(EU) 2023/2203Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2203 ze dne 20. října 2023, kterým se mění nařízení (EU) č. 37/2010, pokud jde o klasifikaci látky rafoxanid podle maximálního limitu reziduí v potravinách živočišného původu

Publikováno: Úř. věst. L 2203, 23.10.2023 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 20. října 2023 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 12. listopadu 2023 Nabývá účinnosti: 12. listopadu 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.European flag

Úřední věstník
Evropské unie

CS

Série L


2023/2203

23.10.2023

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/2203

ze dne 20. října 2023,

kterým se mění nařízení (EU) č. 37/2010, pokud jde o klasifikaci látky rafoxanid podle maximálního limitu reziduí v potravinách živočišného původu

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 470/2009 ze dne 6. května 2009, kterým se stanoví postupy Společenství pro stanovení limitů reziduí farmakologicky účinných látek v potravinách živočišného původu, kterým se zrušuje nařízení Rady (EHS) č. 2377/90 a kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/82/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 (1), a zejména na článek 14 ve spojení s článkem 17 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s nařízením (ES) č. 470/2009 má Komise prostřednictvím nařízení stanovit maximální limity reziduí (MRL) farmakologicky účinných látek určených k použití v Unii ve veterinárních léčivých přípravcích pro zvířata určená k produkci potravin nebo v biocidních přípravcích používaných v chovu zvířat.

(2)

Tabulka 1 přílohy nařízení Komise (EU) č. 37/2010 (2) stanoví farmakologicky účinné látky a jejich klasifikaci podle MRL v potravinách živočišného původu.

(3)

Rafoxanid je v současnosti zařazen v uvedené tabulce jako povolená látka u skotu a ovcí, pokud jde o svalovinu, tuk, játra a ledviny. Platnost prozatímního MRL pro uvedenou látku stanoveného pro skot a ovce, pokud jde o mléko, skončila dne 31. prosince 2017.

(4)

V souladu s čl. 27 odst. 2 nařízení (ES) č. 470/2009 podalo Irsko dne 21. února 2023 Evropské agentuře pro léčivé přípravky (dále jen „agentura“) žádost o extrapolaci stávající položky pro rafoxanid na kravské a ovčí mléko.

(5)

Dne 20. dubna 2023 agentura prostřednictvím stanoviska Výboru pro veterinární léčivé přípravky doporučila stanovit konečný MRL pro rafoxanid v kravském a ovčím mléce.

(6)

Podle článku 5 nařízení (ES) č. 470/2009 má agentura zvážit, zda mají být MRL stanovené pro danou farmakologicky účinnou látku v určité potravině používány i pro jinou potravinu získanou ze stejného druhu nebo MRL stanovené pro danou farmakologicky účinnou látku u jednoho nebo více druhů používány i u jiných druhů.

(7)

Agentura dospěla k závěru, že je vhodné extrapolovat stávající položku pro rafoxanid na všechny přežvýkavce s výjimkou ovcí.

(8)

S ohledem na stanovisko agentury považuje Komise za vhodné stanovit MRL pro rafoxanid u skotu a ovcí, pokud jde o mléko, a extrapolovat MRL pro rafoxanid na všechny přežvýkavce s výjimkou ovcí.

(9)

Nařízení (EU) č. 37/2010 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(10)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro veterinární léčivé přípravky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha nařízení (EU) č. 37/2010 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. října 2023.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)   Úř. věst. L 152, 16.6.2009, s. 11.

(2)  Nařízení Komise (EU) č. 37/2010 ze dne 22. prosince 2009 o farmakologicky účinných látkách a jejich klasifikaci podle maximálních limitů reziduí v potravinách živočišného původu (Úř. věst. L 15, 20.1.2010, s. 1).


PŘÍLOHA

V tabulce 1 přílohy nařízení (EU) č. 37/2010 se položka pro látku „rafoxanid“ nahrazuje tímto:

Farmakologicky účinná(-é) látka(-y)

Indikátorové reziduum

Druh zvířat

MRL

Cílové tkáně

Další ustanovení (podle čl. 14 odst. 7 nařízení (ES) č. 470/2009)

Zařazení podle léčebného účelu

„rafoxanid

rafoxanid

všichni přežvýkavci s výjimkou ovcí

30 μg/kg

30 μg/kg

10 μg/kg

40 μg/kg

10 μg/kg

svalovina

tuk

játra

ledviny

mléko

ŽÁDNÁ

antiparazitika/antiparazitika vnitřní“

ovce

100 μg/kg

250 μg/kg

150 μg/kg

150 μg/kg

10 μg/kg

svalovina

tuk

játra

ledviny

mléko

ŽÁDNÁ


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2203/oj

ISSN 1977-0626 (electronic edition)


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU