(EU) 2023/2500Prováděcí nařízení Rady (EU) 2023/2500 ze dne 10. listopadu 2023, kterým se provádí nařízení (EU) 2017/2063 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci ve Venezuele

Publikováno: Úř. věst. L 2500, 13.11.2023 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 10. listopadu 2023 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 14. listopadu 2023 Nabývá účinnosti: 14. listopadu 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.European flag

Úřední věstník
Evropské unie

CS

Série L


2023/2500

13.11.2023

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2023/2500

ze dne 10. listopadu 2023,

kterým se provádí nařízení (EU) 2017/2063 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci ve Venezuele

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EU) 2017/2063 ze dne 13. listopadu 2017 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci ve Venezuele (1), a zejména na čl. 17 odst. 1 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 13. listopadu 2017 přijala Rada nařízení (EU) 2017/2063.

(2)

Dne 10. listopadu 2022 Rada vzhledem k pokračující politické, hospodářské, sociální a humanitární krizi ve Venezuele a přetrvávajícím činnostem narušujícím demokracii, právní stát a dodržování lidských práv přijala rozhodnutí (SZBP) 2022/2201 (2), kterým prodloužila použitelnost existujících omezujících opatření, včetně všech označení, do 14. listopadu 2023. Téhož dne přijala Rada prováděcí nařízení (EU) 2022/2194 (3), kterým bylo pozměněno odůvodnění týkající se 17 osob zařazených na seznam.

(3)

V souladu s čl. 17 odst. 4 nařízení (EU) 2017/2063 Rada přezkoumala platná omezující opatření. Na základě uvedeného přezkumu by měla být použitelnost omezujících opatření vůči všem osobám na seznamu obsaženém v uvedeném nařízení, s výjimkou jedné zesnulé osoby, prodloužena do 14. května 2024 a mělo by být aktualizováno odůvodnění týkající se 16 osob.

(4)

Tato opatření nemají dopad na širokou veřejnost a mohou být zrušena s ohledem na pokrok, jehož bude dosaženo na cestě k obnovení demokracie, právního státu a dodržování lidských práv ve Venezuele.

(5)

Příloha IV nařízení (EU) 2017/2063 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha IV nařízení (EU) 2017/2063 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 10. listopadu 2023.

Za Radu

předseda

P. NAVARRO RÍOS


(1)   Úř. věst. L 295, 14.11.2017, s. 21.

(2)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2022/2201 ze dne 10. listopadu 2022, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2017/2074 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci ve Venezuele (Úř. věst. L 292, 11.11.2022, s. 61).

(3)  Prováděcí nařízení Rady (EU) 2022/2194 ze dne 10. listopadu 2022, kterým se provádí nařízení (EU) 2017/2063 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci ve Venezuele (Úř. věst. L 292, 11.11.2022, s. 24).


PŘÍLOHA

Příloha IV nařízení (EU) 2017/2063 se mění takto:

1)

v seznamu fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů se zrušuje položka 3 a

2)

položky 2, 7, 8, 11, 14, 16, 19, 21, 23, 24, 25, 29, 31, 38, 51 a 53 se nahrazují těmito položkami:

 

Jméno

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

„2.

Gustavo Enrique GONZÁLEZ LÓPEZ

datum narození: 2. listopadu 1960

pohlaví: muž

Dne 30. dubna 2019 opětovně jmenován generálním ředitelem Bolívarovské státní zpravodajské služby (SEBIN). Od ledna 2019 bezpečnostní a zpravodajský poradce prezidenta Madura a od února 2014 do října 2018 generální ředitel SEBIN. V době, kdy působil jako ředitel SEBIN, se příslušníci podléhající jeho konečné pravomoci dopouštěli svévolného zadržování, mučení a krutého a nelidského zacházení včetně sexuálního násilí ve věznici El Helicoide. Jako generální ředitel SEBIN je odpovědný za závažné porušování lidských práv, včetně svévolného zadržování, nelidského a ponižujícího zacházení a mučení, a za represe vůči občanské společnosti a demokratické opozici ve Venezuele.

22.1.2018

7.

Diosdado CABELLO RONDÓN

datum narození: 15. dubna 1963

pohlaví: muž

Člen nedemokraticky zvoleného Národního shromáždění, bývalý předseda Ústavodárného shromáždění a první místopředseda Sjednocené socialistické strany Venezuely (PSUV). Je zapojen do narušování demokracie a právního státu ve Venezuele a do represí vůči občanské společnosti a demokratické opozici, mimo jiné tím, že využívá sdělovací prostředky k veřejným útokům a výhrůžkám namířeným proti politickým oponentům, jiným sdělovacím prostředkům a občanské společnosti a vydává příkazy k zadržování osob, mimo jiné i Bolívarovské státní zpravodajské službě (SEBIN).

22.1.2018

8.

Tareck Zaidan EL-AISSAMI MADDAH

datum narození: 12. listopadu 1974

pohlaví: muž

Bývalý viceprezident pro hospodářství a bývalý ministr lidové moci pro ropu, jakož i národní průmysl a výrobu. Jako bývalý viceprezident Venezuely, jenž vykonával dohled nad vedením Bolívarovské státní zpravodajské služby (SEBIN), nese Tareck El-Aissami odpovědnost za závažné porušování lidských práv touto zpravodajskou službou, včetně svévolných zadržování, politicky motivovaných vyšetřování, nelidského a ponižujícího zacházení a mučení. Je rovněž odpovědný za podporu a provádění politik a činností, které oslabují demokracii a právní stát, včetně zákazu veřejných demonstrací; rovněž stojí v čele „protipřevratového komanda“ prezidenta Madura, jež se zaměřuje na občanskou společnost a demokratickou opozici.

25.6.2018

11.

Iván HERNÁNDEZ DALA

datum narození: 18. května 1966

pohlaví: muž

Generálmajor Bolívarovských národních ozbrojených sil (FANB). Od ledna 2014 generální ředitel Generálního ředitelství Vojenské kontrarozvědky (Dirección General de Contrainteligencia Militar – DGCIM) a od září 2015 velitel prezidentské stráže. Jakožto ředitel DGCIM je Iván Hernández Dala odpovědný za represe vůči občanské společnosti a demokratické opozici a závažné porušování lidských práv páchané příslušníky DGCIM pod jeho velením, včetně mučení, používání nepřiměřené síly a špatného zacházení se zadrženými.

25.6.2018

14.

Sandra OBLITAS RUZZA

datum narození: 7. června 1969

pohlaví: žena

Ministryně vysokoškolského vzdělávání. Bývalá rektorka Universidad Bolivariana de Venezuela. Bývalá místopředsedkyně Národní volební rady (CNE) a bývalá předsedkyně Komise pro seznam voličů a registr obyvatel. Nese odpovědnost za činnosti CNE vedoucí k oslabování demokracie ve Venezuele, včetně usnadňování ustavení nelegitimního Ústavodárného shromáždění a ovlivňování volebního procesu.

25.6.2018

16.

Katherine Nayarith HARRINGTON PADRÓN

datum narození: 5. prosince 1971

pohlaví: žena

Předsedkyně trestního soudního obvodu metropolitní oblasti Caracas. Od července 2017 do října 2018 byla náměstkyní nejvyššího státního zástupce (někdy také označovaná jako náměstkyně generálního prokurátora). V rozporu s ústavou byla jmenována náměstkyní nejvyššího státního zástupce Nejvyšším soudem, a nikoli Národním shromážděním. Odpovědná za oslabování demokracie a právního státu ve Venezuele, mimo jiné iniciováním politicky motivovaných stíhání a zanedbáním povinnosti vyšetřit podezření na porušování lidských práv režimem Nicoláse Madura.

25.6.2018

19.

Néstor Neptali BLANCO HURTADO

datum narození: 26. září 1982

identifikační číslo: V-15222057

pohlaví: muž

Velitel zóny vojenské kontrarozvědky č. 32 v oblasti Los Llanos. Major Bolívarovské národní gardy, nejpozději od prosince 2017 působil v součinnosti s příslušníky Generálního ředitelství vojenské kontrarozvědky (Dirección General de Contrainteligencia Militar – DGCIM). Je odpovědný za závažné porušování lidských práv včetně mučení, používání nepřiměřené síly a špatného zacházení se zadrženými v zařízeních DGCIM.

27.9.2019

21.

Carlos Alberto CALDERÓN CHIRINOS

identifikační číslo: V-10352300

pohlaví: muž

Příslušník elitního velitelství venezuelské státní policie (PNB/FAES). Bývalý vyšší úředník (označovaný též jako generální komisař, ředitel věznice El Helicoide a ředitel strategického vyšetřování) Bolívarovské státní zpravodajské služby (SEBIN). Příslušníci ředitelství pro strategické vyšetřování se pod jeho dohledem dopouštěli nezákonného zadržování, mučení a jiného špatného zacházení a sexuálního a genderově podmíněného násilí. Je odpovědný za závažné porušování lidských práv včetně mučení, používání nepřiměřené síly a špatného zacházení se zadrženými v zařízeních SEBIN. Zejména se účastnil aktů mučení a krutého, nelidského a ponižujícího zacházení se zadrženými ve věznici SEBIN v El Helicoide a za toto jednání byl odpovědný.

27.9.2019

23.

Rafael Antonio FRANCO QUINTERO

datum narození: 14. října 1973

identifikační číslo: V-11311672

pohlaví: muž

Brigádní generál Bolívarovských národních ozbrojených sil (FANB). Agent Bolívarovské státní zpravodajské služby (SEBIN). Od srpna 2019 vedoucí bezpečnostního útvaru na mezinárodním letišti Maiquetía. Od listopadu 2016 do listopadu 2018 ředitel zvláštního ředitelství pro kriminální a kriminalistické vyšetřování (DEIPC) Generálního ředitelství Vojenské kontrarozvědky (Dirección General de Contrainteligencia Militar – DGCIM). Je odpovědný za závažné porušování lidských práv včetně mučení, používání nepřiměřené síly a špatného zacházení se zadrženými, jehož se v zařízeních DGCIM dopouštěli příslušníci DGCIM pod jeho velením, zejména ve věznici v Boleitě. Příslušníci sil byli pod jeho vedením rovněž zapojeni do sexuálního násilí vůči zadržovaným osobám. Je rovněž odpovědný za represe vůči občanské společnosti a demokratické opozici, jichž se dopouštěli příslušníci DGCIM pod jeho velením. Spoluodpovědný za smrt kapitána Acosty Arévala.

27.9.2019

24.

Alexander Enrique GRANKO ARTEAGA

datum narození: 25. března 1981

identifikační číslo: V-14970215

pohlaví: muž

Od roku 2017 vedoucí (ředitel) útvaru pro zvláštní záležitosti Generálního ředitelství Vojenské kontrarozvědky (Dirección General de Contrainteligencia Militar – DGCIM). Od 29. srpna 2022 vedoucí úřadu věznice DGCIM v Boleitě. V letech 2017 až 2022 nařídil svévolná zadržování, krátkodobá násilná zmizení, mučení, včetně sexuálního násilí a jiného krutého, nelidského či ponižujícího zacházení, dohlížel na ně a přímo se na nich podílel. Dne 1. července 2020 byl povýšen do hodnosti podplukovníka Bolívarovské národní gardy. Je odpovědný za závažné porušování lidských práv včetně mučení, používání nepřiměřené síly s následkem smrti a zranění a špatného zacházení se zadrženými v zařízeních DGCIM, jehož se dopouštěl on sám a příslušníci pod jeho velením. Je rovněž odpovědný za represe vůči občanské společnosti, jichž se dopouštěli příslušníci DGCIM pod jeho velením, a do těchto represí byl také přímo zapojen. Spoluodpovědný za smrt kapitána Acosty Arévala.

27.9.2019

25.

Hannover Esteban GUERRERO MIJARES

datum narození: 14. ledna 1971

pohlaví: muž

Od roku 2019 zástupce velitele a náčelník štábu 35. brigády vojenské policie. Od listopadu 2018 do srpna 2019 ředitel zvláštního ředitelství pro kriminální a kriminalistické vyšetřování (DEIPC) Generálního ředitelství Vojenské kontrarozvědky (Dirección General de Contrainteligencia Militar – DGCIM). Z pozice ředitele DEIPC dohlížel na zařízení DGCIM ve věznici v Boleitě. Během tohoto období se příslušníci DGCIM v Boleitě dopouštěli mučení a jiného krutého, nelidského či ponižujícího zacházení, jakož i sexuálního násilí. Je odpovědný za závažné porušování lidských práv včetně mučení, používání nepřiměřené síly a špatného zacházení se zadrženými, jehož se dopouštěl on sám a příslušníci pod jeho velením, a to zejména v zařízení v Boleitě. Spoluodpovědný za smrt kapitána Acosty Arévala.

27.9.2019

29.

Elvis Eduardo HIDROBO AMOROSO

datum narození: 4. srpna 1963

místo narození: Caracas, Území hlavního města (Distrito Capital), Venezuela

identifikační číslo: V-7659695

pohlaví: muž

Od 24. srpna 2023 předseda Národní volební komise Venezuely. V období od 23. října 2018 do srpna 2023 generální kontrolor; bývalý první a druhý místopředseda neuznaného Národního ústavodárného shromáždění. Jeho činnost narušila demokracii a právní stát ve Venezuele, mimo jiné tím, že po dobu 15 let bránil členům opozice zastávat veřejné funkce a vedl neuznané Národní ústavodárné shromáždění, podepsal „zákon proti nenávisti“ a odůvodňoval odstranění zákonně zvoleného guvernéra opozice a zákaz toho, aby se Juan Guaidó ucházel o jakékoli veřejné funkce.

29.6.2020

31.

Jorge Elieser MÁRQUEZ MONSALVE

datum narození: 20. února 1971

místo narození: Caracas, Venezuela

identifikační číslo: V-8714253

pohlaví: muž

Od listopadu 2017 ministr prezidentské kanceláře a od 7. srpna 2017 generální ředitel Národní komise pro telekomunikace (CONATEL). Jeho činnost narušila demokracii a právní stát ve Venezuele, mimo jiné tím, že výrazně omezila práva venezuelského lidu na svobodu tisku, svobodu slova a informace. Využil zvláštních pravomocí CONATELu k umlčení kritiky režimu a disidentů prostřednictvím blokací, filtrování a obstrukcí internetových stránek a rušením stávajících licencí pro rozhlasové a televizní stanice a odmítáním vydávat licence nové.

29.6.2020

38.

Omar José PRIETO FERNÁNDEZ

datum narození: 25. května 1969

identifikační číslo: V-9761075

pohlaví: muž

Bývalý guvernér státu Zulia (2017–2021). V této funkci narušoval demokracii a právní stát ve státu Zulia. Do úřadu byl uveden neuznaným Národním ústavodárným shromážděním (ANC) poté, co legitimní vítěz voleb odmítl složit u ANC přísahu. Omar José Prieto Fernández aktivně podporoval nedemokratické volby do Národního shromáždění, které se uskutečnily 6. prosince 2020. Ve státu Zulia rovněž zastrašoval vedoucí představitele opozice „domovními návštěvami“ a projevil záměr vyhlásit nezávislost státu Zulia, pokud by prozatímní vláda pod vedením Juana Guaidóa převzala moc. Aktivní člen Sjednocené socialistické strany Venezuely (PSUV).

22.2.2021

51.

Carlos Ramón Enrique CARVALLO GUEVARA

identifikační číslo: V-10132041

pohlaví: muž

Od března 2021 předseda státního podniku Corporación Ecosocialista Ezequiel Zamora (CORPOEZ). Divizní generál a od 21. srpna 2020 náměstek ředitele Generálního ředitelství vojenské kontrarozvědky (Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM)). Nástupce generála Rafaela Ramóna Blanca Marrera. V dřívější době Carvallo Guevara pracoval pro DGCIM v regionu Los Andes a zastával vyšší funkce v Bolívarovské národní gardě. Je odpovědný za závažné porušování lidských práv ve Venezuele, které páchali příslušníci DGCIM pod jeho velením. Ve zjištěních nezávislé mezinárodní vyšetřovací mise pro Bolívarovskou republiku Venezuela ze dne 20. září 2022 je DGCIM označena za instituci přímo odpovědnou za páchání závažného porušování lidských práv.

22.2.2021

53.

Carlos Enrique TERÁN HURTADO

identifikační číslo: V-8042567

pohlaví: muž

Od roku 2022 divizní generál venezuelské Bolívarovské národní armády. Od srpna 2019 do února 2021 ředitel zvláštního ředitelství pro kriminální a kriminalistické vyšetřování (DEIPC) Generálního ředitelství Vojenské kontrarozvědky (Dirección General de Contrainteligencia Militar – DGCIM). Na předchozích pozicích působil brigádní generál Terán Hurtado jako velitel policie ve státě Falcón a vedoucí DGCIM ve státě Táchira. Je odpovědný za závažné porušování lidských práv, včetně krutého a nelidského zacházení se zadrženými, jehož se dopouštěli příslušníci DGCIM pod jeho velením. V podrobných zjištěních nezávislé mezinárodní vyšetřovací mise pro Bolívarovskou republiku Venezuela je brigádní generál Terán Hurtado konkrétně označován za jednu z odpovědných osob a je spojován s případem kapitána De la Sotty.

22.2.2021“


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2500/oj

ISSN 1977-0626 (electronic edition)


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU