(EU) 2023/2450Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/2450 ze dne 25. července 2023, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2557 stanovením seznamu základních služeb

Publikováno: Úř. věst. L 2450, 30.10.2023 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 25. července 2023 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 19. listopadu 2023 Nabývá účinnosti: 19. listopadu 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.European flag

Úřední věstník
Evropské unie

CS

Série L


2023/2450

30.10.2023

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2023/2450

ze dne 25. července 2023,

kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2557 stanovením seznamu základních služeb

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2557 ze dne 14. prosince 2022 o odolnosti kritických subjektů a o zrušení směrnice Rady 2008/114/ES (1), zejména na čl. 5 odst. 1 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Cílem směrnice (EU) 2022/2557 je zajistit, aby služby nezbytné pro zachování nejdůležitějších společenských funkcí nebo hospodářských činností byly na vnitřním trhu poskytovány neomezeně a aby byla posílena odolnost kritických subjektů poskytujících tyto služby.

(2)

Za tímto účelem a podle čl. 5 odst. 1 směrnice (EU) 2022/2557 je Komisi svěřena pravomoc přijmout akt v přenesené pravomoci, kterým se stanoví demonstrativní seznam základních služeb v odvětvích a pododvětvích uvedených v příloze zmíněné směrnice. Tento seznam mají příslušné orgány používat pro účely provedení posouzení rizik a následně se má toto posouzení rizik použít pro účely určení kritických subjektů.

(3)

Seznam základních služeb by měl být sestaven obecně, aby zohledňoval specifika členských států, jako je velikost, hustota obyvatelstva nebo zeměpisná poloha. Měl by se však vztahovat pouze na základní služby kategorií subjektů uvedených v příloze směrnice (EU) 2022/2557. Za základní služby definované v čl. 2 bodě 5 směrnice (EU) 2022/2557 by proto měly být považovány pouze služby poskytované subjekty spadajícími do uvedených kategorií.

(4)

V zásadě by tento seznam základních služeb měl být používán s ohledem na všechna příslušná ustanovení směrnice (EU) 2022/2557. To zahrnuje definici základních služeb jako služeb, které jsou zásadní pro zachování nejdůležitějších společenských funkcí, hospodářských činností, veřejného zdraví a bezpečnosti nebo životního prostředí, jakož i definici subjektu veřejné správy a ustanovení o oblasti působnosti uvedené směrnice. Podle čl. 1 odst. 6 směrnice (EU) 2022/2557 jsou z její oblasti působnosti vyloučeny subjekty veřejné správy, které vykonávají své činnosti v oblasti národní bezpečnosti, veřejné bezpečnosti, obrany nebo prosazování práva, včetně vyšetřování, odhalování a stíhání trestných činů.

(5)

Hospodářské činnosti uvedené v tomto nařízení v přenesené pravomoci, jejichž výčet je demonstrativní, by proto měly být pro účely tohoto nařízení v přenesené pravomoci a směrnice (EU) 2022/2557 považovány za základní služby pouze v případě, že je lze považovat za základní služby ve smyslu uvedené směrnice,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanoví podle čl. 5 odst. 1 směrnice (EU) 2022/2557 demonstrativní seznam základních služeb ve smyslu čl. 2 bodu 5 uvedené směrnice v odvětvích a pododvětvích, které jsou stanoveny v příloze uvedené směrnice.

Článek 2

Demonstrativní seznam základních služeb

Demonstrativní seznam základních služeb ve smyslu článku 1 je následující:

1)

odvětví energetiky:

a)

pododvětví elektřiny:

i)

dodávky elektřiny (elektroenergetické podniky);

ii)

provoz, údržba a rozvoj distribuční soustavy elektřiny (provozovatelé distribuční soustavy);

iii)

provoz, údržba a rozvoj elektroenergetické přenosové soustavy (provozovatelé přenosové soustavy);

iv)

výroba elektřiny (výrobci);

v)

služby nominovaného organizátora trhu s elektřinou (nominovaní organizátoři trhu s elektřinou);

vi)

odezva strany poptávky (účastníci trhu s elektřinou);

vii)

agregace elektřiny (účastníci trhu s elektřinou);

viii)

ukládání energie (účastníci trhu s elektřinou);

b)

pododvětví dálkového vytápění a chlazení: poskytování dálkového vytápění nebo dálkového chlazení (provozovatelé dálkového vytápění a dálkového chlazení);

c)

pododvětví ropy:

i)

přeprava ropy (provozovatelé ropovodů);

ii)

těžba ropy (provozovatelé zařízení na těžbu ropy);

iii)

rafinace a zpracování ropy (provozovatelé zařízení na rafinaci a zpracování ropy);

iv)

skladování ropy (provozovatelé zařízení pro skladování ropy);

v)

správa zásob ropy, včetně nouzových zásob a specifických zásob ropy (ústřední správci zásob);

d)

pododvětví plynu:

i)

dodávky plynu (dodavatelský podnik);

ii)

distribuce plynu (provozovatelé distribuční soustavy);

iii)

přeprava plynu (provozovatelé přenosové soustavy);

iv)

skladování plynu (provozovatelé uskladňovací soustavy);

v)

provozování zařízení na zkapalněný zemní plyn (LNG) (provozovatelé zařízení LNG);

vi)

těžba zemního plynu (plynárenské podniky);

vii)

nákup zemního plynu (plynárenské podniky);

viii)

rafinace a zpracování zemního plynu (provozovatelé zařízení na rafinaci a zpracování zemního plynu);

e)

pododvětví vodíku:

i)

výroba vodíku (provozovatelé zařízení na výrobu vodíku);

ii)

skladování vodíku (provozovatelé zařízení pro skladování vodíku);

iii)

přeprava vodíku (provozovatelé zařízení pro přepravu vodíku);

2)

odvětví dopravy:

a)

pododvětví letecké dopravy:

i)

služby letecké dopravy využívané ke komerčním účelům (osobní a nákladní) (letečtí dopravci);

ii)

provoz, správa a údržba infrastruktury letišť a sítě letišť (řídící orgány letišť);

iii)

služby řízení letového provozu (provozovatelé kontroly řízení provozu);

b)

pododvětví železniční dopravy:

i)

služby železniční dopravy (osobní a nákladní) (železniční podniky);

ii)

provoz, správa a údržba železniční infrastruktury, včetně osobních nádraží, nákladních terminálů, seřaďovacích nádraží a středisek řízení provozu (provozovatelé infrastruktury);

iii)

provoz, správa a údržba zařízení železničních služeb (provozovatelé zařízení služeb);

iv)

provoz, správa a údržba řízení železničního provozu, řízení a zabezpečení, jakož i telekomunikačních zařízení a systémů používaných pro řízení a zabezpečení (provozovatelé infrastruktury);

c)

pododvětví vodní dopravy:

i)

služby vnitrozemské, námořní a pobřežní vodní dopravy (osobní a nákladní) (společnosti vnitrozemské, námořní a pobřežní osobní a nákladní vodní dopravy);

ii)

provoz, správa a údržba přístavů a přístavních zařízení a provoz děl a zařízení v rámci přístavů, včetně doplňování paliva, nákladových operací, vyvazování, služeb osobní dopravy, sběru lodního odpadu a zbytků lodního nákladu, lodivodských služeb a služeb vlečných lodí (řídící orgány přístavů a subjekty provádějící práce a provozující zařízení v přístavech);

iii)

služby lodní dopravě (provozovatelé služeb lodní dopravě);

d)

pododvětví silniční dopravy:

i)

kontrola řízení provozu, včetně aspektů souvisejících s plánováním, řízením a správou silniční sítě, s výjimkou řízení provozu nebo provozování inteligentních dopravních systémů, pokud nejsou podstatnou součástí obecné činnosti veřejných subjektů (silniční orgány);

ii)

služby inteligentních dopravních systémů (provozovatelé inteligentních dopravních systémů);

e)

pododvětví veřejné přepravy: veřejné služby v přepravě cestujících po železnici a jinými druhy drážní dopravy a po silnici (provozovatelé veřejných služeb);

3)

odvětví bankovnictví:

i)

přijímání vkladů (úvěrové instituce);

ii)

poskytování úvěrů (úvěrové instituce);

4)

odvětví infrastruktury finančních trhů:

i)

provozování obchodního systému (provozovatelé obchodních systémů);

ii)

provozování clearingových systémů (ústřední protistrany);

5)

zdraví:

i)

poskytování služeb zdravotní péče (poskytovatelé zdravotní péče);

ii)

analýzy prováděné referenční laboratoří Evropské unie (referenční laboratoře EU);

iii)

výzkum a vývoj léčivých přípravků (subjekty provádějící činnosti v oblasti výzkumu a vývoje léčivých přípravků);

iv)

výroba základních farmaceutických výrobků a základních farmaceutických přípravků (subjekty vyrábějící základní farmaceutické výrobky a přípravky);

v)

výroba zdravotnických prostředků považovaných za kriticky důležité v průběhu mimořádné situace v oblasti veřejného zdraví (subjekty vyrábějící zdravotnické prostředky);

vi)

distribuce léčivých přípravků (subjekty, které jsou držiteli povolení distribuce);

6)

odvětví pitné vody: dodávka pitné vody a distribuce pitné vody s výjimkou distribuce vody určené k lidské spotřebě, pokud tato služba není podstatnou součástí obecné činnosti distributorů spočívající v distribuci jiných komodit a zboží (dodavatelé a distributoři vody určené k lidské spotřebě);

7)

odvětví odpadní vody: odvádění, čištění a vypouštění odpadních vod s výjimkou odvádění, vypouštění nebo čištění městských odpadních vod, splašků nebo průmyslových odpadních vod, pokud nejsou podstatnou součástí obecných činností podniků (podniky zajišťující odvádění, vypouštění nebo čištění městských odpadních vod, splašků a průmyslových odpadních vod);

8)

odvětví digitální infrastruktury:

i)

poskytování a provozování služeb výměnných uzlů internetu (poskytovatelé výměnných uzlů internetu);

ii)

poskytování služeb systému překladu jmen domén (DNS) s výjimkou služeb souvisejících s kořenovými jmennými servery (provozovatelé služeb systému překladu jmen domén);

iii)

provoz a správa registrů domén nejvyšší úrovně (TLD) (registry domén nejvyšší úrovně);

iv)

poskytování služeb cloud computingu (poskytovatelé služeb cloud computingu);

v)

poskytování služeb datového centra (poskytovatelé služeb datového centra);

vi)

poskytování sítí pro doručování obsahu (poskytovatelé sítí pro doručování obsahu);

vii)

poskytování služeb vytvářejících důvěru (poskytovatelé služeb vytvářejících důvěru);

viii)

poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací (poskytovatelé služeb elektronických komunikací);

ix)

poskytování veřejných sítí elektronických komunikací (poskytovatelé veřejných sítí elektronických komunikací);

9)

odvětví veřejné správy: služby poskytované subjekty veřejné správy (ve smyslu čl. 2 bodu 10 směrnice (EU) 2022/2557) ústředních vlád vymezenými členskými státy v souladu s vnitrostátním právem (subjekty veřejné správy ústředních vlád);

10)

odvětví vesmíru: provoz pozemních infrastruktur vlastněných, spravovaných a provozovaných členskými státy nebo soukromými subjekty a podporujících poskytování služeb využívajících kosmického prostoru, s výjimkou poskytovatelů veřejných sítí elektronických komunikací (provozovatelé pozemních infrastruktur);

11)

výroba, zpracování a distribuce v odvětví potravin (potravinářské podniky, které se zabývají výhradně logistikou a velkoobchodní distribucí a rozsáhlou průmyslovou výrobou a zpracováním):

i)

rozsáhlá průmyslová výroba a zpracování potravin;

ii)

služby dodavatelského řetězce potravin, včetně skladování a logistiky;

iii)

velkoobchodní distribuce potravin.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 25. července 2023.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)   Úř. věst. L 333, 27.12.2022, s. 164.


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2450/oj

ISSN 1977-0626 (electronic edition)


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU