(SZBP) 2024/882Rozhodnutí Rady (SZBP) 2024/882 ze dne 18. března 2024, kterým se mění rozhodnutí 2010/231/SZBP o omezujících opatřeních vůči Somálsku

Publikováno: Úř. věst. L 882, 19.3.2024 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 18. března 2024 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 20. března 2024 Nabývá účinnosti: 20. března 2024
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.European flag

Úřední věstník
Evropské unie

CS

Série L


2024/882

19.3.2024

ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2024/882

ze dne 18. března 2024,

kterým se mění rozhodnutí 2010/231/SZBP o omezujících opatřeních vůči Somálsku

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 29 této smlouvy,

s ohledem na návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 26. dubna 2010 přijala Rada rozhodnutí 2010/231/SZBP (1).

(2)

Dne 1. prosince 2023 přijala Rada bezpečnosti Organizace spojených národů (OSN) rezoluci č. 2713 (2023). Tato rezoluce uvalila všeobecné a úplné embargo na veškeré dodávky zbraní a vojenského vybavení určené skupině aš-Šabáb v Somálsku. Rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2713 (2023) rovněž stanoví všem státům povinnost za účelem zabránění tomu, aby si skupina aš-Šabáb a další aktéři, kteří mají v úmyslu narušovat mír a bezpečnost v Somálsku a okolním regionu, mohli opatřovat zbraně a střelivo, přijmout nezbytná opatření, jimiž zamezí veškerým dodávkám zbraní, střeliva a vojenského vybavení do Somálska, včetně zákazu financování veškerého nabývání a veškerých dodávek zbraní, střeliva a vojenského vybavení, a dále stanoví, že se řečená opatření nevztahují na dodávky či zásilky určené vládě Somálské federativní republiky, Somálské národní armádě, Národní zpravodajské a bezpečnostní agentuře, Somálskému národnímu policejnímu sboru a Somálské vězeňské službě.

(3)

Téhož dne 1. prosince 2023 přijala Rada bezpečnosti OSN rezoluci č. 2714 (2023), kterou zrušila embargo původně uvalené na Somálskou federativní republiku rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 733 (1992).

(4)

Rozhodnutí 2010/231/SZBP by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(5)

K provedení některých opatření uvedených v tomto rozhodnutí je zapotřebí další činnosti Unie,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Rozhodnutí 2010/231/SZBP se mění takto:

1)

Název se nahrazuje tímto:

„Rozhodnutí Rady 2010/231/SZBP ze dne 26. dubna 2010 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Somálsku“.

2)

Článek 1 se nahrazuje tímto:

„Článek 1

1.   Zakazují se přímé či nepřímé dodávky, prodej nebo převod zbraní a souvisejícího materiálu všech druhů, včetně zbraní a střeliva, vojenských vozidel a vybavení, polovojenského vybavení a příslušných náhradních dílů do Somálska státními příslušníky členských států či z území členských států, ať pocházejí z jejich území, či nikoli.

2.   Zakazuje se přímé či nepřímé poskytování technického poradenství, finanční nebo jiné pomoci nebo výcviku, které souvisejí s vojenskou činností, do Somálska, zejména včetně technického výcviku a pomoci, které souvisejí s poskytováním, výrobou, údržbou nebo používáním zboží uvedeného v odstavci 1, státními příslušníky členských států nebo z území členských států.

3.   Odstavce 1 a 2 se nevztahují na:

a)

dodávky, prodej nebo převod zbraní nebo souvisejícího materiálu všech druhů nebo přímé či nepřímé poskytování technického poradenství, finanční a jiné pomoci nebo výcviku, které souvisejí s vojenskou činností, jsou-li určeny vládě Somálské federativní republiky, Somálské národní armádě, Národní zpravodajské a bezpečnostní agentuře, Somálskému národnímu policejnímu sboru a Somálské vězeňské službě;

b)

dodávky, prodej nebo převod zbraní a souvisejícího materiálu všech druhů a přímé či nepřímé poskytování technického poradenství, finanční nebo jiné pomoci nebo výcviku, které souvisejí s vojenskou činností, jsou-li určeny federálním členským státům a regionálním vládám Somálska nebo soukromým bezpečnostním společnostem s udělenou licencí působícím v Somálsku; dodávky věcí, které jsou uvedeny v přílohách II a III, a poskytování technického poradenství, finanční nebo jiné pomoci nebo výcviku souvisejícího s vojenskou činností podléhají těmto příslušným požadavkům na schválení nebo oznámení:

i)

dodávky, prodej nebo převod zbraní a souvisejícího materiálu všech druhů uvedených v příloze II federálním členským státům a regionálním vládám Somálska nebo soukromým bezpečnostním společnostem s udělenou licencí působícím v Somálsku v zájmu zajištění bezpečnosti mezinárodních a obchodních objektů a personálu v Somálsku mohou být uskutečněny za podmínky, že Výbor pro sankce, zřízený rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 2713 (2023) o aš-Šabábu („dále jen Výbor pro sankce“), nevydal do pěti pracovních dnů od obdržení oznámení vlády Somálské federativní republiky zamítavé rozhodnutí;

ii)

dodávky, prodej nebo převod zbraní a souvisejícího materiálu všech druhů uvedených v příloze III federálním členským státům a regionálním vládám Somálska nebo soukromým bezpečnostním společnostem s udělenou licencí působícím v Somálsku v zájmu zajištění bezpečnosti mezinárodních a obchodních objektů a personálu v Somálsku mohou být uskutečněny za podmínky, že Výbor pro sankce obdržel od vlády Somálské federativní republiky oznámení pro informační účely nejméně pět pracovních dnů předem;

c)

dodávky, prodej nebo převod zbraní nebo souvisejícího materiálu všech druhů nebo přímé či nepřímé poskytování technického poradenství, finanční nebo jiné pomoci nebo výcviku, které souvisejí s vojenskou činností, jsou-li určeny výlučně k podpoře nebo pro potřeby personálu OSN, včetně mise OSN na pomoc Somálsku (UNSOM) a podpůrného úřadu OSN v Somálsku (UNSOS);

d)

dodávky, prodej nebo převod zbraní a souvisejícího materiálu všech druhů a přímé či nepřímé poskytování technického poradenství, finanční a jiné pomoci a výcviku, které souvisejí s vojenskou činností, jsou-li určeny výlučně k podpoře nebo pro potřeby přechodné mise Africké unie v Somálsku (ATMIS) a zemí přispívajících k jejím vojenským a policejním kapacitám, jakož i jejích strategických partnerů, kteří působí výhradně na základě aktuální strategické koncepce operací Africké unie a ve spolupráci a v koordinaci s ATMIS;

e)

dodávky, prodej nebo převod zbraní nebo souvisejícího materiálu všech druhů nebo přímé či nepřímé poskytování technického poradenství, finanční nebo jiné pomoci nebo výcviku v souvislosti s vojenskou činností, které jsou určeny výlučně k podpoře nebo pro potřeby výcvikových a podpůrných činností Evropské unie, Turecka, Spojeného království Velké Británie a Severního Irska nebo Spojených států amerických, jakož i jakýchkoli jiných státních sil, které uzavřely dohodu o postavení sil či memorandum o porozumění s vládou Somálské federativní republiky, pokud o existenci takových dohod vyrozumějí pro informační účely Výbor pro sankce;

f)

dodávky, prodej nebo převod ochranných oděvů, včetně neprůstřelných vest a vojenských přileb, dočasně vyvážených do Somálska personálem OSN, zástupci sdělovacích prostředků, pracovníky soukromých bezpečnostních společností nebo pracovníky humanitárních a rozvojových organizací a doprovodným personálem pouze pro jejich osobní potřebu;

g)

dodávky, prodej nebo převod nesmrtícího vojenského vybavení členskými státy nebo mezinárodními regionálními nebo subregionálními organizacemi, které je určeno výhradně pro humanitární nebo ochranné použití;

h)

dočasné vplutí plavidel přepravujících zbraně a vojenské vybavení pro obranné účely do somálských přístavů za předpokladu, že uvedené věci zůstanou po celou dobu na palubě těchto plavidel.

4.   Zakazuje se dodávat, dále prodávat, převádět nebo poskytovat k použití jakékoli zbraně nebo vojenské vybavení, které byl prodány nebo dodány v souladu s čl. 1 odst. 3 písm. a), b), c) d) nebo e), jakékoli osobě nebo subjektu, které nejsou ve službě příjemce, jemuž byly prodány nebo dodány původně, nebo prodávajícímu či dodávajícímu členskému státu nebo prodávající či dodávající mezinárodní, regionální či subregionální organizaci.“

3)

V článku 1c se odstavce 3 a 4 nahrazují tímto:

„3.   Členské státy oznámí vládě Somálské federativní republiky pro informaci a Výboru pro sankce prodej, dodávku nebo převod věcí uvedených v odstavci 2 do 15 pracovních dnů poté, co se tento prodej, dodávka nebo převod uskutečnily. Příslušná oznámení obsahují veškeré relevantní informace, včetně účelu použití věci či věcí, konečného uživatele, technických specifikací, množství věcí, které má být odesláno, a zamýšleného místa uskladnění. Členské státy zajistí, aby byla vládě Somálské federativní republiky a federálním členským státům Somálska poskytnuta náležitá finanční a technická pomoc za účelem vytvoření vhodných bezpečnostních opatření, pokud jde o uskladnění a distribuci tohoto materiálu.

4.   Členské státy podporují uplatňování obezřetnosti fyzickými a právnickými osobami podléhajícími jejich pravomoci, pokud jde o přímé či nepřímé dodávky, prodej nebo převod prekurzorů výbušnin a výbušných látek, které mohou být použity při výrobě improvizovaných výbušných zařízení, jiných než věcí uvedených v přílohách IV a V tohoto rozhodnutí, do Somálska. Členské státy vedou záznamy o transakcích, o nichž se dozvěděly, v souvislosti s podezřelými nákupy těchto jiných věcí fyzickými či právnickými osobami v Somálsku nebo s podezřelým dotazováním těchto osob na tyto věci, a tyto informace sdílejí s federální vládou Somálska, Výborem pro sankce a skupinou odborníků na základě rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2713 (2023).“

4)

Přílohy II, III, IV a V rozhodnutí 2010/231/SZBP se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V dne Bruselu dne 18. března 2024.

Za Radu

předseda

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Rozhodnutí Rady 2010/231/SZBP ze dne 26. dubna 2010 o omezujících opatřeních vůči Somálsku a o zrušení společného postoje 2009/138/SZBP (Úř. věst. L 105, 27.4.2010, s. 17).


PŘÍLOHA

1)   

Příloha II rozhodnutí 2010/231/SZBP se nahrazuje tímto:

„PŘÍLOHA II

SEZNAM VĚCÍ UVEDENÝCH V ČL. 1 ODST. 3 PÍSM. b) BODĚ i)

1.   

Střely typu „země-vzduch“, včetně přenosných systémů protivzdušné obrany (MANPADS).

2.   

Zbraně s ráží větší než 12,7 mm a součásti speciálně určené pro tyto zbraně a příslušné střelivo. (To nezahrnuje protitankové raketomety odpalované z ramene, jako jsou ruční protitankové granátomety (RPG) nebo lehké protitankové raketomety (LAW), bezzákluzové pušky, puškové granáty nebo granátomety.)

3.   

Minomety s ráží větší než 82 mm a příslušné střelivo.

4.   

Řízené protitankové zbraně, včetně protitankových řízených střel (ATGM) a střeliva a součástí speciálně určených pro tyto věci.

5.   

Nálože a zařízení speciálně určené nebo upravené pro vojenské použití, miny a související materiál a rozbušky.

6.   

Zbraňová mířidla se schopností nočního vidění, včetně tepelného a infračerveného záření, a příslušenství.

7.   

Letadla s pevnými křídly, otočnými křídly, překlopným rotorem nebo překlopnými křídly speciálně určená nebo upravená pro vojenské použití.

8.   

„Plavidla“ a obojživelná vozidla speciálně vyvinutá nebo upravená pro vojenské použití. („Plavidla“ zahrnují jakékoli lodě, vznášedlová plavidla, plavidla s malou plochou roviny vodorysky nebo křídlová plavidla a trupy nebo části trupů plavidel.)

9.   

Bezpilotní bojové vzdušné prostředky (zařazené do kategorie IV v registru OSN pro konvenční zbraně).

2)   

Příloha III rozhodnutí 2010/231/SZBP se nahrazuje tímto:

„PŘÍLOHA III

SEZNAM VĚCÍ UVEDENÝCH V ČL. 1 ODST. 3 PÍSM. b) BODĚ ii)

1.   

Zbraně všech typů s ráží až do 12,7 mm a příslušné střelivo.

2.   

Ruční protitankové granátomety typu 7 (RPG-7), lehké protitankové raketomety (LAW) a bezzákluzové pušky a příslušné střelivo.

3.   

Zbraňová mířidla.

4.   

Zařízení s rotorovými křídly nebo vrtulníky speciálně určené nebo upravené pro vojenské použití.

5.   

Pancéřové pláty pro osobní ochranu nebo ochranné obleky: a. pevné pancéřové pláty pro osobní ochranu poskytující balistickou ochranu úrovně III (NIJ 0101.06 červenec 2008) nebo vyšší, případně ochranu srovnatelné úrovně podle vnitrostátních norem.

6.   

Pozemní vozidla speciálně určená nebo upravená pro vojenské použití.

7.   

Komunikační zařízení speciálně určená nebo upravená pro vojenské použití.

3)   

Příloha IV rozhodnutí 2010/231/SZBP se nahrazuje tímto:

„PŘÍLOHA IV

SEZNAM VĚCÍ UVEDENÝCH V ČL. 1c ODST. 1

1.   

Tetryl (trinitrofenylmethylnitramin).

2.   

Nitrocelulóza (s obsahem dusíku větším než 12,5 % hmotnostních).

3.   

Vybavení, které je speciálně určené jak pro vojenské použití, tak pro aktivaci, napájení proudem s vysokým jednorázovým provozním výkonem, odpalování nebo detonaci improvizovaných výbušných zařízení (IED).

4.   

„Technologie“„potřebné“ k „výrobě“ nebo „použití“ položek uvedených v bodech 1 a 3. (Definice pojmů „technologie“, „potřebný“, „výroba“ a „použití“ jsou obsaženy ve Společném vojenském seznamu Evropské unie (*1).).

(*1)   Úř. věst. C 98, 15.3.2018, s. 1."

4)   

Příloha V rozhodnutí 2010/231/SZBP se nahrazuje tímto:

„PŘÍLOHA V

SEZNAM VĚCÍ UVEDENÝCH V ČL. 1c ODST. 2

1.   

Zařízení a vybavení, neuvedené v bodě 4 přílohy IV, které je speciálně určené k iniciaci výbušnin elektrickými či neelektrickými prostředky (např. odpalovací sady, rozbušky, iniciátory, bleskovice).

2.   

„Technologie“„potřebné“ k „výrobě“ nebo „použití“ položek uvedených v bodech 1 a 3. (Definice pojmů „technologie“, „potřebný“, „výroba“ a „použití“ jsou obsaženy ve Společném vojenském seznamu Evropské unie.)

3.   

Výbušné látky a směsi obsahující jednu nebo více z nich a prekurzory výbušnin a směsi obsahující jeden nebo více z nich:

a)

nitroglycerin ve sloučenině nebo směsi s „energetickým materiálem“ podle bodu ML8 a) nebo s práškovými kovy podle bodu ML8 c) Společného vojenského seznamu Evropské unie (vyjma případů, kdy je balen/připraven v jednotlivých dávkách léčivého přípravku).

b)

kyselina dusičná;

c)

kyselina sírová.


(*1)   Úř. věst. C 98, 15.3.2018, s. 1.“


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/882/oj

ISSN 1977-0626 (electronic edition)


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU