(EU) 2023/2217Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2217 ze dne 16. října 2023, kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 901/2007 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

Publikováno: Úř. věst. L 2217, 18.10.2023 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 16. října 2023 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 7. listopadu 2023 Nabývá účinnosti: 7. listopadu 2023
Platnost předpisu: Ne Pozbývá platnosti: 7. listopadu 2023
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.European flag

Úřední věstník
Evropské unie

CS

Série L


2023/2217

18.10.2023

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/2217

ze dne 16. října 2023,

kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 901/2007 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (1), a zejména na čl. 57 odst. 4 a čl. 58 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením Komise (ES) č. 901/2007 (2), ve znění prováděcího nařízení Komise (EU) č. 441/2013 (3), byl výrobek sestávající z nasekaných (na kousky o délce 2 až 5 mm), fermentovaných a sušených listů a listových pupenů rostliny rooibos (Aspalathus linearis), známé také pod názvem „červený keř“, používaný k přípravě nálevů, zařazen do kódu 1212 99 95 kombinované nomenklatury (KN) připojené k nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (4) jako „jiný rostlinný produkt používaný zejména k lidskému požívání, jinde neuvedený ani nezahrnutý“. Výrobek byl ze zařazení do čísla 1211 vyloučen, jelikož se nepoužívá zejména k účelům uvedeným ve znění tohoto čísla („… ve voňavkářství, ve farmacii nebo jako insekticidy, fungicidy nebo k podobným účelům“). Výrobek byl proto na základě všeobecného pravidla 1 pro výklad KN zařazen do čísla 1212.

(2)

Na svém 71. zasedání v březnu 2023 schválil Výbor pro harmonizovaný systém (Výbor pro HS) Světové celní organizace stanovisko k sazebnímu zařazení 1211.90/1, kterým se zařazuje čaj „rooibos tea“ vyrobený ze sušených listů keře rooibos (Aspalathus linearis) používaných k přípravě bylinných nálevů. Tento výrobek byl zařazen do čísla HS 1211, neboť se mělo za to, že rostlina rooibos se používá především ve farmacii nebo k podobným účelům, které zůstávají zařazeny do tohoto čísla i tehdy, je-li uložena například do pytlíků pro výrobu bylinných nálevů nebo bylinných čajů. „Rooibos tea“ byl proto na základě všeobecných pravidel 1 a 6 pro výklad HS zařazen do položky HS 1211 90, která odpovídá kódu KN 1211 90 86.

(3)

Vzhledem k tomu, že čaj „rooibos tea“ má stejné či velmi podobné vlastnosti jako výrobek popsaný v nařízení (ES) č. 901/2007, není sazební zařazení výrobku, které je uvedeno v příloze uvedeného nařízení, v souladu se stanoviskem k sazebnímu zařazení Výboru pro HS 1211.90/1.

(4)

Unie je na základě rozhodnutí Rady 87/369/EHS (5) smluvní stranou Mezinárodní úmluvy o harmonizovaném systému popisu a číselného označování zboží. Stanoviska k sazebnímu zařazení, jež schvaluje Výbor pro HS Světové celní organizace, jsou nástroje sloužící jako zdroj pokynů pro sazební opatření Unie.

(5)

S cílem zajistit jednotný výklad a používání harmonizovaného systému na mezinárodní úrovni a vzhledem k tomu, že stanovisko k sazebnímu zařazení 1211.90/1 je v souladu se zněním čísla HS 1211 a položky HS 1211 90, je nezbytné zrušit nařízení (ES) č. 901/2007.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 901/2007 se zrušuje.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. října 2023.

Za Komisi,

jménem předsedkyně,

Gerassimos THOMAS

generální ředitel

Generální ředitelství pro daně a celní unii


(1)   Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 901/2007 ze dne 27. července 2007 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury (Úř. věst. L 196, 28.7.2007, s. 31).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 441/2013 ze dne 7. května 2013, kterým se mění nebo zrušují některá nařízení o zařazení zboží do kombinované nomenklatury (Úř. věst. L 130, 15.5.2013, s. 1).

(4)  Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1).

(5)  Rozhodnutí Rady 87/369/EHS ze dne 7. dubna 1987 o uzavření Mezinárodní úmluvy o harmonizovaném systému popisu a číselného označování zboží a protokolu o její změně (Úř. věst. L 198, 20.7.1987, s. 1).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2217/oj

ISSN 1977-0626 (electronic edition)


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU