(EU) 2023/2519Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2519 ze dne 30. října 2023 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

Publikováno: Úř. věst. L 2519, 14.11.2023 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 30. října 2023 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 4. prosince 2023 Nabývá účinnosti: 4. prosince 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.European flag

Úřední věstník
Evropské unie

CS

Série L


2023/2519

14.11.2023

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/2519

ze dne 30. října 2023

o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (1), a zejména na čl. 57 odst. 4 a čl. 58 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Aby se zajistilo jednotné používání kombinované nomenklatury připojené k nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (2), je nutné přijmout opatření týkající se zařazení zboží uvedeného v příloze tohoto nařízení.

(2)

Nařízení (EHS) č. 2658/87 stanovilo pro výklad kombinované nomenklatury všeobecná pravidla. Tato pravidla se používají i pro jakoukoliv jinou nomenklaturu, která je na kombinované nomenklatuře zcela či zčásti založena nebo která k ní přidává jakékoli další členění a která je stanovena zvláštními předpisy Unie s ohledem na uplatňování sazebních a jiných opatření týkajících se obchodu se zbožím.

(3)

Podle zmíněných všeobecných pravidel by mělo být zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze zařazeno do kódu KN uvedeného ve sloupci 2, vzhledem k důvodům uvedeným ve sloupci 3 této tabulky.

(4)

Je vhodné umožnit, aby držitel mohl závazné informace o sazebním zařazení zboží dotčeného tímto nařízením, které nejsou v souladu s tímto nařízením, nadále používat po určitou dobu podle čl. 34 odst. 9 nařízení (EU) č. 952/2013. Tato doba by měla být stanovena na tři měsíce.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze se zařazuje v rámci kombinované nomenklatury do kódu KN uvedeného ve sloupci 2 této tabulky.

Článek 2

Závazné informace o sazebním zařazení zboží, které nejsou v souladu s tímto nařízením, mohou být nadále používány podle ustanovení čl. 34 odst. 9 nařízení (EU) č. 952/2013 po dobu tří měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 30. října 2023.

Za Komisi,

jménem předsedkyně,

Gerassimos THOMAS

generální ředitel

Generální ředitelství pro daně a celní unii


(1)   Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1.

(2)  Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1).


PŘÍLOHA

Popis zboží

Zařazení

(kód KN)

Odůvodnění

(1)

(2)

(3)

Radiátor o rozměrech přibližně 520 x 700 x 3 500  mm, sestávající ze 2 až 32 (podle modelu) obdélníkových panelů vyrobených z galvanizovaného plechu s drážkovanou strukturou, které jsou k sobě navzájem svařeny.

Je konstruován tak, aby mohl být namontován na výkonový transformátor ponořený v oleji za účelem chlazení izolačního oleje transformátoru při průtoku radiátorem. Přenosem přebytečného tepla do vzduchu radiátor zabraňuje přehřátí transformátoru.

Radiátor je vybaven přírubovým vstupem (umístěným na horní straně) a přírubovým výstupem (umístěným na spodní straně), které jsou (pomocí šroubů a těsnění) připojeny k odpovídajícímu výstupu a vstupu transformátoru.

Chlazení může, ale nemusí být podporováno chladicími ventilátory (pro rychlejší průtok vzduchu) a/nebo chladicími čerpadly (pro rychlejší oběh oleje) podle individuálních požadavků. Čerpadla a ventilátory nejsou součástí dovozu.

Viz obrázek  (*1)

8504 90 17

Zařazení se zakládá na všeobecných pravidlech 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury, na poznámce 2 b) ke třídě XVI a na znění kódů KN 8504 , 8504 90 a 8504 90 17 .

Zařazení do čísla 8419 jako zařízení pro zpracování materiálů výrobními postupy, které spočívají ve změně teploty, je vyloučeno, neboť do tohoto čísla nepatří přístroje, které provádějí pouze výměnu teploty s okolním vzduchem. Přebytečné teplo izolačního oleje protékajícího radiátorem jednoduše přechází přes stěny radiátoru do okolního vzduchu. (Viz také stanovisko k sazebnímu zařazení do harmonizovaného systému 8431.49/2.).

Vzhledem ke svým objektivním charakteristikám a vlastnostem, zejména konstrukci, rozměrům a umístění vstupu a výstupu, je radiátor vhodný pro použití výhradně nebo hlavně s elektrickým transformátorem čísla 8504 , a to pro chlazení a udržování provozní teploty transformátoru. Radiátor je pro řádné fungování transformátoru nezbytný (aby se zabránilo jeho přehřátí).

Radiátor je proto třeba zařadit do kódu KN 8504 90 17 jako ostatní části a součásti transformátorů a induktorů.


Image 1

Image 2

Radiátor

Radiátory na transformátoru


(*1)  Fotografie slouží pouze pro informaci.


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2519/oj

ISSN 1977-0626 (electronic edition)


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU