(EU) 2023/2502Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/2502 ze dne 7. září 2023, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/631, pokud jde o úpravu hodnot hmotnosti nových osobních automobilů a nových lehkých užitkových vozidel

Publikováno: Úř. věst. L 2502, 13.11.2023 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 7. září 2023 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 3. prosince 2023 Nabývá účinnosti: 3. prosince 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.European flag

Úřední věstník
Evropské unie

CS

Série L


2023/2502

13.11.2023

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2023/2502

ze dne 7. září 2023,

kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/631, pokud jde o úpravu hodnot hmotnosti nových osobních automobilů a nových lehkých užitkových vozidel

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/631 ze dne 17. dubna 2019, kterým se stanoví výkonnostní normy pro emise CO2 pro nové osobní automobily a pro nová lehká užitková vozidla a kterým se zrušují nařízení (ES) č. 443/2009 a (EU) č. 510/2011 (1), a zejména na čl. 14 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s nařízením (EU) 2019/631 je třeba do roku 2024 pravidelně upravovat průměrnou hmotnost vozového parku Unie v provozním stavu, která se používá pro účely výpočtu cílů pro specifické emise oxidu uhličitého (CO2) pro každého výrobce nových lehkých užitkových vozidel (hodnota M0), aby se zohlednily změny průměrné hmotnosti nových lehkých užitkových vozidel registrovaných v Unii.

(2)

Na základě údajů uvedených v přílohách I až IV prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2021/973 (2), přílohách I a II prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2022/2087 (3) a přílohách I až III prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2023/1623 (4) činila průměrná hmotnost v provozním stavu nových lehkých užitkových vozidel registrovaných v kalendářních letech 2019, 2020 a 2021, vážená podle počtu nových registrací v každém z těchto roků, 1 875,07 kg. Hodnota M0 pro kalendářní rok 2024 uvedená v příloze I části B bodě 4 nařízení (EU) 2019/631 by se proto měla této hodnotě rovnat.

(3)

V souladu s nařízením (EU) 2019/631 se od roku 2025 použije průměrná zkušební hmotnost všech nových osobních automobilů a nových lehkých užitkových vozidel (hodnoty TM0) pro účely výpočtu referenčních cílů pro specifické emise, a to pro každého výrobce nových osobních automobilů a každého výrobce lehkých užitkových vozidel. Hodnoty TM0, které se použijí pro výpočet, se pravidelně upravují na příslušnou průměrnou zkušební hmotnost všech nových registrovaných osobních automobilů a nových registrovaných lehkých užitkových vozidel.

(4)

Měly by se vypočítat orientační hodnoty TM0 pro rok 2025 jako příslušné průměrné zkušební hmotnosti všech nových osobních automobilů a všech nových lehkých užitkových vozidel registrovaných v kalendářním roce 2021. Na základě údajů uvedených v prováděcím rozhodnutí Komise (EU) 2023/1623 průměrná zkušební hmotnost všech nových osobních automobilů registrovaných v kalendářním roce 2021 činila 1 609,6 kg a průměrná zkušební hmotnost všech nových lehkých užitkových vozidel registrovaných v kalendářním roce 2021 byla 2 163,0 kg. Orientační hodnoty TM0 pro kalendářní rok 2025 uvedené v příloze I části A bodě 6.2.1 a části B bodě 6.2.1 nařízení (EU) 2019/631 by se proto měly zmíněným hodnotám rovnat.

(5)

Nařízení (EU) 2019/631 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (EU) 2019/631 se mění takto:

1)

v části A bodě 6.2.1 se položka TM0 nahrazuje tímto:

„TM0 je 1 609,6 kg pro rok 2025 a hodnota v kilogramech (kg) určená podle čl. 14 odst. 1 písm. d) pro ostatní kalendářní roky.“;

2)

v části B bodě 4 se položka M0 nahrazuje tímto:

„M0 je 1 766,4 pro rok 2020, 1 825,23 pro roky 2021, 2022 a 2023 a 1 875,07 pro rok 2024“;

3)

v části B bodě 6.2.1 se položka TM0 nahrazuje tímto:

„TM0 je 2 163,0 kg pro rok 2025 a hodnota v kilogramech (kg) určená podle čl. 14 odst. 1 písm. d) pro ostatní kalendářní roky.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 7. září 2023.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)   Úř. věst. L 111, 25.4.2019, s. 13.

(2)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/973 ze dne 1. června 2021, kterým se potvrzují nebo pozměňují předběžné výpočty průměrných specifických emisí CO2 a cílů pro specifické emise pro výrobce osobních automobilů a lehkých užitkových vozidel za kalendářní rok 2019 a pro výrobce osobních automobilů Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG a sdružení Volkswagen za kalendářní roky 2014 až 2018 podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/631 (Úř. věst. L 215, 17.6.2021, s. 1).

(3)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/2087 ze dne 26. září 2022, kterým se potvrzují nebo pozměňují předběžné výpočty průměrných specifických emisí CO2 a cílů pro specifické emise pro výrobce osobních automobilů a lehkých užitkových vozidel za kalendářní rok 2020 a informují výrobci o hodnotách, které se použijí pro výpočet cílů pro specifické emise a pro výpočet cílových hodnot výjimek na kalendářní roky 2021 až 2024, podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/631 (Úř. věst. L 280, 28.10.2022, s. 49).

(4)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2023/1623 ze dne 3. srpna 2023, kterým se stanoví hodnoty týkající se výkonnosti výrobců a sdružení výrobců nových osobních automobilů a nových lehkých užitkových vozidel za kalendářní rok 2021 a hodnoty, které mají být použity pro výpočet cílů pro specifické emise od roku 2025 podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/631, a kterým se opravuje prováděcí rozhodnutí (EU) 2022/2087 (Úř. věst L 200, 10.8.2023, s. 5).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2502/oj

ISSN 1977-0626 (electronic edition)


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU