letecká společnost ‚Volga-Dněpr‘ tudíž nese odpovědnost za materiální podporu činností, jež narušují a ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

24.6.2024

440.

Public Joint-Stock Company ‚Chelyabinsk Forge and Press Plant‘

také známa jako

PJSC ‚CHKPZ‘

(Публичное акционерное общество ‚Челябинский кузнечно-прессовый завод‘

také známa jako ПАО ‚ЧКПЗ‘)

Adresa: Ruská federace, 454012, Čeljabinská oblast, Čeljabinsk, ul. Gorelova 12

Typ subjektu: veřejná akciová společnost

Místo registrace: Ruská federace

Datum registrace: 10.11.1993 (datum založení společnosti: 12.9.2002)

Registrační číslo: 1027402696023

Hlavní místo obchodní činnosti: Ruská federace

Daňové identifikační číslo: 7449006184

E-mail: [email protected]

Tel.: + 7 (351) 259-70-16

Internetové stránky: https://www.chkpz.ru/

Public Joint Stock Company ‚Chelyabinsk Forge and Press Plant‘ (PJSC CHKPZ, Čeljabinská kovárna a válcovna, otevřená a. s.) je jedním z předních ruských strojírenských a hutnických podniků. Činnosti společnosti jsou v hospodářských odvětvích, která poskytují značné zdroje příjmů Ruské federaci. V roce 2012 vstoupila CHKPZ do Sdružení podniků vojensko-průmyslového komplexu Čeljabinské oblasti. Na základě státní zakázky v oblasti obrany tato společnost vyrábí dělostřelecké střely určené k použití v útočné válce Ruska proti Ukrajině. CHKPZ tedy materiálně a finančně podporuje vládu Ruské federace, odpovědnou za anexi Krymu a za destabilizaci Ukrajiny, a má z vazby na tuto vládu prospěch.

Kromě toho je společnost CHKPZ spojena se společností Valery Karlovich Gartung.

24.6.2024

441.

PV Bridge

(ООО ПВ Бридж)

Adresa: Ruská federace, 105082, Moskva, Rubcovskaja naberežnaja 3, p. 1.

Typ subjektu: společnost s ručením omezeným

Místo registrace: Ruská federace, 105082, Moskva, Rubcovskaja naberežnaja 3, p. 1

Datum registrace: 29.4.2011

OGRN: 1117746345166

Hlavní místo obchodní činnosti: Moskva, Ruská federace

Joint Stock Company (JSC) PV Bridge (PV Bridž, s. r. o.) je společnost zabývající se přepravou nákladu se sídlem v Rusku. Je zapojena do ‚paralelního dovozu‘ zboží podléhajícího omezujícím opatřením Unie do Ruska. PV Bridž se aktivně podílí na obcházení sankcí tím, že prostřednictvím svého partnerství se třetími zeměmi hraje úlohu klíčového zprostředkovatele finančních transakcí a dodávek zakázaného zboží Unie do Ruska. PV Bridž proto podstatně maří ustanovení nařízení (EU) č. 833/2014.

24.6.2024

442.

LLC TC ‚Fly Bridge‘

také známa jako

Limited Liability Company Technology Company ‚Fly Bridge‘

(OOO ТК Флай-Бридж

také známa jako

Общество с ограниченной ответственностью Технологическая компания ‚Флай Бридж‘)

Adresa: Ruská federace, 141707, Moskevská oblast, město Dolgoprudnyj, prospekt Pacajeva 7 budova 1, kancelář 28/1

Typ subjektu: společnost s ručením omezeným

Místo registrace: Ruská federace

Datum registrace: 18.6.2010

Registrační číslo: 1105047006954

Hlavní místo obchodní činnosti: Ruská federace

Daňové identifikační číslo: 5008054416

Limited Liability Company Technology Company ‚Fly Bridge‘ (Technologická společnost ‚Fly Bridge‘, s. r. o.) je dovozcem elektroniky. Díky zavedenému logistickému systému dodává společnost zboží (mikročipy), na které byly uvaleny sankce, ze zahraničí do ruského vojensko-průmyslového komplexu, který vyrábí vybavení používané v útočné válce Ruska proti Ukrajině. Vzhledem k západním sankcím poskytla ruská vláda významnou podporu všem ruským společnostem zapojeným do odvětví mikroelektroniky, které má strategický význam pro válečné úsilí Ruska. TC ‚Fly Bridge‘ tedy materiálně podporuje vládu Ruské federace, odpovědnou za anexi Krymu a za destabilizaci Ukrajiny.

Kromě toho TC ‚Fly Bridge‘ podstatně maří ustanovení rozhodnutí 2014/512/SZBP a nařízení (EU) č. 833/2014.

24.6.2024

443.

‚Engineering Center of Innovative Technologies‘

také známa jako

LLC ‚Center of Innovative Technologies and Engineering‘; ‚Engineering Center for Innovative Technologies‘;

LLC ‚CITI‘;

‚ECITECH‘

(ООО ‚Центр инновационных технологий и инжиниринга‘;

také známa jako

‚Инженерный центр инновационных технологий‘

také známa jako ООО ‚ЦИТИ‘)

Adresa: Ruská federace, 141190, Moskevská oblast, město Frjazino, Zavodskoj projezd, 2, kancelář 632

Typ subjektu: společnost s ručením omezeným

Místo registrace: Ruská federace

Datum registrace: 26.9.2016

Registrační číslo: 1165050054949

Hlavní místo obchodní činnosti: Ruská federace

Daňové identifikační číslo: 5050127869

Internetové stránky: www.ecitech.ru

E-mail: [email protected]

Tel.: + 7 499 390-19-63

‚Engineering Center of Innovative Technologies (Inženýrské centrum inovativních technologií)‘ se specializuje na oblast radioelektroniky a vyrábí nové integrované technologické linky a elektronické součásti. Podílí se na zavedeném logistickém systému dodávek zboží (mikročipů), na které byly uvaleny sankce, ze zahraničí do podniků ruského vojensko-průmyslového komplexu, které vyrábějí vybavení používané v útočné válce Ruska proti Ukrajině. Vzhledem k západním sankcím poskytla ruská vláda významnou podporu všem ruským společnostem zapojeným do odvětví mikroelektroniky, které má strategický význam pro válečné úsilí Ruska. Inženýrské centrum inovativních technologií tedy materiálně podporuje vládu Ruské federace, která je odpovědná za anexi Krymu a za destabilizaci Ukrajiny. Kromě toho je Inženýrské centrum inovativních technologií jako jeho dceřiná společnost spojen s dovozcem elektroniky LLC TC ‚Fly Bridge‘.

24.6.2024

444.

Akmat Kadyrov Foundation

také známa jako

Kadyrov Foundation

také známa jako

(AKF)

Regional Public Fondation named after the hero of Russia Akhmat Kadyrov (Regionální veřejná nadace hrdiny Ruska Achmata Kadyrova)

Adresa: Čečenská republika, Gudermes, Kommunističeskaja ul. 9

Datum registrace: 17.9.2004

Daňové identifikační číslo: 2005504830

KPP: 200501001

Akmat Kadyrov Foundation (Nadace Achmata Kadyrova) provádí programy převýchovy ukrajinských dětí a mládeže, které podrobuje militaristickému výcviku s úmyslem odcizit je od jejich vlasti a příbuzných. Nadace Achmata Kadyrova navíc poskytuje finanční pobídky rodinám čečenských bojovníků zapojených do útočné války Ruska proti Ukrajině s cílem přilákat nové dobrovolníky a udržet motivaci těch, kteří již bojují.

Od začátku útočné války poskytovala Nadace Achmata Kadyrova ruským a separatistickým bojovníkům na Ukrajině potraviny a technické vybavení.

Nadace Achmata Kadyrova tedy materiálně a finančně podporuje činnosti, jež narušují a ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny. Nadace Achmata Kadyrova navíc provádí transakce se separatistickými skupinami v oblasti Donbasu na Ukrajině. Je rovněž spojena s Ramzanem Achmadovičem Kadyrovem a Ajmani Nesijevnou Kadyrovovou.

24.6.2024

445.

Belarusian Republican Youth Union

(v ruštině: Белорусский республиканский союз молодёжи

v běloruštině: Беларускі рэспубліканскі саюз моладзі)

Adresa: Bělorusko, 220030, Minsk, vul. Karla Marxa 40–79

Typ subjektu: nevládní organizace

Tel.: 8 (017) 371 04 64

Internetová stránka: http://www.brsm.by/ruE-mail: [email protected]

Belarusian Republican Youth Union (Běloruský republikánský svaz mládeže) je organizace v Bělorusku a je jedním z hlavních aktérů podílejících se na deportaci ukrajinských dětí z protiprávně okupovaných území Ukrajiny do Běloruska. Běloruský republikánský svaz mládeže se podílí na převýchově a politické indoktrinaci dětí, jakož i na koordinaci praktických aspektů, jako je ubytování dětí v Bělorusku. Běloruský republikánský svaz mládeže tedy materiálně podporuje činnosti, jež narušují a ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

24.6.2024

446.

Limited Liability Company ‚Inkotech‘

také známa jako LLC ‚Incotech‘

(Общество с ограниченной ответственностью ‚Инкотех‘

také známa jako ООО ‚Инкотех‘)

Adresa: Ruská federace, 194100, Petrohrad, Vyborgskaja naberežnaja 55 k. 3 písm. a, místnost 5-n

Typ subjektu: společnost s ručením omezeným

Místo registrace: Ruská federace

Datum registrace: 3.2.2016

Registrační číslo: 1167847076825

Hlavní místo obchodní činnosti: Ruská federace

Daňové identifikační číslo: 7811285656

Internetové stránky: www.inkotech.ru

Tel.: 8 (812) 779-18-88

E-mail: [email protected]

Limited Liability Company (LLC) Inkotech (Inkotech, s. r. o.) je ruský dodavatel dovážených elektronických součástek a desek plošných spojů různých úrovní. Společnost dováží ze zahraničí výrobky, jako jsou polovodičové a mikrovlnné součásti, největším podnikům ruského vojensko-průmyslového komplexu, které vyrábějí vybavení používané v útočné válce Ruska proti Ukrajině. Inkotech tedy materiálně podporuje vládu Ruské federace, odpovědnou za anexi Krymu a za destabilizaci Ukrajiny.

24.6.2024

447.

Limited Liability Company ‚IQ Components‘

také známa jako

LLC ‚IQ Components‘

LLC ‚I Q Components‘‚Ai Kyu Komponents‘

(Общество с ограниченной ответственностью ‚Ай Кью Компонентс‘

také známa jako

ООО ‚Ай Кью Компонентс‘)

Adresa: Ruská federace, 192102, Petrohrad, Salova ul. 45 písm. Ja, místnost 1N místnost 35

Typ subjektu: společnost s ručením omezeným

Místo registrace: Ruská federace

Datum registrace: 6.3.2019

Registrační číslo: 1197847052963

Hlavní místo obchodní činnosti: Ruská federace

Daňové identifikační číslo: 7816691806

Internetové stránky:https://iqcomponents.ru/

Tel.: 8 (812) 779-18-18

E-mail: [email protected]

Limited Liability Company (LLC) IQ Components (IQ Components, s. r. o.) je ruský dovozce elektronických součástek. Společnost dováží ze zahraničí výrobky, jako jsou polovodičové a mikrovlnné součásti, největším podnikům ruského vojensko-průmyslového komplexu, které vyrábějí vybavení používané v útočné válce Ruska proti Ukrajině. IQ Components tedy materiálně podporuje vládu Ruské federace, odpovědnou za anexi Krymu a za destabilizaci Ukrajiny.

Kromě toho je IQ Components spojena se společností LLC ‚Inkotech‘.

24.6.2024

448.

JSC ‚Aeroelektromash‘

také znám jako

JSC ‚Aeroelectromach‘

(АО ‚Аэроэлектромаш‘)

Adresa: Ruská federace, 127015, Moskva, Bolšaja Novodmitrovskaja ul. 12

Typ subjektu: akciová společnost

Tel.: + 7 (495) 980-65-00

E-mail: [email protected]

Internetové stránky: https://www.aeroem.ru/

Joint Stock Company (JSC) Aeroelektromash (Aeroelektromaš, a. s.) má dlouholetou zkušenost v konstruování elektrických zařízení pro letectví a kosmické inženýrství. Zabývá se vývojem, výrobou a opravami elektrických zařízení a automatických řídících systémů pro domácí letecký průmysl. Konstrukční kancelář Aeroelektromaše provedla jedinečný interní vývoj v oblasti systémů výroby energie a jejich jednotek pro letecké dopravní prostředky, jako jsou generátory, přepínací a řídicí zařízení v oblasti elektrických pohonů na různé účely včetně zdvihacích a dopravních prostředků.

Mezi hlavní a doplňkové činnosti společnosti patří: výroba elektrických motorů, generátorů a transformátorů, s výjimkou oprav; výroba jaderných zařízení a jejich součástí, včetně vozidel; výroba zbraní a střeliva; výroba jiných elektrických zařízení; výroba komponent a příslušenství letadel a kosmických lodí.

Některé komponenty vyráběné Aeroelektromašem se používají ve

24.6.2024

 

 

 

vrtulnících, které se aktivně podílejí na útočné válce Ruska proti Ukrajině, například Mi-26, Mi-28, Mi-28N, Ka-52.

Aeroelektromaš tudíž nese odpovědnost za materiální podporu činností, jež narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

 

449.

JSC Concern Avtomatika

(АО Концерн ‚Автоматика‘)

Adresa: Ruská federace, 127106, Moskva, Botaničeskaja ul. 25

Typ subjektu: akciová společnost

Tel.: + 7(495) 250 33 33

Fax: + 7(495) 619 33 04

E-mail: [email protected]

Internetové stránky: https://www.ao-avtomatika.ru

Joint Stock Company (JSC) Concern Avtomatika (Koncern ‚Avtomatika‘, a. s.) je ruská vojenská průmyslová společnost, která projektuje a vyrábí mimo jiné protidronové zbraňové systémy.

Koncern ‚Avtomatika‘ dodává ruským ozbrojeným silám přenosná protidronová děla Piščal-PRO. Tato děla jsou používána v útočné válce Ruska proti Ukrajině.

Koncern ‚Avtomatika‘ tudíž materiálně podporuje činnosti, jež narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny

24.6.2024

450.

JSC Bryansk Electromechanical Plant

(Брянский электромеханический завод

také znám jako

АО БЭМЗ)

Adresa: Ruská federace, 241017, Brjansk, Vokzalnaja ul. 136

Typ subjektu: akciová společnost

Tel.: (4832)53-01-01

Fax: (4832)53-08-01

E-mail: [email protected]

Internetové stránky: http://aobemz.ru/

Joint Stock Company (JSC) Bryansk Electromechanical Plant (Brjanský elektromechanický závod, a. s.) je ruská vojenská průmyslová společnost. Vyrábí mobilní pozemní systém pro elektronický boj s názvem Krasucha. Systém Krasucha používají ozbrojené síly Ruské federace v útočné válce Ruska proti Ukrajině.

Brjanský elektromechanický závod tudíž materiálně podporuje činnosti, jež narušují a ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny. Kromě toho materiálně podporuje vládu Ruské federace, odpovědnou za anexi Krymu a za destabilizaci Ukrajiny, a má z vazby na tuto vládu prospěch.

24.6.2024

451.

OJSC Barnaultransmash

(Барнаульский завод транспортного машиностроения)

Adresa: Ruská federace, 656037, Barnaul, prospekt Kalinina 28

Typ subjektu: akciová společnost

Tel.: + 7 (3852) 39-80-00,

E-mail: [email protected]

Internetové stránky: http://www.barnaultransmash.ru/

Open Joint Stock Company (OJSC) Barnaultransmash (Barnaultransmaš, otevřená a. s.) je ruská vojenská průmyslová společnost, která vyrábí dieselové motory pro vojenská vozidla a je dodavatelem ruských ozbrojených sil.

Barnaultransmaš navrhla a vyrábí naftový motor UTD-29, který se používá především jako pohonný systém pro bojové pěchotní vozidlo BMP-3. Tato vozidla jsou hlavními bojovými vozidly pěchoty v ruské armádě a hrají klíčovou úlohu v invazi na Ukrajinu. Jsou na frontě používána v každé bojové akci.

Společnost Barnaultransmaš tudíž materiálně podporuje činnosti, jež narušují a ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

24.6.2024

452.

JSC ‚Central Research Institute of Precision Engineering‘, také znám jako TsNIITochMash

(АО ‚Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения‘

také znám jako

ЦНИИТОЧМАШ)

Adresa: Ruská federace, 142181, Moskevská oblast, Podolsk ul. Zavodskaja (Klimovsk mkr.), budova 2, blok 707, kancelář 66

Typ subjektu: akciová společnost

Tel.: + 7 (495) 996-59-09, +7 495 249-49-99

Fax: 996-59-10

E-mail: [email protected],

[email protected],

[email protected], [email protected]

Internetové stránky: www.cniitm.ru

VK: https://vk.com/official_cniitm

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100063824414668

Joint Stock Company (JSC) Central Research Institute of Precision Engineering (JSC TsNIITochMash, Ústřední vědeckovýzkumný ústav přesného strojírenství, TsNIITočMaš, a. s.) je součástí státní korporace ‚Rostěk‘ a je znám svými vědeckými a technickými činnostmi v oblasti vývoje a výroby zbraní a vojenského vybavení pro různé složky ruských ozbrojených sil. Pod vedením TsNIITočMaš bylo vyvinuto, uvedeno do sériové výroby a dodáno do výzbroje ruské armády, výsadkových a vzdušných sil, námořnictva a zvláštních jednotek donucovacích orgánů více než 150 modelů a systémů ručních palných zbraní, dělostřelectva, protitankových zbraní, bojových technických prostředků a různých typů střeliva.

Mezi nejznámější speciální zbraně vyvinuté pod vedením TsNIITočMaš patří podvodní zbraně (podvodní pistole SPP-1 s náboji SPS 4,5  mm, podvodní puška APS s náboji MPS 5,66  mm), tiché zbraně (pistole PSS-SP4) a zbraně k vybavení protiteroristických jednotek (poloautomatická pistole SR1M s náboji SP10 ‚Gjurza‘, samopal SR-2 a malá útočná puška SR-3 ‚Vichr‘) a bojová výstroj druhé generace ‚Ratnik‘.

Součástmi TsNIITočMaš jsou výzkum, konstrukce, výrobní jednotky a průmyslová zkušební zařízení.

Společnost TsNIITochMash tudíž nese odpovědnost za materiální

24.6.2024

 

 

 

podporu činností, jež narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny. Kromě toho materiálně podporuje vládu Ruské federace, jakož i ruské činitele s rozhodovací pravomocí odpovědné za destabilizaci Ukrajiny a má z vazby na ně prospěch.

 

453.

JSC ‚Ulyanovsk Instrument Design Bureau‘

také znám jako

UKBP

(АО ‚Ульяновское конструкторское бюро приборостроения‘

také znám jako

УКБП)

Adresa: Ruská federace, 432071, Uljanovská oblast, Uljanovsk, ul. Krymova 10 ‚A‘

Typ subjektu: akciová společnost

Tel.: + 7 (8422) 31-42-69

Fax: + 7 (8422) 41-33-84

E-mail: [email protected]

Internetové stránky: http://www.ukbp.ru/

Joint Stock Company (JSC) Ulyanovsk Instrument Design Bureau (UKBP JSC, Uljanovská nástrojářská projekční kancelář, UKBO, a. s.) je přední ruský podnik, který vyvíjí a vyrábí avioniku pro letadla a vrtulníky, automatické řídící systémy pro hydroenergetiku, automobilové komponenty a zdravotnické vybavení. Historie podniku se datuje od 1. září 1941.

UKBP vytvořil jedinečné navigační zařízení nazývané ‚Dopplerův komponentní rychloměr‘ (DISS), což je komplexní letecké radiotechnické zařízení, které informuje pilota v reálném čase za jakýchkoli povětrnostních podmínek o složkách rychlosti a vektoru pohybu vzhledem k povrchu země. V roce 2018 byl systém DISS testován na vrtulníku MI-8. Sériová výroba tohoto zařízení byla zahájena v září 2020.

UKBP získal národní ocenění ‚Priorita-2017‘ za vývoj navigační informační jednotky BNFI-1 pro vrtulník Mi-8. BFNI-1 poskytuje pilotům komplexní informace o meteorologické situaci, terénu a přítomnosti umělých pozemních objektů.

24.6.2024

 

 

 

V roce 2020 byla UKBP zadána zakázka na dodání nového datového displeje pro modernizovaný strategický bombardér Tu-160M.

Vrtulníky Mi-8 i strategické bombardéry Tu-160 používá ruská armáda v útočné válce Ruska proti Ukrajině.

Vybavení UKBP je instalováno do letounů a vrtulníků ruského prezidenta Ruské federace Vladimira Putina a ruské vlády, jakož i do strojů leteckých společností Ruské federace a cizích zemí.

Společnost UKBP tudíž nese odpovědnost za materiální podporu činností, jež narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny. Kromě toho materiálně podporuje vládu Ruské federace, jakož i ruské činitele s rozhodovací pravomocí odpovědné za destabilizaci Ukrajiny a má z vazby na ně prospěch.

 

454.

JSC Armour repair plant no. 144

také znám jako

JSC 144 BTRZ

(АО ‚144 БТРЗ‘)

Místo registrace: Ruská federace, 620024, Jekatěrinburg, ul. Simkaja 2

Typ subjektu: akciová společnost

Datum registrace: 18.5.2009

Daňové registrační číslo: 6674331056

Hlavní místo obchodní činnosti: Ruská federace

Joint Stock Company (JSC) Armour repair plant no. 144 (Opravna obrněných vozidel č. 144, a. s.) je ruský vojensko-průmyslový podnik vyrábějící obrněná vozidla, která jsou nasazována ruskými ozbrojenými silami. Opravna obrněných vozidel č. 144 tudíž materiálně podporuje vládu Ruské federace, odpovědnou za anexi Krymu a za destabilizaci Ukrajiny, a má z vazby na tuto vládu prospěch.

24.6.2024

455.

JSC Armour repair plant no. 560

také znám jako

JSC 560 BTRZ

(АО ‚560 БТРЗ‘)

Místo registrace: Ruská federace, 67811, Amurská oblast, Belogorskij rajón, Vožajevka

Typ subjektu: akciová společnost

Datum registrace: 25.5.2009

Daňové registrační číslo: 2811005250

Hlavní místo obchodní činnosti: Ruská federace

Joint Stock Company (JSC) Armour repair plant no. 560 (Opravna obrněných vozidel č. 560, a. s.) je ruský vojensko-průmyslový podnik vyrábějící obrněná vozidla, která jsou nasazována ruskými ozbrojenými silami. Opravna obrněných vozidel č. 560 tudíž materiálně podporuje vládu Ruské federace, odpovědnou za anexi Krymu a za destabilizaci Ukrajiny, a má z vazby na tuto vládu prospěch.

24.6.2024

456.

Burovaya Kompaniya Evraziya LLC

také známa jako

Burovaya Kompaniya Eurasia

také známa jako BKE LLC

(ООО Буровая компания Евразия

také známa jako ООО БКЭ)

Místo registrace: Ruská federace, 123298, Moskva, ul. Narodnogo Opolčenija 40, místnost 2

Typ subjektu: společnost s ručením omezeným

Datum registrace: 25.11.2002

Daňové identifikační číslo: 8608049090

Hlavní místo obchodní činnosti: Ruská federace

Burovaya Kompaniya Evraziya Limited Liability Company (LLC) (Kancelářská společnost Eurasia, s. r. o.) je přední společnost v ruském odvětví energetiky. Jako jedna z největších vrtných společností v Rusku přispívá Kancelářská společnost Eurasia významně k rozvoji ruského energetického odvětví.

Kancelářská společnost Eurasia je tudíž zapojena do hospodářského odvětví, které poskytuje značné zdroje příjmů vládě Ruské federace, odpovědné za anexi Krymu a za destabilizaci Ukrajiny.

24.6.2024

457.

Siberian Service Company JSC

také známa jako

AO Sibirskaya Servisnaya Kompany

také známa jako

AO ‚SSK‘

(АО Сибирская сервисная компания;

také známa jako АО ‚ССК‘)

Místo registrace: Ruská federace, 125284, Moskva, Leningradskij prospekt 31a/1

Typ subjektu: akciová společnost

Datum registrace: 20.12. 2002

Daňové identifikační číslo: 0814118403

Hlavní místo obchodní činnosti: Ruská federace

Siberian Service Company Joint Stock Company (JSC) (Sibiřská servisní společnost, a. s.) je přední společnost v ruském odvětví energetiky. Sibiřská servisní společnost má velký podíl na trhu služeb ropných vrtů a významně přispívá k rozvoji ruského energetického odvětví. Sibiřská servisní společnost je tudíž zapojena do hospodářského odvětví, které poskytuje značné zdroje příjmů vládě Ruské federace, odpovědné za anexi Krymu a za destabilizaci Ukrajiny.

24.6.2024

458.

Neftegazpromstroy LLC

také znám jako NGPS LLC

(ООО Нефтегазпромстрой

také znám jako ООО НГПС)

Místo registrace: Ruská federace, 630004, Novosibirsk, ul. Lenina 52

Typ subjektu: společnost s ručením omezeným

Datum registrace: 27.4.2015

Daňové identifikační číslo: 5407223338

Hlavní místo obchodní činnosti: Ruská federace

Neftegazpromstroy Limited Liability Company (LLC) (Něftěgazpromstoj, s. r. o.) je přední společnost v ruském odvětví energetiky. Od svého založení v roce 2015 se Něftěgazpromstoj podílí na výstavbě řady plynovodů a ropovodů a rozvoji ropných polí a významně přispívá k rozvoji ruského energetického odvětví.

Společnost Něftěgazpromstoj je tudíž zapojena do hospodářského odvětví, které poskytuje značné zdroje příjmů vládě Ruské federace, odpovědné za anexi Krymu a za destabilizaci Ukrajiny.

24.6.2024

459.

Joint Stock Company ‘All-Russian Scientific Research Institute ‚Gradient‘

(Акционерное общество ‚Всероссийский научно-исследовательский институт »Градиент«‘)

Adresa: Ruská federace, Rostov na Donu, prospekt Sokolova 96

Typ subjektu: akciová společnost

Tel.:+7 (863)232-78-21

Fax: Tel.: + 7(863)232-03-45

Joint Stock Company (JSC) All-Russian Scientific Research Institute ‚Gradient‘ (Všeruský vědeckovýzkumný ústav ‚Gradient‘, a. s.) je ruská vojenská průmyslová společnost, která vyrábí radiotechnické vybavení. Všeruský vědeckovýzkumný ústav ‚Gradient‘ se zabývá vývojem multifunkčního mobilního radioelektronického rušicího systému Krasucha-4, který ruské ozbrojené síly používají v útočné válce proti Ukrajině.

Společnost Všeruský vědeckovýzkumný ústav ‚Gradient‘ tudíž poskytuje materiální podporu pro činnosti, jež narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny. Navíc materiálně podporuje vládu Ruské federace odpovědnou za anexi Krymu a za destabilizaci Ukrajiny.

24.6.2024

460.

Institute for Internet Development (IID)

(Институт развития интернета (ИРИ))

Místo registrace: Ruská federace, Moskva

Datum registrace: 19.9.2014

Registrační číslo: 1147799015231

Hlavní místo obchodní činnosti: Ruská federace

Institute for Internet Development (Institut pro rozvoj internetu) je nezávislá nezisková organizace, která je zařazena do ruského registru sociálně orientovaných neziskových organizací.

Institut pro rozvoj internetu byl zřízen s podporou ruské prezidentské administrativy v roce 2015 a každoročně dostává od ruského státu několik miliard rublů. V roce 2020 se ruské ministerstvo školství a vědy stalo jedním ze spoluzakladatelů Institutu pro rozvoj internetu, jehož cílem je ‚vytvářet a umísťovat na internet obsah zaměřený na posílení občanské identity a duchovních a morálních hodnot mezi mladými lidmi‘. To dokládá, že Institut pro rozvoj internetu je pod přímým vlivem ruské vlády.

Institut pro rozvoj internetu financuje projekty v audiovizuálním

24.6.2024

 

 

 

odvětví, jako jsou televizní seriály, videohry a filmy, které podporují útočnou válku Ruska proti Ukrajině. Jeho rozpočet od začátku totální invaze Ruska v únoru 2022 soustavně rostl. V tomto ohledu je Institut pro rozvoj internetu zásadním prvkem propagandy Kremlu o válce na Ukrajině, a tedy podporuje a provádí činnosti narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny. Vzhledem k finančním prostředkům a rozpočtu získávaným od ruské vlády má Institut pro rozvoj internetu kromě toho z ruské vlády odpovědné za anexi Krymu a za destabilizaci Ukrajiny finanční prospěch.

 

461.

OJSC ‚Machine-building plant »Mayak«‘

(OАО ‚Машиностроительный завод »Маяк«‘)

Adresa: Ruská federace, 105318 Moskva, ul. Ibragimova 31

Typ subjektu: akciová společnost

Tel.: + 7 (495) 899-08-11

Email: [email protected]

Internetové stránky: https://mzmayak.ru/index.html

Open Joint Stock Company (OJSC) Machine-building plant ‚Mayak‘ (Strojírenský závod ‚Majak‘, otevřená a. s.) je ruskou vojenskou průmyslovou společností, která dodává komponenty ostatním vojenským závodům vyrábějícím vojenská letadla pro ruské ministerstvo obrany. Strojírenský závod ‚Majak‘ je součástí holdingu Aviation Equipment Holding. Aviation Equipment Holding je jednou ze 14 integrovaných struktur, které jsou součástí státní korporace Rostec. Strojírenský závod ‚Majak‘ vyrábí elektrické jednotky a přístroje pro stíhací letouny ruské armády, bojové bombardéry a útočné vrtulníky včetně Su-25, Su-27, Su-30, MiG-31, Mi-28 a Ka-50/52, které se používají během útočné války Ruska proti Ukrajině.

Společnost Strojírenský závod ‚Majak‘ tudíž materiálně podporuje činnosti, jež narušují a ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

24.6.2024

462.

JSC Kizlyar Electromechanical Plant

(АО ‚Концeрн Кизлярский электромеханический завод‘;

také znám jako

АО ‚Концерн КЭМЗ‘)

Adresa: Ruská federace, Dagestánská republika, město Kizljar, ul. Kutuzova 1

Typ subjektu: akciová společnost

Tel.: 8 (87239) 2-22-77; 2-23-03

E-mail: [email protected]

Internetové stránky: https://concern-kemz.ru/;

https://kizlyar-kemz.ru/

Joint Stock Company (JSC) Kizlyar Electromechanical Plant (Kizljarský elektromechanický závod, a. s.) je ruská vojenská průmyslová společnost. Specializuje se na vývoj a výrobu pozemních řídicích a diagnostických systémů letadel a výrobu příslušenství a palubního vybavení.

Kizljarský elektromechanický závod vyrábí součást DZ-UM pro stíhací letouny SU-25, které ruské vojenské síly používají k útokům na Ukrajinu. Kizljarský elektromechanický závod plní ruské státní obranné příkazy.

Společnost Kizljarský elektromechanický závod tudíž nese odpovědnost za materiální podporu činností, jež narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny. Kromě toho materiálně podporuje vládu Ruské federace odpovědnou za anexi Krymu a za destabilizaci Ukrajiny.

24.6.2024

463.

JSC RT-Techpriemka

(РТ-Техприемка)

Adresa: Ruská federace, 123557, Moskva, Električeskij pereulok 1, budova 12

Typ subjektu: akciová společnost

Tel.: + 7(495) 927 07 55

E-mail: [email protected], [email protected], [email protected]

Internetové stránky: https://www.rttec.ru

Joint Stock Company (JSC) RT-Techpriemka (RT-Těchprijomka, a. s.) je ruská vojenská průmyslová společnost. Na základě dohody s ruským ministerstvem obrany poskytuje certifikační služby pro součásti určené vojenským průmyslovým společnostem. RT-Těchprijomka také vyrábí kovové slitiny (například typ VNS9-Sh) pro společnosti, které vyrábějí vrtulníky Mi-26, Mi-28 a Ka-52. Ozbrojené síly Ruské federace vrtulníky Mi-26, Mi-28 a Ka-52 používají během útočné války Ruska proti Ukrajině.

Společnost RT-Těchprijomka tudíž materiálně podporuje činnosti, jež narušují a ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

24.6.2024

464.

JSC ‚Specchemistry‘,

také znám jako

JSC ‚Spetschemiya‘,

JSC ‚Spetschemiya‘;

JSC ‚Spetskhimiya‘

(АО ‚Спецхимия‘)

Adresa: Ruská federace, 115184, Moskva, Bolšaya Tatarskaja ul. 35, budova 5, kancelář 110

Typ subjektu: akciová společnost

Tel.: + 7 (495) 782-30-07, + 7 (499) 782-32-51

Fax: + 7 (495) 782-30-07

Joint Stock Company (JSC) Specchemistry (Specchimija, a. s.) spadá do okruhu řízení společnosti Těchnodinamika, a. s., státní korporace Rostěk. Jde se o holdingovou společnost s podniky, které se zaměřují na speciální chemické látky a průmyslové výbušniny: vývoj a výrobu střelného prachu a raketového paliva (například závod ‚Ural‘ v Solikamsku), výbušnin, pyrotechnických výrobků, prostředků pro iniciaci nálože.

Specchimija je zapojen do činností souvisejících s vojenskou bezpečností, výrobou zbraní a střeliva, výrobou výbušnin a výrobou jaderného paliva. Jeho výrobky se používají v salvových raketometech Uragan a Grad a protitankových granátometech Kornet, které slouží ruským silám během útočné války Ruska proti Ukrajině.

Společnost Specchimija tudíž nese odpovědnost za materiální podporu činností, jež narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny. Kromě toho materiálně podporuje vládu Ruské federace, jakož i ruské činitele s rozhodovací pravomocí, odpovědné za destabilizaci Ukrajiny.

24.6.2024

465.

LLC ‚Automation and Programming Technologies‘

také znám jako LLC ‚Automation Technology and Programming‘;

také znám jako

LLC ‚Technologies of Automation and Programming‘

(ООО ‚Технологии Автоматизации и Программирования‘)

Adresa: Ruská federace, 195256, Petrohrad, ul. Sofji Kovalevskoj 20, budova 1, písm. A

Typ subjektu: společnost s ručením omezeným

Tel./fax: + 7 (812) 244-33-19

E-mail: [email protected]; [email protected]

Internetové stránky: https://taip.su

Limited Liability Company (LLC) Automation and Programming Technologies (LLC TAiP, TAiP, s. r. o.) byla založena v roce 2005. Specializuje se na vývoj radioelektronických zařízení a mikroelektroniky pro různé účely.

Hlavní oblasti vědeckých a výrobních činností TAiP jsou vývoj a výroba přijímacích a vysílacích zařízení v rozsahu od 1 MHz do 40 GHz, vývoj speciálního softwaru, vývoj a výroba anténních zařízení a systémů a vývoj a výroba radioelektronických zařízení.

TAiP vyvinula protidronový systém ‚Harpoon‘: ‚Harpoon-1‘, ‚Harpoon-2M‘, ‚Harpoon-3‘ a vyvíjí též kompaktní verzi tohoto systému. Všechny modely systému ‚Harpoon‘ aktivně používají ruské jednotky během útočné války Ruska proti Ukrajině.

24.6.2024

 

 

 

Společnost TAiP tedy nese odpovědnost za materiální podporu činností, jež narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny. Kromě toho materiálně podporuje vládu Ruské federace odpovědnou za destabilizaci Ukrajiny.

 

466.

Tallamkho Design Bureau (‚Pathfinder‘)

také znám jako Tallamkho Design Bureau;

také znám jako Tallamho Design Bureau

(Конструкторское бюро ‚Талламхо‘ (‚Следопыт‘),

také znám jako

Конструкторское бюро ‚Талламхо‘)

Adresa: Groznyj Čečenská republika,

Tallamkho Design Bureau (‚Pathfinder‘) (Projekční kancelář ‚Tallamcho‘ neboli ‚Sledopyt‘) byla založena v roce 2022 a sídlí v Grozném v Čečenské republice. Organizace se specializuje na vývoj IT dvojího užití. Působí pod záštitou týmu čečenského vůdce Ramzana Kadyrova.

Projekční kancelář ‚Tallamcho‘ vyvinula systém s názvem BUKH1a ‚Sova‘, jenž je obměnou akusticko-infračerveného průzkumného systému 1B75 Penicillin. Projekční kancelář ‚Tallamcho‘ potvrdila, že systém plní bojové úkoly v zóně zvláštní vojenské operace.

Kromě toho Projekční kancelář ‚Tallamcho‘ vyvinula nový akustický detektor dronů ‚Malik‘ pro použití v zóně zvláštní vojenské operace. Zařízení detekuje bezpilotní vzdušné prostředky zvukem. Detektor je k dispozici ve dvou verzích: ve stacionární verzi pro instalaci v zákopech, zákopových bunkrech a vozidlech a v přenosné verzi k zavěšení na neprůstřelnou vestu. Detektor je schopen detekovat i dálkoměry, PTRK lasery a odstřelovací zaměřovač.

24.6.2024

 

 

 

Projekční kancelář ‚Tallamcho‘ tudíž nese odpovědnost za materiální podporu činností, jež narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny. Kromě toho materiálně podporuje vládu Ruské federace jakož i ruské činitele s rozhodovací pravomocí odpovědné za destabilizaci Ukrajiny.

 

467.

JSC ‚L. N. Koshkin Automatic Line Design Bureau‘

také znám jako

JSC KBAL

JSC ‚Automatic Line Design Bureau‘

JSC ‚Automatic Lines Design Bureau‘

(Акционерное общество ‚Конструкторское бюро автоматических линий имени Льва Николаевича Кошкина‘)

Adresa: Ruská federace, 142184, Moskevská oblast, Podolsk, Klimovsk mkr., prospekt 50 let Okťjabrja 21a

Typ subjektu: akciová společnost

Tel.: +7 495 858 56 29

E-mail: [email protected]

Internetové stránky: http://www.kbal.ru/

Joint Stock Company (JSC) L. N. Koshkin Automatic Line Design Bureau (JSC KBAL, Projekční kancelář automatických linek L. N. Koškina, KBAL, a. s.) je ruská vojenská průmyslová společnost. KBAL vyrábí stroje a montážní linky pro výrobu nábojů a náboje vyráběné stroji a montážními linkami KBAL se používají v útočné válce Ruska proti Ukrajině. KBAL také dodává střelivo ruské armádě na základě státních zakázek v oblasti obrany.

Společnost KBAL tudíž materiálně podporuje činnosti, jež narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny. Navíc materiálně podporuje vládu Ruské federace odpovědnou za anexi Krymu a za destabilizaci Ukrajiny.

24.6.2024

468.

JSC Moscow Machine-Building Plant ‚Vpered‘

(Московский машиностроительный завод ‚Вперёд‘)

Adresa: Ruská federace, 111024, Moskva, projezd Entuzjastov 15

Typ subjektu: akciová společnost

Tel.: + 7 (495) 673-44-27

Fax: + 7 (495) 673-36-18

E-mail: [email protected]

Internetové stránky: https://mmz-vpered.ru

Joint Stock Company (JSC) Moscow Machine-Building Plant ‚Vpered‘ (MMZ Vperjod, a. s.) je jedním z nejstarších podniků ruského leteckého průmyslu, který působí od roku 1931. Je přední společností vyrábějící ocasní rotory a jejich lopatky pro vrtulníky typu Mi, které ruské ozbrojené síly hojně využívají během útočné války Ruska proti Ukrajině.

MMZ Vperjod je jediným ruským podnikem, který vyrábí ocasní rotory 8-3901-000, 8-3904-000, 246-3901-000 a 246-3904-000 pro vrtulníky Mi-8, Mi-14, Mi-17 a Mi-24 a jejich upravené verze.

Společnost MMZ Vperjod tudíž nese odpovědnost za materiální podporu činností, jež narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny. Kromě toho materiálně podporuje vládu Ruské federace odpovědnou za anexi Krymu a za destabilizaci Ukrajiny.

24.6.2024

469.

OJSC ‚Belarusian Optical and Mechanical Association‘

také známa jako

BelOMO

(ОАО ‚Белорусское оптико-механическое объединение‘

také známa jako

БелОМО)

Adresa: Minsk, Makaenka St., 23, Bělorusko

Typ subjektu: otevřená akciová společnost

Místo registrace: Bělorusko

Datum registrace: 24.3.1992

UNP: 100185185

OKPO: 14541426

Hlavní místo obchodní činnosti: Bělorusko

E-mail: [email protected]

Tel.: + 375 17 348-44-71 +375 17 272-31-63

Internetové stránky: https://belomo.by

Belarusian Optical and Mechanical Association ‚BelOMO‘ (Běloruské opticko-mechanické sdružení ‚BelOMO‘) je státem vlastněný podnik, který působí v odvětví obrany v Bělorusku a vyrábí a prodává optické zaměřovače pro ruční palné zbraně, včetně teleskopických zaměřovačů a optických zaměřovačů s osvětlenými ohniskovými destičkami.

Pod kontrolu BelOMO spadá několik dalších subjektů v odvětví obrany.

OJSC ‚Minsk Mechanical Plant named after S.I, Vavilov‘ (Minský mechanický závod S. I. Vavilova, otevřená a. s.) je podnik v rámci holdingu BelOMO, která se specializuje na vojenské optické vybavení. Vyrábí rotační kontaktní zařízení PVKU-210. PVKU-210 je součástí panoramatického zaměřovače, který se používá v pokročilých modelech moderních tanků. Výrobek je dodáván společnosti JSC Peleng, která je subjektem, na nějž se vztahují omezující opatření a který poskytuje vojenské zaměřovače ruskému tankovému závodu Uralvagonzavod.

24.6.2024

 

 

 

Dalším podnikem holdingu BelOMO je JSC ‚Zenit-BelOMO‘ (Zenit BelOMO, a. s.), který se nachází v obci Vilejka a specializuje se na vojenské optické vybavení. Vyrábí vojenské zaměřovače, včetně zaměřovačů PM-10 a zaměřovačů minometů PM-25, optických zaměřovačů PGO-7V3 pro granátomety a optických zaměřovačů PSO-1M2 Sniper. Uvedené výrobky jsou často používány a jsou kompatibilní s vojenskou výzbrojí, kterou používá Rusko.

Součástí holdingu BelOMO je i JSC ‚BelOMO LEMT EMT‘ (BelOMO LEMT EMT, a. s.), která se specializuje na výzkum a vývoj, výrobu a modernizaci optoelektronických a laserových zařízení pro bezpilotní vzdušné prostředky, laserové optické systémy pro systémy protivzdušné obrany a integrované systémy pro zajištění bezpečnosti a ochrany hranic. BelOMO LEMT EMT rovněž vyrábí optické zaměřovače a systémy pro výzbroj využívající světlo, laserové dálkoměry, moduly pro určování dosahu na bázi diodových laserů a laserové systémy řízení střelby, a to i konkrétně pro ruské zbraně. BelOMO LEMT EMT rovněž vyváží do Ruska a společně s Ruskem vyvíjí nové laserové zbraně.

Společnost OJSC ‚Belarusian Optical and Mechanical Association‘ tedy nese odpovědnost za materiální nebo finanční podporu činností, jež narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

 

470.

LLC ‚Novaport Holding‘

(ООО ‚Новопорт Холдинг‘)

Adresa: Ruská federace, 19146, Moskva, ul. Pervaja Frunzenskaja 3A, budova 5

Číslo KPP: 770401001

Daňové identifikační číslo: 7704857789

Datum registrace: 2007

Novaport Holding je ruská dopravní společnost, která provozuje regionální letiště a která vlastní podíly ve vztahu k provozování několika dalších letišť. Různá letiště vlastněná a provozovaná společností Novaport Holding jsou zároveň využívána ruskými vzdušnými silami. Zejména jsou z letiště Pskov, které vlastní Novaport, vypravovány komerční lety do Simferopolu na protiprávně anektovaném Krymu. Společnost Novaport tudíž podporuje ruskou vládu, neboť poskytuje logistickou infrastrukturu ruským vzdušným silám, a narušuje územní celistvost Ukrajiny tím, že podporuje lety mezi svými letišti a letišti na protiprávně anektovaném Krymu.

24.6.2024

471.

JSC Sovcomflot

(ПАО Современный коммерческий флот

také známa jako

ПАО Совкомфлот)

Adresa: Ruská federace, 191186, Petrohrad, naberežnaja Reki Mojki 3a; Ruská federace, 125047, Moskva, ul. Gašeka 6

Typ subjektu: akciová společnost

Místo registrace: Petrohrad a Moskva, Ruská federace

Datum registrace: 1988

Registrační číslo: 1027739028712Tel.: + 7 (495) 660-40-00

Internetové stránky: https://www.sovcomflot.ru

Email: [email protected]

Sovkomflot je největší ruskou přepravní společností, která se specializuje na přepravu zkapalněného plynu, surové ropy a ropných produktů, jakož i na obsluhu příbřežní energetické prvovýroby. Sovkomflot zaměřuje svou činnost na vnitrostátní nákladní přepravu a specializuje se na přepravu pomocí tankerů, která je zvlášť nezbytná pro odvětví ruského zahraničního obchodu. Sovkomflot je světovým lídrem, pokud jde o tankery Aframax (nosnost 80 000 až 120 000  tun mrtvé váhy) a tankery pro přepravu ropných produktů. Od zahájení útočné války Ruska proti Ukrajině je společnost Sovkomflot jedním z klíčových podniků spravujících a provozujících námořní přepravu ruské ropy. Sovkomflot je ruská státní přepravní společnost, a konečným příjemcem jejích služeb je tedy Ruská federace. Tyto služby představují pro vládu Ruské federace značný zdroj příjmů, neboť tvoří více než 70 % ruských příjmů z energetiky, a umožňují tak Kremlu financovat útočnou válku proti Ukrajině.

Společnost Sovcomflot tudíž materiálně a finančně podporuje vládu Ruské federace. Kromě toho je společnost Sovcomflot zapojena do hospodářského odvětví, které poskytuje vládě Ruské federace značné zdroje příjmů.

24.6.2024

472.

Joint Stock Company ‚Compel‘

také známa jako

JSC ‚Kompel‘

(Акционерное Общество ‚Компэл‘)

Adresa: 109316, Ruská federace, Moskva, Volgogradsky Ave., 28A, pom. I, floor. 3, com. 6

Kanceláře:

109052, Ruská federace, Moskva, Novokhokhlovskaya str., 23 bldg. 1 (Ring Park Business Park), 3rd floor.

199034, Ruská federace, Petrohrad, VO, Bolshoy Prospekt, 18, lit. A (Andriyivskyj Shopping

JSC ‚Compel‘ je jednou z největších ruských společností dodávajících komponenty a moduly výrobcům elektronických zařízení. Společnost se účastní režimů dovozu součástí, které obcházejí sankce a dodávají strategicky významné mikroelektronické součásti ruskému průmyslu (včetně vojenského průmyslu). Společnost JSC ‚Compel‘ tudíž materiálně podporuje vládu Ruské federace, která je odpovědná za anexi Krymu a za destabilizaci Ukrajiny.

24.6.2024

 

 

and Office Center)

Typ subjektu: akciová společnost

Místo registrace: Ruská federace

Datum registrace: 12.11.1993

Registrační číslo: 1027700032161

Hlavní místo obchodní činnosti: Ruská federace

Daňové identifikační číslo: 7713005406

Internetové stránky: https://www.compel.ru/

Tel.: + 7 (495) 995-0901, + 7 (812) 327-9404

E-mail: [email protected], [email protected]

 

 

473.

LLC ‚RBA Management‘

(Общество с Ограниченной Ответственностью ‚РБА-Менеджмент‘)

Adresa: 109052, Ruská federace, Moskva, st. Novokhokhlovskaya, 23, building 1, office 326

Typ subjektu: společnost s ručením omezeným

Místo registrace: Ruská federace

Datum registrace: 9.7.2007

Registrační číslo: 1077757722206

Hlavní místo obchodní činnosti: Ruská federace

Daňové identifikační číslo: 7725611507

Internetové stránky: https://www.rbamanagement.ru/

Tel.: + 7 (495) 221-78-05

E-mail: [email protected]

LLC ‚RBA-Management‘ je ruská správcovská společnost, která poskytuje služby v oblasti práva, účetnictví, podnikové bezpečnosti a jiné služby v oblasti řízení a spolupracuje se zákazníky, kteří se specializují na dodávky elektronických součástí. LLC ‚RBA-Management‘ řídí společnost JSC ‚Compel‘, a je tudíž spojena se společností JSC ‚Compel‘, která se účastní režimů dovozu strategicky významných mikroelektronických součástí a dodává zahraniční komponenty ruskému průmyslu (včetně vojenského průmyslu). Jakožto společnost řídící JSC ‚Compel‘ je LLC ‚RBA-Management‘ odpovědná za činnost této společnosti, a tudíž materiálně podporuje vládu Ruské federace, která je odpovědná za anexi Krymu a destabilizaci Ukrajiny.

24.6.2024“.


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1738/oj

ISSN 1977-0626 (electronic edition)


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU