(EU) 2023/2490Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2490 ze dne 30. října 2023 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

Publikováno: Úř. věst. L 2490, 10.11.2023 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 30. října 2023 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 30. listopadu 2023 Nabývá účinnosti: 30. listopadu 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.European flag

Úřední věstník
Evropské unie

CS

Série L


2023/2490

10.11.2023

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/2490

ze dne 30. října 2023

o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (1), a zejména na čl. 57 odst. 4 a čl. 58 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Aby se zajistilo jednotné používání kombinované nomenklatury připojené k nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (2), je nutné přijmout opatření týkající se zařazení zboží uvedeného v příloze tohoto nařízení.

(2)

Nařízení (EHS) č. 2658/87 stanovilo pro výklad kombinované nomenklatury všeobecná pravidla. Tato pravidla se používají i pro jakoukoliv jinou nomenklaturu, která je na kombinované nomenklatuře zcela či zčásti založena nebo která k ní přidává jakékoli další členění a která je stanovena zvláštními předpisy Unie s ohledem na uplatňování sazebních a jiných opatření týkajících se obchodu se zbožím.

(3)

Podle zmíněných všeobecných pravidel by mělo být zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze zařazeno do kódu KN uvedeného ve sloupci 2, vzhledem k důvodům uvedeným ve sloupci 3 této tabulky.

(4)

Je vhodné umožnit, aby držitel mohl závazné informace o sazebním zařazení zboží dotčeného tímto nařízením, které nejsou v souladu s tímto nařízením, nadále používat po určitou dobu podle čl. 34 odst. 9 nařízení (EU) č. 952/2013. Tato doba by měla být stanovena na tři měsíce.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze se zařazuje v rámci kombinované nomenklatury do kódu KN uvedeného ve sloupci 2 této tabulky.

Článek 2

Závazné informace o sazebním zařazení zboží, které nejsou v souladu s tímto nařízením, mohou být nadále používány podle ustanovení čl. 34 odst. 9 nařízení (EU) č. 952/2013 po dobu tří měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 30. října 2023.

Za Komisi,

jménem předsedkyně,

Gerassimos THOMAS

generální ředitel

Generální ředitelství pro daně a celní unii


(1)   Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1.

(2)  Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1).


PŘÍLOHA

Popis zboží

Zařazení

(kód KN)

Odůvodnění

(1)

(2)

(3)

Filtr pro výměnu tepla a vlhkosti (HMEF) sestávající z plastového pouzdra vybaveného dvěma 22 mm konektory a jedním konektorem typu luer lock. Filtr rovněž obsahuje filtrační materiál vyrobený ze skleněných vláken. Má stlačitelný objem 65 ml a hmotnost 43 gramů.

Výrobek má tyto funkce:

vysoce účinná filtrace,

ulehčení dýchání díky nízkému odporu proudění vzduchu,

předcházení ztrátě tepla a vlhkosti.

Výrobek je navržen tak, aby se na jednom konci připevnil na konektor pro připojení dýchacích cest pacienta (např. obličejovou masku) a na druhém konci se prostřednictvím trubic připojil k anestetickému nebo dýchacímu oživovacímu přístroji. Je určen k použití v rámci intenzivní péče nebo během anestezie a má bránit průchodu virů a zahřívat a zvlhčovat vzduch, který pacient vdechuje.

(Viz obrázek)  (*1)

9033 00 90

Zařazení se zakládá na všeobecných pravidlech 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury, na poznámce 2 c) ke kapitole 90 a na znění kódů KN 9033 00 a 9033 00 90 .

Ačkoli výrobek nahrazuje nosní funkce, neboť slouží ke zvlhčování, zahřívání a filtraci vdechovaného vzduchu, zařazení do čísla 9021 je vyloučeno, protože výrobek se nepovažuje za zařízení nošené v ruce nebo na těle anebo implantované v organismu ke kompenzování následků nějaké vady nebo neschopnosti.

Výrobek není ani přístrojem k filtrování čísla 8421 , neboť jeho funkce zahřívání a zvlhčování překračuje rámec tohoto čísla, ani anestetický přístroj čísla 9018 či dýchací oživovací přístroj čísla 9019 , neboť jej nelze používat nezávisle jako samostatný přístroj.

Výrobek je vyměnitelnou částí, která je určena k přizpůsobení anestetického nebo dýchacího oživovacího přístroje, k němuž je připojena, pro určité použití nebo k tomu, aby rozšířila rozsah jeho použití, nebo aby tomuto přístroji umožnila plnit zvláštní funkci související s jeho hlavní funkcí. Považuje se proto za příslušenství anestetických přístrojů čísla 9018 nebo dýchacích oživovacích přístrojů čísla 9019 . (Viz rovněž SDEU, věc C-276/00, Turbon International GmbH, body 12 a 32 a věc C-152/10, Unomedical, body 29–34.)

Výrobek je proto třeba zařadit podle poznámky 2 ke kapitole 90. Jelikož se nejedná o zboží zahrnuté do konkrétního čísla a výrobek navíc není vhodný pro použití výhradně nebo hlavně s konkrétním druhem přístroje nebo s několika přístroji téhož čísla, je třeba jej na základě poznámky 2 c) ke kapitole 90 zařadit do čísla 9033 .

Výrobek je proto třeba zařadit do kódu KN 9033 00 90 jako ostatní příslušenství (jinde v této kapitole neuvedené ani nezahrnuté) pro stroje, nástroje, přístroje nebo zařízení kapitoly 90.

Image 1


(*1)  Obrázek slouží pouze pro informaci.


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2490/oj

ISSN 1977-0626 (electronic edition)


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU