(EU) 2023/2431Nařízení Komise (EU) 2023/2431 ze dne 24. října 2023, kterým se mění nařízení (EU) č. 1089/2010, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud jde o interoperabilitu sad prostorových dat a služeb prostorových dat

Publikováno: Úř. věst. L 2431, 30.10.2023 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 24. října 2023 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 19. listopadu 2023 Nabývá účinnosti: 19. listopadu 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.



European flag

Úřední věstník
Evropské unie

CS

Série L


2023/2431

30.10.2023

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/2431

ze dne 24. října 2023,

kterým se mění nařízení (EU) č. 1089/2010, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud jde o interoperabilitu sad prostorových dat a služeb prostorových dat

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES ze dne 14. března 2007 o zřízení Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE) (1), a zejména na čl. 7 odst. 1 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (EU) č. 1089/2010 (2) stanoví požadavky na technické podmínky pro interoperabilitu sad prostorových dat, včetně definice číselníků a odpovídajících přípustných hodnot, které mají být použity pro atributy a přidružené role typů prostorových objektů a datových typů.

(2)

V závěrech hodnocení směrnice 2007/2/ES provedeného Komisí (3) byly vyjádřeny obavy ohledně složitosti a proveditelnosti provádění ustanovení týkajících se interoperability sad prostorových dat a služeb prostorových dat. V důsledku toho bylo nařízení (EU) č. 1089/2010 přezkoumáno a uskutečnilo se několik kol konzultací s odborníky, z nichž vyplynulo, že k usnadnění provádění jsou zapotřebí určitá zjednodušení a vyjasnění. Tento pozměňující akt by měl provést technické změny a změny v podobě zjednodušení, které určil, projednal a schválil výbor zřízený podle článku 22 směrnice 2007/2/ES. Provádění by mělo být jednodušší a méně zatěžující, aniž by došlo ke ztrátě výhod standardizace a interoperability.

(3)

Ustanovení čl. 4 odst. 2 nařízení (EU) č. 1089/2010 by mělo být změněno, aby se vyjasnilo, že u atributů není třeba uvádět žádné hodnoty, pokud ve skutečnosti neexistují. Tím se dále vyjasňuje pojem „zrušitelnost“ (voidability) a předchází se mylnému výkladu.

(4)

Jedním z hlavních zjednodušení je odstranění všech hodnot číselníků a výčtů z nařízení (EU) č. 1089/2010, což by umožnilo tyto hodnoty pravidelněji aktualizovat v souladu s technickým a technologickým pokrokem. Kromě toho by měla být zavedena sladění s číselníky vytvořenými v souvislosti s jinými právními předpisy Unie nebo mezinárodními organizacemi. Článek 6 nařízení (EU) č. 1089/2010 by měl být změněn tak, aby uváděl odkaz na registr, který mají provozovat útvary Komise (Společné výzkumné středisko) za pomoci stávající skupiny odborníků, jako místo, kde jsou spravovány hodnoty číselníků. Vzhledem k tomu, že se terminologie domén postupem času vyvíjí, tato změna by učinila postup správy změn v seznamech číselníků a jejich hodnot pružnějším a rychlejším.

(5)

V příloze II nařízení (EU) č. 1089/2010 by měl být změněn bod 1.3.4. „Jiné souřadnicové referenční systémy“, aby umožnoval další referenční systémy (CRS). Toto ustanovení by snížilo zátěž spojenou s prováděním, například pokud by členské státy doplnily do seznamu podporovaných souřadnicových referenčních systémů svůj vnitrostátní souřadnicový referenční systém, nemusely by pak již vytvářet a uchovávat údaje jak ve svých souřadnicových referenčních systémech, tak v souřadnicovém referenčním systému požadovaném směrnicí 2007/2/ES. Aby se dále snížila zátěž spojená s prováděním a údržbou, měly by útvary Komise (Společné výzkumné středisko) za pomoci stávající skupiny odborníků zřídit a provozovat registr souřadnicových referenčních systémů, včetně jejich definice a transformačních parametrů.

(6)

V přílohách I, II, III a IV by měla být zavedena řada menších úprav s cílem zohlednit technologický a vědecký vývoj a zajistit soudržnost požadavků na prostorová data s vývojem souvisejících tematických právních předpisů. Nejvýznamnější je potřeba harmonizace s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 (4), kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek, a se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU (5) o průmyslových emisích.

(7)

Nařízení (EU) č. 1089/2010 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(8)

Opatření stanovená v tomto nařízení jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle článku 22 směrnice 2007/2/ES,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EU) č. 1089/2010 se mění takto:

1)

Článek 2 se mění takto:

a)

bod 5 se nahrazuje tímto:

„5.

číselníkem“ (code list) se rozumí datový typ, jehož instance tvoří seznam jmenovitě uvedených písmenných hodnot“;

b)

bod 7 se zrušuje.

2)

Článek 4 se mění takto:

a)

odstavce 1 a 2 se nahrazují tímto:

„1.   Pro výměnu a klasifikaci prostorových objektů z datových sad, které splňují podmínky stanovené v článku 4 směrnice 2007/2/ES, použijí členské státy typy prostorových objektů a přidružené datové typy a číselníky uvedené v přílohách II, III a IV tohoto nařízení pro témata, kterých se datové sady týkají.

2.   Při výměně prostorových objektů dodržují členské státy definice a omezení stanovené v přílohách a poskytují hodnoty pro všechny atributy a přidružené role stanovené pro příslušné typy prostorových objektů a datové typy v přílohách. U zrušitelných atributů a přidružených rolí, k nimž neexistuje žádná hodnota, mohou členské státy hodnotu vynechat.“

;

b)

odstavec 3 se zrušuje.

3)

Článek 6 se nahrazuje tímto:

„Článek 6

Číselníky pro sady prostorových dat

1.   Číselníky obsažené v tomto nařízení stanoví vícejazyčné výkladové slovníky, které se použijí pro klíčové atributy v souladu s čl. 8 odst. 2 písm. c) směrnice 2007/2/ES.

2.   Komise zřídí a provozuje na úrovni Unie registr číselníků INSPIRE pro správu a zveřejňování hodnot, které jsou obsaženy v číselnících uvedených v odstavci 1.

3.   Komisi je při udržování a aktualizaci hodnot číselníků nápomocna skupina odborníků Komise INSPIRE.

4.   Číselníky jsou jedním z těchto typů:

a)

číselníky, jejichž hodnoty zahrnují pouze hodnoty specifikované v registru číselníků INSPIRE;

b)

číselníky, jejichž hodnoty zahrnují hodnoty specifikované v registru číselníků INSPIRE a užší hodnoty uvedené poskytovateli dat;

c)

číselníky, jejichž hodnoty zahrnují hodnoty specifikované v registru číselníků INSPIRE a další hodnoty na jakékoli úrovni uvedené poskytovateli dat;

d)

číselníky, jejichž hodnoty zahrnují jakékoli hodnoty uvedené poskytovateli dat.

5.   Číselníky mohou být hierarchické. Hodnoty hierarchických číselníků mohou mít obecnější nadřazenou hodnotu.

6.   Pokud u atributu, jehož typem je číselník podle odst. 4 písm. b), c) nebo d), poskytovatel dat uvede hodnotu, která není specifikována v registru číselníků INSPIRE, zpřístupní se tato hodnota a její definice v jiném registru.“

4)

V článku 7 se vkládá se nový odstavec 2a, který zní:

„2a.   Každé pravidlo kódování používané ke kódování prostorových dat musí rovněž specifikovat, zda a jak reprezentovat atributy a přidružené role, k nimž existuje odpovídající hodnota, jež ale není obsažena v souborech prostorových dat uchovávaných členským státem, ani ji nelze za přiměřené náklady odvodit z existujících hodnot.“

5)

Příloha I se mění v souladu s přílohou I tohoto nařízení.

6)

Příloha II se mění v souladu s přílohou II tohoto nařízení.

7)

Příloha III se mění v souladu s přílohou III tohoto nařízení.

8)

Příloha IV se mění v souladu s přílohou IV tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 24. října 2023.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)   Úř. věst. L 108, 25.4.2007, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (EU) č. 1089/2010 ze dne 23. listopadu 2010, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud jde o interoperabilitu sad prostorových dat a služeb prostorových dat (Úř. věst. L 323, 8.12.2010, s. 11).

(3)  Pracovní dokument útvarů Komise, Hodnocení ke zprávě Komise Radě a Evropskému parlamentu o provádění směrnice 2007/2/ES z března 2007 o zřízení Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE) podle článku 23 (SWD/2016/0273 final).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 ze dne 18. ledna 2006, kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek a kterým se mění směrnice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES (Úř. věst. L 33, 4.2.2006, s. 1).

(5)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU ze dne 24. listopadu 2010 o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění) (Úř. věst. L 334, 17.12.2010, s. 17).


PŘÍLOHA I

Příloha I nařízení (EU) č. 1089/2010 se mění takto:

1)

Oddíl 1 se nahrazuje tímto:

„1.   TYPY DEFINOVANÉ V EVROPSKÝCH A MEZINÁRODNÍCH NORMÁCH

Následující společné typy užívané v atributech nebo přidružených rolích typů prostorového objektu nebo datových typů jsou definovány takto:

1)

Pro typy Any, Angle, Area, Boolean, CharacterString, Date, DateTime, Decimal, Distance, Integer, Length, Measure, Number, Probability, Real, RecordType, Sign, UnitOfMeasure, Velocity a Volume se použijí definice uvedené v ISO/TS 19103:2005.

2)

Pro typy DirectPosition, GM_Boundary, GM_Curve, GM_MultiCurve, GM_MultiSurface, GM_Object, GM_Point, GM_Position, GM_Primitive, GM_Solid, GM_Surface a GM_Tin se použijí definice uvedené v EN ISO 19107:2005.

3)

Pro typy TM_Duration, TM_GeometricPrimitive, TM_Instant, TM_Object, TM_Period a TM_Position se použijí definice uvedené v EN ISO 19108:2005/AC:2008.

4)

Pro typ GF_PropertyType se použijí definice uvedené v EN ISO 19109:2006.

5)

Pro typy CI_Citation, CI_Date, CI_RoleCode, EX_Extent, EX_VerticalExtent, MD_Distributor, MD_Resolution a URL se použijí definice uvedené v EN ISO 19115:2005/AC:2008.

6)

Pro typ CV_SequenceRule se použijí definice uvedené v EN ISO 19123:2007.

7)

Pro typ AbstractFeature se použijí definice uvedené v EN ISO 19136:2009.

8)

Pro typy LocalisedCharacterString, PT_FreeText a URI se použijí definice uvedené v CEN ISO/TS 19139:2009.

9)

Pro typ LC_LandCoverClassificationSystem se použijí definice uvedené v ISO 19144-2:2012.

10)

Pro typy GFI_Feature, Location, NamedValue, OM_Observation, OM_Process, SamplingCoverageObservation, SF_SamplingCurve, SF_SamplingPoint, SF_SamplingSolid, SF_SamplingSurface a SF_SpatialSamplingFeature se použijí definice uvedené v ISO 19156:2011.

11)

Pro typy Category, Quantity, QuantityRange a Time se použijí definice uvedené v Robin, Alexandre (ed.), OGC®SWE Common Data Model Encoding Standard, version 2.0.0, Open Geospatial Consortium, 2011.

12)

Pro typy TimeValuePair a Timeseries se použijí definice uvedené v Taylor, Peter (ed.), OGC® WaterML 2.0: Part 1 – Timeseries, v2.0.0, Open Geospatial Consortium, 2012.

13)

Pro typy CGI_LinearOrientation a CGI_PlanarOrientation se použijí definice uvedené v CGI Interoperability Working Group, Geoscience Markup Language (GeoSciML), version 3.0.0, Commission for the Management and Application of Geoscience Information (CGI) of the International Union of Geological Sciences, 2011.“

2)

Oddíl 3 se zrušuje.

3)

Oddíl 4 se nahrazuje tímto:

„4.   SPOLEČNÉ ČÍSELNÍKY

4.1.   Svislá poloha (VerticalPositionValue)

Relativní svislá poloha prostorového objektu.

4.2.   Stav zařízení (ConditionOfFacilityValue)

Stav zařízení s ohledem na jeho dokončení a používání.

4.3.   Kód země (CountryCode)

Kód země podle definice v Pravidlech pro jednotnou úpravu dokumentů uveřejněných Úřadem pro publikace Evropské unie.

4.4.   Úroveň právních předpisů (LegislationLevelValue)

Úroveň, na které byl přijat právní úkon nebo úmluva.

4.5.   Role stran (PartyRoleValue)

Role stran, které jsou ve spojení se zdrojem nebo jsou za něj odpovědné.

Hodnoty pro tento číselník zahrnují hodnoty následujících číselníků nebo jiných číselníků specifikovaných poskytovateli dat.

Kód role (CI_RoleCode): Funkce, které vykonává odpovědná osoba.

Role spřízněné strany (RelatedPartyRoleValue): Klasifikace rolí spřízněné strany.

4.6.   Standardní názvy v oblasti klimatu a předpovědí (CFStandardNamesValue)

Definice jevů pozorovaných v meteorologii a oceánografii.

4.7.   Rod (GenderValue)

Rod osoby nebo skupiny osob.“

4)

Oddíl 5.3. se nahrazuje tímto:

„5.3.   Číselníky

5.3.1.   Typ spojení (ConnectionTypeValue)

Typy spojení mezi různými sítěmi.

5.3.2.   Orientace spojnice (LinkDirectionValue)

Seznam hodnot pro směry vztahující se ke spojnici.“

5)

Oddíl 7.2.3. se nahrazuje tímto:

„7.2.3.   Číselníky

7.2.3.1.   Název parametru procesu (ProcessParameterNameValue)

Číselník názvů parametrů procesu.“

6)

V oddíle 7.3. se doplňují nové pododdíly 7.3.1.8, 7.3.1.9 a 7.3.1.10, které znějí:

„7.3.1.8   Abstraktní pozorovatelná vlastnost (AbstractObservableProperty)

Abstraktní třída, která představuje pozorovatelnou vlastnost (nebo jev).

Tento typ je abstraktní.

Atributy datového typu AbstractObservableProperty

Atribut

Definice

Typ

Voidability

label

Název pozorovatelné vlastnosti čitelné pro člověka.

CharacterString

 

7.3.1.9.   Souhrnná pozorovatelná vlastnost (CompositeObservableProperty)

Souhrn více pozorovatelných vlastností.

Tento typ je podtypem AbstractObservableProperty.

Atributy datového typu CompositeObservableProperty

Atribut

Definice

Typ

Voidability

count

Počet komponent v tomto souhrnu.

Integer

 


Přidružené role datového typu CompositeObservableProperty

Přidružená role

Definice

Typ

Voidability

component

Pozorovatelné vlastnosti, které společně tvoří stejnou pozorovatelnou vlastnost, například U složka větru, V složka větru.

AbstractObservableProperty

 

7.3.1.10.   Pozorovatelná vlastnost (ObservableProperty)

Představuje jedinou pozorovatelnou vlastnost, např. „teplotu“.

Tento typ je podtypem AbstractObservableProperty.

Atributy datového typu ObservableProperty

Atribut

Definice

Typ

Voidability

basePhenomenon

Jev, ze kterého vychází popis pozorovatelné vlastnosti.

PhenomenonTypeValue

 

uom

Měrná jednotka.

UnitOfMeasure

 


Přidružené role datového typu ObservableProperty

Přidružená role

Definice

Typ

Voidability

restriction

Omezení vztahující se na pozorovatelnou vlastnost.

Constraint

 

statisticalMeasure

Statistická míra používaná na pozorovatelnou vlastnost, např. „průměrná denní teplota“.

StatisticalMeasure“

 

7)

Oddíl 7.3.2 se zrušuje.

8)

Oddíl 7.3.3. se nahrazuje tímto:

„7.3.3.   Číselníky

7.3.3.1   Typ jevu (PhenomenonTypeValue)

Číselník jevů (např. teplota, rychlost větru).

Tento číselník zahrnuje hodnoty následujících číselníků nebo jiných číselníků definovaných poskytovateli dat:

Standardní názvy v oblasti klimatu a předpovědí (CFStandardNamesValue): Definice jevů pozorovaných v meteorologii a oceánografii, specifikované v oddíle 4.5 této přílohy.

Název parametru prvku profilu (ProfileElementParameterNameValue): Pozorované vlastnosti, které charakterizují prvek profilu, specifikované v oddíle 3.3.8 přílohy IV.

Název parametru objektu odvozeného z vlastností půdy (SoilDerivedObjectParameterNameValue): Vlastnosti vztahující se k půdě, které lze odvodit z údajů o půdě a z jiných údajů, specifikované v oddíle 3.3.9 přílohy IV.

Název parametru půdního profilu (SoilProfileParameterNameValue): Pozorované vlastnosti, které charakterizují půdní profil, specifikované v oddíle 3.3.12 přílohy IV.

Název parametru půdního stanoviště (SoilSiteParameterNameValue): Pozorované vlastnosti, které charakterizují půdní stanoviště, specifikované v oddíle 3.3.13 přílohy IV.

Referenční složka EU v oblasti kvality ovzduší (EU_AirQualityReferenceComponentValue): Definice jevů týkajících se kvality ovzduší v souvislosti s podáváním zpráv podle právních předpisů Unie, specifikované v oddíle 13.2.1.1 přílohy IV.

Tabulka kódů GRIB a praporků 4.2 (GRIB_CodeTable4_2Value): Definice jevů pozorovaných v meteorologii, specifikované v oddíle 13.2.1.2 přílohy IV.

Užití parametru BODC P01 (BODC_P01ParameterUsageValue): Definice jevů pozorovaných v oceánografii, specifikované v oddíle 14.2.1.1 přílohy IV.

7.3.3.2.   Typ statistické funkce (StatisticalFunctionTypeValue)

Číselník statistických funkcí (např. maximum, minimum, průměr).

7.3.3.3   Operátor porovnání (ComparisonOperatorValue)

Číselník operátorů porovnání (např. je větší než, menší než, rovná se).“


PŘÍLOHA II

Příloha II nařízení (EU) č. 1089/2010 se mění takto:

1)

Oddíl 1.3.4. se nahrazuje tímto:

„1.3.4.   Jiné souřadnicové referenční systémy

Výjimky, kdy lze použít jiné souřadnicové referenční systémy než ty, které jsou uvedeny v oddíle 1.3.1., 1.3.2. nebo 1.3.3. jsou:

1.

Pro konkrétní témata prostorových dat mohou být specifikovány jiné souřadnicové referenční systémy.

2.

Pro oblasti mimo kontinentální Evropu mohou členské státy definovat vhodné souřadnicové referenční systémy.

Geodetické kódy a parametry potřebné k popsání těchto souřadnicových referenčních systémů a k umožnění operací konverze a transformace musí být dokumentovány a v registru souřadnicových systémů zřízeném a provozovaném Komisí musí být vytvořen identifikátor v souladu s EN ISO 19111 a ISO 19127.

Komisi je při udržování a aktualizaci registru souřadnicových systémů nápomocna skupina odborníků Komise INSPIRE.“

2)

Oddíl 3.3. se nahrazuje tímto:

„3.3.   Číselníky

3.3.1.   Gramatický rod (GrammaticalGenderValue)

Gramatický rod zeměpisného jména.

3.3.2.   Gramatické číslo (GrammaticalNumberValue)

Gramatické číslo zeměpisného jména.

3.3.3.   Status jména (NameStatusValue)

Status zeměpisného jména, tj. informace umožňující rozpoznat, jaké postavení by se mělo dát jménu s ohledem na jeho standardizaci a/nebo aktuálnost.

3.3.4.   Typ místního jména (NamedPlaceTypeValue)

Typ místního jména.

3.3.5.   Původ (NativenessValue)

Původ zeměpisného jména.“

3)

Oddíl 4.2.3. se zrušuje.

4)

Oddíl 4.2.4. se nahrazuje tímto:

„4.2.4.   Číselníky

4.2.4.1   Úroveň správní hierarchie (AdministrativeHierarchyLevel)

Úrovně správy v hierarchii státní správy. Tento číselník odráží úroveň v hierarchické pyramidě správních struktur, která je založena na geometrické agregaci území a nepopisuje nutně podřízenost mezi příslušnými správními orgány.

4.2.4.2.   Právní status (LegalStatusValue)

Popis právního statusu správních hranic.

4.2.4.3.   Technický stav (TechnicalStatusValue)

Popis technického stavu správních hranic.“

5)

Oddíl 4.3.3 se nahrazuje tímto:

„4.3.3.   Číselníky

4.3.3.1.   Typ segmentu základní linie (BaselineSegmentTypeValue)

Typy základních linií užívané pro měření šířky teritoriálního moře.

4.3.3.2.   Typ mořské zóny (MaritimeZoneTypeValue)

Typ mořské zóny.“

6)

V oddíle 5.2.1. se druhá tabulka nahrazuje tímto:

„Přidružená role

Definice

Typ

Zrušitelnost

building

Budova, které je přidělena nebo přidružena adresa.

Building of the Buildings Base package

zrušitelný

component

Označuje, že komponenta adresy se zadává jako část adresy.

AddressComponent

 

parcel

Parcela katastru nemovitostí, které je přidělena nebo přidružena tato adresa.

CadastralParcel

zrušitelný

parentAddress

Hlavní (nadřazená) adresa, s níž je tato (pod) adresa pevně spojena.

Address

zrušitelný“

7)

Oddíl 5.4. se nahrazuje tímto:

„5.4.   Číselníky

5.4.1.   Geometrická metoda (GeometryMethodValue)

Popis, jak a kdo vytvořil nebo odvodil tuto geografickou polohu adresy.

5.4.2.   Geometrická specifikace (GeometrySpecificationValue)

Informace vymezující specifikaci používanou k vytvoření nebo odvození této geografické polohy adresy.

5.4.3.   Typ označení lokátoru (LocatorDesignatorTypeValue)

Popis sémantiky označení lokátoru.

5.4.4.   Úroveň lokátoru (LocatorLevelValue)

Úroveň, na kterou se vztahuje lokátor.

5.4.5.   Typ názvu lokátoru (LocatorNameTypeValue)

Popis sémantiky názvu lokátoru.

5.4.6.   Typ části (PartTypeValue)

Klasifikace části názvu podle jeho sémantiky v celém jménu průjezdové komunikace.

5.4.7.   Status (StatusValue)

Aktuální platnost adresy reálného světa nebo komponenty adresy.“

8)

Oddíl 6.2. se nahrazuje tímto:

„6.2.   Číselníky

6.2.1.   Úroveň územního členění – katastrální území (CadastralZoningLevelValue)

Úrovně hierarchie územního členění v rámci katastru nemovitostí.“

9)

Oddíl 7.3.2. se zrušuje.

10)

Oddíl 7.3.3 se nahrazuje tímto:

„7.3.3.   Číselníky

7.3.3.1.   Omezení přístupu (AccessRestrictionValue)

Druhy omezení přístupu k prvku dopravní infrastruktury.

7.3.3.2.   Typ omezení (RestrictionTypeValue)

Možná omezení pro vozidla, která mohou mít přístup k prvku dopravní infrastruktury.

7.3.3.3.   Druh dopravy (TransportTypeValue)

Možné druhy dopravních sítí.“

11)

V oddíle 7.4.1.3 se druhá tabulka nahrazuje tímto:

„Přidružená role

Definice

Typ

Zrušitelnost

controlTowers

Komplex řídicích věží, které patří k letišti (letišti/heliportu).

Building of the Buildings Base package

zrušitelný“

12)

Oddíl 7.4.2. se nahrazuje tímto:

„7.4.2.   Číselníky

7.4.2.1.   Kategorie letiště (AerodromeCategoryValue)

Možné kategorie letiště týkající se rozsahu a důležitosti služeb leteckého provozu nabízených z tohoto letiště a na toto letiště.

7.4.2.2.   Typ letiště (AerodromeTypeValue)

Kód, který určuje, zda se jedná o letiště nebo heliport.

7.4.2.3.   Třída spojení letových tratí (AirRouteLinkClassValue)

Typ trati z hlediska navigace.

7.4.2.4.   Typ letové tratě (AirRouteTypeValue)

Klasifikace tratě jako tratě ATS nebo severoatlantických tratí.

7.4.2.5.   Omezení leteckého používání (AirUseRestrictionValue)

Omezení v používání týkající se objektu letecké dopravní sítě.

7.4.2.6.   Typ oblasti vzdušného prostoru (AirspaceAreaTypeValue)

Rozlišení typů vzdušného prostoru.

7.4.2.7.   Typ navigačního zařízení (NavaidTypeValue)

Typy navigačních zařízení.

7.4.2.8.   Role bodu (PointRoleValue)

Funkce bodu osy dráhy.

7.4.2.9.   Typ dráhy (RunwayTypeValue)

Kód, který rozlišuje dráhy pro letadla a FATO pro vrtulníky.

7.4.2.10.   Složení povrchu (SurfaceCompositionValue)

Kód, který označuje složení povrchu.“

13)

Oddíl 7.5.2. se nahrazuje tímto:

„7.5.2.   Číselníky

7.5.2.1.   Typ lanové dráhy (CablewayTypeValue)

Možné druhy lanové dopravy.“

14)

V oddíle 7.6.1.7. se zrušuje tabulka Atributy prostorového objektu typu RailwayLink.

15)

Oddíl 7.6.2. se zrušuje.

16)

Oddíl 7.6.3. se nahrazuje tímto:

„7.6.3.   Číselníky

7.6.3.1.   Forma uzlu kolejové dráhy (FormOfRailwayNodeValue)

Možné funkce uzlu kolejové dráhy v rámci sítě kolejové dráhy.

7.6.3.2.   Druh kolejové dráhy (RailwayTypeValue)

Možné druhy kolejových drah.

7.6.3.3.   Užití kolejové dráhy (RailwayUseValue)

Možná užití kolejové dráhy.

7.6.3.4.   Minimální nebo maximální počet kolejí (MinMaxTrackValue)

Hodnoty, které udávají, zda se počet kolejí počítá jako maximální, minimální nebo průměrný počet.

7.6.3.5.   Kategorie rozchodu koleje (TrackGaugeCategoryValue)

Možné kategorie kolejových drah týkající se jejich nominálního rozchodu koleje.“

17)

Oddíl 7.7.2. se zrušuje.

18)

Oddíl 7.7.3 se nahrazuje tímto:

„7.7.3.   Číselníky

7.7.3.1.   Podmínky oblasti (AreaConditionValue)

Omezení rychlosti v závislosti na oblasti.

7.7.3.2.   Forma silničního uzlu (FormOfRoadNodeValue)

Funkce silničních uzlů.

7.7.3.3.   Dopravní využití cesty (FormOfWayValue)

Klasifikace založená na fyzických vlastnostech silniční spojnice.

7.7.3.4.   Část silnice (RoadPartValue)

Označuje, na kterou část silnice se vztahuje hodnota měření.

7.7.3.5.   Druh silniční služby (RoadServiceTypeValue)

Druhy oblastí silniční služby.

7.7.3.6.   Kategorie povrchu vozovky (RoadSurfaceCategoryValue)

Hodnoty, které označují, zda je silnice zpevněná nebo nezpevněná.

7.7.3.7.   Zařízení služeb (ServiceFacilityValue)

Možná zařízení služeb, které jsou k dispozici v oblasti silničních služeb.

7.7.3.8.   Zdroj omezení rychlosti (SpeedLimitSourceValue)

Možné zdroje pro omezení rychlosti.

7.7.3.9.   Druh vozidla (VehicleTypeValue)

Možné druhy vozidel.

7.7.3.10.   Povětrnostní podmínky (WeatherConditionValue)

Hodnoty označující povětrnostní podmínky, které ovlivňují omezení rychlosti.

7.7.3.11.   Funkční třída silnice (FunctionalRoadClassValue)

Hodnoty pro funkční klasifikaci silnic. Tato klasifikace je založena na důležitosti role, kterou silnice má v silniční síti.

7.7.3.12.   Minimální nebo maximální počet jízdních pruhů (MinMaxLaneValue)

Hodnoty, které udávají, zda se počet jízdních pruhů počítá jako maximální, minimální nebo průměrný.

7.7.3.13.   Charakter omezení rychlosti (SpeedLimitMinMaxValue)

Možné hodnoty pro určení charakteru omezení rychlosti.“

19)

V oddíle 7.8.1.13. druhém pododstavci se zrušuje věta „Tento typ je abstraktní.“

20)

Oddíl 7.8.2. se zrušuje.

21)

Oddíl 7.8.3. se nahrazuje tímto:

„7.8.3.   Číselníky

7.8.3.1.   Používání trajektů (FerryUseValue)

Druhy dopravy uskutečňované trajektem.

7.8.3.2.   Forma uzlu vodní cesty (FormOfWaterwayNodeValue)

Funkce uzlu vodní cesty v síti vodní dopravy.

7.8.3.3.   Třída CEMT (CEMTClassValue)

Klasifikace vnitrozemských vodních cest podle rezoluce č. 92/2 CEMT (Evropská konference ministrů dopravy).“

22)

V oddíle 8.3.1.1. se první tabulka nahrazuje tímto:

„Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

geographicalName

Zeměpisné jméno používané k identifikaci hydrografického objektu v reálném světě. Poskytuje „klíč“ pro implicitní přidružení různých reprezentací objektu.

GeographicalName

zrušitelný

hydroId

Identifikátor používaný k identifikaci hydrografického objektu v reálném světě. Poskytuje „klíč“ pro implicitní přidružení různých reprezentací objektu.

HydroIdentifier

zrušitelný“

23)

Oddíl 8.4.2. se nahrazuje tímto:

„8.4.2.   Číselníky

8.4.2.1.   Kategorie hydrografického uzlu (HydroNodeCategoryValue)

Definuje kategorie různých typů hydrografických uzlů sítě.“

24)

V oddíle 8.5.1.3 se první tabulka nahrazuje tímto:

„Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

area

Velikost oblasti dílčího povodí.

Area

zrušitelný

basinOrder

Číslo (nebo kód) vyjadřující stupeň rozvětvení/rozdělení v systému dílčího povodí.

HydroOrderCode

zrušitelný

beginLifespanVersion

Datum a čas, kdy byla tato verze prostorového objektu vložena do sady prostorových dat nebo v ní změněna.

DateTime

zrušitelný

endLifespanVersion

Datum a čas, kdy byla tato verze prostorového objektu nahrazena v sadě prostorových dat nebo z ní odstraněna.

DateTime

zrušitelný

geometry

Geometrie dílčího povodí v podobě plochy.

GM_Object

 

inspireId

Externí identifikátor prostorového objektu.

Identifier

 

origin

Počátek dílčího povodí.

OriginValue

zrušitelný“

25)

V oddíle 8.5.1.3. se poslední věta nahrazuje tímto:

„Omezení prostorového objektu typu DrainageBasin

Povodí řeky nemůže být obsaženo v žádném jiném povodí.

Atribut geometrie musí být typu GM_Surface nebo GM_MultiSurface.“

26)

Oddíl 8.5.3. se zrušuje.

27)

Oddíl 8.5.4. se nahrazuje tímto:

„8.5.4.   Číselníky

8.5.4.1.   Typ křížení (CrossingTypeValue)

Umělé typy fyzických křížení vodních toků.

8.5.4.2.   Hydrologická persistence (HydrologicalPersistenceValue)

Kategorie hydrologické persistence vodního útvaru.

8.5.4.4.   Typ pobřeží (ShoreTypeValue)

Kategorie složení oblasti pobřeží.

8.5.4.5.   Hladina vody (WaterLevelValue)

Přílivové datum/hladina vody, k nímž je vztažena hloubka a výška.

8.5.4.6.   Původ (OriginValue)

Typ číselníku, který specifikuje soubor hydrografických kategorií „původu“ (přirozený, umělý) pro různé hydrografické objekty.“

28)

V oddíle 9.1.1. se první tabulka nahrazuje tímto:

„Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

geometry

Geometrie vymezující hranice chráněného území.

GM_Object

 

inspireId

Externí identifikátor prostorového objektu.

Identifier

 

siteDesignation

Označení (typ) chráněného území.

DesignationType

zrušitelný

siteName

Název chráněného území.

GeographicalName

zrušitelný

siteProtectionClassification

Klasifikace chráněného území vycházející z účelu ochrany.

ProtectionClassificationValue

zrušitelný

thematicId

Tematický identifikátor objektu.

ThematicIdentifier

zrušitelný“

29)

V oddíle 9.2.1. se tabulka nahrazuje tímto:

„Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

designation

Skutečné označení území.

DesignationValue

 

designationScheme

Schéma, z něhož pochází kód označení.

DesignationSchemeValue

 

percentageUnderDesignation

Procento území, které spadá pod označení. Používá se zejména v kategorizaci Mezinárodní unie pro ochranu přírody (IUCN).

Decimal

 

legalFoundationDate

Datum vyhlášení statutární ochrany chráněného území. Je to datum, kdy byl vytvořen objekt v reálném světě, nikoliv datum, kdy bylo poprvé prezentováno v informačním systému.

Datum

zrušitelný

legalFoundationDocument

Internetová adresa (URL) odkazující na právní dokument, který je dokladem vyhlášení chráněného území, nebo citace tohoto dokumentu.

CI_Citation

zrušitelný“

30)

Oddíl 9.3. se zrušuje.

31)

Oddíl 9.4. se nahrazuje tímto:

„9.4.   Číselníky

9.4.1.   Systém označování (DesignationSchemeValue)

Systém používaný k přidělení označení pro chráněná území.

Členské státy mohou číselník rozšířit.

9.4.2.   Označení (DesignationValue)

Klasifikace a typy označení podle různých systémů.

Tento číselník zahrnuje hodnoty číselníků specifikovaných v oddílech 9.4.3.–9.4.8. nebo jiných číselníků specifikovaných poskytovateli dat.

9.4.3.   Označení IUCN (IUCNDesignationValue)

Číselník pro systém klasifikace Mezinárodního svazu ochranu přírody.

9.4.4.   Označení záznamů o národních památkách (NationalMonumentsRecordDesignationValue)

Číselník pro systém klasifikace záznamů o národních památkách.

9.4.5.   Označení Natura2000 (Natura2000DesignationValue)

Číselník pro systém označení Natura2000 v souladu se směrnicí Rady 92/43/EHS (*1) (směrnice o ochraně přírodních stanovišť).

9.4.6.   Označení Ramsar (RamsarDesignationValue)

Číselník pro systém označení podle Úmluvy o mokřadech majících mezinárodní význam (Ramsarská úmluva).

9.4.7.   Označení programu pro lidstvo a biosféru UNESCO (UNESCOManAndBiosphereProgrammeDesignationValue)

Číselník pro systém klasifikace programu pro lidstvo a biosféru.

9.4.8.   Označení světového dědictví UNESCO (UNESCOWorldHeritageDesignationValue)

Číselník pro systém označení světového dědictví.

9.4.9.   Klasifikace ochrany (ProtectionClassificationValue)

Klasifikace chráněných území vycházející z účelu ochrany.

(*1)  Směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (Úř. věst. L 206, 22.7.1992, s. 7).“ "


(*1)  Směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (Úř. věst. L 206, 22.7.1992, s. 7).“ “


PŘÍLOHA III

Příloha III nařízení (EU) č. 1089/2010 se mění takto:

1)

Oddíl 1.3.1. se nahrazuje tímto:

„1.3.1.   Číselníky

1.3.1.1.   Typ vlastnosti nadmořské výšky (ElevationPropertyTypeValue)

Typ číselníku, který určuje vlastnost nadmořské výšky, která byla změřena nebo vypočtena.

1.3.1.2.   Typ plochy (SurfaceTypeValue)

Typ výčtu, který určuje výškopisnou plochu s ohledem na její relativní vztah k holému zemskému povrchu.“

2)

Oddíl 1.5.3. se zrušuje.

3)

Oddíl 1.5.4. se nahrazuje tímto:

„1.5.4.   Číselníky

1.5.4.1.   Typ zlomové linie (BreakLineTypeValue)

Množina možných typových hodnot zlomových linií s ohledem na jejich fyzikální vlastnosti [na výškopisné ploše].

1.5.4.2.   Klasifikace výškových kót (SpotElevationClassValue)

Možné hodnoty klasifikace kót na základě specifikace LAS vedené Americkou společností pro fotogrammetrii a dálkový průzkum Země (ASPRS).

1.5.4.3.   Typ výškové kóty (SpotElevationTypeValue)

Možné hodnoty pro body výškových kót, které popisují singularitu povrchu.

1.5.4.4.   Typ vrstevnice (ContourLineTypeValue)

Seznam možných kategorií vrstevnic na základě ekvidistantního parametru datového souboru.“

4)

Oddíl 2.3.2. se nahrazuje tímto:

„2.3.2.   Číselníky

2.3.2.1.   Třída krajinného pokrytí (LandCoverClassValue)

Číselník nebo klasifikace krajinného pokrytí.“

5)

V oddíle 2.4.1.2. se doplňuje tato tabulka:

Přidružené role prostorového objektu typu LandCoverUnit

Přidružená role

Definice

Typ

Voidability

dataset

Datová sada krajinného pokrytí, do níž tento objekt krajinného pokrytí náleží.

LandCoverDataset“

 

6)

V oddíle 2.6. první větě se slova „atribut onlineDescription“ nahrazují slovy „atribut externalDescription.“

7)

Oddíl 3.4. se nahrazuje tímto:

„3.4.   Číselníky

3.4.1.   Metoda interpolace (InterpolationMethodValue)

Číselník kódů identifikujících metody interpolace, které lze použít při vyhodnocování pokrytí ortofotografickými obrazy.“

8)

Oddíl 4.2.3. se nahrazuje tímto:

„4.2.3.   Číselníky

4.2.3.1.   Typ antropogenního geomorfologického prvku (AnthropogenicGeomorphologicFeatureTypeValue)

Typy antropogenních geomorfologických prvků.

4.2.3.2.   Účel vrtu (BoreholePurposeValue)

Účely, pro něž byl vrt vyvrtán.

4.2.3.3.   Typ množiny (CollectionTypeValue)

Typy množin geologických a geofyzikálních objektů.

4.2.3.4.   Role části složení (CompositionPartRoleValue)

Role, kterou část složení hraje v geologické jednotce.

4.2.3.5.   Prostředí události (EventEnvironmentValue)

Termíny označující geologická prostředí, v jejichž rámci se odehrávají geologické události.

4.2.3.6.   Proces události (EventProcessValue)

Termíny specifikující proces nebo procesy, které nastaly v průběhu události.

4.2.3.7.   Typ zlomu (FaultTypeValue)

Termíny popisující typ struktury střižného posunu.

4.2.3.8.   Typ profilu vrásy (FoldProfileTypeValue)

Termíny specifikující typ vrásy.

4.2.3.9.   Geochronologické období (GeochronologicEraValue)

Termíny specifikující uznávané geologické časové jednotky.

4.2.3.10.   Typ geologické jednotky (GeologicUnitTypeValue)

Termíny popisující typ geologické jednotky.

4.2.3.11.   Geomorfologická aktivita (GeomorphologicActivityValue)

Termín, který označuje úroveň aktivity geomorfologického prvku.

4.2.3.12.   Litologie (LithologyValue)

Termíny popisující litologii.

4.2.3.13.   Mapovací rámec (MappingFrameValue)

Termíny označující plochu, na které se promítá MappedFeature.

4.2.3.14.   Typ přírodního geomorfologického prvku (NaturalGeomorphologicFeatureTypeValue)

Termíny popisující typ přírodního geomorfologického prvku.

4.2.3.15.   Tematická třída (ThematicClassValue)

Hodnoty pro tematickou klasifikaci geologických prvků.

4.2.3.16.   Tematická klasifikace (ThematicClassificationValue)

Seznam tematických klasifikací geologických prvků.“

9)

Oddíl 4.3.2. se nahrazuje tímto:

„4.3.2.   Číselníky

4.3.2.1.   Typ kampaně (CampaignTypeValue)

Typ geofyzikální kampaně.

4.3.2.2.   Název sítě (NetworkNameValue)

Název geofyzikální sítě.

4.3.2.3.   Typ základny (báze) (PlatformTypeValue)

Základna (báze), na které bylo prováděno získávání dat.

4.3.2.4.   Typ profilu (ProfileTypeValue)

Typ geofyzikálního profilu.

4.3.2.5.   Třída stanice (StationRankValue)

Kategorie geofyzikální stanice.

4.3.2.6.   Typ stanice (StationTypeValue)

Typ geofyzikální stanice.

4.3.2.7.   Typ průzkumu (SurveyTypeValue)

Typ geofyzikálního průzkumu nebo datové sady.

4.3.2.8.   Typ záběru (SwathTypeValue)

Typ geofyzikálního záběru.“

10)

Oddíl 4.4.3. se nahrazuje tímto:

„4.4.3.   Číselníky

4.4.3.1.   Typ aktivní studně (ActiveWellTypeValue)

Typy aktivních studní.

4.4.3.2.   Typ média zvodně (AquiferMediaTypeValue)

Hodnoty popisující vlastnosti média zvodně.

4.4.3.3.   Typ zvodně (AquiferTypeValue)

Typy zvodní.

4.4.3.4.   Stav podzemní vody (ConditionOfGroundwaterValue)

Hodnoty udávající přibližnou míru proběhlé změny přirozeného stavu podzemních vod.

4.4.3.5.   Hydrogeochemický typ hornin (HydroGeochemicalRockTypeValue)

Hodnoty popisující hydrogeochemický stav prostředí výskytu podzemní vody.

4.4.3.6.   Typ přírodního objektu (NaturalObjectTypeValue)

Typy přírodních hydrogeologických objektů.

4.4.3.7.   Typ kódu stavu (StatusCodeTypeValue)

Hodnoty popisující stavy umělých hydrogeologických objektů.

4.4.3.8.   Stálost vody (WaterPersistenceValue)

Typy hydrologické perzistence vody.

4.4.3.9.   Salinita vody (WaterSalinityValue)

Číselník označující třídy salinity vody.“


PŘÍLOHA IV

Příloha IV nařízení (EU) č. 1089/2010 se mění takto:

1)

V oddíle 1.3.1. se v uvozující větě slova „Skupina Vektor“ nahrazují slovy „Skupina Statistická jednotka – vektor“.

2)

V oddíle 1.3.1.1 se první tabulka nahrazuje tímto:

„Atribut

Definice

Typ

Voidability

inspireId

Externí identifikátor prostorového objektu.

Identifier

 

thematicId

Popisný jedinečný identifikátor objektu aplikovaný na prostorové objekty v definovaném informačním tématu.

ThematicIdentifier

 

country

Kód země, do níž objekt patří.

CountryCode

 

geographicalName

Možná zeměpisná jména objektu.

GeographicalName

 

statisticalUnitType

Typ územní jednotky používané pro účely šíření.

StatisticalUnitTypeValue

 

validityPeriod

Období, kdy má být statistická jednotka pokud možno používána, a období, kdy nikoli.

TM_Period

 

referencePeriod

Období, v němž mají data poskytnout obraz územního členění ve statistických jednotkách.

TM_Period

 

beginLifespanVersion

Datum a čas, kdy byla tato verze prostorového objektu vložena do sady prostorových dat nebo v ní změněna.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Datum a čas, kdy byla tato verze prostorového objektu nahrazena v sadě prostorových dat nebo z ní odstraněna.

DateTime

voidable“

3)

Oddíl 1.3.3. se nahrazuje tímto:

„1.3.3.   Číselníky

1.3.3.1.   Typ geometrie (GeometryTypeValue)

Hodnoty kódů pro typy geometrie.

1.3.3.2.   Typ vývoje (EvolutionTypeValue)

Hodnoty kódů pro typy vývoje.

1.3.3.3.   Typ statistické jednotky (StatisticalUnitTypeValue)

Hodnoty kódů pro typy statistické jednotky.“

4)

V oddíle 1.4.1.1 se celý text, který následuje za druhou tabulkou, nahrazuje tímto:

Omezení prostorového objektu typu StatisticalGridCell

Poloha buňky se musí nacházet v souřadnicové síti v závislosti na její šířce a výšce.

Musí být poskytnut alespoň jeden z atributů kód, geographicalPosition, gridPosition nebo geometrie.

Je-li poskytnuto více prostorových reprezentací (kód, geographicalPosition, gridPosition a geometrie), musí být navzájem v souladu.

Kód se skládá z:

1)

dvoumístného kódu země podle definice v Pravidlech pro jednotnou úpravu dokumentů uveřejněných Úřadem pro publikace Evropské unie;

2)

části souřadnicového referenčního systému, kterou zastupuje slovo CRS, po němž následuje kód EPSG;

3)

části rozlišení a polohy, kterou zastupuje:

Je-li souřadnicový referenční systém zobrazen, slovo RES, po němž následuje rozlišení souřadnicové sítě v metrech a písmeno m. Poté písmeno N, po němž následuje hodnota pro severní souřadnice v metrech, a písmeno E, po němž následuje hodnota pro východní souřadnice v metrech.

Není-li souřadnicový referenční systém zobrazen, slovo RES, po němž následuje rozlišení souřadnicové sítě ve stupních, minutách a vteřinách, po němž následuje slovo dms. Poté slovo LON, po němž následuje hodnota zeměpisné délky ve stupních, minutách a vteřinách, a slovo LAT, po němž následuje hodnota zeměpisné šířky ve stupních, minutách a vteřinách.

V obou případech je danou polohou poloha levého dolního rohu.“

5)

Oddíl 1.5 se nahrazuje tímto:

„1.5.    Požadavky specifické pro téma

1)

Přinejmenším musí být také zpřístupněna geometrie statistických jednotek, pro které jsou poskytovány statistické údaje v rámci systému INSPIRE. Tento požadavek se vztahuje na témata INSPIRE, která odkazují na statistické jednotky.

2)

Pro celoevropské použití musí být používána stejnoplochá souřadnicová síť uvedená v oddíle 2.2.1 přílohy II. Pro celoevropské použití jsou dalšími povolenými velikostmi buněk souřadnicové sítě 2 m, 5 m, 20 m, 50 m, 200 m, 500 m, 2 000 m, 5 000 m, 20 000 m, 50 000 m.

3)

Statistické údaje musí odkazovat na příslušnou statistickou jednotku prostřednictvím externího identifikátoru objektu dané jednotky (inspireId), případně tematického identifikátoru (pro vektorové jednotky) nebo kódu jednotky (pro buňky souřadnicové sítě).

4)

Statistické údaje se musí vztahovat ke konkrétní verzi statistické jednotky.“

6)

V oddíle 2.3.1.3 se tabulka nahrazuje touto tabulkou:

„Přidružená role

Definice

Typ

Voidability

parts

Části budovy, ze kterých se budova skládá.

BuildingPart of the Buildings Base package

voidable“

7)

Oddíl 2.3.3. se nahrazuje tímto:

„2.3.3.   Číselníky

2.3.3.1.   Povaha budovy (BuildingNatureValue)

Hodnoty, které označují povahu budovy.

2.3.3.2.   Stav stavby (ConditionOfConstructionValue)

Hodnoty označující stav stavby.

2.3.3.3.   Aktuální způsob využití (CurrentUseValue)

Hodnoty označující aktuální způsob využití.

2.3.3.4.   Vztažná výška (ElevationReferenceValue)

Seznam možných prvků zvažovaných pro zaměření vertikální geometrie.

2.3.3.5.   Status výšky (HeightStatusValue)

Hodnoty označující metodu používanou k měření výšky.

2.3.3.6.   Reference horizontální geometrie (HorizontalGeometryReferenceValue)

Hodnoty označující prvek zvažovaný při zaměřování horizontální geometrie.“

8)

V oddílech 3.1.3., 3.1.5., 3.1.9., 3.1.10., 3.1.11., 3.1.12., 3.2.1. a 3.2.5. se všechny výskyty slova „RangeType“ nahrazují slovy „RangeType (podle definice v oddíle 3.2.6.)“.

9)

Oddíl 3.3. se nahrazuje tímto:

„3.3.   Číselníky

3.3.1.   Hodnota hlavního horizontu podle systému FAO (FAOHorizonMasterValue)

Číselník pro hlavní část označení horizontu.

3.3.2.   Hodnota vedlejšího horizontu podle systému FAO (FAOHorizonSubordinateValue)

Číselník pro označování vedlejších rozlišení a vzhledů u hlavních horizontů a vrstev, které jsou založeny na charakteristikách půdního profilu pozorovaných v terénu a používají se při popisu půdy na stanovišti.

3.3.3.   Použití symbolu pro minuty u klasifikace FAO (FAOPrimeValue)

Pro označení symbolu hlavního horizontu u nižšího ze dvou nebo tří horizontů se stejnými arabskými číslicemi v prefixu a kombinací písmen lze použít znak pro minuty (pro nižší ze dvou horizontů) nebo znak pro vteřiny (pro nižší ze tří horizontů).

3.3.4.   Jiný typ označování horizontů (OtherHorizonNotationTypeValue)

Klasifikace půdního horizontu podle specifického klasifikačního systému.

3.3.5.   Jiný typ názvu půdy (OtherSoilNameTypeValue)

Identifikace půdního profilu podle specifického klasifikačního systému.

3.3.6.   Stav procesu geneze vrstvy (LayerGenesisProcessStateValue)

Informace o tom, zda proces specifikovaný v layerGenesisProcess dosud probíhá nebo zda již skončil.

3.3.7.   Typ vrstvy (LayerTypeValue)

Klasifikace vrstvy podle konceptu, který vyhovuje tomuto účelu.

3.3.8.   Název parametru prvku profilu (ProfileElementParameterNameValue)

Pozorované vlastnosti, které charakterizují prvek profilu.

3.3.9.   Název parametru objektu odvozeného z vlastností půdy (SoilDerivedObjectParameterNameValue)

Vlastnosti mající vztah k půdě, které lze odvodit z údajů o půdě a jiných údajů.

3.3.10.   Účel průzkumu půdy (SoilInvestigationPurposeValue)

Číselník možných hodnot uvádějící důvody provedení průzkumu.

3.3.11.   Typ půdní sondy (SoilPlotTypeValue)

Číselník termínů specifikující druh půdní sondy, na kterém se pozorování půdy provádí.

3.3.12.   Název parametru půdního profilu (SoilProfileParameterNameValue)

Pozorované vlastnosti, které charakterizují půdní profil.

3.3.13.   Název parametru půdního stanoviště (SoilSiteParameterNameValue)

Pozorované vlastnosti, které charakterizují půdní stanoviště.

3.3.14.   Umístění valifikátoru WRB (WRBQualifierPlaceValue)

Číselník hodnot označující umístění kvalifikátoru ve vztahu k referenční skupině půd WRB (RSG). Umístění může být buď před RSG, tj. „prefix“, nebo za RSG, tj. „sufix“

3.3.15.   Kvalifikátory WRB (WRBQualifierValue)

Číselník možných kvalifikátorů World Reference Base for Soil Resources.

3.3.16.   WRB referenční skupina půd (RSG) (WRBReferenceSoilGroupValue)

Číselník možných referenčních skupin půd (tj. první úroveň klasifikace Světové referenční báze pro půdní zdroje).

3.3.17.   Specifikátory WRB (WRBSpecifierValue)

Číselník možných specifikátorů.“

10)

Oddíl 4.3.2. se nahrazuje tímto:

„4.3.2.   Číselníky

4.3.2.1.   HILUCS (HILUCSValue)

Seznam kategorií využití území, které se použijí v rámci využití území INSPIRE.

4.3.2.2.   Klasifikace využití území (LandUseClassificationValue)

Seznam kategorií využití území, které se použijí v rámci využití území INSPIRE a které jsou schváleny na vnitrostátní nebo místní úrovni.“

11)

V oddíle 4.7.2.1 se tabulka nahrazuje touto tabulkou:

„Atribut

Definice

Typ

Voidability

backgroundMapDate

Datum užité podkladové mapy.

DateTime

 

backgroundMapReference

Odkaz na podkladovou mapu, která byla použita.

CharacterString

 

backgroundMapURI

URI odkazující na službu, která podkladovou mapu poskytuje.

URI

voidable“

12)

Oddíl 4.7.3 se nahrazuje tímto:

„4.7.3.   Číselníky

4.7.3.1.   Úroveň územního plánu (LevelOfSpatialPlanValue)

Územní hierarchie plánu.

4.7.3.2.   Obecný krok procesu (ProcessStepGeneralValue)

Obecný ukazatel kroku procesu plánování, ve kterém se plán právě nachází.

4.7.3.3.   Povaha regulace (RegulationNatureValue)

Právní povaha označení využití území.

4.7.3.4.   Název typu plánu (PlanTypeNameValue)

Typy plánů definované v členských státech.

4.7.3.5.   Specifická doplňující regulace (SpecificSupplementaryRegulationValue)

Kategorie doplňující regulace poskytnutá ve specifické nomenklatuře doplňujících regulací poskytnuté poskytovatelem dat.

4.7.3.6.   Doplňující regulace (SupplementaryRegulationValue)

Typy podmínek a omezení v územních plánech.“

13)

Oddíl 5.1.6 se nahrazuje tímto:

„5.1.6.   Měření environmentálních determinantů zdraví (EnvHealthDeterminantMeasure)

Nezpracované měření prováděné na určitém místě, které je předmětem zájmu z hlediska analýzy determinantů lidského zdraví.

Atributy prostorového objektu typu EnvHealthDeterminantMeasure

Atribut

Definice

Typ

Voidability

location

Místo měření.

GM_Object

 

type

Typ environmentálního determinantu zdraví.

EnvHealthDeterminantTypeValue

 

measureTime

Časové období, v němž bylo měření provedeno.

TM_Period

 

beginLifespanVersion

Datum a čas, kdy byla tato verze prostorového objektu vložena do sady prostorových dat nebo v ní změněna.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Datum a čas, kdy byla tato verze prostorového objektu nahrazena v sadě prostorových dat nebo z ní odstraněna.

DateTime

voidable

validFrom

Doba, kdy informace začne být používána.

DateTime

voidable

validTo

Doba, kdy informace přestane být používána.

DateTime

voidable

measure

Měření environmentálního determinantu zdraví.

Measure

 

category

Kategorie environmentálního determinantu zdraví.

MeasureCategoryTypeValue

 

Omezení prostorového objektu typu EnvHealthDeterminantMeasure

Měření environmentálního determinantu zdraví je uvedeno buď jako měření (atribut „measure“) nebo jako kategorie měření (atribut „kategorie“).“

14)

Vkládají se nové oddíly 5.1.6a a 5.1.6b, které znějí:

„5.1.6a   Měření hluku u environmentálních determinantů zdraví (EnvHealthDeterminantNoiseMeasure)

Měření hluku prováděné na určitém místě, které je předmětem zájmu z hlediska analýzy determinantů lidského zdraví.

Tento typ je podtypem EnvHealthDeterminantMeasure.

Atributy prostorového objektu typu EnvHealthDeterminantNoiseMeasure

Atribut

Definice

Typ

Voidability

Source

Typ zdroje hluku.

NoiseSourceTypeValue

 

5.1.6b   Míra koncentrace u environmentálních determinantů zdraví (EnvHealthDeterminantConcentrationMeasure)

Míra koncentrace, která je předmětem zájmu z hlediska analýzy determinantů lidského zdraví.

Tento typ je podtypem EnvHealthDeterminantMeasure.

Atributy prostorového objektu typu EnvHealthDeterminantConcentrationMeasure

Atribut

Definice

Typ

Voidability

component

Složka, jejíž koncentrace se měří.

ComponentTypeValue

 

media

Médium, ve kterém se koncentrace měří.

MediaTypeValue“

 

15)

Oddíly 5.2.8., 5.2.9., 5.2.10., 5.2.11. se zrušují.

16)

Oddíl 5.3. se nahrazuje tímto:

„5.3.   Číselníky

5.3.1.   Příčina úmrtí (CODValue)

Údaje o příčinách úmrtí (COD), které poskytují informace o struktuře úmrtnosti a tvoří významný prvek informací o veřejném zdraví.

5.3.2.   Chemická látka (ChemicalValue)

Název chemické látky.

5.3.3.   Typ environmentální složky zdraví (ComponentTypeValue)

Konkrétní typ složky (chemická látka, biologický druh atd.), jejíž koncentrace se v environmentálním médiu měří.

5.3.4.   Typ míry nemocí (DiseaseMeasureTypeValue)

Různé způsoby vykazování údajů o výskytu nemocí a přidružených zdravotních problémů v populaci.

5.3.5.   Typ environmentálního determinantu zdraví (EnvHealthDeterminantTypeValue)

Typ environmentálního determinantu zdraví.

5.3.6.   Všeobecný typ zdraví (GeneralHealthTypeValue)

Typ indikátoru zdravotního stavu.

5.3.7.   Typ zdravotních služeb (HealthServicesTypeValue)

Typ indikátoru zdravotní péče.

5.3.8.   Mezinárodní klasifikace nemocí (ICDValue)

Nemoc v souladu s definicí uvedenou v 10. revizi Mezinárodní klasifikace nemocí.

5.3.9.   Matrice (MatrixValue)

Typ lidské tkáně nebo kompartmentu pro měření biomarkerů.

5.3.10.   Typ média environmentálního zdraví (MediaTypeValue)

Médium, ve kterém se měří koncentrace složky zdraví.

5.3.11.   Typ zdroje hluku (NoiseSourceTypeValue)

Hodnoty typu zdroje hluku.

5.3.12.   Statistická metoda agregace (StatisticalAggregationMethodValue)

Typy statistických metod používaných k agregaci nezpracovaných výsledků měření údajů o statistické jednotce.“

17)

Oddíl 6.2.2. se nahrazuje tímto:

„6.2.2.   Číselníky

6.2.2.1.   Typ příslušenství (AppurtenanceTypeValue)

Klasifikace příslušenství.

Tento číselník zahrnuje hodnoty následujících číselníků nebo jiných číselníků specifikovaných poskytovateli dat:

Typ elektrického příslušenství (ElectricityAppurtenanceTypeValue): Klasifikace elektrických příslušenství specifikovaná v oddíle 6.3.2.1.

Typ příslušenství ropy, plynu a chemických látek (OilGasChemicalsAppurtenanceTypeValue): Klasifikace elektrických příslušenství specifikovaná v oddíle 6.4.2.1.

Typ příslušenství kanalizace (SewerAppurtenanceTypeValue): Klasifikace příslušenství kanalizace specifikovaná v oddíle 6.5.2.1.

Typ tepelného příslušenství (ThermalAppurtenanceTypeValue): Klasifikace tepelných příslušenství specifikovaná v oddíle 6.6.2.1.

Typ vodního příslušenství (WaterAppurtenanceTypeValue): Klasifikace vodních příslušenství specifikovaná v oddíle 6.7.2.1.

6.2.2.2.   Typ specifického příslušenství (SpecificAppurtenanceTypeValue)

Klasifikace příslušenství specifická pro doménu.

6.2.2.3.   Typ poskytování veřejných služeb (UtilityDeliveryTypeValue)

Klasifikace typů poskytování veřejných služeb.

6.2.2.4.   Typ sítě veřejných služeb (UtilityNetworkTypeValue)

Klasifikace sítí veřejných služeb.

6.2.2.5.   Typ výstrahy (WarningTypeValue)

Klasifikace typů výstrah.“

18)

Oddíl 6.3.2. se nahrazuje tímto:

„6.3.2.   Číselníky

6.3.2.1.   Typ elektrického příslušenství (ElectricityAppurtenanceTypeValue)

Klasifikace elektrických příslušenství.“

19)

Oddíl 6.4.2. se nahrazuje tímto:

„6.4.2.   Číselníky

6.4.2.1.   Typ příslušenství ropy, plynu a chemických látek (OilGasChemicalsAppurtenanceTypeValue)

Klasifikace příslušenství ropy, plynu, chemických látek.

6.4.2.2.   Typ produktu ropy, plynu a chemických látek (OilGasChemicalsProductTypeValue)

Klasifikace produktů ropy, plynu a chemických látek.“

20)

Oddíl 6.5.2. se nahrazuje tímto:

„6.5.2.   Číselníky

6.5.2.1.   Typ příslušenství kanalizace (SewerAppurtenanceTypeValue)

Klasifikace příslušenství kanalizace.

6.5.2.2.   Typ kanalizačních vod (SewerWaterTypeValue)

Klasifikace typů kanalizačních vod.“

21)

Oddíl 6.6.2. se nahrazuje tímto:

„6.6.2.   Číselníky

6.6.2.1.   Typ tepelného příslušenství (ThermalAppurtenanceTypeValue)

Klasifikace tepelných příslušenství.

6.6.2.2.   Typ tepelného produktu (ThermalProductTypeValue)

Klasifikace tepelných produktů.“

22)

Oddíl 6.7.2. se nahrazuje tímto:

„6.7.2.   Číselníky

6.7.2.1.   Typ vodního příslušenství (WaterAppurtenanceTypeValue)

Klasifikace vodního příslušenství.

6.7.2.2.   Typ vody (WaterTypeValue)

Klasifikace typů vod.“

23)

Oddíl 6.8.2. se nahrazuje tímto:

„6.8.2.   Číselníky

6.8.2.1.   Klasifikace environmentálního zařízení (EnvironmentalManagementFacilityTypeValue)

Klasifikace environmentálních zařízení, jako např. lokality a instalace.“

24)

V oddíle 6.9.2.2 se tabulka nahrazuje touto tabulkou:

„Atribut

Definice

Typ

Voidability

serviceLocationByAddress

Místo poskytování služby s odkazem na adresu.

Address

 

serviceLocationByBuilding

Místo poskytování služby s odkazem na budovu.

Building of the Buildings 2D package

 

serviceLocationByActivityComplex

Místo poskytování služby s odkazem na komplex činností.

ActivityComplex

 

serviceLocationByGeometry

Místo poskytování služby s odkazem na geometrii.

GM_Object

 

serviceLocationByUtilityNode

Místo poskytování služby s odkazem na uzel vztahující se k síti veřejných služeb (vodovodní, elektrická atd.) např. hydrant nebo místo tísňového volání.

UtilityNode“

 

25)

Oddíl 6.9.3. se nahrazuje tímto:

„6.9.3.   Číselníky

6.9.3.1.   Druh služby (ServiceTypeValue)

Číselník obsahující klasifikace činností služeb veřejné správy.“

26)

V oddíle 7.1.2. se první tabulka nahrazuje tímto:

„Atribut

Definice

Typ

Voidability

inspireId

Externí identifikátor prostorového objektu.

Identifier

 

thematicId

Tematický identifikátor objektu.

ThematicIdentifier

voidable

name

Prosté textové označení AbstractMonitoringObject.

CharacterString

voidable

additionalDescription

Prostý textový popis doplňujících informací, které se nehodí do jiných atributů.

CharacterString

voidable

mediaMonitored

Sledovaná složka životního prostředí.

MediaValue

 

legalBackground

Právní souvislosti, v nichž je definováno řízení a regulace AbstractMonitoringObject.

LegislationCitation

voidable

responsibleParty

Strana odpovědná za AbstractMonitoringObject.

RelatedParty

voidable

geometry

Geometrie přidružená k AbstractMonitoringObject. Pro mobilní zařízení tato geometrie představuje oblast, ve které má podle předpokladu proběhnout měření tohoto zařízení.

GM_Object

 

onlineResource

Odkaz na externí dokument poskytující další informace o AbstractMonitoringObject.

URL

voidable

purpose

Důvod, proč byl AbstractMonitoringObject vygenerován.

PurposeOfCollectionValue

voidable“

27)

Oddíl 7.3. se nahrazuje tímto:

„7.3.   Číselníky

7.3.1.   Režim měření (MeasurementRegimeValue)

Kategorie jednotlivých typů MeasurementRegime.

7.3.2.   Média (MediaValue)

Kategorie jednotlivých typů médií.

7.3.3.   Typ procesu (ProcessTypeValue)

Kategorie jednotlivých typů procesu.

7.3.4.   Účel množiny (PurposeOfCollectionValue)

Kategorie jednotlivých účelů množin.

7.3.5.   Zdroj získávání výsledků (ResultAcquisitionSourceValue)

Kategorie jednotlivých typů ResultAcquisitionSource.

7.3.6.   Povaha výsledků (ResultNatureValue)

Stav výsledku pozorování.

7.3.7.   Specializovaný typ zařízení pro sledování životního prostředí (SpecialisedEMFTypeValue)

Kategorie jednotlivých typů EnvironmentalMonitoringFacilities.“

28)

Oddíl 8.2.2. se nahrazuje tímto:

„8.2.2.    Výrobní instalace (ProductionInstallation)

Stacionární technická jednotka, jako je např. stroj, přístroj, zařízení nebo vybavení, umístěná na místě nebo připojená za účelem použití, v jejímž rámci se provádí jedna nebo více činností uvedených v příloze I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 (*1) a v příloze I nebo v části 1 přílohy VII směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU (*2), a jakékoli jiné přímo související činnosti, které po technické stránce souvisejí s uvedenými činnostmi a mohly by ovlivnit emise a znečištění.

Atributy prostorového objektu typu ProductionInstallation

Atribut

Definice

Typ

Voidability

inspireId

Externí identifikátor prostorového objektu.

Identifier

 

thematicId

Tematický identifikátor objektu.

ThematicIdentifier

 

pointGeometry

Prostorová vlastnost prostorového objektu.

GM_Point

 

surfaceGeometry

Prostorová vlastnost prostorového objektu.

GM_Surface

voidable

name

Úřední název, vlastní jméno nebo obvyklý název instalace.

CharacterString

voidable

description

Popisné prohlášení o instalaci.

CharacterString

voidable

status

Stav instalace s ohledem na její funkční a provozní stav, ve kterém se nachází po omezené nebo delší časové období.

StatusType

voidable

type

Speciální druh instalace označující provozní funkci, která má být vykonávána.

InstallationTypeValue

voidable


Přidružené role prostorového objektu typu ProductionInstallation

Přidružená role

Definice

Typ

Voidability

groupedInstallationPart

Menší instalace, které jsou technicky nebo právně součástí instalace

ProductionInstallationPart

voidable

29)

V oddíle 8.2.3. se tabulka nahrazuje tímto:

„Atribut

Definice

Typ

Voidability

inspireId

Externí identifikátor prostorového objektu.

Identifier

 

thematicId

Tematický identifikátor objektu.

ThematicIdentifier

 

pointGeometry

Prostorová vlastnost prostorového objektu.

GM_Point

 

surfaceGeometry

Prostorová vlastnost prostorového objektu.

GM_Surface

voidable

name

Úřední název, vlastní jméno nebo obvyklý název části instalace.

CharacterString

voidable

description

Popisné prohlášení o části instalace.

CharacterString

voidable

status

Stav části instalace s ohledem na její funkční a provozní stav, ve kterém se nachází po omezené nebo delší časové období.

StatusType

voidable

type

Speciální druh části instalace označující provozní funkci, která má být vykonávána.

InstallationPartTypeValue

voidable

technique

Metoda snížení koncentrace znečišťujících látek v důsledku emisí technické složky, zpravidla komína.

PollutionAbatementTechniqueValue

voidable“

30)

Oddíl 8.4. se nahrazuje tímto:

„8.4.   Číselníky

8.4.1.   Technika snižování znečištění (PollutionAbatementTechniqueValue)

Metody snižování koncentrace znečišťujících látek v důsledku emisí technické složky, zpravidla komína.

8.4.2.   Typ instalace (InstallationTypeValue)

Hodnoty označující operační funkci, kterou má instalace provádět.

8.4.3.   Typ části instalace (InstallationPartTypeValue)

Hodnoty označující operační funkci, kterou má instalace provádět.

8.4.4.   Oblast povodí (RiverBasinDistrictValue)

dentifikátory kódů a/nebo jména přiřazená oblastem povodí.

8.4.5.   Typ výrobní budovy (TypeOfProductionBuildingValue)

Klasifikace výrobních a průmyslových budov.“

31)

Oddíl 9.4. se nahrazuje tímto:

„9.4.   Číselníky

9.4.1.   Druhy hospodářských zvířat (LivestockSpeciesValue)

Klasifikace druhů hospodářských zvířat.

9.4.2.   Živočichové pocházející z akvakultury (AquacultureSpeciesValue)

Klasifikace živočichů pocházejících z akvakultury.“

32)

Oddíl 10.3. se nahrazuje tímto:

„10.3.   Číselníky

10.3.1.   Typ klasifikace (ClassificationTypeValue)

Hodnoty kódů pro typy klasifikace.

10.3.2.   Typ položky klasifikace (ClassificationItemTypeValue)

Hodnoty kódů pro položky klasifikace.

Tento číselník zahrnuje hodnoty následujících číselníků nebo jiných číselníků definovaných poskytovateli dat:

Věk po 5 letech (AgeBy5YearsValue): Hodnoty kódů položek klasifikace věku po 5 letech.

Věk podle let (AgeByYearValue): Hodnoty kódů položek klasifikace podle let, které zahrnují jednu hodnotu pro každý interval v trvání jednoho roku. První hodnota musí být „0–1“ s popisem „0–1“ a definicí „0 až méně než 1 rok“, a poslední hodnota bude „100+“ s popisem „100+“ a definicí „100 let nebo starší“.

Kód NACE (NACECodeValue): Klasifikace ekonomických činností podle Eurostatu (NACE) podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 a užší hodnoty uvedené poskytovateli dat.

Rod (GenderValue): Rod osoby nebo skupiny osob podle oddílu 4.7. přílohy I.

10.3.3.   Proměnná (VariableValue)

Hodnoty kódů pro názvy proměnných.

10.3.4.   Statistická metoda měření (StatisticsMeasurementMethodValue)

Hodnoty kódů pro statistickou metodu měření.

10.3.5.   Stav statistických údajů (StatisticalDataStatusValue)

Hodnoty kódů pro stav.

10.3.6.   Speciální hodnota (SpecialValue)

Hodnoty kódů pro speciální hodnoty.“

33)

Oddíl 11.3. se nahrazuje tímto:

„11.3.   Číselníky

11.3.1.   Kód typu oblasti, pásma nebo území (ZoneTypeCode)

Vysokoúrovňová klasifikace vymezující typ správní oblasti, chráněného pásma nebo regulovaného území.

11.3.2.   Kód specializovaného typu oblastí, pásem nebo území (SpecialisedZoneTypeCode)

Doplňková hodnota klasifikace, která definuje specializovaný typ oblasti, pásma nebo území.

11.3.3.   Environmentální doména (EnvironmentalDomain)

Environmentální doména, pro kterou lze definovat environmentální cíle.“

34)

V oddíle 12.2.1. se první tabulka nahrazuje tímto:

„Atribut

Definice

Typ

Voidability

inspireId

Externí identifikátor prostorového objektu.

Identifier

 

beginLifeSpanVersion

Datum a čas, kdy byla tato verze prostorového objektu vložena do sady prostorových dat nebo v ní změněna.

DateTime

voidable

endLifeSpanVersion

Datum a čas, kdy byla tato verze prostorového objektu nahrazena v sadě prostorových dat nebo z ní odstraněna.

DateTime

voidable

validFrom

Doba, kdy ohrožený prvek vznikl v reálném světě.

DateTime

voidable

validTo

Doba, odkdy ohrožený prvek zanikne v reálném světě.

DateTime

voidable“

35)

V oddíle 12.2.2. se první tabulka nahrazuje tímto:

„Atribut

Definice

Typ

Voidability

beginLifeSpanVersion

Datum a čas, kdy byla tato verze prostorového objektu vložena do sady prostorových dat nebo v ní změněna.

DateTime

voidable

determinationMethod

Určuje, zda je výsledek oblasti nebezpečí vymezen na základě modelování nebo stanoven na základě interpretace.

DeterminationMethodValue

 

endLifeSpanVersion

Datum a čas, kdy byla tato verze prostorového objektu nahrazena v sadě prostorových dat nebo z ní odstraněna.

DateTime

voidable

inspireId

Externí identifikátor prostorového objektu.

Identifier

 

typeOfHazard

Obecná klasifikace a specifická klasifikace typu přírodního nebezpečí.

NaturalHazardClassification

 

validityPeriod

Časový rámec, pro nějž se model použije.

TM_Period

voidable“

36)

V oddíle 12.2.4. se první tabulka nahrazuje tímto:

„Atribut

Definice

Typ

Voidability

beginLifeSpanVersion

Datum a čas, kdy byla tato verze prostorového objektu vložena do sady prostorových dat nebo v ní změněna.

DateTime

voidable

endLifeSpanVersion

Datum a čas, kdy byla tato verze prostorového objektu nahrazena v sadě prostorových dat nebo z ní odstraněna.

DateTime

voidable

inspireId

Externí identifikátor prostorového objektu.

Identifier

 

sourceOfRisk

Obecná klasifikace a specifická klasifikace typu nebezpečí, které je zdrojem rizika.

NaturalHazardClassification

 

validityPeriod

Budoucí konečný časový rámec, v němž se tento model uplatní.

TM_Period

voidable“

37)

V oddíle 12.3.4. se tabulka nahrazuje tímto:

„Atribut

Definice

Typ

Voidability

hazardCategory

Obecná klasifikace typů přírodních nebezpečí.

NaturalHazardCategoryValue

 

specificHazardType

Další klasifikace přírodního nebezpečí, která dále specifikuje typ nebezpečí podle nomenklatury, která je specifická pro tuto datovou sadu.

SpecificHazardTypeValue

voidable“

38)

Oddíl 12.4. se zrušuje.

39)

Oddíl 12.5. se nahrazuje tímto:

„12.5.   Číselníky

12.5.1.   Kategorie ohroženého prvku (ExposedElementCategoryValue)

Klasifikace ohroženého prvku.

12.5.2.   Kategorie přírodního nebezpečí (NaturalHazardCategoryValue)

Obecná klasifikace typů přírodních nebezpečí.

12.5.3.   Typ konkrétního ohroženého prvku (SpecificExposedElementTypeValue)

Další označení ohrožených prvků.

12.5.4.   Specifický typ nebezpečí (SpecificHazardTypeValue)

Další klasifikace přírodního nebezpečí.

12.5.5.   Metoda určování (DeterminationMethodValue)

Číselník popisující metodu určování užívanou pro stanovení nebezpečné oblasti nebo oblasti rizika.“

40)

Oddíl 13.1. se nahrazuje tímto:

„13.1.    Struktura témat prostorových dat Stav ovzduší a Meteorologické zeměpisné prvky

Typy specifikované pro témata prostorových dat Stav ovzduší a meteorologické zeměpisné prvky jsou strukturovány v těchto skupinách:

Stav ovzduší a meteorologické zeměpisné prvky (Atmospheric Conditions and Meteorological Geographical Features)

Specializovaná pozorování (Specialised Observations) (specifikovaná v oddíle 7.4. přílohy I)

Procesy (Processes) (specifikované v oddíle 7.2. přílohy I)

Pozorovatelné vlastnosti (Observable Properties) (specifikované v oddíle 7.3. přílohy I)

Odkazy na pozorování (Observation References) (specifikované v oddíle 7.1. přílohy I)“

41)

Oddíl 13.2.1. se nahrazuje tímto:

„13.2.1.   Číselníky

13.2.1.1.   Referenční složka EU v oblasti kvality ovzduší (EU_AirQualityReferenceComponentValue)

Definice jevů týkajících se kvality ovzduší v souvislosti s podáváním zpráv podle právních předpisů Unie.

13.2.1.2.   Tabulka kódů GRIB a praporků 4.2 (GRIB_CodeTable4_2Value)

Definice jevů pozorovaných v meteorologii.“

42)

Oddíl 14.2.1. se nahrazuje tímto:

„14.2.1.   Číselníky

14.2.1.1.   Užití parametru BODC P01 (BODC_P01ParameterUsageValue)

Definice jevů pozorovaných v oceánografii.“

43)

Oddíl 15.1.2. se nahrazuje tímto:

„15.1.2.    Moře (Sea)

Rozsah moře za přílivu (meanHighWater).

Tento typ je podtypem SeaArea.

Omezení prostorového objektu typu Sea

Moře je definováno při středním přílivu. Toto omezení lze zmírnit, pokud nedochází k významné slapové variaci výše vodní hladiny.

Typy prostorového objektu typu Sea mají pro atribut „extent“ pouze jednu hodnotu.“

44)

Oddíl 15.1.3. se nahrazuje tímto:

„15.1.3.    Zóna mořské cirkulace (MarineCirculationZone)

Oblast moře definovaná podle fyzikálních a chemických vzorců své cirkulace. Obvykle se používá při řízení a podávání zpráv o mořském prostředí nebo pro environmentální klasifikaci moře.

Tento typ je podtypem SeaArea.

Atributy prostorového objektu typu MarineCirculationZone

Atribut

Definice

Typ

Voidability

zoneType

Typ zóny mořské cirkulace, např. sedimentCell.

ZoneTypeValue

 

Atributy prostorového objektu typu MarineCirculationZone

Typy prostorového objektu typu MarineCirculationZone mají pro atribut „extent“ pouze jednu hodnotu.“

45)

Oddíl 15.1.6. se zrušuje.

46)

Doplňuje se nový oddíl 15.2.4., který zní:

„15.2.4.   Segment pobřeží (ShoreSegment)

Segment pobřeží je částí pobřežní čáry (shoreline).

Atributy datového typu ShoreSegment

Atribut

Definice

Typ

Voidability

Geometrie

Geometrie ShoreSegment.

GM_Curve

 

shoreClassification

Primární typ segmentu pobřeží převzatý z číselníku ShoreTypeClassificationValue.

ShoreTypeClassificationValue

voidable

shoreStability

Primární typ stability segmentu pobřeží převzatý z číselníku ShoreStabilityValue.

ShoreStabilityValue

voidable“

47)

Oddíl 15.3. se nahrazuje tímto:

„15.3.   Číselníky

15.3.1.   Klasifikace typu oblasti moře (SeaAreaTypeClassificationValue)

Typ klasifikace SeaArea, např. estuary, openOcean.

15.3.2.   Pokryv mořského dna (SeaBedCoverValue)

Typy pokryvu, které se nacházejí na mořském dně.

15.3.3.   Klasifikace mořského povrchu (SeaSurfaceClassificationValue)

Typy vrstev mořského povrchu, které se nacházejí na mořském povrchu.

15.3.4.   Stabilita pobřeží (ShoreStabilityValue)

Typy stability pobřežních segmentů.

15.3.5.   Klasifikace typu pobřeží (ShoreTypeClassificationValue)

Typy segmentů pobřeží.

15.3.6.   Typ zóny (ZoneTypeValue)

Typy zón mořské cirkulace.“

48)

Oddíl 16.2. se nahrazuje tímto:

„16.2.   Číselníky

16.2.1.   Úroveň klasifikace regionu (RegionClassificationLevelValue)

Kódy definující úroveň klasifikace třídy regionu.

16.2.2.   Systém klasifikace regionů (RegionClassificationSchemeValue)

Kódy definující různé biogeografické regiony.

16.2.3.   Klasifikace regionů (RegionClassificationValue)

Kódy užívané pro definování různých biogeografických regionů.

Tento číselník zahrnuje hodnoty následujících číselníků nebo jiných číselníků definovaných poskytovateli dat:

Klasifikace environmentální stratifikace (EnvironmentalStratificationClassificationValue): Kódy klimatické stratifikace životního prostředí v Unii specifikované v Metzger, M.J., Shkaruba, A.D., Jongman, R.H.G. & Bunce, R.G.H., Descriptions of the European Environmental Zones and Strata. Alterra, Wageningen, 2012.

Klasifikace rámcové směrnice o strategii pro mořské prostředí (MarineStrategyFrameworkDirectiveClassificationValue): Kódy pro klasifikaci rámcové směrnice o strategii pro mořské prostředí, jak jsou uvedeny v článku 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/56/ES (*3).

Klasifikace biogeografických regionů Natura 2000 a Smaragd (Natura2000AndEmeraldBio-geographicalRegionClassificationValue): Kódy pro klasifikaci biogeografických regionů, jak jsou uvedeny v Code List for Bio-geographical Regions, Europe 2011, publikovaném na webových stránkách Evropské agentury pro životní prostředí.

Klasifikace přirozené vegetace (NaturalVegetationClassificationValue): Kódy pro klasifikaci přirozené vegetace, specifikované v hlavních formacích v Bohn, U., Gollub, G., a Hettwer, C., Map of the natural vegetation of Europe: scale 1:2,500,000, Part 2: Legend, Bundesamt für Naturschutz (německý Spolkový úřad pro ochranu přírody), Bonn, 2000.

(*3)  Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2008/56/ES ze dne 17. června 2008 , kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti mořské environmentální politiky (rámcová směrnice o strategii pro mořské prostředí) (Úř. věst. L 164, 25.6.2008, s. 19).“ "

49)

Oddíl 17.4. se nahrazuje tímto:

„17.4.   Číselníky

17.4.1.   Kvalifikátor místního názvu (QualifierLocalNameValue)

Seznam hodnot, které určují vztah mezi místně užívaným názvem a názvem užívaným na celoevropské úrovni.

17.4.2.   Kód referenčního typu stanoviště (ReferenceHabitatTypeCodeValue)

Hodnoty užívané v celoevropských systémech klasifikace stanovišť.

Tento číselník zahrnuje hodnoty následujících číselníků:

Kód typu stanoviště EUNIS (EunisHabitatTypeCodeValue): Klasifikace typů stanovišť podle databáze biologické rozmanitosti EUNIS, specifikovaných v databázi klasifikace biotopů EUNIS, zveřejněné na webových stránkách Evropské agentury pro životní prostředí.

Kód směrnice o stanovištích (HabitatsDirectiveCodeValue): Klasifikace typů stanovišť podle přílohy I směrnice 92/43/EHS.

Kód rámcové směrnice o strategii pro mořské prostředí (MarineStrategyFrameworkDirectiveCodeValue): Klasifikace typů stanovišť podle tabulky 1 přílohy III směrnice 2008/56/ES.

17.4.3.   Referenční systém typu stanoviště (ReferenceHabitatTypeSchemeValue)

Tato hodnota definuje, který celoevropský systém klasifikace typů stanovišť byl použit.

17.4.4.   Kód místního názvu (LocalNameCodeValue)

Identifikátor převzatý z jakéhokoliv místního klasifikačního systému.“

50)

V tabulce v oddíle 18.3.2 se u třetí položky (populationSize) se slova „RangeType“ ve třetím sloupci nahrazují slovy „RangeType (podle definice v oddíle 18.3.3.).“

51)

Oddíl 18.4. se nahrazuje tímto:

„18.4.   Číselníky

18.4.1.   Metoda sčítání (CountingMethodValue)

Metoda získávání čísel označující hojnost druhu v rámci agregační jednotky.

18.4.2.   Sečtená jednotka (CountingUnitValue)

Definovaná jednotka používaná k vyjádření sečteného nebo odhadnutého čísla označujícího hojnost druhu ve SpeciesDistributionUnit.

18.4.3.   Kód názvu lokálního druhu (LocalSpeciesNameCodeValue)

Identifikátor druhu převzatý z jakéhokoliv místního klasifikačního systému.

18.4.4.   Kategorie výskytu (OccurrenceCategoryValue)

Hustota populace druhu ve SpeciesDistributionUnit

18.4.5.   Typ populace (PopulationTypeValue)

Stálost populací, zejména s ohledem na stěhovavé druhy v rámci jednotky rozložení daného druhu.

18.4.6.   Kvalifikátor (QualifierValue)

Tato hodnota definuje vztah mezi taxonomickým pojetím místního názvu druhu a referenčním názvem druhu uvedeným identifikátorem referenčního druhu nebo systémem referenčního druhu.

18.4.7.   Referenční kód druhu (ReferenceSpeciesCodeValue)

Referenční seznamy obsahující identifikátory druhů.

Tento číselník zahrnuje hodnoty následujících číselníků:

Kód EU-Nomen (EuNomenCodeValue): Referenční seznam obsahující identifikátory druhů EU-Nomen uvedené v infrastruktuře celoevropského adresáře druhů, který je dostupný prostřednictvím portálu EU-Nomen.

Kód druhu EUNIS (EunisSpeciesCodeValue): Referenční seznamy obsahující identifikátory druhů EUNIS uvedené v databázi biologické rozmanitosti EUNIS na webových stránkách Evropské agentury pro životní prostředí.

Kód směrnice o přírodních stanovištích (NatureDirectivesCodeValue): Referenční seznamy obsahující identifikátory druhů podle směrnice o přírodních stanovištích uvedené v referenčním portálu Natury 2000, které jsou definovány v prováděcím rozhodnutí Komise 2011/484/EU (*4).

18.4.8.   Referenční systém druhu (ReferenceSpeciesSchemeValue)

Referenční seznamy definující nomenklatorický a taxonomický standard, podle něhož mohou být mapovány místní názvy a taxonomická pojetí druhu.

18.4.9.   Stav rezidence (ResidencyStatusValue)

Kategorie rezidence výskytů nebo odhadovaná populace v rámci dané agregační jednotky.

(*4)  Prováděcí rozhodnutí Komise 2011/484/EU ze dne 11. července 2011 o úpravě informací o lokalitách pro síť Natura 2000 (Úř. věst. L 198, 30.7.2011, s. 39).“ "

52)

V oddíle 19.3.1.3. se tabulka nahrazuje touto tabulkou:

„Atribut

Definice

Typ

Voidability

range

Obor čísel reprezentující obor hodnot výšky nebo hloubky energetického zdroje.

VerticalExtentRangeType

 

scalar

Číslo reprezentující obor hodnot výšky nebo hloubky energetického zdroje.

Length“

 

53)

Oddíl 19.3.2. se nahrazuje tímto:

„19.3.2.   Číselníky

19.3.2.1.   Rámec klasifikace a kvantifikace (ClassificationAndQuantificationFrameworkValue)

Hodnoty nejpoužívanějších klasifikačních schémat pro klasifikaci a kvantifikaci energetických zdrojů.

19.3.2.2.   Třída fosilních paliv (FossilFuelClassValue)

Hodnoty uvádějící různé úrovně zdrojů fosilních paliv.

19.3.2.3.   Obnovitelná paliva a odpady (RenewableAndWasteValue)

Typy obnovitelných a odpadních zdrojů.

19.3.2.4.   Fosilní palivo (FossilFuelValue)

Typy fosilních paliv.

19.3.2.5.   Vertikální reference (VerticalReferenceValue)

Hodnoty udávající referenční úroveň výškového rozsahu.“

54)

V oddíle 19.4.2.5. se tabulka nahrazuje touto tabulkou:

„Atribut

Definice

Typ

Voidability

calorificValue

Každý zdroj fosilního paliva se vyznačuje vlastní výhřevností, tj. množstvím energie dostupné v jednotce hmotnosti.

CalorificValueType

voidable

quantity

Množství zdroje v závislosti na konkrétní kategorizaci.

FossilFuelMeasure

zrušitelný

typeOfResource

Typ fosilního paliva.

FossilFuelValue“

 

55)

Oddíl 19.5.2. se nahrazuje tímto:

„19.5.2.   Číselníky

19.5.2.1.   Typ potenciálu (PotentialTypeValue)

Typy potenciální energie z obnovitelných a odpadních zdrojů.“

56)

Oddíl 20.3.3. se nahrazuje tímto:

„20.3.3.   Číselníky

20.3.3.1.   Užitá metoda klasifikace (ClassificationMethodUsedValue)

Kódy označující prostředky používané k výpočtům rozsahu rud (nerostných surovin).

20.3.3.2.   Kód komodity (CommodityCodeValue)

Hodnoty označující typ komodity.

20.3.3.3.   Potenciál konečného využití (EndusePotentialValue)

Hodnoty označující potenciál konečného využití nerostu.

20.3.3.4.   Typ průzkumné činnosti (ExplorationActivityTypeValue)

Typy vykonávané průzkumné činnosti.

20.3.3.5.   Výsledek průzkumu (ExplorationResultValue)

Hodnoty označující výsledek průzkumné činnosti.

20.3.3.6.   Důležitost (ImportanceValue)

Hodnoty označující význam komodity pro přírodní zdroj.

20.3.3.7.   Stav dolu (MineStatusValue)

Hodnoty označující provozní stav dolu.

20.3.3.8.   Skupina ložisek nerostných surovin (MineralDepositGroupValue)

Hodnoty označující seskupení ložisek nerostných surovin na základě jejich obecných vlastností.

20.3.3.9.   Typ ložisek nerostných surovin (MineralDepositTypeValue)

Hodnoty označující styl výskytu nebo ložiska nerostných surovin.

20.3.3.10.   Typ výskytu nerostné suroviny (MineralOccurrenceTypeValue)

Typ výskytu nerostné suroviny.

20.3.3.11.   Typ těžební činnosti (MiningActivityTypeValue)

Typ těžební činnosti, zpracovatelské činnosti nebo výroby.

20.3.3.12.   Typ zpracovatelské činnosti (ProcessingActivityTypeValue)

Hodnoty označující typ zpracování prováděný při těžební činnosti.

20.3.3.13.   Kategorie zásob (ReserveCategoryValue)

Úroveň spolehlivosti odhadu zásob.

20.3.3.14.   Kategorie zdroje (ResourceCategoryValue)

Údaj o tom, zda se jedná o zdroj jistý, označený nebo odvozený.“


(*1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 ze dne 18. ledna 2006, kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek a kterým se mění směrnice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES (Úř. věst. L 33, 4.2.2006, s. 1).

(*2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU ze dne 24. listopadu 2010 o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění) (Úř. věst. L 334, 17.12.2010, s. 17).“

(*3)  Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2008/56/ES ze dne 17. června 2008 , kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti mořské environmentální politiky (rámcová směrnice o strategii pro mořské prostředí) (Úř. věst. L 164, 25.6.2008, s. 19).“

(*4)  Prováděcí rozhodnutí Komise 2011/484/EU ze dne 11. července 2011 o úpravě informací o lokalitách pro síť Natura 2000 (Úř. věst. L 198, 30.7.2011, s. 39).“ “


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2431/oj

ISSN 1977-0626 (electronic edition)


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU