(EU) 2023/2589Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2589 ze dne 21. listopadu 2023, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 obnovuje schválení účinné látky síran hlinito-amonný a mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011

Publikováno: Úř. věst. L 2589, 22.11.2023 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 21. listopadu 2023 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 12. prosince 2023 Nabývá účinnosti: 1. února 2024
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.European flag

Úřední věstník
Evropské unie

CS

Série L


2023/2589

22.11.2023

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/2589

ze dne 21. listopadu 2023,

kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 obnovuje schválení účinné látky síran hlinito-amonný a mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (1), a zejména na čl. 20 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnicí Komise 2008/127/ES (2) byl síran hlinito-amonný zařazen jako účinná látka do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS (3).

(2)

Podle čl. 78 odst. 3 nařízení (ES) č. 1107/2009 se účinné látky zařazené do přílohy I směrnice 91/414/EHS považují za schválené podle nařízení (ES) č. 1107/2009 a jsou uvedeny v části A přílohy prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (4).

(3)

Platnost schválení účinné látky síran hlinito-amonný, jak je stanoveno v části A přílohy prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011, skončí dne 15. prosince 2024.

(4)

Dne 24. srpna 2016 v souladu s článkem 1 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 844/2012 (5) a ve lhůtě stanovené v uvedeném článku byla Irsku jakožto zpravodajskému členskému státu a Portugalsku jakožto spoluzpravodajskému členskému státu předložena žádost o obnovení schválení účinné látky síran hlinito-amonný.

(5)

Žadatel předložil zpravodajskému členskému státu, spoluzpravodajskému členskému státu, Komisi a Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) doplňující dokumentaci požadovanou článkem 6 prováděcího nařízení (EU) č. 844/2012. Zpravodajský členský stát shledal žádost přijatelnou.

(6)

Zpravodajský členský stát vypracoval po konzultaci se spoluzpravodajským členským státem návrh hodnotící zprávy o obnovení a dne 25. června 2019 jej předložil úřadu a Komisi. Ve svém návrhu hodnotící zprávy o obnovení navrhl zpravodajský členský stát obnovit schválení síranu hlinito-amonného.

(7)

Úřad předal návrh hodnotící zprávy o obnovení žadateli a členským státům, aby se k ní vyjádřili, a zahájil o ní veřejnou konzultaci. Obdržené připomínky úřad předal Komisi. Úřad rovněž zpřístupnil souhrn doplňující dokumentace veřejnosti.

(8)

Dne 13. dubna 2022 oznámil úřad Komisi svůj závěr (6), ze kterého vyplynulo, že lze očekávat, že síran hlinito-amonný splní kritéria pro schválení uvedená v článku 4 nařízení (ES) č. 1107/2009.

(9)

Komise předložila Stálému výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva dne 24. května 2023 zprávu o obnovení síranu hlinito-amonného a dne 11. července 2023 předlohu tohoto nařízení.

(10)

Komise vyzvala žadatele, aby k závěru úřadu a v souladu s čl. 14 odst. 1 třetím pododstavcem prováděcího nařízení (EU) č. 844/2012 i ke zprávě o obnovení předložil své připomínky. Žadatel předložil své připomínky, které byly důkladně posouzeny a zohledněny.

(11)

Bylo zjištěno, že v případě jednoho či více reprezentativních použití alespoň jednoho přípravku na ochranu rostlin obsahujícího účinnou látku síran hlinito-amonný jsou kritéria pro schválení stanovená v článku 4 nařízení (ES) č. 1107/2009 splněna.

(12)

Posouzení rizik pro obnovení schválení účinné látky síran hlinito-amonný vychází z omezeného počtu reprezentativních použití, což však neomezuje použití, pro něž mohou být přípravky na ochranu rostlin obsahující síran hlinito-amonný povoleny. Proto je vhodné nezachovat omezení použití jako repelent.

(13)

V souladu s čl. 14 odst. 1 nařízení (ES) č. 1107/2009 ve spojení s článkem 6 uvedeného nařízení a s ohledem na současné vědeckotechnické poznatky a výsledek posouzení rizik je však nezbytné stanovit určité podmínky.

(14)

Je proto vhodné obnovit schválení síranu hlinito-amonného.

(15)

Prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(16)

Prováděcím nařízením Komise (EU) 2023/1446 (7) byla prodloužena doba platnosti schválení síranu hlinito-amonného do 15. prosince 2024, aby bylo možno dokončit postup pro obnovení schválení před uplynutím doby platnosti schválení uvedené účinné látky. Avšak vzhledem k tomu, že rozhodnutí o obnovení bylo přijato před datem konce uvedené prodloužené doby platnosti schválení, mělo by se toto nařízení začít používat dříve než k uvedenému datu.

(17)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Obnovení schválení účinné látky

Schválení účinné látky síran hlinito-amonný, specifikované v příloze I, se obnovuje za podmínek stanovených v uvedené příloze.

Článek 2

Změny prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011

Příloha prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 se mění v souladu s přílohou II tohoto nařízení.

Článek 3

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. února 2024.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 21. listopadu 2023.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)   Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  Směrnice Komise 2008/127/ES ze dne 18. prosince 2008, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení některých účinných látek (Úř. věst. L 344, 20.12.2008, s. 89).

(3)  Směrnice Rady 91/414/EHS ze dne 15. července 1991 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (Úř. věst. L 230, 19.8.1991, s. 1).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 ze dne 25. května 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o seznam schválených účinných látek (Úř. věst. L 153, 11.6.2011, s. 1).

(5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 844/2012 ze dne 18. září 2012, kterým se stanoví ustanovení nezbytná k provedení postupu obnovení schválení účinných látek podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (Úř. věst. L 252, 19.9.2012, s. 26).

(6)  EFSA (Úřad pro bezpečnost potravin). Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance aluminium ammonium sulfate EFSA Journal 2022;20(5):7319. K dispozici na internetové adrese: www.efsa.europa.eu.

(7)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1446 ze dne 12. července 2023, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek methylester 2,5-kyseliny dichlorbenzoové, kyselina octová, síran hlinito-amonný, fosfid hlinitý, křemičitan hlinitý, karbid vápníku, cymoxanil, dodemorf, ethylen, výtažek z kajeputu střídavolistého (tea tree), destilační zbytky tuku, mastné kyseliny C7 až C20, flonikamid (IKI-220), giberelová kyselina, gibereliny, halosulfuron-methyl, hydrolyzované bílkoviny, síran železnatý, fosfid hořečnatý, maltodextrin, metamitron, rostlinné oleje / hřebíčkový olej, rostlinné oleje / řepkový olej, rostlinné oleje / mátový olej, pyrethriny, sulcotrion, tebukonazol a močovina (Úř. věst. L 178, 13.7.2023, s. 1).


PŘÍLOHA I

Společný název, identifikační čísla

Název podle IUPAC

Čistota (1)

Datum schválení

Konec platnosti schválení

Zvláštní ustanovení

Síran amonno-hlinitý (dodekahydrát)

CAS: 7784-26-1

CIPAC: 840

Síran amonno-hlinitý

975 g/kg

bezvodý – ne méně než 510 g/kg

žádné relevantní nečistoty

1.2.2024

31.1.2039

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkumu síranu hlinito-amonného, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy.

Při tomto celkovém posouzení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:

tam, kde je to relevantní, ochraně obsluhy a pracovníků, a pzajistit, aby podmínky použití zahrnovaly použití odpovídajících osobních ochranných prostředků,

ochraně vodních organismů, pokud je látka používána v oblastech s kyselými nebo zásaditými půdními podmínkami,

ochraně včel před aplikacemi postřikem během období květu přilehlých polí nebo pokud se na ošetřeném poli vyskytují kvetoucí plevele,

ochraně podzemních vod, pokud je látka používána v oblastech s citlivými půdními a/nebo klimatickými podmínkami (tj. situace, kdy je pH půdy nižší než 5,5, např. travní porosty v horských oblastech, oblasti pěstování jehličnanů a oblasti pěstování okrasného vřesovce),

povolení pro použití u širokořádkových a kombinovatelných plodin jako bariérové ošetření pouze na okrajích polí.

Podmínky použití musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.


(1)  Další podrobnosti o identitě a specifikaci účinné látky jsou uvedeny ve zprávě o přezkumu.


PŘÍLOHA II

Příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 se mění takto:

(1)

v části A se zrušuje položka 219 pro síran hlinito-amonný;

(2)

v části B se doplňuje nová položka, která zní:

Číslo

Společný název, identifikační čísla

Název podle IUPAC

Čistota (1)

Datum schválení

Konec platnosti schválení

Zvláštní ustanovení

„167

Síran amonno-hlinitý (dodekahydrát)

CAS: 7784-26-1

CIPAC: 840

Síran amonno-hlinitý

975 g/kg

bezvodý – ne méně než 510 g/kg

žádné relevantní nečistoty

1.2.2024

31.1.2039

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkumu síranu hlinito-amonného, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy.

Při tomto celkovém posouzení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:

tam, kde je to relevantní, ochraně obsluhy a pracovníků, a zajistit, aby podmínky použití zahrnovaly použití odpovídajících osobních ochranných prostředků,

ochraně vodních organismů, pokud je látka používána v oblastech s kyselými nebo zásaditými půdními podmínkami,

ochraně včel před aplikacemi postřikem během období květu přilehlých polí nebo pokud se na ošetřeném poli vyskytují kvetoucí plevele,

ochraně podzemních vod, pokud je látka používána v oblastech s citlivými půdními a/nebo klimatickými podmínkami (tj. situace, kdy je pH půdy menší než 5,5, např. travní porosty v horských oblastech, oblasti pěstování jehličnanů a oblasti pěstování okrasného vřesovce),

povolení pro použití u širokořádkových a kombinovatelných plodin jako bariérové ošetření pouze na okrajích polí.

Podmínky použití musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.“


(1)  Další podrobnosti o identitě a specifikaci účinné látky jsou uvedeny ve zprávě o přezkumu.


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2589/oj

ISSN 1977-0626 (electronic edition)


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU