(EU) 2023/2489Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2489 ze dne 30. října 2023 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

Publikováno: Úř. věst. L 2489, 10.11.2023 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 30. října 2023 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 30. listopadu 2023 Nabývá účinnosti: 30. listopadu 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.European flag

Úřední věstník
Evropské unie

CS

Série L


2023/2489

10.11.2023

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/2489

ze dne 30. října 2023

o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (1), a zejména na čl. 57 odst. 4 a čl. 58 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Aby se zajistilo jednotné používání kombinované nomenklatury připojené k nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (2), je nutné přijmout opatření týkající se zařazení zboží uvedeného v příloze tohoto nařízení.

(2)

Nařízení (EHS) č. 2658/87 stanovilo pro výklad kombinované nomenklatury všeobecná pravidla. Tato pravidla se používají i pro jakoukoliv jinou nomenklaturu, která je na kombinované nomenklatuře zcela či zčásti založena nebo která k ní přidává jakékoli další členění a která je stanovena zvláštními předpisy Unie s ohledem na uplatňování sazebních a jiných opatření týkajících se obchodu se zbožím.

(3)

Podle zmíněných všeobecných pravidel by mělo být zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze zařazeno do kódu KN uvedeného ve sloupci 2, vzhledem k důvodům uvedeným ve sloupci 3 této tabulky.

(4)

Je vhodné umožnit, aby držitel mohl závazné informace o sazebním zařazení zboží dotčeného tímto nařízením, které nejsou v souladu s tímto nařízením, nadále používat po určitou dobu podle čl. 34 odst. 9 nařízení (EU) č. 952/2013. Tato doba by měla být stanovena na tři měsíce.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze se zařazuje v rámci kombinované nomenklatury do kódu KN uvedeného ve sloupci 2 této tabulky.

Článek 2

Závazné informace o sazebním zařazení zboží, které nejsou v souladu s tímto nařízením, mohou být nadále používány podle ustanovení čl. 34 odst. 9 nařízení (EU) č. 952/2013 po dobu tří měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 30. října 2023.

Za Komisi,

jménem předsedkyně,

Gerassimos THOMAS

generální ředitel

Generální ředitelství pro daně a celní unii


(1)   Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1.

(2)  Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1).


PŘÍLOHA

Popis zboží

Zařazení

(kód KN)

Odůvodnění

(1)

(2)

(3)

Čepele (břity) z nerezavějící oceli, o šířce 40 mm, s vybráním po stranách a otvorem uprostřed. Jsou předkládány v baleních po 10 kusech.

Čepele jsou navrženy jako náhradní čepele pro škrabky na sklo.

Škrabky na sklo jsou ruční nástroje používané pro různé účely, včetně řezání, seškrabávání a odstraňování látek, například barev, lepidel, etiket, nálepek a nečistot, z povrchů, jako jsou okna, stěny, dlaždice, podlahy, pracovní desky, sklo a trouby. Na základě svých vlastností mohou být používány v domácnosti nebo profesionálními uživateli (například profesionálními malíři).

8205 51 00

Zařazení se zakládá na všeobecných pravidlech 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury, na poznámce 3 ke třídě XV, na poznámkách 1 a) a 2 ke kapitole 82 a na znění kódů KN 8205 a 8205 51 00 .

Vzhledem k jejich objektivním vlastnostem lze u náhradních čepelí rozpoznat, že jsou určené pro škrabky na sklo (ruční nástroje a nářadí čísla 8205 ). Na základě poznámky 2 ke kapitole 82 se části a součásti z obecných kovů výrobků této kapitoly zařazují jako výrobky, jejichž části a součásti tvoří.

Škrabky na sklo mohou být používány pro různé účely, a to jak v domácnosti, tak profesionálními uživateli. Škrabky na sklo nepřekračují požadavky použití v domácnosti. Znění kódu KN 8205 51 00 je tudíž splněno.

Náhradní čepele je proto třeba zařadit do kódu KN 8205 51 00 jako části a součásti nástrojů a nářadí používaných v domácnosti.

(*)

Obrázek slouží pouze pro informaci.

Image 1


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2489/oj

ISSN 1977-0626 (electronic edition)


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU