(EU) 2023/2468Nařízení Komise (EU) 2023/2468 ze dne 8. listopadu 2023, kterým se mění nařízení (EU) 2023/1803, pokud jde o mezinárodní účetní standard 12

Publikováno: Úř. věst. L 2468, 9.11.2023 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 8. listopadu 2023 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 10. listopadu 2023 Nabývá účinnosti: 10. listopadu 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.European flag

Úřední věstník
Evropské unie

CS

Série L


2023/2468

9.11.2023

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/2468

ze dne 8. listopadu 2023,

kterým se mění nařízení (EU) 2023/1803, pokud jde o mezinárodní účetní standard 12

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 19. července 2002 o uplatňování mezinárodních účetních standardů (1), a zejména na čl. 3 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením Komise (EU) 2023/1803 (2) byly přijaty některé mezinárodní účetní standardy a interpretace, které existovaly ke dni 8. září 2022.

(2)

Dne 23. května 2023 vydala Rada pro mezinárodní účetní standardy (IASB) některé změny mezinárodního účetního standardu 12 Daně z příjmu („IAS 12“). Změny zavedly dočasnou výjimku z účtování odložených daní vyplývajících z provádění modelových pravidel druhého pilíře OECD, jakož i cílené zveřejňování informací pro dotčené účetní jednotky.

(3)

Dočasná výjimka se má použít okamžitě po vydání uvedených změn Radou pro mezinárodní účetní standardy a retrospektivně v souladu s mezinárodním účetním standardem 8 Účetní pravidla, změny v účetních odhadech a chyby („IAS 8“). Požadavky na zveřejňování informací se mají použít pro roční účetní období počínající dnem 1. ledna 2023 nebo později. Společnost není povinna uplatnit požadavky na zveřejňování informací v mezitímních finančních výkazech za mezitímní období končící dnem 31. prosince 2023 nebo dříve.

(4)

Na základě konzultace s Evropskou poradní skupinou pro účetní výkaznictví (EFRAG) došla Komise k závěru, že změny IAS 12 splňují podmínky pro přejímání stanovené v čl. 3 odst. 2 nařízení (ES) č. 1606/2002.

(5)

Některé třetí země již letos provedly modelová pravidla druhého pilíře OECD. Pokud nebude přijato rozhodnutí o použitelnosti změn na IAS 12, budou muset skupiny EU ve svých mezitímních konsolidovaných účetních závěrkách tato zvýšení v rámci druhého pilíře uznat jako odložené daně. Aby se tomu zamezilo, je pro skupiny usazené v Unii nezbytné urychlené přijetí tohoto rozhodnutí.

(6)

Nařízení (EU) 2023/1803 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Regulativního výboru pro účetnictví,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V příloze nařízení (EU) 2023/1803 se mezinárodní účetní standard 12 Daně z příjmu mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Jednotlivé společnosti použijí

a)

odstavce 4 A a 88 A přílohy tohoto nařízení okamžitě po vydání těchto změn a retrospektivně v souladu s IAS 8 a

b)

odstavce 88B–88D přílohy tohoto nařízení pro roční účetní období počínající dnem 1. ledna 2023 nebo později. Společnost není povinna zveřejňovat informace požadované uvedenými odstavci za žádné mezitímní období končící dnem 31. prosince 2023 nebo dříve.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 8. listopadu 2023.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)   Úř. věst. L 243, 11.9.2002, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (EU) 2023/1803 ze dne 13. září 2023, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 (Úř. věst. L 237, 26.9.2023, s. 1).


PŘÍLOHA

MEZINÁRODNÍ DAŇOVÁ REFORMA – MODELOVÁ PRAVIDLA DRUHÉHO PILÍŘE

Změny IAS 12

Změny IAS 12 Daně ze zisku

Vkládají se nové odstavce 4 A, 88 A–88D (včetně příslušného nadpisu a rámečku za odstavcem 88D) a 98M.

Rozsah působnosti

...

4 A

Tento standard se vztahuje na daně ze zisku vyplývající z daňových právních předpisů přijatých nebo v podstatě přijatých za účelem zavedení modelových pravidel druhého pilíře zveřejněných Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), včetně daňových právních předpisů, které zavádějí kvalifikované vnitrostátní minimální dorovnávací daně, jež jsou v uvedených pravidlech popsané. Takovéto daňové právní předpisy a z nich vyplývající daně ze zisku se dále označují jako „právní předpisy druhého pilíře“ a „daně ze zisku druhého pilíře“. Účetní jednotka na základě výjimky z požadavků stanovených v tomto standardu neuzná ani nezveřejní informace o odložených daňových pohledávkách a závazcích souvisejících s daněmi ze zisku druhého pilíře.

...

Zveřejnění

...

Mezinárodní daňová reforma – modelová pravidla druhého pilíře

88 A

Účetní jednotka zveřejní, že uplatnila výjimku z uznání a zveřejnění informací o odložených daňových pohledávkách a závazcích souvisejících s daněmi ze zisku druhého pilíře (viz odstavec 4 A).

88B

Účetní jednotka zveřejní samostatně svůj splatný daňový náklad (výnos) související s daněmi ze zisku druhého pilíře.

88C

V obdobích, kdy jsou právní předpisy druhého pilíře již přijaty nebo v podstatě přijaty, ale dosud nenabyly účinku, zveřejní účetní jednotka známé nebo přiměřeně odhadnutelné informace, které pomáhají uživatelům účetní závěrky pochopit expozici účetní jednotky vůči daním ze zisku druhého pilíře, které z uvedených právních předpisů vyplývají.

88D

Ke splnění cíle zveřejnění stanoveného v odstavci 88C zveřejní účetní jednotka ke konci účetního období kvalitativní a kvantitativní informace o své expozici vůči daním ze zisku druhého pilíře. Tyto informace nemusí odrážet všechny konkrétní požadavky právních předpisů druhého pilíře a mohou být poskytnuty ve formě orientačního rozpětí. Nejsou-li informace známy nebo je nelze rozumně odhadnout, zveřejní účetní jednotka místo toho prohlášení o této skutečnosti a zveřejní informace o tom, jak při posuzování své expozice pokročila.

Příklady ilustrující odstavce 88C–88D

Příklady informací, které by účetní jednotka mohla zveřejnit ke splnění cíle a požadavků stanovených v odstavcích 88C–88D:

a)

kvalitativní informace, jako jsou například informace o tom, jak je účetní jednotka ovlivněna právními předpisy druhého pilíře, a o hlavních jurisdikcích, v nichž by mohly existovat expozice vůči daním ze zisku druhého pilíře, a

b)

kvantitativní informace, jako jsou například:

i)

údaj o poměrné části zisku účetní jednotky, na kterou by se mohla vztahovat daň ze zisku druhého pilíře, a o průměrné efektivní daňové sazbě, která je na tyto zisky uplatnitelná, nebo

ii)

údaj o tom, jak by se průměrná efektivní daňová sazba účetní jednotky změnila, pokud by právní předpisy druhého pilíře již nabyly účinku.

...

Datum účinnosti

...

98M

Dokumentem Mezinárodní daňová reforma – modelová pravidla druhého pilíře, vydaným v květnu 2023, byly vloženy odstavce 4 A a 88 A–88D. Účetní jednotka:

a)

použije odstavce 4 A a 88 A okamžitě po vydání těchto změn a retrospektivně v souladu s IAS 8 a

b)

použije odstavce 88B–88D pro roční účetní období počínající dnem 1. ledna 2023 nebo později. Účetní jednotka není povinna zveřejňovat informace požadované uvedenými odstavci za žádné mezitímní období končící dnem 31. prosince 2023 nebo dříve.


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2468/oj

ISSN 1977-0626 (electronic edition)


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU