(EU) 2023/2466Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2466 ze dne 17. srpna 2023, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o obchodní normy pro vejce

Publikováno: Úř. věst. L 2466, 8.11.2023 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 17. srpna 2023 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 28. listopadu 2023 Nabývá účinnosti: 28. listopadu 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.European flag

Úřední věstník
Evropské unie

CS

Série L


2023/2466

8.11.2023

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/2466

ze dne 17. srpna 2023,

kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o obchodní normy pro vejce

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na čl. 90a odst. 6 písm. c) a čl. 91 první pododstavec písm. b), f) a g) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) č. 1308/2013 zrušilo a nahradilo nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 (2). Nařízení (EU) č. 1308/2013 stanoví pravidla týkající se obchodních norem pro vejce a svěřuje Komisi pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci a prováděcí akty v tomto ohledu. V zájmu zajištění hladkého fungování trhu s vejci v novém právním rámci musí být prostřednictvím těchto aktů přijata některá pravidla. Tyto akty by měly nahradit ustanovení nařízení Komise (ES) č. 589/2008 (3), které se zrušuje nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/2465 (4). Odkazy na zrušené nařízení by měly být chápány v souladu s přílohou IV uvedeného nařízení v přenesené pravomoci, ve které je uvedena srovnávací tabulka.

(2)

V zájmu zajištění hladkého fungování trhu s vejci by měla být stanovena některá pravidla pro provádění obchodních norem týkajících se balení vajec a jejich sledovatelnosti, jakož i kontrol, které by členské státy měly provádět za účelem ověření dodržování obchodních norem pro vejce.

(3)

Na opětovné zabalení vajec mají vhodné prostory a technické vybavení pouze balírny/třídírny. Každé opětovné zabalení by se proto mělo omezit pouze na balírny/třídírny.

(4)

Provozovatelé potravinářských podniků jsou povinni stanovit sledovatelnost v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 (5). Pro producenty, sběrná zařízení vajec a balírny/třídírny by měla být stanovena povinnost vést další zvláštní záznamy, které by umožnily inspekčním orgánům kontrolovat dodržování obchodních norem.

(5)

Mělo by se stanovit složení kódu producenta uvedeného v části VI bodě III bodě 1 přílohy VII nařízení (EU) č. 1308/2013. Mimo to by se mělo jasně uvést, že je možné učinit výjimku z požadavků na označování kódem producenta, jestliže technické vybavení na označování vajec neumožňuje označovat prasklá nebo znečištěná vejce.

(6)

Aby bylo zajištěno dodržování obchodních norem pro vejce, měly by členské státy provádět kontroly souladu s cílem ověřit, zda vejce slepic kura domácího splňují pravidla stanovená v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2023/2465. Je důležité, aby tyto kontroly souladu a jejich výsledky byly v celé Unii srovnatelné. Měly by proto být stanoveny postupy a kritéria pro provádění kontrol.

(7)

Je vhodné kontrolovat dodržování obchodních norem u šarží jako celku, a pokud nebude možné dodržení norem prokázat, mělo by být uvedení celé šarže nesplňující normy na trh zakázáno.

(8)

Členské státy by měly informovat o každém závažném porušení obchodních norem tak, aby ostatní členské státy, které by tímto porušením mohly být postiženy, byly vhodným způsobem varovány.

(9)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanoví prováděcí pravidla k obchodním normám pro vejce slepic kura domácího (Gallus gallus), s výjimkou násadových vajec, zejména pokud jde o:

a)

identifikaci producentů a balíren/třídíren;

b)

záznamy, které mají vést producenti, sběrná zařízení a balírny/třídírny;

c)

kontroly souladu;

d)

oznámení.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se použijí definice stanovené v článku 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2023/2465.

Článek 3

Balírny/třídírny

1.   Vejce třídí, balí a opětovně balí a balení označují výhradně balírny/třídírny.

Jako balírny/třídírny mohou být schváleny výhradně podniky, které splňují podmínky stanovené v tomto článku.

2.   Příslušný orgán povoluje balírnám/třídírnám třídění vajec a přiděluje kód balírny/třídírny každému hospodářskému subjektu, který disponuje vhodnými prostorami a vhodným technickým vybavením pro třídění vajec podle jakosti a hmotnosti. Balírny/třídírny, které pracují výhradně pro potravinářský průmysl a nepotravinářský průmysl, nejsou povinny disponovat technickým vybavením pro třídění vajec podle hmotnosti.

Příslušný orgán přidělí balírně/třídírně kód balírny/třídírny s počátečním kódem dotyčného členského státu uvedeným v bodě 2.2 přílohy směrnice Komise 2002/4/ES (6).

3.   Balírny/třídírny musí disponovat nezbytným technickým vybavením, které zajistí řádné zacházení s vejci. Toto vybavení musí podle potřeby zahrnovat:

a)

vhodné zařízení na prosvěcování vajec, automatické nebo takové, u kterého je po celou dobu provozu nepřetržitá obsluha, které umožňuje provést u každého vejce zvlášť kontrolu jakosti, nebo jiné odpovídající zařízení;

b)

přístroje na měření výšky vzduchové bubliny;

c)

zařízení na třídění vajec podle hmotnosti;

d)

jednu nebo více vah schválených pro vážení vajec;

e)

zařízení na označování vajec.

4.   Povolení podle odstavců 1 a 2 může být kdykoliv odebráno, pokud podmínky stanovené v tomto článku nejsou již dodržovány.

Článek 4

Označování vajec kódem producenta

Kód producenta se skládá z rozlišovacího čísla stanoveného v bodě 2 přílohy směrnice 2002/4/ES. Musí být zřetelně a čitelně vyznačen a musí být nejméně 2 mm vysoký.

Aniž jsou dotčena ustanovení části VI bodu III bodu 1 přílohy VII nařízení (EU) č. 1308/2013, jestliže z technických důvodů nelze označit vejce prasklá nebo znečištěná, není vyznačení kódu producenta povinné.

Článek 5

Záznamy, které vedou producenti

1.   Producenti zaznamenávají údaje o způsobu chovu, přičemž u všech používaných způsobů chovu uvedou:

a)

datum zařazení do chovu, věk nosnic při zařazení do chovu a počet nosnic;

b)

datum vyřazení z chovu a počet vyřazených nosnic;

c)

denní produkci vajec;

d)

počet a/nebo hmotnost vajec denně prodaných nebo denně dodaných jiným způsobem;

e)

jména a adresy komerčních odběratelů.

2.   Jestliže je podle článku 13 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2023/2465 uveden způsob krmení, aniž jsou dotčeny požadavky stanovené v části A bodě III přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 (7), zaznamenávají producenti následující údaje, přičemž u všech používaných způsobů krmení uvedou:

a)

množství a druh krmiva dodaného nebo připraveného v podobě směsi na místě;

b)

datum dodání krmiva.

3.   Pokud producent používá v jednom místě produkce různé způsoby chovu, údaje uvedené v odstavcích 1 a 2 se rozepíší podle jednotlivých hal.

4.   Pro účely tohoto článku však mohou producenti místo vedení záznamů o prodeji a dodávkách zakládat do složek faktury a dodací listy, které obsahují údaje uvedené v odstavcích 1 a 2.

Článek 6

Záznamy, které vedou sběrná zařízení

1.   Sběrná zařízení zaznamenávají zvlášť podle způsobu chovu a po dnech:

a)

množství vajec, která převzala, rozepsané podle producenta, s uvedením jména, adresy a kódu producenta a data nebo období snášky;

b)

množství vajec dodaných do příslušných balíren/třídíren, rozepsané podle producenta, s uvedením jména, adresy, kódu balírny/třídírny a data nebo období snášky.

2.   Pro účely tohoto článku však mohou sběrná zařízení místo vedení záznamů o prodeji a dodávkách zakládat do složek faktury a dodací listy, které obsahují údaje uvedené v odstavci 1.

Článek 7

Záznamy, které vedou balírny/třídírny

1.   Balírny/třídírny zaznamenávají zvlášť podle způsobu chovu a po dnech:

a)

množství obdržených netříděných vajec, rozepsané podle producenta, s uvedením jména, adresy a kódu producenta a data nebo období snášky;

b)

množství vajec po jejich roztřídění, rozepsané podle třídy jakosti a hmotnostní skupiny;

c)

množství tříděných vajec dodaných z jiných balíren/třídíren s uvedením kódu těchto balíren/třídíren a data minimální trvanlivosti;

d)

množství netříděných vajec dodaných do jiných balíren/třídíren, rozepsané podle producenta s uvedením kódu těchto balíren/třídíren a data nebo období snášky;

e)

počet a/nebo hmotnost dodaných vajec, podle třídy jakosti a hmotnostní skupiny, data balení v případě vajec třídy B nebo data minimální trvanlivosti v případě vajec třídy A a podle odběratelů, u kterých jsou uvedena jejich jména a adresy.

Balírny/třídírny musí své záznamy o fyzických zásobách aktualizovat každý týden.

2.   Pokud jsou vejce třídy A a jejich balení označeny údaji o způsobu krmení nosnic v souladu s článkem 13 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2023/2465, balírny/třídírny, které takové údaje používají, je zaznamenávají zvlášť v souladu s odstavcem 1 tohoto článku.

3.   Pro účely tohoto článku však mohou balírny/třídírny místo vedení záznamů o prodeji a dodávkách zakládat do složek faktury a dodací listy, které obsahují údaje uvedené v odstavcích 1 a 2.

Článek 8

Lhůty pro uchovávání záznamů

Záznamy a složky uvedené v čl. 7 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2023/2465 a v článcích 4, 5 a 6 tohoto nařízení se uchovávají po dobu nejméně 12 měsíců ode dne, kdy začaly být vedeny či byly založeny.

Článek 9

Kontroly

1.   Každý členský stát za účelem zajištění souladu s tímto nařízením a nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2023/2465 jmenuje inspekční orgán.

2.   Inspekční orgány uvedené v odstavci 1 podle potřeby kontrolují produkty, na něž se vztahuje nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2023/2465, v různých fázích uvádění na trh. Vedle náhodného odběru vzorků se kontroly provádějí na základě analýzy rizik, přičemž se zohlední druh a kapacita dotyčného zařízení a dřívější záznamy o hospodářském subjektu, pokud jde o dodržování obchodních norem pro vejce.

3.   Pokud jde o vejce třídy A, která jsou dovážena ze třetích zemí, provádějí se kontroly uvedené v odstavci 2 při celním odbavení a před jejich propuštěním do volného oběhu.

Vejce třídy B dovezená ze třetích zemí se propustí do volného oběhu až poté, co se při celním odbavení ověří, že jejich konečné místo určení je ve zpracovatelském průmyslu.

4.   Vedle náhodného odběru vzorků se provádějí inspekce hospodářských subjektů, jejichž četnost určí inspekční orgány na základě analýzy rizik uvedené v odstavci 2, přičemž se zohlední minimálně:

a)

výsledky předchozích kontrol;

b)

složitost kanálů pro uvádění vajec na trh;

c)

stupeň segmentace ve výrobním nebo balírenském/třídícím zařízení;

d)

množství produkovaných nebo zabalených vajec;

e)

všechny podstatné změny, k nimž došlo ve srovnání s předchozími roky, pokud jde o druh produkovaných nebo zpracovávaných vajec nebo o způsob uvádění na trh.

5.   Inspekce se provádějí pravidelně a předem se neohlašují. Záznamy uvedené v článcích 4, 5 a 6 se inspekčním orgánům předkládají, jakmile o ně požádají.

Článek 10

Rozhodnutí o nedodržení předpisů

1.   Rozhodnutí inspekčních služeb po inspekcích stanovených v článku 9, z nichž vyplývá nesoulad s tímto nařízením nebo částí VI přílohy VII nařízení (EU) č. 1308/2013 nebo s nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2023/2465, lze přijmout pouze pro celou šarži, jež byla zkontrolována.

2.   Zjistí-li se, že kontrolovaná šarže není v souladu s tímto nařízením nebo s částí VI přílohy VII nařízení (EU) č. 1308/2013 nebo s nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2023/2465, inspekční orgán zakáže její uvedení na trh nebo její dovoz, pokud šarže pochází ze třetí země, a to až do doby, než a pokud se prokáže, že požadavky tohoto nařízení již splňuje.

3.   Inspekční orgán, který provedl kontrolu, ověří, zda odmítnutá šarže je v souladu nebo zda jsou přijímána opatření pro zajištění souladu s tímto nařízením nebo s nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2023/2465.

Článek 11

Oznámení o porušení předpisů

Členské státy oznámí Komisi elektronickou cestou do pěti pracovních dnů všechna porušení předpisů zjištěná inspekčními orgány, nebo jakékoli vážné podezření na taková porušení, která by mohla narušit obchod s vejci uvnitř Unie. Obchod uvnitř Unie je považován za narušený zejména v případě závažného porušení předpisů hospodářskými subjekty, které produkují nebo uvádějí na trh vejce určená k prodeji v jiném členském státě.

Článek 12

Oznamování

1.   Na žádost Komise předávají členské státy Komisi a ostatním členským státům informace nezbytné pro provádění tohoto nařízení.

2.   Oznámení Komisi uvedená v tomto nařízení se provádějí v souladu s nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1183 (8) a prováděcím nařízením Komise (EU) 2017/1185 (9).

Článek 13

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. srpna 2023.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)   Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1).

(3)  Nařízení Komise (ES) č. 589/2008 ze dne 23. června 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o obchodní normy pro vejce (Úř. věst. L 163, 24.6.2008, s. 6).

(4)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/2465 ze dne 17. srpna 2023, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o obchodní normy pro vejce, a zrušuje nařízení Komise (ES) č. 589/2008 (Úř. věst. L, 2023/2465, 8.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2465/oj).

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1).

(6)  Směrnice Komise 2002/4/ES ze dne 30. ledna 2002 o registraci zařízení pro chov nosnic, kterou stanoví směrnice Rady 1999/74/ES (Úř. věst. L 30, 31.1.2002, s. 44).

(7)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin (Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 1).

(8)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1183 ze dne 20. dubna 2017, kterým se doplňují nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 a (EU) č. 1308/2013, pokud jde o oznamování informací a dokumentů Komisi (Úř. věst. L 171, 4.7.2017, s. 100).

(9)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1185 ze dne 20. dubna 2017, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 a (EU) č. 1308/2013, pokud jde o oznamování informací a dokumentů Komisi, a kterým se mění a ruší několik nařízení Komise (Úř. věst. L 171, 4.7.2017, s. 113).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2466/oj

ISSN 1977-0626 (electronic edition)


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU