(EU) 2023/2576Prováděcí nařízení Rady (EU) 2023/2576 ze dne 13. listopadu 2023, kterým se provádí nařízení (EU) 2017/1509 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice

Publikováno: Úř. věst. L 2576, 14.11.2023 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 13. listopadu 2023 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 15. listopadu 2023 Nabývá účinnosti: 15. listopadu 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.European flag

Úřední věstník
Evropské unie

CS

Série L


2023/2576

14.11.2023

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2023/2576

ze dne 13. listopadu 2023,

kterým se provádí nařízení (EU) 2017/1509 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EU) 2017/1509 ze dne 30. srpna 2017 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice a o zrušení nařízení (ES) č. 329/2007 (1), a zejména na čl. 47 odst. 2 a 5 a článek 47a uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 30. srpna 2017 přijala Rada nařízení (EU) 2017/1509.

(2)

V souladu s čl. 47a odst. 1 nařízení (EU) 2017/1509 provedla Rada přezkum seznamů označených osob a subjektů obsažených v přílohách XV, XVI, XVII a XVIII uvedeného nařízení.

(3)

Omezující opatření vůči všem osobám a subjektům uvedeným na seznamech obsažených v přílohách XV a XVI nařízení (EU) 2017/1509 by měla být zachována, s výjimkou jedné zemřelé osoby uvedené v příloze XV zmíněného nařízení, jejíž položka by měla být vypuštěna. Položky týkající se 16 osob a čtyř subjektů v uvedené příloze by měly být aktualizovány.

(4)

Dne 29. června 2023 a dne 16. srpna 2023 Výbor Rady bezpečnosti OSN zřízený podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1718 (2006) aktualizoval informace týkající se 23 osob a jednoho subjektu na seznamu obsaženém v příloze XIII nařízení (EU) 2017/1509. Položky týkající se 23 osob a jednoho subjektu v uvedené příloze by proto měly být aktualizovány.

(5)

Nařízení (EU) 2017/1509 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přílohy XIII, XV a XVI nařízení (EU) 2017/1509 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. listopadu 2023.

Za Radu

předseda

J. BORRELL FONTELLES


(1)   Úř. věst. L 224, 31.8.2017, s. 1.


PŘÍLOHA

1)   

Příloha XIII nařízení (EU) 2017/1509 se mění takto:

a)

pod nadpisem „Seznam osob, subjektů a orgánů podle čl. 34 odst. 1 a 3“ v oddíle „a) Fyzické osoby“ se položky 2, 3, 4, 8, 12, 19, 20, 25, 26, 36, 43, 50, 51, 53, 55, 58, 63, 64, 65, 68, 74, 77 a 79 nahrazují tímto:

 

Jméno

Další používaná jména

Identifikační údaje

Datum zařazení na seznam OSN

Odůvodnění

„2.

Ri Je-Son

Jméno v korejštině:

Image 1
;

jméno v čínštině:

Image 2

také znám jako Ri Che Son

datum narození: 1938

16.7.2009

Bývalý ministr pro jadernou energetiku. Bývalý ředitel Generálního úřadu pro atomovou energii (GBAE), tj. hlavní agentury řídící jaderný program KLDR; napomáhal při různých činnostech v jaderné oblasti, včetně řízení Střediska jaderného výzkumu v Jongpjonu a společnosti Namchongang Trading Corporation ze strany GBAE.

3.

Hwang Sok-hwa

Hwang Sok Ha

datum narození: 26.9.1943

16.7.2009

Ředitel v Generálním úřadu pro atomovou energii (GBAE); zapojen do jaderného programu Korejské lidově demokratické republiky; jako vedoucí útvaru pro vědecké vedení v GBAE působil ve vědeckém výboru v rámci Společného ústavu pro jaderný výzkum.

4.

Ri Hong-sop

 

datum narození: 26.2.1940

státní příslušnost: KLDR

adresa: Pchjongjang, KLDR

16.7.2009

Bývalý ředitel Střediska jaderného výzkumu v Jongpjonu a vedoucí Ústavu pro jaderné zbraně, vykonával dohled nad třemi klíčovými zařízeními, která se podílejí na výrobě plutonia pro vojenské účely: zařízením pro výrobu paliva, jaderným reaktorem a regeneračním zařízením.

8.

Ra Ky’ong-Su

Ra Kyung-Su;

Chang, Myong Ho;

Chang Myo’ng-Ho;

Chang Myong-Ho;

Ra Kyong-Su

datum narození: 4.6.1954

číslo pasu: 645120196

státní příslušnost: KLDR

22.1.2013

Ra Ky’ong-Su je úředník banky Tanchon Commercial Bank (TCB). V této funkci zprostředkovával pro TCB transakce. Tanchon Commercial Bank byla Výborem pro sankce označena v dubnu roku 2009 jako hlavní finanční subjekt KLDR odpovědný za prodej konvenčních zbraní, balistických raket a zboží souvisejícího s montáží a výrobou uvedených zbraní.

12.

Mun Cho’ng- Ch’o’l

Mun Chong-Chol

datum narození: 23.12.1964

státní příslušnost: KLDR

adresa: C/O Tanchon Commercial Bank, Saemaeul 1-Dong, Pchjongčchonský obvod, Pchjongjang, KLDR

7.3.2013

Mun Cho’ng- Ch’o’l je úředník banky Tanchon Commercial Bank (TCB). V této funkci zprostředkovával pro TCB transakce. Tanchon Commercial Bank byla Výborem pro sankce označena v dubnu roku 2009 a je hlavním finančním subjektem KLDR, pokud jde o prodej konvenčních zbraní, balistických raket a zboží souvisejícího s montáží a výrobou uvedených zbraní.

19.

Kang Mun Kil

Jiang Wen-ji;

Jian Wenji

datum narození: 9.2.1963

číslo pasu: PS 472330208 (platný do: 4.7.2017)

státní příslušnost: KLDR

adresa: KLDR

2.3.2016

Kang Mun Kil se jako zástupce společnosti Namchongang, také známé jako Namhung, zabýval činnostmi souvisejícími s jaderným zásobováním.

20.

Kang Ryong

 

datum narození: 21.8.1969

státní příslušnost: KLDR

2.3.2016

Bývalý zástupce společnosti Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) v Sýrii.

25.

Ko Tae Hun

Kim Myong Gi

datum narození: 25.5.1972

číslo pasu: 563120630

(platný do: 20.3.2018)

státní příslušnost: KLDR

2.3.2016

Úředník banky Tanchon Commercial Bank.

26.

Ri Man Gon

 

datum narození: 29.10.1945

číslo pasu: P0381230469

(platný do: 6.4.2016)

státní příslušnost: KLDR

2.3.2016

Bývalý ministr odboru vojenského průmyslu.

36.

Kim Sok Chol

 

datum narození: 8.5.1955

státní příslušnost: KLDR

adresa: Myanmar/Barma

číslo pasu: 472310082

30.11.2016

Bývalý velvyslanec KLDR v Myanmaru. Působí jako prostředník společnosti KOMID. Za svoji pomoc byl společností KOMID odměňován; jménem společnosti KOMID sjednává pracovní schůzky, včetně jednání mezi touto společností a osobami působícími v Myanmaru v oblasti obrany o finančních záležitostech.

43.

Jo Yong-Won

Cho Yongwon

datum narození: 24.10.1957

číslo pasu: 108210124 (platný do: 4. června 2023)

státní příslušnost: KLDR

pohlaví: muž

adresa: KLDR

2.6.2017

Tajemník a vedoucí odboru pro organizaci a vedení Korejské strany pracujících a bývalý náměstek ředitele odboru pro organizaci a vedení Korejské strany pracujících, který řídí výběr klíčových pracovníků pro Korejskou stranu pracujících a pro armádu KLDR.

50.

Pak To Chun

Pak Do Chun;

Pak To’-Ch’un

datum narození: 9.3.1944

státní příslušnost: KLDR

2.6.2017

Pak To Chun je tajemníkem odboru vojenského průmyslu a v současnosti poskytuje poradenství v záležitostech týkajících se jaderného a raketového programu. Je členem Komise pro státní záležitosti a členem politbyra Korejské strany pracujících. Zemřel dne 27. července 2022.

51.

Ri Jae Il

Ri Chae-Il

rok narození: 1934

státní příslušnost: KLDR

2.6.2017

Náměstek ředitele odboru pro propagandu a agitaci Korejské strany pracujících, který kontroluje veškeré sdělovací prostředky v KLDR a je vládou využíván ke kontrole veřejnosti. Zemřel dne 4. února 2021.

53.

Ri Yong Mu

Ri Yong-Mu

datum narození: 25.1.1925

státní příslušnost: KLDR

adresa: KLDR

 

Místopředseda Komise pro státní záležitosti, která řídí veškeré záležitosti KLDR ve vojenské oblasti a v oblasti obrany a bezpečnosti, včetně akvizic a nákupní činnosti, a vydává příslušné pokyny. Zemřel dne 27. ledna 2022.

55.

Han Jang Su

Chang-Su Han

datum narození: 8.11.1969

místo narození: Pchjongjang, KLDR

státní příslušnost: KLDR

číslo pasu: 745420176 (platný do: 19.10.2020)

pohlaví: muž

4.8.2017

Bývalý zástupce banky Foreign Trade Bank.

58.

Jo Chol Song

Cho Ch’o’l-so’ng

datum narození: 25.9.1984

státní příslušnost: KLDR

číslo pasu: 654320502 (platný do: 16.9.2019)

pohlaví: muž

4.8.2017

Zástupce společnosti Korea Kwangson Banking Corporation a bývalý náměstek zástupce společnosti Korea Kwangson Banking Corporation, která poskytuje finanční služby na podporu banky Tanchon Commercial Bank a společnosti Korea Hyoksin Trading, subjektu podléhajícího společnosti Korea Ryonbong General Corporation.

63.

Pak Yong Sik

Pak Yo’ng-sik

datum narození: 1950

státní příslušnost: KLDR

adresa: KLDR

11.9.2017

Bývalý člen Ústřední vojenské komise Korejské strany pracujících, která odpovídá za tvorbu a provádění vojenských politik Korejské strany pracujících, velí vojenským silám KLDR a řídí je a pomáhá řídit vojenský obranný průmysl země.

64.

Ch’oe So’k Min

Choe Sok Min

datum narození: 25.7.1978

státní příslušnost: KLDR

pohlaví: muž

22.12.2017

Bývalý zástupce zahraniční pobočky banky Foreign Trade Bank. V roce 2016 byl Ch'oe So'k-min náměstkem zástupce zahraniční pobočky banky Foreign Trade Bank. Byl zapojen do převodů hotovosti z této zahraniční pobočky banky Foreign Trade Bank do bank napojených na severokorejské speciální organizace a na příslušníky Generálního úřadu pro průzkum (Reconnaissance General Bureau) umístěné v zahraničí; cílem těchto transakcí bylo vyhnout se sankcím.

65.

Chu Hyo’k

Ju Hyok

datum narození: 23.11.1986

číslo pasu: 836420186, vydán: 28.10.2016 (platný do: 28.10.2021)

státní příslušnost: KLDR

pohlaví: muž

22.12.2017

Bývalý náměstek zástupce zahraniční pobočky banky Foreign Trade Bank.

68.

Kim Yong Chol

Kim Tong-ch’o’l

datum narození: 28.1.1966

státní příslušnost: KLDR

pohlaví: muž

číslo pasu:

a)

927234267

b)

108120258 (vydán v KLDR 14.2.2018; platný do: 14.2.2023)

22.12.2017

Bývalý náměstek zástupce zahraniční pobočky banky Foreign Trade Bank.

74.

Pak Mun Il

Pak Mun-il

datum narození: 1.1.1965

číslo pasu: 563335509 (platný do: 27.8.2018)

státní příslušnost: KLDR

pohlaví: muž

22.12.2017

Bývalý zástupce zahraniční pobočky banky Korea Daesong Bank.

77.

Ri Pyong Chul

Ri Pyong Chol, Ri Pyo’ng-ch’o’l

rok narození: 1948

státní příslušnost: KLDR

pohlaví: muž

adresa: KLDR

22.12.2017

Tajemník Strany pracujících a člen politbyra. Bývalý kandidát politbyra Korejské strany pracujících a první náměstek ředitele odboru vojenského průmyslu.

79.

Ri U’n S’ong

Ri Eun Song;

Ri Un Song

datum narození: 23.7.1969

státní příslušnost: KLDR

pohlaví: muž

22.12.2017

Bývalý zástupce zahraniční pobočky banky Korea Unification Development Bank.“

b)

pod nadpisem „Seznam osob, subjektů a orgánů podle čl. 34 odst. 1 a 3“ v oddíle „b) Právnické osoby, subjekty a orgány“ se položka 28 nahrazuje tímto:

 

Název

Další používané názvy

Sídlo

Datum zařazení na seznam OSN

Jiné informace

„28.

Munitions Industry Department (Odbor vojenského průmyslu)

Military Supplies Industry Department (Odbor dodávek pro vojenský průmysl)

MID;

Odbor strojního průmyslu

Pchjongjang, KLDR

2.3.2016

Odbor vojenského průmyslu (MID) je zapojen do klíčových činností programu balistických raket KLDR. Odpovídá za dohled nad vývojem balistických raket KLDR včetně raket Taepo Dong-2. Dohlíží na programy výroby, výzkumu a vývoje zbraní v KLDR, včetně programu balistických raket KLDR. MID rovněž podléhají Druhý hospodářský výbor a Druhá akademie přírodních věd – rovněž označené v srpnu 2010. MID v uplynulých letech pracoval na vývoji mezikontinentálních balistických řízených střel KN08. MID vykonává dohled nad jaderným programem KLDR. MID je podřízen ústav pro jaderné zbraně.“

2)   

Příloha XV nařízení (EU) 2017/1509 se mění takto:

a)

v části „Seznam osob, subjektů a orgánů podle čl. 34 odst. 1 a čl. 34 odst. 3“ oddíle „a) Fyzické osoby označené podle čl. 34 odst. 4 písm. a)“ se zrušuje položka 3 a položky 4, 7, 10, 11, 17, 28, 29 a 31 se nahrazují tímto:

 

Jméno (a případná další používaná jména)

Další používaná jména

Identifikační údaje

Datum označení

Odůvodnění

„4.

PAK Jae-gyong

박재경

Pak Chae-Kyong

PAK Jae Gyong

datum narození: 10.6.1933

číslo pasu: 554410661

pohlaví: muž

22.12.2009

Generál Korejské lidové armády. Bývalý náměstek ředitele odboru pro obecnou politiku lidových ozbrojených sil a bývalý náměstek ředitele úřadu pro logistiku lidových ozbrojených sil (vojenský poradce zesnulého Kim Čong-ila). V roce 2012 byl přítomen při inspekci velení strategických raketových sil provedené Kim Čong-unem. Bývalý člen Ústředního výboru Korejské strany pracujících. Předseda Korejského výboru veteránů proti imperialismu. Pak Jae Gyong byl popsán jako člen veteránských kádrů pozvaných na bankety s Kim Čong-unem v Pchjongjangu dne 9. září 2022 u příležitosti 74. výročí založení KLDR.

7.

KIM Yong Chol

김영철

KIM Yong-Chol; KIM Young-Chol; KIM Young-Cheol; KIM Young-Chul

datum narození: 1946

místo narození: Pchjongan-Pukto, KLDR

pohlaví: muž

19.12.2011

Kandidát politbyra a člen Ústředního výboru Korejské strany pracujících, člen Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky a od června 2023 poradce odboru jednotné fronty. Bývalý velitel Generálního úřadu pro průzkum (Reconnaissance General Bureau), tj. subjektu, na nějž se vztahují sankce Rady bezpečnosti OSN.

10.

HONG Sung-Mu

홍승무

HONG Sung Mu

datum narození: 1.1.1942

pohlaví: muž

20.5.2016

Náměstek ředitele odboru vojenského průmyslu. Odbor vojenského průmyslu, jenž byl označen Radou bezpečnosti OSN dne 2. března 2016, se účastní klíčových aktivit raketového programu KLDR. Odpovídá za dohled nad vývojem balistických raket KLDR včetně výzkumných a vývojových programů. Hong je z titulu své funkce odpovědný za programy KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení. Dne 28. listopadu 2017 byl přítomen odpálení mezikontinentální balistické rakety Hwasong-15. V červenci 2020 se účastnil zasedání Ústřední vojenské komise Korejské strany pracujících, které bylo věnováno „odrazování od války“, což je eufemismus používány při odkazech na jaderný program KLDR. V lednu 2021 byl znovu zvolen do ústředního výboru strany. V březnu 2023 byl vyfotografován s Kim Čong-unem při kontrole údajných jaderných hlavic připravených k montáži na balistické rakety.

11.

JO Kyongchol

조경철

JO Kyong Chol

pohlaví: muž

20.5.2016

Generál Korejské lidové armády. V červnu 2022 byl jmenován členem Ústřední vojenské komise Korejské strany pracujících, jež je klíčovým orgánem KLDR pro otázky národní obrany. Ředitel velení pro vojenskou bezpečnost. Byl odpovědný za podporu nebo prosazování programů KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení. Doprovázel Kim Čong-una na nejrozsáhlejším cvičení dělostřelecké palby s dlouhým dosahem. V lednu 2021 byl znovu zvolen do ústředního výboru strany.

17.

PAK Jong-chon

박정천

PAK Jong Chon

pohlaví: muž

20.5.2016

Bývalý člen předsednictva politbyra Ústředního výboru Korejské strany pracujících, bývalý místopředseda Ústřední vojenské komise, bývalý tajemník Ústředního výboru Korejské strany pracujících. Člen Komise pro státní záležitosti, maršál a bývalý náčelník generálního štábu. Velel jednotkám na vojenské přehlídce dne 25. dubna 2022, což naznačuje jeho úlohu a odpovědnost, pokud jde o podporu či prosazování programů KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení.

28.

Kim Su Gil

김수길

Kim Su-gil

datum narození: 1950

21.4.2022

Z titulu své funkce ředitele Generálního politbyra Korejské lidové armády v letech 2018 až 2021 a člena Komise pro státní záležitosti v letech 2019 až 2021, jakož i své funkce prvního tajemníka stranického výboru města Pchjongjang a kandidáta politbyra v roce 2023 je odpovědný za provádění rozhodnutí Korejské strany pracujících týkajících se rozvoje jaderného a balistického programu v rozporu s rezolucemi Rady bezpečnosti OSN č. 1718 (2006), č. 1874 (2009), č. 2087 (2013), č. 2094 (2013), č. 2270 (2016), č. 2321 (2016), č. 2356 (2017), č. 2371 (2017), č. 2375 (2017) a č. 2397 (2017).

29.

JON Il Ho

전일호

JON Il-Ho

datum narození: 1955 nebo 1956

státní příslušnost: KLDR

pohlaví: muž

21.4.2022

Z titulu své funkce předsedy výboru Akademie obranného výzkumu Korejské strany pracujících a člena Ústředního výboru Korejské strany pracujících hraje významnou úlohu v rozvoji programů KLDR týkajících se zbraní hromadného ničení a je za ně odpovědný. V srpnu 2019 povýšen na generálplukovníka, nositel ceny za vědu a technologii z února 2016, ředitel Výzkumného ústavu automatizace a ředitel ústavu Technické univerzity Kima Čchäka a náměstek ředitele odboru Ústředního výboru Korejské strany pracujících, účastnil se odpálení mezikontinentální balistické rakety Hwasong-14 ve dnech 4. července 2017 a 28. července 2017, jakož i většiny dalších raketových odpalů v letech 2017, 2019 a v březnu 2020.

31.

YU Jin

유진

YU Jin

datum narození: 1960

státní příslušnost: KLDR

Pohlaví: muž

21.4.2022

Z titulu své funkce bývalého ředitele odboru vojenského průmyslu a (od 1. ledna 2023) člena Ústředního výboru Korejské strany pracujících je odpovědný za svou podstatnou roli při rozvoji programů KLDR v oblasti jaderných i balistických zbraní hromadného ničení. Doprovázel Kim Čong-una do Národního úřadu pro rozvoj leteckého a kosmického průmyslu před odpálením mezikontinentální balistické rakety v březnu 2022 a zúčastnil se výstavy národní obrany v roce 2021, kde byly vystaveny zjevně nové zbraňové systémy. Jako náměstek ředitele byl přítomen zkouškám mezikontinentální balistické rakety Hwasong-14 ve dnech 4. a 28. července 2017, doprovázel Kim Čong-una dne 22. července 2019 při inspekci nového typu ponorek, u nichž KLDR uvedla, že mají sloužit ke „strategickému“ účelu, jímž je odpalování balistických raket z ponorek, a které zřejmě mohou nést jaderné hlavice, a byl přítomen odpálení balistických raket ve dnech 25. a 30. července 2019 a 2. srpna 2019.“

b)

v části „Seznam osob, subjektů a orgánů podle čl. 34 odst. 1 a čl. 34 odst. 3“ oddíle „b) Právnické osoby, subjekty a orgány označené podle čl. 34 odst. 4 písm. a)“ se položka 4 nahrazuje tímto:

 

Název (a případné další používané názvy)

Další používané názvy

Sídlo

Datum označení

Odůvodnění

„4.

Yongbyon Nuclear Scientific Research Centre (Středisko jaderného vědeckého výzkumu v Jongpjonu)

녕변 원자력 연구소

영변 원자력 연구소

 

 

22.12.2009

Zařízení schopná výroby štěpných materiálů pro vojenské použití, včetně reaktoru o výkonu 5 MWe, zařízení pro přepracování plutonia (radiochemické laboratoře) a údajného zařízení na obohacování uranu. Středisko je podřízeno Generálnímu úřadu pro atomovou energii (subjekt označený Radou bezpečnosti OSN dne 16.7.2009). Skupina odborníků zřízená podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1874 ve své závěrečné zprávě z března 2023 poukázala na náznaky možných zkoušek chladicího vodního systému v lehkovodním reaktoru, na satelitní snímky, které ukazují, že reaktor o výkonu 5 MW byl nadále v provozu, a na občasné známky kouře z komína tepelné elektrárny radiochemické laboratoře. Oblaky páry vycházející z budovy využívané pro výrobu oxidu uraničitého pravděpodobně naznačovaly, že KLDR bude ve výrobě štěpných materiálů pokračovat.“

3)   

Příloha XVI nařízení (EU) 1509/2017 se mění takto:

a)

v části „Seznam osob, subjektů nebo orgánů podle čl. 34 odst. 1 a čl. 34 odst. 3“, v oddíle „a) Fyzické osoby“ se položky 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 a 31 nahrazují tímto:

 

Jména (a případné další používaná jména)

Identifikační údaje

Datum označení

Odůvodnění

„8.

Kim Chang Hyok

také znám jako: James Kim

김창혁

datum narození: 29.4.1963

místo narození: Severní Hamgjong

číslo pasu: 472130058

22.1.2018

Kim Chang Hyok je podle zjištění skupiny odborníků OSN zástupcem společnosti Pan Systems Pyongyang v Malajsii. Společnost Pan Systems Pyongyang byla Unií označena za napomáhání při obcházení sankcí stanovených Radou bezpečnosti OSN tím, že se pokusila prodávat zbraně a související materiál do Eritreje. Společnost Pan Systems je rovněž kontrolována Generálním úřadem pro průzkum (Reconnaissance General Bureau), který byl označen OSN, a pro tento úřad vykonává činnost.

V Malajsii zřídil řadu účtů jménem krycích společností společnosti „Glocom“, která je sama krycí společností společnosti Pan Systems Pyongyang zařazené na seznam.

V závěrečné zprávě skupiny odborníků OSN z března 2023 se uvádí informace o tom, že společnost Pan Systems se nadále podílí na pokusech o vývoz zbraní.

10.

RYANG Su Nyo

량수니오

datum narození: 11.8.1959

místo narození: Japonsko

22.1.2018

Ředitel společnosti Pan Systems Pyongyang. Společnost Pan Systems Pyongyang byla Unií označena za napomáhání při obcházení sankcí stanovených Radou bezpečnosti OSN tím, že se pokusila prodávat zbraně a související materiál do Eritreje. Společnost Pan Systems je rovněž kontrolována Generálním úřadem pro průzkum (Reconnaissance General Bureau), který byl označen OSN, a pro tento úřad vykonává činnost. V závěrečné zprávě skupiny odborníků OSN z března 2023 se uvádí informace o tom, že společnost Pan Systems se nadále podílí na pokusech o vývoz zbraní.

11.

PYON Won Gun

변원군

datum narození: 13.3.1968

místo narození: Jižní Pchjongan

číslo služebního pasu: 836220035

číslo pasu: 290220142

22.1.2018

Ředitel společnosti Glocom, krycí společnosti pro společnost Pan Systems Pyongyang. Společnost Pan Systems Pyongyang byla Unií označena za napomáhání při obcházení sankcí stanovených Radou bezpečnosti OSN tím, že se pokusila prodávat zbraně a související materiál do Eritreje. Společnost Pan Systems je rovněž kontrolována Generálním úřadem pro průzkum (Reconnaissance General Bureau), který byl označen OSN, a pro tento úřad vykonává činnost.

Společnost Glocom inzeruje rádiové komunikační zařízení pro vojenské a polovojenské organizace.

Pan Pyon Won Gun je podle zjištění skupiny odborníků OSN státním příslušníkem KLDR, který rovněž zajišťuje provoz společnosti Pan Systems Pyongyang. V závěrečné zprávě skupiny odborníků OSN z března 2023 se uvádí informace o tom, že společnost Pan Systems se nadále podílí na pokusech o vývoz zbraní.

12.

PAE Won Chol

배원철

datum narození: 30.8.1969

místo narození: Pchjongjang

číslo diplomatického pasu: 654310150

22.1.2018

Pae Won Chol je podle zjištění skupiny odborníků OSN státním příslušníkem KLDR, který zajišťuje provoz společnosti Pan Systems Pyongyang. Společnost Pan Systems Pyongyang byla Unií označena za napomáhání při obcházení sankcí stanovených Radou bezpečnosti OSN tím, že se pokusila prodávat zbraně a související materiál do Eritreje. Společnost Pan Systems je rovněž kontrolována Generálním úřadem pro průzkum (Reconnaissance General Bureau), který byl označen OSN, a pro tento úřad vykonává činnost. V závěrečné zprávě skupiny odborníků OSN z března 2023 se uvádí informace o tom, že společnost Pan Systems se nadále podílí na pokusech o vývoz zbraní.

13.

RI Sin Song

리신송

 

22.1.2018

Ri Sin Song je podle zjištění skupiny odborníků OSN státním příslušníkem KLDR, který zajišťuje provoz společnosti Pan Systems Pyongyang. Společnost Pan Systems Pyongyang byla Unií označena za napomáhání při obcházení sankcí stanovených Radou bezpečnosti OSN tím, že se pokusila prodávat zbraně a související materiál do Eritreje. Společnost Pan Systems je rovněž kontrolována Generálním úřadem pro průzkum (Reconnaissance General Bureau), který byl označen OSN, a pro tento úřad vykonává činnost. V závěrečné zprávě skupiny odborníků OSN z března 2023 se uvádí informace o tom, že společnost Pan Systems se nadále podílí na pokusech o vývoz zbraní.

14.

KIM Sung Su

김성수

 

22.1.2018

Kim Sung Su je podle zjištění skupiny odborníků OSN zástupcem společnosti Pan Systems Pyongyang v Číně. Společnost Pan Systems Pyongyang byla Unií označena za napomáhání při obcházení sankcí stanovených Radou bezpečnosti OSN tím, že se pokusila prodávat zbraně a související materiál do Eritreje. Společnost Pan Systems je rovněž kontrolována Generálním úřadem pro průzkum (Reconnaissance General Bureau), který byl označen OSN, a pro tento úřad vykonává činnost. V závěrečné zprávě skupiny odborníků OSN z března 2023 se uvádí informace o tom, že společnost Pan Systems se nadále podílí na pokusech o vývoz zbraní.

15.

KIM Pyong Chol

김병철

 

22.1.2018

Kim Pyong Chol je podle zjištění skupiny odborníků OSN státním příslušníkem KLDR, který zajišťuje provoz společnosti Pan Systems Pyongyang. Společnost Pan Systems Pyongyang byla Unií označena za napomáhání při obcházení sankcí stanovených Radou bezpečnosti OSN tím, že se pokusila prodávat zbraně a související materiál do Eritreje. Společnost Pan Systems je rovněž kontrolována Generálním úřadem pro průzkum (Reconnaissance General Bureau), který byl označen OSN, a pro tento úřad vykonává činnost. V závěrečné zprávě skupiny odborníků OSN z března 2023 se uvádí informace o tom, že společnost Pan Systems se nadále podílí na pokusech o vývoz zbraní.

31.

O Yong Ho

datum narození: 25.12.1961

číslo pasu: 108410041

státní příslušnost: KLDR

pohlaví: muž

12.12.2022

O Yong Ho se v rámci diplomatického statusu jako zástupce v Moskvě, Ruská federace, s přímými vazbami na Druhou akademii přírodních věd účastní činností subjektu, na nějž se vztahují sankce stanovené rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 2094 (2013). Tento subjekt je znám svými činnostmi v oblasti šíření ve prospěch programů KLDR v oblasti v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení. Jménem raketového programu KLDR se snažil pořizovat zboží ze třetích zemí použitelné pro rakety, včetně aramidových vláken, trubek z nerezavějící oceli a kuličkových ložisek. Usiloval také o nákup různého zboží kontrolovaného skupinou jaderných dodavatelů s využitím pro balistické rakety, včetně kevlarových vláken, aramidových vláken, leteckého oleje, kuličkových ložisek a přesných frézovacích strojů. Z titulu své funkce se přímo podílí na poskytování finančních prostředků a dodávek pro účely programů KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení.“

b)

v části „Seznam osob, subjektů nebo orgánů podle čl. 34 odst. 1 a čl. 34 odst. 3“ oddíle „b) Právnické osoby, subjekty a orgány“ se položky 4, 5 a 6 nahrazují tímto:

 

Název (a případné další používané názvy)

Identifikační údaje

Datum označení

Odůvodnění

„4.

Pan Systems Pyongyang

také známa jako: Wonbang Trading Co.; Glocom; International Golden Services; International Global System

adresa: Room 818, Pothonggang Hotel, Ansan-Dong, Pchjongčchonský obvod, Pchjongjang, KLDR

16.10.2017

Společnost Pan Systems napomáhala při vyhýbání se sankcím uloženým Radou bezpečnosti OSN tím, že se pokoušela prodávat zbraně a související materiál do Eritreje.

Společnost Pan Systems pracuje rovněž pro Generální úřad pro průzkum (Reconaissance General Bureau), který je subjektem označeným OSN, a je tímto subjektem ovládána. V závěrečné zprávě skupiny odborníků OSN z března 2023 se uvádí informace o tom, že společnost Pan Systems se nadále podílí na pokusech o vývoz zbraní.

5.

Eritech Computer Assembly & Communication Technology PLC

adresa: Denden Street N028, Asmara, 257, Eritrea

21.4.2022

Eritech Computer Assembly & Communication Technology PLC podléhá pravomoci nebo vedení eritrejských obranných sil a má své sídlo v jejich komplexu Vojenského technického střediska Asha Golgol, které se používá k výrobě, úpravě nebo opravě civilního, vojenského a polovojenského vybavení. Podílí se na obcházení sankcí a je odpovědná za podporu jaderného a balistického programu KLDR, neboť byla v roce 2016 identifikována jako zamýšlený příjemce zásilky z Číny, která sestávala z vojenského komunikačního vybavení pocházejícího z KLDR. Většina dotčeného vybavení pocházela od společnosti GLOCOM z KLDR, která se specializuje na dodávky vojenských přenosových zařízení a je napojena na zpravodajské služby KLDR v rozporu zejména s rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 2270 (2016). V závěrečné zprávě skupiny odborníků OSN z března 2023 se uvádí informace o tom, že společnost Pan Systems se nadále podílí na pokusech o vývoz zbraní.

6.

Korea General Corporation for External Construction (další názvy: KOGEN, GENCO)

조선대외건설총회사

adresa: Tädonggangský obvod, Pchjongjang, Korejská lidově demokratická republika

21.4.2022

Společnost Korea General Corporation for External Construction (KOGEN) inzerovala, že využívá zaměstnance KLDR pro projekty v jiných zemích, mimo jiné prostřednictvím oficiálního internetového portálu KLDR Naenara. Společnost KOGEN se tudíž podílí na obcházení sankcí tím, že porušuje rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 2397 (2017), která zakazuje nasazení zahraničních pracovníků, jejichž mzdy jsou vypláceny vládě KLDR a mohly by být použity na podporu jaderného programu a programu balistických raket, a je odpovědná za finanční podporu jaderného programu a programu balistických raket KLDR, neboť převádí veškeré mzdy pracovníků, které vysílá do zahraničí, nebo jejich část režimu, což je praktika zakázaná rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 2397 (2017).“


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2576/oj

ISSN 1977-0626 (electronic edition)


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU