(EU) 2023/2480Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2480 ze dne 10. listopadu 2023 o provedení odpočtů z rybolovných kvót dostupných u určitých populací v roce 2023 v souladu s nařízením Rady (ES) č. 1224/2009 z důvodu nadměrného rybolovu jiných populací v předchozích letech a o změně prováděcího nařízení Komise (EU) 2023/1661

Publikováno: Úř. věst. L 2480, 13.11.2023 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 10. listopadu 2023 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 20. listopadu 2023 Nabývá účinnosti: 20. listopadu 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti: 31. prosince 2023
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.European flag

Úřední věstník
Evropské unie

CS

Série L


2023/2480

13.11.2023

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/2480

ze dne 10. listopadu 2023

o provedení odpočtů z rybolovných kvót dostupných u určitých populací v roce 2023 v souladu s nařízením Rady (ES) č. 1224/2009 z důvodu nadměrného rybolovu jiných populací v předchozích letech a o změně prováděcího nařízení Komise (EU) 2023/1661

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Unie k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006 (1), a zejména na čl. 105 odst. 1, 2, 3 a 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rybolovné kvóty na rok 2022 byly stanoveny nařízeními Rady (EU) 2021/91 (2), (EU) 2021/1888 (3), (EU) 2022/109 (4) a (EU) 2022/110 (5).

(2)

Rybolovné kvóty na rok 2023 byly stanoveny nařízeními Rady (EU) 2022/2090 (6), (EU) 2023/194 (7) a (EU) 2023/195 (8).

(3)

Podle čl. 105 odst. 1 nařízení (ES) č. 1224/2009 platí, že zjistí-li Komise, že členský stát překročil přidělené rybolovné kvóty, provede odpočty z budoucích rybolovných kvót tohoto členského státu.

(4)

Prováděcím nařízením Komise (EU) 2023/1661 (9) byly stanoveny odpočty z rybolovných kvót dostupných u určitých populací ryb v roce 2023 z důvodu nadměrného rybolovu v předchozích letech.

(5)

U některých členských států, konkrétně Dánska, Španělska, Nizozemska a Polska nebylo možné na základě prováděcího nařízení (EU) 2023/1661 provést odpočty z rybolovných kvót přidělených pro nadměrně odlovené populace, protože kvóty pro tyto populace nejsou pro tyto členské státy v roce 2023 k dispozici.

(6)

Podle čl. 105 odst. 5 nařízení (ES) č. 1224/2009 by se v případě, kdy není možné provést odpočty z nadměrně odlovené populace v roce následujícím po roce, v němž k přečerpání došlo, z důvodu, že daný členský stát nemá kvótu na uvedenou populaci ryb k dispozici, lze po konzultaci s dotčeným členským státem odpočty provést z jiných populací, které jsou dostupné v téže zeměpisné oblasti nebo které mají stejnou komerční hodnotu.

(7)

Podle sdělení Komise 2022/C 369/03 o pokynech pro odpočet kvót podle čl. 105 odst. 1, 2 a 5 nařízení (ES) č. 1224/2009 (10) (dále jen „pokyny“) by se odpočty měly provést pokud možno z kvót přidělených na populace, které ulovilo totéž loďstvo, které kvótu přečerpalo.

(8)

S dotčenými členskými státy proběhly konzultace ohledně některých odpočtů z rybolovných kvót přidělených pro jiné než nadměrně odlovené populace. Je proto vhodné provést odpočty z těchto alternativních rybolovných kvót, které byly přiděleny dotčeným členským státům na rok 2023.

(9)

V některých případech výměny rybolovných práv dohodnuté v souladu s čl. 16 odst. 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 (11) umožňují provedení odpočtů od stejných populací v rámci prováděcího nařízení (EU) 2023/1661.

(10)

Některé odpočty stanovené na základě prováděcího nařízení (EU) 2023/1661 přesahují upravenou kvótu dostupnou v roce 2023, v důsledku čehož není možné u dané kvóty odpočty provést v plném rozsahu. Podle pokynů by měla být zbývající množství odečtena z upravených kvót dostupných v následujících letech, dokud nebude kompenzováno celé nadměrně odlovené množství.

(11)

Prováděcí nařízení (EU) 2023/1661 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(12)

Výše uvedené pokyny nahradily sdělení 2012/C 72/07 s cílem v příslušných případech upravit harmonogram odpočtů v případě přečerpání kvóty pro populace řízené regionálními organizacemi pro řízení rybolovu podle harmonogramu odpočtů stanoveného u těchto populací v příslušných regionálních organizacích pro řízení rybolovu. Doporučení Mezinárodní komise pro ochranu tuňáků v Atlantiku (ICCAT) č. 21-01 týkající se víceletého programu na ochranu a řízení tropického tuňáka (12), jakož i doporučení ICCAT č. 22-03 týkající se ochrany mečouna obecného v severním Atlantiku (13) stanoví, že jakékoli překročení roční upravené kvóty v roce 2022 se odečte od příslušné kvóty/omezení odlovu pro rok 2024. Na tomto základě by se odpočty – včetně odpočtů vyplývajících z uplatnění příslušných násobících koeficientů – z důvodu nadměrného rybolovu ze strany Portugalska stanoveného v roce 2022 pro populaci tuňáka velkookého v Atlantském oceánu (BET/ATLANT) a pro populaci mečouna obecného v Atlantském oceánu severně od 5° s. š. (SWO/AN05N), které jsou obě řízeny komisí ICCAT, měly uplatnit až v roce 2024.

(13)

Pro účely současného nebo předchozího o rybářského hospodářského roku se ještě mohou provést další aktualizace nebo opravy, a to v návaznosti na zjištění chyb, opomenutí nebo poskytnutí nesprávných údajů o úlovcích oznámených členskými státy podle článku 33 nařízení (ES) č. 1224/2009,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Rybolovné kvóty stanovené pro rok 2023 nařízeními (EU) 2022/2090, (EU) 2023/194 a (EU) 2023/195 a uvedené v příloze I tohoto nařízení se sníží o odpočty z alternativních populací stanovené v uvedené příloze.

Článek 2

Příloha prováděcího nařízení (EU) 2023/1661 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze II tohoto nařízení.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 10. listopadu 2023.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)   Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Nařízení Rady (EU) 2021/91 ze dne 28. ledna 2021, kterým se pro roky 2021 a 2022 stanoví rybolovná práva na některé populace hlubinných druhů ryb pro rybářská plavidla Unie (Úř. věst. L 31, 29.1.2021, s. 20).

(3)  Nařízení Rady (EU) 2021/1888 ze dne 27. října 2021, kterým se pro rok 2022 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb v Baltském moři a kterým se mění nařízení (EU) 2021/92, pokud jde o některá rybolovná práva v jiných vodách (Úř. věst. L 384, 29.10.2021, s. 1).

(4)  Nařízení Rady (EU) 2022/109 ze dne 27. ledna 2022, kterým se pro rok 2022 stanoví rybolovná práva ve vodách Unie a rybolovná práva, jimiž disponují rybářská plavidla Unie v některých vodách mimo Unii, pro některé rybí populace a skupiny rybích populací (Úř. věst. L 21, 31.1.2022, s. 1).

(5)  Nařízení Rady (EU) 2022/110 ze dne 27. ledna 2022, kterým se na rok 2022 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb ve Středozemním moři a v Černém moři (Úř. věst. L 21, 31.1.2022, s. 165).

(6)  Nařízení Rady (EU) 2022/2090 ze dne 27. října 2022, kterým se pro rok 2023 stanoví rybolovná práva pro některé rybí populace a skupiny rybích populací v Baltském moři a mění nařízení (EU) 2022/109, pokud jde o některá rybolovná práva v jiných vodách (Úř. věst. L 281, 31.10.2022, s. 1).

(7)  Nařízení Rady (EU) 2023/194 ze dne 30. ledna 2023, kterým se pro rok 2023 stanoví rybolovná práva ve vodách Unie a rybolovná práva, jimiž disponují rybářská plavidla Unie v některých vodách mimo Unii, pro některé rybí populace, a kterým se pro roky 2023 a 2024 stanoví tato rybolovná práva pro některé populace hlubinných druhů ryb (Úř. věst. L 28, 31.1.2023, s. 1).

(8)  Nařízení Rady (EU) 2023/195 ze dne 30. ledna 2023, kterým se na rok 2023 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb ve Středozemním moři a v Černém moři a kterým se mění nařízení Rady (EU) 2022/110, pokud jde o rybolovná práva na rok 2022 ve Středozemním moři a v Černém moři (Úř. věst. L 28, 31.1.2023, s. 220).

(9)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1661 ze dne 24. srpna 2023 o provedení odpočtů z rybolovných kvót dostupných u určitých populací v roce 2023 z důvodu nadměrného rybolovu v předchozích letech (Úř. věst. L 210, 25.8.2023, s. 23).

(10)  Sdělení Komise o pokynech pro odpočet kvót podle čl. 105 odst. 1, 2 a 5 nařízení (ES) č. 1224/2009, kterým se nahrazuje sdělení Komise 2012/C 72/07 (2022/C 369/03) (Úř. věst. C 369, 27.9.2022, s. 3).

(11)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22).

(12)  Doporučení ICCAT č. 21-01, kterým se nahrazuje doporučení č. 19-02, kterým se nahrazuje doporučení č. 16-01 o víceletém programu na ochranu a řízení tropického tuňáka.

(13)  Doporučení ICCAT č. 22-03, kterým se nahrazuje doplňkové doporučení č. 21-02 o prodloužení platnosti a změně doporučení č. 17-02 o ochraně mečouna obecného v severním Atlantiku.


PŘÍLOHA I

ODPOČTY Z RYBOLOVNÝCH KVÓT NA ROK 2023, KTERÉ SE POUŽIJÍ NA ALTERNATIVNÍ POPULACE

NADMĚRNĚ ODLOVENÉ POPULACE

 

ALTERNATIVNÍ POPULACE

Členský stát

Kód druhu

Kód oblasti

Název druhu

Název oblasti

Množství, které nelze odečíst od rybolovné kvóty na rok 2023 pro nadměrně odlovenou populaci (v tunách)

 

Členský stát

Kód druhu

Kód oblasti

Název druhu

Název oblasti

Množství, které se má odečíst od rybolovné kvóty na rok 2023 pro alternativní populace (v tunách)

DNK

HER

5B6ANB

Sleď obecný

6b a 6aN; vody Spojeného království a mezinárodní vody oblasti 5b

8,077

 

DNK

MAC

2CX14-

Makrela obecná

6, 7, 8a, 8b, 8d a 8e; vody Spojeného království a mezinárodní vody oblasti 5b; mezinárodní vody oblastí 2a, 12 a 14

8,077

DNK

OTH

1N2AB.

Jiné druhy

Vody Norska oblastí 1 a 2

2,038

 

DNK

HER

1/2-

Sleď obecný

vody Spojeného království, Faerských ostrovů, Norska a mezinárodní vody oblastí 1 a 2

2,038

DNK

POK

1N2AB.

Treska tmavá

Vody Norska oblastí 1 a 2

17,317

 

DNK

HER

1/2-

Sleď obecný

vody Spojeného království, Faerských ostrovů, Norska a mezinárodní vody oblastí 1 a 2

17,317

ESP

GHL

1N2AB.

Platýs černý

Vody Norska oblastí 1 a 2

33,521

 

ESP

HER

1/2-

Sleď obecný

vody Spojeného království, Faerských ostrovů, Norska a mezinárodní vody oblastí 1 a 2

33,521

ESP

HAD

1N2AB.

Treska skvrnitá

Vody Norska oblastí 1 a 2

17,409

 

ESP

REB

1N2AB.

Okouník rodu Sebastes

Vody Norska oblastí 1 a 2

17,409

ESP

OTH

1N2AB.

Jiné druhy

Vody Norska oblastí 1 a 2

53,171

 

ESP

COD

1N2AB.

Treska obecná

Vody Norska oblastí 1 a 2

53,171

ESP

POK

1N2AB.

Treska tmavá

Vody Norska oblastí 1 a 2

8,163

 

ESP

HER

1/2-

Sleď obecný

vody Spojeného království, Faerských ostrovů, Norska a mezinárodní vody oblastí 1 a 2

0,479

COD

1N2AB.

Treska obecná

Vody Norska oblastí 1 a 2

0,540

REB

1N2AB.

Okouník rodu Sebastes

Vody Norska oblastí 1 a 2

7,144

NLD

POK

1N2AB.

Treska tmavá

Vody Norska oblastí 1 a 2

43,097

 

NLD

HER

1/2-

Sleď obecný

vody Spojeného království, Faerských ostrovů, Norska a mezinárodní vody oblastí 1 a 2

43,097

POL

MAC

2A34.

Makrela obecná

3a; vody Spojeného království a Unie oblastí 2a, 3b, 3c, 3d a 4

10,934

 

POL

HER

3D-R30

Sleď obecný

Vody Unie subdivizí 25–27, 28.2, 29 a 32

10,934


PŘÍLOHA II

Příloha prováděcího nařízení (EU) 2023/1661 se nahrazuje tímto:

„PŘÍLOHA

ODPOČTY Z RYBOLOVNÝCH KVÓT NA ROK 2023 U NADMĚRNĚ ODLOVENÝCH POPULACÍ

Členský stát

Kód druhu

Kód oblasti

Název druhu

Název oblasti

Původní kvóta na rok 2022 (v tunách)

Povolené vykládky v roce 2022 (celkové upravené množství v tunách)  (1) v tunách)

Celkové úlovky v roce 2022 (množství

Čerpání kvóty v poměru k povoleným vykládkám v roce 2022

Přečerpání v poměru k povoleným vykládkám (v tunách) v roce 2022

Násobící koeficient  (2)

Dodatečný násobící koeficient  (3) ,  (4)

Zatím neprovedené odpočty z předchozích let (5) (množství v tunách)

Odpočty z rybolovných kvót na rok 2023 (6) a následující roky (množství v tunách)

Odpočty z rybolovných kvót na rok 2023 pro nadměrně odlovené populace (7) (množství v tunách)

Odpočty z rybolovných kvót na rok 2023 pro alternativní populace (množství v tunách)

Množství, které se má odečíst z rybolovných kvót na rok 2024 a následující rok(y) (v tunách)

BE

SRX

07D.

Rejnokovití

7d

134,000

136,500

137,765

100,93  %

1,265

/

/

/

1,265

1,265

/

/

BE

SRX

67AKXD

Rejnokovití

Vody Spojeného království a Unie oblastí 6a, 6b, 7a–c a 7e–k

814,000

12 07, 000

1 209,702

100,22  %

2,702

/

/

/

2,702

2,702

/

/

DE

HER

4AB.

Sleď obecný

Vody Unie, Spojeného království a Norska oblasti 4 severně od 53° 30′ s. š.

411 47, 000

37 114,880

38 224,556

102,99  %

1 109,676

/

A (8)

/

1 109,676

1 109,676

/

/

DE

OTH

1N2AB.

Jiné druhy

Vody Norska oblastí 1 a 2

71,000

72,800

92,797

127,47  %

19,997

1,00

/

/

19,997

0

/

19,997

DK

COD

03AN.

Treska obecná

Skagerrak

15 15, 000

1 503,751

1 521,783

101,20  %

18,032

/

C (8)

/

18,032

18,032

/

/

DK

COD

2A3AX4

Treska obecná

4; vody Spojeného království oblasti 2a; část oblasti 3a, která nepatří do Skagerraku a Kattegatu

19 51, 000

1 980,700

2 018,970

101,93  %

38,270

/

C (8)

/

38,270

38,270

/

/

DK

HAD

03 A.

Treska skvrnitá

3a

22 25, 000

2 508,851

2 735,449

109,03  %

226,598

/

C (8)

/

226,598

226,598

/

/

DK

HER

5B6ANB

Sleď obecný

6b a 6aN; vody Spojeného království a mezinárodní vody oblasti 5b

/

/

8,077

neuvedeno

8,077

1,00

/

 

8,077

/

8,077

/

DK

OTH

1N2AB.

Jiné druhy

Vody Norska oblastí 1 a 2

/

/

2,038

neuvedeno

2,038

1,00

/

/

2,038

/

2,038

/

DK

POK

1N2AB.

Treska tmavá

Vody Norska oblastí 1 a 2

/

/

17,317

neuvedeno

17,317

1,00

/

/

17,317

/

17,317

/

DK

PRA

4N-S62

Kreveta severní

Vody Norska jižně od 62° s. š.

200,000

203,000

205,041

101,01  %

2,041

/

/

/

2,041

2,041

/

/

DK

SPR

03 A.

Šprot obecný a související vedlejší úlovky

3a

84 22, 000

20,186

34,428

170,55  %

14,242

1,00

/

/

14,242

14,242

/

/

DK

WHB

1X14

Treska modravá

Vody Spojeného království, Unie a mezinárodní vody oblastí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 a 14

367 23, 000

45 035,026

45 516,979

101,07  %

481,953

/

/

/

481,953

481,953

/

/

ES

ALF

3X14-

Pilonoši rodu Beryx

Vody Spojeného království, Unie a mezinárodní vody oblastí 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 a 14

51,000

58,000

59,069

101,84  %

1,069

/

/

/

1,069

1,069

/

/

ES

COD

1/2B.

Treska obecná

1 a 2b

96 88, 000

9 290,212

9 409,547

101,28  %

119,335

/

A (8)

/

119,335

119,335

/

/

ES

COD

1N2AB.

Treska obecná

Vody Norska oblastí 1 a 2

26 02, 000

2 744,006

2 804,069

102,19  %

60,063

/

/

/

60,063

0

/

60,063

ES

GHL

1N2AB.

Platýs černý

Vody Norska oblastí 1 a 2

/

32,719

55,066

168,30  %

22,347

1,00

A

/

33,521

/

33,521

/

ES

HAD

1N2AB.

Treska skvrnitá

Vody Norska oblastí 1 a 2

/

0,554

17,963

3 242,42  %

17,409

1,00

/

/

17,409

/

17,409

/

ES

OTH

1N2AB.

Jiné druhy

Vody Norska oblastí 1 a 2

/

/

35,447

neuvedeno

35,447

1,00

A

/

53,171

/

53,171

/

ES

POL

08C.

Treska sajda

8c

149,000

172,001

173,627

100,95  %

1,626

/

/

/

1,626

1,626

/

/

ES

POK

1N2AB.

Treska tmavá

Vody Norska oblastí 1 a 2

/

17,250

25,413

147,32  %

8,163

1,00

/

/

8,163

/

8,163

/

ES

REB

1N2AB.

Okouník rodu Sebastes

Vody Norska oblastí 1 a 2

106,000

103,211

104,593

101,34  %

1,382

/

/

/

1,382

1,382

/

/

ES

RJU

9-C.

Rejnok vlnitý

Vody Unie oblasti 9

15,000

18,000

19,348

107,49  %

1,348

/

/

/

1,348

0

/

1,348

FR

JAX

4BC7D

Kranasi rodu Trachurus a související vedlejší úlovky

Vody Spojeného království a Unie oblastí 4b, 4c a 7d

267,000

396,532

461,312

116,34  %

64,780

1,00

/

/

64,780

64,780

/

/

FR

RJE

7FG.

Rejnok světloskvrnný

7f a 7 g

36,000

57,000

83,299

146,14  %

26,299

1,00

/

/

26,299

26,299

/

/

FR

RJU

8-C.

Rejnok vlnitý

Vody Unie oblasti 8

13,000

23,000

24,081

104,70  %

1,081

/

/

/

1,081

1,081

/

/

IE

HER

6AS7BC

Sleď obecný

6aS, 7b, 7c

12 36, 000

1 267,563

1 298,400

102,43  %

30,837

/

/

/

30,837

30,837

/

/

IE

POK

1N2AB.

Treska tmavá

Vody Norska oblastí 1 a 2

/

28,810

51,017

177,08  %

22,207

1,00

/

/

22,207

22,207

/

/

MT

ALB

MED

Středomořský tuňák křídlatý

Středozemní moře

41,190

41,190

49,876

121,09  %

8,686

1,00

/

/

8,686

8,686

/

/

NL

POK

1N2AB.

Treska tmavá

Vody Norska oblastí 1 a 2

/

4,000

47,097

1 177,43  %

43,097

1,00

/

/

43,097

/

43,097

/

PL

MAC

2A34.

Makrela obecná

3a; vody Spojeného království a Unie oblastí 2a, 3b, 3c, 3d a 4

/

/

10,934

neuvedeno

10,934

1,00

/

/

10,934

/

10,934

/

PT

ALF

3X14-

Pilonoši rodu Beryx

Vody Unie a mezinárodní vody oblastí 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 a 14

145,000

142,314

145,155

102,00  %

2,841

/

A (8)

/

2,841

2,841

/

/

PT

BET

ATLANT

Tuňák velkooký

Atlantský oceán

3 106,230

3 022,850

3 206,898

106,09  %

184,048

/

/

/

/ (9)

/ (9)

/

184,048  (9)

PT

RJU

9-C.

Rejnok vlnitý

Vody Unie oblasti 9

15,000

32,000

33,907

105,96  %

1,907

/

/

/

1,907

1,907

/

/

PT

SWO

AN05N

Mečoun obecný

Atlantský oceán severně od 5° s. š.

1 161,840

1 687,840

1 738,632

103,01  %

50,792

/

/

/

/ (10)

/ (10)

/

50,792  (10)

SE

I/F

04-N

Průmyslově využívané druhy ryb

Vody Norska oblasti 4

800,000

800,000

808,349

101,04  %

8,349

/

/

/

8,349

8,349

/

/


(1)  Kvóty dostupné členskému státu podle příslušných nařízení o rybolovných právech po zohlednění výměny rybolovných práv v souladu s čl. 16 odst. 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22), převodu kvót z roku 2021 do roku 2022 v souladu s čl. 4 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 847/96, kterým se stanoví dodatečné podmínky pro meziroční řízení celkových přípustných odlovů a kvót (Úř. věst. L 115, 9.5.1996, s. 3), a s čl. 15 odst. 9 nařízení (EU) č. 1380/2013 nebo přerozdělení a odpočtu rybolovných práv v souladu s články 37 a 105 nařízení (ES) č. 1224/2009.

(2)  Podle čl. 105 odst. 2 nařízení (ES) č. 1224/2009. Ve všech případech přečerpání, které se rovná nejvýše 100 tunám, se uplatní odpočet rovnající se přečerpání násobenému koeficientem 1,00.

(3)  Podle čl. 105 odst. 3 nařízení (ES) č. 1224/2009 a za předpokladu, že rozsah přečerpání překročí 10 %.

(4)  Písmeno „A“ značí, že byl uplatněn dodatečný násobící koeficient 1,5 z důvodu opakovaného přečerpání v letech 2020, 2021 a 2022. Písmeno „C“ značí, že byl uplatněn dodatečný násobící koeficient 1,5, jelikož se na populaci vztahuje víceletý plán.

(5)  Zbývající množství z předchozího roku/předchozích let.

(6)  Odpočty, které se mají provést v roce 2023.

(7)  Odpočty, které se mají provést v roce 2023 a které by se skutečně mohly použít vzhledem ke kvótě dostupné ke dni 1. září 2023.

(8)  Dodatečný násobící koeficient se nepoužije, protože přečerpání nepřesahuje 10 % povolených vykládek.

(9)  Doporučení ICCAT 21–01 stanoví, že jakékoli překročení roční upravené kvóty v roce 2022 se odečte od příslušné kvóty/omezení odlovu na rok 2024.

(10)  Doporučení ICCAT 22–03 stanoví, že jakékoli překročení roční upravené kvóty v roce 2022 se odečte od příslušné kvóty/omezení odlovu na rok 2024.


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2480/oj

ISSN 1977-0626 (electronic edition)


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU