(EU) 2023/2183Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2183 ze dne 18. října 2023 o udělení povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků Evonik’s Hydrogen Peroxide Product Family v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012

Publikováno: Úř. věst. L 2183, 19.10.2023 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 18. října 2023 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 8. listopadu 2023 Nabývá účinnosti: 8. listopadu 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.European flag

Úřední věstník
Evropské unie

CS

Série L


2023/2183

19.10.2023

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/2183

ze dne 18. října 2023

o udělení povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků „Evonik’s Hydrogen Peroxide Product Family“ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání (1), a zejména na čl. 44 odst. 5 první pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 20. ledna 2017 předložila společnost Evonik Operations GmbH Evropské agentuře pro chemické látky (dále jen „agentura“) v souladu s čl. 43 odst. 1 nařízení (EU) č. 528/2012 žádost o povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků s názvem „Evonik’s Hydrogen Peroxide Product Family“, které jsou typy přípravků 2 a 4, jak jsou popsány v příloze V uvedeného nařízení, a poskytla písemné potvrzení o souhlasu příslušného orgánu Nizozemska, že tuto žádost vyhodnotí. Žádost byla zaznamenána v registru biocidních přípravků pod číslem BC-UE029056-42.

(2)

Kategorie přípravků „Evonik’s Hydrogen Peroxide Product Family“ obsahuje účinnou látku peroxid vodíku, který je zařazen na seznam schválených účinných látek vypracovaný na úrovni Unie, na nějž se odkazuje v čl. 9 odst. 2 nařízení (EU) č. 528/2012, pro typy přípravku 2 a 4.

(3)

Dne 7. ledna 2022 předložil hodnotící příslušný orgán v souladu s čl. 44 odst. 1 nařízení (EU) č. 528/2012 agentuře zprávu o posouzení a závěry svého hodnocení.

(4)

V souladu s čl. 44 odst. 3 nařízení (EU) č. 528/2012 předložila agentura dne 5. července 2022 Komisi své stanovisko (2), včetně návrhu souhrnu vlastností biocidního přípravku (dále jen „souhrn vlastností přípravku“) kategorie „Evonik’s Hydrogen Peroxide Product Family“ a závěrečné zprávy o posouzení této kategorie biocidních přípravků.

(5)

V tomto stanovisku se dospělo k závěru, že kategorie „Evonik’s Hydrogen Peroxide Product Family“ spadá do definice kategorie biocidních přípravků ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. s) nařízení (EU) č. 528/2012, je způsobilá pro povolení Unie v souladu s čl. 42 odst. 1 uvedeného nařízení a s výhradou shody s návrhem souhrnu vlastností přípravku splňuje podmínky stanovené v čl. 19 odst. 1 a 6 uvedeného nařízení.

(6)

Dne 19. července 2022 agentura Komisi předala návrh souhrnu vlastností přípravku ve všech úředních jazycích Unie v souladu s čl. 44 odst. 4 nařízení (EU) č. 528/2012.

(7)

Komise souhlasí se stanoviskem agentury, a domnívá se proto, že je vhodné udělit povolení Unie pro kategorii přípravků „Evonik’s Hydrogen Peroxide Product Family“.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro biocidní přípravky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Společnosti Evonik Operations GmbH se uděluje povolení Unie s číslem povolení EU-0028964-0000 pro dodávání na trh a používání kategorie biocidních přípravků „Evonik’s Hydrogen Peroxide Product Family“ v souladu se souhrnem vlastností biocidního přípravku uvedeným v příloze.

Povolení Unie je platné ode dne 8. listopadu 2023 do dne 31. října 2023.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. října 2023.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)   Úř. věst. L 167, 27.6.2012, s. 1.

(2)  Stanovisko Evropské agentury pro chemické látky ze dne 14. června 2022 k povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků „Evonik’s Hydrogen Peroxide Product Family“ (ECHA/BPC/343/2022), https://echa.europa.eu/bpc-opinions-on-union-authorisation.


PŘÍLOHA

Souhrn vlastností biocidního přípravku pro kategorii biocidních přípravků

Evonik’s Hydrogen Peroxide Product Family

Typ přípravku 2 – Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat (dezinfekční prostředky)

Typ přípravku 4 – Oblast potravin a krmiv (dezinfekční prostředky)

Číslo povolení: EU-0028964-0000

Číslo záznamu v registru R4BP: EU-0028964-0000

ČÁST I

PRVNÍ ÚROVEŇ INFORMACÍ

1.   ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE

1.1.   Název kategorie biocidních přípravků

Název

Evonik’s Hydrogen Peroxide Product Family

1.2.   Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku 02 - Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat (Dezinfekční prostředky)

Typ přípravku 04 - Oblast potravin a krmiv (Dezinfekční prostředky)

1.3.   Držitel povolení

Jméno (název) a adresa držitele povolení

Jméno (název)

Evonik Operations GmbH

Adresa

Rellinghauser Straße 1-11, 45128 Essen Německo

Číslo povolení

EU-0028964-0000

Číslo záznamu v registru R4BP

EU-0028964-0000

Datum udělení povolení

8. listopadu 2023

Datum skončení platnosti povolení

31. října 2033

1.4.   Výrobce (výrobci) biocidních přípravků

Jméno výrobce

Evonik Antwerpen NV

Adresa výrobce

Tijsmanstunnel West, 2040 Antwerpen Belgie

Umístění výrobních závodů

Tijsmanstunnel West, 2040 Antwerpen Belgie


Jméno výrobce

Evonik Operations GmbH

Adresa výrobce

Rellinghauser Straße 1-11, 45128 Essen Německo

Umístění výrobních závodů

Untere Kanalstr. 3, 79618 Rheinfelden Německo


Jméno výrobce

Evonik Peroxid GmbH

Adresa výrobce

Industriestraße 1, 9721 Weißenstein Rakousko

Umístění výrobních závodů

Industriestraße 1, 9721 Weißenstein Rakousko


Jméno výrobce

Evonik Peroxide Netherlands BV

Adresa výrobce

Hettenheuvelweg 37/39, 1101 BM Amsterdam Nizozemsko

Umístění výrobních závodů

Oosterhorn 14, 9936 HD Farmsum Nizozemsko


Jméno výrobce

Brenntag Schweizerhall AG

Adresa výrobce

Elsässerstrasse 231, 4013 Basel Švýcarsko

Umístění výrobních závodů

Route Industrielle 10, 1580 Avenches Švýcarsko

C/O Infrapark, Baselland, Rothausstrasse 61, 4132 Muttenz Švýcarsko


Jméno výrobce

Brenntag Nordic A/S

Adresa výrobce

Borupvang 5B, DK-2750 Ballerup Dánsko

Umístění výrobních závodů

Strandgade 35“ 7100 Vejle Dánsko


Jméno výrobce

Brenntag GmbH

Adresa výrobce

Messeallee 11, 45131 Essen Německo

Umístění výrobních závodů

Am Röhrenwerk 46, 47259 Duisburg Německo

Boschstraße 3, 08371 Glauchau Německo

Hannoversche S. 40, 21079 Hamburg Německo

Dieselstraße 5, 74076 Heilbron Německo

Merkurstraße 47, 67663 Kaiserslautern Německo

Am Fieseler Werk 9, 34253 Lohfelden Německo


Jméno výrobce

Brenntag CEE GmbH

Adresa výrobce

Linke Wienzeile 152, 1060 Wien Rakousko

Umístění výrobních závodů

Bahnstraße 13, 2353 Guntramsdorf Rakousko

Fabrikstraße 4-6, 8111 Judendorf Rakousko

Rubensstraße 48, 4050 Traun Rakousko


Jméno výrobce

Brenntag Slovakia s. r. o.

Adresa výrobce

Glejovka, 902 03 Pezinok Slovensko

Umístění výrobních závodů

Glejovka 15, 902 03 Pezinok Slovensko

Príboj 558, 976 13 Slovenská Ľupča Slovensko

Južná Trieda 72, 042 85 Košice Slovensko


Jméno výrobce

Brenntag S.p.A.

Adresa výrobce

Via Cusago, 150/4, 20153 Milano Itálie

Umístění výrobních závodů

Via San Carlo Borromeo, 24040 Levate Itálie

Via Galliera 6/2, 40010 Bentivoglio Itálie

Via del Cimitero 6, 80030 Castello di Cisterna Itálie

Strada Provinciale di Bonifica 34-36, 65010 Villanova di Cepagatti Itálie

Via Provinciale per Bitetto, 70027 Palo del Colle Itálie

Via Paduni, 03012 Anagni Itálie


Jméno výrobce

Brenntag Polska Sp. z o.o.

Adresa výrobce

Józefa Bema 21, 47-224 Kędzierzyn-Koźle Polsko

Umístění výrobních závodů

Józefa Bema 21, 47-224 Kędzierzyn-Koźle Polsko

Kwasowa 5, 95-100 Zgierz Polsko

Przemysłowa 2, 62-080 Jankowice Polsko

Towarowa 9, 05-530 Góra Kalwaria Polsko


Jméno výrobce

Brenntag Lietuva UAB

Adresa výrobce

Palemono g. 171D, 52107 Kaunas Litva

Umístění výrobních závodů

Palemono g. 171D, 52107 Kaunas Litva


Jméno výrobce

Brenntag Hungária Kft.

Adresa výrobce

Bányalég u. 45, 1225 Budapest Maďarsko

Umístění výrobních závodů

Bányalég u. 45, 1225 Budapest Maďarsko


Jméno výrobce

S.C. Brenntag S.R.L.

Adresa výrobce

Garii Street 1, 077040 Chiajna Rumunsko

Umístění výrobních závodů

Garii Street 1, 077040 Chiajna Rumunsko


Jméno výrobce

Brenntag Hrvatska d.o.o.

Adresa výrobce

Radnička cesta 173p, 10000 Zagreb Chorvatsko

Umístění výrobních závodů

Radnička cesta 173p, 10000 Zagreb Chorvatsko


Jméno výrobce

Brenntag Bulgaria EOOD

Adresa výrobce

j.k. Drujba 2, ul. Obikolna 21, et. 1, 1582 Sofia Bulharsko

Umístění výrobních závodů

j.k. Drujba 2, ul. Obikolna 21, et. 1, 1582 Sofia Bulharsko


Jméno výrobce

OQEMA S.P.A.

Adresa výrobce

Via Roggia Bartolomea 7, 20090 Assago Itálie

Umístění výrobních závodů

VIA TORTONA 73, 27055 Rivanazzano Itálie


Jméno výrobce

Breustedt Chemie BV

Adresa výrobce

IJsseldijk 28, 7325 WZ Apeldoorn Nizozemsko

Umístění výrobních závodů

IJsseldijk 28, 7325 WZ Apeldoorn Nizozemsko


Jméno výrobce

BEAUSEIGNEUR SAS

Adresa výrobce

6, Rue André Viellard, 90140 Froidefontaine Francie

Umístění výrobních závodů

6, Rue André Viellard, 90140 Froidefontaine Francie


Jméno výrobce

Staub & Co. - Silbermann GmbH

Adresa výrobce

Ostendstraße 124, 90482 Nürnberg Německo

Umístění výrobních závodů

Industriestraße 3, 6456 Gablingen Německo


Jméno výrobce

Möller GmbH & Co. KG

Adresa výrobce

Bürgerkamp 1, 48565 Steinfurt Německo

Umístění výrobních závodů

Bürgerkamp 1, 48565 48565 Německo


Jméno výrobce

Häffner GmbH & Co. KG

Adresa výrobce

Friedrichstraße 3, 71679 Asperg Německo

Umístění výrobních závodů

Friedrichstraße 3, 71679 Asperg Německo


Jméno výrobce

Evonik Peroxide Spain, S.L.U.

Adresa výrobce

C/Afueras s/h., 50784 La Zaida Španělsko

Umístění výrobních závodů

C/Afueras s/h., 50784 La Zaida Španělsko


Jméno výrobce

Gaches Chimie

Adresa výrobce

17 avenue de la Gare, 31750 Escalquens Francie

Umístění výrobních závodů

17 avenue de la Gare, 31750 Escalquens Francie

2 Chemin de la Scierie, Os-Marsillon 64150 Francie

1.5.   Výrobce(i) účinné látky/účinných látek

Účinná látka

peroxid vodíku

Jméno výrobce

Evonik Antwerpen NV

Adresa výrobce

Tijsmanstunnel West, 2040 Antwerpen Belgie

Umístění výrobních závodů

Tijsmanstunnel West, 2040 Antwerpen Belgie


Účinná látka

peroxid vodíku

Jméno výrobce

Evonik Operation GmbH

Adresa výrobce

Rellinghauser Straße 1-11, 45128 Essen Německo

Umístění výrobních závodů

Untere Kanalstr. 3, 79618 Rheinfelden Německo


Účinná látka

peroxid vodíku

Jméno výrobce

Evonik Peroxid GmbH

Adresa výrobce

Industriestraße 1, 9721 Weißenstein Rakousko

Umístění výrobních závodů

Industriestraße 1, 9721 Weißenstein Rakousko


Účinná látka

peroxid vodíku

Jméno výrobce

Evonik Peroxide Netherlands BV

Adresa výrobce

Hettenheuvelweg 37/39, 1101 BM Amsterdam Nizozemsko

Umístění výrobních závodů

Oosterhorn 14, 9936 HD Farmsum Nizozemsko


Účinná látka

peroxid vodíku

Jméno výrobce

Evonik Peroxide Spain, S.L.U.

Adresa výrobce

C/Afueras s/h., 50784 La Zaida Španělsko

Umístění výrobních závodů

C/Afueras s/h., 50784 La Zaida Španělsko

2.   SLOŽENÍ A FORMA KATEGORIE PŘÍPRAVKŮ

2.1.   Kvalitativní a kvantitativní informace o složení kategorie biocidních přípravků

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

Min.

Max.

peroxid vodíku

 

účinná látka

7722-84-1

231-765-0

35,0

49,9

2.2.   Typ(y) složení (forma)

Forma (formy)

SL - Rozpustný koncentrát

ČÁST II

DRUHÁ ÚROVEŇ INFORMACÍ – META SPC

META SPC 1

1.   ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE O META SPC 1

1.1.   Identifikátor meta SPC 1

Identifikátor

OXTERIL® Group 1

1.2.   Přípona k číslu povolení

Číslo

1-1

1.3.   Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku 02 - Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat (Dezinfekční prostředky)

Typ přípravku 04 - Oblast potravin a krmiv (Dezinfekční prostředky)

2.   SLOŽENÍ META SPC 1

2.1.   Kvalitativní a kvantitativní informace o složení meta SPC 1

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

Min.

Max.

peroxid vodíku

 

účinná látka

7722-84-1

231-765-0

35,0

49,9

2.2.   Typ(y) složení meta SPC 1

Forma (formy)

SL - Rozpustný koncentrát

3.   STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI A POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ PRO META SPC 1

Standardní věty o nebezpečnosti

Zdraví škodlivý při požití.

Dráždí kůži.

Způsobuje vážné poškození očí.

Může způsobit podráždění dýchacích cest.

Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Může zesílit požár; oxidant.

Pokyny pro bezpečné zacházení

Zamezte vdechování par.

Omyjte ruce důkladně po manipulaci.

Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.

Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochrana očí/ochrana obličeje..

PŘI POŽITÍ:Necítíte-li se dobře, volejte INFORMAČNÍ CENTRUM PRO OTRAVY/doktor/lékař.

Vypláchněte ústa.

PŘI STYKU S KŮŽÍ:Omyjte velkým množstvím voda/mýdlo.

PŘI VDECHNUTÍ:Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.

Necítíte-li se dobře, volejte INFORMAČNÍ CENTRUM PRO OTRAVY/doktor.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:Několik minut opatrně oplachujte vodou.Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Okamžitě volejte INFORMAČNÍ CENTRUM PRO OTRAVY/doktor.

Při podráždění kůže:Vyhledejte lékařskou pomoc.

Skladujte na dobře větraném místě.Uchovávejte obal těsně uzavřený.

Skladujte uzamčené.

Odstraňte obal v souladu s místními požadavky..

Odstraňte obsah v souladu s místními požadavky..

Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. – Zákaz kouření.

Uchovávejte odděleně od oděvů a jiných hořlavých materiálů.

V případě požáru:K uhašení použijte voda.

4.   POVOLENÉ (POVOLENÁ) POUŽITÍ PRO META SPC 1

4.1.   Popis použití

Tabulka 1.

Použití # 1 – Dezinfikování povrchů procesem vaporizovaného peroxidu vodíku (VHP)

Typ přípravku

Typ přípravku 02 - Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

-

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Latinský název: Bakterie

Obecný název: Bakterie

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: Kvasinky

Obecný název: Kvasinky

Vývojové stadium: Žádné informace

Oblast použití

Vnitřní

Dezinfikování suchých povrchů a zařízení v nemocničních pokojích, laboratořích a jiných uzavřených prostorách, které nepřicházejí do styku s potravinami a krmivy.

Metoda(y) aplikace

Metoda: Vaporizace

Podrobný popis:

Automatické dezinfikování procesem vaporizovaného peroxidu vodíku, který vytváří generátor VHP.

Hlavní specifikace generátoru VHP

Difuzní princip: vaporizace, dezinfekce plynným peroxidem vodíku.

Objem místnosti: 30 - 150 m3

Koncentrace přípravku: 3 120  mg/m3. Relativní vlhkost: 40 - 80 %

Teplota: pokojová teplota

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Míra aplikace: Přípravek připravený k použití by měl být aplikován s koncentraci peroxidu vodíku 1 092  mg/m3 (780 ppm) generátorem VHP.

Ředění (%): Neuplatňuje se.

Počet a načasování aplikace:

Doba působení: alespoň 4 hodiny

Frekvence: každý den/podle potřeby

Maximálně 3x denně

Kategorie uživatelů

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

Láhev z polyethylenu s vysokou hustotou (HDPE) 1, 5 litrů

HDPE kanystry 10, 20, 30, 60 litrů

HDPE sud 200 litrů

HDPE nádoba 1000 litrů

HDPE ISO nádrž 20 m3

4.1.1.   Návod k danému způsobu použití

Plochu určenou k dezinfekci připravte k dekontaminaci odstraněním stojící kapaliny a setřením viditelných nečistot. Před dezinfikováním plochu očistěte. Dveře skříněk je třeba otevřít a povrchy osušit. Vlhká místa (např. umyvadla a záchodové mísy) je nutno vydezinfikovat vhodnými alternativními přípravky.

Speciálně vyškolení odborníci vymění uzávěr uzavřené baleníláhve/kanystru za speciální uzávěr s odvětrávacím ventilem a rychlospojkou. Potrubí je opatřeno rychlospojkou k připojení ke generátoru VHP. Uzavřete uzavřený prostor nebo místnost a zajistěte, aby nebylo možné do prostoru vstoupit v průběhu celého ošetření výpary.

Objem místnosti činí 30 do 150 m3.

Rychlost difúze činí 1,5 až 20 g přípravku/minuty.

Výchozí teplota 20 °C ± 2 °C.

Relativní vlhkost 40 až 80 %.

V průběhu dezinfekčního cyklu nastaví generátor VHP koncentraci peroxidu vodíku na účinnou úroveň 1092 mg/m3 (780 ppm) a udržuje ji na této úrovni po dobu alespoň 4 hodin. V průběhu dezinfekce je kontrolována koncentrace peroxidu vodíku. Po dezinfikování je nutné uzavřený prostor vyvětrat, aby se koncentrace peroxidu vodíku před vstupem do prostoru snížila pod 1,25 mg/m3. Tento krok může trvat krátkou dobu, ale i několik hodin, a tedy celkový dekontaminační cyklus činí 5 - 8 hodin.

Uživatel musí vždy provést mikrobiologickou validaci dezinfekce v dezinfikovaných místnostech (nebo případně ve vhodné ’standardní místnosti‘) se zařízeními, která mají být použita. Poté může být vyhotoven a následně používán protokol o dezinfikování těchto místností.

Pokud jsou k dispozici metody chemického monitorování účinné látky ve vzduchu nebo na povrchu, měla by být kromě biologické validace provedena i chemická validace, například pomocí testovacích proužků nebo zařízení, které měří ppm peroxidu vodíku ve vzduchu.

V případě ’standardní místnosti‘, pro níž je k dispozici protokol, může se validace omezit pouze na chemickou validaci.

4.1.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Při míchání a plnění používejte chemicky odolné brýle podle evropské normy ČSN EN 16321 nebo srovnatelný výrobek, ochranný oděv chemicky odolný vůči biocidním přípravkům, chemicky odolné rukavice klasifikované podle evropské normy ČSN EN 374 nebo ekvivalentní výrobek, obličejový štít a ochranné prostředky dýchacích cest (RPE) (přiřazený ochranný faktor (APF) = 10). Materiál rukavic a kombinézy určí držitel povolení v informacích o přípravku. Úplné názvy norem ČSN EN - viz oddíl 6.

Tím není dotčeno uplatňování směrnice Rady 98/24/ES a dalších právních předpisů Unie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Úplný odkaz na směrnici Rady 98/24/ES - viz oddíl 6.

Během ošetřování není povolen vstup do ošetřovaného prostoru. V průběhu větrání a před povolením opětovného vstupu do ošetřovaného prostoru je třeba zkontrolovat, zda je koncentrace peroxidu vodíku nižší než 1,25 mg/m3 nebo příslušná národní referenční hodnota, např. pomocí testovacích proužků. Za provozu generátoru VHP nebo v případě poruchy je vstup do místnosti možný pouze v ochranných protichemických oblecích a s ochrannými prostředky dýchacích cest (APF = 10), pokud je koncentrace peroxidu vodíku 12,5 mg/m3 nebo nižší. Dodržujte pokyny na štítku.

4.1.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Nejsou stanoveny specifické pokyny pro první pomoc a nouzová opatření na ochranu životního prostředí. Viz všeobecné pokyny pro použití.

4.1.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Nejsou stanoveny žádné specifické pokyny k použití pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu. Viz všeobecné pokyny pro použití.

4.1.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Nejsou stanoveny žádné specifické pokyny pro použití týkající se skladování a doby použitelnosti přípravku za běžných podmínek skladování. Viz všeobecné pokyny pro použití.

4.2.   Popis použití

Tabulka 2.

Použití # 2 – Dezinfikování povrchů procesem vaporizovaného peroxidu vodíku (VHP)

Typ přípravku

Typ přípravku 04 - Oblast potravin a krmiv (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

-

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Latinský název: Bakterie

Obecný název: Bakterie

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: Kvasinky

Obecný název: Kvasinky

Vývojové stadium: Žádné informace

Oblast použití

Vnitřní

Suché povrchy v potravinářských a krmných prostorách a jiných uzavřených prostorách

Metoda(y) aplikace

Metoda: Vaporizace

Podrobný popis:

Automatické dezinfikování procesem vaporizovaného peroxidu vodíku, který vytváří generátor VHP.

Hlavní specifikace generátoru VHP

Difuzní princip: vaporizace, dezinfekce plynným peroxidem vodíku.

Objem místnosti: 30 - 150 m3

Koncentrace přípravku: 3 120  mg/m3. Relativní vlhkost: 40 - 80 %

Teplota: pokojová teplota

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Míra aplikace: Přípravek připravený k použití by měl být aplikován s koncentraci peroxidu vodíku 1 092  mg/m3 (780 ppm) generátorem VHP.

Ředění (%): Neuplatňuje se.

Počet a načasování aplikace:

Doba působení: alespoň 4 hodiny

Frekvence: každý den/podle potřeby

Maximálně 3 x denně

Kategorie uživatelů

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

Láhev z polyethylenu s vysokou hustotou (HDPE) 1, 5 litru

HDPE kanystry 10, 20, 30, 60 litrů

HDPE sud 200 litrů

HDPE nádoba 1 000  litrů

HDPE ISO nádrž 20 m3

4.2.1.   Návod k danému způsobu použití

Plochu určenou k dezinfekci připravte k dekontaminaci odstraněním stojící kapaliny a setřením viditelných nečistot. Před dezinfikováním plochu očistěte. Dveře skříněk je třeba otevřít a povrchy osušit. Vlhká místa (např. umyvadla a záchodové mísy) je nutno vydezinfikovat vhodnými alternativními přípravky.

Speciálně vyškolení odborníci vymění uzávěr uzavřené baleníláhve/kanystru za speciální uzávěr s odvětrávacím ventilem a rychlospojkou. Potrubí je opatřeno rychlospojkou k připojení ke generátoru VHP. Uzavřete uzavřený prostor nebo místnost a zajistěte, aby nebylo možné do prostoru vstoupit v průběhu celého ošetření výpary.

Objem místnosti činí 30 do 150 m3.

Rychlost difúze činí 1,5 až 20 g přípravku/minuty.

Výchozí teplota 20 °C ± 2 °C.

Relativní vlhkost 40 až 80 %.

V průběhu dezinfekčního cyklu nastaví generátor VHP koncentraci peroxidu vodíku na účinnou úroveň 1 092 mg/m3 (780 ppm) a udržuje ji na této úrovni po dobu alespoň 4 hodin. V průběhu dezinfekce je kontrolována koncentrace peroxidu vodíku. Po dezinfikování je nutné uzavřený prostor vyvětrat, aby se koncentrace peroxidu vodíku před vstupem do prostoru snížila pod 1,25 mg/m3. Tento krok může trvat krátkou dobu, ale i několik hodin, a tedy celkový dekontaminační cyklus činí 5 - 8 hodin.

Uživatel musí vždy provést mikrobiologickou validaci dezinfekce v dezinfikovaných místnostech (nebo případně ve vhodné ’standardní místnosti‘) se zařízeními, která mají být použita. Poté může být vyhotoven a následně používán protokol o dezinfikování těchto místností. Pokud jsou k dispozici metody chemického monitorování účinné látky ve vzduchu nebo na povrchu, měla by být kromě biologické validace provedena i chemická validace, například pomocí testovacích proužků nebo zařízení, které měří ppm peroxidu vodíku ve vzduchu.

V případě ’standardní místnosti‘, pro níž je k dispozici protokol, může se validace omezit pouze na chemickou validaci.

4.2.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Při míchání a plnění používejte chemicky odolné brýle podle evropské normy ČSN EN 16321 nebo srovnatelný výrobek, ochranný oděv chemicky odolný vůči biocidním přípravkům, chemicky odolné rukavice klasifikované podle evropské normy ČSN EN 374 nebo ekvivalentní výrobek, obličejový štít a ochranné prostředky dýchacích cest (RPE) (přiřazený ochranný faktor (APF) = 10). Materiál rukavic a kombinézy určí držitel povolení v informacích o přípravku. Úplné názvy norem ČSN EN - viz oddíl 6.

Tím není dotčeno uplatňování směrnice Rady 98/24/ES a dalších právních předpisů Unie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Úplný odkaz na směrnici Rady 98/24/ES - viz oddíl 6.

Během ošetřování není povolen vstup do ošetřovaného prostoru. V průběhu větrání a před povolením opětovného vstupu do ošetřovaného prostoru je třeba zkontrolovat, zda je koncentrace peroxidu vodíku nižší než 1,25 mg/m3 nebo příslušná národní referenční hodnota, např. pomocí testovacích proužků. Za provozu generátoru VHP nebo v případě poruchy je vstup do místnosti možný pouze v ochranných protichemických oblecích a s ochrannými prostředky dýchacích cest (APF = 10), pokud je koncentrace peroxidu vodíku 12,5 mg/m3 nebo nižší. Dodržujte pokyny na štítku.

4.2.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Nejsou stanoveny specifické pokyny pro první pomoc a nouzová opatření na ochranu životního prostředí. Viz všeobecné pokyny pro použití.

4.2.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Nejsou stanoveny žádné specifické pokyny k použití pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu. Viz všeobecné pokyny pro použití.

4.2.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Nejsou stanoveny žádné specifické pokyny pro použití týkající se skladování a doby použitelnosti přípravku za běžných podmínek skladování. Viz všeobecné pokyny pro použití.

4.3.   Popis použití

Tabulka 3.

Použití # 3 – Aseptické balení v potravinářském a krmivářském průmyslu

Typ přípravku

Typ přípravku 04 - Oblast potravin a krmiv (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

-

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Latinský název: Bakterie

Obecný název: Bakterie

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: Kvasinky

Obecný název: Kvasinky

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: Bakteriální spory

Obecný název: Bakteriální spory

Vývojové stadium: Bakteriální spory

Oblast použití

Vnitřní

Dezinfikování obalového materiálu pro potraviny v uzavřených aseptických balicích systémech přípravkem nanášeným rozstřikem nebo rozprašováním.

Metoda(y) aplikace

Metoda: Postřik nebo rozprašování

Podrobný popis:

Automatické máčení v uzavřených systémech

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Míra aplikace: Koncentrace při použití: Peroxid vodíku 35 % (w/w). Koncentrace přípravku v horkém vzduchu: 10,83 g/kg

Ředění (%): Pro dezinfekci bakterií, kvasinek a bakteriálních spór by měl být přípravek zředěn na 35 % (w/w.) peroxidu vodíku. Například u přípravku obsahujícího 49,9 % hmotnostních peroxidu vodíku: přidejte 700 ml přípravku do 357 ml vody, abyste dosáhli zředění 35 % (w/w.) peroxidu vodíku

Počet a načasování aplikace:

Automatické chemicko-tepelné dezinfekční procesy.

Teplota: alespoň 100 °C

Doba působení: alespoň 5,5 sekundy

Kategorie uživatelů

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

Láhev z polyethylenu s vysokou hustotou (HDPE) 1,5 litru

HDPE kanystry 10, 20, 30, 60 litrů

HDPE sud 200 litrů

HDPE nádoba 1 000  litrů

HDPE ISO nádrž 20 m3

4.3.1.   Návod k danému způsobu použití

Aseptické plnicí systémy jsou založeny na principu aseptického tvarování hadice ze sterilizované obalové fólie, která se průběžně plní komerčním sterilním tekutým potravinářským výrobkem a následně se uzavře v příčném směru. Tak se vytvoří sáčky, které se poté složí do konečného tvaru obalu. Obalový materiál se do aseptického plnicího stroje dodává buď ve formě (listových) rolí, nebo ve formě předem připravených obalů, tub a lahví. Poté se do obalového materiálu tryskou postupně nastříká nebo rozpráší 35 % (w/w) peroxid vodíku. Dále následuje několik fází odpařování přebytečného peroxidu vodíku sterilním horkým vzduchem.

V závislosti na velikosti nádoby se tryskou postupně stříká nebo nebuluje množství 0,1 – 1 ml 35 % (m/m) peroxidu vodíku.

Teplota: alespoň 100 °C

Doba působení: alespoň 5,5 sekundy

Například přípravek obsahující 49,9 % (w/w) peroxidu vodíku; přidejte 700 ml přípravku do 357 ml vody, abyste zředili peroxid vodíku na 35 % (w/w).

Uživatel musí vždy provést mikrobiologickou validaci dezinfekce, po níž může být vyhotoven a následně používán protokol o dezinfekci tohoto obalu/systému.

4.3.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Při manipulaci s koncentrovanými roztoky během míchání a plnění používejte chemicky odolné brýle odpovídající evropské normě ČSN EN 16321 nebo srovnatelné výrobky, ochranný oděv chemicky odolný vůči biocidním přípravkům, chemicky odolné rukavice klasifikované podle evropské normy ČSN EN 374 nebo srovnatelný výrobek, obličejový štít a ochranné prostředky dýchacích cest (APF = 10); při aplikaci používejte chemicky odolné rukavice klasifikované podle evropské normy ČSN EN 374 nebo srovnatelné výrobky, ochranný oděv chemicky odolný vůči biocidním přípravkům a chemicky odolné brýle odpovídající evropské normě ČSN EN 16321 nebo srovnatelný obličejový štít. Při údržbě používejte chemicky odolné rukavice klasifikované podle evropské normy ČSN EN 374 nebo srovnatelný výrobek, ochranný oděv chemicky odolný vůči biocidním přípravkům, chemicky odolné brýle odpovídající evropské normě ČSN EN 16321 nebo srovnatelný obličejový štít a ochranné prostředky dýchacích cest (APF = 4) a před otevřením stroje stříkejte do něj vodu po dobu přibližně 10 sekund. V návodu k použití plnicí stanice je uvedeno, že plnění musí probíhat na chladném a větraném místě. Materiál rukavic a kombinézy určí držitel povolení v informacích o přípravku. Dodržujte pokyny na štítku. Úplné názvy norem ČSN EN - viz oddíl 6.

Tím není dotčeno uplatňování směrnice Rady 98/24/ES a dalších právních předpisů Unie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Úplný odkaz na směrnici Rady 98/24/ES - viz oddíl 6.

4.3.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Nejsou stanoveny specifické pokyny pro první pomoc a nouzová opatření na ochranu životního prostředí. Viz všeobecné pokyny pro použití.

4.3.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Nejsou stanoveny žádné specifické pokyny k použití pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu. Viz všeobecné pokyny pro použití.

4.3.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Nejsou stanoveny žádné specifické pokyny pro použití týkající se skladování a doby použitelnosti přípravku za běžných podmínek skladování. Viz všeobecné pokyny pro použití.

4.4.   Popis použití

Tabulka 4.

Použití # 4 – Dezinfekce rozvodu pitné vody čištěním na místě (CIP)

Typ přípravku

Typ přípravku 04 - Oblast potravin a krmiv (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

-

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Latinský název: Bakterie

Obecný název: Bakterie

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: Kvasinky

Obecný název: Kvasinky

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: Houby

Obecný název: Houby

Vývojové stadium: Spóry a struktury produkující spóry

Oblast použití

Vnitřní

Čištění a dezinfikování rozvodů a zařízení pro skladování pitné vody

Metoda(y) aplikace

Metoda: CIP (Čištění na místě)

Podrobný popis:

Dezinfikování vnitřních povrchů uzavřených systémů postupem CIP

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Míra aplikace: Aplikační koncentrace: 4,7 % (w/w) peroxidu vodíku

Ředění (%): Pro dezinfekci bakterií, kvasinek a hub by měl být přípravek zředěn na 4,7 % (m/w) peroxidu vodíku. Například v případě přípravku s peroxidem vodíku o koncentraci 35 % hmotnostních: přidejte 114 ml přípravku do 819 ml vody. U přípravků s různými koncentracemi peroxidu vodíku musí být hodnoty odpovídajícím způsobem upraveny. U přípravků s různými koncentracemi peroxidu vodíku musí být hodnoty odpovídajícím způsobem upraveny.

Počet a načasování aplikace:

Doba působení: alespoň 3 hodiny.

Frekvence: Každý den/podle potřeby

Teplota: pokojová teplota

Kategorie uživatelů

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

Láhev z polyethylenu s vysokou hustotou (HDPE) 1,5 litru

HDPE kanystry 10, 20, 30, 60 litrů

HDPE sud 200 litrů

HDPE nádoba 1 000  litrů

HDPE ISO nádrž 20 m3

4.4.1.   Návod k danému způsobu použití

CIP (čištění na místě): Před dezinfekcí vyčistěte (odstraňte všechny nečistoty a nečistoty předběžným opláchnutím nebo škrábáním a v případě potřeby předběžným namočením). Nechte zředěný přípravek cirkulovat systémem za zvýšené turbulence a rychlosti proudění. Po 3 hodinách kontaktu musí být potrubí a nádrže před opětovným naplněním pitné vody propláchnuty vodou. Přípravek by měl být zředěn na 4,7 % (w/w) peroxidu vodíku pro dezinfekci bakterií, kvasinek a hub. Například u přípravku obsahujícího 35 % hmotnostních peroxidu vodíku: přidejte 114 ml přípravku do 819 ml vody, abyste získali zředění 4,7 % (w/w) peroxidu vodíku. U přípravků s různými koncentracemi peroxidu vodíku musí být hodnoty odpovídajícím způsobem upraveny.

4.4.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Při míchání a plnění používejte chemicky odolné brýle odpovídající evropské normě ČSN EN 16321 nebo srovnatelný výrobek/obličejový štít, ochranný oděv chemicky odolný vůči biocidnímu přípravku, chemicky odolné rukavice klasifikované podle evropské normy ČSN EN 374 nebo srovnatelný výrobek a ochranné prostředky dýchacích cest (APF = 10). Materiál rukavic a kombinézy určí držitel povolení v informacích o přípravku. Úplné názvy norem ČSN EN - viz oddíl 6.

Tím není dotčeno uplatňování směrnice Rady 98/24/ES a dalších právních předpisů Unie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Úplný odkaz na směrnici Rady 98/24/ES - viz oddíl 6.

rýle/obličejový štít a dýchací ochrannou pomůcku (APF = 10).

Technické RMM: Místní odsávání (50 %) a dobrý stav celkového větrání (3 ACH). Řiďte se pokyny na štítku.

4.4.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Nejsou stanoveny specifické pokyny pro první pomoc a nouzová opatření na ochranu životního prostředí. Viz všeobecné pokyny pro použití.

4.4.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Nejsou stanoveny žádné specifické pokyny k použití pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu. Viz všeobecné pokyny pro použití.

4.4.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Nejsou stanoveny žádné specifické pokyny pro použití týkající se skladování a doby použitelnosti přípravku za běžných podmínek skladování. Viz všeobecné pokyny pro použití.

4.5.   Popis použití

Tabulka 5.

Použití # 5 – Dezinfekce neporézních tvrdých povrchů a zařízení ponořením

Typ přípravku

Typ přípravku 04 - Oblast potravin a krmiv (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

-

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Latinský název: Bakterie

Obecný název: Bakterie

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: Kvasinky

Obecný název: Kvasinky

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: Houby

Obecný název: Houby

Vývojové stadium: Spóry a struktury produkující spóry

Oblast použití

Vnitřní

Zařízení v potravinářském i nápojovém průmyslu, velkokapacitních kuchyních a jídelnách.

Metoda(y) aplikace

Metoda: Otevřený systém: ponořování

Podrobný popis:

Ruční ponoření zařízení do uzavřených lázní. Automatické ponoření zařízení do uzavřených lázní.

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Míra aplikace: Aplikační koncentrace: 8,1 % (w/w) peroxidu vodíku

Ředění (%): Přípravek by měl být zředěn na 8,1 % (w/w) peroxidu vodíku pro dezinfekci bakterií, kvasinek a hub. Pro 35 % (w/w) peroxid vodíku: přidejte 200 ml přípravku do 738 ml vody. U přípravků s různými koncentracemi peroxidu vodíku musí být hodnoty odpovídajícím způsobem upraveny.

Počet a načasování aplikace:

Doba působení: alespoň 60 minuty

Frekvence: Každý den/podle potřeby

Teplota: pokojová teplota

Kategorie uživatelů

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

Láhev z polyethylenu s vysokou hustotou (HDPE) 1,5 litru

HDPE kanystry 10, 20, 30, 60 litrů

HDPE sud 200 litrů

HDPE nádoba 1 000  litrů

HDPE ISO nádrž 20 m3

4.5.1.   Návod k danému způsobu použití

Přípravek by měl být zředěn na 8,1 % (w/w) peroxidu vodíku pro dezinfekci bakterií, kvasinek a hub. Například u přípravku obsahujícího 35 % hmotnostních peroxidu vodíku: přidejte 200 ml přípravku do 738 ml vody, abyste získali zředění 8,1 % (w) peroxidu vodíku. Ponorná zařízení v potravinářském a krmivářském průmyslu jsou dezinfikována ponořením. Předčištění zařízení. U přípravků s různými koncentracemi peroxidu vodíku musí být hodnoty odpovídajícím způsobem upraveny.

Dezinfekční roztok by měl být zředěn v sudech (to znamená, že Přípravek se nalije nebo čerpá do sudů). Dezinfikované zařízení se ručně nebo automaticky umístí do těchto sudů (otevřené nebo uzavřené lázně) a po nejméně 60 minutách kontaktu se odstraní. Po dokončení procesu dezinfekce se zařízení opláchnou vodou. Ponorná lázeň by měla být obnovena po každém dezinfekčním cyklu.

4.5.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Při míchání a plnění používejte chemicky odolné brýle odpovídající evropské normě ČSN EN 16321 nebo srovnatelný výrobek/obličejový štít, ochranný oděv chemicky odolný vůči biocidnímu přípravku, chemicky odolné rukavice klasifikované podle evropské normy ČSN EN 374 nebo srovnatelný výrobek a ochranné prostředky dýchacích cest (APF = 10). Materiál rukavic a kombinézy určí držitel povolení v informacích o přípravku. Úplné názvy norem ČSN EN - viz oddíl 6.

Tím není dotčeno uplatňování směrnice Rady 98/24/ES a dalších právních předpisů Unie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Úplný odkaz na směrnici Rady 98/24/ES - viz oddíl 6.

Technické RMM: Lokální odsávací větrání (50 %) a dobrý standard celkového větrání (3 ACH). Máčecí vana musí být umístěna v oddělené místnosti. Pro použití pouze v prostorách nepřístupných široké veřejnosti. Profesionální uživatelé bez OOP a RPE (APF = 10) nesmí do dezinfekční místnosti vstoupit. Během dezinfekce udržujte lázeň zavřenou, otevřenou pouze pro nakládku a vypouštění.

Dodržujte pokyny na štítku.

4.5.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Nejsou stanoveny specifické pokyny pro první pomoc a nouzová opatření na ochranu životního prostředí. Viz všeobecné pokyny pro použití.

4.5.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Nejsou stanoveny žádné specifické pokyny k použití pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu. Viz všeobecné pokyny pro použití.

4.5.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Nejsou stanoveny žádné specifické pokyny pro použití týkající se skladování a doby použitelnosti přípravku za běžných podmínek skladování. Viz všeobecné pokyny pro použití.

4.6.   Popis použití

Tabulka 6.

Použití # 6 – Dezinfikování povrchů postupem čištěním na místě (CIP)

Typ přípravku

Typ přípravku 04 - Oblast potravin a krmiv (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

-

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Latinský název: Bakterie

Obecný název: Bakterie

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: Kvasinky

Obecný název: Kvasinky

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: Houby

Obecný název: Houby

Vývojové stadium: Spóry a struktury produkující spóry

Oblast použití

Vnitřní

Dezinfikování vnitřních povrchů potrubí a nádrží v potravinářském a krmivářském průmyslu, které přicházejí do styku s potravinami

Metoda(y) aplikace

Metoda: Cleaning in Place (CIP)

Podrobný popis:

Dezinfekce vnitřních povrchů uzavřených systémů postupem čištění na místě (CIP).

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Míra aplikace: Aplikační koncentrace: 4,7 % (w/w) peroxidu vodíku

Ředění (%): Přípravek by měl být zředěn na 4,7 % (w/w.) peroxidu vodíku pro dezinfekci bakterií, kvasinek a hub. Například pro přípravek peroxidu vodíku 35 % (w/w): přidejte 114 ml přípravku do 819 ml vody. U přípravků s různými koncentracemi peroxidu vodíku musí být hodnoty odpovídajícím způsobem upraveny.

Počet a načasování aplikace:

Doba působení: alespoň 3 hodiny

Frekvence: Každý den/podle potřeby

Teplota: pokojová teplota

Kategorie uživatelů

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

Láhev z polyethylenu s vysokou hustotou (HDPE) 1,5 litru

HDPE kanystry 10, 20, 30, 60 litrů

HDPE sud 200 litrů

HDPE nádoba 1 000  litrů

HDPE ISO nádrž 20 m3

4.6.1.   Návod k danému způsobu použití

Před dezinfekcí vyčistěte. Vnitřní povrchy potrubí a systémů nádrží jsou dezinfikovány pomocí procesu CIP. Pro dezinfekci bakterií, kvasinek a hub by měl být přípravek zředěn 4,7 % (w/w) peroxidem vodíku. Například pro přípravek obsahující 35 % hmotnostních peroxidu vodíku; Přidejte 114 ml přípravku do 819 ml vody, abyste dosáhli zředění 4,7 % (w/w) peroxidu vodíku. U přípravků s různými koncentracemi peroxidu vodíku musí být hodnoty odpovídajícím způsobem upraveny.

Proces se provádí cirkulací dezinfekčního roztoku systémem za podmínek zvýšené turbulence a rychlosti proudění. Aplikace je automatizovaná a uzavřený proces. Po 3 hodinách expozice jsou potrubí a nádrže propláchnuty vodou i v podmínkách uzavřeného systému.

4.6.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Při míchání a plnění používejte chemicky odolné brýle odpovídající evropské normě ČSN EN 16321 nebo srovnatelný výrobek/obličejový štít, ochranný oděv chemicky odolný vůči biocidnímu přípravku, chemicky odolné rukavice klasifikované podle evropské normy ČSN EN 374 nebo srovnatelný výrobek a ochranné prostředky dýchacích cest (APF = 10). Materiál rukavic a kombinézy určí držitel povolení v informacích o přípravku. Úplné názvy norem ČSN EN - viz oddíl 6.

Tím není dotčeno uplatňování směrnice Rady 98/24/ES a dalších právních předpisů Unie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Úplný odkaz na směrnici Rady 98/24/ES - viz oddíl 6.

Technické RMM: Místní odsávání (50 %) a dobrý stav celkového větrání (3 ACH). Řiďte se pokyny na štítku

4.6.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Nejsou stanoveny specifické pokyny pro první pomoc a nouzová opatření na ochranu životního prostředí. Viz všeobecné pokyny pro použití.

4.6.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Nejsou stanoveny žádné specifické pokyny k použití pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu. Viz všeobecné pokyny pro použití.

4.6.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Nejsou stanoveny žádné specifické pokyny pro použití týkající se skladování a doby použitelnosti přípravku za běžných podmínek skladování. Viz všeobecné pokyny pro použití.

5.   OBECNÝ NÁVOD K POUŽITÍ (1) META SPC 1

5.1.   Pokyny pro používání

Viz specifický návod k použití pro jednotlivé použití.

5.2.   Opatření ke zmírnění rizika

Viz opatření ke zmírnění rizik specifických pro jednotlivá použití.

Řiďte se pokyny na štítku.

5.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy

Pokyny pro první pomoc

PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa vodou. Dejte něco k pití, pokud je exponovaná osoba schopna polykat. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Zavolejte 112/sanitku pro lékařskou pomoc. Informace pro zdravotnický personál/lékaře: V případě potřeby zahajte opatření na podporu života a poté zavolejte DO TOXIKOLOGICKÉHO STŘEDISKA.

PŘI ZASAŽENÍ KŮŽE: Okamžitě umyjte pokožku velkým množstvím vody. Poté svlékněte veškeré kontaminované oblečení a před opětovným použitím jej vyperte. Pokračujte v mytí pokožky vodou po dobu 15 minut. Zavolejte do TOXIKOLOGICKÉHO CENTRA nebo lékaře

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování nejméně po dobu 15 minut. Zavolejte 112/sanitku pro lékařskou pomoc.

PŘI NADÝCHÁNÍ: Přesuňte exponovanou osobu na čerstvý vzduch a udržujte v klidu v poloze usnadňující dýchání.

Pokud se objeví příznaky: Zavolejte 112/sanitku pro lékařskou pomoc.

Pokud nejsou žádné příznaky: Zavolejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

Opatření při náhodném úniku

Velký únik: Přípravek uložte do vhodných nádob (např. z plastu) pomocí vhodného zařízení (např. čerpadla na kapaliny) a předejte k likvidaci. Nikdy nevracejte uniklý přípravek do původních nádob k opětovnému použití. Neukládejte v blízkosti hořlavých a neslučitelných látek. Případné zbytky spláchněte velkým množstvím vody. Zlikvidujte požitý materiál v souladu s platnými předpisy na ochranu životního prostředí.

Malý únik: Přípravek se zředí velkým množstvím vody a opláchne se nebo vstřebá materiálem vázajícím kapalinu (např. křemelinou nebo univerzálním pojivem). Sbírejte ručně do vhodných nádob. Kontaminovaný povrch důkladně očistěte. Zabalte a označte odpad, stejně jako přípravek. Neodstraňujte štítek od dodacích nádob před likvidací

5.4.   Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu

Po ošetření zlikvidujte nepoužitý přípravek a obal v souladu s místními požadavky. Použitý přípravek lze v závislosti na místních požadavcích spláchnout do komunální kanalizace.

5.5.   Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování

Pokyny k ochraně proti požáru a výbuchu:

 

Skladujte mimo dosah přímého slunečního světla a zdrojů tepla.

 

Neskladujte v blízkosti zdrojů vznícení - zákaz kouření.

 

Neskladujte v blízkosti hořlavých látek.

 

Neskladujte v blízkosti neslučitelných látek.

Skladování:

 

Požadavky na teplotu - při skladování maximum 40 °C, chraňte přípravek proti mrazu.

 

Skladujte na čistém, suchém a dobře větraném místě.

 

Nádobu přepravujte a skladujte pouze ve svislé poloze.

 

Po odebrání přípravku vždy nádobu pevně uzavřete.

 

Dbejte, aby přípravek nemohl vytéct z nádob a aby v nádobách nezůstaly zbytky přípravku.

Rady pro běžné skladování:

 

Neskladujte spolu se zásadami, redukčními činidly, kovovými solemi (nebezpečí rozkladu).

 

Neskladujte spolu s organickými rozpouštědly (nebezpečí výbuchu).

Doba skladovatelnosti:

24 měsíců

6.   DALŠÍ INFORMACE

Úplné názvy norem ČSN EN, na které se odkazuje v oddílech „Opatření ke zmírnění dopadů specifických pro dané použití“, jsou tyto:

 

ČSN EN 16321 - Ochrana očí a obličeje pro pracovní použití

 

ČSN EN 374 - Ochranné rukavice proti chemikáliím a mikroorganismům

Směrnice Rady, na níž se odkazuje v oddílech „Opatření pro zmírnění dopadů specifických pro použití“, je: Směrnice Rady 98/24/ES ze dne 7. dubna 1998 o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci (čtrnáctá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS) (Úř. věst. L 131, 5.5.1998, s. 11).

7.   TŘETÍ ÚROVEŇ INFORMACÍ: JEDNOTLIVÉ PŘÍPRAVKY V META SPC 1

7.1.   Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých biocidních přípravků

Obchodní název

OXTERIL® 350 SPRAY

Tržní prostor: EU

 

BIS OKSAN

Tržní prostor: EU

Halades DI

Tržní prostor: EU

DEPTIL 350 SPRAY

Tržní prostor: EU

OXY-DES Food

Tržní prostor: EU

Amira Hydrogen Peroxide

Tržní prostor: EU

Asiral DES O

Tržní prostor: EU

OXTERIL® 350 VHP

Tržní prostor: EU

PERSYNT® 350 VHP

Tržní prostor: EU

Číslo povolení

EU-0028964-0001 1-1

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

peroxid vodíku

 

účinná látka

7722-84-1

231-765-0

35,0

7.2.   Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých biocidních přípravků

Obchodní název

OXTERIL® 350 SPRAY S

Tržní prostor: EU

 

DES O HR

Tržní prostor: EU

Číslo povolení

EU-0028964-0002 1-1

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

peroxid vodíku

 

účinná látka

7722-84-1

231-765-0

35,0

META SPC 2

1.   ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE O META SPC 2

1.1.   Identifikátor meta SPC 2

Identifikátor

OXTERIL® Group 2

1.2.   Přípona k číslu povolení

Číslo

1-2

1.3.   Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku 04 - Oblast potravin a krmiv (Dezinfekční prostředky)

2.   SLOŽENÍ META SPC 2

2.1.   Kvalitativní a kvantitativní informace o složení meta SPC 2

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

Min.

Max.

peroxid vodíku

 

účinná látka

7722-84-1

231-765-0

35,0

49,9

2.2.   Typ(y) složení meta SPC 2

Forma (formy)

SL - Rozpustný koncentrát

3.   STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI A POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ PRO META SPC 2

Standardní věty o nebezpečnosti

Zdraví škodlivý při požití.

Dráždí kůži.

Způsobuje vážné poškození očí.

Může způsobit podráždění dýchacích cest.

Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Může zesílit požár; oxidant.

Pokyny pro bezpečné zacházení

Zamezte vdechování par.

Omyjte ruce důkladně po manipulaci.

Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.

Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochrana očí/ochrana obličeje..

PŘI POŽITÍ:Necítíte-li se dobře, volejte INFORMAČNÍ CENTRUM PRO OTRAVY/doktor/lékař.

Vypláchněte ústa.

PŘI STYKU S KŮŽÍ:Omyjte velkým množstvím voda/mýdlo.

PŘI VDECHNUTÍ:Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.

Necítíte-li se dobře, volejte INFORMAČNÍ CENTRUM PRO OTRAVY/doktor.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:Několik minut opatrně oplachujte vodou.Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Okamžitě volejte INFORMAČNÍ CENTRUM PRO OTRAVY/doktor.

Při podráždění kůže:Vyhledejte lékařskou pomoc.

Skladujte na dobře větraném místě.Uchovávejte obal těsně uzavřený.

Skladujte uzamčené.

Odstraňte obsah v souladu s místními požadavky..

Odstraňte obal v souladu s místními požadavky..

Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. – Zákaz kouření.

Uchovávejte odděleně od oděvů a jiných hořlavých materiálů.

V případě požáru:K uhašení použijte voda.

4.   POVOLENÉ (POVOLENÁ) POUŽITÍ PRO META SPC 2

4.1.   Popis použití

Tabulka 7.

Použití # 1 – Aseptické balení v potravinářském a krmivářském průmyslu

Typ přípravku

Typ přípravku 04 - Oblast potravin a krmiv (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

-

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Latinský název: Bakterie

Obecný název: Bakterie

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: Kvasinky

Obecný název: Kvasinky

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: Bakteriální spory

Obecný název: Bakteriální spory

Vývojové stadium: Bakteriální spory

Oblast použití

Vnitřní

Dezinfekce Aseptické balení potravin a krmiv v uzavřených aseptických balicích systémech ponořením, postřikem a rozprašováním

Metoda(y) aplikace

Metoda: Máčení, rozprašování a postřik

Podrobný popis:

Automatické máčení v uzavřených systémech

Automatické rozprašování a postřik v uzavřených systémech

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Míra aplikace: Aplikační koncentrace: 35 % (w/w) peroxidu vodíku

Ředění (%):

Počet a načasování aplikace:

Automatické chemicko-tepelné dezinfekční procesy. Koncentrace při použití: Peroxid vodíku 35 % (w/w)

Postřik nebo rozprašování:

Teplota: alespoň 100 °C

Doba působení: alespoň 5,5 sekund

Máčení:

Teplota: alespoň 80 °C

Doba působení: alespoň 2,5 sekund

Kategorie uživatelů

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

Láhev z polyethylenu s vysokou hustotou (HDPE) 1, 5 litru

HDPE kanystry 10, 20, 30, 60 litrů

HDPE sud 200 litrů

HDPE nádoba 1 000  litrů

HDPE ISO nádrž 20 m3

4.1.1.   Návod k danému způsobu použití

Aseptické plnicí systémy jsou založeny na principu aseptického tvarování hadice ze sterilizované obalové fólie, která se průběžně plní komerčním sterilním tekutým potravinářským výrobkem a následně se uzavře v příčném směru. Tak se vytvoří sáčky, které se poté složí do konečného tvaru obalu. Obalový materiál se do aseptického plnicího stroje dodává buď ve formě (listových) rolí, nebo ve formě předem připravených obalů, tub a lahví. Obalový materiál ve formě (listových) rolí prochází hlubokou lázní naplněnou 35 % (w/w) peroxidem vodíku. Předvytvarované obaly, tuby a láhve se postupně postříkají tryskou nebo ošetří mlhou 35 % (w/w) peroxidem vodíku. Dále následuje několik fází odpařování přebytečného peroxidu vodíku sterilním horkým vzduchem.

V závislosti na velikosti nádoby se postupně tryskou nastříká nebo rozpráší 0,1 - 1 ml 35 % (w/w) peroxidu vodíku.

Teplota: alespoň 100 °C

Doba působení: alespoň 5,5 sekundy

Obalový materiál ve formě (listových) kotoučů prochází hlubokou lázní naplněnou 35 % (w/w) peroxidem vodíku.

Teplota: alespoň 80 °C

Doba působení: alespoň 2,5 sekundy

Například přípravek obsahující 49,9 % (w/w) peroxidu vodíku; přidejte 700 ml přípravku do 357 ml vody, abyste zředili peroxid vodíku na 35 % (w/w).

Uživatel musí vždy provést mikrobiologickou validaci dezinfekce, po níž může být vyhotoven a následně používán protokol o dezinfekci tohoto obalu/systému.

4.1.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Při manipulaci s koncentrovanými roztoky během míchání a plnění používejte chemicky odolné brýle odpovídající evropské normě ČSN EN 16321 nebo srovnatelné výrobky, ochranný oděv chemicky odolný vůči biocidním přípravkům, chemicky odolné rukavice klasifikované podle evropské normy ČSN EN 374 nebo srovnatelný výrobek, obličejový štít a ochranné prostředky dýchacích cest (APF = 10); při aplikaci používejte chemicky odolné rukavice klasifikované podle evropské normy ČSN EN 374 nebo srovnatelné výrobky, ochranný oděv chemicky odolný vůči biocidním přípravkům a chemicky odolné brýle odpovídající evropské normě ČSN EN 16321 nebo srovnatelný obličejový štít. Při údržbě používejte chemicky odolné rukavice klasifikované podle evropské normy ČSN EN 374 nebo srovnatelný výrobek, ochranný oděv chemicky odolný vůči biocidním přípravkům, chemicky odolné brýle odpovídající evropské normě ČSN EN 16321 nebo srovnatelný obličejový štít a ochranné prostředky dýchacích cest (APF = 4) a před otevřením stroje stříkejte do něj vodu po dobu přibližně 10 sekund. V návodu k použití plnicí stanice je uvedeno, že plnění musí probíhat na chladném a větraném místě. Materiál rukavic a kombinézy určí držitel povolení v informacích o výrobku. Dodržujte pokyny na štítku. Úplné názvy norem ČSN EN - viz oddíl 6.

Tím není dotčeno uplatňování směrnice Rady 98/24/ES a dalších právních předpisů Unie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Úplný odkaz na směrnici Rady 98/24/ES - viz oddíl 6.

V návodu k použití plnicí stanice je uvedeno, že nakládání musí probíhat na chladném a větraném místě. Řiďte se pokyny na štítku.

4.1.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Nejsou stanoveny specifické pokyny pro první pomoc a nouzová opatření na ochranu životního prostředí. Viz všeobecné pokyny pro použití.

4.1.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Nejsou stanoveny žádné specifické pokyny k použití pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu. Viz všeobecné pokyny pro použití.

4.1.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Nejsou stanoveny žádné specifické pokyny pro použití týkající se skladování a doby použitelnosti přípravku za běžných podmínek skladování. Viz všeobecné pokyny pro použití.

4.2.   Popis použití

Tabulka 8.

Použití # 2 – Dezinfekce rozvodu pitné vody čištěním na místě (CIP)

Typ přípravku

Typ přípravku 04 - Oblast potravin a krmiv (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

-

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Latinský název: Bakterie

Obecný název: Bakterie

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: Kvasinky

Obecný název: Kvasinky

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: Houby

Obecný název: Houby

Vývojové stadium: Spóry a struktury produkující spóry

Oblast použití

Vnitřní

Čištění a dezinfikování rozvodů a zařízení pro skladování pitné vody

Metoda(y) aplikace

Metoda: CIP (Čištění na místě)

Podrobný popis:

Dezinfikování vnitřních povrchů uzavřených systémů postupem CIP

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Míra aplikace: Aplikační koncentrace: 4,7 % (w/w) peroxidu vodíku

Ředění (%): Pro dezinfekci bakterií, kvasinek a hub by měl být přípravek zředěn na 4,7 % (m/w) peroxidu vodíku. Například v případě přípravku s peroxidem vodíku o koncentraci 35 % hmotnostních: přidejte 114 ml přípravku do 819 ml vody. U přípravků s různými koncentracemi peroxidu vodíku musí být hodnoty odpovídajícím způsobem upraveny. U přípravků s různými koncentracemi peroxidu vodíku musí být hodnoty odpovídajícím způsobem upraveny.

Počet a načasování aplikace:

Doba působení: alespoň 3 hodiny.

Frekvence: Každý den/podle potřeby

Teplota: pokojová teplota

Kategorie uživatelů

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

Láhev z polyethylenu s vysokou hustotou (HDPE) 1, 5 litru

HDPE kanystry 10, 20, 30, 60 litrů

HDPE sud 200 litrů

HDPE nádoba 1 000  litrů

HDPE ISO nádrž 20 m3

4.2.1.   Návod k danému způsobu použití

CIP (čištění na místě): Před dezinfekcí vyčistěte (odstraňte všechny nečistoty a nečistoty předběžným opláchnutím nebo škrábáním a v případě potřeby předběžným namočením). Nechte zředěný přípravek cirkulovat systémem za zvýšené turbulence a rychlosti proudění. Po 3 hodinách kontaktu musí být potrubí a nádrže před opětovným naplněním pitné vody propláchnuty vodou. Přípravek by měl být zředěn na 4,7 % (w/w.) peroxidu vodíku pro dezinfekci bakterií, kvasinek a hub. Například u přípravku obsahujícího 35 % hmotnostních peroxidu vodíku: přidejte 114 ml přípravku do 819 ml vody, abyste získali zředění 4,7 % (w/w) peroxidu vodíku. U přípravků s různými koncentracemi peroxidu vodíku musí být hodnoty odpovídajícím způsobem upraveny.

4.2.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Při míchání a plnění používejte chemicky odolné brýle odpovídající evropské normě ČSN EN 16321 nebo srovnatelný výrobek/obličejový štít, ochranný oděv chemicky odolný vůči biocidnímu přípravku, chemicky odolné rukavice klasifikované podle evropské normy ČSN EN 374 nebo srovnatelný výrobek a ochranné prostředky dýchacích cest (APF = 10). Materiál rukavic a kombinézy určí držitel povolení v informacích o přípravku. Úplné názvy norem ČSN EN - viz oddíl 6.

Tím není dotčeno uplatňování směrnice Rady 98/24/ES a dalších právních předpisů Unie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Úplný odkaz na směrnici Rady 98/24/ES - viz oddíl 6.

Technické RMM: Místní odsávání (50 %) a dobrý stav celkového větrání (3 ACH). Řiďte se pokyny na štítku.

4.2.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Nejsou stanoveny specifické pokyny pro první pomoc a nouzová opatření na ochranu životního prostředí. Viz všeobecné pokyny pro použití.

4.2.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Nejsou stanoveny žádné specifické pokyny k použití pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu. Viz všeobecné pokyny pro použití.

4.2.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Nejsou stanoveny žádné specifické pokyny pro použití týkající se skladování a doby použitelnosti přípravku za běžných podmínek skladování. Viz všeobecné pokyny pro použití.

4.3.   Popis použití

Tabulka 9.

Použití # 3 – Dezinfekce neporézních tvrdých povrchů a zařízení ponořením

Typ přípravku

Typ přípravku 04 - Oblast potravin a krmiv (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

-

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Latinský název: Bakterie

Obecný název: Bakterie

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: Kvasinky

Obecný název: Kvasinky

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: Houby

Obecný název: Houby

Vývojové stadium: Spóry a struktury produkující spóry

Oblast použití

Vnitřní

Zařízení v potravinářském i nápojovém průmyslu, velkokapacitních kuchyních a jídelnách.

Metoda(y) aplikace

Metoda: Otevřený systém: ponořování

Podrobný popis:

Ruční ponoření zařízení do otevřených lázní. Automatické ponoření zařízení do uzavřených lázní.

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Míra aplikace: Aplikační koncentrace: 8,1 % (w/w) peroxidu vodíku

Ředění (%): Přípravek by měl být zředěn na 8,1 % (w/w) peroxidu vodíku pro dezinfekci bakterií, kvasinek a hub. Pro 35 % (w/w) peroxid vodíku: přidejte 200 ml přípravku do 738 ml vody. U přípravků s různými koncentracemi peroxidu vodíku musí být hodnoty odpovídajícím způsobem upraveny.

Počet a načasování aplikace:

Doba působení: alespoň 60 minuty

Frekvence: Každý den/podle potřeby

Teplota: pokojová teplota

Kategorie uživatelů

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

Láhev z polyethylenu s vysokou hustotou (HDPE) 1, 5 litru

HDPE kanystry 10, 20, 30, 60 litrů

HDPE sud 200 litrů

HDPE nádoba 1 000  litrů

HDPE ISO nádrž 20 m3

4.3.1.   Návod k danému způsobu použití

Přípravek by měl být zředěn na 8,1 % (w/w) peroxidu vodíku pro dezinfekci bakterií, kvasinek a hub. Například u přípravku obsahujícího 35 % hmotnostních peroxidu vodíku: přidejte 200 ml přípravku do 738 ml vody, abyste získali zředění 8,1 % (w/w) peroxidu vodíku.

Ponorná zařízení v potravinářském a krmivářském průmyslu jsou dezinfikována ponořením. Předčištění zařízení. U přípravků s různými koncentracemi peroxidu vodíku musí být hodnoty odpovídajícím způsobem upraveny. Dezinfekční roztok by měl být zředěn v sudech (to znamená, že Přípravek se nalije nebo čerpá do sudů). Dezinfikované zařízení se ručně nebo automaticky umístí do těchto sudů (otevřené nebo uzavřené lázně) a po nejméně 60 minutách kontaktu se odstraní. Po dokončení procesu dezinfekce se zařízení opláchnou vodou. Ponorná lázeň by měla být obnovena po každém dezinfekčním cyklu.

4.3.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Při míchání a plnění používejte chemicky odolné brýle odpovídající evropské normě ČSN EN 16321 nebo srovnatelný výrobek/obličejový štít, ochranný oděv chemicky odolný vůči biocidnímu přípravku, chemicky odolné rukavice klasifikované podle evropské normy ČSN EN 374 nebo srovnatelný výrobek a ochranné prostředky dýchacích cest (APF = 10). Materiál rukavic a kombinézy určí držitel povolení v informacích o přípravku. Úplné názvy norem ČSN EN - viz oddíl 6.

Tím není dotčeno uplatňování směrnice Rady 98/24/ES a dalších právních předpisů Unie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Úplný odkaz na směrnici Rady 98/24/ES - viz oddíl 6.

Technické RMM: Lokální odsávací větrání (50 %) a dobrý standard celkového větrání (3 ACH). Máčecí vana musí být umístěna v oddělené místnosti. Pro použití pouze v prostorách nepřístupných široké veřejnosti. Profesionální uživatelé bez OOP a RPE (APF = 10) nesmí do dezinfekční místnosti vstoupit. Během dezinfekce udržujte lázeň zavřenou, otevřenou pouze pro nakládku a vypouštění.

Dodržujte pokyny na štítku.

4.3.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Nejsou stanoveny specifické pokyny pro první pomoc a nouzová opatření na ochranu životního prostředí. Viz všeobecné pokyny pro použití.

4.3.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Nejsou stanoveny žádné specifické pokyny k použití pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu. Viz všeobecné pokyny pro použití.

4.3.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Nejsou stanoveny žádné specifické pokyny pro použití týkající se skladování a doby použitelnosti přípravku za běžných podmínek skladování. Viz všeobecné pokyny pro použití.

4.4.   Popis použití

Tabulka 10.

Použití # 4 – Dezinfikování povrchů postupem čištěním na místě (CIP)

Typ přípravku

Typ přípravku 04 - Oblast potravin a krmiv (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

-

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Latinský název: Bakterie

Obecný název: Bakterie

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: Kvasinky

Obecný název: Kvasinky

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: Houby

Obecný název: Houby

Vývojové stadium: Spóry a struktury produkující spóry

Oblast použití

Vnitřní

Dezinfikování vnitřních povrchů potrubí a nádrží v potravinářském a krmivářském průmyslu, které přicházejí do styku s potravinami

Metoda(y) aplikace

Metoda: Cleaning in Place (CIP)

Podrobný popis:

Dezinfekce vnitřních povrchů uzavřených systémů postupem čištění na místě (CIP).

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Míra aplikace: Aplikační koncentrace: 4,7 % (w/w) peroxidu vodíku

Ředění (%): Přípravek by měl být zředěn na 4,7 % (w/w.) peroxidu vodíku pro dezinfekci bakterií, kvasinek a hub. Například pro přípravek peroxidu vodíku 35 % (w/w): přidejte 114 ml přípravku do 819 ml vody. U přípravků s různými koncentracemi peroxidu vodíku musí být hodnoty odpovídajícím způsobem upraveny.

Počet a načasování aplikace:

Doba působení: alespoň 3 hodiny

Frekvence: Každý den/podle potřeby

Teplota: pokojová teplota

Kategorie uživatelů

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

Láhev z polyethylenu s vysokou hustotou (HDPE) 1,5 litru

HDPE kanystry 10, 20, 30, 60 litrů

HDPE sud 200 litrů

HDPE nádoba 1 000  litrů

HDPE ISO nádrž 20 m3

4.4.1.   Návod k danému způsobu použití

Před dezinfekcí vyčistěte. Vnitřní povrchy potrubí a systémů nádrží jsou dezinfikovány pomocí procesu CIP. Pro dezinfekci bakterií, kvasinek a hub by měl být přípravek zředěn 4,7 % (w/w) peroxidem vodíku. Například pro přípravek obsahující 35 % hmotnostních peroxidu vodíku; Přidejte 114 ml přípravku do 819 ml vody, abyste dosáhli zředění 4,7 % (w/w) peroxidu vodíku. U přípravků s různými koncentracemi peroxidu vodíku musí být hodnoty odpovídajícím způsobem upraveny.

Proces se provádí cirkulací dezinfekčního roztoku systémem za podmínek zvýšené turbulence a rychlosti proudění. Aplikace je automatizovaná a uzavřený proces. Po 3 hodinách expozice jsou potrubí a nádrže propláchnuty vodou i v podmínkách uzavřeného systému.

4.4.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Při míchání a plnění používejte chemicky odolné brýle odpovídající evropské normě ČSN EN 16321 nebo srovnatelný výrobek/obličejový štít, ochranný oděv chemicky odolný vůči biocidnímu přípravku, chemicky odolné rukavice klasifikované podle evropské normy ČSN EN 374 nebo srovnatelný výrobek a ochranné prostředky dýchacích cest (APF = 10). Materiál rukavic a kombinézy určí držitel povolení v informacích o přípravku. Úplné názvy norem ČSN EN - viz oddíl 6.

Tím není dotčeno uplatňování směrnice Rady 98/24/ES a dalších právních předpisů Unie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Úplný odkaz na směrnici Rady 98/24/ES - viz oddíl 6.

Technické RMM: Místní odsávání (50 %) a dobrý stav celkového větrání (3 ACH).

Řiďte se pokyny na štítku

4.4.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Nejsou stanoveny specifické pokyny pro první pomoc a nouzová opatření na ochranu životního prostředí. Viz všeobecné pokyny pro použití.

4.4.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Nejsou stanoveny žádné specifické pokyny k použití pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu. Viz všeobecné pokyny pro použití.

4.4.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Nejsou stanoveny žádné specifické pokyny pro použití týkající se skladování a doby použitelnosti přípravku za běžných podmínek skladování. Viz všeobecné pokyny pro použití.

5.   OBECNÝ NÁVOD K POUŽITÍ (2) META SPC 2

5.1.   Pokyny pro používání

Viz specifický návod k použití pro jednotlivé použití.

5.2.   Opatření ke zmírnění rizika

Viz opatření ke zmírnění rizik specifických pro jednotlivá použití.

Řiďte se pokyny na štítku.

5.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy

Pokyny pro první pomoc

PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa vodou. Dejte něco k pití, pokud je exponovaná osoba schopna polykat.

NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Zavolejte 112/sanitku pro lékařskou pomoc. Informace pro zdravotnický personál/lékaře: V případě potřeby zahajte opatření na podporu života a poté zavolejte DO TOXIKOLOGICKÉHO STŘEDISKA.

PŘI ZASAŽENÍ KŮŽE: Okamžitě umyjte pokožku velkým množstvím vody. Poté svlékněte veškeré kontaminované oblečení a před opětovným použitím jej vyperte. Pokračujte v mytí pokožky vodou po dobu 15 minut. Zavolejte do TOXIKOLOGICKÉHO CENTRA nebo lékaře

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování nejméně po dobu 15 minut. Zavolejte 112/sanitku pro lékařskou pomoc.

PŘI NADÝCHÁNÍ: Přesuňte exponovanou osobu na čerstvý vzduch a udržujte v klidu v poloze usnadňující dýchání.

Pokud se objeví příznaky: Zavolejte 112/sanitku pro lékařskou pomoc.

Pokud nejsou žádné příznaky: Zavolejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

Opatření při náhodném úniku

Velký únik: Přípravek uložte do vhodných nádob (např. z plastu) pomocí vhodného zařízení (např. čerpadla na kapaliny) a předejte k likvidaci. Nikdy nevracejte uniklý přípravek do původních nádob k opětovnému použití. Neukládejte v blízkosti hořlavých a neslučitelných látek. Případné zbytky spláchněte velkým množstvím vody. Zlikvidujte požitý materiál v souladu s platnými předpisy na ochranu životního prostředí.

Malý únik: Přípravek se zředí velkým množstvím vody a opláchne se nebo vstřebá materiálem vázajícím kapalinu (např. křemelinou nebo univerzálním pojivem). Sbírejte ručně do vhodných nádob. Kontaminovaný povrch důkladně očistěte. Zabalte a označte odpad, stejně jako přípravek. Neodstraňujte štítek od dodacích nádob před likvidací.

5.4.   Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu

Po ošetření zlikvidujte nepoužitý přípravek a obal v souladu s místními požadavky. Použitý přípravek lze v závislosti na místních požadavcích spláchnout do komunální kanalizace.

5.5.   Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování

Pokyny k ochraně proti požáru a výbuchu:

 

Skladujte mimo dosah přímého slunečního světla a zdrojů tepla.

 

Neskladujte v blízkosti zdrojů vznícení - zákaz kouření.

 

Neskladujte v blízkosti hořlavých látek.

 

Neskladujte v blízkosti neslučitelných látek.

Skladování:

Požadavky na teplotu - při skladování maximun 40 °C, chraňte přípravek proti mrazu.

Skladujte na čistém, suchém a dobře větraném místě.

Nádobu přepravujte a skladujte pouze ve svislé poloze.

Po odebrání přípravku vždy nádobu pevně uzavřete.

Dbejte, aby přípravek nemohl vytéct z nádob a aby v nádobách nezůstaly zbytky přípravku.

Rady pro běžné skladování:

Neskladujte spolu se zásadami, redukčními činidly, kovovými solemi (nebezpečí rozkladu).

Neskladujte spolu s organickými rozpouštědly (nebezpečí výbuchu).

Doba skladovatelnosti:

 

24 měsíců

6.   DALŠÍ INFORMACE

Úplné názvy norem ČSN EN, na které se odkazuje v oddílech „Opatření ke zmírnění dopadů specifických pro dané použití“, jsou tyto:

ČSN EN 16321 - Ochrana očí a obličeje pro pracovní použití

ČSN EN 374 - Ochranné rukavice proti chemikáliím a mikroorganismům

Směrnice Rady, na níž se odkazuje v oddílech „Opatření pro zmírnění dopadů specifických pro použití“, je: Směrnice Rady 98/24/ES ze dne 7. dubna 1998 o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci (čtrnáctá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS) (Úř. věst. L 131, 5.5.1998, s. 11).

7.   TŘETÍ ÚROVEŇ INFORMACÍ: JEDNOTLIVÉ PŘÍPRAVKY V META SPC 2

7.1.   Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých biocidních přípravků

Obchodní název

OXTERIL® 350 BATH

Tržní prostor: EU

 

DES-H2O2 35

Tržní prostor: EU

Číslo povolení

EU-0028964-0003 1-2

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

peroxid vodíku

 

účinná látka

7722-84-1

231-765-0

35,0

7.2.   Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých biocidních přípravků

Obchodní název

OXTERIL® 350 COMBI

Tržní prostor: EU

 

SPECIJAL PT

Tržní prostor: EU

Brennspec HP 35 aseptic

Tržní prostor: EU

Climax HPO Aseptisk

Tržní prostor: EU

OXTERIL® 350 LRD

Tržní prostor: EU

Číslo povolení

EU-0028964-0004 1-2

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

peroxid vodíku

 

účinná látka

7722-84-1

231-765-0

35,0

META SPC 3

1.   ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE O META SPC 3

1.1.   Identifikátor meta SPC 3

Identifikátor

CLARMARIN® Group 1

1.2.   Přípona k číslu povolení

Číslo

1-3

1.3.   Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku 02 - Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat (Dezinfekční prostředky)

Typ přípravku 04 - Oblast potravin a krmiv (Dezinfekční prostředky)

2.   SLOŽENÍ META SPC 3

2.1.   Kvalitativní a kvantitativní informace o složení meta SPC 3

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

Min.

Max.

peroxid vodíku

 

účinná látka

7722-84-1

231-765-0

35,0

49,9

2.2.   Typ(y) složení meta SPC 3

Forma (formy)

SL - Rozpustný koncentrát

3.   STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI A POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ PRO META SPC 3

Standardní věty o nebezpečnosti

Zdraví škodlivý při požití.

Dráždí kůži.

Způsobuje vážné poškození očí.

Může způsobit podráždění dýchacích cest.

Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Může zesílit požár; oxidant.

Pokyny pro bezpečné zacházení

Zamezte vdechování par.

Omyjte ruce důkladně po manipulaci.

Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.

Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochrana očí/ochrana obličeje..

PŘI POŽITÍ:Necítíte-li se dobře, volejte INFORMAČNÍ CENTRUM PRO OTRAVY/doktor/lékař.

Vypláchněte ústa.

PŘI STYKU S KŮŽÍ:Omyjte velkým množstvím voda/mýdlo.

PŘI VDECHNUTÍ:Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.

Necítíte-li se dobře, volejte INFORMAČNÍ CENTRUM PRO OTRAVY/doktor.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:Několik minut opatrně oplachujte vodou.Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Okamžitě volejte INFORMAČNÍ CENTRUM PRO OTRAVY/doktor.

Při podráždění kůže:Vyhledejte lékařskou pomoc.

Skladujte na dobře větraném místě.Uchovávejte obal těsně uzavřený.

Skladujte uzamčené.

Odstraňte obsah v souladu s místními požadavky..

Odstraňte obal v souladu s místními požadavky..

Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. – Zákaz kouření.

Uchovávejte odděleně od oděvů a jiných hořlavých materiálů.

V případě požáru:K uhašení použijte voda.

4.   POVOLENÉ (POVOLENÁ) POUŽITÍ PRO META SPC 3

4.1.   Popis použití

Tabulka 11.

Použití # 1 – Dezinfekce prádla v pračkách s uzavřeným okruhem dávkováním

Typ přípravku

Typ přípravku 02 - Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

-

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Latinský název: Bakterie

Obecný název: Bakterie

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: Kvasinky

Obecný název: Kvasinky

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: Viry

Obecný název: Viry

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: Houby

Obecný název: Houby

Vývojové stadium: Spóry a struktury produkující spóry

Oblast použití

Vnitřní

Dezinfekce prádla v pračkách.

Metoda(y) aplikace

Metoda: Nakládání (dávkování)

Podrobný popis:

Přípravek je v průběhu praní (hlavní praní) automaticky dávkován do uzavřené pračky.

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Míra aplikace: Aplikační koncentrace: 0,019 - 0,029 % (w/w) peroxidu vodíku.

Ředění (%): Biocidní přípravky se vhodným způsobem naředí, aby se dosáhlo koncentrace v rozmezí 0,019–0,029 % (w/w) peroxidu vodíku. Například při 35 % (w/w) peroxidu vodíku: přidejte 0,5 ml nebo 0,75 ml koncentrátu až do 1 litru vody, abyste dosáhli 0,019 % (w/w) nebo 0,029 % (w/w). U přípravků s různými koncentracemi peroxidu vodíku musí být hodnoty odpovídajícím způsobem upraveny.

Počet a načasování aplikace:

Frekvence: Každý den/podle potřeby

Bakterie, kvasinky, houby: Použitelná koncentrace 0,019 % (w/w) peroxidu vodíku v mycím roztoku.

Alkalické pufrovací činidlo: 0,6 ml/l BEIPUR ANP.

Doba působení: 10 minut

Teplota: 70 °C

Viry: Použitelná koncentrace 0,029 % (w/w) peroxidu vodíku v mycím roztoku.

Alkalické pufrovací činidlo: 0,6 ml/l BEIPUR ANP

Doba působení: 10 minut

Teplota: 80 °C

Poměr tkaniny a kapaliny = 1:4

Kategorie uživatelů

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

Láhev z polyethylenu s vysokou hustotou (HDPE) 1, 5 litru

HDPE kanystry 10, 20, 30, 60 litrů

HDPE sud 200 litrů

HDPE nádoba 1 000  litrů

HDPE ISO nádrž 20 m3

4.1.1.   Návod k danému způsobu použití

Přípravek a prací prostředek jsou během praní automaticky dávkovány do uzavřené pračky. Obě složky jsou dávkovány prostřednictvím dvou samostatných linek a dávkovacích stanic. Přípravek a prací prostředek by neměly být před dávkováním smíchány v pračce. Léčebný interval - denně/v případě potřeby (0,5 hodiny/den).

4.1.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Při míchání a plnění používejte chemicky odolné brýle podle evropské normy ČSN EN 16321 nebo srovnatelný výrobek, ochranný oděv chemicky odolný vůči biocidním přípravkům, chemicky odolné rukavice klasifikované podle evropské normy ČSN EN 374 nebo ekvivalentní výrobek, obličejový štít a ochranné prostředky dýchacích cest (RPE) (přiřazený ochranný faktor (APF) = 10). Materiál rukavic a kombinézy určí držitel povolení v informacích o přípravku. Úplné názvy norem ČSN EN - viz oddíl 6.

Tím není dotčeno uplatňování směrnice Rady 98/24/ES a dalších právních předpisů Unie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Úplný odkaz na směrnici Rady 98/24/ES - viz oddíl 6.

Během ošetřování není povolen vstup do ošetřovaného prostoru. V průběhu větrání a před povolením opětovného vstupu do ošetřovaného prostoru je třeba zkontrolovat, zda je koncentrace peroxidu vodíku nižší než 1,25 mg/m3 nebo příslušná národní referenční hodnota, např. pomocí testovacích proužků. Za provozu generátoru VHP nebo v případě poruchy je vstup do místnosti možný pouze v ochranných protichemických oblecích a s ochrannými prostředky dýchacích cest (APF = 10), pokud je koncentrace peroxidu vodíku 12,5 mg/m3 nebo nižší. Dodržujte pokyny na štítku.

4.1.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Nejsou stanoveny specifické pokyny pro první pomoc a nouzová opatření na ochranu životního prostředí. Viz všeobecné pokyny pro použití.

4.1.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Nejsou stanoveny žádné specifické pokyny k použití pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu. Viz všeobecné pokyny pro použití.

4.1.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Nejsou stanoveny žádné specifické pokyny pro použití týkající se skladování a doby použitelnosti přípravku za běžných podmínek skladování. Viz všeobecné pokyny pro použití.

4.2.   Popis použití

Tabulka 12.

Použití # 2 – Dezinfekce rozvodu pitné vody čištěním na místě (CIP)

Typ přípravku

Typ přípravku 04 - Oblast potravin a krmiv (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

-

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Latinský název: Bakterie

Obecný název: Bakterie

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: Kvasinky

Obecný název: Kvasinky

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: Houby

Obecný název: Houby

Vývojové stadium: Spóry a struktury produkující spóry

Oblast použití

Vnitřní

Čištění a dezinfikování rozvodů a zařízení pro skladování pitné vody

Metoda(y) aplikace

Metoda: CIP (Čištění na místě)

Podrobný popis:

Dezinfikování vnitřních povrchů uzavřených systémů postupem CIP

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Míra aplikace: Aplikační koncentrace: 4,7 % (w/w) peroxidu vodíku

Ředění (%): Pro dezinfekci bakterií, kvasinek a hub by měl být přípravek zředěn na 4,7 % (m/w) peroxidu vodíku. Například v případě přípravku s peroxidem vodíku o koncentraci 35 % hmotnostních: přidejte 114 ml přípravku do 819 ml vody. U přípravků s různými koncentracemi peroxidu vodíku musí být hodnoty odpovídajícím způsobem upraveny. U přípravků s různými koncentracemi peroxidu vodíku musí být hodnoty odpovídajícím způsobem upraveny.

Počet a načasování aplikace:

Doba působení: alespoň 3 hodiny.

Frekvence: Každý den/podle potřeby

Teplota: pokojová teplota

Kategorie uživatelů

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

Láhev z polyethylenu s vysokou hustotou (HDPE) 1,5 litru

HDPE kanystry 10, 20, 30, 60 litrů

HDPE sud 200 litrů

HDPE nádoba 1 000  litrů

HDPE ISO nádrž 20 m3

4.2.1.   Návod k danému způsobu použití

CIP (čištění na místě): Před dezinfekcí vyčistěte (odstraňte všechny nečistoty a nečistoty předběžným opláchnutím nebo škrábáním a v případě potřeby předběžným namočením). Nechte zředěný přípravek cirkulovat systémem za zvýšené turbulence a rychlosti proudění. Po 3 hodinách kontaktu musí být potrubí a nádrže před opětovným naplněním pitné vody propláchnuty vodou. Přípravek by měl být zředěn na 4,7 % (w/w) peroxidu vodíku pro dezinfekci bakterií, kvasinek a hub.

Například u přípravku obsahujícího 35 % hmotnostních peroxidu vodíku: přidejte 114 ml přípravku do 819 ml vody, abyste získali zředění 4,7 % (w/w) peroxidu vodíku. U přípravků s různými koncentracemi peroxidu vodíku musí být hodnoty odpovídajícím způsobem upraveny.

4.2.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Při míchání a plnění používejte chemicky odolné brýle odpovídající evropské normě ČSN EN 16321 nebo srovnatelný výrobek/obličejový štít, ochranný oděv chemicky odolný vůči biocidnímu přípravku, chemicky odolné rukavice klasifikované podle evropské normy ČSN EN 374 nebo srovnatelný výrobek a ochranné prostředky dýchacích cest (APF = 10).

Materiál rukavic a kombinézy určí držitel povolení v informacích o přípravku. Úplné názvy norem ČSN EN - viz oddíl 6.

Tím není dotčeno uplatňování směrnice Rady 98/24/ES a dalších právních předpisů Unie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Úplný odkaz na směrnici Rady 98/24/ES - viz oddíl 6.

Technické RMM: Místní odsávání (50 %) a dobrý stav celkového větrání (3 ACH). Řiďte se pokyny na štítku.

4.2.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Nejsou stanoveny specifické pokyny pro první pomoc a nouzová opatření na ochranu životního prostředí. Viz všbecné pokyny pro použití.

4.2.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Nejsou stanoveny žádné specifické pokyny k použití pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu. Viz všeobecné pokyny pro použití.

4.2.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Nejsou stanoveny žádné specifické pokyny pro použití týkající se skladování a doby použitelnosti přípravku za běžných podmínek skladování. Viz všeobecné pokyny pro použití.

4.3.   Popis použití

Tabulka 13.

Použití # 3 – Dezinfekce neporézních tvrdých povrchů a zařízení ponořením

Typ přípravku

Typ přípravku 04 - Oblast potravin a krmiv (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

-

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Latinský název: Bakterie

Obecný název: Bakterie

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: Kvasinky

Obecný název: Kvasinky

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: Houby

Obecný název: Houby

Vývojové stadium: Spóry a struktury produkující spóry

Oblast použití

Vnitřní

Zařízení v potravinářském i nápojovém průmyslu, velkokapacitních kuchyních a jídelnách.

Metoda(y) aplikace

Metoda: Otevřený systém: ponořování

Podrobný popis:

Ruční ponoření zařízení do otevřených lázní. Automatické ponoření zařízení do uzavřených lázní.

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Míra aplikace: Aplikační koncentrace: 8,1 % (w/w) peroxidu vodíku

Ředění (%): Přípravek by měl být zředěn na 8,1 % (w/w) peroxidu vodíku pro dezinfekci bakterií, kvasinek a hub. Pro 35 % (w/w) peroxid vodíku: přidejte 200 ml přípravku do 738 ml vody. U přípravků s různými koncentracemi peroxidu vodíku musí být hodnoty odpovídajícím způsobem upraveny.

Počet a načasování aplikace:

Doba působení: alespoň 60 minut

Frekvence: Každý den/podle potřeby

Teplota: pokojová teplota

Kategorie uživatelů

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

Láhev z polyethylenu s vysokou hustotou (HDPE) 1, 5 litru

HDPE kanystry 10, 20, 30, 60 litrů

HDPE sud 200 litrů

HDPE nádoba 1 000  litrů

HDPE ISO nádrž 20 m3

4.3.1.   Návod k danému způsobu použití

Přípravek by měl být zředěn na 8,1 % (w/w) peroxidu vodíku pro dezinfekci bakterií, kvasinek a hub. Například u přípravku obsahujícího 35 % hmotnostních peroxidu vodíku: přidejte 200 ml přípravku do 738 ml vody, abyste získali zředění 8,1 % (w/w) peroxidu vodíku. Ponorná zařízení v potravinářském a krmivářském průmyslu jsou dezinfikována ponořením. Předčištění zařízení. U přípravků s různými koncentracemi peroxidu vodíku musí být hodnoty odpovídajícím způsobem upraveny.

Dezinfekční roztok by měl být zředěn v sudech (to znamená, že Přípravek se nalije nebo čerpá do sudů). Dezinfikované zařízení se ručně nebo automaticky umístí do těchto sudů (otevřené nebo uzavřené lázně) a po nejméně 60 minutách kontaktu se odstraní. Po dokončení procesu dezinfekce se zařízení opláchnou vodou. Ponorná lázeň by měla být obnovena po každém dezinfekčním cyklu.

4.3.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Při míchání a plnění používejte chemicky odolné brýle odpovídající evropské normě ČSN EN 16321 nebo srovnatelný výrobek/obličejový štít, ochranný oděv chemicky odolný vůči biocidnímu přípravku, chemicky odolné rukavice klasifikované podle evropské normy ČSN EN 374 nebo srovnatelný výrobek a ochranné prostředky dýchacích cest (APF = 10). Materiál rukavic a kombinézy určí držitel povolení v informacích o přípravku. Úplné názvy norem ČSN EN - viz oddíl 6.

Tím není dotčeno uplatňování směrnice Rady 98/24/ES a dalších právních předpisů Unie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Úplný odkaz na směrnici Rady 98/24/ES - viz oddíl 6.

Technické RMM: Lokální odsávací větrání (50 %) a dobrý standard celkového větrání (3 ACH). Máčecí vana musí být umístěna v oddělené místnosti. Pro použití pouze v prostorách nepřístupných široké veřejnosti. Profesionální uživatelé bez OOP a RPE (APF = 10) nesmí do dezinfekční místnosti vstoupit. Během dezinfekce udržujte lázeň zavřenou, otevřenou pouze pro nakládku a vypouštění.

Dodržujte pokyny na štítku.

4.3.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Nejsou stanoveny specifické pokyny pro první pomoc a nouzová opatření na ochranu životního prostředí. Viz všeobecné pokyny pro použití.

4.3.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Nejsou stanoveny žádné specifické pokyny k použití pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu. Viz všeobecné pokyny pro použití.

4.3.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Nejsou stanoveny žádné specifické pokyny pro použití týkající se skladování a doby použitelnosti přípravku za běžných podmínek skladování. Viz všeobecné pokyny pro použití.

4.4.   Popis použití

Tabulka 14.

Použití # 4 – Dezinfikování povrchů postupem cleaning in place (CIP)

Typ přípravku

Typ přípravku 04 - Oblast potravin a krmiv (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

-

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Latinský název: Bakterie

Obecný název: Bakterie

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: Kvasinky

Obecný název: Kvasinky

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: Houby

Obecný název: Houby

Vývojové stadium: Spóry a struktury produkující spóry

Oblast použití

Vnitřní

Dezinfikování vnitřních povrchů potrubí a nádrží v potravinářském a krmivářském průmyslu, které přicházejí do styku s potravinami

Metoda(y) aplikace

Metoda: Cleaning in Place (CIP)

Podrobný popis:

Dezinfekce vnitřních povrchů uzavřených systémů postupem čištění na místě (CIP).

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Míra aplikace: Aplikační koncentrace: 4,7 % (w/w) peroxidu vodíku

Ředění (%): Přípravek by měl být zředěn na 4,7 % (w/w.) peroxidu vodíku pro dezinfekci bakterií, kvasinek a hub. Například pro přípravek peroxidu vodíku 35 % (w/w): přidejte 114 ml přípravku do 819 ml vody. U přípravků s různými koncentracemi peroxidu vodíku musí být hodnoty odpovídajícím způsobem upraveny.

Počet a načasování aplikace:

Doba působení: alespoň 3 hodiny

Frekvence: Každý den/podle potřeby

Teplota: pokojová teplota

Kategorie uživatelů

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

Láhev z polyethylenu s vysokou hustotou (HDPE) 1, 5 litru

HDPE kanystry 10, 20, 30, 60 litrů

HDPE sud 200 litrů

HDPE nádoba 1 000  litrů

HDPE ISO nádrž 20 m3

4.4.1.   Návod k danému způsobu použití

Před dezinfekcí vyčistěte. Vnitřní povrchy potrubí a systémů nádrží jsou dezinfikovány pomocí procesu CIP. Pro dezinfekci bakterií, kvasinek a hub by měl být přípravek zředěn 4,7 % (w/w) peroxidem vodíku. Například pro přípravek obsahující 35 % hmotnostních peroxidu vodíku; Přidejte 114 ml přípravku do 819 ml vody, abyste dosáhli zředění 4,7 % (w/w) peroxidu vodíku. U přípravků s různými koncentracemi peroxidu vodíku musí být hodnoty odpovídajícím způsobem upraveny.

Proces se provádí cirkulací dezinfekčního roztoku systémem za podmínek zvýšené turbulence a rychlosti proudění. Aplikace je automatizovaná a uzavřený proces. Po 3 hodinách expozice jsou potrubí a nádrže propláchnuty vodou i v podmínkách uzavřeného systému.

4.4.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Při míchání a plnění používejte chemicky odolné brýle odpovídající evropské normě ČSN EN 16321 nebo srovnatelný výrobek/obličejový štít, ochranný oděv chemicky odolný vůči biocidnímu přípravku, chemicky odolné rukavice klasifikované podle evropské normy ČSN EN 374 nebo srovnatelný výrobek a ochranné prostředky dýchacích cest (APF = 10).

Materiál rukavic a kombinézy určí držitel povolení v informacích o přípravku. Úplné názvy norem ČSN EN - viz oddíl 6.

Tím není dotčeno uplatňování směrnice Rady 98/24/ES a dalších právních předpisů Unie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Úplný odkaz na směrnici Rady 98/24/ES - viz oddíl 6.

Technické RMM: Místní odsávání (50 %) a dobrý stav celkového větrání (3 ACH). Řiďte se pokyny na štítku.

4.4.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Nejsou stanoveny specifické pokyny pro první pomoc a nouzová opatření na ochranu životního prostředí. Viz všeobecné pokyny pro použití.

4.4.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Nejsou stanoveny žádné specifické pokyny k použití pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu. Viz všeobecné pokyny pro použití.

4.4.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Nejsou stanoveny žádné specifické pokyny pro použití týkající se skladování a doby použitelnosti přípravku za běžných podmínek skladování. Viz všeobecné pokyny pro použití.

5.   OBECNÝ NÁVOD K POUŽITÍ (3) META SPC 3

5.1.   Pokyny pro používání

Viz specifický návod k použití pro jednotlivé použití.

5.2.   Opatření ke zmírnění rizika

Viz opatření ke zmírnění rizik specifických pro jednotlivá použití.

Řiďte se pokyny na štítku.

5.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy

Pokyny pro první pomoc

PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa vodou. Dejte něco k pití, pokud je exponovaná osoba schopna polykat. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Zavolejte 112/sanitku pro lékařskou pomoc. Informace pro zdravotnický personál/lékaře: V případě potřeby zahajte opatření na podporu života a poté zavolejte DO TOXIKOLOGICKÉHO STŘEDISKA.

PŘI ZASAŽENÍ KŮŽE: Okamžitě umyjte pokožku velkým množstvím vody. Poté svlékněte veškeré kontaminované oblečení a před opětovným použitím jej vyperte. Pokračujte v mytí pokožky vodou po dobu 15 minut. Zavolejte do TOXIKOLOGICKÉHO CENTRA nebo lékaře

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování nejméně po dobu 15 minut. Zavolejte 112/sanitku pro lékařskou pomoc.

PŘI NADÝCHÁNÍ: Přesuňte exponovanou osobu na čerstvý vzduch a udržujte v klidu v poloze usnadňující dýchání.

Pokud se objeví příznaky: Zavolejte 112/sanitku pro lékařskou pomoc.

Pokud nejsou žádné příznaky: Zavolejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

Opatření při náhodném úniku

Velký únik: Přípravek uložte do vhodných nádob (např. z plastu) pomocí vhodného zařízení (např. čerpadla na kapaliny) a předejte k likvidaci. Nikdy nevracejte uniklý přípravek do původních nádob k opětovnému použití. Neukládejte v blízkosti hořlavých a neslučitelných látek. Případné zbytky spláchněte velkým množstvím vody. Zlikvidujte požitý materiál v souladu s platnými předpisy na ochranu životního prostředí.

Malý únik: Přípravek se zředí velkým množstvím vody a opláchne se nebo vstřebá materiálem vázajícím kapalinu (např. křemelinou nebo univerzálním pojivem). Sbírejte ručně do vhodných nádob. Kontaminovaný povrch důkladně očistěte. Zabalte a označte odpad, stejně jako přípravek. Neodstraňujte štítek od dodacích nádob před likvidací.

5.4.   Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu

Po ošetření zlikvidujte nepoužitý přípravek a obal v souladu s místními požadavky. Použitý přípravek lze v závislosti na místních požadavcích spláchnout do komunální kanalizace.

5.5.   Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování

Pokyny k ochraně proti požáru a výbuchu:

Skladujte mimo dosah přímého slunečního světla a zdrojů tepla.

Neskladujte v blízkosti zdrojů vznícení - zákaz kouření.

Neskladujte v blízkosti hořlavých látek.

Neskladujte v blízkosti neslučitelných látek.

Skladování:

Požadavky na teplotu - při skladování maximum 40 °C, chraňte přípravek proti mrazu.

Skladujte na čistém, suchém a dobře větraném místě.

Nádobu přepravujte a skladujte pouze ve svislé poloze.

Po odebrání přípravku vždy nádobu pevně uzavřete.

Dbejte, aby přípravek nemohl vytéct z nádob a aby v nádobách nezůstaly zbytky přípravku.

Rady pro běžné skladování:

Neskladujte spolu se zásadami, redukčními činidly, kovovými solemi (nebezpečí rozkladu).

Neskladujte spolu s organickými rozpouštědly (nebezpečí výbuchu).

Doba skladovatelnosti:

24 měsíců

6.   DALŠÍ INFORMACE

Úplné názvy norem ČSN EN, na které se odkazuje v oddílech „Opatření ke zmírnění dopadů specifických pro dané použití“, jsou tyto:

 

ČSN EN 16321 - Ochrana očí a obličeje pro pracovní použití

 

ČSN EN 374 - Ochranné rukavice proti chemikáliím a mikroorganismům

Směrnice Rady, na níž se odkazuje v oddílech „Opatření pro zmírnění dopadů specifických pro použití“, je: Směrnice Rady 98/24/ES ze dne 7. dubna 1998 o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci (čtrnáctá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS) (Úř. věst. L 131, 5.5.1998, s. 11).

7.   TŘETÍ ÚROVEŇ INFORMACÍ: JEDNOTLIVÉ PŘÍPRAVKY V META SPC 3

7.1.   Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých biocidních přípravků

Obchodní název

CLARMARIN® 350

Tržní prostor: EU

 

Wapo 35 Biozid

Tržní prostor: EU

580 Wasseraufbereitungsmittel

Tržní prostor: EU

Biozid 5

Tržní prostor: EU

Calgonit sporexalin

Tržní prostor: EU

Coolcid 5

Tržní prostor: EU

Ferrocid 8590

Tržní prostor: EU

Hollu LG DES 851

Tržní prostor: EU

Hydrokwix 35

Tržní prostor: EU

Kurita G-6250

Tržní prostor: EU

Neudod M-B 35

Tržní prostor: EU

Optidos W 35

Tržní prostor: EU

Trdes

Tržní prostor: EU

Wapo 35

Tržní prostor: EU

Waterdos RST 08

Tržní prostor: EU

WEICOLUB®-DES

Tržní prostor: EU

WEICOPER®-O

Tržní prostor: EU

WP 35

Tržní prostor: EU

OXY-DES

Tržní prostor: EU

Brennspec HP 35

Tržní prostor: EU

BEIBLEACH WP 35

Tržní prostor: EU

Waperox 35

Tržní prostor: EU

SANITER LP

Tržní prostor: EU

OXY 50

Tržní prostor: EU

OXY 50 PLUS

Tržní prostor: EU

STERIL 130

Tržní prostor: EU

OXY 50 DM

Tržní prostor: EU

PEROXISOL

Tržní prostor: EU

DEWA-OX

Tržní prostor: EU

PEROGENO 130

Tržní prostor: EU

EUROXY 50 AG SUPER

Tržní prostor: EU

EUROGENO

Tržní prostor: EU

OXICLEAN 2510/A

Tržní prostor: EU

OXICLEAN 3000/A

Tržní prostor: EU

AGRISAN 40

Tržní prostor: EU

OXICLEAN 10

Tržní prostor: EU

ENERSAN 2510 A

Tržní prostor: EU

ANTIFERMENTATIVO K

Tržní prostor: EU

ANTIFERMENTATIVO K 100

Tržní prostor: EU

ACQUA

Tržní prostor: EU

SBIANCANTE K

Tržní prostor: EU

OSSIDANTE ATTIVO

Tržní prostor: EU

UNYRAIN

Tržní prostor: EU

LAUNDRY 05

Tržní prostor: EU

SYSTEMIC PROFESSIONAL M4 DES

Tržní prostor: EU

LAUNDRY 05 D

Tržní prostor: EU

RAPIDES OXY

Tržní prostor: EU

DES-H 35

Tržní prostor: EU

SYSTEM PROTEX 4

Tržní prostor: EU

SCHWEGO® fix W 8112

Tržní prostor: EU

ECSO 8670

Tržní prostor: EU

CARELA AKTIVATOR

Tržní prostor: EU

Komponente 2

Tržní prostor: EU

CARELA CARBOCLEAN

Tržní prostor: EU

CARELA HYDRODES

Tržní prostor: EU

CARELA PEROXSIL

Tržní prostor: EU

GENO-perox

Tržní prostor: EU

GENO-perox Spray

Tržní prostor: EU

SANOLIFE HO

Tržní prostor: EU

E-FLOW DETERGENTE SP01

Tržní prostor: EU

CANDOR STERIL B

Tržní prostor: EU

OXY 70 DM

Tržní prostor: EU

BLUOXIRAPID

Tržní prostor: EU

ALFA-O-DUE

Tržní prostor: EU

BAR-O-DUE

Tržní prostor: EU

OXY ONE

Market area: EU

OXI 50 DM

Tržní prostor: EU

Idroxan WT

Tržní prostor: EU

Waterdos LST 08

Tržní prostor: EU

BÜFA-Oxy-WS

Tržní prostor: EU

O 33

Tržní prostor: EU

Číslo povolení

EU-0028964-0005 1-3

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

peroxid vodíku

 

účinná látka

7722-84-1

231-765-0

35,0

7.2.   Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých biocidních přípravků

Obchodní název

CLARMARIN® 500

Tržní prostor: EU

 

Wapo 50 Biozid

Tržní prostor: EU

Desbest

Tržní prostor: EU

ROTIE-Clean

Tržní prostor: EU

Systematic

Tržní prostor: EU

Systemclean

Tržní prostor: EU

Wapo 50

Tržní prostor: EU

INO PEROX 50

Tržní prostor: EU

Mirasan Perox

Tržní prostor: EU

Brennspec HP 50

Tržní prostor: EU

Waperox 50

Tržní prostor: EU

INTERCLEAN® TW

Tržní prostor: EU

DES H 50

Tržní prostor: EU

Sanivet TM AQUA

Tržní prostor: EU

OXINEUTRO

Tržní prostor: EU

Vet-Ox

Tržní prostor: EU

Číslo povolení

EU-0028964-0006 1-3

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

peroxid vodíku

 

účinná látka

7722-84-1

231-765-0

49,9


(1)  Návod k použití, opatření ke zmírnění rizik a jiné návody k použití uvedené v tomto oddíle platí pro povolená použití v rámci meta SPC 1.

(2)  Návod k použití, opatření ke zmírnění rizik a jiné návody k použití uvedené v tomto oddíle platí pro povolená použití v rámci meta SPC 2.

(3)  Návod k použití, opatření ke zmírnění rizik a jiné návody k použití uvedené v tomto oddíle platí pro povolená použití v rámci meta SPC 3.


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2183/oj

ISSN 1977-0626 (electronic edition)


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU