(EU) 2024/1695Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2024/1695 ze dne 12. června 2024 o některých dočasných mimořádných opatřeních v souvislosti s africkým morem prasat v Německu (oznámeno pod číslem C(2024)4162)

Publikováno: Úř. věst. L 1695, 13.6.2024 Druh předpisu: Prováděcí rozhodnutí
Přijato: 12. června 2024 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 13. června 2024 Nabývá účinnosti: 13. června 2024
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2024/1857 Pozbývá platnosti: 2. července 2024
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.European flag

Úřední věstník
Evropské unie

CS

Řada L


2024/1695

13.6.2024

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2024/1695

ze dne 12. června 2024

o některých dočasných mimořádných opatřeních v souvislosti s africkým morem prasat v Německu

(oznámeno pod číslem C(2024)4162)

(Pouze německé znění je závazné)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“) (1), a zejména na čl. 259 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Africký mor prasat je infekční virová nákaza postihující chovaná a volně žijící prasata a může mít závažný dopad na dotčenou populaci zvířat a ziskovost chovu, což narušuje přemísťování zásilek uvedených zvířat a produktů z těchto zvířat v rámci Unie, jakož i vývoz do třetích zemí.

(2)

V případě ohnisek afrického moru prasat u chovaných prasat hrozí vážné riziko, že se daná nákaza rozšíří do dalších zařízení pro chovaná prasata.

(3)

Nařízením Komise v přenesené pravomoci 2020/687 (2) se doplňují pravidla pro tlumení nákaz uvedených na seznamu podle čl. 9 odst. 1 písm. a), b) a c) nařízení (EU) 2016/429 a klasifikovaných jako nákazy kategorie A, B a C v prováděcím nařízení Komise (EU) 2018/1882 (3). Články 21 a 22 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687 konkrétně stanoví vytvoření uzavřeného pásma v případě ohniska nákazy kategorie A, včetně afrického moru prasat, u chovaných prasat a některá opatření, jež se v tomto pásmu mají uplatňovat. V čl. 21 odst. 1 uvedeného nařízení v přenesené pravomoci se dále stanoví, že uzavřené pásmo zahrnuje ochranné pásmo, pásmo dozoru a v případě potřeby další uzavřená pásma kolem ochranných pásem a pásem dozoru nebo v jejich blízkosti.

(4)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/594 (4) stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat. V čl. 3 písm. a) uvedeného prováděcího nařízení se zejména stanoví vymezení uzavřeného pásma v případě ohniska afrického moru prasat u chovaných prasat v souladu s čl. 21 odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687.

(5)

Doba trvání opatření, která se použijí v ochranném pásmu a pásmu dozoru, stanovená v souladu s přílohami X a XI nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687, by měla být založena na epizootologické situaci, pokud jde o africký mor prasat, v oblastech postižených uvedenou nákazou, na celkové epizootologické situaci afrického moru prasat v dotčeném členském státě, na úrovni rizika dalšího šíření uvedené nákazy, i na vědecky podložených zásadách a kritériích pro stanovení doby trvání, která jsou stanovena v pokynech týkajících se afrického moru prasat vypracovaných Komisí a členskými státy (5). Doba trvání opatření by měla rovněž zohledňovat mezinárodní normy Kodexu zdraví suchozemských živočichů (6) Světové organizace pro zdraví zvířat (WOAH).

(6)

V návaznosti na potvrzení jednoho ohniska afrického moru prasat u chovaných prasat ve spolkové zemi Meklenbursko-Přední Pomořansko dne 7. června 2024 informovalo Německo Komisi o stávající situaci na svém území, pokud jde o danou nákazu, a v souladu s nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/687 a s prováděcím nařízením (EU) 2023/594 vymezilo uzavřené pásmo zahrnující ochranné pásmo a pásmo dozoru, kde se uplatňují obecná opatření k tlumení nákaz stanovená v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687, aby se zabránilo dalšímu šíření nákazy.

(7)

Aby se předešlo jakémukoli zbytečnému narušení obchodu uvnitř Unie a zamezilo neopodstatněným překážkám pro obchod ze strany třetích zemí, je nutné ve spolupráci s Německem určit na úrovni Unie uzavřené pásmo, které zahrnuje ochranné pásmo a pásmo dozoru v souvislosti s africkým morem prasat v uvedeném členském státě.

(8)

Vzhledem k naléhavosti epizootologické situace v Unii, pokud jde o šíření afrického moru prasat, je důležité, aby se opatření stanovená v tomto prováděcím rozhodnutí začala uplatňovat co nejdříve.

(9)

Do vydání stanoviska Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva by proto uzavřené pásmo v Německu mělo být neprodleně zřízeno a zařazeno na seznam v příloze tohoto rozhodnutí a měla by být stanovena doba trvání uvedeného pásma.

(10)

Toto rozhodnutí bude přezkoumáno na příštím zasedání Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Německo zajistí, aby:

a)

Německo v souladu s čl. 21 odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687 a za podmínek stanovených v uvedeném článku neprodleně zřídilo uzavřené pásmo zahrnující ochranné pásmo a pásmo dozoru;

b)

ochranné pásmo a pásmo dozoru uvedené v písmeni a) zahrnovalo alespoň oblasti uvedené v příloze tohoto rozhodnutí;

c)

opatření k tlumení nákaz, která se uplatní v ochranném pásmu a pásmu dozoru uvedených v písmenu a) tohoto článku, se použijí do dat uvedených v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí se použije do 7. září 2024.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno Spolkové republice Německo.

V Bruselu dne 12. června 2024.

Za Komisi

Stella KYRIAKIDES

členka Komise


(1)   Úř. věst. L 84, 31.3.2016, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/687 ze dne 17. prosince 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla pro prevenci a tlumení určitých nákaz uvedených na seznamu (Úř. věst. L 174, 3.6.2020, s. 64, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/687/oj).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1882 ze dne 3. prosince 2018 o uplatňování některých pravidel pro prevenci a tlumení nákaz na kategorie nákaz uvedených na seznamu a o stanovení seznamu druhů a skupin druhů, které představují značné riziko šíření zmíněných nákaz uvedených na seznamu (Úř. věst. L 308, 4.12.2018, s. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1882/oj).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/594 ze dne 16. března 2023, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat a zrušuje prováděcí nařízení (EU) 2021/605 (Úř. věst. L 79, 17.3.2023, s. 65, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/594/oj).

(5)  Oznámení Komise – Pokyny týkající se prevence, tlumení a eradikace afrického moru prasat v Unii C/2023/7855 (Úř. věst. C, C/2023/1504, 18.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/1504/oj).

(6)  Kodex zdraví suchozemských živočichů WOAH, 31. vydání, 2023. Svazky I a II ISBN 978-92-95121-74-4 https://www.woah.org/en/what-we-do/standards/codes-and-manuals/terrestrial-code-online-access/


PŘÍLOHA

Oblasti vymezené jako uzavřené pásmo v Německu podle článku 1

Datum, do kterého se mají opatření použít

Ochranné pásmo (čl. 39 odst. 1 nařízení Komise v přenesené pravomoci \(EU) 2020/687):

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb mit den GPS-Koordinaten 14.018538, 53.519260.

Betroffen sind die tangierten Orte sowie Ortsteile in Gänze:

 

Gemeinde Pasewalk Stadt mit Teilen der Ortsteile Gehege, Papenbeck, Pasewalk, Scheringer Siedlung, Steinbrink sowie den Ortsteilen Friedberg, Kreuzbäcksiedlung, Pasewalk Ost und Stiftshof

23.8.2024

Ochranné pásmo (čl. 39 odst. 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/687):

 

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb mit den GPS-Koordinaten 14.018538, 53.519260.

Betroffen sind die tangierten Orte sowie Ortsteile in Gänze:

 

Gemeinde Pasewalk Stadt mit Teilen der Ortsteile Gehege, Papenbeck, Pasewalk, Scheringer Siedlung, Steinbrink sowie den Ortsteilen Friedberg, Kreuzbäcksiedlung, Pasewalk Ost und Stiftshof

7.9.2024

Pásmo dozoru:

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb mit den GPS Koordinaten 14.018538, 53.519260.

Betroffen sind die tangierten Orte sowie Ortsteile in Gänze:

Gemeinde Torgelow mit Teilen des Ortsteiles Drögeheide

Gemeinde Viereck mit den Ortsteilen Ausbau, Ernst-Thälmann-Siedlung, Kuhlmorgen, Neuenkrug, Riesenbrück, Rödershorst, Stallberg, Uhlenkrug, Viereck und Waldfrieden

Gemeinde Koblentz mit den Ortsteilen Breitenstein, Damm, Koblentz und Peterswalde

Gemeinde Rothenklempenow mit einem Teil des Ortsteils Dorotheenwalde

Gemeinde Rossow mit Teilen des Ortsteils Rossow und dem Ortsteil Wetzenow

Gemeinde Fahrenwalde mit Teilen der Ortsteile Försterei, Heidemühle und Herrmannshof sowie den Ortsteilen Bröllin, Fahrenwalde, Forsthaus und Friedrichshof

Gemeinde Rollwitz mit einem Teil des Ortsteils Damerow und den Ortsteilen Rollwitz, Schmarsow, Schmarsow Ausbau und Züsedom

Gemeinde Nieden teilweise (an der Gemeindegrenze Rollwitz)

Gemeinde Brietzig jeweils mit Teilen der Ortsteile Brietzig und Starkshof

Gemeinde Jatznick mit Teilen der Ortsteile Blumenhagen und Groß Spiegelberg sowie den Ortsteilen Albertshof, Am Berge, Ausbau, Belling, Jatznick, Mauseort, Sandförde, Waldeshöhe, Wärterhaus und Wilhelmsthal

Gemeinde Hammer a. d. Uecker mit Teilen der Ortsteile Försterei Ausbau und Hammer a. d. Uecker sowie den Ortsteilen Liepe und Morgenmoor

7.9.2024


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/1695/oj

ISSN 1977-0626 (electronic edition)


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU