(EU) 2023/2218Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2218 ze dne 16. října 2023 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

Publikováno: Úř. věst. L 2218, 18.10.2023 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 16. října 2023 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 7. listopadu 2023 Nabývá účinnosti: 7. listopadu 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.European flag

Úřední věstník
Evropské unie

CS

Série L


2023/2218

18.10.2023

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/2218

ze dne 16. října 2023

o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (1), a zejména na čl. 57 odst. 4 a čl. 58 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Aby se zajistilo jednotné používání kombinované nomenklatury připojené k nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (2), je nutné přijmout opatření týkající se zařazení zboží uvedeného v příloze tohoto nařízení.

(2)

Nařízení (EHS) č. 2658/87 stanovilo pro výklad kombinované nomenklatury všeobecná pravidla. Tato pravidla se používají i pro jakoukoliv jinou nomenklaturu, která je na kombinované nomenklatuře zcela či zčásti založena nebo která k ní přidává jakékoli další členění a která je stanovena zvláštními předpisy Unie s ohledem na uplatňování sazebních a jiných opatření týkajících se obchodu se zbožím.

(3)

Podle zmíněných všeobecných pravidel by mělo být zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze zařazeno do kódu KN uvedeného ve sloupci 2, vzhledem k důvodům uvedeným ve sloupci 3 této tabulky.

(4)

Je vhodné umožnit, aby držitel mohl závazné informace o sazebním zařazení zboží dotčeného tímto nařízením, které nejsou v souladu s tímto nařízením, nadále používat po určitou dobu podle čl. 34 odst. 9 nařízení (EU) č. 952/2013. Tato doba by měla být stanovena na tři měsíce.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze se zařazuje v rámci kombinované nomenklatury do kódu KN uvedeného ve sloupci 2 této tabulky.

Článek 2

Závazné informace o sazebním zařazení zboží, které nejsou v souladu s tímto nařízením, mohou být nadále používány podle ustanovení čl. 34 odst. 9 nařízení (EU) č. 952/2013 po dobu tří měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. října 2023.

Za Komisi,

jménem předsedkyně,

Gerassimos THOMAS

generální ředitel

Generální ředitelství pro daně a celní unii


(1)   Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1.

(2)  Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1).


PŘÍLOHA

Popis zboží

Zařazení

(kód KN)

Odůvodnění

(1)

(2)

(3)

Chemicky modifikované agarózové kuličky s 10 % hmotnostními proteinu A. Kuličky jsou uchovávány ve vodném skladovacím pufru, ve kterém tvoří 40–60 % hmotnostních.

Výrobek se používá jako pryskyřice v afinitní chromatografii. Slouží jako selektivní filtrační médium při specifických procesech izolování protilátek, například monoklonálních protilátek.

Polymerní řetězce agarózy jsou spojeny vysokým počtem příčných vazeb, a tvoří tak tuhou hmotu, na niž jsou kovalentně vázány molekuly rekombinantního proteinu A.

Výrobek je balen v nádobách o objemu 50 litrů.

3913 90 00

Zařazení se zakládá na všeobecných pravidlech 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury, na poznámkách 5 a 6 a) ke kapitole 39 a na znění kódů KN 3913 a 3913 90 00 .

Výrobek interaguje s protilátkami, ale neobsahuje protilátky. Protein A není imunologickým výrobkem podle definice v poznámce 2 ke kapitole 30, protože se přímo nepodílí na regulaci imunologických procesů. Zařazení agarózy chemicky modifikované proteinem A do čísla 3002 je tudíž vyloučeno.

Výrobek je chemicky modifikovaný polymer, jak jej definuje poznámka 5 ke kapitole 39 a vysvětlivka k harmonizovanému systému (HS) ke kapitole 39, všeobecné vysvětlivky, část „Polymery“, třetí odstavec. Výrobek proto nelze zařadit do čísla 3504 jako jiné proteinové látky a jejich deriváty jinde neuvedené ani nezahrnuté (viz rovněž vysvětlivky k HS k číslu 3504 , bod B), první odstavec).

Výrobek je ve formě disperze (suspenze), která je primární formou ve smyslu poznámky 6 a) ke kapitole 39. Spadá tudíž pod znění čísla 3913 jako modifikovaný přírodní polymer v primárních formách. Zařazení do čísla 3926 jako ostatní výrobky z plastů a výrobky z ostatních materiálů čísel 3901 až 3914 je tedy vyloučeno.

Výrobek je proto třeba zařadit do kódu KN 3913 90 00 jako ostatní přírodní polymery a modifikované přírodní polymery, jinde neuvedené ani nezahrnuté, v primárních formách.


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2218/oj

ISSN 1977-0626 (electronic edition)


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU