(EU) 2023/2465Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/2465 ze dne 17. srpna 2023, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o obchodní normy pro vejce, a zrušuje nařízení Komise (ES) č. 589/2008

Publikováno: Úř. věst. L 2465, 8.11.2023 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 17. srpna 2023 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 28. listopadu 2023 Nabývá účinnosti: 28. listopadu 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.European flag

Úřední věstník
Evropské unie

CS

Série L


2023/2465

8.11.2023

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2023/2465

ze dne 17. srpna 2023,

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o obchodní normy pro vejce, a zrušuje nařízení Komise (ES) č. 589/2008

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na čl. 75 odst. 2, článek 79, čl. 86 písm. a) a článek 89 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ve svém sdělení ze dne 20. května 2020 nazvaném „Strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“ pro spravedlivé, zdravé a ekologické potravinové systémy“ (2) Komise oznámila, že provede revizi obchodních norem, aby zajistila přijetí a dodávky udržitelných zemědělských produktů a posílila úlohu kritérií udržitelnosti a zároveň zohlednila možný dopad těchto norem na potravinové ztráty a plýtvání potravinami. V této souvislosti by měly být rovněž upraveny stávající obchodní normy pro vejce s ohledem na technický vývoj a poptávku spotřebitelů a vývoj v souvislosti s influenzou ptáků jako rizikového faktoru pro producenty vajec nosnic ve volném výběhu.

(2)

Nařízení (EU) č. 1308/2013 zrušilo a nahradilo nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 (3). V části II hlavě II kapitole I oddíle 1 nařízení (EU) č. 1308/2013 jsou stanovena pravidla týkající se obchodních norem pro vejce bez zavedení podstatných změn a Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci a prováděcí akty v tomto ohledu. V zájmu zajištění hladkého fungování trhu s vejci v novém právním rámci musí být prostřednictvím těchto aktů přijata některá pravidla. Toto nařízení a prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2466 (4) by mělo nahradit nařízení Komise (ES) č. 589/2008 (5), které by proto mělo být zrušeno.

(3)

Aby se umožnilo hladké fungování trhu s vejci, měly by obchodní normy pro vejce zahrnovat klasifikační kritéria, konzervaci a manipulaci, požadavky na označování a balení, používání nepovinných vyhrazených údajů, úrovně přípustné odchylky, jakož i podmínky dovozu a vývozu. Vzhledem k tomu, že všechny tyto aspekty jsou úzce propojeny, měla by být pravidla týkající se obchodních norem pro vejce zachována jako ucelený soubor pravidel, a proto by měla být stanovena v jednom aktu v přenesené pravomoci.

(4)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 (6) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 (7) se týkají vajec. Vzhledem k tomu, že jsou relevantní v oblasti obchodních norem pro vejce, a v zájmu zajištění soudržnosti by se z těchto horizontálních nařízení mělo v co největší možné míře vycházet.

(5)

Směrnice Rady 1999/74/ES (8) stanovila zásady pro chov slepic v různých systémech chovu. Vzhledem k tomu, že její ustanovení souvisejí s obchodními normami pro vejce, a v zájmu zajištění soudržnosti by se z této směrnice mělo v co největší možné míře vycházet.

(6)

Měly by být stanoveny jakostní charakteristiky pro vejce třídy A, aby byla zajištěna vysoká jakost vajec dodávaných přímo konečnému spotřebiteli a stanovena kritéria, která mohou kontrolovat inspekční orgány. Tyto jakostní charakteristiky by měly vycházet z normy č. 42 Evropské hospodářské komise OSN (EHK OSN), která se týká uvádění vajec ve skořápce na trh a kontroly jejich obchodní jakosti v mezinárodním obchodu mezi členskými státy EHK OSN a vajec určených pro tyto státy.

(7)

V zásadě platí, že vejce by se neměla mýt nebo čistit, protože takové postupy mohou poškodit skořápku, jež pro vejce představuje účinnou ochranu před možným proniknutím bakterií a má celou řadu antimikrobiálních vlastností. Kromě toho by se vejce třídy A neměla umývat z toho důvodu, že v průběhu mytí nebo po něm by mohlo dojít k poškození fyzických překážek, jako je kutikula. Takové poškození může vytvořit příznivé podmínky pro bakteriální kontaminaci vnitřního obsahu vejce nebo unikání vlhkosti přes skořápku, což by způsobilo nárůst rizika pro spotřebitele, a to především v případě, že následné podmínky sušení a skladování nejsou optimální.

(8)

Některé postupy, jako například ošetření vajec ultrafialovým zářením, by se však neměly považovat za čištění. Některé členské státy nicméně pod důslednou kontrolou schválená zařízení na mytí vajec s dobrými výsledky používají. Podle stanoviska vydaného dne 7. září 2005 vědeckou komisí pro biologická nebezpečí Evropského úřadu pro bezpečnost potravin, která se na žádost Komise zabývala mikrobiologickými riziky plynoucími z mytí konzumních vajec (9), se způsoby mytí vajec, jež se používají v některých balírnách/třídírnách, z hygienického hlediska mohou zachovat za předpokladu, že pro zařízení na mytí vajec bude mimo jiné vypracován soubor pravidel.

(9)

Vejce třídy A by měla být tříděna podle hmotnosti. Proto by měl být stanoven omezený počet hmotnostních tříd a jejich odpovídajících přehledných názvů, jakož i minimální požadavky na označování, které nevylučují dodatečné nepovinné označování za předpokladu, že jsou splněny požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 (10).

(10)

Povolení třídit a označovat vejce podle jakosti a hmotnostní skupiny jakožto balírny/třídírny by měly získat pouze podniky, jejichž prostory a technické vybavení odpovídají druhu a rozsahu takové činnosti, a umožňují tudíž náležitou manipulaci s vejci.

(11)

Aby byla zajištěna čerstvost vajec, je nezbytné stanovit maximální lhůty pro třídění, označování a balení vajec a pro označování balení.

(12)

Kromě obecné povinnosti zajistit ve všech fázích výroby, zpracování a distribuce sledovatelnost potravin, krmiv, zvířat určených k produkci potravin a veškerých dalších látek, které jsou určeny k přimísení do potravin či krmiv, nebo u nichž se očekává, že přimíseny budou, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 (11) by pro účely provádění kontrol měly být stanoveny informace, jež mají být uvedeny na přepravních obalech obsahujících vejce a v průvodních dokladech.

(13)

Pokud jsou vejce dodávána do jiného členského státu, je nutné, aby se na ně v místě produkce vyznačil kód producenta. Obzvláště v případě vajec třídy B by mělo být stanoveno, že pokud ze samotného kódu producenta nevyplývá jasné rozlišení třídy jakosti, měla by být vejce třídy B označena jiným způsobem.

(14)

Měly být definovány charakteristiky jiných možných způsobů označování vajec třídy B podle části VI bodu III bodu 1 druhého pododstavce přílohy VII nařízení (EU) č. 1308/2013.

(15)

Pokud jsou vejce dodávána přímo do potravinářského průmyslu ke zpracování a existují dostatečné záruky ohledně konečného místa určení, členské státy mohou hospodářským subjektům, které o to požádají, udělit výjimky z požadavku na označování za předpokladu, že vejce jsou do potravinářského průmyslu dodávána přímo z místa produkce.

(16)

Nařízení (EU) č. 1169/2011 stanoví pravidla obecné povahy vztahující se na všechny potraviny uváděné na trh. Pro balení vajec je však třeba stanovit některé specifické požadavky na označování.

(17)

Měly by být stanoveny výrazy pro identifikaci způsobu chovu, jakož i minimální požadavky na systémy produkce pro různé způsoby chovu nosnic.

(18)

Jsou-li vejce prodávána s nepovinným vyhrazeným údajem zdůrazňujícím zvláštní čerstvost vajec, měla by být pro tato označení stanovena maximální lhůta.

(19)

Jsou-li vejce prodávána s uvedením zvláštního složení krmiva pro nosnice, měly by být stanoveny minimální požadavky na používání těchto údajů.

(20)

Jsou-li vejce prodávána bez obalu, měl by mít spotřebitel k dispozici některé údaje, které se na balení běžně uvádějí.

(21)

Kromě všeobecných hygienických požadavků na první balení a další balení potravin je třeba stanovit některé další požadavky, aby se maximálně snížilo riziko zhoršení jakosti nebo kontaminace vajec v průběhu skladování a přepravy. Tyto normy by měly být založeny na normě EHK OSN č. 42.

(22)

Průmyslová vejce jsou nevhodná pro lidskou spotřebu. Je proto třeba stanovit použití zvláštních pásek nebo štítků pro snadnou identifikaci balení obsahujících tato vejce.

(23)

Požadavky, které uplatňují třetí země, mohou být odlišné od požadavků stanovených pro uvádění vajec na trh v Unii. S ohledem na usnadnění vývozu by mělo být povoleno, aby vejce zabalená a určená k vývozu mimo Unii tyto požadavky splňovala.

(24)

Měly by být stanoveny podrobnosti, pokud jde o posouzení rovnocennosti obchodních norem třetích zemí s právními předpisy Unie, které na žádost třetích zemí provede Komise. Měla by být stanovena pravidla týkající se požadavků na označování a označování štítky u vajec dovážených ze třetích zemí.

(25)

Při kontrole dodržování obchodních norem by měly být povoleny určité tolerance. Tyto tolerance by se měly lišit podle různých fází uvádění na trh.

(26)

Dodávky vajec pro maloobchod ve francouzských zámořských departementech závisí částečně na dodávkách vajec z evropského kontinentu, protože místní produkce stále nestačí k pokrytí poptávky. S ohledem na dobu trvání přepravy a klimatické podmínky vyžaduje uchovávání vajec dopravovaných do francouzských zámořských departementů dodržování zvláštního režimu zásobování, včetně možnosti přepravovat vejce chlazená. Tento zvláštní režim je možné odůvodnit nedostatkem místních kapacit produkce vajec. Dokud nebudou vybudovány dostatečné místní produkční kapacity, měla by být tato výjimečná opatření zachována.

(27)

Aby se zohlednily specifické podmínky uvádění vajec na trh v některých vzdálených regionech Finska, měla by být pro prodej od producentů do maloobchodních prodejen v těchto regionech stanovena výjimka z požadavků nařízení (EU) č. 1308/2013 a tohoto nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět

Toto nařízení doplňuje nařízení (EU) č. 1308/2013 stanovením pravidel k obchodním normám pro vejce slepic kura domácího (Gallus gallus), s výjimkou násadových vajec, zejména pokud jde o:

a)

klasifikační kritéria;

b)

konzervaci a manipulaci;

c)

požadavky na označování a balení;

d)

používání nepovinných vyhrazených údajů;

e)

úrovně tolerancí;

f)

podmínky dovozu a vývozu.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení a prováděcího nařízení (EU) 2023/2466 se použijí definice uvedené v čl. 2 odst. 1 nařízení (ES) č. 852/2004 a v bodech 5.2, 5.3, 5.4 a 7.3 přílohy I nařízení (ES) č. 853/2004.

Kromě toho se rozumí:

a)

„balením“ první balení, které obsahuje vejce třídy A nebo B, s výjimkou přepravních obalů a kontejnerů s průmyslovými vejci;

b)

„prodejem bez obalu“ nabídka vajec k maloobchodnímu prodeji konečnému spotřebiteli jiným způsobem než v baleních;

c)

„sběrným zařízením“ každý provoz registrovaný v souladu s článkem 6 nařízení (ES) č. 852/2004 s oprávněním ke sběru vajec od producenta za účelem dodávání do balírny/třídírny, na trh určený výhradně pro velkoobchod, jehož podniky jsou schválené jako balírny/třídírny, či potravinářskému nebo nepotravinářskému průmyslu;

d)

„potravinářským průmyslem“ všechny provozy vyrábějící vaječné výrobky určené pro lidskou spotřebu, s výjimkou zařízení společného stravování;

e)

„nepotravinářským průmyslem“ všechny podniky vyrábějící výrobky obsahující vejce, které nejsou určeny pro lidskou spotřebu;

f)

„zařízením společného stravování“ provozy uvedené v čl. 2 odst. 2 písm. d) nařízení (EU) č. 1169/2011;

g)

„vejci“ vejce ve skořápce – s výjimkou vajec rozbitých, inkubovaných či vařených – snesená slepicemi kura domácího (Gallus gallus) a vhodná pro přímou lidskou spotřebu nebo k přípravě vaječných výrobků;

h)

„rozbitými vejci“ vejce s poškozenou skořápkou a blánami, v důsledku čehož je vnitřek vejce odhalený;

i)

„inkubovanými vejci“ vejce od okamžiku vložení do umělé líhně;

j)

„průmyslovými vejci“ vejce, která nejsou určena pro lidskou spotřebu;

k)

„šarží“ vejce v baleních i bez obalu, která pocházejí z jednoho místa produkce nebo z jedné balírny/třídírny nacházející se na témže místě, s totožným datem snášky, datem minimální trvanlivosti nebo datem zabalení, pocházející ze stejného způsobu chovu a v případě tříděných vajec zařazená do stejné třídy jakosti a hmotnostní skupiny;

l)

„opětovným zabalením“ fyzické přemístění vajec do jiného balení nebo opětovné označení balení obsahujícího vejce;

m)

„uvedením na trh“ držení vajec za účelem prodeje, včetně nabízení k prodeji, skladování, balení, označování, dodávání nebo jakéhokoli jiného druhu převodu, též bezplatně;

n)

„hospodářským subjektem“ producent nebo jakákoli jiná fyzická či právnická osoba působící v oblasti uvádění vajec na trh;

o)

„místem produkce“ zařízení, ve kterém se chovají nosnice a které je registrováno v souladu se směrnicí Komise 2002/4/ES (12);

p)

„balírnou/třídírnou“ balírna/třídírna ve smyslu nařízení (ES) č. 853/2004, která je povolená v souladu s čl. 3 odst. 2 prováděcího nařízení (EU) 2023/2466 a ve které jsou vejce tříděna podle jakosti a hmotnosti;

q)

„konečným spotřebitelem“ poslední spotřebitel potraviny, který tuto potravinu nepoužije v rámci provozování nebo činnosti potravinářského podniku;

r)

„kódem producenta“ rozlišovací číslo místa produkce podle bodu 2 přílohy směrnice 2002/4/ES.

Článek 3

Jakostní charakteristiky vajec

1.   Vejce třídy A musí vykazovat tyto jakostní charakteristiky:

a)

skořápka a kutikula: normálního tvaru, čisté, nepoškozené;

b)

vzduchová bublina: nepohyblivá, výška nejvýše do 6 mm; u vajec označených „extra“ však nesmí přesáhnout 4 mm;

c)

žloutek: při prosvícení viditelný pouze jako stín, bez zřetelně rozeznatelných obrysů, při otáčení vejce se mírně pohybuje a vrací se ke středu;

d)

bílek: čirý, průsvitný

e)

zárodek: nepostřehnutelný vývoj;

f)

cizí látky: nejsou přípustné;

g)

nezamýšlený cizí zápach: není přípustný.

2.   Vejce třídy B jsou vejce, která nevykazují jakostní charakteristiky uvedené v odstavci 1. Vejce třídy A, která již uvedené vlastnosti nemají, se přeřadí do třídy B. Vajíčka, která nejsou označena do deseti dnů po snášce, jsou vejce třídy B.

Článek 4

Konzervace vajec a manipulace s nimi

1.   Vejce třídy A se před tříděním ani po třídění nesmějí mýt ani čistit, s výhradou odstavce 3.

2.   Vejce třídy A nesmí být žádným způsobem konzervována nebo chlazena v prostorách nebo zařízeních, kde je teplota uměle udržována pod 5 °C. Vejce, která byla v průběhu dopravy uchovávána při teplotě nižší než 5 °C po dobu maximálně 24 hodin nebo v maloobchodních prodejnách a přidružených prostorách po dobu maximálně 72 hodin, se však nepovažují za chlazená.

3.   Členské státy, které k 1. červnu 2003 povolily balírnám/třídírnám mýt vejce, mohou toto povolení pro balírny/třídírny zachovat, pokud se tyto balírny/třídírny řídí vnitrostátními pokyny pro zařízení na mytí vajec. Mytá vejce smějí být uváděna na trh pouze v členských státech, v nichž byla tato povolení vydána.

4.   Členské státy uvedené v odstavci 3 by měly v souladu s článkem 8 nařízení (ES) č. 852/2004 motivovat provozovatele potravinářských podniků k vypracování vnitrostátních pokynů pro správnou praxi pro zařízení na mytí vajec.

Článek 5

Třídění vajec třídy A podle hmotnosti

1.   Vejce třídy A se třídí podle hmotnosti takto:

a)

XL – velmi velká: hmotnost ≥ 73 g;

b)

L – velká: hmotnost ≥ 63 g a < 73 g;

c)

M – střední: hmotnost ≥ 53 g a < 63 g;

d)

S – malá: hmotnost < 53 g.

2.   Hmotnostní skupina se vyznačí příslušnými písmeny nebo názvy podle odstavce 1 nebo pomocí kombinace obojího, případně se doplní příslušné hmotnostní rozpětí.

3.   Odchylně od odstavce 1, jestliže jedno balení obsahuje vejce třídy A různých velikostí, uvede se minimální čistá hmotnost vajec v gramech a na vnější straně balení se uvede označení „Vejce různých velikostí“ nebo podobný výraz.

Článek 6

Lhůta pro třídění, označování a balení vajec a označování balení

1.   Vejce třídy A musí být roztříděna, označena a zabalena do deseti dnů po snášce.

2.   Vejce uváděná na trh podle článku 12 musí být roztříděna, označena a zabalena do čtyř dnů po snášce.

3.   Datum minimální trvanlivosti uvedené v čl. 11 odst. 1 písm. d) tohoto nařízení se vyznačí při balení v souladu s bodem 1 přílohy X nařízení (EU) č. 1169/2011.

Článek 7

Informace uvedené na přepravním obalu

1.   Aniž je dotčen článek 18 nařízení (ES) č. 178/2002, vyznačí producent v místě produkce na každý přepravní obal obsahující vejce:

a)

jméno a adresu producenta;

b)

kód producenta;

c)

počet vajec a/nebo jejich hmotnost;

d)

datum nebo období snášky;

e)

datum expedice.

V případě balíren/třídíren, kterým vejce bez obalu dodávají jejich vlastní produkční jednotky nacházející se ve stejném areálu, mohou být informace na přepravních obalech vyznačeny v balírně/třídírně.

2.   Informace uvedené v odstavci 1 se vyznačí na přepravní obaly a musí být obsaženy v průvodních dokladech. Kopii těchto dokladů uchovává každý zapojený hospodářský subjekt, jemuž jsou vejce dodána. Originály průvodních dokladů uchovává balírna/třídírna, která vejce třídí.

Jestliže jsou šarže dodané sběrnému zařízení rozděleny k dodání více než jednomu hospodářskému subjektu, mohou být průvodní doklady nahrazeny vhodnými štítky na přepravních kontejnerech, pokud tyto štítky obsahují informace uvedené v odstavci 1.

3.   Informace uvedené v odstavci 1 vyznačené na přepravním obalu nesmí být měněny a musí zůstat na přepravním obalu, dokud z něj vejce nebudou vyjmuta za účelem okamžitého třídění, označování, balení nebo dalšího zpracování.

Článek 8

Označování vajec k přeshraničním dodávkám

1.   Vejce dodávaná z místa produkce do sběrného zařízení, balírny/třídírny, potravinářského nebo nepotravinářského průmyslu nacházejících se v jiném členském státě musí být označena kódem producenta před tím, než opustí místo produkce.

2.   Členský stát, na jehož území se místo produkce nachází, může z požadavku uvedeného v odstavci 1 udělit výjimku, jestliže producent podepsal smlouvu o dodání s balírnou/třídírnou v jiném členském státě, která vyžaduje označování v souladu s tímto nařízením. Taková výjimka může být udělena pouze na požádání obou dotčených hospodářských subjektů a po předchozím písemném souhlasu členského státu, v němž se balírna/třídírna nachází. V takových případech se k zásilce přikládá kopie smlouvy o dodání.

3.   Minimální doba trvání smlouvy o dodání uvedené v odstavci 2 nesmí být kratší než jeden měsíc.

4.   Před udělením výjimky podle odstavce 2 tohoto článku musí být informovány inspekční orgány dotyčného členského státu a všech případných tranzitních členských států uvedené v článku 9 prováděcího nařízení (EU) 2023/2466.

5.   Vejce třídy B uváděná na trh v jiném členském státě, která jsou označena v souladu s částí VI bodem III bodem 1 druhým pododstavcem přílohy VII nařízení (EU) č. 1308/2013, musí být v příslušných případech označena v souladu s článkem 9 tohoto nařízení, aby bylo zajištěno, že jsou snadno rozeznatelná od vajec třídy A.

Článek 9

Označení na vejcích třídy B

Označení uvedené v části VI bodě III bodě 1 druhém pododstavci přílohy VII nařízení (EU) č. 1308/2013 má podobu kruhu o průměru nejméně 12 mm, v němž je vepsáno písmeno „B“ o minimální výšce 5 mm, nebo podobu zřetelně viditelného barevného bodu o průměru minimálně 5 mm.

Článek 10

Označování vajec dodávaných přímo do potravinářského průmyslu

1.   Nestanoví-li právní předpisy v oblasti hygieny jinak, členské státy mohou pro hospodářské subjekty na jejich žádost stanovit výjimku z povinnosti označovat vejce podle části VI bodu III bodu 1 přílohy VII nařízení (EU) č. 1308/2013, jestliže jsou vejce dodávána do potravinářského průmyslu přímo z místa produkce. Plnou odpovědnost za dodávku nese provozovatel potravinářského podniku, který se tudíž zavazuje, že vejce budou použita pouze ke zpracování.

2.   Pokud jsou v případech uvedených v odstavci 1 vejce dodávána z místa produkce v jednom členském státě do potravinářského průmyslu v jiném členském státě, členský stát, v němž je místo produkce usazeno, před první dodávkou náležitě informuje příslušné orgány druhého členského státu o udělení odchylky pro označování.

3.   Členské státy mohou z povinnosti označovat vejce, která jsou dovážena ze třetí země a jsou dodávána přímo do potravinářského průmyslu, udělit výjimku, pokud je jejich konečné místo určení za účelem zpracování zkontrolováno příslušnými orgány členského státu.

Článek 11

Označování balení

1.   Na baleních obsahujících vejce třídy A musí být na vnější straně uvedeny tyto dobře viditelné a snadno čitelné údaje:

a)

kódy balíren/třídíren, ve kterých byla vejce zabalena a v relevantních případech znovu zabalena;

b)

třída jakosti; balení mohou být označena buď slovy „třída A“, nebo písmenem „A“, a to buď samostatně, nebo v kombinaci se slovy „čerstvá“ nebo „čerstvá vejce“;

c)

hmotnostní skupina podle článku 5;

d)

datum minimální trvanlivosti v souladu s čl. 9 odst. 1 písm. f) nařízení (EU) č. 1169/2011;

e)

slova „mytá vejce“ u mytých vajec podle článku 4 tohoto nařízení;

f)

jako zvláštní podmínku uchování podle čl. 9 odst. 1 písm. g) nařízení (EU) č. 1169/2011 doporučení spotřebitelům uchovávat vejce po zakoupení v chladu.

2.   Kromě požadavků stanovených v odstavci 1 musí být na baleních obsahujících vejce třídy A na vnější straně uvedeny dobře viditelné a snadno čitelné údaje o způsobu chovu.

K označení způsobu chovu se použijí pouze následující výrazy:

a)

v případě konvenčního zemědělství výrazy stanovené v příloze I tohoto nařízení;

b)

v případě ekologické produkce výrazy stanovené v čl. 30 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 (13).

Význam kódu producenta se vysvětlí na vnější nebo vnitřní straně balení.

3.   Ustanovení odstavce 2 se použijí, aniž jsou dotčena vnitrostátní technická opatření, která stanoví požadavky nad rámec minimálních požadavků na systémy chovu při různých způsobech chovu nosnic uvedených v příloze II a která se mohou vztahovat pouze na producenty dotyčného členského státu, pokud jsou slučitelná s právními předpisy Unie.

4.   Na baleních obsahujících vejce třídy B musí být na vnější straně uvedeny tyto dobře viditelné a snadno čitelné údaje:

a)

kód balírny/třídírny;

b)

třída jakosti; označení výrazem „třída B“ nebo písmenem „B“;

c)

datum balení.

5.   Členské státy mohou požadovat, aby na baleních vajec pocházejících z jejich území byly štítky upevněny tak, že se při otevření balení roztrhnou.

Článek 12

Nepovinné vyhrazené údaje týkající se jakosti

1.   Označení „extra“ nebo „extra čerstvá“ může být použito jako doplňující údaj o jakosti na baleních obsahujících vejce třídy A do devátého dne po snášce.

2.   Pokud se použijí označení uvedená v odstavci 1, vyznačí se na balení datum snášky a lhůta devíti dnů tak, aby byly dobře viditelné a snadno čitelné.

Článek 13

Nepovinné vyhrazené údaje týkající se krmiva

Jestliže se uvádí způsob krmení nosnic, uplatňují se tyto minimální požadavky:

a)

obsah obilovin jako přísady ve složení krmiva může být uveden pouze za předpokladu, že obiloviny tvoří minimálně 60 % hmotnosti použité krmné směsi, která může obsahovat nejvýše 15 % vedlejších produktů z obilovin;

b)

aniž je dotčen minimální podíl 60 % uvedený v písmenu a), pokud je v označení uvedena konkrétní obilovina, musí tvořit minimálně 30 % použité krmné směsi. Pokud je v označení jmenovitě uvedeno více obilovin, musí každá tvořit minimálně 5 % krmné směsi.

Článek 14

Informace uváděné při prodeji vajec bez obalu

Při prodeji vajec bez obalu se uvedou následující informace tak, aby byly pro spotřebitele dobře viditelné a snadno čitelné:

a)

třída jakosti;

b)

hmotnostní skupina podle článku 5;

c)

údaje o způsobu chovu v souladu s čl. 11 odst. 2;

d)

vysvětlení významu kódu producenta;

e)

datum minimální trvanlivosti.

Článek 15

Kvalita balení

Aniž jsou dotčeny požadavky stanovené v kapitole X přílohy II nařízení (ES) č. 852/2004 týkající se prvního balení a dalšího balení potravin, balení musí být odolná proti nárazu, suchá, čistá a v dobrém stavu a vyrobená z materiálů, které chrání vejce před vnějšími pachy a vlivy negativně působícími na jejich jakost.

Článek 16

Balení průmyslových vajec

Průmyslová vejce se uvádějí na trh v obalových nádobách opatřených červenou páskou nebo štítkem.

Na páskách a štítcích se musí vyznačit:

a)

název a adresa hospodářského subjektu, jemuž jsou vejce určena;

b)

název a adresa hospodářského subjektu, který vejce expedoval;

c)

slova „průmyslová vejce“ verzálkami o výšce 2 cm a slova „nevhodná pro lidskou spotřebu“ písmeny o výšce nejméně 8 mm.

Článek 17

Opětovné zabalení

Vejce třídy A, která byla zabalena, mohou být opětovně zabalena pouze v balírnách/třídírnách. Každé balení smí obsahovat pouze vejce jedné šarže.

Článek 18

Tolerance v případě vad jakosti

1.   Při kontrolách šarží vajec třídy A jsou povoleny tyto tolerance:

a)

v balírně/třídírně bezprostředně před expedicí: 5 % vajec s vadami jakosti;

b)

v ostatních fázích uvádění na trh: 7 % vajec s vadami jakosti.

2.   U vajec uváděných na trh jako „extra“ nebo „extra čerstvá“ však není povolena žádná tolerance pro výšku vzduchové bubliny v okamžiku balení nebo dovozu.

3.   Pokud kontrolovaná šarže obsahuje méně než 180 vajec, procentní podíly stanovené v odstavci 1 se zdvojnásobí.

Článek 19

Tolerance pro hmotnost vajec

1.   Kromě případu stanoveného v čl. 5 odst. 3 je při kontrole šarží vajec třídy A povolena tolerance, pokud jde o hmotnost jednotlivých vajec. Takové šarže mohou obsahovat nejvýše 10 % vajec hmotnostní skupiny, jež předchází hmotnostní skupině vyznačené na obalu nebo po ní následuje, avšak nanejvýš 5 % vajec z bezprostředně nižší hmotnostní skupiny.

2.   Pokud kontrolovaná šarže obsahuje méně než 180 vajec, procentní podíly stanovené v odstavci 1 se zdvojnásobí.

Článek 20

Tolerance pro označování vajec

Při kontrolách šarží a balení vajec je povolena tolerance 20 % vajec s nečitelným označením.

Článek 21

Vejce určená pro vývoz do třetích zemí

Vejce zabalená a určená pro vývoz do třetích zemí mohou podléhat jiným požadavkům než těm, které jsou stanoveny v části VI přílohy VII nařízení (EU) č. 1308/2013 a v tomto nařízení, pokud jde o jakost, označování a označování štítky nebo některé další požadavky.

Článek 22

Dovážená vejce

1.   Na žádost dotčené země Komise zhodnotí obchodní normy pro vejce platné ve vyvážejících třetích zemích. Toto hodnocení zahrnuje pravidla týkající se označování a označování štítky, způsobů chovu a kontrol, jakož i jejich provádění. Zjistí-li se, že uvedená pravidla poskytují dostatečné záruky jejich rovnocennosti s právními předpisy Unie, označují se vejce dovezená z dotčené země rozlišovacím číslem, které je rovnocenné kódu producenta.

2.   Každé hodnocení rovnocennosti pravidel podle odstavce 1 zahrnuje posouzení, zda hospodářské subjekty v dotčené třetí zemi fakticky splňují požadavky stanovené v tomto nařízení. Hodnocení se musí pravidelně aktualizovat. Komise výsledky hodnocení zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie.

3.   Vejce dovážená ze třetích zemí musí být v zemi původu jasně a čitelně označena kódem země dle ISO 3166.

4.   V případě, že neexistuje dostatečná záruka rovnocennosti pravidel podle odstavce 1, musí být na vnější straně balení obsahujících vejce dovezená z dotčené třetí země uvedeny tyto dobře viditelné a snadno čitelné údaje:

a)

země původu;

b)

způsob chovu uvedený jako „neodpovídá normě EU“.

Článek 23

Výjimky pro francouzské zámořské departementy

1.   Odchylně od čl. 4 odst. 2 mohou být vejce určená pro maloobchodní prodej ve francouzských zámořských departementech expedována do těchto departementů chlazená.

2.   V případě uvedeném v odstavci 1 tohoto článku se na vnější straně balení kromě požadavků stanovených v článcích 11 a 14 uvedou slova „chlazená vejce“ a podrobné údaje o chlazení. Rozlišovací znak pro „chlazená vejce“ má podobu rovnostranného trojúhelníka o straně minimálně 10 mm.

Článek 24

Výjimky pro některé regiony Finska

Pro vejce přímo prodávaná producenty do maloobchodních prodejen v regionech uvedených v příloze III se stanoví výjimka z požadavků části VI přílohy VII nařízení (EU) č. 1308/2013 a tohoto nařízení. V souladu s čl. 11 odst. 2 a čl. 14 písm. c) tohoto nařízení však musí být řádně vyznačen způsob chovu.

Článek 25

Zrušení

Nařízení (ES) č. 589/2008 se zrušuje.

Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení a na prováděcí nařízení (EU) 2023/2466 v souladu se srovnávací tabulkou v příloze IV tohoto nařízení.

Článek 26

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné v členských státech v souladu se Smlouvami.

V Bruselu dne 17. srpna 2023.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)   Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  COM(2020/381) final.

(3)  Nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2466 ze dne 17. srpna 2023, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o obchodní normy pro vejce (Úř. věst. L, 2023/2466, 8.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2466/oj).

(5)  Nařízení Komise (ES) č. 589/2008 ze dne 23. června 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o obchodní normy pro vejce (Úř. věst. L 163, 24.6.2008, s. 6).

(6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin (Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 1).

(7)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu (Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 55).

(8)  Směrnice Rady 1999/74/ES ze dne 19. července 1999, kterou se stanoví minimální požadavky na ochranu nosnic (Úř. věst. L 203, 3.8.1999, s. 53).

(9)  EFSA Journal č. 269, 2005, s. 1.

(10)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a o zrušení směrnice Komise 87/250/EHS, směrnice Rady 90/496/EHS, směrnice Komise 1999/10/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES, směrnic Komise 2002/67/ES a 2008/5/ES a nařízení Komise (ES) č. 608/2004 (Úř. věst. L 304, 22.11.2011, s. 18).

(11)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1).

(12)  Směrnice Komise 2002/4/ES ze dne 30. ledna 2002 o registraci zařízení pro chov nosnic, kterou stanoví směrnice Rady 1999/74/ES (Úř. věst. L 30, 31.1.2002, s. 44).

(13)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 ze dne 30. května 2018 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 834/2007 (Úř. věst. L 150, 14.6.2018, s. 1).


PŘÍLOHA I

Výrazy uvedené v čl. 11 odst. 2 druhém pododstavci písmenu a):

Kód jazyka

1

2

3

BG

„Яйца от кокошки – свободно отглеждане на открито“

„Яйца от кокошки – подово отглеждане“

„Уголемени клетки“

ES

„Huevos de gallinas camperas“

„Huevos de gallinas sueltas en el gallinero“

„Jaulas acondicionadas“

CZ

„Vejce nosnic ve volném výběhu“

„Vejce nosnic v halách“

„Vejce nosnic v klecích“/

„Obohacené klece“

DA

„Frilandsæg“

„Skrabeæg“

„Stimulusberigede bure“

DE

„Eier aus Freilandhaltung“

„Eier aus Bodenhaltung“

„ausgestalteter Käfig“

ET

„Vabalt peetavate kanade munad“

„Õrrekanade munad“

„Täiustatud puurid“

EL

„Αυγά ελεύθερης βοσκής“

„Αυγά αχυρώνα ή αυγά στρωμνής“

„Αναβαθμισμένοι/

Διευθετημένοι κλωβοί“

EN

„Free range eggs“

„Barn eggs“

„Enriched cages“

FR

„Œufs de poules élevées en plein air“

„Œufs de poules élevées au sol“

„Cages aménagées“

HR

„Jaja iz slobodnog uzgoja“

„Jaja iz štalskog (podnog) uzgoja“

„Obogaćeni kavezi“

GA

„Uibheacha saor-raoin“

„Uibheacha sciobóil“

„Cásanna Saibhrithe“

IT

„Uova da allevamento all’aperto“

„Uova da allevamento a terra“

„Gabbie attrezzate“

LV

„Brīvās turēšanas apstākļos dētās olas“

„Kūtī dētas olas“

„Uzlaboti būri“

LT

„Laisvai laikomų vištų kiaušiniai“

„Ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai“

„Pagerinti narveliai“

HU

„Szabad tartásban termelt tojás“

„Alternatív tartásban termelt tojás“

„Feljavított ketrecek“

MT

„Bajd tat-tiġieg imrobbija barra“

„Bajd tat-tiġieġ imrobbija ma‘ l-art“

„Gaġeg arrikkiti“

NL

„Eieren van hennen met vrije uitloop“

„Scharreleieren“

„Aangepaste kooi“/

„Verrijkte kooi“

PL

„Jaja z chowu na wolnym wybiegu“

„Jaja z chowu ściółkowego“

„Klatki ulepszone“

PT

„Ovos de galinhas criadas ao ar livre“

„Ovos de galinhas criadas no solo“

„Gaiolas melhoradas“

RO

„Ouă de găini crescute în aer liber“

„Ouă de găini crescute în hale la sol“

„Cuști îmbunătățite“

SK

„Vajcia z chovu na voľnom výbehu“

„Vajcia z podstielkového chovu“

„Obohatené klietky“

SL

„Jajca iz proste reje“

„Jajca iz hlevske reje“

„Obogatene kletke“

FI

„Ulkokanojen munia“

„Lattiakanojen munia“

„Virikehäkit“

SV

„Ägg från utehöns“

„Ägg från frigående höns inomhus“

„Inredd bur“


PŘÍLOHA II

Minimální požadavky na systémy chovu při různých způsobech chovu nosnic uvedené v čl. 11 odst. 3

1.   

„Vejce nosnic ve volném výběhu“ musí pocházet ze systémů chovu, které splňují alespoň podmínky stanovené v článku 4 směrnice 1999/74/ES.

Zejména musí být splněny tyto podmínky:

a)

nosnice musí mít během dne trvalý přístup k venkovnímu volnému výběhu. Tento požadavek však nebrání producentovi, aby omezil přístup k těmto výběhům na omezenou dobu v dopoledních hodinách v souladu s obvyklými zemědělskými postupy, včetně správných chovatelských postupů. Pokud byla na základě právních předpisů Unie uložena dočasná omezení, mohou být vejce bez ohledu na toto omezení uváděna na trh jako „vejce nosnic ve volném výběhu“;

b)

venkovní volné výběhy, do kterých mají nosnice přístup, musí být převážně pokryty vegetací a nesmí se používat k jiným účelům, s výjimkou použití jako sadu, zalesněné plochy či pastviny pro hospodářská zvířata. Příslušné orgány mohou povolit použití venkovních výběhů pro jiné účely, zejména pro instalaci solárních panelů, které nejsou v rozporu s podmínkami dobrých životních podmínek zvířat stanovenými ve směrnici 1999/74/ES a neomezují mobilitu nosnic;

c)

maximální hustota osazení ve venkovních volných výbězích nesmí být v žádném okamžiku vyšší než 2 500 nosnic na hektar plochy dostupné nosnicím, neboli jedna nosnice na 4 m2. Avšak pokud je pro jednu nosnici dostupných alespoň 10 m2, pokud se používá rotace a nosnice mají během celého života hejna stejný přístup na celou plochu, musí být v každé používané ohradě neustále k dispozici nejméně 2,5 m2 na každou nosnici;

d)

hranice venkovního volného výběhu nesmí být od nejbližšího otvoru umožňujícího přístup z budovy do venkovního prostoru vzdálena více než 150 m. Tuto vzdálenost však lze zvětšit až na 350 m od nejbližšího otvoru umožňujícího přístup z budovy do venkovního prostoru za předpokladu, že na ploše celého venkovního volného výběhu je podle čl. 4 odst. 1 bodu 3 písm. b) podbodu ii) směrnice 1999/74/ES rovnoměrně rozmístěn dostatečný počet přístřešků, a to nejméně čtyři přístřešky na hektar.

2.   

„Vejce nosnic v halách“ musí pocházet ze systémů chovu, které splňují alespoň podmínky stanovené v článku 4 směrnice 1999/74/ES.

3.   

Vejce z „obohacených klecí“ musí pocházet ze systémů chovu, které splňují alespoň podmínky stanovené v článku 6 směrnice 1999/74/ES.

4.   

Členské státy mohou u bodů 1 a 2 této přílohy povolit odchylky u zařízení s počtem nosnic menším než 350 nebo u zařízení chovajících chovné nosnice, pokud jde o povinnosti uvedené v čl. 4 odst. 1 bodě 1 písm. d) a e), bodě 2, bodě 3 písm. a) podbodě i) a bodě 3 písm. b) podbodě i) směrnice 1999/74/ES.


PŘÍLOHA III

Regiony Finska uvedené v článku 24

Lappi

Pohjois-Pohjanmaa

Kainuu

Pohjois-Karjala

Pohjois-Savo

Ahvenanmaa


PŘÍLOHA IV

Srovnávací tabulka

Nařízení (ES) č. 589/2008

Toto nařízení

Prováděcí nařízení (EU) …/…

Článek 1

Článek 2

Článek 2

Čl. 2 odst. 1

Čl. 3 odst. 1

 

Čl. 2 odst. 2 a 3

Čl. 4 odst. 1 a 2

 

Čl. 2 odst. 4

Čl. 3 odst. 2

 

Článek 3

Čl. 4 odst. 3 a 4

 

Článek 4

Článek 5

 

Článek 5

 

Článek 3

Článek 6

Článek 6

 

Článek 7

Článek 7

 

Článek 8

Článek 8

 

Článek 9

 

Článek 4

Článek 10

Článek 9

 

Článek 11

Článek 10

 

Článek 12

Článek 11

 

Článek 13

---

---

Článek 14

Článek 12

 

Článek 15

Článek 13

 

Článek 16

Článek 14

 

Článek 17

Článek 15

 

Článek 18

Článek 16

 

Článek 19

Článek 17

 

Článek 20

 

Článek 5

Článek 21

 

Článek 6

Článek 22

 

Článek 7

Článek 23

 

Článek 8

Článek 24

 

Článek 9

Článek 25

 

Článek 10

Článek 26

Článek 18

 

Článek 27

Článek 19

 

Článek 28

Článek 20

 

Článek 29

Článek 21

 

Článek 30

Článek 22

 

Článek 32

 

Článek 11

Článek 33

Článek 23

 

Článek 34

Článek 24

 

Článek 35

---

---

Článek 36

---

---

Článek 37

---

Článek 12

Příloha I

Příloha I

 

Příloha II

Příloha II

 

Příloha III

Příloha III

 


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2465/oj

ISSN 1977-0626 (electronic edition)


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU