(EU) 2023/2835Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/2835 ze dne 10. října 2023, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o pravidla dovozu v odvětví rýže, obilovin, cukru a chmele, a kterým se zrušují nařízení Komise (ES) č. 3330/94, (ES) č. 2810/95, (ES) č. 951/2006, (ES) č. 972/2006, (ES) č. 504/2007, (ES) č. 1375/2007, (ES) č. 402/2008, (ES) č. 1295/2008, (ES) č. 1312/2008 a (EU) č. 642/2010, (EHS) č. 1361/76, (EHS) č. 1842/81, (EHS) č. 3556/87, (EHS) č. 3846/87, (EHS) č. 815/89, (ES) č. 765/2002, (ES) č. 1993/2005, (ES) č. 1670/2006, (ES) č. 1731/2006, (ES) č. 1741/2006, (ES) č. 433/2007, (ES) č. 1359/2007, (ES) č. 1454/2007, (ES) č. 508/2008, (ES) č. 903/2008, (ES) č. 147/2009, (ES) č. 612/2009, (EU) č. 817/2010, (EU) č. 1178/2010, (EU) č. 90/2011 a prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1373/2013

Publikováno: Úř. věst. L 2835, 21.12.2023 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 10. října 2023 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 28. prosince 2023 Nabývá účinnosti: 28. prosince 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.European flag

Úřední věstník
Evropské unie

CS

Série L


2023/2835

21.12.2023

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2023/2835

ze dne 10. října 2023,

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o pravidla dovozu v odvětví rýže, obilovin, cukru a chmele, a kterým se zrušují nařízení Komise (ES) č. 3330/94, (ES) č. 2810/95, (ES) č. 951/2006, (ES) č. 972/2006, (ES) č. 504/2007, (ES) č. 1375/2007, (ES) č. 402/2008, (ES) č. 1295/2008, (ES) č. 1312/2008 a (EU) č. 642/2010, (EHS) č. 1361/76, (EHS) č. 1842/81, (EHS) č. 3556/87, (EHS) č. 3846/87, (EHS) č. 815/89, (ES) č. 765/2002, (ES) č. 1993/2005, (ES) č. 1670/2006, (ES) č. 1731/2006, (ES) č. 1741/2006, (ES) č. 433/2007, (ES) č. 1359/2007, (ES) č. 1454/2007, (ES) č. 508/2008, (ES) č. 903/2008, (ES) č. 147/2009, (ES) č. 612/2009, (EU) č. 817/2010, (EU) č. 1178/2010, (EU) č. 90/2011 a prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1373/2013

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na čl. 190 odst. 3, čl. 193a odst. 1 a čl. 223 odst. 2,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2116 ze dne 2. prosince 2021 o financování, řízení a monitorování společné zemědělské politiky a zrušení nařízení (EU) č. 1306/2013 (2), a zejména na čl. 64 odst. 3,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (3), a zejména na čl. 212 písm. b),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) č. 1308/2013 zrušilo a nahradilo nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 (4). Nařízení (EU) č. 1308/2013 stanoví pravidla pro obchod se zemědělskými produkty se třetími zeměmi a zmocňuje Komisi k přijímání aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů v této oblasti. Aby bylo zajištěno bezproblémové fungování obchodu s produkty v odvětví rýže, obilovin, cukru a chmele v novém právním rámci, je třeba prostřednictvím takových aktů přijmout některá pravidla. Toto nařízení by společně s prováděcím nařízením Komise (EU) 2023/2834 (5) mělo tato stávající pravidla nahradit.

(2)

Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Indií na základě článku XXVIII GATT 1994 o změně koncesí týkajících se rýže stanovených v plánu CXL ES přiloženém ke GATT 1994, schválená rozhodnutím Rady 2004/617/ES (6), stanoví nulové dovozní clo pro loupanou rýži některých odrůd druhu Basmati dováženou z Indie.

(3)

Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Pákistánem na základě článku XXVIII GATT 1994 o změně koncesí týkajících se rýže stanovených v plánu CXL ES přiloženém ke GATT 1994, schválená rozhodnutím Rady 2004/618/ES (7), stanoví nulové dovozní clo pro loupanou rýži některých odrůd druhu Basmati pocházející z Pákistánu.

(4)

Pro zajištění řádného správního řízení dovozu rýže Basmati by měla být přijata zvláštní pravidla, ať už doplňující nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1237 (8) a prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1239 (9) nebo se od nich odchylující, pokud jde o povinnost mít dovozní licenci a další otázky, zejména pokud jde o doklad o obchodu a převoditelnost licence.

(5)

S cílem zajistit, aby dovozci obilovin dodržovali ustanovení tohoto nařízení a prováděcího nařízení (EU) 2023/2834, je třeba od nich požadovat jistotu jako záruku jakosti dovážených produktů.

(6)

Aby bylo zajištěno dostatečné zásobování trhu Unie dovozem melasy ze třetích zemí, měla by mít Komise pravomoc zcela nebo částečně pozastavit dovozní clo na melasu kódu KN 1703.

(7)

U produktů odvětví chmele dovážených ze třetích zemí se osvědčením o rovnocennosti potvrzuje, že splňují znaky jakosti rovnocenné znakům stanoveným pro stejné produkty sklizené v Unii nebo z těchto produktů vyrobené. Je důležité, aby členské státy prováděly kontroly, které zajistí, že dovážené produkty odvětví chmele splňují kritéria stanovená v osvědčení o rovnocennosti, a informovaly Komisi o všech zjištěních, která by vyžadovala vyřazení příslušného orgánu vydávajícího osvědčení ze seznamu orgánů třetích zemí, které jsou oprávněny vydávat taková osvědčení.

(8)

Za účelem snížení administrativní zátěže by měla být malá balení produktů odvětví chmele určená k prodeji soukromým osobám pro jejich vlastní potřebu, chmele pro vědecké a technické pokusy a pro veletrhy, na které se vztahuje zvláštní celní režim pro veletrhy, dovážena bez osvědčení o rovnocennosti, pokud jsou na obalu uvedeny určité údaje, které zajišťují, že produkt není uveden do volného oběhu, ale je určen pouze pro jedno z použití, na které se vztahuje výjimka.

(9)

Obchod s některými zemědělskými produkty mezi EU a některými třetími zeměmi často vyžaduje, aby byly k produktům při dovozu přiloženy doklady, které potvrzují splnění určitých formalit (tzv. „necelních formalit“) vyžadovaných zemědělskými právními předpisy EU, v současné době převážně v listinné podobě. Komise má v úmyslu celý proces digitalizovat zavedením elektronického systému pro necelní formality GŘ AGRI (ELAN) založeného na systému TRACES.NT a propojeného s jednotným portálem EU pro oblast celnictví, který je zřízen nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2399 (10). Systém ELAN bude v budoucnu definovat digitální procesy a umožní uživatelům vystavovat, ukládat a vyhledávat potřebné dokumenty. Systém ELAN bude rozdělen na dvě části a část 2 nazvaná ELAN2-C má mimo jiné obsahovat také různé dokumenty, na které se vztahuje toto nařízení a prováděcí nařízení 2023/2834. Po vymezení těchto digitálních procesů budou právní ustanovení obou nařízení odpovídajícím způsobem změněna.

(10)

Jelikož toto nařízení aktualizuje pravidla použitelná v současnosti, nahrazuje stávající pravidla a ruší zastaralá pravidla stanovená v nařízeních Komise (ES) č. 3330/94 (11), (ES) č. 2810/95 (12), (ES) č. 951/2006 (13), (ES) č. 972/2006 (14), (ES) č. 504/2007 (15), (ES) č. 1375/2007 (16), (ES) č. 402/2008 (17), (ES) č. 1295/2008 (18), (ES) č. 1312/2008 (19) a (EU) č. 642/2010 (20), měla by být tato nařízení zrušena.

(11)

Nařízení Komise o vývozních náhradách (EHS) č. 1361/76 (21), (EHS) č. 1842/81 (22), (EHS) č. 3556/87 (23), (EHS) č. 3846/87 (24), (EHS) č. 815/89 (25), (ES) č. 765/2002 (26), (ES) č. 1993/2005 (27), (ES) č. 1670/2006 (28), (ES) č. 1731/2006 (29), (ES) č. 1741/2006 (30), (ES) č. 433/2007 (31), (ES) č. 1359/2007 (32), (ES) č. 1454/2007 (33), (ES) č. 508/2008 (34), (ES) č. 903/2008 (35), (ES) č. 147/2009 (36), (ES) č. 612/2009 (37), (EU) č. 817/2010 (38), (EU) č. 1178/2010 (39) a (EU) č. 90/2011 (40) a prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1373/2013 (41) by měla být zrušena, neboť tento systém byl zrušen nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2117 (42),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

ODDÍL 1

OBLAST PŮSOBNOSTI

Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanoví zvláštní pravidla pro dovoz v odvětví rýže, obilovin, cukru a chmele, a zejména pro:

a)

dovoz rýže Basmati;

b)

složení jistoty na dovoz kukuřice seté tvrdozrnné, pšenice obecné a pšenice tvrdé;

c)

pozastavení nebo snížení dovozních cel na melasu;

d)

kontroly dováženého chmele a osvobození od osvědčení o rovnocennosti a požadavky na označování dováženého chmele.

ODDÍL 2

RÝŽE

Článek 2

Zvláštní pravidla pro dovoz rýže Basmati

1.   Tento oddíl se použije pro loupanou rýži Basmati kódů KN 1006 20 17 a 1006 20 98 těchto odrůd:

a)

Basmati 217;

b)

Basmati 370;

c)

Basmati 386;

d)

Kernel (Basmati);

e)

Pusa Basmati;

f)

Ranbir Basmati;

g)

Super Basmati;

h)

Taraori Basmati (HBC-19);

i)

Type-3 (Dehradun).

2.   Bez ohledu na sazby dovozního cla stanovené ve společném celním sazebníku se na rýži Basmati uvedenou v odstavci 1 vztahuje nulová sazba dovozního cla za podmínek stanovených v tomto oddíle a je-li k ní přiložena dovozní licence vydaná v souladu s nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2016/1237 a prováděcím nařízením (EU) 2016/1239.

Článek 3

Použitelná pravidla

Nestanoví-li toto nařízení jinak, použije se nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1237 a prováděcí nařízení (EU) 2016/1239.

Článek 4

Žádosti o dovozní licence

K žádostem o dovozní licence na rýži Basmati podle čl. 2 odst. 1 se přiloží:

a)

doklad o tom, že žadatel během jednoho z předchozích dvou kalendářních let vyvezl z Unie nebo propustil do volného oběhu v Unii minimální množství 25 t rýže uvedené v čl. 1 odst. 2 písm. b) nařízení (EU) č. 1308/2013;

b)

osvědčení o pravosti produktu vydané příslušným subjektem vyvážející země, které Komise zveřejnila na svých internetových stránkách. Toto osvědčení může být uloženo a zpřístupněno v elektronickém systému ELAN, který zřídí Komise.

Článek 5

Převod práv z dovozních licencí

Odchylně od článku 6 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1237 nejsou práva vyplývající z dovozních licencí na rýži Basmati uvedenou v čl. 2 odst. 1 tohoto nařízení převoditelná.

ODDÍL 3

OBILOVINY

Článek 6

Složení jistoty na dovoz kukuřice seté tvrdozrnné

Odchylně od čl. 211 odst. 3 písm. c) nařízení (EU) č. 952/2013 složí dovozce v případě kukuřice seté tvrdozrnné celnímu orgánu zvláštní jistotu, s výjimkou případů, kdy je k prohlášení o propuštění do volného oběhu přiloženo osvědčení o shodě vydané argentinským úřadem Servicio National de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) v souladu s čl. 21 odst. 2 prvním pododstavcem písm. a) prováděcího nařízení (EU) 2023/2834.

Článek 7

Složení jistoty na dovoz pšenice obecné a pšenice tvrdé

1.   V případě pšenice obecné vysoké jakosti složí dovozce celnímu orgánu zvláštní jistotu v den přijetí prohlášení o propuštění do volného oběhu, s výjimkou případů, kdy je k tomuto prohlášení přiloženo osvědčení o shodě vydané Federal Grain Inspection Service (FGIS) nebo Canadian Grain Commission (CGC) v souladu s čl. 21 odst. 2 prvním pododstavcem písm. b) nebo c) prováděcího nařízení (EU) 2023/2834.

Avšak v případě pozastavení cla na dovoz u všech jakostních kategorií pšenice obecné podle článku 219 nařízení (EU) č. 1308/2013 se po celou dobu pozastavení zvláštní jistota nepožaduje.

2.   V případě pšenice tvrdé složí dovozce celnímu orgánu zvláštní jistotu v den přijetí prohlášení o propuštění do volného oběhu, s výjimkou případů, kdy je k tomuto prohlášení přiloženo osvědčení o shodě vydané Federal Grain Inspection Service (FGIS) nebo Canadian Grain Commission (CGC) v souladu s čl. 21 odst. 2 prvním pododstavcem písm. b) nebo c) prováděcího nařízení (EU) 2023/2834.

Pokud je však dovozní clo použitelné pro různé jakosti pšenice tvrdé nulové, zvláštní jistota se nevyžaduje.

ODDÍL 4

CUKR

Článek 8

Pozastavení a snížení dovozních cel na melasu

Pokud reprezentativní ceny CIF pro melasu uvedené v článku 25 prováděcího nařízení (EU) 2023/2834 a dovozní clo použitelné na třtinovou melasu kódu KN 1703 10 00 nebo na řepnou melasu kódu KN 1703 90 00 je vyšší než 8,21 EUR/100 kg, dovozní clo se pozastaví nebo sníží na částku určenou Komisí. Tato částka se stanoví současně s reprezentativními cenami uvedenými v daném článku.

Pokud by však pozastavení dovozních cel mohlo mít nepříznivé účinky na trh Unie s melasou, je možné stanovit postupem podle čl. 183 prvního pododstavce písm. a) nařízení (EU) č. 1308/2013, že v určitém období se toto pozastavení nebude používat.

ODDÍL 5

CHMEL

Článek 9

Kontroly, zda dovážený chmel splňuje minimální požadavky na uvádění na trh

1.   Členské státy oznámí Komisi výsledky kontrol dodržování minimálních požadavků pro uvádění na trh, které byly provedeny v průběhu roku předcházejícího 30. červnu, jak je stanoveno v čl. 43 odst. 2 prováděcího nařízení (EU) 2023/2834.

2.   Pokud členský stát stanoví, že vlastnosti chmelového produktu neodpovídají údajům uvedeným v přiloženém osvědčení o rovnocennosti, oznámí to Komisi.

Komise může rozhodnout o vyřazení agentury, která vydala osvědčení o rovnocennosti pro tyto produkty, ze seznamu uvedeného v čl. 37 odst. 2 prováděcího nařízení (EU) 2023/2834.

3.   Oznámení podle odstavce 2 a zprávy podle čl. 43 odst. 2 prováděcího nařízení (EU) 2023/2834 se podávají prostřednictvím systému oznamování zřízeného nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1183 (43) a prováděcím nařízením Komise (EU) 2017/1185 (44).

Článek 10

Osvobození od osvědčení o rovnocennosti a požadavky na označování

1.   Odchylně od čl. 35 odst. 2 prováděcího nařízení (EU) 2023/2834 se pro dovoz chmele a chmelových produktů nevyžaduje pro jejich propuštění do volného oběhu ani osvědčení podle uvedeného článku, ani soulad s článkem 39 uvedeného prováděcího nařízení, pokud hmotnost jednotlivého balení nepřesahuje 1 kg v případě chmelových šištic a chmelového prášku a 300 g v případě chmelových extraktů dovážených pro tyto účely:

a)

malá balení pro prodej soukromým osobám pro jejich vlastní potřebu;

b)

pro vědecké a technické pokusy;

c)

pro veletrhy, na které se vztahuje zvláštní celní režim pro veletrhy.

2.   Popis, hmotnost a konečné užití produktu musí být uvedeny na balení.

ODDÍL 6

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 11

Zrušení

Následující nařízení se zrušují:

a)

nařízení (ES) č. 3330/94, (ES) č. 2810/95, (ES) č. 951/2006, (ES) č. 972/2006, (ES) č. 504/2007, (ES) č. 1375/2007, (ES) č. 402/2008, (ES) č. 1295/2008, (ES) č. 1312/2008 a (EU) č. 642/2010;

b)

nařízení (EHS) č. 1361/76, (EHS) č. 1842/81, (EHS) č. 3556/87, (EHS) č. 3846/87, (EHS) č. 815/89, (ES) č. 765/2002, (ES) č. 1993/2005, (ES) č. 1670/2006, (ES) č. 1731/2006, (ES) č. 1741/2006, (ES) č. 433/2007, (ES) č. 1359/2007, (ES) č. 1454/2007, (ES) č. 508/2008, (ES) č. 903/2008, (ES) č. 147/2009, (ES) č. 612/2009, (EU) č. 817/2010, (EU) č. 1178/2010, (EU) č. 90/2011 a prováděcí nařízení (EU) č. 1373/2013.

Článek 12

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 10. října 2023.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)   Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)   Úř. věst. L 435, 6.12.2021, s. 187.

(3)   Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1.

(4)  Nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1).

(5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2834 ze dne 10. října 2023, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o dovoz v odvětví rýže, obilovin, cukru a chmele (Úř. věst. L, 2023/2834, 21.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2834/oj).

(6)  Rozhodnutí Rady 2004/617/ES ze dne 11. srpna 2004 o uzavření dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Indií na základě článku XXVIII GATT 1994 o změně koncesí týkajících se rýže stanovených v plánu CXL ES přiloženém ke GATT 1994 (Úř. věst. L 279, 28.8.2004, s. 17).

(7)  Rozhodnutí Rady 2004/618/ES ze dne 11. srpna 2004 o uzavření dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Pákistánem na základě článku XXVIII GATT 1994 o změně koncesí pro rýži stanovených v seznamu CXL ES připojeném ke GATT 1994 (Úř. věst. L 279, 28.8.2004, s. 23).

(8)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1237 ze dne 18. května 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí, a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o pravidla týkající se uvolnění a propadnutí jistot složených za tyto licence, a kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 2535/2001, (ES) č. 1342/2003, (ES) č. 2336/2003, (ES) č. 951/2006, (ES) č. 341/2007 a (ES) č. 382/2008 a kterým se zrušuje nařízení Komise (ES) č. 2390/98, (ES) č. 1345/2005, (ES) č. 376/2008 a (ES) č. 507/2008 (Úř. věst. L 206, 30.7.2016, s. 1).

(9)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1239 ze dne 18. května 2016, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o režim dovozních a vývozních licencí (Úř. věst. L 206, 30.7.2016, s. 44).

(10)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2399 ze dne 23. listopadu 2022, kterým se zřizuje jednotný portál Evropské unie pro oblast celnictví a mění nařízení (EU) č. 952/2013 (Úř. věst. L 317, 9.12.2022, s. 1).

(11)  Nařízení Komise (ES) č. 3330/94 ze dne 21. prosince 1994 o sazebním zařazení některého děleného drůbežího masa a o změně nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 350, 31.12.1994, s. 52).

(12)  Nařízení Komise (ES) č. 2810/95 ze dne 5. prosince 1995 o sazebním zařazení vepřových jatečně upravených těl a jatečně upravených půlek, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 291, 6.12.1995, s. 24).

(13)  Nařízení Komise (ES) č. 951/2006 ze dne 30. června 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 318/2006, pokud jde o obchod s třetími zeměmi v odvětví cukru (Úř. věst. L 178, 1.7.2006, s. 24).

(14)  Nařízení Komise (ES) č. 972/2006 ze dne 29. června 2006, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro dovoz rýže Basmati a přechodný kontrolní systém pro stanovení jejího původu (Úř. věst. L 176, 30.6.2006, s. 53).

(15)  Nařízení Komise (ES) č. 504/2007 ze dne 8. května 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu dodatečných dovozních cel v odvětví mléka a mléčných výrobků (Úř. věst. L 119, 9.5.2007, s. 7).

(16)  Nařízení Komise (ES) č. 1375/2007 ze dne 23. listopadu 2007 o dovozech zbytků z výroby kukuřičného škrobu ze Spojených států amerických (Úř. věst. L 307, 24.11.2007, s. 5).

(17)  Nařízení Komise (ES) č. 402/2008 ze dne 6. května 2008 o postupech pro dovoz žita z Turecka (Úř. věst. L 120, 7.5.2008, s. 3).

(18)  Nařízení Komise (ES) č. 1295/2008 ze dne 18. prosince 2008 o dovozu chmele ze třetích zemí (Úř. věst. L 340, 19.12.2008, s. 45).

(19)  Nařízení Komise (ES) č. 1312/2008 ze dne 19. prosince 2008, kterým se stanoví přepočítací koeficienty, náklady na zpracování a hodnota vedlejších produktů pro jednotlivé stupně zpracování rýže (Úř. věst. L 344, 20.12.2008, s. 56).

(20)  Nařízení Komise (EU) č. 642/2010 ze dne 20. července 2010, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o dovozní cla v odvětví obilovin (Úř. věst. L 187, 21.7.2010, s. 5).

(21)  Nařízení Komise (EHS) č. 1361/76 ze dne 14. června 1976, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla týkající se vývozní náhrady pro rýži a směsi rýže (Úř. věst. L 154, 15.6.1976, s. 11).

(22)  Nařízení Komise (EHS) č. 1842/81 ze dne 3. července 1981, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (EHS) č. 1188/81, pokud jde o obecná pravidla pro poskytování náhrad upravených pro obiloviny vyvážené ve formě některých lihovin (Úř. věst. L 183, 4.7.1981, s. 10).

(23)  Nařízení Komise (EHS) č. 3556/87 ze dne 26. listopadu 1987, kterým se stanoví doplňující prováděcí pravidla k režimu osvědčení o stanovení sazby náhrady předem pro některé výrobky v odvětví obilovin vyvážené ve formě těstovin čísla 19.03 společného celního sazebníku (Úř. věst. L 337, 27.11.1987, s. 57).

(24)  Nařízení Komise (EHS) č. 3846/87 ze dne 17. prosince 1987, kterým se zavádí nomenklatura zemědělských produktů pro vývozní náhrady (Úř. věst. L 366, 24.12.1987, s. 1).

(25)  Nařízení Komise (EHS) č. 815/89 ze dne 30. března 1989 o poskytování náhrad pro barvený ječmen (Úř. věst. L 86, 31.3.1989, s. 34).

(26)  Nařízení Komise (ES) č. 765/2002 ze dne 3. května 2002 o odběru vzorků a přijetí některých prováděcích pravidel v souvislosti s fyzickou kontrolou vykostěných kusů hovězího masa, pro které jsou poskytovány vývozní náhrady (Úř. věst. L 117, 4.5.2002, s. 6).

(27)  Nařízení Komise (ES) č. 1993/2005 ze dne 7. prosince 2005, kterým se upravuje podle čl. 15 odst. 4 nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 vývozní náhrada pro slad (Úř. věst. L 320, 8.12.2005, s. 26).

(28)  Nařízení Komise (ES) č. 1670/2006 ze dne 10. listopadu 2006, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1784/2003, pokud jde o stanovení a poskytování náhrad pro obiloviny vyvážené ve formě některých lihovin (Úř. věst. L 312, 11.11.2006, s. 33).

(29)  Nařízení Komise (ES) č. 1731/2006 ze dne 23. listopadu 2006 o zvláštních prováděcích pravidlech pro vývozní náhrady v případě některých konzerv z hovězího a telecího masa (Úř. věst. L 325, 24.11.2006, s. 12).

(30)  Nařízení Komise (ES) č. 1741/2006 ze dne 24. listopadu 2006, kterým se stanoví podmínky pro poskytování zvláštní vývozní náhrady pro vykostěné maso z dospělého skotu samčího pohlaví propuštěné do režimu uskladňování v celním skladu před vývozem (Úř. věst. L 329, 25.11.2006, s. 7).

(31)  Nařízení Komise (ES) č. 433/2007 ze dne 20. dubna 2007, kterým se stanoví podmínky pro poskytování zvláštních vývozních náhrad pro hovězí a telecí maso (Úř. věst. L 104, 21.4.2007, s. 3).

(32)  Nařízení Komise (ES) č. 1359/2007 ze dne 21. listopadu 2007, kterým se stanoví podmínky pro poskytování zvláštních vývozních náhrad pro některé druhy vykostěného hovězího masa (Úř. věst. L 304, 22.11.2007, s. 21).

(33)  Nařízení Komise (ES) č. 1454/2007 ze dne 10. prosince 2007, kterým se stanoví společná pravidla pro zavedení nabídkového řízení pro určení vývozních náhrad u některých zemědělských produktů (Úř. věst. L 325, 11.12.2007, s. 69).

(34)  Nařízení Komise (ES) č. 508/2008 ze dne 6. června 2008 o definici loupaných a perlovitých zrn obilovin, která se použije při poskytování vývozních náhrad (Úř. věst. L 149, 7.6.2008, s. 55).

(35)  Nařízení Komise (ES) č. 903/2008 ze dne 17. září 2008 o zvláštních podmínkách pro poskytování vývozních náhrad pro některé výrobky z vepřového masa (Úř. věst. L 249, 18.9.2008, s. 3).

(36)  Nařízení Komise (ES) č. 147/2009 ze dne 20. února 2009, kterým se vymezují oblasti určení pro vývozní náhrady nebo vývozní dávky a některé vývozní licence v odvětví obilovin a rýže (Úř. věst. L 50, 21.2.2009, s. 5).

(37)  Nařízení Komise (ES) č. 612/2009 ze dne 7. července 2009, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu vývozních náhrad pro zemědělské produkty (Úř. věst. L 186, 17.7.2009, s. 1).

(38)  Nařízení Komise (EU) č. 817/2010 ze dne 16. září 2010, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o požadavky na poskytování vývozních náhrad v souvislosti s řádným zacházením se živým skotem během přepravy (Úř. věst. L 245, 17.9.2010, s. 16).

(39)  Nařízení Komise (EU) č. 1178/2010 ze dne 13. prosince 2010, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu vývozních licencí v odvětví vajec (Úř. věst. L 328, 14.12.2010, s. 1).

(40)  Nařízení Komise (EU) č. 90/2011 ze dne 3. února 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu vývozních licencí v odvětví drůbežího masa (Úř. věst. L 30, 4.2.2011, s. 1).

(41)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1373/2013 ze dne 19. prosince 2013, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu vývozních licencí v odvětví vepřového masa (Úř. věst. L 346, 20.12.2013, s. 29).

(42)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2117 ze dne 2. prosince 2021, kterým se mění nařízení (EU) č. 1308/2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty, nařízení (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin, nařízení (EU) č. 251/2014 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení aromatizovaných vinných výrobků a nařízení (EU) č. 228/2013, kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch nejvzdálenějších regionů Unie (Úř. věst. L 435, 6.12.2021, s. 262).

(43)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1183 ze dne 20. dubna 2017, kterým se doplňují nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 a (EU) č. 1308/2013, pokud jde o oznamování informací a dokumentů Komisi (Úř. věst. L 171, 4.7.2017, s. 100).

(44)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1185 ze dne 20. dubna 2017, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 a (EU) č. 1308/2013, pokud jde o oznamování informací a dokumentů Komisi, a kterým se mění a ruší několik nařízení Komise (Úř. věst. L 171, 4.7.2017, s. 113).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2835/oj

ISSN 1977-0626 (electronic edition)


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU