(EU) 2023/2573Prováděcí nařízení Rady (EU) 2023/2573 ze dne 13. listopadu 2023, kterým se provádí nařízení (EU) 2022/2309 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci na Haiti

Publikováno: Úř. věst. L 2573, 14.11.2023 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 13. listopadu 2023 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 15. listopadu 2023 Nabývá účinnosti: 15. listopadu 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.European flag

Úřední věstník
Evropské unie

CS

Série L


2023/2573

14.11.2023

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2023/2573

ze dne 13. listopadu 2023,

kterým se provádí nařízení (EU) 2022/2309 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci na Haiti

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EU) 2022/2309 ze dne 25. listopadu 2022 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci na Haiti (1), a zejména na čl. 16 odst. 3 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 25. listopadu 2022 přijala Rada nařízení (EU) 2022/2309.

(2)

Dne 20. října 2023 Výbor Rady bezpečnosti OSN zřízený podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2653 (2022) aktualizoval informace týkající se jedné osoby na seznamu obsaženém v příloze I nařízení (EU) 2022/2309.

(3)

Nařízení (EU) 2022/2309 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (EU) 2022/2309 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. listopadu 2023.

Za Radu

předseda

J. BORRELL FONTELLES


(1)   Úř. věst. L 307, 28.11.2022, s. 17.


PŘÍLOHA

V příloze I nařízení (EU) 2022/2309 se položka 1 nahrazuje tímto:

„1.

Jimmy CHERIZIER (také znám jako „Barbeque“) se podílí na činnostech, které ohrožují mír, bezpečnost a stabilitu Haiti, a naplánoval, řídil nebo spáchal činy, které představují závažné porušování lidských práv. Jimmy Cherizier je jedním z nejvlivnějších vůdců haitských gangů a vede alianci haitských gangů známou jako „G9 Family and Allies“.

Funkce: Bývalý policejní důstojník

Datum narození: 30. března 1977.

Místo narození: Port au Prince (Haiti)

Státní příslušnost: Haitská

Národní identifikační číslo: 001-843-989-7 (NIF – Haiti)

Adresa: 16, Imp Manius, Delmas 40 B, Port-au-Prince, Haiti

Datum zařazení na seznam OSN: 21. října 2022

Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:

V době, kdy Cherizier sloužil jako důstojník haitské národní policie (HNP), plánoval a podílel se na smrtícím útoku na civilisty ve čtvrti La Saline v Port-au-Prince v listopadu 2018. Při tomto útoku bylo zabito nejméně 71 lidí, zničeno přes 400 domů a ozbrojené gangy znásilnily nejméně sedm žen. V průběhu let 2018 a 2019 vedl Cherizier ozbrojené skupiny při koordinovaných brutálních útocích ve čtvrtích Port-au-Prince. V květnu 2020 vedl Cherizier ozbrojené gangy při pětidenním útoku v několika čtvrtích Port-au-Prince, při němž byli zabiti civilisté a zapáleny domy. Od 11. října 2022 Cherizier a jeho konfederace gangů „G9 Family and Allies“ aktivně blokují volný pohyb pohonných hmot z největšího haitského terminálu Varreux. Jeho činnost tak přímo přispívá k hospodářskému ochromení a humanitární krizi na Haiti.“


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2573/oj

ISSN 1977-0626 (electronic edition)


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU