(EU) 2023/2194Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2194 ze dne 19. října 2023, kterým se mění nařízení (EU) č. 37/2010, pokud jde o klasifikaci látky ketoprofen podle maximálního limitu reziduí v potravinách živočišného původu

Publikováno: Úř. věst. L 2194, 20.10.2023 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 19. října 2023 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 9. listopadu 2023 Nabývá účinnosti: 9. listopadu 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.European flag

Úřední věstník
Evropské unie

CS

Série L


2023/2194

20.10.2023

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/2194

ze dne 19. října 2023,

kterým se mění nařízení (EU) č. 37/2010, pokud jde o klasifikaci látky ketoprofen podle maximálního limitu reziduí v potravinách živočišného původu

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 470/2009 ze dne 6. května 2009, kterým se stanoví postupy Společenství pro stanovení limitů reziduí farmakologicky účinných látek v potravinách živočišného původu, kterým se zrušuje nařízení Rady (EHS) č. 2377/90 a kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/82/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 (1), a zejména na článek 14 ve spojení s článkem 17 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s nařízením (ES) č. 470/2009 má Komise prostřednictvím nařízení stanovit maximální limity reziduí (MRL) farmakologicky účinných látek určených k použití v Unii ve veterinárních léčivých přípravcích pro zvířata určená k produkci potravin nebo v biocidních přípravcích používaných v chovu zvířat.

(2)

Tabulka 1 přílohy nařízení Komise (EU) č. 37/2010 (2) stanoví farmakologicky účinné látky a jejich klasifikaci podle MRL v potravinách živočišného původu.

(3)

Látka ketoprofen je již v uvedené tabulce zařazena jako povolená látka pro skot, prasata a koňovité. Stávající položka má klasifikaci „Není nutné stanovit MRL“.

(4)

V souladu s článkem 3 nařízení (ES) č. 470/2009 podala společnost Huvepharma nv dne 14. prosince 2020 Evropské agentuře pro léčivé přípravky (dále jen „agentura“) žádost o rozšíření stávající položky pro ketoprofen na kura domácího.

(5)

Dne 12. května 2022 agentura prostřednictvím stanoviska Výboru pro veterinární léčivé přípravky doporučila stanovit pro ketoprofen u kura domácího klasifikaci „Není nutné stanovit MRL“).

(6)

Dne 1. března 2023 požádala Komise agenturu, aby přehodnotila své stanovisko ze dne 12. května 2022 s cílem dále prozkoumat možné obavy týkající se bezpečnosti, pokud jde o některé metabolity, a případně doporučit číselné MRL pro ketoprofen v tkáních kura domácího.

(7)

Na základě stanoviska Výboru pro veterinární léčivé přípravky, po posouzení žádosti společnosti Huvepharma nv a na žádost Komise doporučila agentura dne 16. května 2023 stanovit pro ketoprofen pro použití u kura domácího číselné MRL, které se vztahují na svalovinu, kůži a tuk v přirozeném poměru, játra a ledviny, ale nikoli pro použití u zvířat produkujících vejce k lidské spotřebě.

(8)

Podle článku 5 nařízení (ES) č. 470/2009 má agentura zvážit, zda mají být MRL stanovené pro danou farmakologicky účinnou látku v určité potravině používány i pro jinou potravinu získanou ze stejného druhu nebo MRL stanovené pro danou farmakologicky účinnou látku u jednoho nebo více druhů používány i u jiných druhů. Agentura dospěla k závěru, že extrapolace MRL pro ketoprofen z tkání kura domácího na tkáně jiných druhů drůbeže je vhodná, ale není vhodná na drůbeží vejce, neboť nebyly poskytnuty žádné údaje o depleci reziduí pro látku ketoprofen ve vejcích.

(9)

S ohledem na stanovisko agentury považuje Komise za vhodné stanovit doporučený MRL pro ketoprofen v tkáních kura domácího a extrapolovat jej na jiné druhy drůbeže, nikoli však na drůbeží vejce.

(10)

Nařízení (EU) č. 37/2010 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(11)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro veterinární léčivé přípravky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha nařízení (EU) č. 37/2010 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 19. října 2023.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)   Úř. věst. L 152, 16.6.2009, s. 11.

(2)  Nařízení Komise (EU) č. 37/2010 ze dne 22. prosince 2009 o farmakologicky účinných látkách a jejich klasifikaci podle maximálních limitů reziduí v potravinách živočišného původu (Úř. věst. L 15, 20.1.2010, s. 1).


PŘÍLOHA

V tabulce 1 přílohy nařízení (EU) č. 37/2010 se položka pro látku „ketoprofen“ nahrazuje tímto:

Farmakologicky účinná(-é) látka(-y)

Indikátorové reziduum

Druh zvířat

MRL

Cílové tkáně

Další ustanovení (podle čl. 14 odst. 7 nařízení (ES) č. 470/2009)

Zařazení podle léčebného účelu

„ketoprofen

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

skot,

prasata,

koňovití

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

ketoprofen

drůbež

10  μg/kg

30  μg/kg

10  μg/kg

10  μg/kg

svalovina

kůže a tuk v přirozeném poměru

játra

ledviny

Nepoužívat u zvířat, jejichž vejce jsou určena k lidské spotřebě.

ŽÁDNÉ“


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2194/oj

ISSN 1977-0626 (electronic edition)


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU