(EU) 2023/2200Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2200 ze dne 19. října 2023 o udělení povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků HCl Disinfecting Toilet Bowl Cleaner v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012

Publikováno: Úř. věst. L 2200, 20.10.2023 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 19. října 2023 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 9. listopadu 2023 Nabývá účinnosti: 9. listopadu 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.European flag

Úřední věstník
Evropské unie

CS

Série L


2023/2200

20.10.2023

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/2200

ze dne 19. října 2023

o udělení povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků „HCl Disinfecting Toilet Bowl Cleaner“ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání (1), a zejména na čl. 44 odst. 5 první pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 2. května 2018 předložila společnost SC Johnson Europe SARL Evropské agentuře pro chemické látky (dále jen „agentura“) v souladu s čl. 43 odst. 1 nařízení (EU) č. 528/2012 žádost o povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků s názvem „HCl Disinfecting Toilet Bowl Cleaner“, která je typem přípravku 2 podle definice v příloze V uvedeného nařízení, a poskytla písemné potvrzení o souhlasu příslušného orgánu Nizozemska, že tuto žádost vyhodnotí. Žádost byla zaznamenána v registru biocidních přípravků pod číslem BC-LA039435-53.

(2)

„HCl Disinfecting Toilet Bowl Cleaner“ obsahuje jako účinnou látku kyselinu chlorovodíkovou, která je zařazena na seznam schválených účinných látek vypracovaný na úrovni Unie, na nějž se odkazuje v čl. 9 odst. 2 nařízení (EU) č. 528/2012, pro typ přípravku 2.

(3)

Dne 25. května 2022 předložil hodnotící příslušný orgán v souladu s čl. 44 odst. 1 nařízení (EU) č. 528/2012 agentuře zprávu o posouzení a závěry svého hodnocení.

(4)

V souladu s čl. 44 odst. 3 nařízení (EU) č. 528/2012 předložila agentura dne 15. prosince 2022 Komisi své stanovisko (2), návrh souhrnu vlastností biocidního přípravku (dále jen „souhrn vlastností přípravku“ nebo „SPC“) pro kategorii biocidních přípravků „HCl Disinfecting Toilet Bowl Cleaner“ a závěrečnou zprávu o posouzení této kategorie biocidních přípravků.

(5)

Agentura dospěla ve svém stanovisku k závěru, že kategorie přípravků „HCl Disinfecting Toilet Bowl Cleaner“ spadá do definice „kategorie biocidních přípravků“ uvedené v čl. 3 odst. 1 písm. s) nařízení (EU) č. 528/2012, je způsobilá pro povolení Unie v souladu s čl. 42 odst. 1 uvedeného nařízení a, s výhradou shody s návrhem souhrnu vlastností přípravku, splňuje podmínky stanovené v čl. 19 odst. 1 a 6 uvedeného nařízení.

(6)

Dne 10. ledna 2023 agentura Komisi předala návrh souhrnu vlastností přípravku ve všech úředních jazycích Unie v souladu s čl. 44 odst. 4 nařízení (EU) č. 528/2012.

(7)

Komise souhlasí se stanoviskem agentury a domnívá se proto, že je vhodné udělit povolení Unie pro přípravek „HCl Disinfecting Toilet Bowl Cleaner“.

(8)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro biocidní přípravky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Společnosti SC Johnson Europe SARL se uděluje povolení Unie s číslem povolení EU-0030299-0000 pro dodávání na trh a používání kategorie biocidních přípravků „HCl Disinfecting Toilet Bowl Cleaner“ v souladu se souhrnem vlastností biocidního přípravku uvedeným v příloze.

Povolení Unie je platné ode dne 9. listopadu 2023 do 31. října 2033.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 19. října 2023.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)   Úř. věst. L 167, 27.6.2012, s. 1.

(2)  Stanovisko Evropské agentury pro chemické látky ze dne 24. listopadu 2022 k povolení Unie pro kategorii přípravků „HCl Disinfecting Toilet Bowl Cleaner“ (ECHA/BPC/370/2022), https://echa.europa.eu/opinions-on-union-authorisation


PŘÍLOHA

Souhrn vlastností biocidního přípravku pro kategorii biocidních přípravků

HCl Disinfecting Toilet Bowl Cleaner

Typ přípravku 2 – Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat (dezinfekční prostředky)

Číslo povolení: EU-0030299-0000

Číslo záznamu v registru R4BP: EU-0030299-0000

ČÁST I

PRVNÍ ÚROVEŇ INFORMACÍ

1.   ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE

1.1.   Název kategorie biocidních přípravků

Název

HCl Disinfecting Toilet Bowl Cleaner

1.2.   Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku 02 - Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat (Dezinfekční prostředky)

1.3.   Držitel povolení

Jméno (název) a adresa držitele povolení

Jméno (název)

SC Johnson Europe Sàrl

Adresa

Z.A. la Piece 8, 1180 Rolle Švýcarsko

Číslo povolení

EU-0030299-0000

Číslo záznamu v registru R4BP

EU-0030299-0000

Datum udělení povolení

9. listopadu 2023

Datum skončení platnosti povolení

31. října 2033

1.4.   Výrobce (výrobci) biocidních přípravků

Jméno výrobce

SC Johnson Europlant BV

Adresa výrobce

PO Box 38, 3640 AA Mijdrecht Nizozemsko

Umístění výrobních závodů

Groot Mijdrechtstraat 81, 3641 RV Mijdrecht Nizozemsko

1.5.   Výrobce(i) účinné látky/účinných látek

Účinná látka

Kyselina chlorovodíková

Jméno výrobce

SC Johnson Europe Sàrl

Adresa výrobce

Z.A. la Piece 8, 1180 Rolle Švýcarsko

Umístění výrobních závodů

Ludwigstraße 12, D-47495 Rheinberg Německo

2.   SLOŽENÍ A FORMA KATEGORIE PŘÍPRAVKŮ

2.1.   Kvalitativní a kvantitativní informace o složení kategorie biocidních přípravků

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

Min.

Max.

Kyselina chlorovodíková

Hydrochloric acid

účinná látka

 

231-595-7

6,0

6,0

2,2’-(octadec-9-enylimino)bisethanol

2-[(2-hydroxyethyl)[(9E)-octadec-9-en-1-yl]amino]ethan-1-ol

Neúčinná látka

25307-17-9

246-807-3

2,14

2,14

Alcohols, C13-15-branched and linear, ethoxylated

Alcohols, C13-15-branched and linear, ethoxylated (1-2,5 mol EO)

Neúčinná látka

157627-86-6

 

1,0

1,0

Diphenyl ether

1,1’-Oxybis-benzene

Neúčinná látka

101-84-8

202-981-2

0,0

0,0045

2.2.   Typ(y) složení (forma)

Forma (formy)

AL - Jakákoliv jiná kapalina

ČÁST II

DRUHÁ ÚROVEŇ INFORMACÍ – META SPC

META SPC 1

1.   ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE O META SPC 1

1.1.   Identifikátor meta SPC 1

Identifikátor

100 % Limescale

1.2.   Přípona k číslu povolení

Číslo

1-1

1.3.   Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku 02 - Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat (Dezinfekční prostředky)

2.   SLOŽENÍ META SPC 1

2.1.   Kvalitativní a kvantitativní informace o složení meta SPC 1

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

Min.

Max.

Kyselina chlorovodíková

Hydrochloric acid

účinná látka

 

231-595-7

6,0

6,0

2,2’-(octadec-9-enylimino)bisethanol

2-[(2-hydroxyethyl)[(9E)-octadec-9-en-1-yl]amino]ethan-1-ol

Neúčinná látka

25307-17-9

246-807-3

2,14

2,14

Alcohols, C13-15-branched and linear, ethoxylated

Alcohols, C13-15-branched and linear, ethoxylated (1-2,5 mol EO)

Neúčinná látka

157627-86-6

 

1,0

1,0

Diphenyl ether

1,1’-Oxybis-benzene

Neúčinná látka

101-84-8

202-981-2

0,0

0,0045

2.2.   Typ(y) složení meta SPC 1

Forma (formy)

AL - Jakákoliv jiná kapalina

3.   STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI A POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ PRO META SPC 1

Standardní věty o nebezpečnosti

Může být korozivní pro kovy.

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nevdechujte páry.

Omyjte ruce důkladně po manipulaci.

Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře..

PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy):Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte.Opláchněte kůži vodou.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:Několik minut opatrně oplachujte vodou.Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

PŘI POŽITÍ:Vypláchněte ústa.NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

PŘI VDECHNUTÍ:Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.

Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte.

Uchovávejte pouze v původním balení.

Skladujte uzamčené.

Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Odstraňte obsah zlikvidujte na sběrném místě nebezpečného nebo speciálního odpadu v souladu s místními předpisy.

4.   POVOLENÉ (POVOLENÁ) POUŽITÍ PRO META SPC 1

4.1.   Popis použití

Tabulka 1.

Použití # 1 – Baktericid – dezinfekce WC mísy nad hladinou vody – neprofesionální použití.

Typ přípravku

Typ přípravku 02 - Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

-

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Latinský název: žádné údaje

Obecný název: bakterie

Vývojové stadium: neuplatňuje se

Oblast použití

Vnitřní

Přípravek na dezinfekci WC mísy.

Metoda(y) aplikace

Metoda: Nalévání

Podrobný popis:

Přípravek naneste pod okraj WC mísy tak, aby úplně pokryl její vnitřní povrch (nad hladinou vody).

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Míra aplikace: 60 ml na jedno použití ve WC míse.

Ředění (%): Přípravek k přímému použití.

Počet a načasování aplikace:

Každodenní použití.

Kontaktní čas: Minimálně 5 minut.

Kategorie uživatelů

Široká veřejnost (neprofesionál)

Velikost balení a obalový materiál

Láhev: Polyetylen s vysokou hustotou, 750 ml, neprůhledný.

Uzávěr: Polypropylen.

Vložka: Lineární polyetylen s nízkou hustotou.

Uzávěr odolný proti otevření dětmi.

4.1.1.   Návod k danému způsobu použití

Viz všeobecné pokyny na použití.

4.1.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Viz všeobecná opatření na zmírnění rizika.

4.1.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz všeobecné pokyny na použití.

4.1.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz všeobecné pokyny na použití.

4.1.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz všeobecné pokyny na použití.

5.   OBECNÝ NÁVOD K POUŽITÍ (1) META SPC 1

5.1.   Pokyny pro používání

Zdvihněte poklop WC mísy. Pro otočení uzávěru stlačte obě boční rýhované plošky a potom uzávěr odšroubujte. Nakloňte láhev, aby se naplnilo hrdlo. Pro dezinfekci WC mísu nad hladinou vody rovnoměrně stlačujte láhev, abyste pokryli celou plochu tekutým gelem (60 ml) pod okrajem mísy. Nechejte působit alespoň 5 minut. Celou mísu vyčistěte kartáčem a spláchněte. Nasaďte uzávěr na láhev a důkladně ho zašroubujte, dokud se neozve slyšitelné cvaknutí. Pro každodenní použití. Dodržujte pokyny pro použití.

5.2.   Opatření ke zmírnění rizika

Obal je navržený tak, aby minimalizoval kontakt spotřebitele s přípravkem. Obal má labutí krk s dýzou, která po stlačení přesně nasměruje dezinfekční přípravek pod okraj WC mísy.

Návod pro použití obsahuje další varování: Skladujte uzamčené. Zabraňte kontaktu s pokožkou a očima. Nanášejte pouze pod okraj WC mísy, aby nedošlo ke kontaktu s pokožkou. Dávejte pozor, aby se přípravek nerozstříknul. Po manipulaci si důkladně omyjte ruce. Uchovávejte pouze v původním balení.

5.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek přípravku.

PŘI POŽITÍ: Okamžitě vypláchněte ústa. Když je postižená osoba schopná polykat, podejte jí nějaký nápoj. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Zavolejte 112/sanitku pro lékařskou pomoc.

PŘI STYKU S KŮŽÍ: Okamžitě omyjte velkým množstvím vody. Potom svlékněte znečištěný oděv a před dalším použitím ho vyperte. Pokožku oplachujte vodou 15 minut. Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování alespoň 15 minut. Zavolejte 112/sanitku pro lékařskou pomoc.

PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. Pokud se objeví příznaky: Zavolejte 112/sanitku pro lékařskou pomoc. Pokud se neobjeví žádné příznaky: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

5.4.   Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu

Po skončení čistění odstraňte nepoužitý zbytek přípravku a obal v souladu s místními předpisy.

5.5.   Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování

Datum spotřeby je 4 roky při pokojové teplotě.

Uchovávejte mimo dosah dětí a necílových/domácích zvířat.

6.   DALŠÍ INFORMACE

Další označení: -

Nemíchejte s bělicími činidly ani jinými domácími čisticími přípravky.

Používejte pouze na WC mísy.

< 5 % neiontové povrchově aktivní látky, dezinfekční prostředky, parfémy.

7.   TŘETÍ ÚROVEŇ INFORMACÍ: JEDNOTLIVÉ PŘÍPRAVKY V META SPC 1

7.1.   Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých biocidních přípravků

Obchodní název

Duck® 100 % Anti-Limescale

Tržní prostor: EU

 

Duck® 100 % Limescale Marine

Tržní prostor: EU

Duck® 100 % Limescale Remover Marine

Tržní prostor: EU

Duck® 100 % Anticalcar - detergent lichid pentru toaletă

Tržní prostor: EU

Duck® 100 % Anticalcare Marine

Tržní prostor: EU

Duck® 100 % Disincrostante

Tržní prostor: EU

Duck® 100 % Kalkfri - Marine

Tržní prostor: EU

Duck® 100 % Kalkfjerner – Marine

Tržní prostor: EU

Duck® 100 % Κατά των Αλάτων

Tržní prostor: EU

Duck® 100 % Κατά των Αλάτων - Marine

Tržní prostor: EU

Duck® 100 % против котлен камък

Tržní prostor: EU

Duck® 100 % Odstraňovač vodného kameňa

Tržní prostor: EU

Duck® 100 % Odstraňovač vodného kameňa - Marine

Tržní prostor: EU

Duck® 100 % odstraňovač vodního kamene

Tržní prostor: EU

Duck® 100 % odstraňovač vodního kamene - Marine

Tržní prostor: EU

Duck® 100 % przeciw kamieniowi Marine – żel do czyszczenia i dezynfekcji toalet

Tržní prostor: EU

Duck® 100 %-tni uništavač kamenca Marine

Tržní prostor: EU

Duck® 100 % vízkőoldó – WC tisztító folyadék

Tržní prostor: EU

Duck® 100 % vízkőoldó marine – WC tisztító fertőtlenítő folyadék

Tržní prostor: EU

Canard® 100 % Anti-tartre

Tržní prostor: EU

Canard® 100 % Détartrant Marine

Tržní prostor: EU

Canard® 100 % Détartrant Marine/Canard® 100 % Kalkaanslagvernietiger Marine

Tržní prostor: EU

WC Ente® 100 % ANTI-KALK

Tržní prostor: EU

WC Ente® 100 % ANTI-KALK Marine

Tržní prostor: EU

WC-EEND® Nr. 1 Ontkalker toiletreiniger Marine

Tržní prostor: EU

Pato® 100 % Anti-cal

Tržní prostor: EU

Pato® 100 % Anti-cal Marine

Tržní prostor: EU

Pato® 100 % Anticalcário

Tržní prostor: EU

Pato® 100 % Anticalcário Marine

Tržní prostor: EU

00 null null® Urinstein & Kalklöser

Tržní prostor: EU

00 null null® Urinstein & Kalklöser - Marine

Tržní prostor: EU

Číslo povolení

EU-0030299-0001 1-1

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

Kyselina chlorovodíková

Hydrochloric acid

účinná látka

 

231-595-7

6,0

2,2’-(octadec-9-enylimino)bisethanol

2-[(2-hydroxyethyl)[(9E)-octadec-9-en-1-yl]amino]ethan-1-ol

Neúčinná látka

25307-17-9

246-807-3

2,14

Alcohols, C13-15-branched and linear, ethoxylated

Alcohols, C13-15-branched and linear, ethoxylated (1-2,5 mol EO)

Neúčinná látka

157627-86-6

 

1,0

Diphenyl ether

1,1’-Oxybis-benzene

Neúčinná látka

101-84-8

202-981-2

0,0045

7.2.   Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých biocidních přípravků

Obchodní název

Duck® 100 % Limescale Citrus

Tržní prostor: EU

 

Duck® 100 % Limescale Remover Citrus

Tržní prostor: EU

Duck® 100 % Anticalcare Citrus

Tržní prostor: EU

Duck® 100 % Anticalcar Citrus - detergent lichid pentru toaletă

Tržní prostor: EU

Duck® 100 % Kalkfri - Citrus

Tržní prostor: EU

Duck® 100 % Kalkfjerner – Citrus

Tržní prostor: EU

Duck® 100 % κατά των αλάτων - Citrus

Tržní prostor: EU

Duck® 100 % против котлен камък - Цитрус

Tržní prostor: EU

Duck® 100 % odstraňovač vodného kameňa - Citrus

Tržní prostor: EU

Duck® 100 % odstraňovač vodního kamene - Citrus

Tržní prostor: EU

Duck® 100 % przeciw kamieniowi Citrus – żel do czyszczenia i dezynfekcji toalet

Tržní prostor: EU

Duck® 100 %-tni uništavač kamenca Citrus

Tržní prostor: EU

Duck® 100 % vízkőoldó Citrus – WC tisztító fertőtlenítő folyadék

Tržní prostor: EU

Canard® 100 % Anti-tartre Citrus

Tržní prostor: EU

Canard® 100 % Détartrant Citrus

Tržní prostor: EU

Canard® 100 % anti-tartre – Fraîcheur Citron

Tržní prostor: EU

Canard® 100 % Détartrant Citrus/Canard® 100 % Kalkaanslagvernietiger Citrus

Tržní prostor: EU

WC Ente® 100 % ANTI-KALK Citrus

Tržní prostor: EU

WC-EEND® Nr. 1 Ontkalker toiletreiniger Citrus

Tržní prostor: EU

Pato® 100 % Anti-cal Citrus

Tržní prostor: EU

Pato® 100 % Anticalcário Citrus

Tržní prostor: EU

00 null null® Urinstein & Kalklöser - Citrus

Tržní prostor: EU

Číslo povolení

EU-0030299-0002 1-1

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

Kyselina chlorovodíková

Hydrochloric acid

účinná látka

 

231-595-7

6,0

2,2’-(octadec-9-enylimino)bisethanol

2-[(2-hydroxyethyl)[(9E)-octadec-9-en-1-yl]amino]ethan-1-ol

Neúčinná látka

25307-17-9

246-807-3

2,14

Alcohols, C13-15-branched and linear, ethoxylated

Alcohols, C13-15-branched and linear, ethoxylated (1-2,5 mol EO)

Neúčinná látka

157627-86-6

 

1,0


(1)  Návod k použití, opatření ke zmírnění rizik a jiné návody k použití uvedené v tomto oddíle platí pro povolená použití v rámci meta SPC 1.


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2200/oj

ISSN 1977-0626 (electronic edition)


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU