(EU) 2023/2506Nařízení Rady (EU) 2023/2506 ze dne 9. listopadu 2023, kterým se mění nařízení (EU) č. 224/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci ve Středoafrické republice

Publikováno: Úř. věst. L 2506, 10.11.2023 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 9. listopadu 2023 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 11. listopadu 2023 Nabývá účinnosti: 11. listopadu 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.European flag

Úřední věstník
Evropské unie

CS

Série L


2023/2506

10.11.2023

NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2023/2506

ze dne 9. listopadu 2023,

kterým se mění nařízení (EU) č. 224/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci ve Středoafrické republice

RADA EVROPSKÉ UNIE,

na s ohledem Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 215 této smlouvy,

s ohledem na rozhodnutí Rady (SZBP) 2023/2487 ze dne 9. listopadu 2023, kterým se mění rozhodnutí 2013/798/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k situaci ve Středoafrické republice (1),

s ohledem na společný návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 10. března 2014 přijala Rada nařízení (EU) č. 224/2014 (2) o omezujících opatřeních vzhledem k situaci ve Středoafrické republice s cílem provést určitá opatření uvedená v rozhodnutí Rady 2013/798/SZBP (3).

(2)

Dne 27. července 2023 přijala Rada bezpečnosti OSN rezoluci č. 2693 (2023). Rezoluce stanoví, že opatření zbrojního embarga a související požadavky na oznamování se již nevztahují na dodávky, prodej nebo převod zbraní a souvisejícího materiálu a na poskytování pomoci, poradenství a výcviku bezpečnostním silám Středoafrické republiky, včetně státních civilních donucovacích orgánů.

(3)

Dne 9. listopadu 2023 přijala Rada rozhodnutí (SZBP) 2023/2487, kterým se mění rozhodnutí 2013/798/SZBP v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 2693 (2023).

(4)

Některé z těchto změn spadají do oblasti působnosti Smlouvy o fungování Evropské unie, a k jejich provedení je tedy nezbytné regulační opatření na úrovni Unie, zejména proto, aby bylo zajištěno jejich jednotné uplatňování hospodářskými subjekty ve všech členských státech.

(5)

Nařízení (EU) č. 224/2014 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V článku 3 nařízení (EU) č. 224/2014 se písmeno e) nahrazuje tímto:

„e)

spojených s dodávkami zbraní a souvisejícího materiálu všech typů, včetně zbraní a střeliva, vojenských vozidel a vybavení, polovojenského vybavení a náhradních dílů k výše uvedenému, bezpečnostním silám Středoafrické republiky, včetně státních civilních donucovacích orgánů.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 9. listopadu 2023.

Za Radu

předsedkyně

N. CALVIÑO SANTAMARÍA


(1)   Úř. věst. L, 2023/2487, 10.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2487/oj.

(2)  Nařízení Rady (EU) č. 224/2014 ze dne 10. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci ve Středoafrické republice (Úř. věst. L 70, 11.3.2014, s. 1).

(3)  Rozhodnutí Rady 2013/798/SZBP ze dne 23. prosince 2013, o omezujících opatřeních vzhledem k situaci ve Středoafrické republice (Úř. věst. L 352, 24.12.2013, s. 51).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2506/oj

ISSN 1977-0626 (electronic edition)


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU