(EU) 2023/2515Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/2515 ze dne 8. září 2023, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/688, pokud jde o určité veterinární požadavky na přemísťování suchozemských zvířat v rámci Unie

Publikováno: Úř. věst. L 2515, 14.11.2023 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 8. září 2023 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 4. prosince 2023 Nabývá účinnosti: 4. prosince 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.European flag

Úřední věstník
Evropské unie

CS

Série L


2023/2515

14.11.2023

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2023/2515

ze dne 8. září 2023,

kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/688, pokud jde o určité veterinární požadavky na přemísťování suchozemských zvířat v rámci Unie

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“) (1), a zejména na čl. 131 odst. 1 písm. c) a d), čl. 132 odst. 2, čl. 140 písm. b), čl. 144 odst. 1 písm. a) a b), čl. 146 odst. 1 a čl. 149 odst. 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) 2016/429 stanoví pravidla pro prevenci a tlumení nákaz zvířat, které se mohou přenášet na zvířata nebo na člověka. Uvedené nařízení stanoví v části IV hlavě I kapitole 3 veterinární požadavky na přemísťování chovaných suchozemských zvířat v rámci Unie.

(2)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/688 (2) doplňuje pravidla pro prevenci a tlumení nákaz zvířat, které se mohou přenášet na zvířata, stanovená v čl. 5 odst. 1 nařízení (EU) 2016/429, pokud jde o přemísťování chovaných suchozemských zvířat, volně žijících suchozemských zvířat a násadových vajec v rámci Unie. Jeho cílem je rovněž shromáždit pravidla týkající se nákaz zvířat do jednoho aktu namísto toho, aby byla rozptýlena do řady různých aktů. Jednotlivá opatření ke zmírnění rizika, která mají zabránit šíření nákaz uvedených na seznamu z důvodu přemísťování zvířat v rámci Unie, a obsah pravidel jsou věcně propojeny a mají se použít na všechny provozovatele, kteří přemísťují chovaná nebo volně žijící suchozemská zvířata. V zájmu jednoduchosti a transparentnosti pravidel a také pro usnadnění jejich uplatňování a zamezení zdvojování by tato změna měla být stanovena v jednom právním aktu namísto řady samostatných aktů s mnoha křížovými odkazy.

(3)

Infekce virem epizootického hemoragického onemocnění je uvedena na seznamu v příloze prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/1882 (3) jako nákaza kategorie D, pro kterou jsou zapotřebí opatření, aby se zabránilo jejímu šíření z důvodu přemísťování mezi členskými státy. Epizootologická situace u této nákazy v Unii se od vstupu nařízení (EU) 2016/429 a nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/688 v platnost změnila, přičemž její ohniska v Unii byla v několika členských státech oznámena vůbec poprvé.

(4)

V čl. 132 odst. 2 nařízení (EU) 2016/429 se stanoví, že Komise určí maximální lhůtu, během níž by měl provozovatel jatek, který přijímá chované kopytníky určené k porážce z jiného členského státu, zajistit porážku uvedených zvířat. Přemísťování zásilek některých kopytníků vnímavých k infekci virem epizootického hemoragického onemocnění na jatka v jiném členském státě může představovat specifické riziko šíření v důsledku přenosu nákazy prostřednictvím vektorů. Toto nařízení by proto mělo stanovit maximální lhůtu, během níž by zvířata měla být poražena, aby bylo zajištěno, že jejich nákazový status neohrozí nákazový status zvířat v místě určení.

(5)

Aby bylo možné řešit novou epizootologickou situaci, pokud jde o infekci virem epizootického hemoragického onemocnění, a zároveň nadále bránit jeho šíření z důvodu přemísťování mezi členskými státy, mělo by být nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/688 upraveno. Toto nařízení stanoví dvě nová opatření ke zmírnění rizika: vymezení oblastí sezónně prostých infekce epizootickým hemoragickým onemocněním a využívání zařízení chráněných před vektory; tato opatření se použijí na přemísťování z oblastí kolem ohnisek infekce virem epizootického hemoragického onemocnění. Nová opatření ke zmírnění rizika jsou sladěna s mezinárodními normami Světové organizace pro zdraví zvířat (WOAH).

(6)

Článek 67 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/688 stanoví požadavky na přemísťování ptáků chovaných v zajetí určených pro výstavy a na jejich přemísťování z těchto výstav. Uvedené nařízení však stanoví, že zmínění ptáci by měli být navráceni pouze do svého členského státu původu. Někteří ptáci chovaní v zajetí však mohou během výstavy změnit vlastníka a poté by měli být odesláni do členského státu, který není členským státem původu. Je proto nezbytné povolit takové přemísťování, a jelikož ptáci jsou přemísťováni z výstavy v členském státě, který není členským státem původu, do zařízení ve třetím členském státě, stanovit podmínky pro toto konkrétní přemístění mezi členskými státy.

(7)

V čl. 91 odst. 2 písm. b) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/688 se stanoví časový rámec pro kontrolu totožnosti a klinické vyšetření koňovitých před vydáním veterinárního osvědčení. V současné době je možnost kontrol a vyšetření poslední pracovní den před odesláním omezena pouze na některé koňovité. Aby se usnadnilo přemísťování všech koňovitých do jiných členských států o víkendech a svátcích, včetně koňovitých, kteří se účastní soutěží, dostihů a jiných jezdeckých akcí, mělo by být umožněno provádět tyto kontroly a vyšetření uvedených zvířat poslední pracovní den před odesláním ze zařízení původu.

(8)

V čl. 92 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/688 se stanoví odchylka od desetidenní doby platnosti veterinárního osvědčení. Na základě zkušeností s prováděním tohoto ustanovení je nezbytné vyjasnit, že veterinární osvědčení by mělo být platné po dobu 30 dnů, pokud je vydáno pro jednotlivého koňovitého doprovázeného jednotným celoživotním identifikačním dokladem, jenž zahrnuje platnou validační známku nebo platnou licenci, ale nikoli pro zásilku koňovitých.

(9)

Příloha I část 6 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/688 stanoví diagnostické metody pro bovinní virovou diarrhoeu, které by se měly používat pro účely přemísťování zvířat v rámci Unie. Ve zmíněné příloze není jakožto diagnostická metoda zahrnuta neutralizace viru, ačkoli je vhodná k prokázání toho, že konkrétní zvíře je před přemístěním prosté infekce, v souladu s Příručkou norem pro diagnostické testy a očkovací látky pro suchozemská zvířata WOAH. Neutralizace viru by proto měla být doplněna na seznam schválených diagnostických metod.

(10)

V čl. 45 odst. 2 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2035 (4) se stanoví povinná individuální identifikace ovcí a koz, jež nejsou určeny k přemístění přímo na jatka ze zařízení jejich narození. Ustanovení čl. 18 písm. a) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/688 chybně stanoví alternativy k povinné individuální identifikaci chovaných ovcí a koz určených k porážce v jiném členském státě. Z důvodu jasnosti a jednotnosti by měl být článek 18 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/688 opraven.

(11)

Ustanovení čl. 43 odst. 4 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/688 chybně odkazuje na možnost neidentifikovat ovce a kozy určené k porážce, což je v rozporu s článkem 45 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2035. Z důvodu jasnosti a jednotnosti by měl být čl. 43 odst. 4 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/688 opraven.

(12)

Zkušenosti členských států s uplatňováním pravidel stanovených v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/688, pokud jde o přemísťování psů, koček a fretek pro komerční účely, ukázaly, že je zapotřebí větší jasnosti, pokud jde o dokumentaci, která by měla tato zvířata doprovázet, a o kontrolu, která by měla být u této dokumentace provedena. Konkrétně čl. 53 písm. b) chybně vyžaduje, aby individuální identifikační doklady prokazovaly, že zvířata pocházejí ze zařízení, kde před odesláním nebyla hlášena nákaza virem vztekliny, což je však požadavek, který musí být uveden v doprovázejícím veterinárním osvědčení. V čl. 86 odst. 1 chybí odkaz na identifikační doklad, a toto ustanovení proto není v souladu se srovnatelným ustanovením čl. 86 odst. 2 a je třeba tento odkaz doplnit. V čl. 91 odst. 1 písm. j) by měla být jasněji vysvětlena kontrola identifikačního dokladu, s jejímž provedením se již počítá v rámci kontroly totožnosti zvířat. Ustanovení čl. 53 písm. b), čl. 86 odst. 1 a čl. 91 odst. 1 písm. j) by proto měla být odpovídajícím způsobem opravena.

(13)

Článek 69 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/688 stanoví odchylku týkající se přemísťování chovaných koňovitých do jiných členských států. Umožňuje přemísťování registrovaných koňovitých do jiných členských států bez veterinárního osvědčení při splnění určitých podmínek. Uvedené ustanovení je třeba opravit, aby se vyjasnila posloupnost kroků, které musí členské státy provést, aby mohly zmíněnou odchylku využít. Je rovněž třeba vyjasnit, že členský stát původu může přemísťovat chované koňovité na území členského státu určení v rámci odchylky pouze tehdy, pokud členský stát původu splní podmínky stanovené členským státem určení a členský stát původu oznámil členskému státu určení svůj úmysl odchylku použít.

(14)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/688 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno a opraveno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změny nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/688

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/688 se mění takto:

(1)

v článku 9 se doplňuje nový odstavec 3, který zní:

„3.   Provozovatelé jatek zajistí, aby zvířata druhů uvedených na seznamu pro infekci virem epizootického hemoragického onemocnění byla poražena nejpozději do 24 hodin po příjezdu na jatka, pokud pocházejí z jiného členského státu a nesplňují pro každý dotčený druh požadavky stanovené v čl. 10 odst. 1 písm. f), čl. 15 odst. 1 písm. e), čl. 23 odst. 1 písm. g), čl. 26 odst. 1 písm. g) nebo čl. 29 odst. 1 písm. f).“

;

(2)

v článku 10 se odstavec 1 mění takto:

a)

písmeno f) se nahrazuje tímto:

„f)

zvířata pocházejí ze zařízení, které se nachází uprostřed oblasti o poloměru nejméně 150 km, kde nákaza virem epizootického hemoragického onemocnění:

i)

nebyla hlášena u chovaných zvířat druhů uvedených na seznamu pro uvedenou nákazu během posledních 2 let před odesláním nebo

ii)

byla hlášena u chovaných zvířat druhů uvedených na seznamu pro uvedenou nákazu během posledních 2 let před odesláním, ale je splněn jeden z těchto souborů požadavků:

1.

zvířata byla držena v oblasti sezónně prosté epizootického hemoragického onemocnění v souladu s přílohou IX částmi 1 a 2:

po dobu alespoň 60 dnů před datem přemístění nebo

po dobu alespoň 28 dnů před datem přemístění a byla s negativními výsledky podrobena sérologickému vyšetření, které bylo provedeno na vzorcích odebraných alespoň 28 dnů po datu vstupu zvířete do oblasti sezónně prosté nákazy, nebo

po dobu alespoň 14 dnů před datem přemístění a byla s negativními výsledky podrobena testu PCR, který byl proveden na vzorcích odebraných alespoň 14 dnů po datu vstupu zvířete do oblasti sezónně prosté nákazy, nebo

2.

zvířata byla ochráněna před útoky vektorů během přepravy na místo určení a byla chráněna před útoky vektorů v zařízení chráněném před vektory, které splňuje požadavky stanovené v příloze IX části 3:

po dobu alespoň 60 dnů před datem přemístění nebo

po dobu alespoň 28 dnů před datem přemístění a byla s negativními výsledky podrobena sérologickému vyšetření, které bylo provedeno na vzorcích odebraných alespoň 28 dnů po datu zahájení období ochrany před útoky vektorů, nebo

po dobu alespoň 14 dnů před datem přemístění a byla s negativními výsledky podrobena testu PCR, který byl proveden na vzorcích odebraných alespoň 14 dnů po datu zahájení období ochrany před útoky vektorů.“;

b)

doplňuje se nový pododstavec, který zní:

„Odchylně od písm. f) bodu ii) může příslušný orgán členského státu původu povolit přemístění, které nesplňuje některý z požadavků stanovených v uvedeném bodě, do jiného členského státu nebo jeho oblasti, pokud členský stát určení:

a)

informoval Komisi a ostatní členské státy o tom, že toto přemístění je povoleno, a

b)

přijímá zvířata bez ohledu na členský stát původu nebo jeho oblast;“

(3)

v článku 15 se odstavec 1 mění takto:

a)

písmeno e) se nahrazuje tímto:

„e)

zvířata pocházejí ze zařízení, které se nachází uprostřed oblasti o poloměru nejméně 150 km, kde nákaza virem epizootického hemoragického onemocnění:

i)

nebyla hlášena u chovaných zvířat druhů uvedených na seznamu pro uvedenou nákazu během posledních 2 let před odesláním nebo

ii)

byla hlášena u chovaných zvířat druhů uvedených na seznamu pro uvedenou nákazu během posledních 2 let před odesláním, ale je splněn jeden z těchto souborů požadavků:

1.

zvířata byla držena v oblasti sezónně prosté epizootického hemoragického onemocnění v souladu s přílohou IX částmi 1 a 2:

po dobu alespoň 60 dnů před datem přemístění nebo

po dobu alespoň 28 dnů před datem přemístění a byla s negativními výsledky podrobena sérologickému vyšetření, které bylo provedeno na vzorcích odebraných alespoň 28 dnů po datu vstupu zvířete do oblasti sezónně prosté nákazy, nebo

po dobu alespoň 14 dnů před datem přemístění a byla s negativními výsledky podrobena testu PCR, který byl proveden na vzorcích odebraných alespoň 14 dnů po datu vstupu zvířete do oblasti sezónně prosté nákazy, nebo

2.

zvířata byla ochráněna před útoky vektorů během přepravy na místo určení a byla chráněna před útoky vektorů v zařízení chráněném před vektory, které splňuje požadavky stanovené v příloze IX části 3:

po dobu alespoň 60 dnů před datem přemístění nebo

po dobu alespoň 28 dnů před datem přemístění a byla s negativními výsledky podrobena sérologickému vyšetření, které bylo provedeno na vzorcích odebraných alespoň 28 dnů po datu zahájení období ochrany před útoky vektorů, nebo

po dobu alespoň 14 dnů před datem přemístění a byla s negativními výsledky podrobena testu PCR, který byl proveden na vzorcích odebraných alespoň 14 dnů po datu zahájení období ochrany před útoky vektorů.“;

b)

doplňuje se nový pododstavec, který zní:

„Odchylně od písm. e) bodu ii) může příslušný orgán členského státu původu povolit přemístění, které nesplňuje některý z požadavků stanovených v uvedeném bodě, do jiného členského státu nebo jeho oblasti, pokud členský stát určení:

a)

informoval Komisi a ostatní členské státy o tom, že toto přemístění je povoleno, a

b)

přijímá zvířata bez ohledu na členský stát původu nebo jeho oblast;“

(4)

v článku 23 se odstavec 1 mění takto:

a)

písmeno g) se nahrazuje tímto:

„g)

zvířata pocházejí ze zařízení, které se nachází uprostřed oblasti o poloměru nejméně 150 km, kde nákaza virem epizootického hemoragického onemocnění:

i)

nebyla hlášena u chovaných zvířat druhů uvedených na seznamu pro uvedenou nákazu během posledních 2 let před odesláním nebo

ii)

byla hlášena u chovaných zvířat druhů uvedených na seznamu pro uvedenou nákazu během posledních 2 let před odesláním, ale je splněn jeden z těchto souborů požadavků:

1.

zvířata byla držena v oblasti sezónně prosté epizootického hemoragického onemocnění v souladu s přílohou IX částmi 1 a 2:

po dobu alespoň 60 dnů před datem přemístění nebo

po dobu alespoň 28 dnů před datem přemístění a byla s negativními výsledky podrobena sérologickému vyšetření, které bylo provedeno na vzorcích odebraných alespoň 28 dnů po datu vstupu zvířete do oblasti sezónně prosté nákazy, nebo

po dobu alespoň 14 dnů před datem přemístění a byla s negativními výsledky podrobena testu PCR, který byl proveden na vzorcích odebraných alespoň 14 dnů po datu vstupu zvířete do oblasti sezónně prosté nákazy, nebo

2.

zvířata byla ochráněna před útoky vektorů během přepravy na místo určení a byla chráněna před útoky vektorů v zařízení chráněném před vektory, které splňuje požadavky stanovené v příloze IX části 3:

po dobu alespoň 60 dnů před datem přemístění nebo

po dobu alespoň 28 dnů před datem přemístění a byla s negativními výsledky podrobena sérologickému vyšetření, které bylo provedeno na vzorcích odebraných alespoň 28 dnů po datu zahájení období ochrany před útoky vektorů, nebo

po dobu alespoň 14 dnů před datem přemístění a byla s negativními výsledky podrobena testu PCR, který byl proveden na vzorcích odebraných alespoň 14 dnů po datu zahájení období ochrany před útoky vektorů.“;

b)

doplňuje se nový pododstavec, který zní:

„Odchylně od písm. g) bodu ii) může příslušný orgán členského státu původu povolit přemístění, které nesplňuje některý z požadavků stanovených v uvedeném bodě, do jiného členského státu nebo jeho oblasti, pokud členský stát určení:

a)

informoval Komisi a ostatní členské státy o tom, že toto přemístění je povoleno, a

b)

přijímá zvířata bez ohledu na členský stát původu nebo jeho oblast;“

(5)

v článku 26 se odstavec 1 mění takto:

a)

písmeno g) se nahrazuje tímto:

„g)

zvířata pocházejí ze zařízení, které se nachází uprostřed oblasti o poloměru nejméně 150 km, kde nákaza virem epizootického hemoragického onemocnění:

i)

nebyla hlášena u chovaných zvířat druhů uvedených na seznamu pro uvedenou nákazu během posledních 2 let před odesláním nebo

ii)

byla hlášena u chovaných zvířat druhů uvedených na seznamu pro uvedenou nákazu během posledních 2 let před odesláním, ale je splněn jeden z těchto souborů požadavků:

1.

zvířata byla držena v oblasti sezónně prosté epizootického hemoragického onemocnění v souladu s přílohou IX částmi 1 a 2:

po dobu alespoň 60 dnů před datem přemístění nebo

po dobu alespoň 28 dnů před datem přemístění a byla s negativními výsledky podrobena sérologickému vyšetření, které bylo provedeno na vzorcích odebraných alespoň 28 dnů po datu vstupu zvířete do oblasti sezónně prosté nákazy, nebo

po dobu alespoň 14 dnů před datem přemístění a byla s negativními výsledky podrobena testu PCR, který byl proveden na vzorcích odebraných alespoň 14 dnů po datu vstupu zvířete do oblasti sezónně prosté nákazy, nebo

2.

zvířata byla ochráněna před útoky vektorů během přepravy na místo určení a byla chráněna před útoky vektorů v zařízení chráněném před vektory, které splňuje požadavky stanovené v příloze IX části 3:

po dobu alespoň 60 dnů před datem přemístění nebo

po dobu alespoň 28 dnů před datem přemístění a byla s negativními výsledky podrobena sérologickému vyšetření, které bylo provedeno na vzorcích odebraných alespoň 28 dnů po datu zahájení období ochrany před útoky vektorů, nebo

po dobu alespoň 14 dnů před datem přemístění a byla s negativními výsledky podrobena testu PCR, který byl proveden na vzorcích odebraných alespoň 14 dnů po datu zahájení období ochrany před útoky vektorů.“;

b)

doplňuje se nový pododstavec, který zní:

„Odchylně od písm. g) bodu ii) může příslušný orgán členského státu původu povolit přemístění, které nesplňuje některý z požadavků stanovených v uvedeném bodě, do jiného členského státu nebo jeho oblasti, pokud členský stát určení:

a)

informoval Komisi a ostatní členské státy o tom, že toto přemístění je povoleno, a

b)

přijímá zvířata bez ohledu na členský stát původu nebo jeho oblast;“

(6)

v článku 29 se odstavec 1 mění takto:

a)

písmeno f) se nahrazuje tímto:

„f)

zvířata pocházejí ze zařízení, které se nachází uprostřed oblasti o poloměru nejméně 150 km, kde nákaza virem epizootického hemoragického onemocnění:

i)

nebyla hlášena u chovaných zvířat druhů uvedených na seznamu pro uvedenou nákazu během posledních 2 let před odesláním nebo

ii)

byla hlášena u chovaných zvířat druhů uvedených na seznamu pro uvedenou nákazu během posledních 2 let před odesláním, ale je splněn jeden z těchto souborů požadavků:

1.

zvířata byla držena v oblasti sezónně prosté epizootického hemoragického onemocnění v souladu s přílohou IX částmi 1 a 2:

po dobu alespoň 60 dnů před datem přemístění nebo

po dobu alespoň 28 dnů před datem přemístění a byla s negativními výsledky podrobena sérologickému vyšetření, které bylo provedeno na vzorcích odebraných alespoň 28 dnů po datu vstupu zvířete do oblasti sezónně prosté nákazy, nebo

po dobu alespoň 14 dnů před datem přemístění a byla s negativními výsledky podrobena testu PCR, který byl proveden na vzorcích odebraných alespoň 14 dnů po datu vstupu zvířete do oblasti sezónně prosté nákazy, nebo

2.

zvířata byla ochráněna před útoky vektorů během přepravy na místo určení a byla chráněna před útoky vektorů v zařízení chráněném před vektory, které splňuje požadavky stanovené v příloze IX části 3:

po dobu alespoň 60 dnů před datem přemístění nebo

po dobu alespoň 28 dnů před datem přemístění a byla s negativními výsledky podrobena sérologickému vyšetření, které bylo provedeno na vzorcích odebraných alespoň 28 dnů po datu zahájení období ochrany před útoky vektorů, nebo

po dobu alespoň 14 dnů před datem přemístění a byla s negativními výsledky podrobena testu PCR, který byl proveden na vzorcích odebraných alespoň 14 dnů po datu zahájení období ochrany před útoky vektorů.“;

b)

doplňuje se nový pododstavec, který zní:

„Odchylně od písm. f) bodu ii) může příslušný orgán členského státu původu povolit přemístění, které nesplňuje některý z požadavků stanovených v uvedeném bodě, do jiného členského státu nebo jeho oblasti, pokud členský stát určení:

a)

informoval Komisi a ostatní členské státy o tom, že toto přemístění je povoleno, a

b)

přijímá zvířata bez ohledu na členský stát původu nebo jeho oblast;“

(7)

v článku 67 se odstavce 4 a 5 nahrazují tímto:

„4.   Provozovatelé zajistí, aby ptáci chovaní v zajetí, kteří byli přemístěni na výstavu v souladu s odstavci 1 a 2, byli přemístěni zpět do členského státu původu pouze tehdy, jsou-li splněny tyto požadavky:

a)

ptáci jsou doprovázeni veterinárním osvědčením vydaným buď příslušným orgánem členského státu původu v souladu s čl. 71 odst. 1, nebo příslušným orgánem členského státu výstavy. Posledně uvedený orgán vydá veterinární osvědčení na základě úředních informací uvedených v osvědčení vydaném příslušným orgánem členského státu původu;

b)

k přemístění dojde během doby platnosti osvědčení vydaného příslušným orgánem členského státu původu;

c)

ptáci nebyli během výstavy v kontaktu s ptáky s nižším nákazovým statusem.

Pokud veterinární osvědčení vydal příslušný orgán členského státu původu, vydá veterinární lékař uvedený v odst. 3 písm. c) v případě ptáků, kteří se nezúčastnili výstavy spojené s ukázkami letu, nebo provozovatel odpovědný za ptáky, kteří se zúčastnili výstavy spojené s ukázkami letu, prohlášení uvádějící, že ptáci nebyli během výstavy v kontaktu s ptáky s nižším nákazovým statusem.

5.   Provozovatelé zajistí, aby ptáci chovaní v zajetí, kteří byli přemístěni na výstavu v souladu s odstavci 1 a 2, byli přemístěni do členského státu, který není členským státem původu, pouze tehdy, jsou-li splněny tyto požadavky:

a)

ptáci jsou doprovázeni veterinárním osvědčením vydaným příslušným orgánem členského státu výstavy a vyplněným na základě úředních informací uvedených v osvědčení vydaném příslušným orgánem členského státu původu v souladu s čl. 71 odst. 1;

b)

k přemístění dojde během doby platnosti osvědčení vydaného příslušným orgánem členského státu původu;

c)

ptáci nebyli během výstavy v kontaktu s ptáky s nižším nákazovým statusem;

d)

pokud se výstava koná v členském státě nebo jeho oblasti, které nemají status území prostého infekce virem newcastleské choroby bez očkování, nejsou ptáci z řádu hrabavých přemísťováni do členského státu nebo jeho oblasti, které mají status území prostého infekce virem newcastleské choroby bez očkování, s výjimkou případů, kdy všichni ptáci z řádu hrabavých na výstavě splňují požadavky čl. 62 písm. a).

Provozovatel v místě určení zajistí, aby ptáci byli drženi izolováni od jakýchkoli jiných ptáků po dobu 21 dnů po příjezdu.“

;

(8)

v čl. 91 odst. 2 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

během posledních 48 hodin nebo poslední pracovní den před odesláním ze zařízení původu, pokud jde o koňovité;“

(9)

v článku 92 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Odchylně od doby platnosti veterinárního osvědčení uvedené v čl. 91 odst. 3 je veterinární osvědčení vydané pro jednotlivého koňovitého uvedené v čl. 76 odst. 2 písm. a) platné po dobu 30 dnů, pokud:

a)

koňovitý, který má být přemístěn, je doprovázen jednotným celoživotním identifikačním dokladem v souladu s čl. 114 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) 2016/429, jenž zahrnuje platnou validační známku vydanou příslušným orgánem nebo subjektem, který byl touto činností pověřen, na období nepřesahující 4 roky, aby se doložilo, že dané zvíře obvykle pobývá v zařízení uznaném příslušným orgánem jako zařízení s nízkým rizikem pro zdraví v důsledku častých veterinárních návštěv, dodatečných kontrol totožnosti a zdravotních vyšetření a v důsledku toho, že v zařízení s výjimkou zvlášť určených a oddělených prostor nedochází k přirozené plemenitbě,

nebo

b)

registrovaný koňovitý, který má být přemístěn, je doprovázen jednotným celoživotním identifikačním dokladem v souladu s čl. 114 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) 2016/429, jenž zahrnuje platnou licenci vydanou na období nepřesahující 4 roky vnitrostátní pobočkou Fédération Equestre Internationale pro účast na jezdeckých soutěžích nebo příslušným orgánem pro závody pro účast na závodech, a jenž dokládá alespoň dvě návštěvy veterinárního lékaře ročně, včetně návštěv potřebných k provedení pravidelného očkování proti influenze koní a vyšetření vyžadovaných pro účely přemísťování do jiných členských států nebo třetích zemí.“;

(10)

v příloze I části 6 bodě 2 se doplňuje nové písmeno c), které zní:

„c)

neutralizace viru.“;

(11)

doplňuje se příloha IX ve znění uvedeném v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Opravy nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/688

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/688 se opravuje takto:

(1)

v článku 18 se zrušuje písmeno a);

(2)

v článku 43 se odstavec 4 nahrazuje tímto:

„4.   V případě chovaných kopytníků určených k porážce se svod zvířat z více než jednoho zařízení po dobu kratší než 20 dnů poté, co zvířata opustila zařízení původu, považuje za svod.“

;

(3)

v článku 53 se návětí písmene b) nahrazuje tímto:

„b)

zvířata jsou doprovázena individuálním identifikačním dokladem podle článku 71 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2035 a“;

(4)

článek 69 se nahrazuje tímto:

„Článek 69

Odchylka týkající se přemísťování chovaných koňovitých do jiných členských států

Příslušný orgán členského státu původu může schválit přemístění registrovaných koňovitých, kteří nesplňují požadavky na veterinární osvědčení stanovené v čl. 143 odst. 1 nařízení (EU) 2016/429, do jiného členského státu, pokud:

a)

příslušný orgán členského státu určení stanovil podmínky na základě požadavků uvedených v písmenech b) a c) a informoval Komisi a ostatní členské státy, že tato přemístění jsou schválena;

b)

zvířata chovaná a přemísťovaná na příslušných územích členského státu původu a členského státu určení splňují alespoň veterinární požadavky na přemísťování chovaných koňovitých do jiných členských států, a zejména specifické veterinární požadavky stanovené v článku 22;

c)

příslušný orgán členského státu původu splňuje podmínku stanovenou příslušným orgánem členského státu určení ohledně sledovatelnosti přemísťovaných zvířat a informuje příslušný orgán členského státu určení o svém záměru tuto odchylku využít.“;

(5)

v článku 86 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Veterinární osvědčení pro psy, kočky a fretky, kromě psů, koček a fretek uvedených v odstavci 2, které je vydáno příslušným orgánem členského státu původu v souladu s čl. 71 odst. 1, obsahuje obecné informace stanovené v příloze VIII části 1 bodě 1 a osvědčení souladu s požadavky stanovenými v článku 53 a v příslušných případech v článku 54 a odkaz na identifikační doklad uvedený v článku 71 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2035.“

;

(6)

v čl. 91 odst. 1 se písmeno j) nahrazuje tímto:

„j)

pokud jde o psy, kočky a fretky, kontrolu dokladů, pokud jde o individuální identifikační doklad stanovený v článku 71 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2035, a pokud jde o psy, kočky, fretky a jiné masožravce, kontrolu totožnosti a klinické vyšetření, a není-li to možné, klinickou prohlídku zvířat v zásilce za účelem zjištění klinických příznaků nákaz uvedených na seznamu relevantních pro daný druh nebo podezření na ně;“.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 8. září 2023.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)   Úř. věst. L 84, 31.3.2016, s. 1.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/688 ze dne 17. prosince 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o veterinární požadavky na přemísťování suchozemských zvířat a násadových vajec v rámci Unie (Úř. věst. L 174, 3.6.2020, s. 140).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1882 ze dne 3. prosince 2018 o uplatňování některých pravidel pro prevenci a tlumení nákaz na kategorie nákaz uvedených na seznamu a o stanovení seznamu druhů a skupin druhů, které představují značné riziko šíření zmíněných nákaz uvedených na seznamu (Úř. věst. L 308, 4.12.2018, s. 21).

(4)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2035 ze dne 28. června 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla týkající se zařízení, v nichž jsou chována suchozemská zvířata, a líhní a vysledovatelnosti určitých chovaných suchozemských zvířat a násadových vajec (Úř. věst. L 314, 5.12.2019, s. 115).


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA IX

OPATŘENÍ KE ZMÍRNĚNÍ RIZIKA INFEKCE VIREM EPIZOOTICKÉHO HEMORAGICKÉHO ONEMOCNĚNÍ V PŘÍPADĚ PŘEMÍSŤOVÁNÍ CHOVANÝCH KOPYTNÍKŮ DO JINÝCH ČLENSKÝCH STÁTŮ

Část 1

Oblasti sezónně prosté epizootického hemoragického onemocnění

1.

V případě přemísťování chovaných kopytníků do jiných členských států lze vymezit oblasti sezónně prosté epizootického hemoragického onemocnění, pokud příslušný orgán na základě entomologického dozoru v souladu s částí 2 prokázal začátek a konec období prostého vektorů.

2.

Odchylně od bodu 1 platí, že pokud bylo období prosté vektorů úspěšně prokazováno po dobu 3 po sobě jdoucích let, mohou entomologický dozor nahradit dodatečná kritéria, např. teplota, aby bylo možné prokázat začátek a konec období prostého vektorů pomocí vědeckých důkazů.

3.

Oblasti sezónně prosté epizootického hemoragického onemocnění se okamžitě zruší, pokud se objeví důkazy o skončení období prostého vektorů nebo o cirkulaci viru epizootického hemoragického onemocnění.

Část 2

Entomologický dozor

1.

Entomologický dozor musí sestávat alespoň z aktivního každoročního programu odchytávání vektorů pomocí stálých nasávacích pastí, jejichž účelem je určení dynamiky populace vektoru a případně období prostého vektorů.

2.

V souladu s předem stanovenými protokoly se použijí nasávací pasti vybavené ultrafialovým světlem; tyto pasti musí být v provozu celou noc a nejméně:

a)

jednu noc v týdnu během měsíce před očekávaným počátkem a během měsíce před očekávaným koncem období prostého vektorů a

b)

jednu noc v měsíci během období prostého vektorů.

Frekvenci provozu uvedených pastí lze upravit na základě důkazů získaných v prvních třech letech jejich provozu.

3.

V celé oblasti sezónně prosté epizootického hemoragického onemocnění musí být umístěna v každé zeměpisné jednotce o rozměrech 45 km x 45 km nejméně jedna nasávací past a zeměpisné jednotky mohou být přizpůsobeny epizootologické situaci. Poměrná část pakomárů odebraných z nasávacích pastí musí být odeslána do specializované laboratoře, která může spočítat a určit podezřelé druhy nebo komplexy vektorů.

4.

Při organizaci entomologického dozoru v souvislosti s určováním období prostého vektorů je nutné určit maximální práh pro rod Culicoides pro účely výkladu výsledků. Pokud neexistuje přesvědčivý materiál pro stanovení maximálního prahu, musí být jako maximální práh použita úplná absence exemplářů druhu Culicoides imicola a méně než pět pářících se exemplářů rodu Culicoides v jedné pasti.

Část 3

Zařízení chráněné před vektory

Zařízení chráněné před vektory musí splňovat tyto požadavky:

a)

má vhodné fyzické bariéry v místech vstupu a výstupu;

b)

otvory musí být chráněny před vektory sítí s vhodnou velikostí ok, která musí být pravidelně impregnována schváleným insekticidem v souladu s pokyny výrobce;

c)

v zařízení chráněném před vektory a kolem něj musí být prováděn dozor nad vektory a jejich regulace;

d)

musí být přijata opatření za účelem omezení nebo odstranění míst rozmnožování vektorů v blízkosti zařízení chráněného před vektory a

e)

během provozu zařízení chráněného před vektory a během přepravy zvířat na místo nakládky musí být uplatňovány standardní provozní postupy, včetně popisů záložních a poplašných systémů.


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2515/oj

ISSN 1977-0626 (electronic edition)


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU