(EU) 2023/2464Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/2464 ze dne 17. srpna 2023, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o obchodní normy pro vejce

Publikováno: Úř. věst. L 2464, 8.11.2023 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 17. srpna 2023 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 28. listopadu 2023 Nabývá účinnosti: 8. listopadu 2024
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.European flag

Úřední věstník
Evropské unie

CS

Série L


2023/2464

8.11.2023

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2023/2464

ze dne 17. srpna 2023,

kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o obchodní normy pro vejce

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na čl. 78 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ve svém sdělení ze dne 20. května 2020 nazvaném „Strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“ pro spravedlivé, zdravé a ekologické potravinové systémy“ (2) Komise mimo jiné oznámila, že provede revizi obchodních norem, aby zajistila přijetí a dodávky udržitelných zemědělských produktů a posílila úlohu kritérií udržitelnosti a zároveň zohlednila možný dopad těchto norem na potravinové ztráty a plýtvání potravinami.

(2)

Část VI přílohy VII nařízení (EU) č. 1308/2013 stanoví definice, označování a obchodní názvy vajec slepic kura domácího.

(3)

Nařízení (EU) č. 1308/2013 umožňuje označování vajec v místě produkce nebo v první balírně/třídírně, do níž jsou vejce dodána. To s sebou nese určité riziko nesprávného označení, ať už neúmyslného, nebo úmyslného, neboť vejce z různých zemědělských podniků a systémů produkce mohou být smíchána a nesprávně označena. Navíc v případě incidentů souvisejících s bezpečností potravin by to mohlo vést k problémům se sledovatelností. S ohledem na rostoucí poptávku spotřebitelů by měla být posílena pravidla sledovatelnosti. Díky technickému pokroku je na úrovni zemědělských podniků k dispozici široká škála technologií pro označování.

(4)

Označování vajec by se proto mělo provádět pouze v místě produkce. Je však třeba vzít v úvahu skutečnost, že několik členských států již vyvinulo účinné systémy označování na úrovni balíren/třídíren. Členské státy by proto měly mít možnost udělit z označování vajec v místě produkce výjimku, jestliže se označování provádí v první balírně/třídírně, do níž jsou vejce dodána, pokud je tato výjimka přiměřená, nediskriminační a neohrožuje cíl sledovatelnosti vajec.

(5)

Aby měly členské státy dostatek času na úpravu vnitrostátních právních předpisů, mělo by se toto nařízení začít používat až 12 měsíců po vyhlášení.

(6)

Nařízení (EU) č. 1308/2013 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Bod III části VI přílohy VII nařízení (EU) č. 1308/2013 se mění takto:

1)

bod 2 se nahrazuje tímto:

„2.

Označování vajec podle bodu 1 se uskutečňuje v místě produkce.“;

2)

vkládá se nový bod 2a, který zní:

„2a.

Členské státy mohou na základě objektivních kritérií vyjmout vejce z požadavku stanoveného v bodě 2, jestliže se označování provádí v první balírně/třídírně, do níž jsou vejce dodána.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení se použije ode dne 8 listopadu 2024.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. srpna 2023.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)   Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  COM/2020/381 final.


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2464/oj

ISSN 1977-0626 (electronic edition)


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU