(SZBP) 2024/1429Rozhodnutí Rady (SZBP) 2024/1429 ze dne 17. května 2024, kterým se mění rozhodnutí 2014/512/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině

Publikováno: Úř. věst. L 1429, 17.5.2024 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 17. května 2024 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 18. května 2024 Nabývá účinnosti: 25. června 2024
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.European flag

Úřední věstník
Evropské unie

CS

Řada L


2024/1429

17.5.2024

ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2024/1429

ze dne 17. května 2024,

kterým se mění rozhodnutí 2014/512/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 29 této smlouvy,

s ohledem na návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 31. července 2014 přijala Rada rozhodnutí 2014/512/SZBP (1).

(2)

Evropská rada ve svých závěrech ze dne 24. února 2022 co nejdůrazněji odsoudila nevyprovokovanou a neodůvodněnou vojenskou agresi Ruské federace vůči Ukrajině a konstatovala, že Rusko svými protiprávními vojenskými akcemi hrubě porušuje mezinárodní právo a zásady Charty Organizace spojených národů a ohrožuje evropskou a celosvětovou bezpečnost a stabilitu. Evropská rada vyzvala k urychlenému vypracování a přijetí dalšího souboru individuálních a hospodářských sankcí. Evropská rada vyzvala Rusko a Ruskem podporované ozbrojené formace, aby zastavily svou dezinformační kampaň.

(3)

Rada ve svých závěrech ze dne 10. května 2021 zdůraznila, že je třeba dále posilovat odolnost Unie a členských států a jejich schopnost bojovat proti hybridním hrozbám, včetně dezinformací, a zajistit koordinované a integrované využívání stávajících a případných nových nástrojů pro boj proti hybridním hrozbám na úrovni Unie a členských států, jakož i možné reakce v oblasti hybridních hrozeb, mimo jiné včetně zahraničního vměšování a ovlivňování, jež mohou zahrnovat preventivní opatření, jakož i vynucené zvýšení nákladů pro nepřátelské státní a nestátní subjekty.

(4)

Ve svých závěrech ze dnů 21. a 22. března 2024 Evropská rada znovu zdůraznila, že Unie nadále neochvějně podporuje nezávislost, svrchovanost a územní celistvost Ukrajiny v jejích mezinárodně uznaných hranicích i její přirozené právo na sebeobranu proti ruské agresi. Vyzvala rovněž k dalším krokům, které oslabí schopnost Ruska pokračovat ve vedení útočné války, mimo jiné zpřísněním sankcí.

(5)

Ruská federace vede systematickou mezinárodní kampaň spočívající v manipulaci se sdělovacími prostředky a zkreslování faktů s cílem posílit svou strategii destabilizace sousedních zemí, jakož i Unie a jejích členských států. Propaganda se zejména opakovaně a důsledně zaměřuje na evropské politické strany, především v období voleb, jakož i na občanskou společnost, žadatele o azyl, ruské etnické menšiny, genderové menšiny a fungování demokratických institucí v Unii a jejích členských státech.

(6)

S cílem ospravedlnit a podpořit svou agresi vůči Ukrajině provádí Ruská federace soustavné a koordinované propagandistické akce, které jsou zaměřeny na občanskou společnost v Unii a sousedních zemích a které závažným způsobem zkreslují fakta a manipulují s nimi.

(7)

Uvedená propaganda je šířena prostřednictvím řady sdělovacích prostředků pod stálou přímou či nepřímou kontrolou vedení Ruské federace. Takové jednání představuje významnou a přímou hrozbu pro veřejný pořádek a bezpečnost Unie. Uvedené sdělovací prostředky mají zásadní význam pro prosazování a podporu útočné války Ruska vůči Ukrajině a pro destabilizaci sousedních zemí.

(8)

Vzhledem k závažnosti situace a v reakci na činnosti Ruska destabilizující situaci na Ukrajině je nutné v souladu se základními právy a svobodami uznanými v Listině základních práv Evropské unie (dále jen „Listina“), zejména s právem na svobodu projevu a právem na informace, jak jsou uznána v článku 11 Listiny, urychleně pozastavit vysílání dalších sdělovacích prostředků v Unii nebo zaměřených na Unii. Uvedená opatření by měla být zachována, dokud nebude ruská agrese vůči Ukrajině ukončena a dokud Ruská federace a její přidružené sdělovací prostředky neukončí propagandistické akce proti Unii a jejím členským státům.

(9)

V souladu se základními právy a svobodami uznanými v Listině, a zejména se svobodou projevu a informací, svobodou podnikání a právem na vlastnictví, jak jsou uznány v článcích 11, 16 a 17 Listiny, opatření stanovená v tomto rozhodnutí nebrání dotčeným sdělovacím prostředkům a jejich zaměstnancům, aby v Unii vykonávali jiné činnosti než vysílání, jako jsou průzkumy a vedení rozhovorů. Uvedenými opatřeními není zejména dotčena povinnost respektovat práva, svobody a zásady stanovené v článku 6 Smlouvy o Evropské unii, v Listině základních práv a v ústavách členských států v jejich oblastech.

(10)

K provedení některých opatření je nezbytná další činnost Unie.

(11)

Rozhodnutí 2014/512/SZBP by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Příloha IX rozhodnutí 2014/512/SZBP se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.

Změna uvedená v prvním pododstavci se použije ode dne 25. června 2024 za podmínky, že tak Rada po přezkoumání jednotlivých případů ve vztahu k subjektům uvedeným ve zmíněné změně jednomyslně rozhodne.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 17. května 2024.

Za Radu

předsedkyně

H. LAHBIB


(1)  Rozhodnutí Rady 2014/512/SZBP ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině (Úř. věst. L 229, 31.7.2014, s. 13).


PŘÍLOHA

V příloze IX rozhodnutí 2014/512/SZBP se doplňují nové položky, které znějí:

„Voice of Europe

RIA Novosti

Izvestija

Rossiiskaja Gazeta“.


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1429/oj

ISSN 1977-0626 (electronic edition)


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU