(EU) 2023/2455Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2455 ze dne 7. listopadu 2023, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 neobnovuje schválení účinné látky metiram a kterým se mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011

Publikováno: Úř. věst. L 2455, 8.11.2023 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 7. listopadu 2023 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 28. listopadu 2023 Nabývá účinnosti: 28. listopadu 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.European flag

Úřední věstník
Evropské unie

CS

Série L


2023/2455

8.11.2023

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/2455

ze dne 7. listopadu 2023,

kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 neobnovuje schválení účinné látky metiram a kterým se mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (1), a zejména na čl. 20 odst. 1 a čl. 78 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnicí Komise 2005/72/ES (2) byl metiram zařazen jako účinná látka do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS (3).

(2)

Podle čl. 78 odst. 3 nařízení (ES) č. 1107/2009 se účinné látky zařazené do přílohy I směrnice 91/414/EHS považují za schválené podle nařízení (ES) č. 1107/2009 a jsou uvedeny v části A přílohy prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (4).

(3)

Platnost schválení účinné látky metiram, jak je stanoveno v části A přílohy prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011, skončí dne 31. ledna 2024.

(4)

V souladu s článkem 1 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 844/2012 (5) a ve lhůtě stanovené v uvedeném článku byly Itálii jakožto zpravodajskému členskému státu a Spojenému království jakožto spoluzpravodajskému členskému státu předloženy žádosti o obnovení schválení metiramu.

(5)

Žadatelé předložili zpravodajskému členskému státu, spoluzpravodajskému členskému státu, Komisi a Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) doplňující dokumentaci požadovanou podle článku 6 prováděcího nařízení (EU) č. 844/2012. Zpravodajský členský stát shledal žádosti přijatelnými.

(6)

Zpravodajský členský stát vypracoval po konzultaci se spoluzpravodajským členským státem návrh hodnotící zprávy o obnovení a dne 2. listopadu 2017 jej předložil úřadu a Komisi.

(7)

Úřad předal návrh hodnotící zprávy o obnovení žadateli a členským státům, aby se k ní vyjádřili, a zahájil o ní veřejnou konzultaci. Obdržené připomínky úřad předal Komisi. Úřad zpřístupnil souhrn doplňující dokumentace veřejnosti.

(8)

Dne 20. března 2023 oznámil úřad Komisi svůj závěr (6) ohledně toho, zda lze očekávat, že metiram splní kritéria pro schválení uvedená v článku 4 nařízení (ES) č. 1107/2009. Úřad určil několik významných problematických oblastí. Zejména dospěl k závěru, že referenční hodnoty metiramu a jeho relevantních fungicidně aktivních metabolitů pro expozici obsluhy, okolních osob a místních obyvatel jsou při všech reprezentativních použitích překročeny. Kromě toho úřad zjistil vysoké riziko pro vodní organismy a vysoké riziko pro necílové členovce na ošetřované ploše u všech reprezentativních použití. Úřad rovněž konstatoval, že metiram splňuje kritéria pro to, aby byl identifikován jako endokrinní disruptor pro člověka, pokud jde o účinek na štítnou žlázu.

(9)

V souladu s čl. 13 odst. 3a třetím pododstavcem prováděcího nařízení (EU) č. 844/2012 byla žadateli poskytnuta příležitost předložit dodatečné informace za účelem splnění kritérií pro schválení týkajících se vlastností narušujících činnost endokrinního systému, která jsou stanovena v bodech 3.6.5 a 3.8.2 přílohy II nařízení (ES) č. 1107/2009.

(10)

Dne 24. května 2023 Komise předložila Stálému výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva návrh zprávy o obnovení schválení metiramu a návrh tohoto nařízení.

(11)

Komise vyzvala žadatele, aby se k závěrům úřadu vyjádřili. Vedle toho Komise v souladu s čl. 14 odst. 1 třetím pododstavcem prováděcího nařízení (EU) č. 844/2012 vyzvala žadatele, aby předložili připomínky k návrhu zprávy o obnovení schválení. Žadatelé předložili své připomínky, které byly důkladně přezkoumány.

(12)

Navzdory argumentům předloženým žadateli nebylo možné obavy týkající se účinné látky metiram vyvrátit.

(13)

Nebylo tudíž prokázáno, že v případě jednoho či více reprezentativních použití alespoň jednoho přípravku na ochranu rostlin obsahujícího metiram jsou splněna kritéria pro schválení stanovená v článku 4 nařízení (ES) č. 1107/2009. Je tedy vhodné neobnovit schválení uvedené účinné látky.

(14)

Prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(15)

Členským státům by měl být poskytnut dostatečný čas na odnětí povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující metiram.

(16)

U přípravků na ochranu rostlin obsahujících metiram, pro něž členské státy udělí odkladnou lhůtu v souladu s článkem 46 nařízení (ES) č. 1107/2009, by tato lhůta měla uplynout nejpozději 12 měsíců po vstupu tohoto nařízení v platnost.

(17)

Prováděcím nařízením Komise (EU) 2023/114 (7) byla prodloužena doba platnosti schválení metiramu do 31. ledna 2024, aby bylo možno dokončit postup pro obnovení schválení před uplynutím doby platnosti schválení uvedené látky. Nicméně vzhledem k tomu, že rozhodnutí o neobnovení schválení bylo přijato před uplynutím této prodloužené doby platnosti schválení, mělo by se toto nařízení začít používat dříve než k uvedenému datu.

(18)

Tímto nařízením není dotčeno předložení další žádosti o schválení metiramu podle článku 7 nařízení (ES) č. 1107/2009.

(19)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Neobnovení schválení účinné látky

Schválení účinné látky metiram se neobnovuje.

Článek 2

Změna prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011

V části A přílohy prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 se zrušuje řádek 115 pro metiram.

Článek 3

Přechodná opatření

Členské státy odejmou povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující účinnou látku metiram do dne 28. května 2024.

Článek 4

Odkladná lhůta

Jakákoli odkladná lhůta udělená členskými státy v souladu s článkem 46 nařízení (ES) č. 1107/2009 uplyne nejpozději dne 28. listopadu 2024.

Článek 5

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 7.listopadu 2023.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)   Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  Směrnice Komise 2005/72/ES ze dne 21. října 2005, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinných látek chlorpyrifos, chlorpyrifos-methyl, mankozeb, maneb a metiram (Úř. věst. L 279, 22.10.2005, s. 63).

(3)  Směrnice Rady 91/414/EHS ze dne 15. července 1991 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (Úř. věst. L 230, 19.8.1991, s. 1).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 ze dne 25. května 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o seznam schválených účinných látek (Úř. věst. L 153, 11.6.2011, s. 1).

(5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 844/2012 ze dne 18. září 2012, kterým se stanoví ustanovení nezbytná k provedení postupu obnovení schválení účinných látek podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (Úř. věst. L 252, 19.9.2012, s. 26), které se nadále použije na postup obnovení schválení uvedené účinné látky podle článku 17 prováděcího nařízení Komise (EU) 2020/1740 ze dne 20. listopadu 2020, kterým se stanoví ustanovení nezbytná k provedení postupu obnovení schválení účinných látek podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 a zrušuje prováděcí nařízení Komise (EU) č. 844/2012 (Úř. věst. L 392, 23.11.2020, s. 20).

(6)  Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance metiram. EFSA Journal 2023;21(4):7937.

(7)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/114 ze dne 16. ledna 2023, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek benzovindiflupyr, buprofezin, cyflufenamid, fluazinam, flutolanil, lambda-cyhalothrin, mekoprop-P, mepikvat, metiram, metsulfuron-methyl, fosfan a pyraklostrobin (Úř. věst. L 15, 17.1.2023, s. 9).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2455/oj

ISSN 1977-0626 (electronic edition)


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU