(EU) 2023/2504Prováděcí nařízení Rady (EU) 2023/2504 ze dne 9. listopadu 2023, kterým se provádí nařízení (EU) 2016/44 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi

Publikováno: Úř. věst. L 2504, 10.11.2023 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 9. listopadu 2023 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 11. listopadu 2023 Nabývá účinnosti: 11. listopadu 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.European flag

Úřední věstník
Evropské unie

CS

Série L


2023/2504

10.11.2023

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2023/2504

ze dne 9. listopadu 2023,

kterým se provádí nařízení (EU) 2016/44 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EU) 2016/44 ze dne 18. ledna 2016 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi a o zrušení nařízení (EU) č. 204/2011 (1), a zejména na článek 21 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 18. ledna 2016 přijala Rada nařízení (EU) 2016/44.

(2)

V návaznosti na rozsudek Soudního dvora Evropské unie ve věci C-413/21 P (2) by měla být na seznamu zrušena položka týkající se jedné osoby.

(3)

Nařízení (EU) 2016/44 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha II nařízení (EU) 2016/44 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 9. listopadu 2023.

Za Radu

předsedkyně

N. CALVIÑO SANTAMARÍA


(1)   Úř. věst. L 12, 19.1.2016, s. 1.

(2)  Rozsudek Soudního dvora ze dne 20. dubna 2023, Rada Evropské unie v. Aisha Muammer Mohamed El-Qaddafi, C-413/21 P, ECLI:EU:C:2023:306.


PŘÍLOHA

V příloze II nařízení (EU) 2016/44 (Seznam fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů podle čl. 6 odst. 1) se v části A (Osoby) zrušuje tato položka:

„9.

Jméno: 1: AISHA 2: MUAMMAR MUHAMMED 3: ABU MINYAR 4: QADHAFI (MUAMMAR MUHAMMAD ABÚ MINJAR KADDÁFÍ) QADHAFI (AJŠA MUAMMAR MUHAMMAD ABÚ MINJAR KADDÁFÍ)

Titul: není k dispozici. Funkce: není k dispozici. Datum narození: 1. ledna 1978. Místo narození: Tripolis, Libye. Dostatečně spolehlivá přezdívka: Aisha Muhammed Abdul Salam (číslo libyjského pasu: 215215). Nedostatečně spolehlivá přezdívka: není k dispozici. Státní příslušnost: není k dispozici. Číslo pasu: a) Omán 03824970, vydán 4. května 2014 v Maskatu, Omán (konec platnosti: 3. května 2024), b) Libye 428720, c) B/011641. Národní identifikační číslo: 98606612. Adresa: Sultanát Omán (předpokládaný status/místo pobytu: Sultanát Omán). Datum zařazení na seznam: 26. února 2011 (změna 11. listopadu 2016, 26. září 2014, 21. března 2013, 2. dubna 2012, 25. února 2020). Další informace: na seznam zařazena podle bodů 15 a 17 rezoluce 1970 (zákaz cestování, zmrazení majetku). Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – INTERPOLU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525815.“


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2504/oj

ISSN 1977-0626 (electronic edition)


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU