(EU) 2023/2491Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2491 ze dne 8. listopadu 2023 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

Publikováno: Úř. věst. L 2491, 10.11.2023 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 8. listopadu 2023 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 30. listopadu 2023 Nabývá účinnosti: 30. listopadu 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.European flag

Úřední věstník
Evropské unie

CS

Série L


2023/2491

10.11.2023

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/2491

ze dne 8. listopadu 2023

o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (1), a zejména na čl. 57 odst. 4 a čl. 58 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Aby se zajistilo jednotné používání kombinované nomenklatury připojené k nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (2), je nutné přijmout opatření týkající se zařazení zboží uvedeného v příloze tohoto nařízení.

(2)

Nařízení (EHS) č. 2658/87 stanovilo pro výklad kombinované nomenklatury všeobecná pravidla. Tato pravidla se používají i pro jakoukoliv jinou nomenklaturu, která je na kombinované nomenklatuře zcela či zčásti založena nebo která k ní přidává jakékoli další členění a která je stanovena zvláštními předpisy Unie s ohledem na uplatňování sazebních a jiných opatření týkajících se obchodu se zbožím.

(3)

Podle zmíněných všeobecných pravidel by mělo být zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze zařazeno do kódu KN uvedeného ve sloupci 2, vzhledem k důvodům uvedeným ve sloupci 3 této tabulky.

(4)

Je vhodné umožnit, aby držitel mohl závazné informace o sazebním zařazení zboží dotčeného tímto nařízením, které nejsou v souladu s tímto nařízením, nadále používat po určitou dobu podle čl. 34 odst. 9 nařízení (EU) č. 952/2013. Tato doba by měla být stanovena na tři měsíce.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze se zařazuje v rámci kombinované nomenklatury do kódu KN uvedeného ve sloupci 2 této tabulky.

Článek 2

Závazné informace o sazebním zařazení zboží, které nejsou v souladu s tímto nařízením, mohou být nadále používány podle ustanovení čl. 34 odst. 9 nařízení (EU) č. 952/2013 po dobu tří měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 8. listopadu 2023.

Za Komisi,

jménem předsedkyně,

Gerassimos THOMAS

generální ředitel

Generální ředitelství pro daně a celní unii


(1)   Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1.

(2)  Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1).


PŘÍLOHA

Popis zboží

Zařazení

(kód KN)

Odůvodnění

(1)

(2)

(3)

Takzvaná „souprava na vlogování s kruhovým světlem“ vyrobená z plastu a sestávající z těchto komponentů:

kruhového světelného zdroje LED s externím průměrem přibližně 25 cm,

trojnohého stativu s kulovou hlavicí vybaveného univerzálním, flexibilním držákem na telefon,

zdroje napájení přes USB,

řadového ovladače vybaveného tlačítkem pro zapnutí/vypnutí pro úpravu jasu a barevné teploty světla,

Bluetooth ovladače pro bezdrátové ovládání chytrého telefonu.

Trojnohý stativ s držákem na telefon je určen k držení chytrého telefonu a k zajištění stability kamery chytrého telefonu v požadované poloze. Kruhové světlo poskytuje optimální osvětlení tím, že upravuje jas a barevnou teplotu světla a zabraňuje vytváření stínů na tvářích.

Výrobek se používá pro vlogování k zajištění optimálního výkonu při vytváření videí, streamingu a selfie fotografií.

(Viz obrázek) (*1)

9620 00 91

Zařazení se zakládá na všeobecných pravidlech 1, 3 c) a 6 pro výklad kombinované nomenklatury a na znění kódů KN 9620 00 a 9620 00 91 .

Výrobek je složeným zbožím ve smyslu všeobecného pravidla 3 b) a sestává z různých komponentů, které jsou si navzájem přizpůsobeny a vzájemně se doplňují, aby tvořily jeden celek. V souladu s uvedeným pravidlem má být zařazen tak, jako by sestával z komponentu, který dává výrobku jeho podstatný charakter. (Viz rovněž vysvětlivky k harmonizovanému systému k všeobecnému pravidlu 3 b), bod IX).

Hlavní komponenty výrobku, zejména trojnohý stativ zařazený do čísla 9620 a kruhové světlo zařazené do čísla 9405 , jsou určeny k použití spolu za účelem optimalizace výkonu vlogování. Stabilita, kterou zajišťuje trojnohý stativ, a osvětlení, které zajišťuje kruhové světlo, jsou s ohledem na činnost vlogování stejně důležité. Proto není možné určit komponent, který dává výrobku jeho podstatný charakter.

Výrobek je proto na základě uplatnění všeobecného pravidla 3 c) třeba zařadit do posledního z čísel, která podle pořadí přicházejí stejnou měrou v úvahu.

Výrobek je proto třeba zařadit do kódu KN 9620 00 91 jako trojnohý stativ z plastu.

Image 1


(*1)  Obrázek slouží pouze pro informaci.


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2491/oj

ISSN 1977-0626 (electronic edition)


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU