(EU) 2023/2229Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2229 ze dne 25. října 2023, kterým se mění a opravuje prováděcí nařízení (EU) 2021/1165, kterým se povolují některé produkty a látky pro použití v ekologické produkci a stanoví jejich seznamy

Publikováno: Úř. věst. L 2229, 26.10.2023 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 25. října 2023 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 15. listopadu 2023 Nabývá účinnosti: 15. listopadu 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.European flag

Úřední věstník
Evropské unie

CS

Série L


2023/2229

26.10.2023

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/2229

ze dne 25. října 2023,

kterým se mění a opravuje prováděcí nařízení (EU) 2021/1165, kterým se povolují některé produkty a látky pro použití v ekologické produkci a stanoví jejich seznamy

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 ze dne 30. května 2018 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 834/2007 (1), a zejména na čl. 24 odst. 9 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s postupem stanoveným v čl. 24 odst. 7 nařízení (EU) 2018/848 předložily členské státy ostatním členským státům a Komisi dokumentaci týkající se některých látek za účelem jejich povolení a zařazení do příloh I, II, III a V prováděcího nařízení Komise (EU) 2021/1165 (2). Dokumentaci přezkoumala skupina odborníků pro technické poradenství v oblasti ekologické produkce (EGTOP) a Komise.

(2)

Skupina EGTOP ve svých doporučeních týkajících se účinných látek obsažených v přípravcích na ochranu rostlin (3) doporučila, aby v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 (4) mohly být všechny látky rostlinného nebo živočišného původu (nepocházející z GMO) představující nízké riziko používány v ekologické produkci bez dalšího hodnocení ze strany skupiny EGTOP.

(3)

Hydrogenuhličitan sodný je uveden v bodě 1 přílohy I prováděcího nařízení (EU) 2021/1165 jako základní látka, která může být použita v ekologické produkci jako přípravek na ochranu rostlin. Hydrogenuhličitan sodný je rovněž uveden v nařízení (ES) č. 1107/2009 mezi látkami v přípravcích na ochranu rostlin představujícími nízké riziko. Proto by měl být rovněž povolen jako látka představující nízké riziko používaná v ekologické produkci jako přípravek na ochranu rostlin.

(4)

Na základě doporučení skupiny EGTOP týkajících se hnojiv, pomocných půdních látek a živin3 by položka „Kompostovaná nebo kvašená směs domovního odpadu“ měla být nahrazena položkou „Kompostovaný nebo kvašený biologický odpad“, aby se pro kompostování nebo kvašení v ekologické produkci mohly používat i jiné zdroje biologického odpadu než domovní odpad.

(5)

Ve svých doporučeních týkajících se hnojiv, pomocných půdních látek a živin skupina EGTOP rovněž potvrdila, že používání solí selenu v případě nedostatku v půdě využívané pro chov a/nebo pastvu zvířat je v souladu s cíli a zásadami ekologické produkce. Používání uvedených látek by proto mělo být povoleno.

(6)

Na základě doporučení skupiny EGTOP týkajících se krmiv a krmiv pro zvířata v zájmovém chovu (5) by mělo být povoleno použití těchto látek: i) propylenglykolu, oleje z řas a chloridu vápenatého používaných jako krmná surovina; ii) chelátu železa a feridextranu, chelátu mědi, chelátů manganu, chelátů zinku a bílkovin a kvasinek obohacených selenem jako stopových prvků.

(7)

Na základě doporučení skupiny EGTOP týkajících se potravin5 by mělo být povoleno použití těchto látek: i) kyseliny L-askorbové u masných polotovarů, do nichž byly přidány jiné složky než přídatné látky nebo sůl; ii) lecitinů u živočišných produktů a iii) vinanu draselno-sodného u produktů rostlinného původu.

(8)

Skupina EGTOP dále doporučila, aby vinany sodné, vinany draselné a vinan draselno-sodný byly povoleny od 1. ledna 2027 pouze v případě, že pocházejí z ekologické produkce (6), protože skupina EGTOP považovala tříletý časový rámec za dostatečný k zajištění toho, aby vinany ekologického původu byly dostupné všem hospodářským subjektům. Položky „vinany sodné“ a „vinany draselné“ by proto měly být změněny tak, aby se zavedly tyto specifické podmínky a omezení, a do seznamu „Potravinářské přídatné látky včetně nosičů“ v části A přílohy V prováděcího nařízení (EU) 2021/1165 by měla být vložena nová položka „vinan draselno-sodný“.

(9)

Skupina EGTOP zahájila hodnocení látek k čištění a dezinfekci, které mají být povoleny v ekologické produkci. Zdá se však, že to bude vyžadovat více času, než se předpokládalo v prováděcím nařízení (EU) 2021/1165. Protože seznamy produktů k čištění a dezinfekci nebudou stanoveny dříve než 1. ledna 2026, měla by se příloha VII nařízení Komise (ES) č. 889/2008 (7) používat až do 31. prosince 2025. Ustanovení odkazující na seznamy produktů k čištění a dezinfekci by se proto měla použít až od 1. ledna 2026.

(10)

Číslo CAS pro chitosan bylo v bodě 1 (Základní látky) přílohy I prováděcího nařízení (EU) 2021/1165 chybně přiděleno hydrochloridu chitosanu, a položka pro chitosan proto chybí. Tyto chyby je třeba opravit.

(11)

Prováděcí nařízení (EU) 2021/1165 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno a opraveno.

(12)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro ekologickou produkci,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změny prováděcího nařízení (EU) 2021/1165

Prováděcí nařízení (EU) 2021/1165 se mění takto:

1)

v čl. 12 odst. 1 se datum „31. prosince 2023“ nahrazuje datem „31. prosince 2025“;

2)

článek 13 se mění takto:

a)

třetí pododstavec se nahrazuje tímto:

„Ustanovení čl. 5 odst. 1, 2 a 3 se použijí ode dne 1. ledna 2026.“;

b)

za třetí pododstavec se doplňuje čtvrtý pododstavec, který zní:

„Článek 7 se použije ode dne 1. ledna 2024.“;

3)

příloha I se mění v souladu s přílohou I tohoto nařízení;

4)

příloha II se mění v souladu s přílohou II tohoto nařízení;

5)

příloha III se mění v souladu s přílohou III tohoto nařízení;

6)

příloha V se mění v souladu s přílohou IV tohoto nařízení.

Článek 2

Opravy prováděcího nařízení (EU) 2021/1165

Bod 1 (Základní látky) přílohy I prováděcího nařízení (EU) 2021/1165 se opravuje takto:

1)

položka 2C pro „Hydrochlorid chitosanu“ se nahrazuje tímto:

„2C

70694-72-3

Hydrochlorid chitosanu (*1)

Získaný z Aspergillus nebo z ekologické akvakultury nebo z udržitelného rybolovu podle definice v článku 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.1380/2013 (*1).

2)

doplňuje se nová položka, která zní:

„24C

9012-76-4

Chitosan*

Získaný z Aspergillus nebo z ekologické akvakultury nebo z udržitelného rybolovu podle definice v článku 2 nařízení (EU) č. 1380/2013.“

Článek 3

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 25. října 2023.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)   Úř. věst. L 150, 14.6.2018, s. 1.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1165 ze dne 15. července 2021, kterým se povolují některé produkty a látky pro použití v ekologické produkci a stanoví jejich seznamy (Úř. věst. L 253, 16.7.2021, s. 13).

(3)  Závěrečná zpráva skupiny EGTOP o hnojivech IV a přípravcích na ochranu rostlin VI a závěrečná zpráva skupiny EGTOP o přípravcích na ochranu rostlin VII a hnojivech V: https://agriculture.ec.europa.eu/farming/organic-farming/co-operation-and-expert-advice/egtop-reports_en.

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1).

(5)  Závěrečná zpráva skupiny EGTOP o potravinách VII a krmivech pro zvířata v zájmovém chovu II: https://agriculture.ec.europa.eu/farming/organic-farming/co-operation-and-expert-advice/egtop-reports_en.

(6)  Závěrečná zpráva skupiny EGTOP o potravinách VIII: https://agriculture.ec.europa.eu/farming/organic-farming/co-operation-and-expert-advice/egtop-reports_en.

(7)  Nařízení Komise (ES) č. 889/2008 ze dne 5. září 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o ekologickou produkci, označování a kontrolu (Úř. věst. L 250, 18.9.2008, s. 1).

(*1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22).“;


PŘÍLOHA I

Do tabulky v příloze I bodě 2 (Účinné látky představující nízké riziko) prováděcího nařízení (EU) 2021/1165 se vkládají nové položky, které znějí:

1)

za položku „20D Difosforečnan železitý:

„24D

144-55-8

Hydrogenuhličitan sodný“

 

2)

za položku „28D Vodný extrakt z naklíčených semen sladké lupiny bílé Lupinus albus“:

 

 

„Jiné látky rostlinného nebo živočišného původu představující nízké riziko *

Použití herbicidů není povoleno.“


PŘÍLOHA II

Tabulka v příloze II prováděcího nařízení (EU) 2021/1165 se mění takto:

1)

položka „Kompostovaná nebo kvašená směs domovního odpadu“ se nahrazuje tímto:

„Kompostovaný nebo kvašený biologický odpad (směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES (*1))

Produkt získaný ze sběru biologického odpadu tříděného u zdroje, který byl podroben kompostování nebo anaerobnímu kvašení pro výrobu bioplynu.

Pouze rostlinný a živočišný biologický odpad.

Pouze pokud je vyroben v uzavřeném a kontrolovaném sběrném systému schváleném členským státem.

Maximální koncentrace v mg/kg sušiny: kadmium: 0,7; měď: 70; nikl: 25; olovo: 45; zinek: 200; rtuť: 0,4; chrom (celkově): 70; chrom (VI): nezjistitelná.

2)

za položku „Chlorid draselný (muriat z potaše)“ se doplňuje nová položka, která zní:

„Soli selenu

Pouze v případě nedostatku v půdě využívané pro chov a/nebo pastvu zvířat nebo pro produkci krmných plodin.“


(*1)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic (Úř. věst. L 312, 22.11.2008, s. 3).“


PŘÍLOHA III

Příloha III prováděcího nařízení (EU) 2021/1165 se mění takto:

1)

část A se mění takto:

a)

v bodě 1 „KRMNÉ SUROVINY MINERÁLNÍHO PŮVODU“ se za položku „11.1.5 Lithothamnium [lithothamn]“ vkládá nová položka, která zní:

„11.1.6

Chlorid vápenatý

Použití omezeno v souladu s nařízením Komise (EU) 2020/354 (*1) jako krmivo určené ke zvláštním účelům výživy: snížení rizika horečky při poporodním slehnutí a subklinické hypokalcemie.

U dojnic.

Pouze k selektivnímu použití (jen pro jednotlivá zvířata s danou potřebou a na omezenou dobu).

Chlorid vápenatý získaný purifikací z přirozeně se vyskytující solanky, je-li k dispozici.

b)

bod 2) „JINÉ KRMNÉ SUROVINY“ se mění takto:

i)

před položku „10 Moučka, olej a jiné krmné suroviny z ryb nebo jiných vodních živočichů“ se vkládá nová položka, která zní:

„ex 7.1.4

Olej z řas

Olej získaný extrakcí z mikrořas kvašením.

Pěstební médium pro proces kvašení nesmí pocházet z GMO a mělo by být pokud možno z ekologických surovin.“

ii)

za položku „ex 12.1.12 Kvasničné výrobky“ se doplňuje nová položka, která zní:

„13.11.1

Propylenglykol; [1,2-propandiol]; [propan-1,2-diol]

Použití omezeno v souladu s nařízením Komise (EU) 2020/354 jako krmivo určené ke zvláštním účelům výživy: snížení rizika při ketózách.

U dojnic, bahnic a koz.

Pouze k selektivnímu použití (jen pro jednotlivá zvířata s danou potřebou a na omezenou dobu).“

2)

v části B se bod 3 písm. b) „Sloučeniny stopových prvků“ mění takto:

i)

za položku „3b104 Síran železnatý heptahydrát“ se vkládají nové položky, které znějí:

„3b107

Chelát železa a bílkovinných hydrolyzátů

Z ekologické produkce sóji, je-li k dispozici.

3b110

Feridextran 10 %

Použití omezeno v souladu s nařízením Komise (EU) 2020/354 jako krmivo určené ke zvláštním účelům výživy: kompenzace nedostatečné dostupnosti železa po narození.

Pouze pro sající selata.

Pěstební médium pro proces kvašení dextranu nesmí pocházet z GMO.

Pouze k selektivnímu použití

(jen pro selata s příslušnou potřebou a na omezenou dobu).“

ii)

za položku „3b405 Pentahydrát síranu měďnatého“ se vkládá nová položka, která zní:

„3b407

Chelát mědi a bílkovinných hydrolyzátů

Z ekologické produkce sóji, je-li k dispozici.“

iii)

za položku „3b503 Síran mangatý, monohydrát“ se vkládá nová položka, která zní:

„3b505

Cheláty manganu a bílkovinných hydrolyzátů

Z ekologické produkce sóji, je-li k dispozici.“

iv)

za položku „3b609 Monohydrát oktahydroxid-dichlorid penta zinečnatý“ se vkládá nová položka, která zní:

„3b612

Chelát zinku a bílkovinných hydrolyzátů

Z ekologické produkce sóji, je-li k dispozici.“

v)

za položku „3b810 Kvasinky obohacené selenem Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060, inaktivované“ se vkládá nová položka, která zní:

„3b810i

Kvasinky obohacené selenem Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060, inaktivované“

 


(*1)  Nařízení Komise (EU) 2020/354 ze dne 4. března 2020, kterým se stanoví seznam určených užití krmiv určených ke zvláštním účelům výživy a zrušuje směrnice 2008/38/ES (Úř. věst. L 67, 5.3.2020, s. 1).“


PŘÍLOHA IV

Tabulka v oddíle A1 (Potravinářské přídatné látky včetně nosičů) části A přílohy V prováděcího nařízení (EU) 2021/1165 se mění takto:

1)

položka „E 300 Kyselina L-askorbová“ se nahrazuje tímto:

„E 300

Kyselina L-askorbová

Výrobky rostlinného původu

Masné výrobky (kategorie 08.3 (*1)) a masné polotovary (kategorie 08.2 (*1)), do nichž byly přidány jiné složky než přídatné látky nebo sůl

 

2)

položka „E 322 – Lecitiny“ se nahrazuje tímto:

„E 322*

Lecitiny

Výrobky rostlinného původu

Výrobky živočišného původu

Pouze z ekologické produkce.“

3)

položky „E 335– Vinany sodné“ a „E 336 – Vinany draselné“ se nahrazují tímto:

„E 335

Vinany sodné

Výrobky rostlinného původu

Od 1. ledna 2027 pouze z ekologické produkce.

E 336

Vinany draselné

Výrobky rostlinného původu

Od 1. ledna 2027 pouze z ekologické produkce.“

4)

za položku „E 336 – Vinany draselné“ se vkládá nová položka, která zní:

„E 337

Vinan draselno-sodný

Výrobky rostlinného původu

Od 1. ledna 2027 pouze z ekologické produkce.“


(*1)  Kategorie potravin uvedené v části D přílohy II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 ze dne 16. prosince 2008 o potravinářských přídatných látkách (Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 16).“


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2229/oj

ISSN 1977-0626 (electronic edition)


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU