(EU) 2023/2476Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2476 ze dne 9. listopadu 2023, kterým se mění a opravuje prováděcí nařízení (EU) 2015/220, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Rady (ES) č. 1217/2009 o založení zemědělské účetní datové sítě pro sběr údajů o příjmech a o hospodářské činnosti zemědělských podniků v Evropské unii

Publikováno: Úř. věst. L 2476, 15.11.2023 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 9. listopadu 2023 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 18. listopadu 2023 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.European flag

Úřední věstník
Evropské unie

CS

Série L


2023/2476

15.11.2023

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/2476

ze dne 9. listopadu 2023,

kterým se mění a opravuje prováděcí nařízení (EU) 2015/220, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Rady (ES) č. 1217/2009 o založení zemědělské účetní datové sítě pro sběr údajů o příjmech a o hospodářské činnosti zemědělských podniků v Evropské unii

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1217/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o založení zemědělské účetní datové sítě pro sběr údajů o příjmech a o hospodářské činnosti zemědělských podniků v Evropské unii (1), a zejména na čl. 5 odst. 1 třetí pododstavec, čl. 5a odst. 2 a čl. 8 odst. 3 třetí a čtvrtý pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/220 (2) stanoví v příloze I prahy ekonomické velikosti na členský stát, v příloze II počet vykazujících podniků na členský stát a na oblast zemědělské účetní datové sítě a v příloze VIII formu a strukturu účetních údajů.

(2)

Finsko požádalo o změnu prahu ekonomické velikosti a počtu vykazujících podniků v důsledku strukturálních změn v jeho zemědělství, které vedly k celkovému poklesu počtu podniků, zejména těch menších. Uplatnění revize prahu ekonomické velikosti a úpravy počtu vykazujících podniků od účetního období 2024 by Finsku poskytlo dostatek času na provedení změn.

(3)

V návaznosti na změny názvu subvencí společné zemědělské politiky by měl být název kódu 60 v tabulce E v příloze VIII prováděcího nařízení (EU) 2015/220 upraven tak, aby tyto změny odrážel.

(4)

Prováděcí nařízení (EU) 2015/220 bylo naposledy pozměněno prováděcím nařízením Komise (EU) 2022/2499 (3). V prováděcím nařízení (EU) 2022/2499 byl sloupec Y2 pro řádky 10, 20, 30 a 70 druhé tabulky C v příloze VIII prováděcího nařízení (EU) 2015/220 neúmyslně uzavřen pro vykazování údajů. Tato chyba by měla být opravena.

(5)

Uplatnění oprav tabulky C v příloze VIII prováděcího nařízení (EU) 2015/220 již pro účetní období 2023 by zajistilo, že v roce 2023 nedojde k přerušení datových řad, a uplatnění změn tabulky E v uvedené příloze pro účetní období 2023 by umožnilo přizpůsobit tuto tabulku současně s prvním rokem provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115 (4).

(6)

Prováděcí nařízení (EU) 2015/220 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno a opraveno.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro zemědělskou účetní datovou síť,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změny prováděcího nařízení (EU) 2015/220

Přílohy I, II a VIII prováděcího nařízení (EU) 2015/220 se mění takto:

1)

příloha I se mění v souladu s bodem 1 přílohy I tohoto nařízení;

2)

příloha II se mění v souladu s bodem 2 přílohy I tohoto nařízení;

3)

Příloha VIII se mění v souladu s bodem 3 přílohy I tohoto nařízení.

Článek 2

Oprava prováděcího nařízení (EU) 2015/220

Příloha VIII prováděcího nařízení (EU) 2015/220 se opravuje v souladu s přílohou II tohoto nařízení.

Článek 3

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Ustanovení čl. 1 bodů 1 a 2 se použijí od účetního období 2024.

Ustanovení čl. 1 bodu 3 a článku 2 se použijí od účetního období 2023.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 9. listopadu 2023.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)   Úř. věst. L 328, 15.12.2009, s. 27.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/220 ze dne 3. února 2015, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Rady (ES) č. 1217/2009 o založení zemědělské účetní datové sítě pro sběr údajů o příjmech a o hospodářské činnosti zemědělských podniků v Evropské unii (Úř. věst. L 46, 19.2.2015, s. 1).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/2499 ze dne 12. prosince 2022, kterým se mění a opravuje prováděcí nařízení (EU) 2015/220, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Rady (ES) č. 1217/2009 o založení zemědělské účetní datové sítě pro sběr údajů o příjmech a o hospodářské činnosti zemědělských podniků v Evropské unii (Úř. věst. L 325, 20.12.2022, s. 31).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115 ze dne 2. prosince 2021, kterým se stanoví pravidla podpory pro strategické plány, jež mají být vypracovány členskými státy v rámci společné zemědělské politiky (strategické plány SZP) a financovány Evropským zemědělským záručním fondem (EZZF) a Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova (EZFRV), a kterým se zrušují nařízení (EU) č. 1305/2013 a (EU) č. 1307/2013 (Úř. věst. L 435, 6.12.2021, s. 1).


PŘÍLOHA I

Změny prováděcího nařízení (EU) 2015/220

Přílohy I, II a VIII prováděcího nařízení (EU) 2015/220 se mění takto:

1)

v příloze I se položka pro Finsko nahrazuje tímto:

„Finsko

15 000 “

2)

v příloze II se položka pro Finsko nahrazuje tímto:

„Finsko

670

Etelä-Suomi

324

675

Pohjanmaa, Sisä-and Pohjois-Suomi

326

Finsko celkem

650 “

3)

příloha VIII se mění takto:

a)

v oddíle s tabulkou C se v části vysvětlivky ke sloupcům tabulky C „Podíl práce v rámci jiných výdělečných činností, které se přímo týkají podniku, v % roční odpracované doby (sloupec Y2)“ nahrazuje tímto:

Podíl práce v rámci jiných výdělečných činností, které se přímo týkají podniku, v % roční odpracované doby (sloupec Y2)

Podíl práce v rámci jiných výdělečných činností, pokud jde o odpracovanou dobu, se povinně vykazuje u všech kategorií pracovní síly. U všech kategorií (10, 20, 30, 40, 50, 60 a 70) se uvádí v % hodin odpracovaných za účetní období.“;

b)

oddíl s tabulkou E (Kvóty a jiná práva) se mění takto:

i)

ve druhé tabulce E se popis kódu 60 nahrazuje tímto:

„Nároky na platby v režimu základní platby a nároky na platby v rámci základní podpory příjmu pro udržitelnost“;

ii)

ve vysvětlivce k tabulce E se čtvrtý pododstavec nahrazuje tímto:

„Použijí se tyto kategorie:

50.

Organický hnůj

60.

Nároky na platby v režimu základní platby a nároky na platby v rámci základní podpory příjmu pro udržitelnost.“;

iii)

ve vysvětlivce k tabulce E se oddíl „E.QQ. Množství“ nahrazuje tímto:

E.QQ. Množství (uvádí se pouze ve sloupcích N, I a O)

Používají se tyto jednotky:

kategorie 50 (organický hnůj): počet zvířat převedených se standardními převodními faktory pro produkci hnoje,

kategorie 60 (režim základní platby a základní podpora příjmu pro udržitelnost): počet nároků“.


PŘÍLOHA II

Oprava prováděcího nařízení (EU) 2015/220

V příloze VIII prováděcího nařízení (EU) 2015/220 se druhá tabulka C (Pracovní síla) nahrazuje tímto:

„Kód (*)

Popis

Skupina

P

G

B

T

Y1

W1

Y2

10

Držitel(é)/vedoucí

UR

 

 

 

 

 

 

20

Držitel/osoba, je(n)ž není vedoucím (držitelé/osoby, již/jež nejsou vedoucími)

UR

 

 

 

 

 

30

Vedoucí/osoba, je(n)ž není držitelem (vedoucí/osoby, již/jež nejsou držiteli)

UR

 

 

 

 

 

 

40

Manžel(ka)/manželé (manželky)/partner(ka)/partneři (partnerky) držitele (držitelů)

UR

 

 

 

 

50

Ostatní

UR, PR

 

 

 

 

60

Příležitostná pracovní síla

UC, PC

 

—“

 

70

Placený vedoucí pracovník

PR

 

 

 

 

 

 


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2476/oj

ISSN 1977-0626 (electronic edition)


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU