(EU) 2023/2501Prováděcí nařízení Rady (EU) 2023/2501 ze dne 9. listopadu 2023, kterým se provádí nařízení (EU) 2016/44 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi

Publikováno: Úř. věst. L 2501, 10.11.2023 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 9. listopadu 2023 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 11. listopadu 2023 Nabývá účinnosti: 11. listopadu 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.European flag

Úřední věstník
Evropské unie

CS

Série L


2023/2501

10.11.2023

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2023/2501

ze dne 9. listopadu 2023,

kterým se provádí nařízení (EU) 2016/44 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EU) 2016/44 ze dne 18. ledna 2016 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi a o zrušení nařízení (EU) č. 204/2011 (1), a zejména na čl. 21 odst. 2 a 6 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 18. ledna 2016 přijala Rada nařízení (EU) 2016/44.

(2)

V souladu s čl. 21 odst. 6 nařízení Rady (EU) 2016/44 provedla Rada přezkum seznamu označených osob a subjektů obsaženého v příloze III uvedeného nařízení.

(3)

Rada se domnívá, že je třeba vypustit položky týkající se dvou osob a jednoho subjektu, a že omezující opatření vůči všem dalším osobám a subjektům uvedeným na seznamech v příloze III nařízení (EU) 2016/44 by měla být ponechána v platnosti. Navíc by identifikační údaje jedné osoby měly být aktualizovány.

(4)

Nařízení (EU) 2016/44 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha III nařízení (EU) 2016/44 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 9. listopadu 2023.

Za Radu

předsedkyně

N. CALVIÑO SANTAMARÍA


(1)   Úř. věst. L 12, 19.1.2016, s. 1.


PŘÍLOHA

Nařízení (EU) 2016/44 se mění takto:

1)

v příloze III (Seznam fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů podle čl. 6 odst. 2) se část A („Osoby“) mění takto:

a)

položka 8 (týkající se HOUEJE Mohameda Aliho) se nahrazuje tímto:

„8.

HOUEJ, Mohamad Ali

Ministr hospodářství a obchodu libyjské vlády národní jednoty

Datum narození: 1949

Místo narození: Al-Azizia (u Tripolisu)

Ministr průmyslu, hospodářství a obchodu ve vládě plukovníka Kaddáfího.

Měl úzké vazby na bývalý režim Muammara Kaddáfího.

21.3.2011“

b)

položka 12 (týkající se MANSOURA Abdallaha) se zrušuje;

c)

položka 14 (týkající se QADHAFA AL-DAMA Sayyida Mohammeda) se zrušuje;

2)

v příloze III (Seznam fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů podle čl. 6 odst. 2) se v části B („Subjekty“) zrušuje položka 16 (týkající se společnosti Baroque Investments Limited).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2501/oj

ISSN 1977-0626 (electronic edition)


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU