(EU) 2023/2210Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2210 ze dne 20. října 2023, kterým se povoluje uvedení 3-fukosyllaktosy produkované derivovaným kmenem Escherichia coli K-12 DH1 na trh jako nové potraviny a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/2470

Publikováno: Úř. věst. L 2210, 23.10.2023 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 20. října 2023 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 12. listopadu 2023 Nabývá účinnosti: 12. listopadu 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.European flag

Úřední věstník
Evropské unie

CS

Série L


2023/2210

23.10.2023

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/2210

ze dne 20. října 2023,

kterým se povoluje uvedení 3-fukosyllaktosy produkované derivovaným kmenem Escherichia coli K-12 DH1 na trh jako nové potraviny a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/2470

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 ze dne 25. listopadu 2015 o nových potravinách, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 a nařízení Komise (ES) č. 1852/2001 (1), a zejména na čl. 12 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) 2015/2283 stanoví, že na trh v Unii smějí být uváděny pouze nové potraviny povolené a zařazené na seznam Unie pro nové potraviny.

(2)

V souladu s článkem 8 nařízení (EU) 2015/2283 zřídilo prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470 (2) seznam Unie pro nové potraviny.

(3)

Prováděcím nařízením Komise (EU) 2021/2029 (3) bylo povoleno uvedení 3-fukosyllaktosy získané mikrobiální fermentací s geneticky modifikovaným kmenem Escherichia coli (dále jen „E. coli“) K12 MG1655 na trh Unie jako nové potraviny podle nařízení (EU) 2015/2283.

(4)

Prováděcím nařízením Komise (EU) 2023/52 (4) ze dne 4. ledna 2023 bylo povoleno uvedení 3-fukosyllaktosy produkované derivovaným kmenem E. coli BL21(DE3) na trh jako nové potraviny podle nařízení (EU) 2015/2283.

(5)

Dne 25. března 2021 společnost Glycom A/S (dále jen „žadatel“) předložila Komisi v souladu s čl. 10 odst. 1 nařízení (EU) 2015/2283 žádost o povolení uvést na trh Unie 3-fukosyllaktosu (dále jen „3-FL“) získanou mikrobiální fermentací za použití geneticky modifikovaného kmene E. coli K-12(DH1) jako novou potravinu. Žadatel požádal o použití 3-FL v počáteční a pokračovací kojenecké výživě podle definice v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 609/2013 (5), neochucených pasterovaných a neochucených sterilizovaných mléčných výrobcích (i vysokoteplotně ošetřených), neochucených a ochucených kysaných mléčných výrobcích, včetně tepelně ošetřených výrobků, cereálních tyčinkách, mléčných nápojích a obdobných výrobcích, potravinách pro zvláštní lékařské účely definovaných v nařízení (EU) č. 609/2013, nápojích (ochucených nápojích s výjimkou nápojů s pH nižším než 5), náhradě celodenní stravy pro regulaci hmotnosti podle definice v nařízení (EU) č. 609/2013 a v doplňcích stravy podle definice ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2002/46/ES (6) určených pro běžnou populaci. Následně žadatel dne 15. června 2023 upravil původní požadavek v žádosti o použití látky 3-FL v doplňcích stravy tak, aby byli vyloučeni kojenci a malé děti. Pokud jde o podmínky použití, žadatel rovněž navrhl, že by se doplňky stravy obsahující látku 3-FL neměly používat, pokud jsou tentýž den konzumovány jiné potraviny s přidanou 3-FL.

(6)

Dne 25. března 2021 žadatel rovněž požádal Komisi o ochranu vědeckých studií a údajů, které jsou předmětem průmyslového vlastnictví a které předložil jako podklad k žádosti; konkrétně se jedná o validaci metod vysoce účinné kapalinové chromatografie – elektrosprejové ionizace – hmotnostní spektrometrie („HPLC-ESI-MS/MS“), nukleární magnetické rezonanční („NMR“) spektroskopie a vysokoúčinné chromatografie na anexech s pulzní amperometrickou detekcí („HPAEC-PAD“) a výsledky určování identity 3-FL (7); podrobný popis geneticky modifikovaného produkčního kmene 3-FL (8); podrobný popis výrobního procesu (9); podrobnou analýzu složení a výsledky zkoušek stability (10); zkoušku bakteriální reverzní mutace s 3-FL (11); in vitro zkoušku na přítomnost mikrojader v buňkách savců s 3-FL (12), 14denní studii orální toxicity pro určení rozsahu dávky u hlodavců s 3-FL (13) a 90denní studii orální toxicity u hlodavců s 3-FL (14).

(7)

Dne 4. října 2021 požádala Komise Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“), aby v souladu s čl. 10 odst. 3 nařízení (EU) 2015/2283 provedl posouzení 3-FL získané mikrobiální fermentací za použití geneticky modifikovaného produkčního kmene derivovaného z hostitelského kmene E. coli K-12 DH1 jako nové potraviny.

(8)

Dne 27. dubna 2023 přijal úřad v souladu s článkem 11 nařízení (EU) 2015/2283 své vědecké stanovisko „Safety of 3-fucosyllactose produced by a derivative strain of Escherichia coli K-12 DH1 as a novel food pursuant to Regulation (EU) 2015/2283“ (15) (Bezpečnost 3-fukosyllaktosy produkované derivovaným kmenem Escherichia coli K-12 DH1 jako nové potraviny podle nařízení (EU) 2015/2283).

(9)

Ve svém vědeckém stanovisku dospěl úřad k závěru, že látka 3-FL produkovaná derivovaným kmenem E. coli K-12 DH1 je za navrhovaných podmínek použití pro navrhované cílové populace bezpečná. Uvedené vědecké stanovisko proto poskytuje dostatečné odůvodnění pro závěr, že 3-FL produkovaná derivovaným kmenem E. coli K-12 DH1, je-li používána v počáteční a pokračovací kojenecké výživě, jak jsou definovány v nařízení (EU) č. 609/2013, neochucených pasterizovaných a neochucených sterilizovaných mléčných výrobcích (včetně UHT), neochucených a ochucených fermentovaných mléčných výrobcích, včetně tepelně ošetřených výrobků, cereálních tyčinkách, mléčných nápojích a podobných výrobcích, potravinách pro zvláštní lékařské účely definovaných v nařízení (EU) č. 609/2013, nápojích (ochucených nápojích s výjimkou nápojů s hodnotou pH nižší než 5), náhradě celodenní stravy pro regulaci hmotnosti podle definice v nařízení (EU) č. 609/2013 a v doplňcích stravy podle definice ve směrnici 2002/46/ES splňuje požadavky na povolení stanovené v čl. 12 odst. 1 nařízení (EU) 2015/2283.

(10)

Ve svém vědeckém stanovisku dospěl úřad k závěru, že nemohl dospět ke svým závěrům o bezpečnosti 3-FL produkovaného derivovaným kmenem E. coli K-12 DH1 bez vědeckých studií a údajů o validaci metod HPLC-ESI-MS/MS, NMR spektroskopie a HPAEC-PAD a výsledků pro stanovení identity 3-FL; podrobného popisu geneticky modifikovaného produkčního kmene 3-FL; podrobného popisu výrobního postupu; podrobné analýzy složení a výsledků zkoušek stability; zkoušky bakteriální reverzní mutace s 3-FL, in vitro zkoušky na přítomnost mikrojader v buňkách savců s 3-FL; 14denní studie orální toxicity pro určení rozsahu dávky u hlodavců s 3-FL a 90denní studie orální toxicity u hlodavců s 3-FL.

(11)

Komise vyzvala žadatele, aby podrobněji objasnil odůvodnění, které poskytl ohledně svého tvrzení, že uvedené vědecké studie a údaje jsou předmětem průmyslového vlastnictví, a aby objasnil své tvrzení, že má výhradní právo na ně odkazovat v souladu s čl. 26 odst. 2 písm. b) nařízení (EU) 2015/2283.

(12)

Žadatel prohlásil, že v době podání žádosti měl podle vnitrostátního práva vlastnické právo a výhradní právo odkazovat na vědecké studie a údaje týkající se validace metod HPLC-ESI-MS/MS, NMR spektroskopie a HPAEC-PAD a výsledky za účelem stanovení identity 3-FL; podrobný popis geneticky modifikovaného produkčního kmene 3-FL; podrobný popis výrobního postupu; podrobnou analýzu složení a výsledky zkoušek stability; zkoušku bakteriální reverzní mutace s 3-FL; in vitro zkoušku na přítomnost mikrojader v buňkách savců s 3-FL; 14denní studii orální toxicity pro určení rozsahu dávky u hlodavců s 3-FL; a 90denní studie orální toxicity u hlodavců s 3-FL a že třetí strany nemohou mít oprávněný přístup k uvedeným údajům, používat je ani na ně odkazovat.

(13)

Komise posoudila veškeré informace, jež žadatel předložil, a dospěla k závěru, že žadatel dostatečně doložil splnění požadavků stanovených v čl. 26 odst. 2 nařízení (EU) 2015/2283. Vědecké studie a údaje o validaci metod HPLC-ESI-MS/MS, NMR spektroskopie a HPAEC-PAD a výsledky pro stanovení identity 3-FL; podrobný popis geneticky modifikovaného produkčního kmene 3-FL; podrobný popis výrobního postupu; podrobná analýza složení a výsledky zkoušek stability; zkouška bakteriální reverzní mutace s 3-FL; in vitro zkouška na přítomnost mikrojader v buňkách savců s 3-FL; 14denní studie orální toxicity pro určení rozsahu dávky u hlodavců s 3-FL a 90denní studie orální toxicity u hlodavců s 3-FL by proto měly být chráněny v souladu s čl. 27 odst. 1 nařízení (EU) 2015/2283. Pouze žadateli by proto mělo být povoleno uvádět 3-FL produkovanou derivovaným kmenem E. coli K-12 DH1 na trh v Unii po dobu pěti let od vstupu tohoto nařízení v platnost.

(14)

Omezení povolení látky 3-FL produkované derivovaným kmenem E. coli K-12 DH1 a odkazování na vědecké studie a údaje obsažené v souboru žadatele pro výhradní použití však nebrání tomu, aby o povolení uvádět na trh tutéž novou potravinu požádali další žadatelé, pokud se jejich žádost zakládá na zákonně získaných informacích, jež jsou podkladem pro takové povolení.

(15)

V souladu s podmínkami použití doplňků stravy obsahujících látku 3-FL produkovanou derivovaným kmenem E. coli K-12 DH1, které navrhl žadatel a které posoudil úřad, je nezbytné informovat spotřebitele pomocí vhodného označení, že doplňky stravy obsahující uvedenou novou potravinu by neměly konzumovány kojenci a dětmi mladšími 3 let a neměly by být používány, pokud jsou tentýž den konzumovány jiné potraviny s přidanou látkou 3-FL.

(16)

Je vhodné, aby zařazení látky 3-FL produkované derivovanými kmeny E. coli K-12 DH1 jako nové potraviny na seznam Unie pro nové potraviny bylo provázeno rovněž požadovanými specifikacemi a dalšími informacemi souvisejícími s jejím povolením, jak je uvedeno v čl. 9 odst. 3 nařízení (EU) 2015/2283.

(17)

Látka 3-FL produkovaná derivovaným kmenem E. coli K-12 DH1 by měla být zařazena na seznam Unie pro nové potraviny stanovený v prováděcím nařízení (EU) 2017/2470. Příloha prováděcího nařízení (EU) 2017/2470 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(18)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Látka 3-fukosyllaktosa produkovaná derivovaným kmenem E. coli K-12 DH1 se povoluje k uvedení na trh v Unii.

Látka 3-fukosyllaktosa produkovaná derivovaným kmenem E. coli K-12 DH1 se zařadí na seznam Unie pro nové potraviny stanovený v prováděcím nařízení (EU) 2017/2470.

2.   Příloha prováděcího nařízení (EU) 2017/2470 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Pouze společnosti Glycom A/S (16) je povoleno uvádět na trh v Unii novou potravinu uvedenou v článku 1 po dobu pěti let ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost 12. listopadu 2023, pokud povolení pro tuto novou potravinu neobdrží další žadatel bez odkazu na vědecké údaje chráněné podle článku 3 nebo se souhlasem společnosti Glycom A/S.

Článek 3

Vědecké údaje obsažené v souboru žádosti a splňující podmínky stanovené v čl. 26 odst. 2 nařízení (EU) 2015/2283 se nepoužijí ve prospěch dalšího žadatele po dobu pěti let ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost bez souhlasu společnosti Glycom A/S.

Článek 4

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. října 2023.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)   Úř. věst. L 327, 11.12.2015, s. 1.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470 ze dne 20. prosince 2017, kterým se zřizuje seznam Unie pro nové potraviny v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 o nových potravinách (Úř. věst. L 351, 30.12.2017, s. 72).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2029 ze dne 19. listopadu 2021, kterým se povoluje uvedení 3-fukosyllaktosy (3-FL) na trh jako nové potraviny podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470 ( Úř. věst. L 415, 22.11.2021, s. 9).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/52 ze dne 4. ledna 2023, kterým se povoluje uvedení 3-fukosyllaktosy produkované derivovaným kmenem Escherichia coli BL21(DE3) na trh jako nové potraviny a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/2470 ( Úř. věst. L 3, 5.1.2023, s. 1).

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 609/2013 ze dne 12. června 2013 o potravinách určených pro kojence a malé děti, potravinách pro zvláštní lékařské účely a náhradě celodenní stravy pro regulaci hmotnosti a o zrušení směrnice Rady 92/52/EHS, směrnic Komise 96/8/ES, 1999/21/ES, 2006/125/ES a 2006/141/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/39/ES a nařízení Komise (ES) č. 41/2009 a (ES) č. 953/2009 (Úř. věst. L 181, 29.6.2013, s. 35).

(6)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/46/ES ze dne 10. června 2002 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se doplňků stravy (Úř. věst. L 183, 12.7.2002, s. 51).

(7)  Glycom A/S 2021 a 2022 (nezveřejněno).

(8)  Glycom A/S 2021 a 2022 (nezveřejněno).

(9)  Glycom A/S 2021 a 2022 (nezveřejněno).

(10)  Glycom A/S 2021 (nezveřejněno).

(11)  Phipps KR, Lozon D, Stannard DR, Gilby B, Baldwin N, Miks MH, Lau A a Röhrig CH, 2022. Neonatal subchronic toxicity and in vitro genotoxicity studies of the human-identical milk oligosaccharide 3-fucosyllactose (Studie novorozenecké subchronické toxicity a genotoxicity in vitro týkající se mléčného oligosacharidu 3-fukosyllaktosy identického s tím, který se nachází v lidském mléce). Journal of Applied Toxicology, 2022, 1–17.

(12)  Phipps KR, Lozon D, Stannard DR, Gilby B, Baldwin N, Miks MH, Lau A a Röhrig CH, 2022. Neonatal subchronic toxicity and in vitro genotoxicity studies of the human-identical milk oligosaccharide 3-fucosyllactose (Studie novorozenecké subchronické toxicity a genotoxicity in vitro týkající se mléčného oligosacharidu 3-fukosyllaktosy identického s tím, který se nachází v lidském mléce). Journal of Applied Toxicology, 2022, 1–17.

(13)  Phipps KR, Lozon D, Stannard DR, Gilby B, Baldwin N, Miks MH, Lau A a Röhrig CH, 2022. Neonatal subchronic toxicity and in vitro genotoxicity studies of the human-identical milk oligosaccharide 3-fucosyllactose (Studie novorozenecké subchronické toxicity a genotoxicity in vitro týkající se mléčného oligosacharidu 3-fukosyllaktosy identického s tím, který se nachází v lidském mléce). Journal of Applied Toxicology, 2022, 1–17.

(14)  Phipps KR, Lozon D, Stannard DR, Gilby B, Baldwin N, Miks MH, Lau A a Röhrig CH, 2022. Neonatal subchronic toxicity and in vitro genotoxicity studies of the human-identical milk oligosaccharide 3-fucosyllactose (Studie novorozenecké subchronické toxicity a genotoxicity in vitro týkající se mléčného oligosacharidu 3-fukosyllaktosy identického s tím, který se nachází v lidském mléce). Journal of Applied Toxicology, 2022, 1–17.

(15)  EFSA Journal 2023;21(6):8026.

(16)  Adresa: Kogle Allé 4, DK-2970 Hørsholm, Dánsko,


PŘÍLOHA

Příloha prováděcího nařízení (EU) 2017/2470 se mění takto:

(1)

do tabulky 1 (Povolené nové potraviny) se v abecedním pořadí vkládá nový záznam, který zní:

Povolená nová potravina

Podmínky, za nichž smí být nová potravina používána

Doplňkové zvláštní požadavky na označování

Další požadavky

Ochrana údajů

3-fukosyllaktosa („3-FL“)

(produkovaná derivovaným kmenem E. coli K-12 DH1)

Specifikovaná kategorie potravin

Maximální množství

(vyjádřeno jako 3-fukosyllaktosa)

V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „3-fukosyllaktosa“.

Na označení doplňků stravy obsahujících 3-fukosyllaktosu (3-FL) musí být uveden údaj, že

a)

by je neměly konzumovat děti mladší 3 let;

b)

tyto doplňky stravy by se neměly používat, pokud jsou tentýž den konzumovány jiné potraviny obsahující přidanou 3-fukosyllaktosu.

 

Povoleno dne 12. listopadu 2023. Toto zařazení se zakládá na vědeckých důkazech a vědeckých údajích, které jsou předmětem průmyslového vlastnictví a jež jsou chráněny v souladu s článkem 26 nařízení (EU) 2015/2283.

Žadatel: „Glycom A/S“, Kogle Allé 4, 2970 Hørsholm, Dánsko. Během období ochrany údajů smí novou potravinu 3-fukosyllaktosu produkovanou derivativním kmenem E. coli K-12 DH1 uvádět na trh v rámci Unie pouze společnost Glycom A/S, kromě případů, kdy povolení pro danou novou potravinu obdrží další žadatel, aniž by odkazoval na vědecké důkazy nebo vědecké údaje, které jsou předmětem průmyslového vlastnictví a jež jsou chráněny v souladu s článkem 26 nařízení (EU) 2015/2283, nebo se souhlasem společnosti „Glycom A/S“.

Datum ukončení ochrany údajů:12. listopadu 2028.“

Počáteční kojenecká výživa podle definice v nařízení (EU) č. 609/2013

1,75 g/l v konečném výrobku připraveném k použití, prodávaném jako takový nebo rekonstituovaném podle pokynů výrobce

Pokračovací kojenecká výživa podle definice v nařízení (EU) č. 609/2013

1,75 g/l v konečném výrobku připraveném k použití, prodávaném jako takový nebo rekonstituovaném podle pokynů výrobce

Neochucené pasterované a neochucené sterilované (i vysokoteplotně ošetřené) mléčné výrobky

2,0 g/l

Neochucené kysané mléčné výrobky

2,0 g/l (nápoje)

4,0 g/kg (výrobky jiné než nápoje)

Ochucené kysané mléčné výrobky včetně tepelně ošetřených výrobků

2,0 g/l (nápoje)

12,0 g/kg (výrobky jiné než nápoje)

Cereální tyčinky

25,0 g/kg

Mléčné nápoje a obdobné výrobky

2,0 g/l v konečném výrobku připraveném k použití, prodávaném jako takový nebo rekonstituovaném podle pokynů výrobce

12,0 g/kg (výrobky jiné než nápoje)

Nápoje (ochucené nápoje s výjimkou nápojů s pH nižším než 5)

1,25 g/l

Náhrada celodenní stravy pro regulaci hmotnosti podle definice v nařízení (EU) č. 609/2013

2,0 g/l (nápoje)

25,0 g/kg (výrobky jiné než nápoje)

Potraviny pro zvláštní lékařské účely podle definice v nařízení (EU) č. 609/2013, s výjimkou potravin pro kojence a malé děti

V souladu se zvláštními nutričními požadavky osob, kterým jsou výrobky určeny, avšak v žádném případě nepřevyšující 4,0 g/l nebo 4,0 g/kg v konečném výrobku připraveném k použití a prodávaném jako takový nebo rekonstituovaném podle pokynů výrobce.

Doplňky stravy podle definice ve směrnici 2002/46/ES pro běžnou populaci, kromě kojenců a malých dětí

4,0 g/den

(2)

v tabulce 2 (Specifikace) se v abecedním pořadí vkládá nový záznam, který zní:

Povolená nová potravina

Specifikace

3-fukosyllaktosa („3-FL“)

(produkovaná derivovaným kmenem E. coli K-12 DH1)

Popis:

3-fukosyllaktosa (3-FL) je pročištěný a koncentrovaný bílý až bělavý prášek vyráběný mikrobiální fermentací, který obsahuje omezené množství D-laktózy, 3-fukosyllaktulosy a L-fukosy.

Definice:

Chemický název: β-D-galaktopyranosyl-(1→4)[-α-L-fukopyranosyl-(1→3)]-D-glukopyranosa

Chemický vzorec: C18H32O15

Molekulová hmotnost: 488,44 Da

CAS: 41312-47-4

Zdroj: Geneticky modifikovaný kmen Escherichia coli K-12 DH1

Vlastnosti/složení:

3-fukosyllaktosa (% hmot. sušiny): ≥ 90,0

D-laktóza (% hmot.): ≤ 5,0

3-fukosyllaktulosa (% hmot.): ≤ 1,5

L-fukosa (% hmot.): ≤ 1,0

Suma 3-fukosyllaktosy, 3-fukosyllaktulosy, D-laktózy a L-fukosy (% hmot. sušiny): ≥ 92,0

Suma jiných sacharidů (% hmot. sušiny): ≤ 5,0

Vlhkost (% hmot.): ≤ 6,0

pH (20 °C, 5 % roztok): 3,2–7,0

Popel (% hmot.): ≤ 0,5

Kyselina octová (% hmot.): ≤ 1,0

Zbytkové bílkoviny (% hmot.): ≤ 0,01

Těžké kovy a kontaminující látky:

Arsen: ≤ 0,2 mg/kg

Aflatoxin M1: ≤ 0,025 μg/kg

Mikrobiologická kritéria:

Celkový počet mikroorganismů: ≤ 1 000 KTJ/g

Enterobacteriaceae: nepřítomnost v 10 g

Salmonella spp.: nepřítomnost v 25 g

Kvasinky a plísně: ≤ 100 KTJ/g

Cronobacter spp.: nepřítomnost v 10 g

Listeria monocytogenes: nepřítomnost v 25 g

Předpokládaný výskyt Bacillus cereus: ≤ 50 KTJ/g

Endotoxiny: ≤ 10 EJ/mg

KTJ: kolonii tvořící jednotky; EJ: endotoxinové jednotky“


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2210/oj

ISSN 1977-0626 (electronic edition)


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU