(EU) 2023/2449Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2449 ze dne 6. listopadu 2023, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/757, pokud jde o šablony pro plány monitorování, výkazy emisí, dílčí výkazy emisí, dokumenty o souladu a výkazy na úrovni společnosti, a kterým se zrušuje prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1927

Publikováno: Úř. věst. L 2449, 7.11.2023 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 6. listopadu 2023 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 27. listopadu 2023 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2024
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.European flag

Úřední věstník
Evropské unie

CS

Série L


2023/2449

7.11.2023

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/2449

ze dne 6. listopadu 2023,

kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/757, pokud jde o šablony pro plány monitorování, výkazy emisí, dílčí výkazy emisí, dokumenty o souladu a výkazy na úrovni společnosti, a kterým se zrušuje prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1927

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/757 ze dne 29. dubna 2015 o monitorování, vykazování a ověřování emisí oxidu uhličitého z námořní dopravy a o změně směrnice 2009/16/ES (1), a zejména na čl. 6 odst. 5, čl. 12 odst. 2 a čl. 17 odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1927 (2) stanoví šablony a technická pravidla pro předkládání plánů monitorování, výkazů emisí a dokumentů o souladu podle nařízení (EU) 2015/757.

(2)

Nařízení (EU) 2023/957 (3), kterým se mění nařízení (EU) 2015/757 s cílem zajistit, aby byly do systému EU pro obchodování s emisemi začleněny činnosti v oblasti námořní dopravy a aby byly monitorovány, vykazovány a ověřovány emise methanu (CH4) a oxidu dusného (N2O) a emise z dalších typů lodí. Rovněž zavedlo povinnost společností vykazovat souhrnné údaje o emisích na úrovni společnosti (dále jen „výkazy na úrovni společnosti“). Kromě toho zavedlo povinnost Komise stanovit technická pravidla pro automatické předkládání šablon pro předkládání plánů monitorování.

(3)

Prováděcí nařízení (EU) 2016/1927 by mělo být změněno tak, aby tyto změny zohledňovalo. Rozsah nezbytných změn prováděcího nařízení (EU) 2016/1927 vyžaduje, aby znění bylo zveřejněno v plném rozsahu. Prováděcí nařízení (EU) 2016/1927 by proto mělo být zrušeno a nahrazeno tímto nařízením,

(4)

Plán monitorování by měl obsahovat minimálně prvky uvedené v čl. 6 odst. 3 nařízení (EU) 2015/757. Aniž je dotčen čl. 6 odst. 3 nařízení (EU) 2015/757 a v souladu s čl. 10 posledním pododstavcem uvedeného nařízení, plán monitorování by měl umožnit monitorování a vykazování spotřeby paliva a emisí skleníkových plynů na základě jiných dobrovolných kritérií.

(5)

Když společnosti poskytují informace o prvcích a postupech, jež jsou součástí plánu monitorování podle čl. 6 odst. 3 nařízení (EU) 2015/757, měly by mít možnost odvolat se rovněž na postupy nebo systémy účinně zavedené jako součást jejich existujících systémů řízení, např. Mezinárodní předpis pro řízení bezpečnosti (dále jen „předpis ISM“) (4), Plán řízení energetické účinnosti lodí (SEEMP) (5), nebo na systémy a kontroly, na které se vztahují harmonizované normy v oblasti řízení kvality, životního prostředí nebo energie, např. normy EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015 nebo EN ISO 50001:2011. V takových případech nebo v případech, kdy jsou příslušné postupy podle pravidel pro monitorování emisí stanovených v přílohách I a II nařízení (EU) 2015/757 již popsány v zavedených písemných postupech, by mělo být umožněno, aby plány monitorování obsahovaly stručný popis nebo souhrn těchto postupů.

(6)

Aby se usnadnilo monitorování, je vhodné umožnit používání standardních hodnot pro úroveň nejistoty spojené s monitorováním paliva při současném zohlednění pokynů vypracovaných Komisí.

(7)

Je třeba stanovit specifikace pro elektronickou šablonu pro výkazy emisí. To je nezbytné k zajištění toho, aby ověřené výkazy emisí byly předkládány elektronicky a aby obsahovaly úplné a standardizované souhrnné roční informace.

(8)

Výkaz emisí by měl zahrnovat minimální obsah stanovený v čl. 11 odst. 3 nařízení (EU) 2015/757, včetně výsledků ročního monitorování. Měl by také umožnit nahlášení doplňujících informací, které mohou pomoci pochopit provozní ukazatele průměrné energetické účinnosti vykazované dobrovolně.

(9)

Podle čl. 11 odst. 2 nařízení (EU) 2015/757 v případě změny společnosti, pokud jde o loď, musí předchozí společnost předložit zprávu na úrovni plavidla, která obsahuje stejné prvky jako roční výkaz emisí uvedený v čl. 11 odst. 1 uvedeného nařízení, ale omezuje se na období odpovídající činnostem prováděným v rámci odpovědnosti předchozí společnosti (dále jen „dílčí výkazy emisí“). Specifikace pro elektronickou šablonu pro výkazy emisí uvedené v čl. 11 odst. 1 nařízení (EU) 2015/757 by se měly vztahovat i na dílčí výkazy emisí.

(10)

Pravidla, kterými se zavádí elektronická šablona pro dokumenty o shodě, by měla být změněna s cílem uvést je do souladu se změnami zavedenými v informacích o společnosti a identifikačních údajích o lodi v šablonách pro plány monitorování.

(11)

Podle čl. 11a odst. 2 nařízení (EU) 2015/757 mají společnosti předkládat souhrnné údaje o emisích na úrovni společnosti (dále jen „výkazy na úrovni společnosti“) svému odpovědnému správnímu orgánu od roku 2025. Aby se zajistilo, že tyto výkazy budou obsahovat standardizované informace umožňující harmonizované provádění oznamovacích povinností na úrovni společností, je nezbytné stanovit specifikace pro elektronickou šablonu těchto výkazů.

(12)

Výkazy na úrovni společnosti by měly zahrnovat alespoň obsah stanovený v článku 11a nařízení (EU) 2015/757. Měly by rovněž zahrnovat prvky požadované pro předložení ověřených emisí do registru Unie podle článku 31 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/1122 (6).

(13)

Emise skleníkových plynů z námořní dopravy budou zahrnuty do systému EU ETS od vykazovaného období začínajícího dnem 1. ledna 2024 a emise methanu a oxidu dusného budou zahrnuty do oblasti působnosti nařízení (EU) 2015/757 od vykazovaného období začínajícího dnem 1. ledna 2024. Použití tohoto nařízení by proto mělo být odloženo do uvedeného data.

(14)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro změnu klimatu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Elektronická šablona pro plán monitorování

1.   Za účelem předložení plánu monitorování podle článku 6 nařízení (EU) 2015/757 použijí společnosti elektronickou verzi šablony dostupnou v automatizovaném informačním systému Unie THETIS MRV, který provozuje Evropská agentura pro námořní bezpečnost („THETIS MRV“).

2.   Elektronická verze šablony pro plán monitorování uvedená v odstavci 1 musí obsahovat informace stanovené v příloze I.

Článek 2

Elektronická šablona pro výkaz emisí a dílčí výkaz emisí

1.   Pro účely předložení výkazu uvedeného v čl. 11 odst. 1 nařízení (EU) 2015/757 (dále jen „výkaz emisí“) a zprávy uvedené v čl. 11 odst. 2 uvedeného nařízení (dále jen „dílčí výkaz emisí“) použijí společnosti elektronickou verzi šablony, která je k dispozici v databázi Thetis MRV.

2.   Elektronická verze šablony pro výkaz emisí a dílčí výkaz emisí musí obsahovat informace stanovené v příloze II.

Článek 3

Elektronická šablona pro dokument o souladu

1.   Za účelem vydání dokumentu o souladu podle čl. 17 odst. 1 nařízení (EU) 2015/757 ověřovatel poskytne příslušné údaje s použitím elektronické verze šablony, která je k dispozici v Thetis MRV.

2.   Elektronická verze šablony pro dokument o souladu uvedená v odstavci 1 musí obsahovat informace stanovené v příloze III.

Článek 4

Elektronická šablona pro výkaz na úrovni společnosti

1.   Pro účely předkládání souhrnných údajů o emisích na úrovni společnosti podle čl. 11a odst. 2 nařízení (EU) 2015/757 (dále jen „výkaz na úrovni společnosti“) použijí společnosti elektronickou verzi šablony, která je k dispozici v databázi Thetis MRV.

2.   Elektronická verze šablony pro výkaz emisí na úrovni společnosti musí obsahovat informace stanovené v příloze IV.

Článek 5

Zrušení

1.   Prováděcí nařízení (EU) 2016/1927 se s účinkem ode dne 1. ledna 2024 zrušuje.

2.   Odkazy na prováděcí nařízení (EU) 2016/1927 se považují za odkazy na toto nařízení.

Článek 6

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2024.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 6. listopadu 2023.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)   Úř. věst. L 123, 19.5.2015, s. 55.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1927 ze dne 4. listopadu 2016 o šablonách pro plány monitorování, výkazy emisí a dokumenty o souladu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/757 o monitorování, vykazování a ověřování emisí oxidu uhličitého z námořní dopravy (Úř. věst. L 299, 5.11.2016, s. 1).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/957 ze dne 10. května 2023, kterým se mění nařízení (EU) 2015/757 s cílem zajistit, aby byly do systému EU pro obchodování s emisemi začleněny činnosti v oblasti námořní dopravy a aby byly monitorovány, vykazovány a ověřovány emise dalších skleníkových plynů a emise z dalších typů lodí (Úř. věst. L 130, 16.5.2023, s. 105).

(4)  Přijatý rezolucí A.741(18) shromáždění Mezinárodní námořní organizace (IMO).

(5)  Pravidlo 22 přílohy VI úmluvy MARPOL.

(6)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/1122 ze dne 12. března 2019, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES, pokud jde o fungování registru Unie (Úř. věst. L 177, 2.7.2019, s. 3).


PŘÍLOHA I

Šablona pro plány monitorování

Část A

Záznamový list revizí

Verze č.

Referenční den

Stav k referenčnímu datu  (1)

Odkaz na části, kde byly provedeny revize nebo změny, včetně stručného vysvětlení změn

 

 

 

 

Část B

Základní údaje

Tabulka B.1

Identifikace lodi a údaje o majiteli lodi

Název lodě

 

Identifikační číslo lodi podle IMO

 

Domovský přístav

 

Domovský přístav (pokud není totožný s rejstříkovým přístavem)

 

Jméno vlastníka lodě  (2)

 

Daňové číslo majitele lodi (dobrovolné)

 

Kontaktní osoba zastupující majitele plavidla (dobrovolné)

 

Obchodní adresa (dobrovolné)

 

Město (dobrovolné)

 

Stát/provincie/region (dobrovolné)

 

Pracovní telefonní číslo (dobrovolné)

 

Pracovní e-mailová adresa (dobrovolné)

 

Jedinečné identifikační číslo společnosti  (3) a registrovaného majitele podle IMO

 

Země registrace registrovaného vlastníka  (4)

 

Typ lodě  (5)

 

Hrubá nosnost (v metrických tunách)

 

Hrubá prostornost

 

Klasifikační společnost (dobrovolné)

 

Ledová třída  (6)

 

Stát vlajky (dobrovolné)

 

Technická účinnost (dobrovolné)  (7)

 

Dobrovolné pole pro volný popis a doplňující informace o charakteristikách lodě  (8)

 


Tabulka B.2

Informace o společnosti

Název společnosti

 

Povaha společnosti  (9)

 

Jedinečné identifikační číslo společnosti a registrovaného vlastníka podle IMO  (10)

 

Země registrace společnosti  (11)

 

Daňové identifikační číslo společnosti (dobrovolné)

 

Kontaktní osoba

 

Obchodní adresa

 

Město

 

Stát/provincie/region

 

Poštovní směrovací číslo/PSČ

 

Pracovní telefonní číslo

 

Pracovní e-mailová adresa

 

Země

 


Tabulka B.3

Zdroje emisí a použité druhy paliva

Referenční číslo zdroje emisí

Název zdroje emisí

Typ zdroje emisí  (12)

Třída zdroje emisí  (13)

Technický popis zdroje emisí (výkonnost/výkon, specifická spotřeba topného oleje (SFOC), rok instalace, identifikační číslo v případě vícečetných totožných zdrojů emisí atd.  (14))

Potenciální) typ(y) používaného paliva  (15)

 

 

 

 

 

 


Tabulka B.4

Emisní faktory uvedené v příloze I nařízení (EU) 2015/757

Typ paliva  (16)

Emisní faktory  (17) oxidu uhličitého (v gramech CO2/gramy paliva) v souladu s přílohou I nařízení (EU) 2015/757

Emisní faktory  (18) methanu (v gramech CH4/gramy paliva) v souladu s přílohou I nařízení (EU) 2015/757

Emisní faktory  (19) oxidu dusného (v gramech N2O/gramy paliva) v souladu s přílohou I nařízení (EU) 2015/757

 

 

 

 


Tabulka B.5

Koeficient úniku uvedený v příloze I nařízení (EU) 2015/757

Referenční číslo zdroje emisí  (20)

Koeficient úniku (jako % hmotnosti paliva použitého zdrojem specifických emisí) v souladu s přílohou I nařízení (EU) 2015/757

 

 


Tabulka B.6

Použití technologií zachycování a ukládání uhlíku uvedených v části C bodě 1.4 přílohy II nařízení (EU) 2015/757

Popis používané technologie

Podpůrné doklady o splnění požadavků uvedených v čl. 12 odst. 3a nebo čl. 12 odst. 3b směrnice 2003/87/ES

Zdroj emisí, na který se vztahuje zachycování a ukládání a/nebo zachycování a využívání uhlíku

 

 

 


Tabulka B.7

Postupy, systémy a odpovědnosti používané pro aktualizaci úplnosti zdrojů emisí

Název postupu

Správa úplnosti seznamu zdrojů emisí Odkaz na existující postup

Odkaz na existující postup

 

Verze existujícího postupu

 

Popis postupu (stručný popis postupu lze poskytnout, pokud již existuje mimo plán monitorování)

 

Jméno osoby nebo název funkce odpovědné za tento postup

 

Místo, kde se uchovávají záznamy

 

Název použitého systému informačních technologií (v příslušných případech)

 


Tabulka B.8

Postupy, systémy a povinnosti používané ke stanovení a aktualizaci emisních faktorů v souladu s přílohou I nařízení (EU) 2015/757

Název postupu

Stanovení emisních faktorů

Odkaz na existující postup

 

Verze existujícího postupu

 

Popis postupu (stručný popis postupu lze poskytnout, pokud již existuje mimo plán monitorování)  (21)

 

Jméno osoby nebo název funkce odpovědné za tento postup

 

Místo, kde se uchovávají záznamy

 

Název použitého systému informačních technologií (v příslušných případech)

 


Tabulka B.9

Postupy používané ke stanovení emisních faktorů CO2 biopaliv a RFNBO/RCF uvedených v části C, bodě 1.2 přílohy II nařízení (EU) 2015/757

Název postupu

Stanovení emisních faktorů

Odkaz na existující postup

 

Verze existujícího postupu

 

Popis postupu (stručný popis postupu lze poskytnout, pokud již existuje mimo plán monitorování)  (22)

 

Jméno osoby nebo název funkce odpovědné za tento postup

 

Místo, kde se uchovávají záznamy

 

Název použitého systému informačních technologií (v příslušných případech)

 

Část C

Údaje o činnosti

Tabulka C.1

Podmínky osvobození podle čl. 9 odst. 2 nařízení (EU) 2015/757

Údaj

Potvrzovací pole

Minimální počet očekávaných plaveb za jednotlivá vykazovaná období spadajících do oblasti působnosti nařízení (EU) 2015/757 podle rozpisu plaveb lodě

 

Očekávají se plavby za jednotlivá vykazovaná období nespadající do oblasti působnosti nařízení (EU) 2015/757 podle rozpisu plaveb lodě?  (23)

 

Jsou splněny podmínky čl. 9 odst. 2 nařízení (EU) 2015/757?  (24)

 

Pokud ano, hodláte využít výjimku pro monitorování množství spotřebovaného paliva za jednotlivé plavby?  (25)

Vezměte prosím na vědomí, že pro využití odchylky stanovené v čl. 12 odst. 3-d až 3-b směrnice 2003/87/ES může být podle části C bodu 2 přílohy II nařízení (EU) 2015/757 vyžadováno monitorování některých informací po jednotlivých plavbách.

 

Tabulka C.2

Monitorování emisí skleníkových plynů a spotřeby paliva

C.2.1   Metody použité ke stanovení emisí skleníkových plynů a spotřeby paliva každého zdroje emisí:

Referenční číslo zdroje emisí  (26)

Název zdroje emisí

Třída zdroje emisí  (27)

Zvolená metoda (zvolené metody)  (28)

 

 

 

 

C.2.2   Postupy k určování načerpaného paliva a paliva v nádržích:

Název postupu

Určování načerpaného paliva a paliva v nádržích

Odkaz na existující postup

 

Verze existujícího postupu

 

Popis postupu (stručný popis postupu lze poskytnout, pokud již existuje mimo plán monitorování)

 

Jméno osoby nebo název funkce odpovědné za tento postup

 

Místo, kde se uchovávají záznamy

 

Název použitého systému informačních technologií (v příslušných případech)

 

C.2.3   Pravidelné křížové kontroly mezi množstvím načerpaného paliva uvedeného v dodacích listech paliva (BDN) a množstvím načerpaného paliva podle palubního měření:

Název postupu

Pravidelné křížové kontroly mezi množstvím načerpaného paliva uvedeného v dodacích listech paliva (BDN) a množstvím načerpaného paliva podle palubního měření

Odkaz na existující postup

 

Verze existujícího postupu

 

Popis postupu (stručný popis postupu lze poskytnout, pokud již existuje mimo plán monitorování)

 

Jméno osoby nebo název funkce odpovědné za tento postup

 

C.2.4   Popis používaných měřících přístrojů:

Měřicí zařízení (název)

Místa měření (např. zdroje emisí, nádrže)

Technický popis (specifikace, stáří, kalibrační metody a intervaly, intervaly údržby)

 

 

 

C.2.5   Postupy pro zaznamenávání, vyhledávání, přenos a uchovávání informací týkajících se měření:

Název postupu

Zaznamenávání, vyhledávání, přenos a uchovávání informací týkajících se měření

Odkaz na existující postup

 

Verze existujícího postupu

 

Popis postupu (stručný popis postupu lze poskytnout, pokud již existuje mimo plán monitorování)

 

Jméno osoby nebo název funkce odpovědné za tento postup

 

Místo, kde se uchovávají záznamy

 

Název použitého systému informačních technologií (v příslušných případech)

 

C.2.6   Metoda pro určování hustoty:

Typ paliva/nádrž

Metoda pro určování skutečných hodnot hustoty načerpaného paliva  (29)

Metoda pro určování skutečných hodnot hustoty paliva v nádržích  (30)

 

 

 

C.2.7   Úroveň nejistoty spojená s monitorováním paliva:

Metoda monitorování (31)

Použitý přístup (32)

Hodnota

 

 

 

C.2.8   Postupy pro zajištění kvality měřícího zařízení:

Název postupu

Zajištění kvality měřícího zařízení

Odkaz na existující postup

 

Verze existujícího postupu

 

Popis postupu (stručný popis postupu lze poskytnout, pokud již existuje mimo plán monitorování)

 

Jméno osoby nebo název funkce odpovědné za tento postup

 

Místo, kde se uchovávají záznamy

 

Název použitého systému informačních technologií (v příslušných případech)

 

C.2.9   Metoda pro určování rozdělení spotřeby paliva mezi přepravu zboží a osob (pouze pro lodě typu ro-pax):

Název metody

Určování rozdělení spotřeby paliva mezi přepravu zboží a osob

Použitá metoda přidělování podle normy EN 16258  (33)

 

Popis metody pro určování hmotnosti nákladu a cestujících, včetně případného použití standardních hodnot pro hmotnost jednotek nákladu/metrů jízdních pruhů (pokud se používá hmotnostní metoda)

 

Popis metody pro určování plochy paluby vyčleněné pro náklad a cestující, včetně zohlednění najížděcích palub a osobních automobilů na palubách pro náklad (pokud se používá prostorová metoda)

 

Rozdělení spotřeby paliva (v %) mezi přepravu zboží a osob (pokud se používá pouze prostorová metoda)

 

Jméno osoby nebo název funkce odpovědné za tuto metodu

 

Vzorce a zdroje údajů

 

Místo, kde se uchovávají záznamy

 

Název použitého systému informačních technologií (v příslušných případech)

 

C.2.10   Postupy pro určování a zaznamenávání spotřeby paliva při plavbách naložené lodě (dobrovolné monitorování):

Název postupu

Určování a zaznamenávání spotřeby paliva při plavbách naložené lodě

Odkaz na existující postup

 

Verze existujícího postupu

 

Popis postupu (stručný popis postupu lze poskytnout, pokud již existuje mimo plán monitorování)

 

Jméno osoby nebo název funkce odpovědné za tento postup

 

Vzorce a zdroje údajů

 

Místo, kde se uchovávají záznamy

 

Název použitého systému informačních technologií (v příslušných případech)

 

C.2.11   Postupy pro určování a zaznamenávání spotřeby paliva pro zahřívání nákladu (dobrovolné monitorování pro chemické tankery):

Název postupu

Určování a zaznamenávání spotřeby paliva pro zahřívání nákladu

Odkaz na existující postup

 

Verze existujícího postupu

 

Popis postupu (stručný popis postupu lze poskytnout, pokud již existuje mimo plán monitorování)

 

Jméno osoby nebo název funkce odpovědné za tento postup

 

Vzorce a zdroje údajů

 

Místo, kde se uchovávají záznamy

 

Název použitého systému informačních technologií (v příslušných případech)

 

C.2.12   Postupy pro určování a zaznamenávání spotřeby paliva pro dynamické polohování (dobrovolné monitorování pro ropné tankery a „jiné typy lodí“):

Název postupu

Určování a zaznamenávání spotřeby paliva pro dynamické polohování

Odkaz na existující postup

 

Verze existujícího postupu

 

Popis postupu (stručný popis postupu lze poskytnout, pokud již existuje mimo plán monitorování)

 

Jméno osoby nebo název funkce odpovědné za tento postup

 

Vzorce a zdroje údajů

 

Místo, kde se uchovávají záznamy

 

Název použitého systému informačních technologií (v příslušných případech)

 


Tabulka C.3

Seznam plaveb

Název postupu

Zaznamenávání a zabezpečení úplnosti plaveb

Odkaz na existující postup

 

Verze existujícího postupu

 

Popis postupů (včetně zaznamenávání plaveb, monitorování plaveb atd. Stručný popis postupu lze poskytnout, pokud již existuje mimo plán monitorování)

 

Jméno osoby nebo název funkce odpovědné za tento postup

 

Zdroje údajů

 

Místo, kde se uchovávají záznamy

 

Název použitého systému informačních technologií (v příslušných případech)

 


Tabulka C.4

Ujetá vzdálenost

Název postupu

Zaznamenávání a určování vzdálenosti, kterou loď urazila, pro jednotlivé plavby

Odkaz na existující postup

 

Verze existujícího postupu

 

Popis postupů (včetně zaznamenávání a správy informací o vzdálenosti. Stručný popis postupu lze poskytnout, pokud již existuje mimo plán monitorování.)

 

Jméno osoby nebo název funkce odpovědné za tento postup

 

Zdroje údajů

 

Místo, kde se uchovávají záznamy

 

Název použitého systému informačních technologií (v příslušných případech)

 

Postupy pro určování a zaznamenávání vzdálenosti, kterou loď urazila při plavbě zaledněným mořem (dobrovolné monitorování):

Název postupu

Určování a zaznamenávání vzdálenosti, kterou loď urazila při plavbě zaledněným mořem

Odkaz na existující postup

 

Verze existujícího postupu

 

Popis postupu (včetně zaznamenávání a správy informací o vzdálenosti a zimních podmínkách. Stručný popis postupu lze poskytnout, pokud již existuje mimo plán monitorování.)

 

Jméno osoby nebo název funkce odpovědné za tento postup

 

Vzorce a zdroje údajů

 

Místo, kde se uchovávají záznamy

 

Název použitého systému informačních technologií (v příslušných případech)

 


Tabulka C.5

Množství přepravovaného nákladu a počet cestujících

Název postupu

Zaznamenávání a určování množství přepravovaného nákladu a/nebo počtu cestujících

Odkaz na existující postup

 

Verze existujícího postupu

 

Popis postupu (včetně zaznamenávání a určování množství přepravovaného nákladu a/nebo počtu cestujících a používání standardních hodnot pro hmotnost jednotek nákladu v příslušných případech. Stručný popis postupu lze poskytnout, pokud již existuje mimo plán monitorování.)

 

Jednotka nákladu/cestující  (34)

 

Jméno osoby nebo název funkce odpovědné za tento postup

 

Vzorce a zdroje údajů

 

Místo, kde se uchovávají záznamy

 

Název použitého systému informačních technologií (v příslušných případech)

 

Postupy pro určování a zaznamenávání průměrné hustoty přepravovaného nákladu (dobrovolné monitorování pro chemické tankery, lodě přepravující volně ložený náklad a lodě pro kombinovanou přepravu):

Název postupu

Určování a zaznamenávání průměrné hustoty přepravovaného nákladu

Odkaz na existující postup

 

Verze existujícího postupu

 

Popis postupů (včetně zaznamenávání a správy informací o hustotě nákladu. Stručný popis postupu lze poskytnout, pokud již existuje mimo plán monitorování.)

 

Jméno osoby nebo název funkce odpovědné za tento postup

 

Vzorce a zdroje údajů

 

Místo, kde se uchovávají záznamy

 

Název použitého systému informačních technologií (v příslušných případech)

 


Tabulka C.6

Doba strávená na moři

Název postupu

Určování a zaznamenávání doby strávené na moři při plavbě od kotviště přístavu vyplutí do kotviště přístavu připlutí

Odkaz na existující postup

 

Verze existujícího postupu

 

Popis postupu (včetně zaznamenávání a správy informací o vyplutí z přístavu a připlutí do přístavu. Stručný popis postupu lze poskytnout, pokud již existuje mimo plán monitorování.)

 

Jméno osoby nebo název funkce odpovědné za tento postup

 

Vzorce a zdroje údajů

 

Místo, kde se uchovávají záznamy

 

Název použitého systému informačních technologií (v příslušných případech)

 

Postupy pro určování a zaznamenávání doby strávené na moři při plavbě zaledněným mořem (dobrovolné monitorování):

Název postupu

Určování a zaznamenávání doby strávené na moři při plavbě zaledněným mořem

Odkaz na existující postup

 

Verze existujícího postupu

 

Popis postupu (včetně zaznamenávání a správy informací o vyplutí z přístavu a připlutí do přístavu a zimních podmínkách. Stručný popis postupu lze poskytnout, pokud již existuje mimo plán monitorování.)

 

Jméno osoby nebo název funkce odpovědné za tento postup

 

Vzorce a zdroje údajů

 

Místo, kde se uchovávají záznamy

 

Název použitého systému informačních technologií (v příslušných případech)

 

Část D

Nedostatky v údajích

Tabulka D.1

Metody, které se použijí k odhadu emisí skleníkových plynů a spotřeby paliva

Název metody

Metoda, která se má použít pro odhad emisí skleníkových plynů a spotřeby paliva

Náhradní metoda monitorování  (35)

 

Použité vzorce

 

Popis metody pro odhad emisí skleníkových plynů a spotřeby paliva

 

Jméno osoby nebo název funkce odpovědné za tuto metodu

 

Zdroje údajů

 

Místo, kde se uchovávají záznamy

 

Název použitého systému informačních technologií (v příslušných případech)

 


Tabulka D.2

Metody, které se mají použít pro zpracování chybějících údajů o vzdálenosti, kterou loď urazila

Název metody

Metoda pro zpracování chybějících údajů o vzdálenosti, kterou loď urazila

Použité vzorce

 

Popis metody pro zpracování chybějících údajů

 

Jméno osoby nebo název funkce odpovědné za tuto metodu

 

Zdroje údajů

 

Místo, kde se uchovávají záznamy

 

Název použitého systému informačních technologií (v příslušných případech)

 


Tabulka D.3

Metody, které se mají použít pro zpracování chybějících údajů o přepravovaném nákladu

Název metody

Metoda pro zpracování chybějících údajů o přepravovaném nákladu

Použité vzorce

 

Popis metody pro zpracování chybějících údajů

 

Jméno osoby nebo název funkce odpovědné za tuto metodu

 

Zdroje údajů

 

Místo, kde se uchovávají záznamy

 

Název použitého systému informačních technologií (v příslušných případech)

 


Tabulka D.4

Metody, které se mají použít pro zpracování chybějících údajů o době strávené na moři

Název metody

Metoda pro zpracování chybějících údajů o době strávené na moři

Použité vzorce

 

Popis metody pro zpracování chybějících údajů

 

Jméno osoby nebo název funkce odpovědné za tuto metodu

 

Zdroje údajů

 

Místo, kde se uchovávají záznamy

 

Název použitého systému informačních technologií (v příslušných případech)

 

Část E

Řízení

Tabulka E.1

Pravidelná kontrola přiměřenosti plánu monitorování

Název postupu

Pravidelná kontrola přiměřenosti plánu monitorování

Odkaz na postup

 

Verze existujícího postupu

 

Popis postupu (stručný popis postupu lze poskytnout, pokud již existuje mimo plán monitorování)

 

Jméno osoby nebo název funkce odpovědné za tento postup

 

Místo, kde se uchovávají záznamy

 

Název použitého systému informačních technologií (v příslušných případech)

 


Tabulka E.2

Postupy pro činnosti týkající se toku dat

Název postupu

Postupy pro činnosti týkající se toku dat

Odkaz na postup

 

Popis postupu (stručný popis postupu lze poskytnout, pokud již existuje mimo plán monitorování)

 

Jméno osoby nebo název funkce odpovědné za tento postup

 

Místo, kde se uchovávají záznamy

 

Název použitého systému informačních technologií (v příslušných případech)

 


Tabulka E.3

Postupy posouzení rizik

Název postupu

Postupy posouzení rizik

Odkaz na postup

 

Popis postupu (stručný popis postupu lze poskytnout, pokud již existuje mimo plán monitorování)

 

Jméno osoby nebo název funkce odpovědné za tento postup

 

Místo, kde se uchovávají záznamy

 

Název použitého systému informačních technologií (v příslušných případech)

 


Tabulka E.4

Kontrolní činnosti: zajištění kvality a spolehlivost informačních technologií

Název postupu

Řízení informačních technologií (např. kontroly přístupu, zálohování, obnova a bezpečnost)

Odkaz na postup

 

Popis postupu (stručný popis postupu lze poskytnout, pokud již existuje mimo plán monitorování)

 

Jméno osoby nebo název funkce odpovědné za tento postup

 

Místo, kde se uchovávají záznamy

 

Název použitého systému (v příslušných případech)

 

Seznam příslušných existujících systémů řízení

 


Tabulka E.5

Kontrolní činnosti: vnitřní přezkumy a validace údajů podle nařízení (EU) 2015/757

Název postupu

vnitřní přezkumy a validace údajů podle nařízení (EU) 2015/757

Odkaz na postup

 

Verze existujícího postupu

 

Popis postupu (stručný popis postupu lze poskytnout, pokud již existuje mimo plán monitorování)

 

Jméno osoby nebo název funkce odpovědné za tento postup

 

Místo, kde se uchovávají záznamy

 

Název použitého systému informačních technologií (v příslušných případech)

 


Tabulka E.6

Kontrolní činnosti: Opravy a nápravná opatření

Název postupu

Opravy a nápravná opatření

Odkaz na postup

 

Verze existujícího postupu

 

Popis postupu (stručný popis postupu lze poskytnout, pokud již existuje mimo plán monitorování)

 

Jméno osoby nebo název funkce odpovědné za tento postup

 

Místo, kde se uchovávají záznamy

 

Název použitého systému informačních technologií (v příslušných případech)

 


Tabulka E.7

Kontrolní činnosti: externě zajišťované činnosti (v příslušných případech)

Název postupu

Externě zajišťované činnosti

Odkaz na postup

 

Verze existujícího postupu

 

Popis postupu (stručný popis postupu lze poskytnout, pokud již existuje mimo plán monitorování)

 

Jméno osoby nebo název funkce odpovědné za tento postup

 

Místo, kde se uchovávají záznamy

 

Název použitého systému informačních technologií (v příslušných případech)

 


Tabulka E.8

Kontrolní činnosti: Dokumentace

Název postupu

Dokumentace

Odkaz na postup

 

Verze existujícího postupu

 

Popis postupu (stručný popis postupu lze poskytnout, pokud již existuje mimo plán monitorování)

 

Jméno osoby nebo název funkce odpovědné za tento postup

 

Místo, kde se uchovávají záznamy

 

Název použitého systému informačních technologií (v příslušných případech)

 

Část F

Další informace

Tabulka F.1

Seznam definic a zkratek

Zkratka, zkratkové slovo, definice

Vysvětlení

 

 

Tabulka F.2

Další informace


(1)  Status, který má být přidělen informačním systémem, jako: „Pracovní návrh“, „Po revizi“, „Konečný návrh předložený ověřovateli“, „Posouzen ověřovatelem“, „Pozměněn bez nutnosti opětovného posouzení“, „Předložen správnímu orgánu odpovědnému za schválení“, „Schválen“.

(2)  Jak je zaznamenáno v rámci systému jedinečného identifikačního čísla společnosti a registrovaného majitele podle IMO.

(3)  Registrovaný vlastník je vlastníkem uvedeným v osvědčení o zápisu lodi do rejstříku.

(4)  Jak je zaznamenáno v rámci systému jedinečného identifikačního čísla společnosti a registrovaného majitele podle IMO.

(5)  Vyberte jednu z těchto kategorií: „Osobní loď“, „Loď typu ro-ro“, „Kontejnerová loď“, „Ropný tanker“, „Chemický tanker“, „Tanker na LNG“, „Plynový tanker“, „Loď přepravující volně ložený náklad“, „Loď pro kusový náklad“, „Chladírenská nákladní loď“, „Loď na přepravu vozidel“, „Loď pro kombinovanou přepravu“, „Loď typu ro-pax“, „Kontejnerová nákladní loď s prostory typu ro-ro“, „Jiné typy lodí“. Pod kategorii „Osobní loď“ je pro účely výběru případně zahrnut podtyp „Výletní loď“. Pod kategorii „Jiné typy lodí“ je pro výběr případně zahrnut podtyp „Pobřežní plavidlo“.

(6)  Povinnost využívat výjimku pro lodě ledové třídy podle čl. 12 odst. 3-e směrnice 2003/87/ES. Vyberte jednu z polárních tříd PC1–PC7 nebo jednu z finsko-švédských ledových tříd (IC, IB, IA nebo IA Super). Ke zjištění souladu mezi ledovými třídami se použije doporučení HELCOM 25/7.

(7)  Lodě by měly vykazovat index technické účinnosti EEDI nebo EEXI, a pokud neexistuje, lze ohlásit EIV.

(8)  Zde lze uvést další kontaktní osobu.

(9)  Rozbalovací možnosti: Loď spadající do oblasti působnosti předpisu ISM [Ano/Ne]. V případě odpovědi „Ano“, vyberte jednu z těchto kategorií: „Majitel plavidla“, „Společnost registrovaná podle ISM jiná než vlastník lodi“. V případě odpovědi „Ne“ se použije „Vlastník lodi“.

(10)  Identifikační číslo, jak je zaznamenáno v rámci režimu jedinečného identifikačního čísla společnosti a registrovaného majitele podle IMO.

(11)  Země registrace musí být stejná jako země registrace zaznamenaná v rámci režimu jedinečného identifikačního čísla společnosti a registrovaného vlastníka podle IMO.

(12)  Vyberte jednu z těchto kategorií: „Hlavní motory“, „Pomocné motory“, „Plynové turbíny“, „Kotle“, „Generátory inertního plynu“, „Palivové články“, „Spalovny odpadu“, „Ostatní“.

(13)  Vyberte jednu z těchto kategorií: ICE (ostatní), LNG Otto (dvoupalivový pohon, střední rychlost), LNG Otto (dvoupalivový pohon, nízká rychlost), LNG nafta (dvoupalivový pohon, nízká rychlost), LBSI, plynová turbína, kotle, palivové články, spalovny odpadu, generátory inertního plynu.

(14)  Může obsahovat identifikační číslo v případě více totožných zdrojů emisí.

(15)  Patří alespoň do jedné z následujících kategorií: „Těžký topný olej (HFO)“, „Lehký topný olej (LFO)“, „Motorová nafta (MDO/MGO)“, „Zkapalněný zemní plyn (LNG)“, „Zkapalněný ropný plyn (butan, LPG)“, „Zkapalněný ropný plyn (propan, LPG)“, „H2 (fosilní)“, „NH3 (fosilní)“, „Methanol (fosilní)“, „Ethanol“, „Bionafta“, „Hydrogenačně upravený rostlinný olej (HVO)“, „Zkapalněný biomethan jako palivo pro dopravu (Bio-LNG)“, „Biomethanol“, „Jiná biopaliva“, „Bio-H2 “, „e-nafta“, „e-methanol“, „e-LNG“, „e-H2 “, „e-NH3 “, „e-LPG“, „e-DME“, „nefosilní jiná paliva“.

(16)  Vyberte alespoň jednu z následujících kategorií: „Těžký topný olej (HFO)“, „Lehký topný olej (LFO)“, „Motorová nafta (MDO/MGO)“, „Zkapalněný zemní plyn (LNG)“, „Zkapalněný ropný plyn (butan, LPG)“, „Zkapalněný ropný plyn (propan, LPG)“, „H2 (fosilní)“, „NH3 (fosilní)“, „Methanol (fosilní)“, „Ethanol“, „Bionafta“, „Hydrogenačně upravený rostlinný olej (HVO)“, „Zkapalněný biomethan jako palivo pro dopravu (Bio-LNG)“, „Biomethanol“, „Jiná biopaliva“, „Bio-H2 “, „e-nafta“, „e-methanol“, „e-LNG“, „e-H2 “, „e-NH3 “, „e-LPG“, „e-DME“, „nefosilní jiná paliva“.

(17)  Potvrďte použití výchozích emisních faktorů nebo vložte skutečný emisní faktor. U fosilních paliv lze použít pouze výchozí emisní faktor CO2.

(18)  Potvrďte použití výchozích emisních faktorů nebo vložte skutečný emisní faktor. U paliv LNG (fosilní LNG, bio-LNG, e-LNG) se musí emisní faktor CH4 rovnat nule.

(19)  Potvrďte použití výchozích emisních faktorů nebo vložte skutečný emisní faktor.

(20)  Jak je uvedeno v tabulce B.3

(21)  V příslušných případech musí popis postupu určit, jak jsou pro účely schválení odvozeny skutečné emisní faktory uvedené v tabulkách B.4 a B.5, včetně metody, kterou se prokazuje soulad s podmínkami a omezeními pro odchýlení se od standardních hodnot v souladu s přílohou I nařízení (EU) 2015/757.

(22)  V příslušných případech musí popis postupu určit, jak jsou pro účely schválení odvozeny emisní faktory CO2, včetně metody, kterou se prokazuje soulad s podmínkami stanovenými v části C bodě 1.2 přílohy II nařízení (EU) 2015/757.

(23)  Vyberte buď „Ano“, nebo „Ne“.

(24)  Vyberte buď „Ano“, nebo „Ne“.

(25)  Vyberte „Ano“, „Ne“, nebo „Nepoužije se“.

(26)  Jak je uvedeno v tabulce B.3.

(27)  Vyberte jednu z těchto kategorií: „Hlavní motory“, „Pomocné motory“, „Plynové turbíny“, „Kotle“, „Generátory inertního plynu“, „Palivové články“, „Spalovny odpadu“, „Ostatní“.

(28)  Vyberte jednu z těchto kategorií: „Metoda A: Dodací listy a pravidelné kontroly palivových nádrží“, „Metoda B: Monitorování palivových nádrží na lodi“, „Metoda C: Průtokoměry pro příslušné procesy spalování“ nebo „Metoda D: Přímé měření emisí skleníkových plynů“.

(29)  Vyberte jednu z těchto kategorií: „Palubní měřicí zařízení“, „Dodavatel paliva“ nebo „Laboratorní zkouška“.

(30)  Vyberte jednu z těchto kategorií: „Měřicí zařízení“, „Dodavatel paliva“, „Laboratorní zkouška“.

(31)  Vyberte jednu z těchto kategorií: „Metoda A: Dodací listy a pravidelné kontroly palivových nádrží“, „Metoda B: Monitorování palivových nádrží na lodi“, „Metoda C: Průtokoměry pro příslušné procesy spalování“ nebo „Metoda D: Přímé měření emisí skleníkových plynů“.

(32)  Vyberte jednu z těchto kategorií: „Standardní hodnota“ nebo „Odhad specifický pro loď“.

(33)  Vyberte buď „Hmotnostní metoda“ nebo „Prostorová metoda“.

(34)  U osobních lodí se „Jednotka nákladu/cestující“ stanoví jako „cestující“.

U lodí typu ro-ro, kontejnerových lodí, ropných tankerů, chemických tankerů, lodí přepravujících plyn, lodí přepravujících volně ložený náklad, chladírenských nákladních lodí a lodí pro kombinovanou přepravu se „Jednotka nákladu/cestující“ stanoví jako „tuny“.

U tankerů na LNG a kontejnerových nákladních lodí s prostory typu ro-ro se „Jednotka nákladu/cestující“ stanoví jako „metry krychlové“.

U lodí pro kusový náklad se „Jednotka nákladu/cestující“ stanoví výběrem jedné z těchto kategorií: „tuny aktuálně přepravovaného nákladu“, „tuny přepravovaného nákladu a tuny“.

U lodí na přepravu vozidel se „Jednotka nákladu/cestující“ stanoví výběrem z těchto kategorií: „tuny“ a „tuny a tuny aktuálně přepravovaného nákladu“.

U lodí typu ro-pax se „Jednotka nákladu/cestující“ stanoví jako „tuny“ a jako „cestující“.

U jiných typů lodí se „Jednotka nákladu/cestující“ stanoví výběrem z těchto kategorií: „tuny“, „tuny aktuálně přepravovaného nákladu“.

(35)  Vyberte jednu z těchto kategorií: „Metoda A: Dodací listy a pravidelné kontroly palivových nádrží“, „Metoda B: Monitorování palivových nádrží na lodi“, „Metoda C: Průtokoměry pro příslušné procesy spalování“, „Metoda D: Přímé měření emisí skleníkových plynů“ nebo „Nepoužije se“. Zvolená kategorie se musí odlišovat od kategorie vybrané v poli „Zvolené metody pro emise skleníkových plynů a spotřebu paliva“ v tabulce C.2. (Monitorování emisí skleníkových plynů a spotřeby paliva – Metody používané k určování emisí a spotřeby paliva u každého zdroje emisí).


PŘÍLOHA II

Šablona pro výkazy emisí a dílčí výkazy emisí

Část A

Údaje identifikující loď a společnost

1.

Jméno lodi.

2.

Identifikační číslo lodi podle IMO.

3.

Dotčené vykazované období (nebo období, během něhož za loď během vykazovaného období daná společnost odpovídala, pokud jde o zprávy podle čl. 11 odst. 2 nařízení (EU) 2015/757).

4.

Přístav:

a)

rejstříkový přístav; nebo

b)

domovský přístav (není-li totožný s rejstříkovým přístavem).

5.

Kategorie lodi [rozevírací nabídka: „Osobní loď“, „Loď typu ro-ro“, „Kontejnerová loď“, „Ropný tanker“, „Chemický tanker“, „Tanker na LNG“, „Plynový tanker“, „Loď přepravující volně ložený náklad“, „Loď pro kusový náklad“, „Chladírenská nákladní loď“, „Loď na přepravu vozidel“, „Loď pro kombinovanou přepravu“, „Loď typu ro-pax“, „Kontejnerová nákladní loď s prostory typu ro-ro“, „Jiné typy lodí“. Pod kategorii „Osobní loď“ je pro účely výběru případně zahrnut podtyp „Výletní loď“. Pod kategorii „Jiné typy lodí“ je pro výběr případně zahrnut podtyp „Pobřežní plavidlo“.]

6.

Ledová třída lodě (povinná pouze tehdy, je-li zahrnuta v plánu monitorování nebo pokud společnost hodlá využít výjimky pro lodě ledové třídy podle čl. 12 odst. 3-e směrnice 2003/87/ES) [rozevírací nabídka: Polární třída PC1–PC7, finsko-švédská ledová třída IC, IB, IA nebo IA Super.]

7.

Údaj o tom, zda společnost hodlá využít výjimky podle čl. 12 odst. 3-e) směrnice 2003/87/ES [Ano nebo Ne].

8.

U kontejnerových lodí údaj (nepovinné) o tom, zda loď během vykazovaného období uskutečnila plavby s přechodnou zastávkou v kterémkoli přístavu uvedeném v prováděcích aktech přijatých podle čl. 3ga odst. 2 směrnice 2003/87/ES [Ano nebo Ne].

9.

Technická účinnost lodě:

a)

index energeticky účinného designu (EEDI) nebo Index energetické účinnosti existujících lodí (EEXI), pokud to vyžadují pravidla 22 nebo 23 kapitoly 4 přílohy VI úmluvy MARPOL, vyjádřený v gramech CO2 na tunu a námořní míli; NEBO

b)

odhadovaná hodnota indexu (EIV) vypočítaná v souladu s rezolucí IMO MEPC.215 (63), vyjádřená v gramech CO2 na tunu a námořní míli.

10.

Jméno vlastníka lodě.

11.

Jedinečné identifikační číslo společnosti a registrovaného majitele podle IMO.

12.

Adresa vlastníka lodě: adresa, město, stát/provincie/region, PSČ/ZIP, země (1).

13.

Hlavní místo obchodní činnosti vlastníka lodě.

14.

Název společnosti (pouze pokud není vlastníkem lodě).

15.

Jedinečné identifikační číslo společnosti a registrovaného vlastníka podle IMO (pouze pokud není vlastníkem lodě).

16.

Adresa společnosti (pouze pokud není vlastníkem lodě): adresa, město, stát/provincie/region, PSČ/ZIP, země (2).

17

. Hlavní místo obchodní činnosti společnosti (pouze pokud není vlastníkem lodě).

18

. Kontaktní osoba společnosti:

a)

jméno: titul, jméno, příjmení, název společnosti, pracovní zařazení;

b)

obchodní adresa: adresa, město, stát/provincie/region, PSČ/ZIP, země;

c)

pracovní telefonní číslo;

d)

pracovní e-mailová adresa.

Část B

Ověřování

1.

Jméno ověřovatele.

2.

Adresa vlastníka lodě a jeho hlavního místa podnikání: adresa, město, stát/provincie/region, PSČ/ZIP, země.

3.

Číslo akreditace.

4.

Vnitrostátní akreditační orgán, který ověřovatele akreditoval.

5.

Osvědčení ověřovatele.

Část C

Informace o použitých metodách monitorování a související úroveň nejistoty

1.

Odkaz na poslední posouzený a případně schválený plán monitorování a číslo verze tohoto plánu a datum, od kterého se používá a rovněž odkaz na jakékoli jiné plány monitorování relevantní pro daný rok a číslo jejich verze.

2.

Zdroj emisí [rozevírací nabídka: „Hlavní motory“, „Pomocné motory“, „Plynové turbíny“, „Kotle“, „Generátory inertního plynu“, „Palivové články“, „Spalovny odpadu“, „Ostatní“].

3.

Použitá metoda (použité metody) monitorování (podle zdroje emisí) [rozevírací nabídka: „Metoda A: Dodací listy a pravidelné kontroly palivových nádrží“, „Metoda B: Monitorování palivových nádrží na lodi“, „Metoda C: Průtokoměry pro příslušné procesy spalování“, „Metoda D: Přímé měření emisí skleníkových plynů“].

4.

Příslušná úroveň nejistoty vyjádřená jako % (u jednotlivých použitých metod monitorování).

5.

Případně použitý koeficient úniku (podle zdroje emisí).

Část D

Výsledky ročního monitorování parametrů v souladu s článkem 10

SPOTŘEBA PALIVA A EMISE SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ

1.

Množství a emisní faktor pro každý druh spotřebovaného paliva celkem:

a)

typ paliva [rozevírací nabídka: „Těžký topný olej (HFO)“, „Lehký topný olej (LFO)“, „Motorová nafta (MDO/MGO)“, „Zkapalněný zemní plyn (LNG)“, „Zkapalněný ropný plyn (butan, LPG)“, „Zkapalněný ropný plyn (propan, LPG)“, „H2 (fosilní)“, „NH3 (fosilní)“, „Methanol (fosilní)“, „Ethanol“, „Bionafta“, „Hydrogenačně upravený rostlinný olej (HVO)“, „Zkapalněný biomethan jako palivo pro dopravu (Bio-LNG)“, „Biomethanol“, „Jiná biopaliva“, „Bio-H2“, „e-nafta“, „e-methanol“, „e-LNG“, „e-H2“, „e-NH3“, „e-LPG“, „e-DME“, „Nefosilní jiná paliva“.];

b)

emisní faktor CO2 vyjádřený v g CO2/g paliva;

c)

emisní faktor N2O vyjádřený v g N2O/g paliva;

d)

emisní faktor CH4 vyjádřený v g CH4/g paliva;

e)

celková spotřeba paliva vyjádřená v tunách paliva.

2.

Celkový souhrnný objem emisí skleníkových plynů v oblasti působnosti nařízení (EU) 2015/757, vyjádřený v tunách ekvivalentu CO2 a rozčleněný podle jednotlivých skleníkových plynů.

3.

Souhrnné emise skleníkových plynů ze všech plaveb mezi přístavy spadajícími do jurisdikce členského státu, vyjádřené v tunách ekvivalentu CO2 a rozčleněné podle jednotlivých skleníkových plynů.

4.

Souhrnné emise skleníkových plynů ze všech plaveb z přístavů spadajících do jurisdikce členského státu, vyjádřené v tunách ekvivalentu CO2 a rozčleněné podle jednotlivých skleníkových plynů.

5.

Souhrnné emise skleníkových plynů ze všech plaveb do přístavů spadajících do jurisdikce členského státu, vyjádřené v tunách ekvivalentu CO2 a rozčleněné podle jednotlivých skleníkových plynů.

6.

Emise skleníkových plynů vzniklé za dobu prostoje lodi vyvázané u nábřeží v přístavech spadajících do jurisdikce některého členského státu, vyjádřené v tunách ekvivalentu CO2 a rozčleněné podle jednotlivých skleníkových plynů.

7.

Emise skleníkových plynů vzniklé za dobu prostoje lodi v přístavech spadajících do jurisdikce některého členského státu, vyjádřené v tunách ekvivalentu CO2 a rozčleněné podle jednotlivých skleníkových plynů.

8.

Celková spotřeba paliva a celkové souhrnné emise skleníkových plynů připisované osobní dopravě (u lodí typu ro-pax), vyjádřené v tunách paliva a tunách ekvivalentu CO2 a rozčleněné podle jednotlivých skleníkových plynů.

9.

Celková spotřeba paliva a celkové souhrnné emise skleníkových plynů připisované nákladní dopravě (u lodí typu ro-pax), vyjádřené v tunách paliva a tunách ekvivalentu CO2 a rozčleněné podle jednotlivých skleníkových plynů.

10.

Celková spotřeba paliva a celkové souhrnné emise skleníkových plynů při plavbách naložené lodě (dobrovolné), vyjádřené v tunách paliva a tunách ekvivalentu CO2 a rozčleněné podle jednotlivých skleníkových plynů.

11.

Celková spotřeba paliva pro zahřívání nákladu (u chemických tankerů, dobrovolné), vyjádřená v tunách paliva.

12.

Celková spotřeba paliva pro dynamické polohování (u ropných tankerů a „jiných typů lodí“, dobrovolné), vyjádřená v tunách paliva.

VZDÁLENOST, KTEROU LOĎ UJELA, DOBA STRÁVENÁ NA MOŘI A PŘEPRAVNÍ VÝKON

1.

Celková vzdálenost, kterou loď ujela, vyjádřená v námořních mílích.

2.

Celková vzdálenost, kterou loď ujela při plavbě zaledněným mořem (dobrovolné), vyjádřená v námořních mílích.

3.

Celková doba strávená na moři, vyjádřená v hodinách.

4.

Celková doba strávená na moři při plavbě zaledněným mořem (dobrovolné), vyjádřená v hodinách.

5.

Celkový přepravní výkon vyjádřený v:

a)

osobových námořních mílích (u osobních lodí);

b)

tunových námořních mílích (u lodí typu ro-ro, kontejnerových lodí, ropných tankerů, chemických tankerů, plynových tankerů, lodí přepravujících volně ložený náklad, chladírenských nákladních lodí, lodí na přepravu vozidel, lodí pro kombinovanou přepravu);

c)

metrech krychlových-námořních mílích, (u tankerů na LNG, kontejnerových nákladních lodí s prostory typu ro-ro);

d)

hrubé nosnosti-přepravené tuně-námořních mílích (u lodí pro kusový náklad);

e)

osobových námořních mílích A tunových námořních mílích (u lodí typu ro-pax);

f)

tunových námořních mílích NEBO hrubé nosnosti-přepravené tuně-námořních mílích (u jiných typů lodí).

6.

Druhý parametr pro celkový přepravní výkon (dobrovolné), vyjádřený v:

a)

tunových námořních mílích (u lodí pro kusový náklad);

b)

hrubé nosnosti-přepravené tuně-námořních mílích (u lodí na přepravu vozidel).

7.

Průměrná hustota přepravovaného nákladu ve vykazovaném období (u chemických tankerů, lodí přepravujících volně ložený náklad a lodí pro kombinovanou přepravu, dobrovolné), vyjádřená v tunách na metr krychlový.

ENERGETICKÁ ÚČINNOST

1.

Průměrná energetická účinnost:

a)

spotřeba paliva na vzdálenost vyjádřená v kilogramech na námořní míli;

b)

spotřeba paliva na přepravní výkon vyjádřená v gramech na osobovou námořní míli, gramech na tunovou námořní míli, gramech na metr krychlový-námořní míli, gramech na hrubou nosnost-přepravenou tunu-námořní míli nebo gramech na osobovou námořní míli A v gramech na námořní míli, podle příslušné kategorie lodě;

c)

emise skleníkových plynů na vzdálenost vyjádřené v kilogramech CO2 na námořní míli a v kilogramech ekvivalentu CO2 na námořní míli;

d)

emise skleníkových plynů na přepravní výkon vyjádřené v gramech CO2 a gramech ekvivalentu CO2 na osobovou námořní míli, gramech CO2 a gramech ekvivalentu CO2 na tunovou námořní míli, gramech CO2 a gramech ekvivalentu CO2 na metr krychlový-námořní míli, gramech CO2 a gramech ekvivalentu CO2 na hrubou nosnost-přepravenou tunu-námořní míli nebo gramech CO2 a gramech ekvivalentu CO2 na osobovou námořní míli A v gramech CO2 a gramech ekvivalentu CO2 na tunovou námořní míli, podle příslušné kategorie lodě;

e)

spotřeba paliva za dobu strávenou na moři vyjádřená v tunách za hodinu (dobrovolné);

f)

emise skleníkových plynů za dobu strávenou na moři v tunách CO2 a tunách ekvivalentu CO2 za hodinu (dobrovolné).

2.

Druhý parametr pro průměrnou energetickou účinnost na přepravní výkon (dobrovolné), vyjádřený v:

a)

gramech na tunovou námořní míli a gramech CO2 a gramech ekvivalentu CO2 na tunovou námořní míli (u lodí pro kusový náklad);

b)

gramech na hrubou nosnost-přepravenou tunu-námořní míli a gramech CO2 a gramech ekvivalentu CO2 na hrubou nosnost-přepravenou tunu-námořní míli (u lodí na přepravu vozidel).

3.

Diferencovaná průměrná energetická účinnost (spotřeba paliva a emise CO2) při plavbách naložené lodě (dobrovolné), vyjádřená v:

a)

kilogramech na námořní míli;

b)

gramech na tunovou námořní míli, gramech na metr krychlový-námořní míli, gramech na hrubou nosnost-přepravenou tunu-námořní míli nebo gramech na osobovou námořní míli, podle příslušné kategorie lodě;

c)

kilogramech CO2 a kilogramech ekvivalentu CO2 na námořní míli;

d)

gramech CO2 a gramech ekvivalentu CO2 na tunovou námořní míli, gramech CO2 a gramech ekvivalentu CO2 na metr krychlový-námořní míli, gramech CO2 a gramech ekvivalentu CO2 na hrubou nosnost-přepravenou tunu-námořní míli nebo gramech CO2 a gramech ekvivalentu CO2 na osobovou námořní míli, podle příslušné kategorie lodě.

4.

Doplňující informace k usnadnění pochopení vykazovaných provozních ukazatelů průměrné energetické účinnosti lodě (dobrovolné).

Část E

Výsledky ročního monitorování v souladu s čl. 10 písm. k) nařízení (EU) 2015/757

EMISE SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ A DALŠÍ RELEVANTNÍ INFORMACE

1.

Množství a emisní faktor pro každý druh spotřebovaného paliva celkem, případně pro každé způsobilé palivo, množství paliva na které se vztahuje výjimka v souladu s částí C bodem 1.2 přílohy II nařízení (EU) 2015/757:

a)

typ paliva [rozevírací nabídka: „Těžký topný olej (HFO)“, „Lehký topný olej (LFO)“, „Motorová nafta (MDO/MGO)“, „Zkapalněný zemní plyn (LNG)“, „Zkapalněný ropný plyn (butan, LPG)“, „Zkapalněný ropný plyn (propan, LPG)“, „H2 (fosilní)“, „NH3 (fosilní)“, „Methanol (fosilní)“, „Ethanol“, „Bionafta“, „Hydrogenačně upravený rostlinný olej (HVO)“, „Zkapalněný biomethan jako palivo pro dopravu (Bio-LNG)“, „Biomethanol“, „Jiná biopaliva“, „Bio-H2“, „e-nafta“, „e-methanol“, „e-LNG“, „e-H2“, „e-NH3“, „e-LPG“, „e-DME“, „Nefosilní jiná paliva“.];

b)

emisní faktor CO2 vyjádřený v g CO2/g paliva;

c)

emisní faktor N2O vyjádřený v g N2O/g paliva;

d)

emisní faktor CH4 vyjádřený v g CH4/g paliva;

e)

celková spotřeba paliva vyjádřená v tunách paliva

f)

emise CO2, a, na které se vztahuje výjimka v souladu s částí C bodem 1.2 přílohy II nařízení (EU) 2015/757.

2.

Celkové souhrnné emise skleníkových plynů, které mají být vykázány podle směrnice 2003/87/ES, stanovené podle části C bodu 1.1 přílohy II nařízení (EU) 2015/757, ze všech plaveb mezi přístavy spadajícími do jurisdikce členského státu, vyjádřené v tunách ekvivalentu CO2 a rozčleněné podle jednotlivých skleníkových plynů.

3.

Celkové souhrnné emise skleníkových plynů, které mají být vykázány podle směrnice 2003/87/ES, stanovené podle části C bodu 1.1 přílohy II nařízení (EU) 2015/757, ze všech plaveb z přístavů spadajících do jurisdikce členského státu, vyjádřené v tunách ekvivalentu CO2 a rozčleněné podle jednotlivých skleníkových plynů.

4.

Celkové souhrnné emise skleníkových plynů, které mají být vykázány podle směrnice 2003/87/ES, stanovené podle části C bodu 1.1 přílohy II nařízení (EU) 2015/757, ze všech plaveb do přístavů spadajících do jurisdikce členského státu, vyjádřené v tunách ekvivalentu CO2 a rozčleněné podle jednotlivých skleníkových plynů.

5.

Celkové souhrnné emise skleníkových plynů, které mají být vykázány podle směrnice 2003/87/ES, stanovené podle části C bodu 1.1 přílohy II nařízení (EU) 2015/757 a vzniklé za dobu prostoje lodi v přístavech spadajících do jurisdikce členského státu, vyjádřené v tunách ekvivalentu CO2 a rozčleněné podle jednotlivých skleníkových plynů.

6.

Celkové souhrnné emise skleníkových plynů, které mají být vykázány podle směrnice 2003/87/ES, stanovené podle části C bodu 1.1 přílohy II nařízení (EU) 2015/757, vyjádřené v tunách ekvivalentu CO2 a rozčleněné podle jednotlivých skleníkových plynů.

7.

Celkové souhrnné emise skleníkových plynů, které mají být vykázány podle směrnice 2003/87/ES, stanovené podle části C bodů 1.1 a 1.2 přílohy II nařízení (EU) 2015/757, vyjádřené v tunách ekvivalentu CO2 a rozčleněné podle jednotlivých skleníkových plynů.

8.

Celkové souhrnné emise skleníkových plynů, které mají být vykázány podle směrnice 2003/87/ES, stanovené podle části C bodů 1.1, 1.2 a 1.3 přílohy II nařízení (EU) 2015/757, vyjádřené v tunách ekvivalentu CO2 a rozčleněné podle jednotlivých skleníkových plynů.

9.

Celkové souhrnné emise skleníkových plynů, které mají být vykázány podle směrnice 2003/87/ES, stanovené podle části C bodů 1.1 až 1.4 přílohy II nařízení (EU) 2015/757, vyjádřené v tunách ekvivalentu CO2 a rozčleněné podle jednotlivých skleníkových plynů.

10.

Celkové souhrnné emise skleníkových plynů, které mají být vykázány podle směrnice 2003/87/ES, stanovené podle části C bodů 1.1 až 1.5 přílohy II nařízení (EU) 2015/757, vyjádřené v tunách ekvivalentu CO2 a rozčleněné podle jednotlivých skleníkových plynů.

11.

Celkové souhrnné emise skleníkových plynů, které mají být vykázány podle směrnice 2003/87/ES, stanovené podle části C bodů 1.1 až 1.6 přílohy II nařízení (EU) 2015/757, vyjádřené v tunách ekvivalentu CO2 a rozčleněné podle jednotlivých skleníkových plynů.

12.

Celkové souhrnné emise skleníkových plynů, které mají být vykázány podle směrnice 2003/87/ES, stanovené podle části C bodů 1.1 až 1.7 přílohy II nařízení (EU) 2015/757, vyjádřené v tunách ekvivalentu CO2 a rozčleněné podle jednotlivých skleníkových plynů.

(1)  Země musí být totožná se zemí registrace zapsanou v rámci režimu jedinečného identifikačního čísla společnosti a registrovaného vlastníka podle IMO.

(2)  Země musí být totožná se zemí registrace zapsanou v rámci režimu jedinečného identifikačního čísla společnosti a registrovaného vlastníka podle IMO.


PŘÍLOHA III

Šablona pro dokumenty o souladu

Tímto se osvědčuje, že výkaz emisí lodě „NÁZEV“, který zahrnuje vykazované období „ROK N – 1“, byl shledán uspokojivým, pokud jde o požadavky nařízení (EU) 2015/757.

Tento dokument o souladu byl vydán dne „DEN/MĚSÍC/ROK N“.

Tento dokument o souladu je připojen k výkazu emisí č. „ČÍSLO“ a platí do 30. ČERVNA „ROK N + 1“.

1.   Údaje o lodi

1.1.

Jméno lodi.

1.2.

Identifikační číslo lodi podle IMO.

1.3.

Přístav:

a)

rejstříkový přístav; nebo

b)

domovský přístav (není-li totožný s rejstříkovým přístavem).

1.4.

Kategorie lodi [rozevírací nabídka: „Osobní loď“, „Loď typu ro-ro“, „Kontejnerová loď“, „Ropný tanker“, „Chemický tanker“, „Tanker na LNG“, „Plynový tanker“, „Loď přepravující volně ložený náklad“, „Loď pro kusový náklad“, „Chladírenská nákladní loď“, „Loď na přepravu vozidel“, „Loď pro kombinovanou přepravu“, „Loď typu ro-pax“, „Kontejnerová nákladní loď s prostory typu ro-ro“, „Jiné typy lodí“. Pod kategorii „Osobní loď“ je pro účely výběru případně zahrnut podtyp „Výletní loď“. Pod kategorii „Jiné typy lodí“ je pro výběr případně zahrnut podtyp „Pobřežní plavidlo“.]

1.5.

Stát vlajky/Rejstřík.

1.6.

Hrubá prostornost.

2.   Údaje o majiteli plavidla

2.1.

Jméno majitele plavidla a jedinečné identifikační číslo společnosti a registrovaného vlastníka podle IMO.

2.2.

Adresa vlastníka lodě: adresa, město, stát/provincie/region, PSČ/ZIP, země (1).

2.3.

Hlavní místo obchodní činnosti.

3   Údaje o společnosti, která plní povinnosti podle nařízení (EU) 2015/757 (dobrovolné pole)

3.1.

Název společnosti a jedinečné identifikační číslo společnosti a registrovaného vlastníka podle IMO.

3.2.

Povaha společnosti [rozevírací nabídka: „Majitel plavidla“, „Společnost registrovaná podle ISM jiná než vlastník lodi“].

3.3.

Adresa společnosti: adresa, město, stát/provincie/region, PSČ/ZIP, země (2).

3.4.

Hlavní místo obchodní činnosti.

4   Ověřovatel

4.1.

Číslo akreditace.

4.2.

Jméno ověřovatele.

4.3.

Adresa společnosti a jejího hlavního místa podnikání: adresa, město, stát/provincie/region, PSČ/ZIP, země.

(1)  Země musí být totožná se zemí registrace zapsanou v rámci režimu jedinečného identifikačního čísla společnosti a registrovaného vlastníka podle IMO.

(2)  Země musí být totožná se zemí registrace zapsanou v rámci režimu jedinečného identifikačního čísla společnosti a registrovaného vlastníka podle IMO.


PŘÍLOHA IV

Šablona pro výkazy na úrovni společnosti

Část A

Údaje identifikující společnost a lodě, za něž společnost odpovídá, pro účely ETS

1.

Název společnosti.

2.

Povaha společnosti [rozevírací nabídka: „Majitel plavidla“, „Společnost registrovaná podle ISM jiná než vlastník lodi“].

3.

Jedinečné identifikační číslo společnosti a registrovaného vlastníka podle IMO.

4.

Země registrace společnosti [Země registrace musí být stejná jako země registrace zaznamenaná v rámci režimu jedinečného identifikačního čísla společnosti a registrovaného vlastníka podle IMO].

5.

Adresa společnosti: adresa, město, stát/provincie/region, PSČ/ZIP, země.

6.

Kontaktní osoba:

a)

jméno: titul, jméno, příjmení, pracovní zařazení;

b)

obchodní adresa: adresa, město, stát/provincie/region, PSČ/ZIP, země;

c)

pracovní telefonní číslo;

d)

pracovní e-mailová adresa.

7.

Příslušný správní orgán.

8.

Seznam lodí, jejichž emise skleníkových plynů spadají do oblasti působnosti směrnice 2003/87/ES a za něž nese odpovědnost společnost během vykazovaného období, včetně těchto údajů za jednotlivé lodě:

identifikačního čísla lodi podle IMO;

jedinečného identifikačního čísla společnosti a registrovaného majitele podle IMO;

období, během něhož měla společnost za loď odpovědnost.

Část B

Ověřování

1.

Jméno ověřovatele výkazu uvedeného v článku 11a.

2.

Adresa ověřovatele: adresa, město, stát/provincie/region, PSČ/ZIP, země.

3.

Číslo akreditace.

4.

Vnitrostátní akreditační orgán, který ověřovatele akreditoval.

5.

Osvědčení ověřovatele.

Část C

Souhrnné údaje o emisích na úrovni společnosti

VÝSLEDKY Z AGREGACE EMISÍ SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ, KTERÉ SE MAJÍ VYKAZOVAT PODLE SMĚRNICE 2003/87/ES, NA ÚROVNI SPOLEČNOSTI

1.

Suma celkových souhrnných emisí skleníkových plynů všech plavidel, které mají být vykázány podle směrnice 2003/87/ES, stanovené podle části C bodu 1.1 přílohy II nařízení (EU) 2015/757, vyjádřené v tunách ekvivalentu CO2 a rozčleněné podle jednotlivých skleníkových plynů.

2.

Suma celkových souhrnných emisí skleníkových plynů všech plavidel, které mají být vykázány podle směrnice 2003/87/ES, stanovené podle části C bodů 1.1 a 1.2 přílohy II nařízení (EU) 2015/757, vyjádřené v tunách ekvivalentu CO2 a rozčleněné podle jednotlivých skleníkových plynů.

3.

Suma celkových souhrnných emisí skleníkových plynů všech plavidel, které mají být vykázány podle směrnice 2003/87/ES, stanovené podle části C bodů 1.1, 1.2 a 1.3 přílohy II nařízení (EU) 2015/757, vyjádřené v tunách ekvivalentu CO2 a rozčleněné podle jednotlivých skleníkových plynů.

4.

Suma celkových souhrnných emisí skleníkových plynů všech plavidel, které mají být vykázány podle směrnice 2003/87/ES, stanovené podle části C bodu 1.1 až 1.4 přílohy II nařízení (EU) 2015/757, vyjádřené v tunách ekvivalentu CO2 a rozčleněné podle jednotlivých skleníkových plynů.

VÝSLEDKY ZA ÚČELEM PŘEDLOŽENÍ DO REGISTRU UNIE

5.

Suma celkových souhrnných emisí skleníkových plynů všech plavidel, které mají být vykázány podle směrnice 2003/87/ES, stanovené podle části C bodů 1.1 až 1.5 přílohy II nařízení (EU) 2015/757, vyjádřené v tunách ekvivalentu CO2 a rozčleněné podle jednotlivých skleníkových plynů a vyjádřené v tunách i v ekvivalentu CO2.

6.

Suma celkových souhrnných emisí skleníkových plynů všech plavidel, které mají být vykázány podle směrnice 2003/87/ES, stanovené podle části C bodu 1.1 až 1.6 přílohy II nařízení (EU) 2015/757, vyjádřené v tunách ekvivalentu CO2 a rozčleněné podle jednotlivých skleníkových plynů a vyjádřené v tunách i v ekvivalentu CO2.

7.

Suma celkových souhrnných emisí skleníkových plynů všech plavidel, které mají být vykázány podle směrnice 2003/87/ES, stanovené podle části C bodu 1.1 až 1.7 přílohy II nařízení (EU) 2015/757, vyjádřené v tunách ekvivalentu CO2 a rozčleněné podle jednotlivých skleníkových plynů a vyjádřené v tunách i v ekvivalentu CO2.

Část D

Metodika použitá k agregaci údajů o emisích na úrovni společnosti

Popis metodiky, kterou společnost použila ke shromažďování a agregaci svých údajů pro účely tohoto výkazu, včetně změn metodiky ve srovnání s předchozím vykazovaným obdobím.


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2449/oj

ISSN 1977-0626 (electronic edition)


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU